Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink... 4 I.4. Minıségpolitikai nyilatkozat... 5 II. Óvodai Intézményegység minıségirányítási programja... 6 II.1. Minıségcélok... 6 II.2. Minıségfejlesztési rendszer tartalma... 6 Tervezés... 7 Mérés, megfigyelés II.3. A minıségirányítási program mőködtetése II.4. Javasolt szempontsor a vezetıi értékeléshez III. AZ ISKOLAI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER III.1. A minıségpolitikai alapelvek III.2. Minıségpolitikai célok III.3. Az intézményi minıségpolitika szervezeti rendszere IV. A kollégium minıségirányítási programja IV.1. Koch Valéria Kollégium minıségpolitikai nyilatkozata IV.2. Háromszintő célrendszerünk IV.3. A minıségügyi célok rendszere IV.4. A minıségügyi szervezet IV.5. Belsı értékelési rendszer és ütemezése V. A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

3 I. Bevezetés I.1. A jogszabályi háttér Az évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minıségirányítási program elkészítését a törvény 4. -a írja elı: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és a minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot,a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni. 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minıségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelı szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minıségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja mőködésének folyamatos fejlesztéséhez. 5. A nevelési-oktatási intézménynek a minıségirányítási program végrehajtásának értékelése során vizsgálnia kell azt, hogy az intézményi minıségpolitika és a minıségfejlesztési rendszer betöltötte-e a célját. Vizsgálni és értékelni kell továbbá a nevelési-oktatási intézmény eredményességét, így különösen a nevelési, illetve pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülését, az intézményi nevelési, tanítási és tanulásirányítási módszerek, az alkalmazott tankönyvek, taneszközök, fejlesztı eszközök beválását, a teljesítményértékelés gyakorlatát, a szülık, a tanulók elégedettségét. 3

4 I.2. Minıségpolitika A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Kollégium rövid bemutatása Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Kollégium a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata intézménye. Jogelıdje 1957-ben általános iskolaként a Szigeti úti hajdani hadapródiskolában, 1968 januárjától a jelenlegi, Tiborc utcai 16 tantermes épületben mőködött tól folyik a Tiborc Utcai Általános Iskolában német nemzetiségi nyelvoktatás januárjában Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése határozatot hozott az intézmény német nemzetiségi kéttannyelvő iskolává való átszervezésérıl november 25-én közgyőlési határozattal megalapították a 8 tantermes gimnáziumot, amelyben szeptember 1-jén kezdték meg tanulmányaikat az elsı gimnáziumi osztályok. A 2000/2001. tanévtıl a Dugonics Utcai és Szınyi Utcai Német Nemzetiségi Óvodák is az Iskolaközpont tagintézményei, 2004-ben pedig kollégiummal bıvült az intézmény. Névadónk Koch Valéria költını, aki sok tekintetben példakép tanulóink számára. Személyében és munkásságában saját céljainkat látjuk megvalósulni: a hagyomány és modernitás, nyitottság és kötıdés nem kizárói, hanem kiegészítıi egymásnak, egészet alkotnak. Nemzetiségi iskola vagyunk, amely egyben nyitott mindenki számára. Olyan modern nemzetiségpolitikát képviselünk, amely az európaiság gondolatát is magában hordozza. I.3. Pedagógiai alapelveink - iskolánk nevelıtestületének pedagógiai hitvallása - Nyelveket magas szinten beszélı, a magyarországi német nemzetiség értékeivel azonosulni tudó, a világra nyitott, önmagáért és környezetéért felelısséget vállaló, demokratikusan gondolkodó, az európai humanista és a hazai német népcsoport hagyományaira, a magyarországi eredményekre épülı erkölcsiségben és szellemiségben felnövekvı és ennek jegyében cselekvı polgárok nevelése és oktatása. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolájába lépı, heterogén neveltségi szinttel, családi háttérrel és német nyelvtudással rendelkezı gyermekekbıl a nevelıtestület a nyolcadik és a tizenkettedik osztály végére a német nyelvet jól beszélı, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó neveltségi szinttel rendelkezı személyiségeket szeretne formálni. A gimnáziumban a társadalmi szükségleteket is figyelembe véve erısíti a tanulók nyelvi kifejezési lehetıségeit, hozzásegíti ıket a sikeres pályaválasztáshoz, védi, ırzi és ápolja a német nemzetiségi hagyományokat. Intézményünk nemzetiségi óvoda, iskola és kollégium, ahol a nevelés és oktatás nyelve legalább 50 %-ig a német nyelv, de más származású tanulókat is fogadunk. A német népcsoport nyelvének elsajátításával, kultúrájának, történelmének, a kisebbségi jogoknak és azok gyakorlásának megismertetésével, a hagyományırzéssel hozzájárulunk a pozitív azonosságtudat kialakításához, erısítéséhez. 4

5 A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban tanító pedagógusok mindennapi nevelı és oktató munkájukban a Pedagógiai Programban felsorolt alapelveket szeretnék érvényre juttatni. Alapértéknek tekintjük a mássággal szembeni nyitottságot, a közösségen belüli türelmet, az emberi szabadság és korlátainak felismerését, és mindezek tudatos vállalását. Ápoljuk a magyarországi német nemzetiségi és magyar kultúra hagyományait, erısítjük a kölcsönös egymásrautaltságból eredı összetartozás-tudatot. Céljaink elérésében fontos eszközök a nyitott oktatási formák, amelyek a tudás közvetítése mellet a tanulók jövıje szempontjából elengedhetetlen kompetenciákat erısítik. I.4. Minıségpolitikai nyilatkozat Intézményünk, a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tevékenységeiben a társadalmi elvárásokhoz igazodik, partnerei igényeit egyre teljesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva a kihívásokhoz. Fontosnak tartjuk tervszerő oktató nevelı munkánk által a tanulók mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthetı alapmőveltségét. Törekszünk a gyermeki személyiség széleskörő fejlesztésére, egyéni tanulási módszerek átadására (a Freiarbeit, Werkstatt és projektmódszer hatékonyan fejleszti az önálló tanulást és önellenırzést), a tanulók mőveltségét, világszemléletét, világképi formálódását megalapozó ismeretközlésre. Különösen fontos számunkra, hogy tanulóinkat megismertessük nemzeti és német nemzetiségi kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedı személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk bennük a haza, a nemzetiségi közösség, a szülıföld iránti szeretetet, tiszteletet. Felelısek vagyunk a beiskolázási mutatók folyamatos javításáért. Intézményvezetésünk elkötelezett a 2002-ben életbe léptetett minıségirányítási rendszer mőködtetésében, biztosítja a hatékony mőködéshez szükséges feltételeket. Intézményünkben a minıségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a vezetık elkötelezettsége, a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy mindennapi munkánk, folyamataink minıségének fejlesztése minden dolgozónk személyes felelıssége. A MIP felülvizsgálatának folyamata A MIP-et minden tanév szeptember 30-ig felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat célja: minıségpolitikánk újragondolása, esetleg társadalmi vagy helyi változások beépítése, folyamatok meglétének ellenırzése, adatfrissítés. A felülvizsgálatra az intézményvezetı ad utasítást, a minıségirányítási felelıs vezetésével az ebben résztvevı kollegák készítik el. 5

6 II. Óvodai Intézményegység minıségirányítási programja II.1. Minıségcélok Partnerközpontú mőködés fenntartása és fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztése Együttmőködés erısítése az alkalmazotti körben Információ-kommunikáció erısítése Továbbképzések-önképzések támogatása Gyermekközpontúság érvényesítése Elısegíteni az óvodáskorú gyermekek sokoldalú fejlıdését, személyiségük kibontakoztatását kétnyelvő környezetben Az értékek megırzése, miközben a szervezet alkalmazkodik a kihívásokhoz Nemzetiségi identitástudat megalapozása, a nemzetiségi hagyományok ápolása, a kisebbség nyelvének megszerettetése a gyermekekkel Törekszünk intézményünk biztonságos mőködésének kialakítására Igyekszünk elérni, hogy az intézményben magasan kvalifikált óvodapedagógusok dolgozzanak Nevelı-oktató munkánkban számítunk a szülık aktív együttmőködésére Óvodánk alapítványának, egyesületének segítségével fejlesztjük tárgyi feltételeinket Ösztönözzük a szülıket, gyermekeket, hogy az óvoda által szervezett programokon minél nagyobb létszámban vegyenek részt Hatékony információs rendszer mőködtetése az intézmény, a fenntartó és a külsı partnerek között Biztonságosan, jogszerően mőködı intézmény létrehozása A közoktatási intézmények minıségfejlesztési rendszerének kiépítésével erısödjön a partnerközpontú mőködés Kialakítjuk és mőködtetjük az intézmény mérési, értékelési és ellenırzési rendszerét II.2. Minıségfejlesztési rendszer tartalma Vezetés Az óvodai intézményegység vezetı és helyettesének alapvetı célja az intézmény optimális mőködtetésének és fejlesztésének biztosítása. Vezetıi feladatok és elvárások Megvalósítás módja, Sikerkritériumok tevékenységek Jogszabályoknak való megfelelés: Hatályos törvények és rendeletek ismerete, betartása és betartatása Belsı mőködési rend kialakítása, mőködtetése Információáramlás mőködtetése Szakirodalom biztosítása SZMSZ, Házirend, Munkarend Törvényes mőködés A dolgozók munkája zökkenımentes 6

7 Szakmai feladatok: Szakszerő pedagógiai munka HNP következetes végrehajtása SZMSZ összeállítása Éves munkaterv elkészítése Az intézmény egészséges, biztonságos mőködtetéséhez szükséges feladatok megvalósítása: Gyermekbalesetek megelızésére tett intézkedések Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység Munkavédelmi elıírások betartása, korrekciós-óvó-védı-prevenciós feladatok Partnerkapcsolatok menedzselése Hatékony információs rendszer mőködtetése Házirend elkészítése Tervezés A tervezés célja, folyamata HNP felülvizsgálata Pedagógiai munka szakszerő irányítása, ellenırzése Nevelıtestületi, alkalmazotti értekezletek Évente balesetvédelmi szemle Óvó-védı elıírások betartása Kapcsolatrendszer mőködtetése Közös programok, értekezletek Szóbeli és írásbeli tájékoztatás Rendszeres tájékoztatás, megbeszélések Óvodai élet helyi belsı szabályozása Színvonalas nevelıfejlesztı munka folyik Biztonságos, egészséges környezet Eredményes gyermekvédelmi tevékenység Partnereink jól informáltak az óvoda munkájáról és elismerik azt. Biztos információkkal, jól mőködı közösség Sikeres partneri eligazodás az intézmény életében A tervezés az óvodai intézményegység koncepciójának, céljainak megfelelı kidolgozása az erıforrások figyelembevételével. A tervezés követelményeinek figyelembe vételével, a tervezés jellemzıi és elemei alapján a tervezés három szintje különböztethetı meg. Hosszú távú stratégiai tervezés, mely az óvodai nevelés minden aspektusával foglalkozik, figyelembe veszi a szervezet külsı és belsı tényezıit, erısségeit, gyengeségeit, melyek megerısítésére törekedünk. Átfogó terv, mindig hosszabb távra szól. A projekt, azaz feladattervezés, mely az óvoda mőködésével kapcsolatos részterveket, a hosszú távú stratégia egy-egy elemét foglalja magába. Az operatív tervezés, mely a napi munkában jelentkezik, a napi feladatok végrehajtásához nyújt iránymutatást. Ilyen terv készül a gyors, határozott intézkedést igénylı feladatok esetén. A terv készítése legtöbb esetben, a fejben történı átgondolást jelenti, és nem igényel írásos munkát. A tervezés a szervezet mőködésének minden területére kiterjed: Pedagógiai tevékenységek 7

8 Tanügy-igazgatási feladatok Gazdálkodási feladatok Munkáltatással kapcsolatos feladatok Tervezés tartalma Tervezés területei Tervezés szintje Tervezés dokumentuma Stratégiai tervezés Helyi Nevelési Program Minıségirányítási Program Továbbképzési Program Éves munkaterv Beiskolázási terv Csoportok éves nevelési terve Gyermekek fejlıdésének nyomon követése Pedagógiai Tanügyigazgatás Projekttervezés Operatív tervezés Felvételi és beíratási napló Statisztika Tankötelesek nyilvántartása Felvételi és mulasztási napló A stratégiai tervek szervezeten belüli megismerése: A stratégiai terveket az elkészülés vagy módosítás idıpontjában, az új dolgozók belépéskor elolvasás útján ismerik meg. A megismerést aláírással kell igazolni. A partnerek a törvényben biztosított jogokat gyakorolva jegyzıkönyv és jelenléti ív, illetve más esetekben kifüggesztés útján ismerik meg az intézmény stratégiáját. A konkrét tervezéshez szükséges feladatok és módszerek Feladatok Az óvoda közvetlen és közvetett partneri igényeinek, elvárásainak megismerése A közvetlen partnerekkel történı kapcsolattartás A gyermekek szüleinek, a családok szociokultúrális környezetének megismerése Helyi sajátosságok ismerete Meglévı személyi és tárgyi feltételek ismerete Intézményi erısségek, gyengeségek, lehetıségek, veszélyek megismerése Intézményi önértékelés Módszerek Kérdıíves felmérés, egyéni beszélgetés Egyéni beszélgetés, családlátogatás Egyéni beszélgetés Helyzetfelmérés, helyzetértékelés Helyzetfelmérés, helyzetértékelés SWOT analízis Kérdıíves felmérés 8

9 Tervezés tartalma Feladat Határidı Dokumentálás módja A nevelési év feladatainak számbavétele, minden év Írásbeli terv ütemezése, az éves munkaterv elkészítése október 1. Munkarend kialakítása szeptember 1. Munkarend írásbeli dokumentuma Szülıi, nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek szeptember 30. február 15. június 15. Jegyzıkönyv Statisztikai adatszolgáltatás október 15. Statisztikai adatlap Gyermekcsoportok nevelési tervének elkészítése október 31. Írásbeli dokumentum a naplóba Decemberi zárva tartás engedélyeztetése december 15. Írásbeli kérelem Óvodai ünnepélyek megszervezése folyamatos Munkaterv, Csoportnapló Sajátos nevelési igényő gyermekek neveléséhez, és a tankötelezettség megkezdéséhez szakértıi vélemény beszerzése Nyári zárva tartás fenntartói engedélyének beszerzése Szülık tájékoztatása a nyári zárva tartásról január 15. január 15. február 15. A gyermek fejlıdésérıl készített feljegyzés Írásbeli kérelem Írásban hirdetıtáblán, szóban szülıi értekezleten, jegyzıkönyv Ellenırzés az óvoda ellenırzési terve alapján folyamatos Jegyzıkönyv, Csoportnapló A pedagógusok továbbképzésének megtervezése, az óvoda beiskolázási tervének elkészítése Óvodai beíratás megszervezése, fıs óvodai csoportok kialakítása, a szabad férıhelyek kihasználásával a nem pécsi gyermekek felvétele Az óvodai felvételi igények kielégítése, a hátrányos helyzető gyermekek felvételének biztosítása Esélylehetıség biztosítása a gyermekek szükségleteihez igazodó nevelés-fejlesztés, differenciált képességfejlesztés Jogosultság igazolása alapján kedvezményes étkezés biztosítása az óvodában Az óvoda továbbképzési programjának elkészítése Nevelési program felülvizsgálata, kiegészítése A nevelési programban foglaltak március 15. április 15. folyamatos folyamatos folyamatos március 15. június 1. Írásbeli terv, jegyzıkönyv Felvételi és mulasztási napló Felvételi és mulasztási napló Nevelési program, fejlesztési tervek, a gyermekek fejlıdésérıl készített feljegyzések Igazolások, Nyilvántartás Írásbeli terv, Jegyzıkönyv Írásbeli dokumentum Jegyzıkönyv, 9

10 megvalósítása folyamatos Csoportnapló, tervezési dokumentumok Az óvoda minıségirányítási programjának elkészítése, és mőködtetése június 1. folyamatos Írásbeli dokumentum, Jegyzıkönyv Év végi beszámoló elkészítése a munkaterv, és a fenntartó által kiadott szempontok alapján minden év június 30. Írásban Az óvodai neveléshez szükséges eszközök és felszerelések biztosítása Pályázatok benyújtása szakmai programok megvalósítására, és a tárgyi feltételek fejlesztésére Egészséges és biztonságos környezet megteremtése, gyermekvédelmi feladatok ellátása Az óvoda belsı szabályzatainak megvalósítása, a tanügyi dokumentumok vezetése Az óvodák mőködését, pedagógiai, munkáltatói, tanügy-igazgatási és gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok elıírásainak megtartása, a fenntartói döntések megvalósítása Ellenırzés folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos Pályázatok, leltári nyilvántartás Pályázati kiírás szerint Jegyzıkönyv, Feljegyzés, Gyermekvédelmi terv Tanügyi dokumentumok, Szabályzatok Jogszabályi elıírás szerint A közoktatási intézmények mőködésének vizsgálata a hatályos jogszabályok illetve a nevelési, pedagógiai program alapján. Az a vezetési funkció, mely A szervezet tevékenységének minıségjegyeit vizsgálja Lényeges eleme az összehasonlítás A tényleges helyzet összevetése a célokkal, tervekkel Normáknak való megfelelés vizsgálata Viselkedéskultúra ellenırzése Célja: Az óvodában folyó pedagógiai gyakorlat segítése, annak feltárása, hogy milyen mértékben valósulnak meg a helyi programban kitőzött célok, feladatok. Eredményekbıl következtetések levonása a hatékonyság elısegítésére Pozitívumok megerısítése Hibák, hiányosságok okának feltárása A legoptimálisabb módszerek alkalmazása a hatékonyság, eredményesség érdekében Feladata: Rendszeres, szabályozott ellenırzés, értékelés csökkenti a vezetıi szubjektivitást és az ötletszerő döntéshozatalt 10

11 A tervszerőség, folyamatosság és következetesség elvének betartásával a tényszerő és objektív adatok által megteremteni az értékelés alapját Pedagógiai gyakorlat ellenırzésének területei: Óvodai csoportok ellenırzése Szokás és szabályrendszer Játék, társas kapcsolatok alakulása Gyermekek fejlettsége Egyéni lapon történik, START fejlesztıprogrammal A fejlettségi terv az adott területet érinti Annak vizsgálata, hogy a gyermek önmagához képest mennyit fejlıdött egy adott idıszak alatt Óvodapedagógus gyakorlati munkája Tervezni: ki, mit, mikor, milyen módszerrel és eszközzel ellenıriz, és mi az ellenırzés tartalma Végrehajtani: ellenırzés és az eredményekrıl az érintettek tájékoztatása Beavatkozás: javító, fejlesztı javaslatok megfogalmazása Két alapformája: A megvalósítás módjának, tempójának ellenırzése (alkalmas a megkezdett folyamatok idıben történı befolyásolására, szükség szerinti korrigálásra, korrekcióra, a folyamat megváltoztatására vagy megerısítésére) Az elért eredmények ellenırzése (az értékelés alapjául szolgál, átmenetet teremt egy adott folyamat befejezése és egy új megkezdése között) Az ellenırzés rendszere Ellenırzés tartalma Pedagógiai munka Nevelımunka feltételei, minısége A csoportok és a gyermekek fejlıdése Ünnepek, ünnepélyek méltó megrendezése, hagyományok ápolása HNP beválása Gyermekvédelmi tevékenység Éves munkaterv végrehajtásának ellenırzése Tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzése Munkaidı betartása, aktív kihasználása Ellenırzés módszerei Adatgyőjtés Helyzetértékelés Elemzés Dokumentumele mzés Csoportlátogatás Következtetések levonása Ellenırzést végzı, gyakoriság Tagintézményvezetı Igazgató Igazgatóhelyettes Nemzetiségi szakértı Az ellenırzési terv szerint, illetve folyamatosan Ellenırzött munkakör Óvodapedagógusok dajkák Sikerkritériumok Hatékonyság Eredményesség Szakszerőség tervszerőség 11

12 Gazdálkodás Étkezéssel kapcsolatos feladatok Analitikus nyilvántartások Havi jelentések Eszköznyilvántartás Leltározás Selejtezés Pénzügyi kapcsolatok (támogatók, pályázatok) Gyermekek, felnıttek juttatásai Elemzés Dokumentumele mzés Adatok összevetése, Kiértékelése Következtetések levonása Gazdaságvezetı Fenntartó szakembere Folyamatosan illetve négy évenként Tagintézményvezetı óvodatitkár Költségtakarékos Takarékos gazdálkodás következetesség Tanügyigazgatás Személyes adatok nyilvántartása Tanügy nyilvántartások Dokumentumok vezetése Egészséges biztonságos óvoda (gyermekbalesetek megelızése, biztonságtechnikai elıírások betartása) Mérés, megfigyelés Célja: Adatgyőjtés Dokumentumele mzés Helyzetfelmérés Helyzetértékelés Következtetések levonása Tagintézményvezetı Folyamatosan, illetve ellenırzési terv szerint Teljes alkalmazotti kör Törvényesség, jogszerőség A fejlesztés kiindulópontjának meghatározása (bármely mőködési terület esetében) További fejlesztési feladatok, területek kijelölése A gyermekek fejlesztésének esetén a fejlıdés nyomon követése Objektív adatok győjtése a képességszint fejlettségének megállapításához, a fejlesztés irányainak rögzítéséhez A mérés eredményeként a vizsgált jelenség számszerően jellemezhetıvé, más hasonló jelenségekkel számszerően összehasonlíthatóvá válik. A mérés és értékelés egymással összefüggı, de nem azonos fogalmak. A mérés, megfigyelés az óvodai nevelés folyamatában: Információszerzés Tudatos adatgyőjtés A kapott eredmények alapján egyénre szabott tervezés Folyamatos tájékozódást biztosít a gyermekek személyiségének fejlıdésérıl Megjeleníti a gyermekek részképességeinek adott állapotát Az eredmények további adatok győjtésére ösztönöznek Követhetıvé válnak a gyermekek megnyilvánulásai, viselkedésmódjai Tudatos-precíz dokumentációvezetést igényel Minden gyermekrıl külön-külön fejlıdési dokumentáció vezetése (START program) 12

13 Elvei: Pontos, átgondolt célmegjelölés A mérés, megfigyelés alapja nem az életkor, hanem az egyes gyermekek adottságai A gyermeki fejlesztés önmagához képest történjen, és az egész gyermeki személyiségre vonatkozzon Ne legyen kampányszerő, rendszerességét tervezni szükséges A megfigyelés legyen folyamatos, rendszeres, a gyermekek leterhelése nélkül Ne zavarja a nevelés folyamatát (helyes idıpont, hely, légkör megválasztása) Ismételhetıség, összehasonlíthatóság, folyamatosság Mérés, megfigyelés területei, módszerei: Meghatározója a helyi nevelési program cél-és feladatrendszere. Nevelıtestület döntés után az óvodapedagógusok egységesen végzik: a mérés, megfigyelés módszereinek, eszközeinek meghatározása, a mérés idıszakának kijelölése a gyermeki fejlıdés dokumentálása a fejlıdés nyomon követhetıségének regisztrálási módja A mérés formái: Helyzetfeltárás: Folyamatos nyomon követés: egyéni fejlesztés kiindulópontja adottságok felmérése óvodába lépéskor történik (személyiség lap) konkrét mérési rendszer kidolgozása szükséges megfelelı körülmények, eszközök biztosítása 13

14 Javasolt mérési és megfigyelési területek: Mely területen Mikor Milyen módszerrel 1. Szociális környezet, családi háttér Óvodába lépéskor Kérdıív, anamnézis, beszélgetés Ki végzi A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus Dokumentálás módja Személyiséglap, a megfigyelések leírása a csoportnaplóba Értelmi képességek Kognitív szféra: Gondolkodási mőveletek Pszichikus funkciók Érzékszervi szféra: Testséma ismeret Hallás-, látás-, tapintásérzékelés Koordinációs mőködés Téri irányok, relációk, idı érzékelése 4. Verbális képességek Nyelvhasználat: Az összefüggı, folyamatos beszéd A beszéd tisztasága, nyelvhelyesség Verbális kommunikáció: Beszédértés Nyelvi kifejezıkészség 5. Szociális képességek Társas magatartás Közösségi szokások Együttmőködési képességek Erkölcsi megítélı képesség Udvariasság Érintkezési szokások Alkalmazkodás Érzelmek Motivációk Nagycsoportb an November vége Mérés: Feladatlap Felmérılapok Feljegyzések A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus Mérés eredményének regisztrálása a START programban Beállítódás Akarati tényezık 6. Kis, középsı cs. fejlıdésének nyomon követése Folyamatosan, évente egyszer regisztrálva a fejlettséget Megfigyelés Beszélgetés Manuális cselekedtetés A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus Eredmény regisztrálása a START programban. 14

15 Mérési rendszerbe beépíthetı további tartalmi elemek: A gyermekek személyiségfejlıdésének nyomon követése 1. személyiséglap 2. teljes gyermekcsoportot érintı nevelési, fejlesztési folyamatok csoportnaplóban történı feljegyzése 3. Egyéni fejlettség nyomon követését a Start egyéni fejlesztési terv készítését segítı szoftver óvodák és általános iskolák részére c. program segítségével készítjük el. Közvetlen partnerek elégedettségének mérése Partnerek Szülık Iskola Nagyok a kicsikért Alapítvány KINDI Egyesület Teljes alkalmazotti kör Partneri igény felmérésének módja Kérdıíves felmérés Kérdıíves felmérés Kérdıíves felmérés Kérdıíves felmérés Mintavétel szabályai Kérdıívek kitöltése titkos és nem kötelezı Az elsı osztályos tanítók A kuratórium külsıs tagja Egyesületi elnökségi tag Teljes alkalmazotti kör, név nélküli kitöltés Elégedettség és igénymérés gyakorisága Kiscsoportba n tavasszal szülıi elvárások Óvoda befejezésével elégedettség vizsgálat Háromévente Partneri igények elemzésének szempontjai Szülıi igények, HNP, Gyermekek fejlıdése, Kapcsolattartás Tevékenységek Dolgozókkal való elégedettség Kapcsolattartás Az iskolába menı gyerekek fejlettsége Háromévente Kapcsolattartás Együttmőködés Háromévente HNP, Munkahelyi légkör Kapcsolattartás Továbbtanulás Tárgyi felszereltség Mérést végzı személy Valamennyi óvónı Intézményegys vezetı, ill.helyettese Intézményegys vezetı, ill.helyettese Intézményegys vezetı, ill.helyettese Értékelésben kitőzött céljaink, lehetséges feladataink: Átfogó minıségértékelı rendszer kidolgozása Óvodai önértékelés és külsı értékelés összhangjának megteremtése 15

16 Intézkedési tervek végrehajtásának értékelése Az átfogó (teljes mőködést felölelı) óvodai önértékelésnek fontos eleme az óvónık munkájának értékelése Csoportban végzett nevelı-fejlesztı tevékenységekkel kapcsolatos óvónıi önértékelés/értékelés Óvodán belüli, gyermekcsoporton kívüli tevékenységekkel kapcsolatos önértékelés/értékelés Értékelés területei, tartalma: Értékelés területei Az óvoda vezetése Az óvoda stratégiai céljai, neveléspolitika Értékelés Tartalma Értékelés módja Kapcsolatrendszer Demokratizmus Informáltság Szakmai kompetencia Vezetıi elvárások Helyi Nevelési Program Minıségirányítási Program Szervezeti és Mőködési Szabályzat Jelentések Beszámolók Értekezletek Helyzetértékelés, Dokumentumelemzés Szakvélemény készítése Értékelést végzi Fenntartó Iskola igazgatója Nemzetiségi közoktatási szakértı Értékelés gyakorisága Ellenırzési terv szerint Dokumentumok felülvizsgálat akor Erıforrások Személyi feltételek Tárgyi feltételek Környezeti sajátosságok Dokumentumelemzés Jelentések Fenntartó, Iskola igazgatója Ellenırzési terv szerint Dolgozók irányítása Az óvoda folyamatai Dolgozói elégedettség Vezetıi stílus Dolgozók bevonása Pedagógiai munka Tanügyigazgatás Személyes kapcsolatok Vezetıhöz való viszony Szakmai önmegvalósítás Nevelési célok egysége Munkahelyi közérzet Együttmőködés Kérdıív Beszámoló Dokumentumelemzés Látogatás Elemzés Megbeszélések Kérdıív Klímavizsgálat Fenntartó Iskola igazgatója Fenntartó Nemzetiségi szakértı Iskola igazgatója Tagintézményvezetı Ellenırzési terv szerint Ellenırzési terv szerint Háromévente 16

17 Partneri elégedettség Az óvoda társadalmi kihatása Az óvoda kulcsfontosságú eseményei Irányított önértékelés Kapcsolatok Információáramlás Informáltság Nevelés minısége Óvoda esztétikája, épület állaga Helyi Nevelési Program ismerete Iskolák visszajelzései Az óvoda nyitottsága A gyermekek nevelésének eredményei az óvodáskor végén Adottságok Eredmények Kérdıív Megbeszélések Interjú Kérdıív Megbeszélés Értekezlet Dokumentumelemzés Helyzetértékelés Mérés eredményeinek elemzése Kérdıív Közvetlen, közvetett partnerek Teljes alkalmazotti kör Tagintézményvezetı Nevelıtestület Nevelıtestület Teljes alkalmazotti kör Háromévente Háromévente Évente Háromévente Az irányított önértékelés folyamata Lépések Érintettek Informáltak Felelıs Intézményegységvezetı Tervezés és a A teljes alkalmazotti kör minıségbiztosítási team tagja Tájékoztatás Döntés a tervezésrıl Adatfelvétel: vezetıi összértékelés Partneri igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek kigyőjtése Lebonyolítás Az eredmények összehasonlítása A teljes alkalmazotti kör A teljes alkalmazotti kör Intézményegység vezetı A minıségirányítási team tagja A minıségirányítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja A teljes alkalmazotti kör A teljes alkalmazotti kör Intézményegység vezetı Intézményegység vezetı A minıségbiztosítási team tagja A teljes alkalmazotti kör Intézményegység vezetı A minıségbiztosítási team tagja Intézményegység vezetı Intézményegység vezetı Intézményegység vezetı A minıségirányítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja 17

18 Összehasonlító elemzés a korábbi vizsgálatok adata alapján Az eredmények összegzése A minıségbiztosítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja Intézményegység vezetı A minıségbiztosítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja Intézményegység vezetı A minıségbiztosítási team tagja A minıségbiztosítási team tagja Tájékoztatás A minıségbiztosítási team tagja A teljes alkalmazotti kör A minıségbiztosítási team tagja II.3. A minıségirányítási program mőködtetése A vezetı felelıssége: A szakmai igazgatóhelyettes törvényi kötelezettsége a Minıségirányítási Program mőködtetése, ennek érdekében feladatai: Felelısök és hatáskörök elosztása, a minıségirányítási rendszer koordinálása, irányítása A Helyi Nevelési Programban megfogalmazott célok elérését segíteni Az óvodapedagógusok szaktudását és képességeit hatékonyan alkalmazni, kihasználni, elısegíteni A közösség által is támogatott etikus elvek és normák kialakításának segítése Innovációra törekvés, az intézmény menedzselése, mely a közoktatás aktuális feladatainak elvégzését biztosítja, ezzel elınyhöz juttatva a szervezet egészét A Minıségirányítási Program hatékony mőködésének feltételei: Vezetıi elkötelezettség kinyilvánítása Pedagógusok együttmőködésének biztosítása Intézményi belsı kommunikációs rendszer mőködése Továbbképzési rendszer és a Helyi Nevelési Program koherenciájának biztosítása Munkaköri leírások tartalmi elemeinek pontosítása Egyéb erıforrások biztosítása: Humán erıforrás A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése. A továbbképzési terv lehetıséget nyújt a szakmai képzettség további fejlesztésére. Az intézményegység-vezetı biztosítja a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt. Az intézmény gondoskodik arról is, hogy az újonnan felvett munkatársak óvodánk értékeit elfogadják, szokásaival megismerkedjenek. Tárgyi feltételek fejlesztése Az intézmény a fenntartó, pályázati és óvodánk alapítványának támogatásával törekszik a nevelési program megvalósításához szükséges eszközigény biztosítására. 18

19 Folyamatok mőködtetése A partnerek azonosítása, partnerkapcsolatok irányítása A partnerazonosítás minden év szeptemberében, az elızı évi partnerazonosítási dokumentum alapján készül. Tartalmazza a partnerek közvetlen/közvetett felsorolását, a kapcsolattartó személyét, elérhetıségét Kommunikáció a partnerekkel: A partnerek folyamatos tájékoztatási rendszerének meghatározása, hogy kellı információ birtokába jussanak az intézmény mőködésérıl, eseményeirıl. Közvetlen partnerek Együttmőködési Kapcsolattartó Gyakoriság formák személy Gyerekek Napi óvodai élet során Naponta Az adott csoport óvónıi Napi kapcsolat az Az adott csoport Naponta óvodai élet során óvónıi Összevont szülıi értekezlet Évente egy alkalommal Intézményegység vez., ill. helyettese Szülıi értekezletek Évente egy Az adott csoport alkalommal óvónıi Családlátogatás szükség esetén Az adott csoport illetve szülıi kérésre óvónıi Szülık Kérésre elıre Az adott csoport Fogadóórák egyeztetett idıp. óvónıi Hagyományos ünnepek Évente öt alkalom Az adott csoport óvónıi Munkadélután Évente egy Az adott csoport alkalommal óvónıi Szülıi közösség értekezlete Évente két alkalommal, Intézmény-vezetı, ill. helyettese Fenntartó Tervezett értekezletek Alkalomszerően Intézm.egys.-vezetı Pécsi Német Önkormányzat Pályázatok Rendezvények Évente két alkalommal Intézm.egys.-vezetı, ill. helyettese Iskola bemutatkozása az óvodában a szülıi Intézm.egys.-vezetı értekezleten Évente egy alkalom Iskola Iskolalátogatás Nagycsoportos Tanítók látogatása az óvónık óvodába Nagyok a kicsikért Alapítván KINDI Egyesület Teljes alkalmazotti kör Alapítványi, egyesületi, rendezvények szervezése Napi munkakapcsolat Évente két alkalommal, illetve szükség szerint Naponta Tanulmányi kirándulás Évente egy alkalom Intézm.egys.vez.ill. helyettese Intézm.egys.vez. ill. helyettese Intézm.egys.vez., ill. helyettes 19

20 Összegzés jellemzıi: folyamatos fejlesztés, új kihívásoknak való megfelelés, partneri igények teljesülése a közoktatási rendszerbe kerüléstıl a kimenetig, a szolgáltatás a partneri elégedettség eredményezze, rendszeres, szabályozott kapcsolattartás a partnerekkel a gyermekek fejlesztése érdekében. II.4. Javasolt szempontsor a vezetıi értékeléshez A pedagógusok munkája Mennyire tudatos munkája annak érdekében, hogy a csoportjába járó gyermekek képességeik maximumát tudják adni? Mekkora az önképzési igénye, szervezett továbbképzési igénye? Differenciál-e a módszerekkel, szervezeti formákkal, milyen a gyermekekkel a kontaktusa? Helyesen látja-e helyét a kollektívában, segítıkészsége, együttmőködési hajlandósága milyen fokú? Vállal-e munkaköri kötelességén túli feladatokat? Helyesen értelmezi-e a pedagógiai módszertani szabadságot? Mennyire jellemzı az óvónıre: A pedagógiai ismeret, jártasság, Az elemzı készség, Az ítélıképesség, A kapcsolatteremtı-, fenntartó készség, Az írásbeli, szóbeli kifejezıkészség, A szorgalom, igyekezet, Az általa vezetett csoport munkájának szervezettsége, A pontosság Az értékelés eszköze: megfigyelés, dokumentumelemzés, beszélgetés, felmérés, teszt A dajkák munkája Képességeinek megfelelıen végzi-e a munkáját? A közösségben végzett munkája milyen színvonalú, segítıkészségének mértéke, emberi magatartása milyen? Bevallja-e és elfogadja-e esetleges kudarcait? A csoportban hogyan segíti az óvónı munkáját, nevelıpartnerként szolgál-e? Mi jellemzı stílusára, kommunikációjára? Az értékelés eszköze: megfigyelés, interjú, teszt, felmérés A pedagógusok önellenırzı, önértékelı munkája Hogyan ítéli meg a nevelıtestben elfoglalt helyét? Milyen mértékben tud azonosulni az óvoda cél- és feladatrendszerével? Véleménye szerint a gyermekcsoportot tudja-e irányítani, elfogadják-e a gyermekek? A kötelezı tanügy igazgatási dokumentumok vezetésének színvonalát hogyan ítéli meg? Elegendı információt kap-e az óvodai munkához? Bevallja-e és elfogadja kudarcait, mínuszait, nem hárítja-e másra? 20

21 Mennyiben valósul meg a tervezett (napirend, hetirend, stb) napi életritmus szervezettsége? Milyen a csoport pszichés, mentális állapota? Milyen a gyermekekkel való együttmőködése? Hogyan valósul meg a beszoktatás? Hogyan valósul meg a differenciált bánásmód a gyakorlatban? Milyen szinten van a csoport szokásrendszere? Milyen mértékő a tevékenységek szerepe a napi óvodai életben? Milyen szinten van a gyermekek önállóságának szintje? Mennyiben tudja megvalósítani a komplexitást az óvoda tevékenységrendszerében? Milyen színvonalú a szakmai tervezés? Az értékelés eszköze: megfigyelés A dajkák önellenırzı, önértékelı szempontja Mi jellemzı munkavégzésének szervezettségére, összehangoltságára? Milyen szinten van a gyermekcsoporthoz való alkalmazkodása? A munkaterületének tisztasága, rendje mennyire felel meg a kívánalmaknak? A munkaköri leírásban meghatározott tevékenységek végzésének rendszeressége, pontossága milyen színvonalú? Hogyan valósul meg a másokkal való együttmőködés? Az értékelés eszköze: megfigyelés 21

22 III. AZ ISKOLAI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER III.1. A minıségpolitikai alapelvek A minıség fogalma A minıség a használatra való alkalmasság, a felhasználói igények, elvárások kielégítésének mértéke. Ez az oktató-nevelı munkánkban azt jelenti, hogy folyamatosan fejlesztjük, módosítjuk, alakítjuk a mennyiségre, a tartalomra, a módszerekre kialakult megszokott gyakorlatot a társadalmi, partneri igények ismeretében. A minıség javításának módszerei A minıség pozitív irányú befolyásolásában a javítással szemben a helyesbítést alkalmazzuk. A javítás a minıséget rontó hiba elhárításának tekinthetı. Utólagos beavatkozás, ami a hiba újbóli kialakulását nem elızi meg. A helyesbítésben a probléma okának a megszüntetése a cél. A hiba okának megszüntetése kizárja, vagy legalábbis megnehezíti a hiba újbóli kialakulásának lehetıségét. A két módszer közül a helyesbítés a bonyolultabb, de csak ettıl várható a minıség javulása. Az összetettségbıl fakadóan egy tudatosan megtervezett, a megfelelı pontokon ellenırzött és helyesbített folyamatsor biztosítja az elvárt eredményt. Az emberi tényezı szerepe a minıségpolitikában Még egy tökéletesen felépített, zavarok nélkül mőködı minıségirányítási rendszer sem képes önmagában a minıséget biztosítani. A nevelık és oktatók szemléletmódja, motiváltsága, elkötelezettsége nélkül a rendszer mőködésképtelen. Ahhoz, hogy a minıségirányítási rendszer folyamatai a napi gyakorlatba beépüljenek, sok munkára és a szemlélet megváltoztatására van szükség az érintettek részérıl. Az intézmény minıségpolitikai elveinek és a TQM filozófia kapcsolódási pontjai A minıségirányítási rendszer elvi alapját a TQM filozófia fogalmazza meg. Az elvek közül sok a mindennapos munkánk során alapelvként eddig is mőködött. Az iskola céljainak érdekében eddig is törekedtünk arra, hogy a leghatékonyabb módon használjuk fel a rendelkezésre álló emberi és anyagi erıforrásokat. Az oktató-nevelı munka folyamatainak tervezésében, megvalósításában meghatározó tényezı volt a szervezet mőködésének folyamatos fejlesztése. A folyamatok és az eredmények értékelésénél, minısítésénél az iskola használók elégedettsége természetes és alapvetı szempont volt. Az intézményvezetés a nevelıtestülettel és a dolgozókkal együttmőködve mindig törekedett arra, hogy a problémák jellegének, fajtájának megfelelı szisztematikus probléma megoldási algoritmusokat alkalmazzon. A TQM filozófia kettıs funkciós elvének megvalósulását is számtalan példa igazolja. A tantestület tagjainak kettıs feladata van. A rutin jellegő feladatok elvégzésén kívül valamilyen szinten mindenki résztvevıje a folyamatos fejlesztésnek. A munkaközösségek munkájában lehetıség nyílik a nagy motivációs hatással rendelkezı alkotó munkára és a kreativitás kibontakoztatására. (pl. alternatív / reformpedagógiai módszerek kidolgozására ill. adaptálására, mint a Freiarbeit, Werkstatt és projekt, ill. a módszertani 22

23 tanterv kidolgozása.) Az iskolavezetés képes és kész arra, hogy átadja valamilyen kulcsfolyamat szervezésének, irányításának, ellenırzésének a felelısségét az arra legalkalmasabb személynek, személyeknek. III.2. Minıségpolitikai célok - nemzetiségi kéttannyelvő oktatási program hatékony alkalmazása - a német nyelvő szocializáció hatékonyságának növelése - esélyegyenlıség biztosítása - intézményünk keresettségének növelése - felvételiken elért 90% körüli eredményeink megtartása - tanulmányi és egyéb versenyeken (sport, kulturális) országos és megyei eredmények elérése - DSD I. (A2/B1) és DSD II. (B2/C1) nyelvvizsgákon 90%-os sikeresség németbıl - angol nyelvvizsgák (B2 és C1 szinten) számának növelése (90%-ra) - a pedagógusok tekintetében célunk, hogy az értékelt kollégák legalább 80%-a kiválóan alkalmas minısítést kap és nincs 30% alatti, vagyis alkalmatlan minısítéső. III.3. Az intézményi minıségpolitika szervezeti rendszere Ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása A pedagógusok teljesítményértékelése Cél: a pedagógusok tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erıs és fejlesztendı területek, konkrét visszajelzést kapjanak teljesítményükrıl, teljesítményükhöz igazított elismerés valósuljon meg. Célja továbbá, hogy segítsen az oktatás-nevelés színvonalának emelésében azáltal, hogy lehetıvé teszi a problematikus területek azonosítását és a kezelésükhöz szükséges reális célok kitőzését, valamint olyan információkhoz juttassa az iskolavezetést, amelyek segíthetnek bizonyos vezetıi döntések igazságosabb és magalapozottabb meghozatalában. Felelıs: igazgató Dokumentumok: méréshez, ellenırzéshez, összesítéshez használt őrlapok, fejlıdési terv őrlapja, kérdıívek, osztály statisztikák, versenyeredmények. ellenırzési feladatok tanulók, osztályok eredményei Értékelés fajtái Ki végzi Mikor Módszer önértékelés Minden pedagógus kétévente Kérdıív pedagógusok értékelése Munkaközösségvezetık, munkaközösségek a munkaközösség- kétévente Kérdıív vezetırıl Igazgató, igazgató helyettesek Pedagógusok saját csoportban és osztályban, igazgatóhelyettesek Évente legalább háromszor egy pedagógust Évente Ellenırzés Adatgyőjtés tanulói véleményezés Minden diák Kétévente Kérdıív 23

24 igazgatói összegzı Igazgató Évente Tanév végi értekezlet értékelés A teljesítményvizsgálat jellege A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy hozzájáruljon az iskola munka színvonalának emeléséhez. E cél elérése alcélokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetıen fejlesztı és nem minısítı jellegő. Az oktatás-nevelés színvonalának emelésére irányuló célok - segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítménye hogyan ítéltetik meg kívülrıl - nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlıdést, - segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában. Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok - elısegíteni a problémák azonosítását és megoldását, - elısegíteni az iskolai feladatok jobb megoldását, - elısegíteni az egyéni igények/szükségletek és a továbbképzés összehangolását, - javítani a tanárok és az iskolavezetés közti kommunikációt. A teljesítményértékelés lefolytatása 1. A teljesítményértékelést az igazgatónak kell elrendelni a mérés évében. A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében egy éves ciklus után zárul. A ciklus során az értékelt tanár által tanított minden tárgy legalább 3 óráját az ellenırzéssel megbízott meglátogatja, és a megadott kritériumok alapján értékeli. Az óralátogatásokat (csak a látogató és az érdekelt részvételével) óramegbeszélések követik. 2. Az értékelt pedagógusok az adott év májusára készítik el az önértékelést és a tanulói lapok alapján az értékelést. Az összes adat birtokában értékelı beszélgetésre kerül sor. 3. Munkaközösségenként a munkaközösség-vezetı tölti ki a pedagógusok értékelı lapját, mely kérdései között szerepelnek az egyes munkaközösségek saját profiljuknak, szempontjainak megfelelıen megfogalmazott kérdések. Az értékelés során figyelembe kell venni az ellenırzések során tapasztaltakat, a pedagógus munkájának eredményességét, az óralátogatások tapasztalatait. 4. A munkaközösségek tagjai töltik ki a munkaközösség-vezetık értékelı lapját. 5. Évente, tanév végén kerül sor a végzıs tanulók tanulói kérdıívének kitöltésére. 6. Az adatlapok kitöltésére minden esetben papír alapon kerül sor. A diákok számára az iskola tanítási órán biztosítja a kitöltés lehetıségét, azokról a pedagógusokról, akik ıket az adott tanévben tanítják. 7. A teljesítményértékelés eredményét a következık szerint kell meghatározni: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan minısítést kap a közalkalmazott. Ettıl eltérıen a közalkalmazott alkalmatlan minısítést kap, ha legalább egy minısítési szempont értékelése nem megfelelı. 8. A kérdıíveken az egymásnak megfeleltetett sorszámú kérdések lehetıséget adnak az összevetésre, (önértékelés, munkaközösségi, diák). 9. A pedagógusok a kérdıívek összes kérdésére adott értékelést megismerik. 10. Az intézmény vezetıje megismeri minden pedagógus eredményeit, azokaz az adatvédelmi elıírásoknak megfelelıen kezeli. 24

25 11. A teljesítményértékelés eredményének ismeretében a pedagógus maga is értékelı megbeszélést kezdeményezhet az intézmény vezetıjével. 12. Tanév végén minden pedagógus átlagot számol osztályonként, ahol tanít, illetve kigyőjti a versenyeredményeket, valamint azt, hogy milyen egyéb, iskolai szintő feladatot végzett. Ezeket a portfóliójukban győjtik. A minıségi kereset-kiegészítés megállapításánál, illetve az éves munka értékelésénél az iskola igazgatója ezeket köteles figyelembe venni. 13. Az elızı értékelések alapján az igazgató azokban az esetekben, ahol indokolt, az érintett kollégákkal történı értékelı beszélgetések során hívja fel a figyelmet a hiányosságokra és a a fejlesztendı területekre. A megbeszélés eredményeként meg kell állapodni a fejlesztési tervekben, melyeknek teljesülése a következı teljesítménymérés alapja kell, hogy legyen. A ciklus legvégén minden érintett által egyetértıen aláírt értékelı összesítı lapon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat. 14. Minden olyan esetben, amikor a minısítésnek a munkavállalóra nézve következménye van, kivéve a minıségi kereset-kiegészítés odaítélését, a munkáltató köteles a munkavállalóval szóbeli egyeztetést folytatni. Az értékelés rendszere 1.) Tanulói értékelılap, tanulói önértékelı lap - A tanár egyfajta önértékelése a tanított csoportok visszajelzéseivel alátámasztva A tanár kiválaszt az általa tanított csoportok közül kettıt, (egy olyat, akivel jól tud együtt dolgozni, s egy olyat, amelyikkel úgy érzi, hogy kevésbé), kitölteti a tanulói kérdıívet, s ugyanerre a csoportra vonatkozóan az önértékelési lapot is. Az eredményeket feldolgozza, összeveti a saját eredményeivel s bevezeti az összesítést tanári portfóliójába. Megfogalmazza a szükséges intézkedéseket és a további célokat. Az eljárást két év múlva ugyanannál a csoportnál megismétli, összeveti az eredményeket, értékeket a korábbiakkal. Leszőri, hogy sikerült-e az elsı felmérés feltárta helyzet korrekciója, szükség van-e további intézkedésekre részérıl. 2.) A hospitálási szempontsor az órát látogatók (igazgató, helyettesek, munkaközösségvezetık) kritériumlistája Egy tanárnál ugyanaz a személy legalább három órát látogat, kiértékeli azokat, a kapott eredményeket pontszámokra váltja és egy megbeszélés keretében ismerteti az érintett padagógussal. A hospitálás és a tanulói-tanári értékelılapok alapján a pedagógus megfogalmazza továbbképzési céljait, amelyek szintén a portfólióba kerülnek. A hospitálást végzı személy szövegesen értékeli a tapasztaltakat. Az értékelés szintén a portfólió részét képezi. 3.) Tanári portfólió 1. Végzettséget igazoló dokumentumok felsorolása (megnevezés/szám/év) 2. Az utolsó 5 évben végzett/tartott továbbképzések (tanúsítvány száma, kreditpontok) 3. Publikációs lista 4. Tanulói értékelés tanári önértékelés összesített eredménye, intézkedések tervezése 5. A pedagógusértékelés eredményének szövegszerő összefoglalása 6. Továbbképzési célok meghatározása 7. Adott tanévben végzett feladatok regisztrálása és megnevezése 8. Minden, a pedagógus által fontosnak tartott dokumentum, esemény megnevezése 9. Külföldi tartózkodás (hivatalos ügyben) A porfóliókat a titkárságon, jól hozzáférhetıen helyezzük el. A pedagógus rendszeresen vezeti, az igazgató ellenırzi. 4.) Végzıs diákok értékelı lapjai 25

26 Minden tanév végén a kimenı 8. és 12. osztály diákjai töltik ki, a minıségirányítási csoport vezetıje értékeli ki és beszámol az eredményekrıl globálisan a tanévzáró értekezleten. Amennyiben konkrét padagógust érintı véleményt is megfogalmaznak a diákok, azt az igazgató ismerteti az érintett kollégával, s megbeszélik a szükséges intézkedéseket. 5.) Adott tanévben végzett feladatok értékelılapja A tanári portfólió részét képezik, a pedagógus rendszeresen, az elvégzett tevékenységek tükrében tölti ki. A pedagógusok tanév végi értékelésének részét képezi, és a minıségi bérpótlék odaítélésének alapja. 6.)Tanév végi interjúk Az adott tanévben az értékelésre kiválasztott pedagógusok a vezetıi interjú során reflektálnak az ellenırzési folyamatokra (tanulói-és önértékelés, hospitálás, tanév aktuális feladatai). Ezt követıen összesített szöveges értékelés és minısítés készül, amelyet el kell fogadnia az érintetteknek és az igazgatónak is. A minısítés kategóriái: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan Intézményi értékelés Az intézményi és vezetıi értékelést igazugatói ciklusonként kétszer, az elsı és az utolsó tanév ıszén végezzük. Eszközei: -tanári kérdıív -szülıi kérdıív -tanulói kérdıív -vezetésértékelı kérdıív A kérdıíveket véletlenszerően kiválasztott diákok, illetve minden pedagógus kitölti. A vezetésértékelı kérdıívet az igazgatóra vonatkozóan minden dolgozó, a helyettesekre pedig a hozzájuk tartozó pedagógusok töltik ki. A minıségirányítási csoport vezetıje értékeli ki és az igazgató ismerteti az érintettekkel az eredményeket. Szembesül saját eredményeivel is. Az értékek ismeretében az iskolavezetés intézkedési tervet dolgoz ki. A tanulók értékelésének folyamata a) A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlıdését az osztályfınökök minden tanév végén írásban értékelik. b) A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlıdésének értékelési szempontjai: Az osztályközösség életét jellemzı legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanulók, távozók). Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a közösség rétegzıdése). Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı tanulók). 26

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata Tehetségpont Verzió: 04 Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata A Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzatának célja, hogy szabályozza azokat a tevékenységeket,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben