Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015."

Átírás

1 Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL NEVELÉSI PROGRAM ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, EJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGAIAI FELADATOK, ESZKÖZÖK, TEVÉKENYSÉGEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÉSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGÁNAK GYAKORLÁSA AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI

3 2. HELYI TANTERV 2.1.A VÁLASZTOTT KERETTANTERV A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁMOK A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NATBAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE NEMZETISÉGI, KISEBBSÉGI SZLOVÁK NYELV OKTATÁSÁNAK ALAPELVEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK

4 Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond ISKOLÁNKRÓL Az Erzsébethelyi Általános Iskola 2004-ben jött létre a volt Madách Utcai Általános Iskola és a volt 11. sz. Általános Iskola integrációjával. Erzsébethelyen 1852-ben épült az első iskola, ami azt jelenti, hogy intézményünk több mint 160 éves múltra tekint vissza. Nevelő-oktató munkánkban kiemelt szerepet kap a tanulók személyiségének fejlesztése, értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelése, a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése. Fontosnak tartjuk a nemzeti közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítését. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása nyolc évfolyamos képzés keretében. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő - oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátrányokkal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A sikeres munka érdekében elengedhetetlen, hogy kitűzött céljaink találkozzanak a tanulók, szülők igényeivel és közös munkánk alapja az együttműködés legyen. 4

5 1. NEVELÉSI PROGRAM A NEVELŐ OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - Az Erzsébethelyi Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben - az iskola oktató tevékenységének feladata a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni, elutasítani a rosszat - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására 5

6 - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet - kiemelten fontosnak tartjuk a testi és lelki egészség megőrzését és fejlesztését; nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, a családdal együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegség-megelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás veszélyeinek felismerésére; az életkori sajátosságoknak megfelelően erősítjük bennük a rendszeres mozgás iránti igényt, a természet szeretetét, az ökológiai szempontok előtérbe helyezését. Iskolánkban olyan légkört kívánunk kialakítani, melyben szívesen töltik idejüket tanulóink. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: o tanuló és tanuló o tanuló és nevelő o szülő és nevelő o nevelő és nevelő között. Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. 6

7 Ennek érdekében: - rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal - iskolánk képviselteti magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vesz. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében: - biztosítjuk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. - humánus - erkölcsös - fegyelmezett - művelt - kötelességtudó - érdeklődő, nyitott - alkotó - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát - képes a problémák érzékelésére és megoldására - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében - jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban) - van elképzelése a jövőjét illetően - becsüli a tudást - öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban 7

8 - ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit - képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni - tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti és ezeket képes alkalmazni - képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban - a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik - ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket o a természet, a környezet értékeit o más népek értékeit, hagyományait o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit - a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben - ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat - ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat - ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit - viselkedése udvarias - beszéde kulturált - társaival együttműködik - szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli - képes szeretetet adni és kapni - szereti hazáját - megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket - szellemileg és testileg egészséges, edzett - egészségesen él - szeret mozogni - megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 8

9 1.1.Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Iskolánk nevelő-oktató munkájának célja, hogy segítse diákjait életkori sajátosságainak megfelelően abban a folyamatban, amelyben: - szabad - egészséges és gazdag személyiséggé - hazájukat, kultúrájukat szerető - környezetükkel harmonikus együttélésre képes, beilleszkedni tudó - a változó világ kihívásaihoz alkalmazkodó, az esetleges szociális hátrányokat kompenzálni tudó emberekké váljanak. A célok elérésének ellenőrzése, mérése, a sikeresség kritériumai: CÉLOK, FELADATOK Az élet védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság kialakítása az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi-lelki egészsége. A testmozgás iránti igény kialakítása. A testi-és lelki egészség megőrzésének fontossága. Egészségvédelem. Az önismeret fejlesztése, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye és képessége, reális önismeret (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalásra ösztönzés saját sorsának alakításában. Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Önellátásra való képesség. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Kiemelt feladat a partnerkapcsolatok folyamatos ápolása. Szociális és állampolgári kompetencia kialakítása. SIKER, EREDMÉNYESSÉG Ha tanulóink rendszeresen, aktívan vesznek részt környezetvédelmi tevékenységekben. Magatartásukban tükröződik pozitív beállítódásuk. Tanulóink többségének belső szükségletévé válik a rendszeres tisztálkodás, az egészséges étkezés, a mozgás. A pszichés problémával küzdő gyermekek bekerülnek a segítő, szakértői rendszerbe. (Csökken az ellátatlan tanulók száma.)tanulóink ismerik az egészséget károsító szokásokat, és elutasítják azokat. Ha tanulóinknál pozitív önértékelés, önbizalom mutatható ki. Ha tanulóink tesznek azért, hogy megismerjék önmagukat. Ha rendelkeznek rövid és hosszú távú célokkal. Ha vállalják tetteikért a felelősséget. Ha képesek problémáikat megoldani. A tudásuknak megfelelő tevékenységekben önállóak. Ha a tanuló elfogadja a közösségi élet szabályait és betartja azokat. A közösség is elfogadja az egyént. Ha tanulóinknak van kialakult kapcsolata. Talál olyan közösséget, ahol jól érzi magát. 9

10 CÉLOK, FELADATOK A család tisztelete, a szülő, a testvérek, a nagyszülők megbecsülése, szeretete. A szülőkkel és szakszolgálati intézményekkel kialakított eredményes együttműködés fenntartása, gazdagítása. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok megfelelő kezelésére, készség a megegyezésre, tolerancia. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakítása és fejlesztése. A szülőföld, Magyarország megismerése, a hazaszeretet érzésének megalapozása. A nemzeti kultúra ápolása: hagyományaink, jelképeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik megismerése, tiszteletben tartása. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. SIKER, EREDMÉNYESSÉG Ha tanulóink tisztelettel, megbecsüléssel beszélnek családjukról, és ennek megfelelően viselkednek. Javul a tanulók egymáshoz, felnőttekhez való viszonya. Kevesebb fegyelmi probléma merül fel az iskolában. Megfelelnek a velük szemben támasztott elvárásoknak (házirend). Ha képesek közös cél érdekében különböző feladatokat munkamegosztással, együttes erőfeszítéssel megoldani. Kulturált a tanulók magatartása iskolán kívül is. Ha tanulóinknál kialakul a pozitív attitűd a tanulás, az iskola iránt. Ha tanulóink az iskolában tanultakat alkalmazni tudják. Ha képességeiknek megfelelő iskolatípusban tanulnak tovább és helytállnak. A mérések, megfigyelések igazolják a képességek fejlődését, a képességeknek megfelelő tanulási teljesítményt. Megnyilvánulásaik, cselekedeteik hazájuk és anyanyelvük megbecsüléséről tanúskodik. Megnyilvánulásaik, cselekedeteik a kisebbségek és más nemzetek megbecsüléséről tanúskodik. Tevékenyen részt vesznek a közösség életében. Ötleteikkel, alkotó cselekedeteikkel segítik közösségük életét. Kötelességüket teljesítik, jogaikkal élni tudnak. A diákönkormányzat betölti feladatát. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló nevelési módszerek, eszközök. 10

11 Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulókra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelőhatás áttételesen, a tanulói és nevelői közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) KÖZVETLEN MÓDSZEREK - tudatosítás - követelés - gyakoroltatás - segítségadás - ellenőrzés - ösztönzés - elismerés, dicséret - büntetés - drámajáték, szerepjáték - elbeszélés - tények, jelenségek bemutatása - műalkotások bemutatása - a nevelő személyes példamutatása - magyarázat, beszélgetés - a tanulók önálló elemző munkája KÖZVETETT MÓDSZEREK - a tanulói közösség tevékenységének megszervezése - közös célok kitűzése, elfogadtatása - indirekt nevelői ráhatás - hagyományok kialakítása - követelés - ellenőrzés - ösztönzés - a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - vita Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: - minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen 11

12 - ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. eszközök, tevékenységek Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. Életszerűen készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. A tanulók értelmi nevelése Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A tanulók anyanyelvi, idegen nyelvi és irodalmi kultúrájának fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megalapozása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése Feladata: Az emberi együttélés szabályainak, a demokrácia elveinek megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása, valamint az agressziómentes konfliktuskezelés elsajátítása. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése 12

13 Feladata: Az önismeret, önfegyelem a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A magyarságtudat, a hazaszeretet érzésének felébresztése, kifejlesztése. A tanulók állampolgári nevelése Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Segítse elő a törvénytiszteletet, az együttélés szabályainak betartását, az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletét. A tanulók munkára nevelése Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.stresszkezelés módszereinek elsajátíttatása. Káros függőséghez vezető szokások kialakulásának veszélyeivel való megismertetés. Családi életre nevelés Feladata: Harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. Ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok kezeléséről, a szexuális kultúráról. Fenntarthatóság, környezettudatosság 13

14 Feladata: a tanulókban kialakítani a természet és a környezet szeretetén és ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság melletti elkötelezettségen alapuló magatartást. Kapcsolódjanak be a közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek megóvásába. Pályaorientáció Feladata: Életkorhoz igazodó átfogó kép kialakítása a munka világáról. Segíteni kell a tanulókat a képességeik kipróbálásában. Médiatudatosságra nevelés Feladata: Segítségadás az új és a hagyományos médiumok megértésében. A tanulók értelmező, kritikai beállítódásának kifejlesztése, a média hatásmechanizmusának megismertetése. Az átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás Az átlagos fejlődésmenettől eltérő tanulókkal való foglalkozás kiemelt feladatunk. Az iskolánkba indulási hátrányokkal bekerülő tanítványaink érdekében szükséges a sikeres tanulást akadályozó problémák mielőbbi felismerése, kezelése megfelelő pedagógiai eljárásokkal, fejlesztő pedagógusaink és a szakszolgálatok igénybevételével. Az indulási hátrányok csökkentése érdekében a szülők igényei, a közvetlen társadalmi környezet elvárásai és lehetőségeink alapján kell kialakítani a szociális ellátás rendszerét. A szülők elfoglaltságának megfelelően és jogszabályi előírások alapján biztosítjuk a tanulók felügyeletét a tanítási órák előtt, órák között és a napközi, tanulószoba idején. A törvény által biztosított szolgáltatás a napközi és a tanulószoba hatékonyságának növelése, eredményességének javítása a fenntartó szerint is fontos feladat. Kiemelten kell kezelni a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek, tanulási szokásainak fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk végzésekor együttműködve az osztályfőnökkel és a terület felelősével hatályos jogszabályok szerint járunk el. A tehetséges tanulók kiválasztását és fejlesztését már az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában elkezdjük. Hatékony oktatásszervezési és módszertani eljárásokat, eszközöket, differenciált tanulásszervezést, kooperatív tanulási technikákat alkalmazunk. 14

15 A tehetséggondozás színterei a kötelező tanítási órákon kívül a választható tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások. Továbbra is részt veszünk városi, megyei, országos tanulmányi, közművelődési és sportversenyeken, ezzel is növeljük iskolánk hírnevét. Eszközök, eljárások A nevelő oktató munka ismeret- és értékátadó, kompetenciafejlesztő tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereivel, eszközeivel, eljárásai során tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában: - Az oktatás fontos eszköze a tanmenet, mely mindig az aktuális tanévre készül - Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez - Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, a kooperatív technikáknak, csoportmunkának, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulókat az egyéni tanulási stratégia kialakításához - Törekedni kell a rendelkezésünkre álló interaktív táblák, informatikai eszközök, digitális tananyagok minél szélesebb körű felhasználására - A komplex személyiségfejlesztésben fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, az erős és gyenge pontok felismerésének, a reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az esztétikai és erkölcsi érzékenységnek, az érzelmi intelligencia fejlesztésének. Fontos a tanulási technikák, módszerek tanítása, az elektronikus média alkalmazása (digitális tananyagok, interaktív táblák) az oktató nevelő folyamatban. Mindenekelőtt a pedagógus személyes példamutatása a legfontosabb. Az oktatás irányító, segítő, támogató, innovatív, empatikus pedagógus személyiséget kíván, aki módszertanilag is képzi saját magát, aki képes az állandó megújulásra. Ezek megvalósítására minden kolléga törekszik. 15

16 A tanulás- tanítás folyamatának (didaktikai) módszerei A cselekvéssel kapcsolatos módszerek: - kísérletezés - gyakorlati munkák végzése - gyűjtés Az észleléssel kapcsolatos módszerek: - bemutatás szemléltetés - megfigyelés A szóbeli megfigyeléssel kapcsolatos módszerek: - elbeszélés - előadás - magyarázat - szerepjáték - megbeszélés beszélgetés vita - szövegek tanulmányozása írásbeli feladatmegoldások A módszereket mindenkor az adott célnak megfelelően kell megválasztani, élve a kombinálás lehetőségével. Figyelemmel a tanulók különböző tanulmányi felkészültségére és neveltségére a differenciált (egyéni) fejlesztésnek megfelelő eljárásokat szükséges előtérbe helyezni. Ugyanezen elvnek megfelelően kell megválasztani az egyes tanulásszervezési (egyéni, csoport és frontális munka) eljárásokat. A kompetencia alapú oktatás elvei alapján egyre többször alkalmazzuk a kooperatív munkaformát. Pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben: a tanulók képességeinek tudásának egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere: o nemcsak az iskola, hanem o a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 16

17 A személyiség fejlődését segítő tanórán kívüli tevékenységek Iskolánk hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, valamint intézményünk jó hírnevének megőrzése, az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepek és megemlékezések megtartása a tanulók nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Nemzeti ünnepek: - október március 15. Iskolánk hagyományos rendezvényei: - tanévnyitó és tanévzáró ünnepség - tanévindító kirándulás - megemlékezések (október 6, nemzeti összefogás napja) - Ünnepi staféta 1956 m-es váltófutás - iskolai tanulmányi-, közművelődési és sportversenyek - a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek és jeles napok o az egészséges életmód hete o Jótékonysági bál, (Erzsébet bál, Rózsa bál) - Hallowee n party - szlovák nemzetiségi nap - a szeretet hete o nyugdíjas dolgozóink találkozója - karácsonyi és anyák napi műsor rendezése az osztályközösségekben o karácsonyi ünnepség, óév búcsúztató - nyílt nap az óvodásoknak - osztályprogramok - nyílt tanítási órák a szülőknek - DÖ nap - családi sportnap - labdarúgó és kézilabda tornák megrendezése (Madách Kupa, Rózsa Kupa, - LEG -ek jutalmazása 17

18 - nevelőtestületi szakmai tapasztalatcsere és kirándulás (lehetőség szerint) - a ballagó diákok búcsúztatása - kerek évfordulók alkalmával iskolai jubileumi ünnepséget rendezünk. - a Magyar nyelv napja, - a Magyar kultúra napja, - a Költészet napja - a Nemzeti összetartozás napja Hagyományos táborok, kirándulások: - balatonszárszói nyári tábor, - kirándulás Angliába (költségtérítéses) - kirándulás Vésztőmágorra (költségtérítéses) - irodalmi kirándulás Diákönkormányzat A diákönkormányzat fontos közösségfejlesztő szervezet, amely autonóm módon valósítja meg a kitűzött célokat, feladatokat. Képviseli a tanulók és tanulóközösségek érdekeit. Segíti a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezését. Munkáját a 5-8. évfolyamokon szakterületenként választott küldöttekből álló vezetőség irányítja. Tevékenységét a tanulók által javasolt és az igazgató által megbízott nevelő segíti. Egyesület formájában működik a Madách utcán. Szervezeti felépítését és működését részletesen az SZMSZ szabályozza. A közösségfejlesztő tevékenységek maradéktalan megvalósítása a nevelő-oktató munkát segítő, független szabadidő-szervező alkalmazását igényli. Napközi otthon, tanulószoba A közoktatási törvény előírásainak megfelelően amennyiben a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon - a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi és tanulószoba működik. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek, de lehetőség van is csak ebéd, menza igénylésére is. Szorgalmi időben kiadott 18

19 tanítási szünetekben, a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik. A napközinek segítenie kell a hátránykompenzálást és a tanulmányi felzárkóztatást. Szakkörök A szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Iskolai sportkör A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartunk. Iskolánk lehetőséget nyújt a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. Könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások) A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Fejlesztő foglalkozások A különböző részképesség-hiányokkal küzdő gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat szervezünk az Esély Pedagógiai Központ fejlesztő pedagógusainak bevonásával. Iskolai ellátásukat megelőzi szűrésük, melyet a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végez. Egyéni foglalkozások A különböző részképesség zavarokkal küzdő gyerekek számára, valamint az alapkészségek fejlesztése céljából egyéni foglakozásokat szervezünk a szaktanárok bevonásával. A szaktanár és a szakszolgálatok javaslata alapján dől el, hogy kik azok, akiknek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges az egyéni foglalkozás. 19

20 Tehetséggondozó foglalkozások A tehetséges tanulók kiválasztását, fejlesztését a törvényi szabályozásnak megfelelően kezeljük. A versenylehetőségek ismeretében, a tanulók vállalkozása alapján a pedagógusok tehetséggondozó foglalkozásokat szervezhetnek, melynek célja a versenyekre történő eredményes felkészítés, valamint az eredményes középiskolai felvétel előkészítése. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (tanulmányi, közművelődési, sport) versenyek, vetélkedők, amelyeket rendszeresen szervezünk az éves munkatervben megjelölt időpontokban. A legtehetségesebb tanulókat iskolán kívüli városi, megyei, országos versenyekre is felkészítjük. Tanulmányi séta, kirándulás Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából tanulmányi sétát, kirándulást szervezhetnek. E programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. Erdei iskola Élni kívánunk az erdei iskola adta nevelési lehetőséggel. A programon való részvétel nem kötelező a tanulók részére. Megragadjuk a pályázati lehetőségeket a szülői költségek csökkentése érdekében. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások Egy vagy több tantárgy témáinak feldolgozását, nevelési céljaink eredményesebb megvalósulását szolgálják a különféle közművelődési intézményekben tett csoportos látogatások. A részvétel ha az költségekkel is jár önkéntes, költségeit a szülők fedezik. Szabadidős foglalkozások A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és mozi látogatások, klubdélutánok). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 20

21 Hit- és vallásoktatás Iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit és vallásoktatást szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 35. (1) szerint az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezet hit-erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl: sportlétesítmények, számítógép, zongora, stb..) a tanulók tanári felügyelet mellett, egyénileg vagy csoportosan használják. Az egészség mindig megejti az embert, Akármilyen hétköznapi formában jelenik is meg. (Déry Tibor) 1.3. Egészségnevelési program Törvényi háttér, szabályzók A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 6. g. pontja alapján a pedagógiai programnak tartalmaznia kell az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és - amennyire csak lehet - azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására 21

22 a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. (NAT 2012) A szociális kompetenciák szükségesek a harmonikus életvitel kialakításához. Célunk, hogy erősödjenek az alábbi személyiségfejlesztő hatások: - információközlés: az életkorral bővülő és mélyülő ismeretek átadása - önismeret fejlesztése: pozitív énkép, önbecsülés kialakítása, belső lelki egyensúly megteremtése - társismeret fejlesztése: tájékozódás a társas környezetben, a társas kapcsolatokban, csoportban elfoglalt szerepismeretről - döntéshozó képesség fejlesztése: a lehetséges döntések közül megtanulják a körülmények ismeretén alapuló legjobb választást, megtanulják a pozitív minták követésének értékét; szerezzenek jártasságot a veszélyhelyzetek felismerésében, kezelésében - stressz kezelés fejlesztése: ismerjék meg a valós élethelyzetekben keletkező szorongások feloldásának technikáit - egészségszemléletű magatartás kialakítása: az egészséges életmód, testmozgás, a helyes táplálkozás, a káros szerek fogyasztásának elutasítása (legális, illegális egyaránt), az egészségi állapot rendszeres felülvizsgálata. A célok érdekében végzett tevékenységek szervezési és tartalmi keretei A helyi tantervben az életkori sajátosságoknak megfelelően jelennek meg az alábbi témák: - egészséges táplálkozás - szenvedélybetegségekkel való foglalkozás (az alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre) - családi és kortárskapcsolatok - szexuális fejlődés - személyes higiénia - környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) - személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) - aktív életmód, sport - elsősegély-nyújtás alapismérvei. 22

23 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának feladata, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson előtérbe kell helyezni. Tantárgyak tanítási órák Szaktárgyi órák témafeldolgozása: Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre külön figyelmet kell fordítani a helyi tanterv megvalósítása során. Ajánlatos a tanmenetekben megjelölni ezeket a csatlakozási pontokat, hogy a munka tudatosan szerveződjék a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Pl. idegen nyelv, egészséges életmóddal kapcsolatos szövegek fordítása vagy rajz egészséges táplálkozás, környezet témakörökben elkészített munkák stb. Kiemelten kell kezelni a környezetismeret,természetismeret, biológia,egészségtan, testnevelés,erkölcstan órákat, ezek ismeretanyagában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészségnevelésre. Osztályfőnöki órák: Az ötödik nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek. DADA program: Együttműködési megállapodás keretében a rendőrkapitányság szervezésében 5-8. évfolyam- okon lehetőséget biztosítunk a programok megtartására. Nem hagyományos tanórai foglalkozások: - erdei iskola szervezése (1-4. évfolyamon) igény szerint szülői költségvállalással - egészséghét programsorozata évfolyam részére előadást szervezünk külső előadók bevonásával - osztálykirándulások, szülői költségvállalással - közművelődési intézmények lehetőségeinek kihasználása. - úszásoktatás a 2. évfolyam részére 23

24 Tanórán kívüli lehetőségek: - jeles napok megünneplése - túrák, kirándulások, táborok - tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok - környezetvédelmi akciók (papírgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés,...) - kapcsolattartás külső segítő partnerekkel - iskolai sportversenyek: o házibajnokságok o Családi Sportnap o Madách Kupa Leány Kézilabdatorna (III-IV. kcs.) o Rózsa Kupa Focitorna - mentálhigiénés szakemberek által vezetett programok - asztalitenisz, kondicionáló torna - előadás szervezése szülőknek. Módszerek: Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza ma már számos lehetőséget biztosít az egészségnevelési program eredményes megvalósítására. Leghatékonyabbak az iskola saját ötleteire épülő, illetve az önálló szervezésű programok (egymásra épülő rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában a tanárok, a diákok, és a szülők egyaránt részt vesznek. Ajánlott módszerek az egészségnevelés számára: - az egészségfejlesztésben képzett szakember továbbképzésen való részvétele. (pl. drogügyi koordinátor, mentálhigiénés szakember) - a drogügyi koordinátor csatlakozása a megyei vagy más szakmai csoport hálózatához. - tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást - tegyük szebbé az iskolai környezetet (pl: rendezzünk versenyeket, készíttessünk a tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, faliújságon a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb.) - tiszta, rendes osztály (verseny) - szituációs játékok, érveléstechnikai gyakorlatok - az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése. 24

25 Egészségnevelési programunk megvalósítása során szorosan együttműködünk az iskolaorvo- sokkal és a védőnővel Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: - ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát - ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat - ismerjék fel a vészhelyzeteket - tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit - sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat - ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével - sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: - a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal való megismertetése elsősegély-nyújtási alapismeretek területén - az elsősegély-nyújtás alapismereteinek bemutatása és gyakoroltatása - a tanulók életkoruknak megfelelő szinten való foglalkoztatása tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) tevékenységek keretében. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében: - két fő beiskolázása elsősegélynyújtó tanfolyamra, mely vizsgával zárul - az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal - az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőket figyelemmel kíséri, esetleg részt vesz rajtuk - iskolánk minden pedagógusa elsősegélynyújtó tanfolyamon vesz részt. 25

26 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: - a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: TANTÁRGY biológia kémia fizika testnevelés Környezetismeret ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK - rovarcsípések - légúti akadály - artériás és ütőeres vérzés - komplex újraélesztés - mérgezések - vegyszer okozta sérülések - savmarás - égési sérülések - forrázás - szénmonoxid mérgezés - égési sérülések - forrázás - elektromos áram okozta sérülés - ficam, rándulás, törés, zúzódás, nyílt sebek ellátása - égési sérülések kezelése - tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése, - forrázásos baleseti teendők, - közlekedési balesetnél elsődleges teendők - az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: - szakkörök (pl: elsősegély-nyújtó) védőnő vezetésével - minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutató szervezése a tanulóknak az Országos Mentőszolgálat segítségével - évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó témahét szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára - farmer kör (iskolakert gondozása). 26

27 1.4. Környezeti nevelési program Az iskola működése környezeti nevelési szempontból Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai székhellyel és Rózsa utcai telephellyel működik. Munkánkat nehezíti, hogy a két épület elég messze esik egymástól. A Madách utcai épület forgalmas közúti csomópontnál helyezkedik el, ami a megközelítését megkönnyíti, azonban egészségvédelmi szempontból sok veszéllyel jár. Az udvar területének nagysága és beépítettsége kiváló lehetőséget nyújt szabadtéri foglalkozásokra. A faállomány megújítása, virágágyások ápolása folyamatos feladat. A Rózsa utcai épület a főúttól távolabb esik, a forgalom enyhébb, az iskolában tartózkodókat kevesebb káros hatás éri. Az első udvar zöld szigeteivel, felfestett játékaival, míg a hátsó udvar pályájával és fa játékaival teszi változatosabbá a szabadidő eltöltését. Célok és feladatok A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, testi lelki egészség megőrzése. A tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik. A tanulók életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli keretekben foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: - a környezet fogalmával - a földi rendszer egységével - a környezetszennyezés fogalmával és hatásaival - a környezetvédelem lehetőségeivel - lakóhelyünk természeti értékeivel - lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. Ehhez kapcsolódóan fontos feladat: - környezettudatos magatartás és környezetért felelős életvitel kialakítása, elősegítése - ökológiai gondolkodás megalapozása - helyes fogyasztói szokások megismertetése 27

28 - a környezet állapota iránti érzékenység, felelősségvállalás egyéni vagy közös tetteikért - környezeti értékeink megőrzése, gyarapítása - a természet, az élet tisztelete, a felelősség vállalása, a környezeti károk megelőzése - a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatának megértése - a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel kialakítása - természeti, épített és szociális környezetünk megismerése, óvása és az ezeket tisztelő szokásrendszer megalapozása. A célok eléréséhez választott módszerek A környezeti nevelés szempontjából különösen kiemelkedő jelentősége van az élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. A pedagógusoknak olyan módszereket kell alkalmazniuk, melyek alkalmassá teszik a tanulókat arra, hogy környezettudatos, cselekvő állampolgárrá váljanak. Módszerválasztás szempontjai: - legyen életkornak megfelelő - legyen pozitív szemléletű - szabad ég alatt valósuljon meg - tevékenységközpontú legyen - személyes megtapasztaláson alapuljon - sok játékos elemet tartalmazzon - élményközpontú legyen - együttműködésre épüljön - ne csak az iskolán belül, hanem az iskola keretein kívül is legyenek hatással. 28

29 Ajánlott módszerek: - táborok, projektek - kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása - játékok: pl.: szituációs drámajáték, memóriafejlesztő. stb. - aktív, kreatív munka: szelektív hulladékgyűjtés, rend és tisztasági verseny - pályázatok - versenyek. Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tartalma: A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarországon is kiszélesedett. A fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk,hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg a tartalmakat. Értékmegőrzésre, értékteremtésre és értékátadásra vállalkozunk, a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. A környezeti nevelés minden pedagógus feladata, ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni, tehát minden tanórai, és tanórán kívüli foglalkozás feladata. Hagyományos tanórai foglalkozások: Tanórák: - természetismeret - környezetismeret - földünk és környezetünk - biológia és egészségtan - technika, életvitel és gyakorlati ismeretek - kémia - fizika. 29

30 Osztályfőnöki órák: 5-8. évfolyamon feldolgozott ismeretek nagy fontossággal bírnak. Tanórán kívüli foglalkozások, lehetőségek Vizsgálódásának, tevékenységeinek homlokterében szükségszerűen a valóságos, megtapasztalható környezet, annak megélhető állapota, változásai állnak. A környezeti értékek megismerése, a problémák megértése, a tanuló és környezete viszonyának, cselekvési, döntési lehetőségeinek tisztázása, valamint a szembesülés tettei következményével olyan tanulási helyzetek megteremtését kívánja, amelyek a hagyományos, tantermi órák során nem biztosíthatóak. Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan tanítás-tanulás, amelynek célja a tantárgyak tananyagának elsajátítása, de színtere nem a szokásos (45 perces) tanóra, s helyszíne az iskolán kívül is lehet: - témanap, témahét (pl. Egészséges életmód hete) - tanulmányi séta - erdei iskola - programok közművelődési intézményekben - jeles napok megünneplése - túrák, kirándulások legalább félévente a környezeti értékek felfedezéséhez - szakkörök - tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok - környezetvédelmi akciók - táborok: sí, kézműves, erdei iskola stb.. - környezetvédelmi, egészségnevelési hét - kiállítások, előadások: környezet - és egészségvédelem témában - szelektív hulladékgyűjtés papír, PET palack, üdítős karton, elem - diákönkormányzati nap - kapcsolattartás külső segítő partnerekkel - az iskola környezetbaráttá tétele - múzeum, állatkert, nemzeti park stb. látogatása - rendezvények (családi sportnap stb.) - rendezvények (farsang, családi sportnap stb.) 30

31 Kapcsolatrendszer, kommunikáció Az iskolán belüli kapcsolatrendszer, kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. A környezeti nevelési programot már tervezni is csak csapatmunkában lehet. A kitűzött célok elérésének pedig záloga, hogy az iskola valamennyi tanára, tanítója, nem pedagógus dolgozója, diákja tisztában legyen vele, és hajlandó legyen aktívan közreműködni. A szülőket is csak megfelelő kommunikációval lehet bevonni, érdekeltté tenni az iskola céljainak elérésben. Tudatosítani kell, hogy az iskolai élet környezetbaráttá alakítása iskolai közügy, minden ott élő közös ügye. Kifelé is tudatosítani kell, hogy az iskola környezeti nevelési tevékenysége tágabb értelemben is közügy, a szűkebb vagy tágabb lakókörnyezet is részt vesz az iskola nevelőmunkájában. A tanítási keretekhez tartozó kommunikáció formái lehetnek: - házi dolgozat készítése - kiselőadások - faliújság - előadás - audiovizuális módszer - kísérlet, bemutatás - csoportos témamegbeszélés - iskolarádió - egyéni beszélgetések - felelősök rendszere (DÖK). A tanítás keretein túli kommunikáció formái lehetnek: - szülői értekezletek - tájékoztató füzet - SZK megbeszélések - internetes felületek (digitális napló, honlap) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 31

32 Olyan ismeretek átadásáról, olyan készségek fejlesztéséről kell sok esetben gondoskodnia az iskolának, amelyeknek meg kell jelenniük szinte minden pedagógus ismeretközlő tevékenységében, igazodva az éppen adott tanulói csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, személyiségéhez, felkészültségéhez. E tevékenység célja elsősorban a személyiség és a közösségfejlesztés. A személyes, értékorientált, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának lényeges feladata, a kooperatív munkaformák alkalmazásával. A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, formálja a gyermek fejlődését, másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell fejleszteni. Így nagyon fontos szerepet kap az iskola, az osztályközösség is. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása: Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. További fontos feladat a testi-lelki egészség megőrzésére történő felkészítés. Az önkormányzás képességének kialakítása Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során alakítsuk ki a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 32

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 2013. március

ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 2013. március 1 ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A VASADI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE VASAD, 2013. MÁRCIUS 28-ÁN

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A VASADI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE VASAD, 2013. MÁRCIUS 28-ÁN X. PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A VASADI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE VASAD, 2013. MÁRCIUS 28-ÁN Ha azt akarjuk, hogy az a kor, melyben élünk s melyet éppen mivel benne élünk, igazán nem ismerhetünk

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Bagi Arany János Általános Iskola. OM-azonosító: 032360 2191 Bag, Szent András utca 41. Tel./fax: 06-28/504-155 E-mail: bagiskola@bagiiskola.

Bagi Arany János Általános Iskola. OM-azonosító: 032360 2191 Bag, Szent András utca 41. Tel./fax: 06-28/504-155 E-mail: bagiskola@bagiiskola. OM-azonosító: 032360 2191 Bag, Szent András utca 41. Tel./fax: 06-28/504-155 E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 4 ISKOLÁNKRÓL...

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására TÁMOP 5900 5900 Eötvös Eötvös tér 2 tér 2 A támogatás összege: 3.863.453 Ft Fizikai megvalósítás: 2012.03.01. 2012. 10.31. A projektmenedzsment tagjai: Gombkötő Valéria projektmenedzser Kabódi Mihályné

Részletesebben

A PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PERESZTEG FŐ U. 76. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 4 A köznevelési

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bénye-Káva Általános Iskola 126004 2216 Bénye, Fő út 83-85. Tel/fax/ 29/434-125 Email: benyeiskola@freemail.hu P E D A G Ó G I A I P R O G R A M ELFOGADTA: B é n y e K á v a Á l t a l á n o s I s k o l

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. 1 Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben

Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben Dr. Hunya Márta témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Jogszabályi háttér 2011. évi

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Az intézmény nevelési programja, és helyi tanterve

2013. Pedagógiai program. Az intézmény nevelési programja, és helyi tanterve 2013. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola, 6086 Szalkszentmárton Petőfi tér 12. Pedagógiai program Az intézmény nevelési programja, és helyi tanterve 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Okányi Általános Iskola és Sarkadkeresztúri Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE:... 4 PÁLYÁZAT:... 4 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5 2013-201 tanévi óraszámok Nagyrábé számú melléklet Tantárgy: Magyar nyelv Idegen nyelv (cs.bont.) 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 Német Angol 3 3 3 3 3 Matematika 4+1 5 4,5

Részletesebben

Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403

Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403 Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. a köznevelési törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. Tartalom BEVEZETŐ... 3 A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK JÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 3 A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2013.

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2013. A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Iskolánkról bevezető 4. ELSŐ RÉSZ NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink iskolánk nevelőtestületének

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András

Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Figyelem, ez nem egy teljes helyi tanterv, csak annak egy részlete! Informatika Készítette Lénárd András Általános célok Az információs társadalom elvárásai fokozott feladatot rónak leendő polgáraira,

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben