A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987"

Átírás

1 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató --

2 Tartalomjegyzék: AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 I. Bevezetés Köszöntő... 3 I.. Az iskola jogi státusza... I.2. Küldetésnyilatkozat, pedagógiai alapelvek, értékek... 6 I.2.. Pedagógiai alapelvek, értékek... 7 I.3. Jogszabályi háttér... 8 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka... 9 II.. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai... 9 II.2. A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai... 0 II.3. Az intézmény kiemelt célkitűzései... III. A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás... 5 IV. A tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok... 6 V. Közösségfejlesztés és kapcsolatok... 7 V.. Közösségfejlesztés... 7 V.2. Az iskola kapcsolatai... 7 VI. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai VI.. A pedagógusok helyi intézményi feladatai VI.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai VII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatása, nevelése... 2 VII.. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek... 2 VII.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók tanulását segítő programok VII.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek, és a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek VII.. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok VIII. Tanulói jogok az intézményi döntéshozatalban IX. Partneri kapcsolattartási formák...28 X. Vizsgák XI. A tanulók felvétele, átvétele...30 XII. Az iskola egészségnevelési programja... 3 XIII. Fogyasztóvédelem.. 38 XIV. Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke AZ ISKOLA HELYI TANTERVE I. A választott kerettanterv I.. A választott kerettanterv helyi kiegészítése I. 2. A pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai... 6 I.3. A mindennapos testnevelés... 7 I.. A pedagógusok és a nem kötelező tantárgyak választásának szabályai... 7 I.5.. Az érettségivel kapcsolatos általános feladatok... 7 I. 6.. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése... 8 I. 7. A csoportbontások, foglalkozások szervezése I.8. A tanulók fizikai állapotának mérésére szükséges módszerek I.9. Az egészségnevelési és környezetnevelési elvek I.0. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, gyermekvédelem I.. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek II. Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tanterv.. 58 III. A magasabb évfolyamba lépés feltételei IV. A Pedagógiai Program megvalósulásának feltételei V. Az iskola élet- és munkarendje VI. A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása Mellékletek:

3 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezetés. Köszöntő Kedves Olvasó! Ön a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programját tartja a kezében. Az intézmény 963-ban jött létre, életképességét bizonyítja fennmaradása az elmúlt évek gyakran változó oktatáspolitikai elvárásai ellenére. Alkalmazkodva a környezet változó igényeihez a négyosztályos gimnáziumi képzés mellett 997-ben bevezettük a közgazdasági szakközépiskolai képzést. A 2007/2008-as tanévt l tovább b vítettük a képzési kínálatot informatikai szakiránnyal. Az intézményben a 20/205-ös tanévt l a következ képzések indulnak: négyosztályos gimnáziumi képzés négyosztályos szakközépiskolai képzés közgazdasági és informatikai szakirányon Az intézményben kifutó rendszerben a nyelvi el készít osztállyal (NYEK) indult öt évfolyamos szakközépiskolai képzés közgazdasági és informatikai szakirányon is helyet kap. Az intézmény fenntartója 203. január elsejét l a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolánk a Szolnoki Tankerülethez tartozik (fenntartói kód: 0303). Iskolánknak, mint vidéki vegyes típusú középiskolának nagy a felel ssége, hogy egyénre szabott képességfejlesztéssel, a tehetségek gondozásával, a lemaradást mutatók támogatásával pedagógiai feladatát teljesítse. Eredményesen tudjuk fejleszteni a tehetségeket, az átlagos képességű diákokat, meg tudjuk akadályozni a gyengébb képességű diákok leszakadását. Eddig elért eredményeink, értékeink meg rzése és megtartása mellett az iskola tantestülete keresi a lehet ségeket, amelyek további fejlesztések elindítói lehetnek, így tehetik az iskolát egyre vonzóbbá a helyi és a környékbeli diákok számára. Majkutné Tóth Emma igazgató 3

4 I.. Az iskola jogi státusza Az iskola hivatalos neve: Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Idegen nyelvű megnevezése: Angolul: Ferenc Deák Secondary Grammar and Technical School of Németül: Deák Ferenc Gymnasium, Fachmittelschule für Ökonomie und Informatik Rövid neve: Deák Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Feladat ellátási helye: 523 Jászárokszállás, Deák Ferenc út 59. Köznevelési intézmény típusa: gimnázium és szakközépiskola Alapfeladata:. gimnáziumi nevelés-oktatás (szakfeladat száma: 853): évfolyammal működ nappali rendszerű gimnázium, gimnáziumi nevelés-oktatás a 9-2. évfolyamon. 2. szakközépiskolai nevelés, oktatás (szakfeladat száma:8532): nyelvi el készít vel induló és négy évfolyammal működ nappali rendszerű szakközépiskola, (kifutó rendszerben) szakközépiskolai nevelés-oktatás a 9-2. évfolyamon informatika és közgazdasági szakirányon. 3. szakképesítés megszerzésére felkészít nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon (szakfeladat száma:8532): Szakágazat: XIII. Informatika Szakmacsoport: 7. Informatika Betölthet munkakör/végezhet tevékenység FEOR-08 alapján: 32/9 számítógépes rendszerkarbantartó. Szakágazat: XXIV. Közgazdaság Szakmacsoport: 5. Közgazdaság

5 Betölthet munkakör/végezhet tevékenység FEOR-08 alapján: 23 pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor). A többi tanulóval együtt nevelhet -oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása. (szakfeladat száma: 8532 és 85322) Székhelye: 523 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 59. OM azonosító: Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Önállóan látja el a középiskolás tanulók nevelését, oktatását a évfolyamos gimnáziumi tantervek alapján. Önállóan végzi a középiskolás tanulók közgazdasági és informatikai szakirányú képzését a szakmai kerettantervek alapján. Gazdálkodási mód: Nem önállóan gazdálkodó szervezet. Fenntartó és felügyeleti szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 05 Budapest, Nádor utca 32. Működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 05 Budapest, Nádor utca 32. 5

6 I.2. Küldetésnyilatkozat, pedagógiai alapelvek, értékek Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli eljövendő generációit. Füst Milán A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola többcélú intézmény, gimnázium és szakközépiskola, a kisváros egyetlen középfokú oktatási intézménye. Els dleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészít nevelés és oktatás biztosítása, a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása, a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok 9-2. évfolyamán, és a szakközépiskolai képzést megel z nyelvi el készít évfolyamon. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra és az egyes tantárgyakban lemaradást mutatók fejlesztésére. Ehhez az iskola családias légköre ideális keretet biztosít. A nemzeti alaptantervben foglaltak érvényesülését a kerettantervekre épül helyi tantervünk biztosítja. Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, feladatainkat Pedagógiai Programunk és helyi tanterveink részletesen tartalmazzák. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni szűkebb és tágabb környezetükben. Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvek és az informatika oktatására. Szakközépiskolai osztályainkban korszerű közgazdasági, üzleti és informatikai ismeretekre képezzük tanulóinkat. Az emelt szintű oktatással, a tehetséggondozással, az érdekl d tanulók számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk. Az iskola családias légköre tanulóink képességeinek kibontakoztatását, a kiemelt figyelmet igényl tanulók támogatását, személyiségfejl dését is segíti. Az oktató-nevel munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzése, önképzése biztosítja. Iskolánk névadójának emlékét ápoljuk, szeretnénk elérni, hogy minden megismerje Deák Ferenc életművét, a deáki elvek pozitív példát jelentsenek számára. 6 diák

7 I.2.. Pedagógiai alapelvek, értékek Az iskolában folyó nevel és oktató munka alapelveit, célkitűzéseit a Pedagógiai Program II. fejezete tartalmazza részletesen. Célunk, hogy az általunk nevelt ifjúság: legyen képes az emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, védelmére és pozitív irányú alakítására, legyen megfelel célja, jöv képe, kell akarati tulajdonságokkal rendelkezzen, életét érzelmi gazdagság jellemezze. Gondolkodását, erkölcsi felfogását jellemezze: a valós értékek felismerése, tisztelete, a maradandó tartalmi gazdagság el térbe helyezése, a becsületes munkával elért anyagi és erkölcsi sikerek méltánylása, a toleranciára, egymásra figyelésre épül magatartás, a másság elismerése és tiszteletben tartása, demokratikus közösségi felfogás, a hazaszeretet, a szeretet, megértés, türelem fontosságának érvényesítése az emberi kapcsolatokban. 7

8 I.3. Jogszabályi háttér 20. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésr l 20. év CLXXXVII. törvény A szakképzésr l 229/202. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésr l szóló törvény végrehajtásáról 20/202. (VIII.3.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról 0/202. (VI.Ő.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról 5/202. (XII.2.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér l 32/202. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 33/202. (XI.28.) Korm. Rendelet A 203/20-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésr l, a 203/20Ő-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekr l, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 00/997. (VI/3.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Ő0/2002. (V.2Ő.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeir l 999. évi XLII törvény a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 26/997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 203. CCCXXXII. törvény a tankönyvellátásról7/20. (III.2.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjér l 7/20.(III.2.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítád, tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjér l 8

9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka II.. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai Intézményünkben az általános műveltséget kiterjeszt és elmélyít oktatás folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és az azt követ fels fokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Fel kell készíteni tanulóinkat, hogy az iskolából egy folyamatosan változó világba lépnek, és ehhez a világhoz tudni kell alkalmazkodniuk. Ki kell alakítani az egész életen át tanulás igényét, a változások elfogadását. Értelmi, érzelmi és testi érésük egyensúlyát kell biztosítani számukra. Célunk, hogy tanulóink megismerjék nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, alakuljon ki bennük nemzeti öntudat és cselekv állampolgári magatartás. Az állampolgári jogok és kötelességek ismerete mellett tudatosuljanak bennük a civilizáció kiemelked eredményei, nehézségei, a nemzetközi együttműködés formái. Feladatunk, hogy fejlesszük alapvet erkölcsi érzéküket, helyes önismeretre, önbizalomra, a konfliktusok kezelésére, társaikkal való együttműködésre, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására kell nevelnünk ket. El kell érnünk, hogy képesek legyenek összefüggésekben, rendszerekben gondolkodni, az ket ér információáradatban eligazodni, önálló véleményt alkotni, felel sen dönteni. Személyiségük formálásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be az esztétikai nevelés. A tanulókat az anyanyelv igényes használatára, az ket körülvev természet védelmére, az egészséges életmód értékeinek elfogadására neveljük. A szakközépiskolában a fentieken kívül fontos a szakmai alapismeretek elsajátítása, a gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése. Az összefügg szakmai gyakorlat kihasználásával fel kell készíteni a tanulókat a munkaer piac elvárásainak teljesítésére, egy részüket a közvetlen munkába állásra. Képessé kell tenni a tanulókat a szakmai területen folyamatosan megújuló alkotómunkára, a szakirányú fels fokú képzésben való részvételre, a munkaer piac változó elvárásainak teljesítésére. Mindkét iskolatípusban cél legalább egy idegen nyelv megfelel szintű elsajátítása, az IKTeszközök kezelésének naprakész ismerete és használata. 9

10 II.2. A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A testi és lelki egészségre nevelés Diákjainkat az egészséges életmód értékeinek elfogadására neveljük. Ösztönözzük tanulóinkat az egészségnevel programokban való részvételre (egészségnap, Országos Patika Nap). Biztosítjuk a napi testedzés lehet ségét, és törekszünk a testmozgás iránti igény felélesztésére és ébren tartására. Igyekszünk tudatosítani a dohányzás és az energiaitalok káros hatásait, az alkohol és kábítószer veszélyeit, személyiségromboló hatását. Egészségnevelési programunk szerint felkészítjük a tanulókat a betegségek megel zésére, a test higiénére, a váratlan helyzetek, a stressz-helyzetek kezelésére, az els segélynyújtásra. Ezekbe a tevékenységekbe az iskolaorvoson és az iskolai véd n n kívül küls s szakmai el adókat is bevonunk, és támogatjuk a kortárs csoportok kiképzését is. A családi életre nevelés A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkez átrendez dések, a családok működésében esetlegesen bekövetkez zavarok kiemelt feladatunkká teszik, hogy harmonikus családi mintákat közvetítsük. Fel kell készíteni a fiatalokat a felel s párkapcsolatok kialakítására, a családi életre és a családi konfliktusok kezelésére. Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. Az osztályf nöki órákon kívül az iskola egészségnevelési programjában meghatározott foglalkozások, egészségnapok, meghívott küls s el adók, drámapedagógiai foglalkozások és kortárs el adók (a témában kiképzett középiskolások, egyetemisták) segíthetnek a téma megközelítésében és feldolgozásában. Az erkölcsi nevelés Alapvet feladatunk az életszerű erkölcsi nevelés, amely felkészít az elkerülhetetlen életkonfliktusokra, segít választ találni az erkölcsi és életvezetési problémákra. A felkészítés színterei nem csak tanórák lehetnek, hanem az iskolánkba meghívott színházi produkciók (pl. Malomszínház), az osztályterem-színház konfliktust középpontba helyez el adásai, önkifejezést segít drámapedagógiai programok. Emellett az iskolai közösség és a tanárok példamutatása támogatja a tanulók erkölcsi fejl dését. 0

11 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulókkal elsajátíttatjuk azokat az ismerteket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szül föld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Fontos, hogy kialakítsuk bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzését. Magyarságtudatuk mellett ismerniük kell tágabb hazánk, Európa sokszínű kultúráját, és az egyetemes emberi civilizáció eredményeit, valamint az ezeket fenyeget veszélyeket. A tanórai ismeretszerzés mellett az osztály- és iskolai kirándulások, a nemzetközi kapcsolatok, ilyen témájú pályázatok (pl.: március 5-i beszédíró-pályázat, Deákszónokverseny, redemptios emléknaphoz kapcsolódó pályázatok), iskolai és városi emlékműsorok (pl.: október 23.) megszervezése lehetnek a fenti feladat megvalósításának színterei. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Feladatunk, hogy az iskolánkból kilép tanulók tudjanak összhangot teremteni az egyéni és közösségi célok között. Ismerjék a cselekv állampolgári magatartás jellemz it, a f bb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. Neveljük ket arra, hogy a közügyekben kreatív módon tudjanak részt venni el segítve ezzel szűkebb és tágabb környezetük fejlesztését. A fenti feladat megvalósításához jó alkalmat adnak a tanórán kívüli közösségi tevékenységek, a diákönkormányzati munka, a városban szervezett közösségi programok, a közösségi szolgálat megszervezése. Törekszünk arra, hogy a közösségi szolgálat keretén belül minden diák az t leginkább vonzó és közössége számára hasznos tevékenységbe tudjon bekapcsolódni. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Ösztönöznünk kell a személyiség fejlesztését, kibontakozását segít nevelést-oktatást. A közösségi szolgálat teljesítése alkalmat ad tanulóinknak a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal él emberek iránti szociális érzékenység kialakítására, segít magatartásra. Az ehhez kapcsolódó képességek fejlesztése elengedhetetlen a tudatos, felel s állampolgári léthez. Fenntarthatóság, környezettudatosság Törekedni kell arra, hogy tanulóink minél jobban megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek el. Meg kell tanítanunk, hogy az er forrásokat tudatosan, takarékosan és felel sségteljesen használják. A környezetkímél, értékvéd, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék számukra meghatározóvá. Fel kell készíteni a fiatalokat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok

12 gyakorlására. Lehet séget kell teremtenünk, hogy bekapcsolódhassanak közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének meg rzésébe, gyarapításába. A tanórai ismeretszerzésen kívül ezt a feladatot er síthetik a témában szervezett projekt- vagy témanapok, üzem- és intézménylátogatások, az iskolai környezettudatosság fejlesztése (szelektív hulladékgyűjtés, takarékosság az er forrásokkal). Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. El kell segítenünk valamennyi tudásterület megfelel kiművelését, a tanulók kedvez szellemi fejl dését, készségeiknek optimális alakulását, tudásuknak és kompetenciájuknak kifejezésre juttatását. Az ily módon megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez s tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A sokoldalú oktatás-szervezési formák lehet vé teszik, hogy a tanulók megalapozott önismerettel saját egyéni fejl désüket, továbbtanulásukat és életpályájukat alakítani tudják. A tanórán kívüli közös programok ezen a területen is lehet vé teszik a feladat minél szélesebb körű megvalósítását (például drámapedagógiai programok, osztályterem színház) Pályaorientáció Átfogó képet kell nyújtanunk a munka világáról. Fejleszteni kell a tanulókban a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Olyan tevékenységeket kell biztosítanunk, amelynek során a diákok kipróbálhatják képességeiket, kiválaszthatják a nekik megfelel foglalkozást, és megismerhetik az ahhoz vezet út lépéseit, így képessé válhatnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges el feltételeket. A hagyományos pályaorientációs foglalkozáson túl (FIT Foglalkozási Információs Tanácsadó) az iskolai és iskolán kívüli tevékenységek, programok széles körű lehet séget adnak arra, hogy a középiskolai évek után tanulóink döntést hozzanak pályaválasztásukról. A megvalósításba a hagyományoknak megfelel en bevonjuk a szakszolgálatok által szervezet programokat. 2

13 Gazdasági és pénzügyi nevelés Iskolánk mint közgazdasági szakközépiskola nagy hagyományokkal rendelkezik a pénzügyi kultúrával kapcsolatos ismeretek átadása terén. Tanulóink mindig jól szerepelnek az országos gazdasági-pénzügyi versenyeken. Ezt a szellemi t két és helyi kapcsolatainkat (kapcsolat pénzintézetekkel) kihasználva biztosítani tudjuk, hogy tanulóink megismerjék a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályokat, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismereteket és a fogyasztóvédelmi jogokat. El kell érnünk, hogy tanulóink átfogó ismereteket kapjanak a gazdasági- pénzügyi intézményekr l és folyamatokról. Felismerjék saját felel sségüket, mérlegelni tudják döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát a pénz világa és a fogyasztás terén. Az O.K. Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja jó lehet séget biztosít a pénzügyi nevelés új formájának bevezetésére. Emellett t zsdeszakkörön ismerkedhetnek diákjaink a pénzforgalom világával. Médiatudatosságra nevelés Feladatunk, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felel s résztvev ivé váljanak. Ehhez a médiumok nyelvének értésén túl meg kell ismerkedniük azok működésével, hatásmechanizmusával, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, és e különbségek és a médiajellemz k jogi és etikai jelent ségével. Ki kell alakítanunk bennük az értelmez, kritikai beállítódást. Ezt szolgálhatják a tanórai ismeretszerzésen kívül a témához kapcsolódó programok: osztályok részvétele a HÍD (Hírlapot a diákoknak ) - projektben, együttműködés a helyi sajtóval, az iskolai honlap közös fejlesztése. 3

14 A tanulás tanítása Alapvet feladatunk a tanulás tanítása. A tanítási órákon változatos munkamódszerek alkalmazásával fel kell keltenünk az érdekl dést, és útbaigazítást kell adnunk a tananyag elsajátításával, szerkezetével és hozzáférésével kapcsolatban. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének növelése, a tudás min ségének értékelése. II.3. Az intézmény kiemelt célkitűzései Iskolánk középpontba helyezi az egyénhez igazodó, személyiségfejleszt tanítást. Célunk a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség fejl déséhez szükséges megfelel feltételek biztosítása. A differenciált tanítás- tanulás megvalósulásához igénybe kívánjuk venni az iskolai órákon kívüli tevékenységeket, lehet ségeket is. Törekszünk a tanulás bels motivációjának kialakítására, fejlesztésére. A tanulás szervezésénél el térbe állítjuk a tanulók cselekvését, önállóságát, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket. Segítjük a tanuló el zetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, és lehet séget adunk esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére. Alkalmazzuk az együttműköd tanulás technikáit és formáit. Érvényesítjük a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálást a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellen rzésben, az értékelésben. Különböz tanulásszervezési technikákat alkalmazunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. Segítjük a tanulási esélyek egyenl ségét szolgáló szervezeti formákat és az együttműködést. Feltárjuk a tanulási nehézségeket, törekszünk a tanulói leszakadás megakadályozására. A tanulási, magatartási nehézségekkel küzd k számára megteremtjük beilleszkedésük feltételeit. Támogatjuk a tehetségek felkutatását és alkalmazkodunk fejlesztési igényeikhez.

15 A NAT, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás III. A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a kerettantervekben jelennek meg. Ezeknek iskolai szintű szabályozását a helyi tanterv érvényesíti. Helyi tantervünk megfelel en alkalmazkodik a választott kerettantervhez, továbbá az iskola arculatára jellemz en tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel tölti meg a rendelkezésünkre álló szabad id keretet. Helyi tantervünk tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket, figyelmet fordít a Nat-ban megjelölt fejlesztési területekre, nevelési célokra, szem el tt tarja a kulcskompetenciák fejlesztését, biztosítja a felkészítést a középiskolát lezáró vizsgák követelményeire, segíti a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igényl tanulókkal való foglalkozást, érvényesíti a tanulói jogokat és a tanulási esélyegyenl séget, kell en nyitott a továbbfejlesztésre és a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra. Helyi tantervünket a következ kerettantervi ajánlások figyelembe vételével alakítottuk ki: a 9-2. gimnáziumi évfolyamok általános kerettanterve, a 9-2. szakközépiskolai évfolyamok általános és szakmai kerettanterve, 5

16 IV. A tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés feladatai áthatják az iskolai nevel munkát és annak alapelveire épülnek, megjelennek a tanórai, a tanórán kívüli és az iskolán kívüli nevelésben is. A meghatározott pedagógiai feladataink azt a célt szolgálják, hogy tanulóink a különböz szintű adottságaikkal, eltér fejl désükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb, érdekl dési körüknek megfelel tevékenységükkel, szervezett ismeretszerzéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket, tehetségüket, az eltér haladási ütemű tanulók pedig megfelel fejlesztést kapjanak. A különböz ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvet eredményeit foglalja magába a tanulók életkori sajátosságainak megfelel en. A tudásalapú társadalomban felértékel dik az egyén tanulási képessége. Tanulóinknak az élethosszig tartó tanulás folyamatába kell beilleszkedniük. Ez akkor lehet sikeres, ha bizonyos kulcskompetenciákat kifejlesztünk bennük. Az Európai Parlament és Tanács ajánlása (2006/962/EK) alapján a következ kulcskompetenciák fejlesztését tartjuk nevel -oktató munkánkban szem el tt: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményez képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai tudatosság és kifejez készség Hatékony, önálló tanulás. 6

17 Azoknak a tanulóinknak, akik a 202/203. tanévben 9. évfolyamon megkezdték tanulmányaikat a középiskolai évek alatt 60 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, a 206-os érettségi vizsgabizonyítvány megszerzésének el feltételeként. Ennek teljesítéséhez a városi és környékbeli intézményekkel kiépített jó kapcsolataink megfelel hátteret biztosítanak Például: Önkéntes Tűzoltóság, Id sek Napközi Otthona, Nyugdíjasok Apartman háza, Családsegít Szolgálat. V. Közösségfejlesztés és kapcsolatok V.. Közösségfejlesztés A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot megteremti. Iskolánkban a közösségfejlesztés f területei: tanórák (szaktárgyi és osztályf nöki), tanórán kívüli foglalkozások (kirándulás, sportolási lehet ségek, rendezvények, szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások), diákönkormányzati munka, szabadid s tevékenységek. (osztály- és iskolai kirándulások), közösségi szolgálathoz kapcsolódó tevékenységek. Ebben a munkában igénybe vesszük partnereink támogató segítségét. V.2. Az iskola kapcsolatai Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Az iskola fenntartója 203. január elsejét l a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk a Szolnoki Tankerülethez tartozik, a szoros együttműködés lehet vé teszi, megismerjék az iskolánkban folyó munkát, pedagógiai elképzeléseinket, céljainkat, eredményeinket. Célunk, hogy nehézségeink leküzdésében elnyerjük segít támogatásukat. 7

18 Önkormányzat Az iskola fenntartója 988-tól 203-ig Jászárokszállás Város Önkormányzata volt. Ezek az évtizedek meghatározók voltak az iskola fejlesztésében. Törekszünk arra, hogy a fenntartóváltás után is megmaradjon jó kapcsolatunk az önkormányzattal, hiszen ez segítheti az intézményben dolgozó pedagógusok és technikai személyzet munkáját, az ide járó diákok tanulási feltételeinek javítását. Intézményünk jelen van a város életében, tanulóink állandó szerepl i a kulturális fórumoknak, ünnepi megemlékezéseknek. Továbbra is célunk a város önkormányzatával a folyamatos kapcsolattartás, így beszámolunk eredményeinkr l, támogatásukat igyekszünk megnyerni programjainkhoz. Intézményi Tanács Intézményünkben a KLIK az NKT 73. () bekezdése alapján kezdeményezte Intézményi Tanács létrehozását. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatban valamennyi kérdésben. Feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Ki kell kérni az Intézményi Tanács véleményét a Pedagógiai Program, SZMSZ, házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerz dés elfogadása el tt. Az Intézményi Tanács tagjai: f az önkormányzat képviseletében, f a nevel testület képviseletben és f a szül i szervezet képviseletében. Szül i munkaközösség A szül k osztályonként szül i munkaközösségi tagokat választanak. k segítenek az osztályf nök és a szül k közötti kapcsolattartásban, problémák feltárásában, az osztály és az iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. A szül i munkaközösség egy tagot delegál az Intézményi Tanácsba, aki az iskola és szül k közötti kapcsolattartásért felel s, képviseli a szül k érdekeit és véleményét. Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére Diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érint valamennyi kérdésre kiterjed. A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevel testület hagyja jóvá. A Diákönkormányzat 8

19 tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segít pedagógus támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat évente diákközgyűlést hív össze. Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány 992-t l működik intézményünkben a Deák Ferenc Gimnáziumi Alapítvány, amelynek célja, hogy az idegen nyelveket legkiválóbban beszél és elsajátító tehetséges tanulókat, ill. bármely más tantárgy és sport területén kimagasló eredményeket elér tanulókat ösztöndíjban részesítse. Az ösztöndíjra tanulóinknak pályázni kell. Az ösztöndíjak forrását dönt en támogatóink jövedelemadójának %-ai, ill. az Alapítvány számlájára történ egyéni befizetések képezik. A nevel testület Intézményünk nevel -oktató munkáját meghatározó legf bb szakmai fórum a nevel testület. A nevel testület meghatározza működésének és döntéshozásának rendjét. A feladatkörébe tartozó ügyek el készítésére bizottságot hozhat létre. Véleményét a jogszabályban meghatározott ügyekben ki kell kérni. A nevel testületi értekezletet kell összehívni az iskola igazgatója, a nevel testület tagjainak egyharmada, az iskolaszék, a szül i munkaközösség, a diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevel testület tagjai legalább öt f részvételével szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. Munkaközösségek Iskolánkban több szakmai munkaközösség működik. A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának tervezésében, szervezésében, irányításában és ellen rzésében. Összegz véleménye figyelembe vehet a pedagógusok min sít eljárásában. Feladatuk az oktató-nevel munka irányítása, összehangolása, az információáramlás biztosítása, a szakmai munka min ségének folyamatos emelése. A szakmai munkaközösség véleményezi szakterületét érint en - az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. 9

20 Meglév munkaközösségeink: osztályf nöki munkaközösség humán (magyar-történelem-filozófia-társadalomismeret-etika) munkaközösség reál(matematika-fizika-informatika-kémia-biológia-földrajz-közgazdaságtan) munkaközösség idegen nyelvi munkaközösség. Szakmai kapcsolatok Emberi Er források Minisztériuma (EMMI) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai, Szakszolgálat Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet Oktatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképz Központ (TISZK) 20 Szakmai és

21 Egyéb kapcsolataink: Jászárokszállás Város Önkormányzata A helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek A környez általános és középiskolák Városi Könyvtár Pet fi Sándor Művel dési Ház Malomszínház FÜGE (Független El adók Szervezete) Jászvidék, regionális folyóiratok HÍD-MUOSZ A helyi és környékbeli gazdasági egységek, vállalkozások Egészségügyi intézmények Szervezetek, intézmények, melyekkel a közösségi szolgálat keretében együttműködési szerz dést kötöttünk 2

22 VI. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai VI.. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógus alapvet kerettantervre épül feladata az intézménybe járó tanulók nevelése, oktatása, a helyi tantervben el írt tananyag átadása, elsajátításának ellen rzése. Feladata, hogy az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva szakszerűen megtervezze, és annak alapján irányítsa a tanulók munkáját, a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint a követelményekhez igazodva értékelje a tanulók munkáját, tegyen meg minden t le telhet t a tanuló személyiségének fejl déséért, tehetségének kibontakoztatásáért, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását el segítse, szükség esetén működjön együtt a nevelést, oktatást segít szakemberrel, segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, irányítsa tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra való felkészülését, mozdítsa el a tanuló erkölcsi fejl dését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását és törekedjen azok betartatására, tegyen meg mindent a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében, nevelje a tanulókat az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok szellemében, rendszeresen tájékoztassa a szül t (törvényes képvisel t) a tanuló iskolai teljesítményér l, magatartásáról, teljesítse a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben el írt pedagógiai és adminisztratív feladatait, a tanulók érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel, 22

23 a tanulók, a szül k és a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, pontosan és aktívan részt vegyen a nevel testület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, hivatásához méltó magatartást tanúsítson, tegyen meg mindent az iskola jó hírnevének megtartásáért, er sítéséért. VI.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Iskolánk oktató-nevel munkájában kiemelt szerepe van az osztályf nökök munkájának. Az osztályf nök feladata különösen: a tanulmányi munka figyelemmel kísérése, a hiányzások kezelése, havi összesítése, intézkedések megtétele, az osztály magatartásának és szorgalmának, közösségi életének figyelemmel kísérése, az év végi és félévi értekezletekre beszámoló készítése az osztály tanulmányi eredményér l, hiányzásairól, a magatartás és szorgalom helyzetér l, hogy éljen az osztályf nöki dicséretek és elmarasztalások lehet ségével, az osztály DÖK - képvisel i munkájának segítése, az osztályszintű felmérések lebonyolítása, a házirend el írásainak betartatása, az osztálynapló vezetése, az érdemjegyek beírásának ellen rzése, a félévi értesít és az év végi bizonyítvány kitöltése, az osztályozó- és a pótvizsgákkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, a törzslapok kitöltése és vezetése, az érettségivel, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 23

24 az of. órák tervezett tematikájának elkészítése, a hagyományos rendezvényeken saját osztályának felügyelete, az osztálykirándulások megszervezése, szül i értekezletek összehívása, megtartása, szükség esetén családlátogatások egyeztetése, a tanulók tájékoztatása az ket érint iskolai ügyekr l. VII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatása, nevelése A köznevelési törvény kiemelt célja, hogy a nevelés-oktatás eszközeivel támogassa a tehetséggondozást és megakadályozza a társadalmi leszakadást. Kiemelt figyelmet igényl tanulók a különleges bánásmódot igényl tanulók: - a kiemelten tehetséges tanulók, akik a tanulás iránt elkötelezettek, munkájukra kreativitás és a feladat iránti motiváció jellemz, - a sajátos nevelési igényű tanulók, - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd tanulók. Emellett kiemelt figyelmet kell kapniuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak. VII.. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Egyik kiemelt feladatunknak tartjuk a jó képességű gyerekek képességeinek kibontakoztatását, a tehetséggondozást. Ezen célunk megvalósítására a következ tevékenységformákat és szervezeti kereteket használjuk: a tanórákon mennyiségi és min ségi differenciálás, a /2. évfolyamtól az érdekl désnek, valamint az emelt szintű érettségire való felkészülésnek megfelel en emelt szintű foglalkozások, szaktanári segítség a különböz versenyekre való felkészülésben, szaktanári ösztönzés és támogatás a pályázatok megírásában, az egyetemekkel, f iskolákkal történ kapcsolattartás, részvétel szaktárgyi versenyeken, anyagi támogatás (Deák Ferenc Alapítvány, Útravaló Ösztöndíjprogram, a tehetség 2

25 kibontakoztatását segít alapítványok ösztöndíjai). A versenyeken a tanulók részvétele önkéntes. A diákok számára a szaktanár javaslata útmutató lehet. A versenyek típusai: iskolai versenyek, a tantárgyi tanulmányi versenyek iskolai fordulói, a megyei versenyek, országos tanulmányi versenyek, OKTV, OSZTV, küls intézmények által szervezett versenyek, (Károly Róbert F iskola, Magyar Nemzeti Bank, OTP Bank NYRT), sportversenyek, művészeti jellegű versenyek. egyéb pályázatok. VII.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók tanulását segítő programok Az iskolába felvételt nyert tanulók általában rendelkeznek azokkal a képességekkel, birtokolják azokat az ismereteket, amelyek tanulmányaik sikeres folytatásához szükségesek. Amennyiben ez hiányosságot mutat, felzárkóztató, segít foglalkozásokat szervezünk számukra osztály- vagy évfolyami szinten. Képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak évfolyamonként (HH, HHH). A többi tanulóval együtt oktatott tanulók pedagógiai rehabilitációjához igénybe vesszük gyógypedagógus ill. fejleszt pedagógus munkáját, a tanulók egyéni fejlesztését egyéni fejl dési lapon dokumentáljuk (SNI, BTMN). Az érettségi vizsga sikere érdekében a -2-(3. kifutó rendszerben) évfolyamon el készít foglalkozásokat tartunk. VII.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek, és a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Iskolánkban is emelked tendenciát mutat a csonka családban nevelked tanulók számának alakulása. Növekszik a rokkantsági nyugdíj, ill. munkanélküliség miatt teljes értékű munkát nem végz k aránya a tanulók szülei körében. Egyes esetekben érzékelhet az alkoholizálás romboló hatása és a családok egyre nehezebb anyagi helyzete is. F ként ezek azok a 25

26 kedvez tlen családi és szociális körülmények, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák diákjainkat. Ezek a hátrányok jelentkeznek neveltségi, de igen gyakran felkészültségbeli hiányosságokban is. Az utóbbiak f ként abból erednek, hogy a szül saját problémái miatt nem tud vagy nem is akar foglalkozni azzal, hogy gyermeke hogyan tanul, viselkedik az iskolában. A szül kkel való rendszeres kapcsolattartás a problémák közös megoldását segítheti. Emellett szükséges még: a Gyermekjóléti Szolgálat, véd n, iskolaorvos, körzeti orvos, rend rség, gyermekfelügyel segítségének igénybevétele, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, az osztályf nöki munkában az osztályf nöki órákon, egyéb osztályprogramokon segít tevékenységet folytatni, az iskola közösségi életével kapcsolatos tevékenységek során, ünnepségeken, kirándulásokon a nevelési helyzetek kihasználása, szül i értekezleteken, fogadóórákon, szükség esetén rendkívüli szül i értekezlet összehívásával segítséget nyújtani a nevelési problémák megoldásához, szükség esetén pszichológus és a területileg illetékes Nevelési Tanácsadó segítségének igénybevétele. Célunk, hogy segítsük a szociális hátránnyal küzd tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, segítsük egyéni fejl désüket. Ezt a következ tevékenységi formák szolgálják: felvilágosító munka a szociális juttatásokról (fogadóóra, családlátogatás), alapítványi támogatások, együttműködés a segít szervezetekkel, felzárkózást segít alapítványok ösztöndíjai (Útravaló-MACIKA), drog-és bűnmegel zési programok. VII.. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus az osztályf nökök segítségével feltárja és nyilvántartásba veszi a hátrányos helyzetben lév veszélyeztetett tanulókat. Együttműködve a Családsegít és a és Gyermekjóléti Szolgálattal igyekszünk anyagilag is segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. A pszichés károsodások, a szenvedélybetegségek kialakulásának megel zésére, a mentális egészség érdekében a tantárgyak adta lehet ségeket is felhasználva fontosnak tartjuk a felvilágosítást a tanulók számára (közvetlenül, osztályf nökön keresztül, meghívott el adókkal, országos programokba bekapcsolódva). A problémák kiküszöbölésére egészségnevelési programunkban is. 26 tett er feszítéseink megjelennek az

27 VIII. Tanulói jogok az intézményi döntéshozatalban Az iskolánkban a tanulók érdekeiknek képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hoztak létre. A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A DÖK munkáját szaktanár segíti. A DÖK a nevel testület véleményének kikérésével dönt saját működésér l, a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetésér l, az iskolában működ tájékoztatási rendszer szerkeszt sége tanulói vezet jének, felel s szerkeszt jének, munkatársainak megbízásáról. A DÖK véleményét ki kell kérni: az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása el tt, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása el tt az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása el tt, a tanulók közösségét érint kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemz, értékel beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 27

28 IX. Partneri kapcsolattartási formák A szül k, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái Az iskola mint oktató-nevel intézmény, csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdekl désre épít, és figyelembe veszi a szül i érdekeket, igényeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szül i ház és a pedagógus-közösség aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös felel sség. A megvalósulási formái a kölcsönös támogatás, a koordinált pedagógiai tevékenység. A sikeres együttműködés alapvet feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az szinteség. Az együttműködés formái a szül k részér l: aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, szinte véleménynyilvánítás, együttműköd magatartás, érdekl d, segít hozzáállás, az iskolai alapítvány munkájának segítése. Az iskola által felajánlott együttműködési formák: nyílt napok, nyílt órák szervezése, rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló el menetelér l, magatartásáról, szül i értekezletek, pályaválasztási tanácsadás, szül i kezdeményezésre nevel testületi értekezlet összehívása, iskolai vagy szül i kezdeményezésre az osztályban tanító tanárok értekezletének összehívása. 28

29 X. Vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák rendszerét és szabályait iskolánk Házirendje szabályozza. XI. A tanulók felvétele, átvétele Tanulói jogviszony, átjárhatóság a) Az induló évfolyamra való belépés elemei A 9. évfolyam gimnáziumi általános gimnáziumi szakirányára jelentkez tanulók számára központi írásbeli felvételi vizsgát tartunk. A gimnáziumi osztályba jelentkez tanulókat a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv földrajz informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért eredményük és írásbeli felvételijük alapján rangsoroljuk. A hozott tanulmányi eredményt kétszerezzük. Azonos pontszám esetén el nyben részesülnek a hátrányos helyzetű, helyi tanulók ill. azok, akiknek testvére már az iskolánkba járt vagy jár. A 9. évfolyam szakközépiskolai szakirányokra jelentkez tanulók számára nem tartunk központi írásbeli felvételi vizsgát. A szakközépiskolai osztályba jelentkez tanulókat a magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv földrajz informatika tantárgyakból 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor elért eredményük alapján rangsoroljuk. Azonos pontszám esetén el nyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók és a helyi tanulók ill. azok, akiknek testvére már az iskolánkba járt vagy jár. 29

30 b) A magasabb évfolyamba lépés feltételei A helyi tantervben meghatározott követelmények teljesítése esetén a tanuló következ évfolyamba léphet. Hiányzások esetén a 20. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésr l és a 20/202. (VIII. 3.) EMMI rendelet 5. -a alapján házirendünk szabályozza a továbbhaladást. Eszerint ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kett százötven tanítási órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhet, csak akkor osztályozható, ha a nevel testület engedélyezi, hogy az elméleti tárgyakból osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhet, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevel testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevel testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az els félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhet, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozóvizsgák bizottság el tt folynak. A vizsgabizottságot az igazgató bízza meg. A tanulót és szüleit az osztályozóvizsgáról ő nappal el bb tájékoztatni kell. Amennyiben a tantárgyi minimumot nem teljesíti a tanuló, javítóvizsgát tehet. Ennek id pontja az augusztus 2. és augusztus 30. közötti id szak. d) Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés feltételei A képzési típus váltása (gimnázium szakközépiskola) egyéni kérvény alapján a képzési különbségek áthidalásának vállalásával történik. e) Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése A szül (gondvisel ) kérésére tanév közben is távozhat az iskolából a tanköteles tanuló. A kérelemnek tartalmaznia kell azt az iskolát, ahol a gyermek tanulmányait folytatja. Az igazgató - értesítés iskolaváltoztatásról - nyomtatványt állít ki. A fogadó iskola 5 napon belül köteles a távozást visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhely szerinti illetékes jegyz t. Az a nem tanköteles tanuló, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulasztott, nem 30

31 osztályozható, a tanulói jogviszonya megszűnt. A gimnáziumi tanulók a 2. évfolyamon, a szakközépiskolai tanulók a 2. (kifutó rendszerben a 3. évfolyamon) érettségi vizsgára jelentkezhetnek. Az alsóbb évfolyamos tanulók el rehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek az érettségi vizsga szabályzata szerint megjelölt tárgyakból, ha teljesítették az érettségire bocsátás feltételeit. Az érettségi vizsgán a tanuló a következ vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv kötelez en választandó vizsgatárgy. Szakközépiskolai szakirányon kötelez en választandó vizsgatárgy a szakmai vizsgatárgy. A kötelez és a kötelez en választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehet érettségi vizsga. Ha a tanuló középiskolai tanulmányai végén nem tesz érettségi vizsgát, akkor a tanév végén középiskolai bizonyítványt kap. Ha eredményes érettségi vizsgát tesz, akkor középiskolai bizonyítványa mellé érettségi bizonyítványt is kap. XII. Az iskola egészségnevelési programja. Bevezetés Társadalmunknak egészséges, művelt, sokoldalú, együttműködni tudó, tenni akaró emberekre van szüksége. Egészségi állapotunkat els dlegesen mindennapi döntéseink, közvetlen környezetünk, a család, az iskola, a munkahely, a lakóhely határozzák meg. Egyre nagyobb felel sség hárul ránk, pedagógusokra a fiatalok egészségtudatos magatartásának kialakításában. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket saját egészségük egyre nagyobb mértékű irányítására és javítására. A program a következ értékek kidolgozására helyez hangsúlyt: az egészség mint alapvet emberi jog az egyenl tlenségek csökkentése. Kiemelt figyelmet kapnak az alábbi területek: 3

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben