Min ségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Min ségirányítási Programja"

Átírás

1 A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató Hatályba lépés Jóváhagyta: Káli Sándor polgármester Tervezett felülvizsgálat: 2010

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI HELYZETELEMZÉS, AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 A Gábor Áron Szakközépiskola és M vészeti Középiskola küldetésnyilatkozata AZ ÖNKORMÁNYZATI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) Alapkövetelmények Iskolahálózat m ködtetésében szerepet játszó f bb folyamatok Az önkormányzatok min ségirányítási program cél-és feladatrendszere Az önkormányzati intézmények számára meghatározott célok és feladatok Általános követelmények, fenntartói elvárások, valamint a középiskolai oktatás-nevelés specifikus feladatai területenként lebontva A MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER M KÖDÉSÉNEK SZERVEZETI HÁTTERE INTÉZMÉNYI MIN SÉGPOLITIKA MIN SÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT MIN SÉGCÉLOK FOLYAMATOS FEJLESZTÉS INTÉZMÉNYI MIN SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...20 A. AZ INTÉZMÉNY M KÖDTETÉSÉNEK FOLYAMATAI A VEZETÉS FELEL SSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE Jogi megfelelés Stratégiai tervezés, pedagógiai tervezés A MIP módosítása, jóváhagyása A min ségfejlesztési szervezett m ködtetése, felel sségmátrix A feladatok ütemezése Felel sségi mátrix A VEZETÉS LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Felel sségi kör, hatáskör Bels m ködés biztosítása Szervezeti feltételek biztosítása Pedagógusok együttm ködése Információs rendszer m ködtetése Elismerés, min sítés Munkaer min sítése Elismerés, ösztönz rendszer m ködtetése A TERVEZÉS, SZERVEZÉS LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Tanügy igazgatási feladatok Tanév tervezése Óralátogatási terv Beiskolázási terv Munkaterv készítése Vizsgaszervezés Tankönyvellátás biztosítása Intézmény üzemeltetése Hiányosságok ütemezése, megszüntetése Beszerzési terv készítése Karbantartási terv készítése Er források biztosítása Emberi források... er Pedagógus munkaer biztosítása Nem pedagógus munkaer biztosítása Továbbképzési rendszer m ködtetése Munkakörnyezet, biztonságos intézmény AZ ELLEN RZÉS LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Vezet i ellen rzés, bels ellen rzés

3 Pedagógiai munka ellen rzése A min ségfejlesztési rendszer m ködtetésének ellen rzése A min ségfejlesztési információs rendszer felülvizsgálata Indikátorrendszer felülvizsgálata Bels audit INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS Vezet i értékelés, bels ellen rzés tapasztalatai (szervezeti hatékonyság) A pedagógiai munka értékelése Intézményi bels mérés és értékelés A tanulói teljesítménymérés rendszere Országos mérési eredmények figyelembevétele Országos kompetenciamérést követ feladatok folyamatábrája Az intézményvezet és a vezet i feladatokat ellátók teljesítményértékelése A pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének szempontjai, és a teljesítmény értékelés rendje IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS Éves értékelés MÉRÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FOLYAMATOK Intézményi küls mérés Intézményi bels mérés Partneri igény- és elégedettségmérés B. PARTNERKAPCSOLATOK PARTNERKAPCSOLATOK M KÖDTETÉSÉNEK FOLYAMATAI Partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés Partnerazonosítás, partnerlista gondozása Beiskolázás Nyomon követés C. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK...49 D. OKTATÁSI-NEVELÉSI FELADATOK TANULÁSVEZETÉSI FOLYAMATOK, TANULÁS TÁMOGATÁSA TANÍTÁSI MÓDSZEREK TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS FELZÁRKÓZTATÁS MIN SÉGÜGYI FOLYAMATOK DOKUMENTÁLÁSÁNAK RENDJE AZ AZONOSÍTÓ FELÉPÍTÉSE FOLYAMAT ADATLAP SZERKEZETE A MIN SÉGÜGYI KÉZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TARTALMA: A MIN SÉGÜGYI KÉZIKÖNYV ADATTARTALMÁNAK B VÍTÉSE: AJÁNLÁS A FOLYAMATSZABÁLYOZÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ NYILVÁNOSSÁG FELÜLVIZSGÁLAT ZÁRADÉKOK...HIBA! A KÖNYVJELZ NEM LÉTEZIK. 3

4 1. Az intézményi min ségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása Iskolánkat 1949-ben alapították, mint az ország egyik legnagyobb kohó-és önt ipari technikumát. A szerkezeti változásoktól eltekintve (szakközépiskola, 3+2 felépítés technikusképzés) lényeges változás csak a 70-es évek végén mutatkozott, amikor is térségünk gazdasági átalakuláson ment keresztül, melynek során az ipar, ezen belül pedig a kohászat válsága kezd dött. E válság jelei iskolánkban is megmutatkoztak, a jelentkez k száma 1985-re a mélypontra süllyedt. Változtatásokra volt szükség, alkalmazkodnunk kellett a régió elvárásaihoz, a szakképzés igényeihez, a munkaer piac által támasztott követelményekhez. Az új képzéseinket az országban egyedülállóként vagy egyedi engedéllyel indítottuk. A szakmai szerkezetátalakítást az elmúlt tíz év alatt folyamatosan végeztük, így 1995-t l öt, 2001-t l pedig négy különböz szakmacsoportban folytatunk képzést (informatika, környezetvédelem, közgazdasági, m vészeti). Jelenleg a vészeti képzés kivételével mindegyiket a kerettanterv el írásai alapján oktatjuk. A tanulók %-a Miskolctól távolabb él, így a tanév során kollégiumban lakik. Körülbelül 20 % a város környéki településekr l érkezik naponta. A többség miskolci. Egyébként az egyes szakok beiskolázási hatóköre eltér, legnagyobb sugarú eddig az iparm vészeti és a közgazdasági szakunké. Tantestületünk összetétele és létszáma az elmúlt évek alatt sokat változott. Ahogy n tt a tanulói létszám és a szakok száma, értelemszer en úgy b vült a tantestület és színesedett a szakmai összetétel. A nemek aránya is módosult, jelenleg a n k vannak többségben. Tanulóinknál is hasonló ez a megoszlás. Tanáraink átlag életkora csökken, az utóbbi években egyre több pályakezd van a tantestületben és szinte minden évben búcsút veszünk egy-egy nyugdíjba men kollégától. Ez utóbbi jelenség nem támasztja ugyan alá azt a tényt, hogy a tanári közösség csak részben mondható megállapodottnak, vannak szakmai területeink, ahol évente kell változással számolnunk. Ennek oka részben munkahelyváltás, részben pedig a fiatalodással összefügg természetes következmény, a családalapítással együtt járó gyerekvállalás és nevelés. Megoldásként helyettesítéshez, új tanárok és óraadók felvételéhez folyamodunk. Az elmúlt években a f állású tanáraink száma 58 és 62 között volt, jelenleg 60, és 5-10 óraadó veszi ki részét a tanításból. Az iskola zavartalan m ködését nem pedagógus végzettség dolgozó segíti. Tanulóink létszáma az utóbbi években mindig meghaladta a 700-as létszámot. Intézményünk a szakmák elméleti és gyakorlati ismeretanyagának elsajátításához megfelel eszközháttérrel rendelkezik. Két épület 53 helyisége szolgál a tanórák megtartására. Ezek között laboratóriumok, m helyek, m termek, tanirodák, számítástechnikai-, szakmai elméleti-, természettudományos szaktantermek is szerepelnek. Közel kötetes könyvtár szolgálja a tanulók m vel dését. A mindennapi testedzés feltételei is adottak, tornatermünk mellett két sportpályánk is van. Testedz, er sít sporteszközeink a testnevelés órákon túli id ben is rendelkezésre állnak. 4

5 Az intézmény m ködéséhez kapcsolódó személyi adatok Felvételre jelentkezett miskolci vidéki Felvettek létszáma Tanulók létszáma Osztályok száma Pedagógusok létszáma Teljes alkalmazotti kör A szakmai szerkezetváltozás során átalakult az iskola partneri köre beleértve mind a küls, mind a bels partnereket. Szembenéztünk régiónk gyors gazdasági és szociális változásaival és az ezzel együtt járó értékválsággal, a gondolkodásmód átalakulásával. Mindezek együtt szemléletváltozásra késztették iskolánk nevel testületét. A szakmai szerkezetváltozás és a Pedagógiai Program megalkotása során alakult ki iskolánk partnerközpontúsága, tudatosodott bennünk, hogy munkánk az értékközvetítésen kívül szolgáltatás is egyben. M ködésünkhöz azonban folyamatos és tudatos fejlesztésekre, folyamatszabályozásra van szükségünk, amely együtt kell, hogy járjon a szervezeti kultúra fejlesztésével is. Figyelembe kell vennünk a csírájában már az iskolában is megjelen információs társadalom kibontakozó hatásait is t l ezért kezdtünk min ségbiztosítással foglalkozni, és tantestületünkb l nyolcan vettünk részt az Expanzió Humán Tanácsadó (EHT) tanfolyamán. Kés bb még három kollégánk részesült hasonló tartalmú képzésben. Az új társadalmi és pedagógia feltételek elemzése tanárok, szül k, diákok azaz az els dleges partnerek körében végzett felmérések alapján választottuk ki azokat az értékeket, amelyeket közvetíteni kívánunk. Ezen nyitott önértékelés alapján azonosítani tudtuk els dleges partnereinket, megismertük igényeiket és elégedettségüket is le tudtuk mérni. Küls és bels partnereink pozitívumnak tartották új, korszer szakjainkat, a mindennapi életben is jól alkalmazható, a gyerekek további boldogulását segít, gyakorlati tudást adó tantárgyak és az idegen nyelvek oktatását. Igényként fogalmazódott meg a szül k részér l, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatására. Iskolánkat els dleges partneri körünk gyermekközpontúnak ítélte meg. A pedagógusok kiemelték, hogy a szakmai szerkezetváltozás után a tartalmi munkára fektessünk nagyobb hangsúlyt. A pedagógia program cél-és értékrendszer fejezetének elkészítése el tt elemeztük a partnereink igényeit, így olyan formában készült ez a fejezet, hogy intézkedési tervként is használható egyben. Ezen intézkedési terv végrehajtásának id szakát éljük napjainkban, gondokkal küszködve, megoldásokat keresve. Az EHT tanfolyamára szinte mindannyian abból a célból mentünk, hogy megtudjuk milyen szempontok szerint értékeljük az eddig végzett munkánkat, képesek legyünk elemezni elért 5

6 Tevékenységünk tervezett, leírt, az érintett partnerek által ismert és elfogadott dokumentum rendszer szerint történik. Ez a dokumentum rendszer egymásra épül, egymást kiegészít, szisztematikus felépítés. A min ségfejlesztési tevékenység során alakult ki iskolánk partnerközpontúsága, szembesültünk azzal, hogy - egy jól és sok területen teljes kör en szabályozottan m köd intézmény vagyunk - oktatási-nevelési, szakmai tevékenységünk megfelel partnereink, gazdasági környezetünk elvárásainak - sok olyan folyamatunk van, végzünk olyan tevékenységeket, melyek céljukat, eredményüket, hatékonyságukat tekintve megfelel ek, csupán nem rögzítettek és nem szabályozottak teljes kör en - a legteljesebb dokumentumaink a Pedagógiai Program, Házirend, SzMSz, Munkatervek: ezek jól definiálják a célokat, feladatokat - több dokumentumunk elemeiben létezik, csupán rendszerbe kell foglalni, néhány dokumentumunk nincs, ezek megoldása a jöv beni feladat. Már a min ségfejlesztési tevékenység elkezdése el tt is kulcsfolyamatokban gondolkodtunk, megállapítottuk - melyek m ködnek jól, - melyeket célszer fejlesztenünk rövidtávon, - melyeket kell megváltoztatni, vagy újként elindítani megvalósításukat, elérve ezzel azt, hogy a legtöbb kritikus, vagy azzá váló kulcsfolyamatunk szabályozott, folyamatosan ellen rzött és javítható legyen. Az elkövetkezend feladatok megvalósítása során szeretnénk elérni, hogy a tantestület szemlélete olyanná formálódjon, rendelkezzen olyan képességekkel, melyekkel a folyamatok m ködtetése során szerzett tapasztalatokat képes tovább gondolni, újabb, a permanens javítást szolgáló folyamatban alkalmazni. Eredményeinket beépítjük az iskola életébe, bevonva az új kollégákat, megadva az egymástól való tanulás esélyét. Küldetésnyilatkozatunk is ezt fogalmazza meg. 6

7 A Gábor Áron Szakközépiskola és M vészeti Középiskola küldetésnyilatkozata Kik vagyunk? Az állandó megújulásra képes, korábbi szakmaszerkezetét teljes mértékben átalakító miskolci Gábor Áron Szakközépiskola és M vészeti Középiskola. Miért vagyunk? Min séget biztosítunk az általános m veltségben (közép- és emeltszint érettségi), valamint szakmai választhatóságot informatika, környezetvédelem, közgazdasági, képz és iparm vészeti, fels fokú akkreditált szakokon. Feladatunknak tekintjük képessé tenni az embereket tanárokat, diákokat-, hogy célokat zzenek ki maguk elé, és felszabadítani energiáikat, hogy azok elérésére törekedjenek. (David Gergen) Tanulóinknak a munka és a tanulás örömét kívánjuk megmutatni, mert Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) A társadalmi értékek és követelmények változó rendszerét az Európai Unió lehet ségeihez és követelményeihez igazodva magas szinten közvetítjük. Mit akarunk? Miben vagyunk mások? Hogyan akarjuk? Munkában, tanulásban, életvitelben példát mutatunk, s cserébe igényességet, megbízható felkészültséget, példaadást várunk diákjainktól is. Bels szerkezetünk lényege: sokszín ség, sokrét ség, sokoldalúság, átjárhatóság. Csapatmunkára törekszünk, mert tudjuk, hogy: A csapatmunka a legjobb módszer arra, hogy túljussunk az akadályokon (Colin L. Powell) A család együttm ködve dolgozunk, mert tapasztaljuk, hogy: Az igazán nehéz helyzetben semmire sincs annyira szükségünk, mint egy szeret családra. (Carolyn Max) A lehet séggel való élni tudás képességét kívánjuk kialakítani diákjainkban. A régió elvárásaihoz rugalmasan és igényesen alkalmazkodunk. Milyen garanciáink vannak? Szakmailag jól felkészült, többségében fiatal, az új követelményekhez, a partneri elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes, nagy munkabírású tantestületünk. Folyamatosan fejlesztett technikai hátterünk, amely kell lehet séget nyújt az igényes értékközvetítéshez. 7

8 1.2. Az Önkormányzati Min ségirányítási Program (ÖMIP) A Miskolc Megyei Jogú Város Közgy lése által elfogadott teljes kör fenntartói min ségirányítási programból (ÖMIP) az alábbi komplex feladatrendszer fogalmazható meg Alapkövetelmények - a feladatellátás és a hozzákapcsolódó követelmények, kompetenciák, a felel sség pontos meghatározása, - a feladatellátásban (döntés-el készítésben, a döntéshozatalban, végrehajtásban és ellen rzésben) közrem köd k azonosítása, a hatékony kommunikáció kialakítása - min ségi körök létrehozása - folyamatszabályozás - ellen rzés, értékelés - folyamatos fejlesztés Iskolahálózat m ködtetésében szerepet játszó f bb folyamatok a) A tervezéssel kapcsolatos folyamatok - Stratégiai tervezés az önkormányzati intézkedés terv 6 évre határozza meg a fenntartói oktatáspolitika arculatát, irányát, helyi képzési kínálatát. - Az önkormányzati intézkedési terv és az intézményi pedagógiai programok közötti összhang megteremtése az intézmény stratégiai tervének kialakítása. - Éves, operatív tervezés a stratégiai tervb l az adott évre lebontott feladatok, a közben megjelent magasabb szint jogszabályok, a tanév rendjében megjelent utasítások, közgy lési döntések végrehajtása. - A költségvetés tervezése. - A költségvetés tervezésének, felhasználásnak a beszámoló készítésének szabályozása (a költségvetés tételes lebontása). - Az elfogadott pedagógiai programok m ködtetése. - Közös pályázatok esetén pénzügyi egyeztetés az intézménnyel. - Információszolgáltatás. - Adatszolgáltatás (tantárgyfelosztás, statisztikai adatok). - Intézményi alapdokumentumok elkészítése (éves munkaterv, beszámolók, értékelések, SzMSz, Házirend). b) Irányítási folyamatok - A közgy lési döntések végrehajtása. - Az SzMSz és Házirend vonatkozó el írásai. - A Pedagógiai Program alkalmazása c) A partnerekkel való kapcsolattartás - A partnerek azonosítása. - A partnerközpontúság és a kommunikációs csatornák kialakítása. - Önértékelés. - Panaszkezelés. 8

9 d) Ellen rzés, értékelés Az ellen rzési, értékelési folyamatokban a fenntartó az ÖMIP mellékleteiben összefoglalt szempontrendszert alkalmazza. Az ellen rzési-mérési-értékelési rendszerében két f területre koncentrál: Adottságok: - Vezetés - Humán er források - Stratégia - Közvetett partnerkapcsolatok és er források - Folyamatok Eredmények: - Vezetés - Munkatársi eredmények - Közvetlen partneri eredmények - Társadalmi hatás eredményei - Kulcsfontosságú eredmények A min ségirányítási program fenntarthatóságát a kulcsfolyamatok szabályozásának elkészítése biztosítja Az önkormányzatok min ségirányítási program cél-és feladatrendszere Az önkormányzati intézmények számára meghatározott célok és feladatok Az intézményfenntartó helyi önkormányzat közoktatási feladatellátásának keretét az Európai Unió Bécsi Ajánlása -i (1998), a Kormányprogram, a Közoktatási törvény és a hozzákapcsolódó rendeletek határozzák meg. Miskolc közoktatási min ségpolitikájának az alapja a hat évre szóló közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-m ködtetési és fejlesztési stratégiai terv. A fenntartó önkormányzat közfeladatot lát el és abban érdekelt, hogy az itt él emberek lakóhelyükön, elérhet távolságban jussanak hozzá gyermekeik számára a legszínvonalasabb, leghatékonyabb közoktatási szolgáltatásokhoz. Az iskoláknak egy-egy lakókörzeten belül a helyi igényeket a lehet legteljesebben kielégít kínálatot kell nyújtania. Biztosítani kell a tanulói életpálya zavartalanságát, az intézmények közötti átjárhatóságot, folytathatóságot, az eredményes továbbhaladást. Széles konszenzuson alapuló nyitott, olyan közoktatási rendszer felépítése és ködtetése a cél, amely a legkorszer bb, a gyakorlatban is könnyen alkalmazható ismeretek birtokába juttatja a tanulókat. Az alapkészségek, képességek fejlesztésén túl kialakítja a fiatalokban a közösséghez, a szül földhöz való ragaszkodás érzését, az önálló életvezetéshez, érdekérvényesítéshez szükséges kommunikációs, kapcsolatteremt és egyéb pszichikai és fizikális kvalitásokat. A tehetségek azonosításával, gondozásával, a lemaradók felzárkóztatásával, a szociális, gyámügyi és egészségügyi problémák megoldásában való közrem ködéssel, a sport és szabadid s tevékenységek szervezésével olyan emberek nevelését kell elérni, akik szakmailag, emberileg sokoldalúan felkészültek és er s szálakkal köt dnek szül városukhoz 9

10 Általános követelmények, fenntartói elvárások, valamint a középiskolai oktatás-nevelés specifikus feladatai területenként lebontva A min ség fejlesztése a közoktatási rendszer minden szerepl jének aktív bekapcsolódását és felel sségteljes hozzáállását kívánja meg. A jelenlegi helyzet és a várható jöv beni kihívások alapján a közoktatás területén a fejlesztés alapvet stratégiai céljai: - a középiskolai oktatás kiterjesztésének támogatása az érettségire épül szakképzés lehet ségeinek b vítésével, a munkaer -piaci elvárásokhoz való alkalmazkodás - az er források és a vállalt feladatok közötti összhang folyamatos megteremtése, a feladatellátás biztonsága és a hatékony, takarékos gazdálkodás megteremtése érdekében. A stratégiai célokon belül a további célkit zések: - az oktatás-nevelés min ségének biztosítása - a pedagógus hivatástudatának meger sítésével a szakmai tartalom megújítása - a leszakadó rétegekr l való fokozott gondoskodás - a személyiségfejlesztés el térbe helyezése - a nevelés szerepének kiemelése. Az általános követelményeknek és elvárásoknak, valamint az iskola specifikus középiskolai oktatás-nevelési feladatok megjelenítésének az egymásra épülés, kiegészítés érzékeltetésére együtt (egymás után) van értelme, ennek megfelel en ezek a követelmények és feladatok a következ k: 10

11 Fenntartói elvárások 1. A nevel munka középpontba állítása - Értékközpontú nevel munka megvalósítása A fenntartói elvárásból adódó intézményi cél Az iskolában folyó értékközpontú nevel munka eredményeként váljon tapasztalhatóvá a tanulók morálisan, érzelmileg és értelmileg érett magatartása Sikerkritérium A tanulók komoly, fegyelmezett magatartást tanúsítanak tanórákon, iskolai rendezvények és ünnepségek alkalmával A megvalósítás id tartama Tanévenként Dokumentálás Év végi magatartás és szorgalomjegyek statisztikája - A Diákönkormányzat színvonalas ködésének és a diákérdekképviseleti tevékenység fejlesztésének el segítése a szakmai és tárgyi feltételek biztosításával 2. Lokálpatriotizmus er sítése - Kulcsszerep vállalása a magyarságtudat er sítésében, az anyanyelvi nevelésben, a történelmi értékeink, hagyományaink megismertetésében, ápolásában, az ezekkel kapcsolatos érzelmi nevelésben A tanulók ismerjék és a gyakorlatban is tudják érvényesíteni állampolgári-, gyermek- és diákjogaikat, valamint legyenek tisztában a házirendben megszabott kötelességeikkel Történelmi példák felelevenítésével és középpontba állításával a tanulók hazafias érzése és nemzeti öntudata er södjön A diákok érdekeit a Diákönkormányzat hatékonyan képviseli, véleményeik és ötleteik megvitatásra kerülnek A tanulók legalább 60%- a részt vesz népünk múltjával, hagyományaival kapcsolatos tanórán kívüli programokon (tanulmányi kirándulások, versenyek, múzeumlátogatások, stb.) félévenként Tanévenként Az ötletek összegy jtése kiértékelése Közismereti munkaközösség dokumentumai 11

12 3. Környezeti nevelés, egészséges életmód - Hatékony környezeti nevelési program végrehajtása: Természettudatos magatartási formák kialakítása A szabadid egészséges eltöltése Fogyasztóvédelmi ismeretek nyújtása Hatékony iskolai drogprevenciós tevékenység 4. Képességek, készségek fejlesztése - Tanulóközpontú nevel -oktató munka alkalmazása: Képességek, készségek fejlesztése Egyéni kompetenciák kialakítása Differenciált tanulás Egyéni ütemterv, egyénre szabott értékelés Valósuljon meg a napi rendszeres testmozgás, a tanulók szabadidejükben sokat sportoljanak és kiránduljanak, alakuljon ki bennük a tudatos fogyasztói magatartás, Hatékony egészségnevelési tevékenység A tanulók a kompetenciaméréseken alapuló képességeik alapján részesüljenek differenciált oktatásban, mely el segíti képességeik, kibontakoztatását A tanulók naponta részt vesznek testedzésen testnevelés órákon vagy óraközi szünetekben, a fogyasztóvédelmi ismereteik birtokában helyes döntéseket tudnak hozni az egészséges életmód érdekében, eredményesen vesznek részt az egészségnevelési hét változatos programjain Egyénre szabott értékeléssel kiderül, hogy önmagukhoz képest a tanulók teljesítménye 10 %-al. Tanévenként Havonta Félévente Évente Speciális kérd ívek kiértékelése A kompetenciamérések eredményei (bemen, kimen ) 12

13 5. Tehetséggondozás, felzárkóztatás Tehetséggondozó programok ködtetése: - Versenyeztetés - Versenyek szervezése A felzárkóztatás biztosítására integrációs stratégiai terv végrehajtása: A tanulók egyre nagyobb létszámmal vegyenek részt házi-, városi-, megyei- és országos versenyeken. A felzárkóztatást igényl tanulók a fejleszt programok segítségével hozzák be lemaradásukat. A versenyeken való részvételi arány 20-%- kal n. A felzárkóztató programban résztvev tanulók a képessé válnak érettségi letételére és egy OKJ-s szakma elsajátítására. Tanévenként Két évente Versenyekr l készült jegyz könyvek, a tanulmányi eredményt mutató naplók 6. Gyermek- és ifjúságvédelem, szociális hátrányok enyhítése A prevenciós munka el térbe helyezése, Veszélyeztetett gyermekek nyomon követése, Szakszolgálatokkal való kapcsolattartás, Gyermek- és ifjúságvédelmi program végrehajtása Prevenciós-, felzárkóztató-, tehetséggondozó programok ködtetése 7. Az intézmények és a szül k közötti kapcsolat elmélyítése - A szül k bevonása az iskola oktatási-nevelési céljainak megvalósításába (információnyújtás, igényfelmérés) A prevenciós munka el térbe helyezésével a tanulók vegyenek részt mentálhigiénés foglalkozásokon, a szocializációs hátrányok felszámolására részesüljenek hatékony felzárkóztatásban tanulók sorsát. Naprakész információk nyújtása a szakszolgálatoknak a veszélyeztetett tanulókról. Rendszeres partneri viszony alakuljon ki az intézmény és a szül k között. A családlátogatások, szül i értekezletek, fogadóórák és egyéb iskolai rendezvények alkalmával nyíljon lehet ség véleménynyilvánításra. Az iskola minden tanulója részesül mentálhigiénés felkészítésben, a felzárkóztató programokon résztvev tanulók behozzák lemaradásukat, folyamatos az információcsere a szakszolgálatokkal a veszélyeztetett tanulók sorsáról Igényfelméréssel kirajzolódnak a szül k elvárásai, elégedettség-, elégedetlenség- és véleménylista segíti az intézményi munkát. Kétévenként Tanévenként A gyermek- és ifjúságvédelmi felel s beszámolói, fejlesztési naplók Osztályf nöki munkaközöss ég beszámolói, mérések 13

14 8. Specialitások érvényesülése a helyi programokban - Partnerközpontú m ködtetés és szolgáltató szerep felvállalása - Térségi feladat-ellátási igényekhez igazodó kínálat biztosítása 9. A humán er forrás fejlesztése A Pedagógiai Programban megfogalmazott célkit zések megvalósítására pedagógustovábbképzési tervek készítése 10. Szervezeti keretek hatékonyságának és a min ségfejlesztés feltételeinek biztosítása A partnerközpontúságra alapozott vezet i és alkalmazotti elkötelezettség vállalása a tartalmi munka min ségének állandó fejlesztésére.(elégedettség-vizsgálat, rendszeres önértékelés, az ellen rzés-visszacsatolás egysége, szabályozott folyamatok fejlesztése) A helyi és a megyei pedagógiai szakszolgálattal és a kamarákkal hatékonyan együttm ködve, eredményes oktató-nevel munkát valósítsunk meg a régióban. Piacképes szakmák bevezetése A tantestületben növekedjenek a szakmai kompetenciák Épüljön ki és m ködjön hatékonyan a partneri igényfelmérésen alapuló min ségfejlesztési rendszer. Iskolánk a következ szolgáltatásokat nyújtja: - Munkahelyi gyakorlattal támogatott foglalkoztatás - Tanulóink által készített termékek árusítása kiállítások, vásárok rendezése A továbbképzési tervben foglaltak teljesítése. Egy tanévben legalább két bels továbbképzés szervezése. A bels továbbképzéseken a tantestület legalább 60%-a részt vesz. a méréseket rendszeresen elvégezzük, A megkérdezettek válaszadási hajlandósága legalább 70%. Évente Tanévenként évente munkaközöss égi beszámolók, eredmények Tanúsítványok Munkaterv Jegyz könyv Jelenléti ív Min ségfejlesztési kézikönyv 14

15 1.3. A min ségirányítási rendszer m ködésének szervezeti háttere El zmények: a) Az iskola az elmúlt 15 évben állandó változáson, fejl désen ment át, már-már természetes igényünk volt a megújulás. A változások nem spontán alakultak, megel zték, - tájékozódások, - felmérések, - korrekciók. Ez a szerkezetváltozás már els dlegesen is feltérképezte, meghatározta a partneri kört - a képzéseinket igényl Szül kkel - a képzések megújítását támogató fenntartóval - környezetünk gazdasági-társadalmi szervezeteivel b) Közben kb ban elkészült iskolánk Pedagógiai Programja, helyi tanterve, melyben a tanárok, szül k, diákok körében felmérést végeztünk az iskolai cél-érték rendszerének megalkotásához. Elégedettségmérés, jónak tartották iskolánkat. c) 1999-ben beiratkoztunk egy miskolci helyszínnel szervezett min ségbiztosítási tanfolyamra (8 f, kés bb +3 f is elvégezte), melyet az EHT szervezett. d) 1999-ben az EHT tanfolyam záró dolgozatához SWOT elemzést végezünk. Felmértük az iskola gyenge és er s pontjait, a lehet ségeket és a veszélyeket. A tantestület igényelte a folyamatos javítást és a szabályozott m ködést. e) A tanfolyam, a dolgozatok, az EHT-vel (1999. tavaszán) való együttm ködés során végzett elemzések (SWOT) alapján - meghatároztuk partnereinket - pontosítottuk az igényeket - az MPI és EHT közösen kiírt pályázatát megnyerve 3 kulcsfolyamatra 1999/2000. tanévre, min ségi körök alakultak, ezek a tanulásvezetés (4 f ) tanulási módszerek (5 f ) ellen rzés értékelés (5 f ) f) Az itt megszerzett ismeretek, az elért eredmények, a tantestület fogékonysága eredményeként pályáztuk a Comenius II. modell bevezetésére, melyet decemberi indítással sikeresen el is nyertünk. g) Az OM határozata alapján (2001. tavasza) azonban más hasonló helyzetben lév iskolával szeptemberi indítással a Comenius II. meghagyásával (folytathatóságával) az I. modell megvalósítását kezdtük el, rövidített id tartammal 12 hónapra tervezve. A modell bevezetésénél szervezeti háttérelemként megalakult egy min ségi kör 1 f körvezet vel nevelési igazgatóhelyettes 4 f körtaggal munkaközösség vezet k 15

16 Folytatás A modell bevezetése sikeresen lezajlott. A tavaszán megtartott küls ellen rzés szerint az intézmény sikeresen zárta le a Comenius I-et, az annak irányításával megbízott csoport vezet jével együtt lemondott, munkájukra természetesen továbbra is igényt tartunk. A folyatatás igénye egyértelm volt, csupán a mit kérdése nem volt tisztázott - tovább folytatjuk a Comenius I-et, - vagy a Comenius II-vel teljes kör min ségfejlesztésbe kezdünk. Ennek szervezeti háttereként megalakult az új min ségi csoport 1 f körvezet vel m vészeti igazgatóhelyettes 4 f körtaggal a nevel testület tagjai A vállalás önkéntes volt. Közben az oktatási kormányzat a Comenius programot bezárta és az oktatási törvényben el írta az oktatási intézmények számára a Min ségirányítási Program (MIP) létrehozását, bevezetését. Ezzel a feladatunk, a továbblépés lehet sége egyértelm en körülhatárolttá vált. 16

17 2. Intézményi min ségpolitika A min ségirányítási program a pedagógiai program megvalósításának és az iskola ködtetésének eszköze, azzal koherens. a küldetésb l, jöv képb l az intézményi min ségpolitika a pedagógiai alapelvekb l, célokból az intézményi min ségcélok az ezekhez kapcsolódó feladat és eszközrendszerb l az intézményi min ségfejlesztési rendszer egyértelm en levezethet kell legyen. Ezekb l egyértelm en meghatározhatók az operatív feladatok, a napi m ködés és ennek tapasztalata, illetve az így elvégzend szükséges korrekciók Min ségpolitikai nyilatkozat Min ségpolitika az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkit zések és az intézmény m ködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szül k, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaer piac igényeinek kielégítése céljából. Olyan oktatási intézményt szeretnénk m ködtetni, melyre az alábbiak jellemz k: a) Olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jöv jére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. b) Ezen értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik, melynek eredménye a széles és szilárd alapm veltségen nyugvó tudású, önállóan gondolkodó, aktív, kezdeményez, megbízható, alkotó személyiség. c) Szakképzésünkben a munkaer -piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk. d) Korszer közgazdasági, informatikai, környezetvédelmi és magas érték m vészeti ismeretekkel rendelkez tanulókat képezünk. e) A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus. f) Az iskola dolgozói elkötelezettek a min ségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú m ködés iránt. g) Az Esélyek kiegyenlítésére, a hátrányok kompenzálására is figyelmet fordítunk. h) vítjük kapcsolatainkat a fels oktatással, hogy lehet ségeinkhez képest mind több akkreditált képzést indíthassunk. i) Meg kívánunk felelni az Európa Unió kihívásainak. j) Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékek, alapelvek szerint m ködni. 17

18 2.2. Min ségcélok Az iskolánk dolgozói, pedagógusok és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott min ségcélokat megvalósítsuk. A min ségcéljaink a szervezet min ségpolitikánkon alapul. Ezeknek a céloknak a szervezeti hatékonyságot kell szolgálniuk, ezért a min ségcélok gyakorlatias megközelítés ek. a) A nevelési oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, hogy a 9. évfolyamra minden évben háromszoros túljelentkezés legyen. b) Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a beiratkozott tanulók 50%-a szerezzen ECDL bizonyítványt. c) Az érettségizett tanulók 90%-a tanuljon tovább a szakképz évfolyamon, vagy fels fokú oktatási intézményben. Vezetett statisztika, visszajelzés. d) A végz s tanulóink (beleértve az érettségiz t és a szakképz évfolyamon végz st is) legalább 30%-a jelentkezzen fels oktatási intézménybe. Vezetett statisztika. e) A jelentkezett tanulók legalább 80%-át vegyék fel valamelyik fels oktatási intézménybe. f) Tanulói elégedettségmérés legalább 75%-ot mutasson iskolaátlagban. g) A dolgozói elégedettségmutatók értéke érje el a 75%-ot valamennyi dolgozó átlagában. h) A dolgozói elégedettségmérés a min ségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 80%-os elfogadottságát jelezze. i) Partnereink igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése az oktató-nevel munkába, folyamatos információcsere. Visszajelzés legalább 60%-os értéken legyen. Pozitív visszajelzés. j) Az elkövetkezend években az oktatási rendszerünk választékának fejlesztése. Pozitív visszajelzés. k) Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi oktatási-nevelési gyakorlatba. A határid folyamatos. Kimutatható változás. l) A tantestület szakmai tudásának folyamatos szinten tartása. 100%-os szakos ellátottság biztosítása, határid folyamatos. m) Együttm ködés az iskolához kapcsolódó intézményekkel, szervezetekkel. M köd kapcsolat. Határid folyamatos. n) Intézményszint értékelési rendszer m ködtetése az elkövetkezend 3 éven belül. Jól köd rendszer. o) Az intézmény, mint szervezet munkája kiszámítható, egymásra épül, ellen rizhet tevékenységek sora legyen. Határid folyamatos, pozitív visszajelzés. p) A normáknak, a jogi szabályozásnak megfelel m ködés biztosítása, a min ségirányítási rendszer folyamatainak mérésével folyamatos fejlesztés. Határid folyamatos. 18

19 2.3. Folyamatos fejlesztés Szolgáltatásaink, meglév folyamataink fejlesztési feladatai az alábbi szakaszokat jelentik: a fejlesztés az érintett munkaközösség vezet k irányításával a munkatársak feladata a fejlesztés els, munkatársak által készített változatát a munkaközösség vezet véleményezi a munkaközösség vezet javaslatainak figyelembevételével újabb változat készül a munkaközösség vezet által jóváhagyott tervezetet az igazgató hagyja jóvá Fejlesztési javaslattal az intézmény bármely munkatársa, illetve a feladatra vállalkozó team jelentkezhet. Az elindított folyamatban a részt vev munkatársakat megfelel hatáskörrel kell felruházni annak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelel er forrásokhoz. A fejlesztés bemen adatai a partneri elvárások és az egyéb érdekelt felek igényei, amelyeket dokumentált formában rögzíteni kell a javaslattev nek, illetve a fejlesztést megvalósítóknak. Ha a fejlesztésben a partneri igény érvényesítése során nyert észrevételeket felhasználva módosításokat végzünk, azokat ellen rzésnek vetjük alá. A változásokat feljegyzésben dokumentáljuk. A folyamatos fejlesztés eszközei a megel és helyesbít tevékenységek. Annak érdekében, hogy az eltéréseket, a nem megfelel szolgáltatásokat kiváltó okokat megszüntethessük, és ezáltal megakadályozzuk az ismételt el fordulást, helyesbít tevékenységet végzünk. A helyesbít és a megel tevékenységek szükségességér l, végrehajtásáról a min ségügyi vezet javaslatára az igazgató dönt. 19

20 3. Intézményi min ségfejlesztési rendszer A. Az intézmény m ködtetésének folyamatai Az intézmény m ködését áttekintve meghatároztuk azokat a fontos f folyamatokat, alfolyamatokat, melyek hierarchikus egymásra épülése jellemzi az intézményben folyó munkát. A táblázatos formában megjelentett folyamatlista 3-ik, 4-ik szintje nem feltétlenül jelent alá-felé rendeltséget. A folyamatnevek el tt található többjegy kód a folyamat azonosítására szolgál a MIP-ben, illetve a Min ségügyi Kézikönyvben azonosító képzésének alapja. 20

21 A Gábor Áron Szakközépiskola és M vészeti Középiskola legfontosabb folyamatai, feladatrendszere kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F1 Oktatási, nevelési feladatok F11 Általános m veltséget Általános m veltség megalapozása, F111 megalapozó szakasz ismeretet b vítés F11101 Felkészítés érettségire F112 Speciális képzés F11201 Nyelvi képzés F11202 Felkészítés ECDL vizsgára F11203 Integrált képzés F11204 Egyéb ismeretek F113 Szakmai alapozás F11301 Felkészítés érettségire Felkészítés továbbtanulásra, munkába F114 állásra F12 Szakképzés F121 Elméleti szakképzés F12101 Felkészítés szakmai elméleti vizsgára F122 Gyakorlati szakképzés F12201 Felkészítés szakmai gyakorlati vizsgára Egyéb kiegészít elméleti, gyakorlati F123 képzés F12301 Felkészítés további szakmai vizsgákra F124 Akkreditált, fels fokú szakképzés F12401 Felkészítés akkreditál szakmai vizsgára Felkészítés tovább-tanulásra, munkába F124 állásra F13 Felzárkóztatás F131 Tudásszint felmérése F13101 Felzárkóztatás szervezése F133 Részképesség zavarok korrigálása F13301 Hiányosságok feltárása F13302 Korrekció F14 Tehetségfejlesztés F141 Képességek feltárása F143 Felkészítés F144 Versenyeztetés F145 Továbbtanulás segítése F14501 Képességek feltárása F14502 Felvételi követelmények ismertetése F14503 Felkészítés felvételire F15 Feln ttképzés F151 Átképzés, továbbképzés 21

22 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F16 Nevelési feladatok F161 Személyiségfejlesztés F16101 Beilleszkedés segítése F16102 Normák alakítása F16103 Viselkedéskultúra formálása F16104 Érzelmi élet alakítása F16105 Önállóságra nevelés F16106 Munkára nevelés F16107 Egészséges életmódra nevelés F16108 vel désre nevelés F16109 vészeti nevelés F16110 Takarékosságra nevelés F16111 Véleménynyilvánításra nevelés F16112 Hagyományápolás F16113 Környezeti nevelés F16114 Tanulás tanítása F16115 Teljesítmény elismerés F16116 Sikerélmény nyújtás F16117 Személyiségi jogok védelme F16118 Világnézeti szabadság F16119 Toleranciára nevelés F16120 Korosztályi problémák kezelése F16121 Együttélési szabályok betartatása F16122 Tulajdonjog tisztelete F16123 Anyagi értékek meg rzése F16124 Szabadid s programok F16125 Diákönkormányzat m ködtetése F16126 Egyéb feladatok F17 Pedagógiai mérés, értékelés F171 Intézményi küls mérés F172 Intézményi bels mérés, értékelés F18 Tanítási módszerek F17201 Diagnosztikus mérés F17202 Követ mérés F17203 Évközi, év végi értékelés F17204 Magatartás, szorgalom értékelése F17205 Próbavizsga (kis érettségi, próba OKJ) F17206 Érettségi vizsga F17207 Szakmai vizsga 22

23 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F2 Gyermek- és ifjúságvédelem F21 Szociális támogatás F22 Felvilágosítás F23 Prevenciós programok F231 Drogprevenció F232 Egészséges életmód F233 Egyéb prevenciós feladatok F24 Mentálhigiénés segítség F25 Higiénés feltételek biztosítása F26 Étkeztetés biztosítása F27 Egyéb ifjúságvédelmi feladatok F28 Nyilvántartás vezetése F3 Intézmény m ködtetése F31 Tanügyigazgatás F311 Beiskolázás F31101 Felvételi tájékoztató összeállítása F31102 Hirdetés, reklám: iskolamarketing F31103 Felvételi lebonyolítása F312 Kilépés az iskolából F31204 Segítség a továbbtanulásban F31205 Kilép k nyomon követése F313 Tanév tervezése F31301 Óraszámok meghatározása F31302 Tantárgyfelosztás készítése F31303 Órarend készítése F31304 Egyéb beosztások készítése F31305 Óralátogatási terv F31306 Beiskolázási terv F31307 Bels ellen rzési terv F31308 Munkaterv készítése F31309 Eseménynaptár készítése F314 Adminisztráció F31401 Tanulói nyilvántartás készítése, vezetése F31402 Tanulói ügyek intézése F31403 Ügyiratkezelés F31404 Tanév adminisztrálása F315 Vizsgaszervezés F31501 Érettségi vizsga szervezése F31502 Képesít vizsga szervezése F31503 Próbavizsga szervezés F316 Tankönyvellátás F31601 Tankönyvjegyzék készítés, felülvizsgálat F31602 Tankönyv ingyenesség vizsgálat F31603 Tankönyvrendelés 23

24 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat Intézményi min ségfejlesztési F32 F321 A MIP módosítása, jóváhagyása rendszer m ködtetése Min ségfejlesztési információs rendszer F322 F32201 Folyamatrendszer felülvizsgálata ködtetése Min ségirányítási folyamatok, F32202 utasítások meghatározása, felülvizsgálata Min ségügyi rendszer dokumentálása F32203 (Min ségügyi Kézikönyv) F32204 Formanyomtatványok, bizonylatok, F33 Felel sségi mátrix felülvizsgálata, F323 ködtetés F324 Indikátorrendszer felülvizsgálata F325 Bels auditálás F326 Rendszerfejlesztés, visszacsatolás F327 Min ségügyi rendszer dokumentálása Intézmény m ködésének dokumentumai, F331 Pedagógiai program felülvizsgálatuk F332 SzMSz F333 Házirend F334 Közalkalmazotti megállapodás F335 Tanügyi dokumentációk készítése F336 Tanmenet készítése F337 Egyéb anyagok készítése mellékletek F33101 Nevelési program F33102 Helyi tanterv F33103 Szakmai program F33104 Egyéb programelemek készítése 24

25 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F34 Intézmény üzemeltetése F341 Üzemeltetés tervezése F34101 Kockázatelemzés F34102 Hiányosságok megszüntetése, terv F34103 Beszerzési terve készítés F34104 Karbantartási terv készítés F342 Karbantartás F34201 Sajáter vel F343 Épület üzemben tartatása F34202 Küls er vel F34301 Takarítás F34302 tés F34303 Villamos energia felhasználás F34304 Egyéb energia felhasználás F34305 Egyéb feladatok F35 Er források biztosítása F351 Humáner gazdálkodás F35101 Pedagógus munkaer biztosítása F35102 Nem pedagógus munkaer biztosítása F35103 Munkaköri kötelességek megállapítása F35104 Továbbképzési rendszer m ködtetése F35105 Munkaer min sítése F352 Épület biztosítása Elismerés, ösztönz rendszer F35106 ködtetése F35107 Személyi nyilvántartás vezetése F35201 Tantermek biztosítása F35202 Szaktantermek biztosítása F35203 Tornaterem biztosítása F35204 Sportudvar biztosítása F35205 Könyvtár biztosítása F35206 Dolgozói munkaszoba biztosítása F35207 Szociális helyiségek biztosítása F35208 Egészségügyi helyiség biztosítása F35209 Irattár biztosítása F35210 Egyéb helyiségek biztosítása 25

26 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F353 Eszközök biztosítása F35301 Könyvállomány biztosítása F35302 Taneszközök biztosítása F35303 Oktatási segédeszközök biztosítása F35304 Számítástechnikai eszközök biztosítása F35305 Sporteszközök biztosítása F35306 Munkavédelmi eszközök biztosítása Intézményi üzemeltetéshez szükséges F35307 eszközök biztosítása F354 Anyagok biztosítása, anyagbeszerzés F35401 Irodai felszerelések F35402 Oktatási segédanyagok F35403 Üzemeltetéshez szükséges anyagok F36 Hatékony munkavégzés biztosítása F355 Biztonságos intézmény, munkakörnyezet F35501 Biztonsági szabályzatok készítése F35502 Biztonsági szabályok betartatása F35503 Házirend, munkarend betartatása F35504 Felügyelet biztosítása F35505 Egészségügyi ellátás biztosítása F35506 Mentálhigiénés feltételek biztosítása F35507 Higiénés feltételek biztosítása F35508 Szociális feltételek F35509 Vagyonbiztonság F35510 Iskola rzése F361 Törvényességi feltételek biztosítása F362 Bels m ködés biztosítása F363 Ellen rzés F364 Értékelés F36201 Szervezeti feltételek biztosítása F36202 Pedagógusok együttm ködése F36203 Információrendszer m ködtetése F36301 Vezet i ellen rzés (bels ellen rzés) F36302 Pedagógiai munka ellen rzése F36303 Visszacsatolás, eltérések kezelése F36401 Vezet i értékelés (bels ellen rzés) F36402 Pedagógiai munka értékelése F36404 Éves érékelés F36405 Intézményi önértékelés (irányított) 26

27 kód feladat kód feladat kód feladat kód feladat F4 Gazdálkodási feladatok F41 Költségvetés készítése F42 Költségvetés megvalósítása F421 Készletgazdálkodás F422 Munkaer gazdálkodás F5 Partnerkapcsolat ködtetetése F423 Pénzgazdálkodás F43 Pénzforrás teremtése F431 Pályázat készítése F432 Saját bevétel képezése F433 Pénzeszköz átvétel F44 Beszámoló készítés F51 Partnerazonosítás, partnerlista gondozása F52 Partnerkapcsolatok irányítása F521 Arculat formálás, iskolai marketing F522 Fórum biztosítása F523 Munkaadói szervezetek bevonása F524 Szül k bevonása F525 Tanulók bevonása F526 Önkormányzat bevonása F527 Egyéb szervezetek bevonása F53 Kommunikáció a partnerekkel F531 Szül kkel F532 Tanulókkal F533 Önkormányzattal F534 Oktatási, nevelési intézményekkel F535 Szakmai szervezetekkel F536 Vállalkozókkal, munkaadókkal F537 Hatóságokkal F538 vel dési intézményekkel F539 Sportintézményekkel F540 Munkaügyi szervezetekkel F541 Médiákkal F54 Partneri igény- és elégedettség mérése F55 Panaszkezelési eljárás ködtetése F42201 Létszámgazdálkodás F42202 Bérgazdálkodás F42203 Egyéb juttatásokkal gazdálkodás 27

28 3.1. A vezetés felel ssége, elkötelezettsége A min ségfejlesztési rendszert a közoktatási törvény 40. követelményeinek megfelel en dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásait is. Az igazgató és fels vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, a min ségpolitika és a min ségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, a min ségfejlesztési rendszer id szakos vezet ségi átvizsgálásában, a min ségfejlesztési rendszer kifogástalan m ködéséhez szükséges er források mindenkori biztosításában. A vezetés vállalja, hogy a kiépített és m ködtetett min ségfejlesztési rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása (újabb partnerek megnyerése) céljából. Az intézmény vezetése biztosítja a min ség iránti elkötelezettségét, a m ködés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges er forrásokat a partneri elvárásoknak megfelel en, a küls és bels jogi rendszer és szabályozók el írásainak betartásával, a min ségpolitikai nyilatkozat és pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkaterv és egyéb tervek készítésével, a háromévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Az intézmény munkatársai felel sséget viselnek a min ségpolitika megvalósításáért, a min ségcélok eléréséért, a min séget befolyásoló folyamatok el írásszer végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a min séget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni Jogi megfelelés Közoktatási Ellen rzési Kézikönyv alkalmazásával az intézményi folyamatok kötött algoritmus szerinti áttekintése, átvizsgálása, a törvényes m ködés kialakításához szükséges lépések megtervezése és a megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény m ködési folyamatainak kontrollálásával. Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény m ködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különböz szint rendeletek, továbbá a fenntartó önkormányzat és az intézmény bels szabályozói hozzáférhet ek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. 28

29 A hozzáférhet ség biztosítása Az intézményi m ködést szabályozó küls jogrendszer elemei, a törvények és a különböz szint rendeletek megtekinthet k a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézmény specifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott és elektronikus formában biztosítja az információk hozzáférhet ségét. Ezek, egy-egy példánya az igazgatói, a gazdasági vezet i és a nevelési igazgatóhelyettesi irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan b vül Korszer iskolavezetés, Tanári létkérdések, Iskolaszolga és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei, valamint az OM szakmai anyagai. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában, vagy más módon az intézményhez érkez információk tartalmát els ként az igazgató tekinti át. A m ködést befolyásoló fontos információt másolatban kapják a helyettesek. Amennyiben az el írások tartalma pedagógiai jelleg és szükséges, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevel testület elé tárja. Amennyiben valamely el írás teljesítésére sz k határid áll, az intézményvezet rendkívüli munkatársi értekezletet vagy kib vített vezet i értekezlet összehívását kezdeményezi. Közoktatási intézmények m ködését meghatározó jogszabályok Jelenleg a nevelési-oktatási intézmények m ködését a mellékletben felsorolt jogszabályok határozzák meg: 1. Munkaügyi jogszabály a közoktatásban évi XXII. tv évi XXXIII. tv /1992. (X.8.) Korm. r. - 78/1993. (V.12.) Korm. r. - 23/1989. (III.12.) MT. r. - 6/2000. (II.11.) BM r. 2. A közoktatásról szóló tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek évi LXXIX. tv. (a évi LXXI. tv. módosításával) - 20/1997. (II.13.) Korm. r /1997. (VI.13.) Korm. r /1997. (XII.22.) Korm. r. - 30/1999. (II.15.) Korm. r /1999. (VIII.6.) Korm. r. - 11/1994 (VI.8.) MKM r. - 23/1997. (VI.4.) MKM r. - 24/1997. (XI.5.) MKM r. - 32/1997. (VI.4.) MKM r. - 27/1998. (VI.10.) MKM r. - 15/1999. (III.24.) MKM r. - 42/1999. (X.13.) MKM r. 29

30 - 28/2000. (IX.21.) MKM r. - 46/2001. (XII.22.) MKM r. - 3/2002. (II.5.) OM r. - 40/2002. (V.24.) OM r. 3. A szakképzésr l szóló tv. és a hozzá kapcsolódó OM. r évi LXXVI. tv. - 49/2002. (VII.26.) OM r. 4. A szakképzési hozzájárulásról és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeletek évi LI. tv (IX.14.) OM r. - 32/2001. (IX.14.) OM r. 5. A feln ttképzésr l szóló tv. és végrehajtási rendelete CI. tv. - 48/2001. (XII.29.) OM r. 6. A gyermekélelmezéssel kapcsolatos jogszabályok évi LXXIX. tv évi XXXI. tv. - 9/1985. (X.23.) EÜM-BKM egy. r. - 5/1990. (II.28.) SZEM r /1997. (VII.29.) Korm. r. - 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM egy.r. 7. A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 8. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. 9. A sporttal, az iskolai sporttevékenységgel és a sportorvoslással kapcsolatos jogszabályok évi CXLV. tv. - 34/2001. (IX.14.) OM-ISM egy. r /2001. (IX.5.) Korm. r. 10. Munkavédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok évi XCIII. tv. - 89/1995. (VII.14.) Korm. r. - 16/1986. (XII.17.) EÜM r. - 26/1997. (XII.18.) NM r. - 2/1998. (I.16.) MÜM r. - 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM egy. r. - 33/1998. (VI.24.) NM r. - 50/1999. (XI.3.) EÜM r /1953. (EÜ.K.4.) EÜM utasítás 11. A nyelvvizsgáztatásról és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló jogszabályokról - 71/1998. (IV.8.) Korm. r. - 30/1999. (VII.21.) OM r. - 26/2000. (VIII.31.) OM r. 30

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat minıségirányítási

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben