Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron,

2 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP haszna a fenntartó számára...7 Az ÖMIP haszna az intézmények számára...8 HELYZETELEMZÉS (SWOT)...9 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓ MINŐSÉGPOLITIKÁJA...12 Küldetésnyilatkozat...12 Kik vagyunk?...12 Miért vagyunk?...12 Miben vagyunk mások?...12 Mit akarunk?...13 Minőségpolitika...13 A minőségirányítási program alapelvei...14 AZ INTÉZMÉNYEK SZAKMAI MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK...15 A közoktatási rendszer egészére vonatkozó célok...15 Kommunikáció...15 Teljesítmény...15 Szakmai elvárások...15 Kompetenciafejlesztés...16 Esélyegyenlőség...16 Továbbképzés...16 Feltételek biztosítása...17 Intézménytípus szerinti célok...17 Óvodai célok

3 Általános iskolai célok...18 Középiskolai célok...18 Intézményi célok...19 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...20 A közoktatási rendszer tervezése...20 A folyamatleírás célja...20 Alkalmazási terület...20 Hivatkozások...21 A közoktatási rendszer tervezésének folyamata...21 A hosszú távú tervezés folyamata...21 Helyzetfelmérés...21 Adatelemzés...22 A stratégiai célok meghatározása, az ÖMIP elkészítése...22 Az ÖMIP jóváhagyása, nyilvánosságra hozatala...23 Az ÖMIP értékelése, továbbfejlesztése...23 A középtávú tervezés folyamata...23 A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés...24 A helyi közoktatási rendszer ágazati kapcsolatai...25 Az intézményi ellenőrzések és értékelések rendje...27 A folyamatleírás célja...27 Alkalmazási terület...28 Hivatkozások...28 Az intézményi ellenőrzések, értékelések folyamata...28 A közoktatási intézmények ellenőrzésének és értékelésének általános szabályai...28 Közoktatási intézmények pénzügyi ellenőrzése...30 Közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése...30 Közoktatási intézmények szakmai ellenőrzése, értékelése...31 Vezetői teljesítményértékelés

4 A folyamatleírás célja...31 Alkalmazási terület...32 Hivatkozások...32 A vezetői feladatokat ellátók teljesítmény értékelési folyamata...32 Az intézményvezető értékelése...32 Az értékelés lebonyolítása...32 Az értékelés eredményeinek összesítése...32 Az eredmények elemzése, az egyéni fejlesztési javaslatok megfogalmazása...33 A folyamat felülvizsgálata, korrekció...33 Az intézmény egyéb vezető beosztású munkatársainak értékelése...33 Az értékelés lebonyolítása...33 Az eredmények összesítése, elemzése, az egyéni fejlesztési javaslatok megfogalmazása...33 Értékelés, visszajelzés...34 A folyamat felülvizsgálata, korrekció...34 Tanulói teljesítményértékelés...34 MELLÉKLETEK számú melléklet: Vezetői értékelési szempontrendszer

5 Bevezetés Jogszabályi háttér A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) értelmében az önkormányzati intézményfenntartónak minőségirányítási programot szükséges készítenie. A közoktatási intézmények ezen fenntartói minőségirányítási programmal összhangban készítik el, illetve vizsgálják felül nevelési, pedagógiai programjukat, illetve tekintik át intézményi minőségirányítási programjukat, mely fenntartói jóváhagyással lép életbe. A Kotv. a következő lényeges előírásokat tartalmazza az önkormányzati minőségirányítási programra vonatkozóan, illetve ahhoz kapcsolódóan: 16. (6) A közoktatási intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során figyelembe kell venni az intézményi minőségirányítási programban meghatározott szempontok és értékelési rend szerint kialakított teljesítményértékelést. 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell 5

6 venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 85. (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok gyermek és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerőgazdálkodás, közművelődés, egészségügy kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal (1) d) a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési oktatási intézményben továbbá a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem helyi önkormányzat, a tanuló és gyermekbalesetet jelenti a nevelési oktatási intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei főjegyzőnek; f) jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, valamint a nevelési oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, az általános művelődési központ pedagógiai művelődési programját; 103. (1) A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi minőségirányítási program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az 6

7 jogszabályt sért. Az intézményi minőségirányítási program jóváhagyása megtagadható akkor is, ha a végrehajtásához szükséges feltételek nincsenek biztosítva, továbbá ha nincs összhangban az önkormányzati minőségirányítási programmal. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot, illetve ezek módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó harminc napon belül, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmény esetén ha a döntést a képviselő testület (közgyűlés) hozza a harmincadik napot követő első képviselő testületi (közgyűlési) ülésen nem nyilatkozik. (4) Ha a fenntartó ötnél több nevelési oktatási intézményt tart fenn, és jogszabályváltozás vagy más ok miatt valamennyi intézményének felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, nevelési programját, pedagógiai programját, minőségirányítási programját, ütemterv alapján meghatározhatja azt az időpontot, amikorra a nevelési oktatási intézménynek a benyújtást teljesítenie kell. A határidőt ebben az esetben ettől az időponttól kell számítani akkor is, ha a nevelési oktatási intézmény korábbi időpontban nyújtotta be a szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, a nevelési, illetve a pedagógiai programját, minőségirányítási programját jóváhagyás céljából. Az ÖMIP haszna a fenntartó számára - A minőségirányítási rendszer kiépülésével lehetővé válik a pedagógiai, illetve nevelési programokban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése, ezáltal az intézményekben folyó munka átláthatóbbá válik. - A fenntartók rendszeresen tudják értékelni az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. - Az intézményrendszer szintjén a fenntartó számára is világosabban körvonalazódhatnak az intézmények közötti átjárhatóság keretei. - A helyi közoktatási intézmények a pedagógiai hozzáadott érték mérésével összehasonlíthatóvá válnak. - Lehetővé válik, hogy az intézményhasználókat rendszeresen tájékoztassák a helyi közoktatás aktuális helyzetéről. - A folyamatszabályozás lehetővé teszi, hogy a közoktatás (szakmai és nem szakmai) partnerei intézményesült keretek között vegyenek részt a döntések előkészítésében, a tervezésben. - A kínálatfejlesztést megelőzően a munkaerő piaci partnerek döntés előkészítésbe való bevonása szabályozottá válik. 7

8 - A rendszeres és folyamatos igényfelmérések következtében az intézményhasználói igények jobban érvényesülnek a kínálat bővítése során. - Hosszútávon minőségközpontú finanszírozási rendszer alakulhat ki. - Szakmai szempontból megalapozottabb és a közösségi igényeket is figyelembe vevő tervezés, koherens oktatásfejlesztési, illetve finanszírozási stratégia valósulhat meg. - Megteremthető a kapcsolat a fenntartó oktatáspolitikai céljai és az intézmények által nyújtott kínálat között. Az oktatáspolitikai célok realizálására úgy nyílik lehetőség, hogy a megvalósítással egyidőben mérni is lehet az elért változásokat. Így a helyi közösség elvárásai és az intézmények tevékenysége között a fenntartó képes folyamatos kapcsolatot fenntartani. - Meghatározhatóvá válik a helyi intézményrendszeren belül az intézményi minőségbiztosítási tevékenység fenntartó által minimálisan elvárt szintje. (Amely nem kell, hogy egybe essen az országosan meghatározott elvárásokkal, amennyiben a fenntartói elvárások a magasabbak.) Az ÖMIP haszna az intézmények számára Az intézmények szakmai autonómiájának figyelembevételével, konszenzusos alapon épül ki a minőségirányítási, minőségellenőrzési és értékelési rendszer. Az intézmények számára is kiszámíthatóbbá válik a fenntartói finanszírozás, illetve irányítás folyamata. A fenntartói döntések az intézmények által ismert adatokra és információkra alapozva, a lehetőségekhez mérten időben jól előkészítve, illetve az érintettek megfelelő bevonásával történnek. A belső minőségügyi fejlesztéseik illeszkednek a fenntartói minőségirányítási rendszerhez. A különböző intézményfokozatok közötti kommunikáció intézményesült formát kap, ezáltal a különböző szintek harmonikusabban illeszkedhetnek egymáshoz. A gyermekek/tanulók tanulási útja az intézményrendszeren belül feszültség mentesebbé válik, ezáltal növekszik a pedagógiai munka hatékonysága. Az intézmények közötti szakmai kommunikációt a folyamatszabályozás következtében intézményesült fórumok megerősítik, illetve megteremtik a kommunikáció formális kereteit. 8

9 Helyzetelemzés (SWOT) Az Önkormányzat a közoktatási intézmények bevonásával helyzetfelmérés céljából SWOT elemzést készített, melynek eredményére építve határozta meg a közoktatási feladatellátással kapcsolatos céljait, illetve alakította ki minőségirányítási programját. ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) Tehetséggondozás A partnerek (szülők, gyerekek) érdekeinek figyelembe vétele A partnerek (diák, szülő) igényeinek figyelembe vétele Jó felfogású intézményvezetői gárda Vezetői szinten együttműködni Jelentős tömegű diákság Humánerőforrás (szakmai felkészültség) Kiváló szakembergárda (többnyire) Pedagógusok szakmai felkészültsége Jó csapatmunka, szintek között és szinteken belül is Humán erőforrások Törvényes működés Módszertani képzés Tanfolyam kínálat A város "nyugatiassága" Egységes oktatás irányítási rendszer Oktatásirányítás LEHETŐSÉGEK (OPPORTUNITIES) Egységes nevelési rendszerek, értékelések kiépítése A pótlékok megnövelése, ne mindig a minimumon finanszírozzanak (osztályfőnöki munka motiválása) Iskolák és a "megrendelők" kapcsolatának erősítése Partneri kapcsolatok erősítése Közös célok (szakmai) tervezése, végrehajtása "csapaterősítés" Közös szakmai tervezés Sokarcú nevelési kínálat minden szinten "iskolaváros" Pontosabb tájékozódás az iskolák teljesítménymutatóiról, eredményeiről Régiós helyzetünk még jobb kihasználása A kezdő pedagógusok városi szintű támogatása (pl: lakás, pénz, stb.) "Határmenti szerep": nyelv, munkaerő piac A teljes nevelési rendszer együttműködésének átjárhatóságának megvalósítása teljes körű színvonalas ellátás Együttműködés: fenntartó és intézmények között, illetve intézmények és fenntartók között Intézményi kapcsolatok erősítése Együttműködés (valódi érdekek mentén) Intézményi eljárások bizonyos szintű egységesítése Nyilvánosság: fenntartó, intézmények Differenciált, jól strukturált iskolaszerkezet 9

10 Gazdag kínálati skála Sokszínű paletta Sokfajta igényt kielégítő iskolaszerkezet Intézményi önállóság (önálló arculat) Képzési struktúra GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) Módszertani kultúra (alkalmazott) Új tanítási módszerek hiánya Intézményi (iskolán belüli) belső kommunikáció gyengesége Érdekeinket nem tudjuk (vagy csak alacsony hatásfokkal) érvényesíteni a közgyűlésben, ill. bizottságaiban. Fenntartói szakmai ellenőrzések Fenntartói nem egységes értékelés Intézményen belüli nem egységes értékelés Az intézmények teljesítményének mutatóiról keveset tud a fenntartó Osztályszintű közösségépítés Az intézmények diákjainak nincs kapcsolódási pontja (no iskolavárosi feeling) Szabadidő szervezés: zárt kapuk a tanulók előtt Határidők előre nem tervezhetők Többféle fenntartó egy oktatási rendszer? Tervek, elképzelések összhangjának hiánya Koncepcionális tervezés hiánya Pedagógusok kiégettsége Problémára való időráfordítás hiánya VESZÉLYEK (THREATS) Társadalmi megítélés (szülők által) Pedagógus szakma leértékelődése Az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése: szülő, gyerek, pedagógus Együttműködési nehézségek szülő iskola gyerek Minőségi munka létszám és eszközigényének csökkenése "Módszertani lemaradás" Az oktatási szerkezet "megöregedése" lassulnak a beavatkozások! Jogok kötelezettségek betartása, betartatása Iskolák állapotának romlása Infrastruktúra, feltételrendszer sokszínűsége eltérő lehetőségek Együttműködés személyes kapcsolatokon keresztül Sopron "régiós" szerepének csökkenése Veszélyhelyzet élesedése; kistérség, megye A nem önkormányzati iskolák felfejlődésének lehetősége A város nem lesz vonzó a kezdő, ideérkező pedagógusok számára (anyagilag, életvitel szempontjából) Tanulói érdektelenség erősödése Változó jogszabályi, finanszírozási környezet 10

11 Közös szabályok betartása Külső feltételrendszer épületek pénzgazdálkodás nehézségei Intézmények állapota, állaga A feladatokhoz rendelt pénz kevés Infrastruktúra, feltételrendszer sokszínűsége (épület, ) A szétvált(!) szakmai és pénzügyi (költségvetés) irányítás ellentmondásai A gazdálkodás átláthatatlansága az "intézményrendszer" tönkretétele Munkaerőpiac figyelmen kívül hagyása (szakképzés/gimnázium/nyelvi képzés) Az igazán hátrányos helyzetű gyerekek marginalizálódása nő > Migráció (K NY) > felkészületlenség (tanulók) Szakmai együttműködés hiánya Látszólagos egységesség (intézmények között) Munkaközösségek Belső továbbképzések, Horizontális disszemináció 11

12 Sopron Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátásra vonatkozó minőségpolitikája Küldetésnyilatkozat Kik vagyunk? Sopron Megyei Jogú Város iskolaváros, az óvodától a felsőfokú szakképzésig sokszínű intézményhálózatot tart fenn. A város iskolarendszerét színesítik a nem önkormányzati fenntartású iskolák. Helyi közoktatási rendszerünkben egyrészt oktatói nevelői feladatokat (tudásátadás, képességfejlesztés, nevelés, szakképzés) látunk el, másrészt hatósági funkciókat is betöltünk. A közoktatási tevékenységünket elsősorban szolgáltatásnak tartjuk. Minthogy városunkban számos kulturális és egy felsőoktatási intézmény a régiós szerepet betöltő Nyugat Magyarországi Egyetem is működik, Sopron szellemi központi szerepe felelősséget jelent számunkra. A kultúra és az oktatás mellett régi tradíciói vannak a minőségi és diáksportnak. Miért vagyunk? A munkaadói, törvényi kötelezettségeket és a tankötelezettséget betartva az iskolafelhasználói (tanuló, szülő stb.) igényeket kielégítő tanulói utak kiépítésére törekszünk. Financiális lehetőségeinkhez és erőforrásainkhoz mérten minden tankötelezett korú fiatal számára a neki megfelelő legjobb nevelést oktatást biztosítjuk. Feladatunk, hogy a munkaerő piaci igényeket kielégítve sikeres életpályájú munkavállalókat készítsünk fel. A hosszú és rövidtávú iskola felhasználói igényeket intézményeink szakmai működésébe is beépítjük. Minden egyes intézményünkben nagy hangsúlyt helyezünk a gyermek emberközpontú nevelésére, oktatására és személyiségének fejlesztésére. Célunk: munkánk minőségének folyamatos fejlesztése és a hozzáadott pedagógiai érték növelése. Miben vagyunk mások? Gazdag történelmi múltunk, valamint oktatási és kulturális hagyományaink folyamatosan áthatják oktatói és nevelői munkánkat. Városunkban hosszú múltra visszatekintő hagyományai vannak a hazafiságra nevelésnek és a polgári értékek közvetítésének, melyek napjainkra ötvöződtek a kor követelményeivel (idegen nyelv, informatika). Sajátos földrajzi helyzetünkből adódóan Sopron lakossága többnemzetiségű. A kisebbségi önkormányzatok és nemzetiségi civil szervezetek élénk kapcsolatokat ápolnak anyaországaikkal. A sokszínűség gazdagítja 12

13 közoktatási intézményeink munkáját is. Sopron gazdaságában meghatározó szerepet játszik az idegenforgalom és a hozzákapcsolódó szolgáltatások, a faipar, a finommechanikai ipar, a szőlő és bor ágazat, a kereskedelem és az egészségügyi szolgáltatás. E tényeket figyelembe véve igyekszünk közoktatási rendszerünkkel a helyi igényeket mind jobban kielégíti. Mit akarunk? Hatékony, nyilvános és nyitott közoktatási rendszer kiépítésére törekszünk. Stabil, értékmegőrző és értékteremtő polgárok nevelését tartjuk fontosnak. Célunk értékálló tudás átadása és az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Tanulóinkat igyekszünk felkészíteni az egészséges életvitelre. A megelőzés nevelés oktatásban történő alkalmazásával meg kívánjuk védeni őket mindazon veszélyektől (kábítószer, alkohol stb.), amelyeket a modern társadalom rejteget számukra. Az erkölcsi normák és közösségi értékek folyamatos közvetítését fontosnak tartjuk. Sokszínű és minőségi szolgáltatást kívánunk nyújtani. Szeretnénk, hogy közoktatási rendszerünkben minél több jól képzett pedagógus dolgozzon. Dolgozóink számára megfelelő munkakörülményeket igyekszünk biztosítani. Törekszünk az európai régiós szerepvállalás kiterjesztésére a közoktatás területén is. Fontosnak tartjuk az Európai Unión belüli partnerkapcsolatok kiépítését. Minőségpolitika A gyermekek érdekét, az intézmények sajátosságait, a munkaerő piaci elvárásokat, és a szülők igényeit figyelembe véve, folyamatosan egyeztetve kívánjuk az intézményeinket megerősíteni, hogy a közoktatási rendszerben meglévő versenyhelyzetben helytálljanak. Alapvető értékeinket tekintve konszenzusra törekszünk. Döntéseinket és azok előkészületeit, valamint a helyi közoktatási rendszerrel kapcsolatos információkat mindenki számára elérhetővé és nyilvánossá tesszük, hogy biztosítsuk a közoktatási rendszer nyitottságát. A közoktatásra vonatkozó törvényeket, rendelkezéseket és a tartalmi szabályozásokat az önkormányzat betartja és betartatja. A pedagógiai és nevelési programok megvalósulásának rendszeres értékelésével és javításával elősegítjük a minőségi munkát. Tiszteletben tartjuk az intézmények szakmai autonómiáját. 13

14 Folyamatosan működtetett többszintű ellenőrzési és értékelési, illetve minőségirányítási rendszert kívánunk fenntartani. Az intézmény használói igények és az elégedettség mérésére rendszeres méréseket végzünk. Sopron Megyei Jogú Város költségvetése a mindenkori lehetőségekhez és az állami támogatáshoz mérten biztosítja a helyi közoktatási rendszer működését és fejlesztését. Szakmai alapon álló közoktatási rendszert működtetünk. A rendszeren belül a civil kontroll érvényesítése érdekében biztosítjuk a vélemények, észrevételek (iskolaszék, diákönkormányzat, a pedagógusok és szülők érdekvédelmi szervezetei) demokratikus kinyilvánításának feltételeit és visszacsatolását a folyamatos fejlesztések érdekében, valamint a polgárokat megillető intézményválasztási szabadságot. Megteremtjük az intézmények közötti és az azokon belüli átjárhatóság feltételeit. Iskola használóinknak joga van a közoktatással kapcsolatos információkat megismerni, azzal kapcsolatban véleményüket megfogalmazni. A minőségirányítási program alapelvei A minőségpolitikával összhangban az oktatási szolgáltatásban a minőséget kell előtérbe helyezni a mennyiség helyett. Az intézményi munka irányításában, a pedagógiai munkát, a tárgyi, személyi feltételeket érintő döntések előkészítésében és megszületésében a szolgáltatások garantált színvonala a legfontosabb szempont. Az oktatási szolgáltatás minőségét leginkább befolyásoló tényező a felhasználói, megrendelői igény, melyet városi és intézményi szinten is figyelemmel kell kísérni. A város közoktatás politikáját erre figyelemmel alakítjuk. A minőségi szolgáltatás megvalósítása a képviselőtestület, a szakbizottságok, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az intézmények és társszervek szoros együttműködésén alapuló közösségi szolgáltatás. A szolgáltatási színvonal megtartásának, emelésének záloga a rendszeres mérés ellenőrzés értékelés, és az ehhez kapcsolódó visszacsatolás során a folyamatos fejlesztés. 14

15 Az intézmények szakmai munkájával kapcsolatos elvárások Az intézmények feladata környezetük jelzéseinek figyelemmel kísérése. Működésük a partnerközpontúság, az innováció, a nyitottság, módszertani fejlesztés elvei alapján szerveződik. A közoktatási rendszer egészére vonatkozó célok Kommunikáció Városi szinten koordináljuk az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények együttműködését, tevékenységének összehangolását, minden intézménytől elvárjuk a társszervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést; Az önkormányzat intézményeiben erősíteni kell, és a helyi sajátosságoknak megfelelően rendszeressé kell tenni a szülőkkel való kapcsolattartást, meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a szülő egyéni tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, segítséget kérjen és kapjon nevelési problémái megoldásához. Teljesítmény A teljesítményértékelésnél egységes szempontrendszert alkalmazunk; A városi fenntartású intézmények mindegyike saját pedagógus értékelési és intézményi önértékelési rendszere alapján fejleszti tovább tevékenységét. Szakmai elvárások Városi szintű koordinációval segítjük az intézmények szakmai tevékenységét és együttműködését a mentálhigiéné, az egészségnevelés, valamint a gyermekvédelem területén; Városi szintű koordinációval segítjük az intézményi egészségügyi ellátás fejlesztését, a prevenció elősegítését; Minden intézmény biztosítja a mindennapos testmozgás feltételeit; A tanulási utak védelme, illetve az intézmények közötti átjárhatóság biztosítása érdekében fejleszteni szükséges a különböző intézménytípusok közötti szakmai párbeszédet, mind horizontális, mind vertikális irányban. Városi szinten biztosítjuk a teljes körű szakos ellátottságot az intézményekben. Intézményeinkben a pedagógusoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a tanulás tanítására. Az iskola és óvodafelhasználók igényeinek mind teljesebb kielégítése érdekében az intézmények kétévente a fenntartó által megadott szempontokkal kiegészítve mérik a szülők, gyerekek igényeit és elégedettségét. A mérési eredmények feldolgozása 15

16 alapján korrigálják saját céljaikat és tevékenységüket, és erről értesítik az érintetteket. Kompetenciafejlesztés Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulási utak tervezését, melynek előfeltétele, hogy általánossá váljon minden intézményi szinten a gyermekek szükségleteire, egyéni képességeire épülő, gyermekközpontú ismeretátadás és kompetenciafejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy intézményeinkben a pedagógia valamennyi területén érvényesüljön a szociális kompetenciák (kapcsolatfelvétel, társas viszonyulás, feladatvállalás, feladattartás és erkölcsi érzék), az érzelmi intelligencia, képességek és készségek fejlesztése. A kompetenciamérés intézményi szintű eredményeinek javítása minden intézmény feladata és felelőssége; Minden tanuló számára biztosítjuk a tanulás módszertani oktatást; A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében városi szintű mérési rendszert működtetünk; Az intézményekben kommunikáció központú idegen nyelv oktatást szükséges megvalósítani; Környezet és egészségtudatos magatartás kialakítását várjuk el az intézmények helyi nevelési és pedagógiai programjában foglaltak megvalósítása érdekében intézményi, éves akcióterv alapján; A környezettudatos magatartásra neveléshez 5 éven belül biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtés személyi és tárgyi intézményi feltételrendszerét. Esélyegyenlőség Hálózatszerűen kiépített rendszerben, az intézmények és a pedagógiai szakszolgálat összehangolt, intézményesített együttműködésével biztosítjuk a különleges pedagógiai támogatást igénylő tanulók problémáinak megoldását. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelésének, intézményi integrációjuk elősegítésének érdekében városi szintű koordinációt működtetünk. Továbbképzés A pedagógusok 80 % ának kötelező részt vennie az új pedagógiai módszerek ismertetését és a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI s) gyerekek fejlesztését célzó továbbképzéseken; Intézménytípusonként közös intézményi módszertani képzéseket és fejlesztéseket valósítunk meg; 16

17 Intézménytípusonként belső továbbképzési rendszert működtetünk a horizontális tudásátadás érdekében. Feltételek biztosítása Tervezhető és átlátható feladatfinanszírozással látjuk el feladatainkat önkormányzati rendelet alapján; A Közoktatási törvényben előírt eszközrendszert évente felülvizsgáljuk, értékeljük, és a fejlesztéseket lehetőség szerint támogatjuk; Intézmények felújítását, fejlesztését, akadálymentesítését összehangoltan, tervszerűen végezzük; Minden iskolában működtetünk legalább egy multimédiás tantermet; Az SNI s tanulók oktatásához speciális eszközöket biztosítunk az eszközjegyzék alapján; Városi szinten egységes informatikai hálózattal és szoftverrel támogatott pályakövetési rendszert működtetünk; Biztosítjuk az intézmények és az önkormányzat közvetlen számítógépes kapcsolatát, és az alkalmazott rendszerek és szoftverek összhangját. Városi intézményi központi adatbankot működtetünk, melynek része a közoktatási rendszer adatbázisa; Az intézmények és a fenntartó pályázatokon való részvétellel is segíti a személyi, tárgyi feltételek javítását, korszerűsítését. Intézménytípus szerinti célok Óvodai célok El kell érnünk, hogy szeptember 1. napjától valamennyi óvodai igény kielégítésére alkalmas intézményrendszer és infrastruktúra álljon rendelkezésre a városban; Egy városi intézményben biztosítjuk a német nemzeti kisebbségi óvodai nevelést; Az önkormányzati fenntartású óvodák saját minőségfejlesztési és teljesítményértékelési rendszert működtetnek; Az óvodák gondoskodnak a gyermekek szociális, testi, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséről, valamint a műveltségtartalmak átadásáról, elsősorban a játék és más, a gyermekközösségben végezhető tevékenységeken keresztül; Az óvoda iskola átmenetet szakmai munkaközösség működtetésével segítjük; 17

18 Minden óvoda feladata a különleges pedagógiai támogatást igénylő gyermekek befogadása, szakszerű ellátása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése; Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése érdekében belső továbbképzési rendszert működtetünk. Általános iskolai célok Az önkormányzati fenntartású iskolák saját minőségfejlesztési és teljesítményértékelési rendszert működtetnek. A tanítóknak segíteniük szükséges az óvodából érkező gyermekek iskolai beilleszkedését, az új élethelyzetnek és elvárásoknak való megfelelést. Elfogadó légkörben kell kialakítani együttműködési és kapcsolatteremtési képességeiket; Minden általános iskolát végző tanuló számára biztosítjuk az általános iskolai tanulmányai végén legalább egy idegen nyelvből az alapfokú nyelvvizsga letételéhez a felkészítést; Biztosítjuk, hogy a gyermekek, tanulók igényeinek megfelelő fejlesztő pedagógus lássa el feladatát a nevelési, oktatási intézményekben; Olyan városi utazó gyógypedagógus hálózatot alakítunk ki, amely az igényeknek megfelelő mértékben képes segíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését; A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a tantárgyi bukások számát 5 % kal csökkentjük; Egy olyan általános iskolát működtetünk, amely a német nemzeti kisebbségi nevelést oktatást biztosítja; Kiemelt feladatként kezeljük a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, segítését különösen Az osztályfőnöki munkában a nevelési feladatok fontosságát; A munkaközösség vezetők, mint középvezetők megerősítését; Mikro és makro közösségek szerepének jelentőségét; Belső továbbképzési rendszert működtetünk. Középiskolai célok Alapvető pedagógiai cél az átjárhatóság, valamint a tanulók egyéni tanulási útjainak biztosítása; Közös mérési, értékelési rendszert működtetünk (diagnosztizáló, majd szintmérés a hozzáadott érték mérése érdekében); 18

19 A képzési szerkezet összehangolását biztosítjuk a Térségi Integrált Szakképző Központ (a továbbiakban TISZK) keretein belül; A TISZK keretein belül széleskörű kapcsolatrendszert (a gyakorlati oktatásra és a felnőttképzésre vonatkozóan) működtetünk a gazdaság szereplőivel; El kell érnünk, hogy az önkormányzat intézményeiben sikeresen fejezze be tanulmányait a gimnáziumi tanulók legalább 90 % a; a szakközépiskolai tanulók 80 / a; a szakiskolai tanulók 70 % a; Minden középiskolában biztosítjuk az ECDL vagy OKJ s számítástechnikai vizsgára, informatika tantárgyból emelt szintű érettségire való felkészítést. Célunk, hogy a szakiskolát sikeresen befejezett tanulók 50 % a képes legyen legalább egy idegen nyelven kommunikálni. Intézményi célok A közoktatási intézmények célrendszerét az intézményi minőségirányítási programok (IMIP ek) tartalmazzák a fenti pontban leírtak figyelembe vételével. 19

20 Minőségfejlesztési rendszer A közoktatási rendszer tervezése A folyamatleírás célja Az Önkormányzati Minőségirányítási Program Az intézmények szakmai munkájával kapcsolatos elvárások fejezetében megfogalmazott szakmai célok következetes megvalósítását, valamint a Humánszolgáltatási Osztály (továbbiakban Osztály) éves működésének megalapozását segíti a stratégiai, a középtávú és az éves (operatív) tervezés folyamata. Jelen eljárásrend célja e három, szorosan összefüggő folyamat főbb lépéseinek szabályozása. Alkalmazási terület Az eljárásrend az Önkormányzat közoktatási rendszerének irányításával és működtetésével kapcsolatos hosszú, közép és rövid távú célok megfogalmazására, valamint az ezek megvalósulását célzó tervek elkészítésére vonatkozik. Az Önkormányzat hosszútávú (a következő 15 évre szóló), stratégiai célkitűzéseit az Önkormányzati Minőségirányítási Program (a továbbiakban ÖMIP) tartalmazza ágazati, intézménytípusonkénti és intézményi bontásban. Az Önkormányzat középtávú (6 évre szóló) tervezési dokumentuma a Feladatellátási, intézményhálózat működtetési, fejlesztési terv (a továbbiakban Intézkedési Terv), mely a Megyei fejlesztési tervvel összhangban készül. Az Önkormányzat rövidtávú tervezési (1 évre szóló) dokumentuma a szakmai iroda éves munkaterve, mely az Osztály adott évre vonatkozó feladatait tartalmazza a költségek és a felelősök megjelölésével. A stratégiai, a középtávú és az éves célok megfogalmazásánál figyelembe kell venni a Polgármesteri Hivatal MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerében megfogalmazott, minőségtervezésre vonatkozó követelményeket. A tervezési folyamat működtetéséért a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály vezetője (a továbbiakban Osztályvezető) felelős. Az Osztályvezető feladata az egyes tervezési dokumentumokhoz szükséges információk beszerzése, a tervezési dokumentumok elkészítése, a dokumentumokkal kapcsolatos döntések előkészítése a közgyűlés számára, valamint az érintettek széles körű bevonásának és a tervezési dokumentumok nyilvánosságának biztosítása. 20

21 Hivatkozások Ágazati jogszabályok; - Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Polgármesteri Hivatalának Minőségpolitikája; Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Ügyrendje MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány 5. fejezet. Minőségirányítási kézikönyv 5. fejezet; A közoktatási rendszer tervezésének folyamata A hosszú távú tervezés folyamata Az Önkormányzat stratégiai célrendszerét tartalmazó ÖMIP elkészítése az Osztályvezető, jóváhagyása a Közgyűlés feladata. Helyzetfelmérés Az Önkormányzat közoktatási rendszerére vonatkozó hosszútávú céljainak megfogalmazásához helyzetfelmérést végez. A helyzetfelmérés előkészítéséért és lebonyolításáért, illetve az ahhoz használandó eszközök kidolgozásáért, valamint a lebonyolítást végző személyek kiválasztásáért az Osztályvezető a felelős. A helyzetfelméréshez az alábbi bemenő adatok szükségesek: - Törvények, országos és helyi szintű jogszabályok; - Érvényes önkormányzati tervezési dokumentumok: Intézkedési terv, - Közoktatási megállapodások, térségi együttműködési dokumentumok; - Új Magyarország Fejlesztési Terv; - Megyei fejlesztési terv, illetve egyéb, a megye vagy a régió közoktatási rendszerét érintő tervezési dokumentum; - Partneri igény és elégedettségmérés eredményei, különös tekintettel a fejlesztési javaslatokra; - Demográfiai mutatók; - Közoktatással kapcsolatos országos és helyi statisztikák, elemzések; - Munkaerő piaci előrejelzések; - Nemzetközi tapasztalatok, tendenciák, fejlesztési irányok; - A közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai: nevelési/pedagógiai programok, kollégiumi nevelési programok, alapító okiratok, intézményi minőségirányítási programok, intézményvezetői pályázatok; 21

22 - A pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzések, értékelések eredményei; - Az önkormányzat finanszírozási lehetőségei - Az intézményi éves munkatervek megvalósulásának értékeléséből származó adatok. A helyzetfelmérést első alkalommal az ÖMIP elkészítésekor kell elvégezni, azt követően pedig négyévente szükséges megismételni. Ez utóbbi esetben a helyzetfelmérés részét képezi a középtávú tervezésnek is. A helyzetfelmérésre minden esetben adott év szeptember 1. és december 31. között kerül sor. Adatelemzés A helyzetelemzésből származó adatok feldolgozásának célja az adatok, információk összevetéséből származtatható következetések összesítése, illetve lehetséges tendenciák bemutatása a célok meghatározásához. Az adatok, információk elemzése az alábbi területekre kell, hogy kiterjedjen: - Az intézményrendszer kapacitásának intézménytípusonkénti bemutatása különös tekintettel a várható demográfiai változásokra; - A városi, térségi, illetve megyei képzési kínálat bemutatása, illetve annak összevetése a partneri igényekkel; - A városi közoktatás infrastrukturális helyzetének bemutatása; - A korábbi célok, kiemelt területek esetében elért eredmények; - A közoktatásra fordítható anyagi erőforrások helyzetének bemutatása; - Az intézmények humán erőforrás helyzetének elemzése; - Az intézmények részére biztosított szakmai támogató környezet bemutatása. - Az adatelemzés az Osztályvezető feladata. Az adatokat a helyzetfelmérést követő 30 napon belül fel kell dolgozni. A stratégiai célok meghatározása, az ÖMIP elkészítése Az adatelemzés során megfogalmazott következtetések, előrejelzések alapján az Osztályvezető az általa meghatározott munkamódszerrel és felkért szakemberek bevonásával az adatelemzést követő 30 napon belül meghatározza a közoktatási rendszerrel kapcsolatos stratégiai célok tartalmát. A célok kialakítása két lépcsőben történik: az első szakaszban megfogalmazásra kerülnek az ágazat általános céljai, illetve ezek alapján az egyes intézménytípusokra vonatkozó célkitűzések. Ezt követően a második szakaszban a közoktatási intézmények bevonásával meghatározásra kerül az egyes intézmények konkrét célrendszere. 22

23 A stratégiai célok megfogalmazása után az Osztályvezető meghatározza az intézményi minőségirányítási programok (IMIP) tartalmi felépítését. Ezzel párhuzamosan amennyiben erre jogszabály vagy helyi rendelkezés felhatalmazza, illetve ha a minőségcélok megvalósítása indokolttá teszi az Osztályvezető meghatározza a közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai felülvizsgálatának folyamatát, melyet eljuttat az intézmények részére. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben megfogalmazott követelmények alapján az Osztályvezető elkészíti az ÖMIP részeként a Minőségfejlesztési rendszerleírást, melynek kialakításához meghatározza a szükséges módszereket és a bevonandó szakemberek körét. Az ÖMIP jóváhagyása, nyilvánosságra hozatala Az Osztályvezető az ÖMIP tartalmának szakmai véglegesítését, illetve a jogszabályok által előírt, vagy általa kezdeményezett egyeztetéseket követően előterjeszti azt a Közgyűlés részére jóváhagyás céljából. A jóváhagyást követően az Osztályvezető feladata az ÖMIP nyilvánosságának biztosítása, illetve a közoktatási intézmények részére történő azonnali megküldése. Az ÖMIP et minden az önkormányzat által azonosított partneri csoport képviselőjének el kell juttatni az elfogadását követő 30 napon belül. Az ÖMIP értékelése, továbbfejlesztése Az ÖMIP felülvizsgálata a Közgyűlés joga és felelőssége. A felülvizsgálatra az Osztályvezető javaslatára szükség szerint, de legalább négyévente kerül sor. A felülvizsgálat során ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint az ÖMIP kialakításakor azzal a kiegészítéssel, hogy az ÖMIP felülvizsgálata automatikusan magával vonja az intézményi minőségirányítási programok felülvizsgálatát is. A középtávú tervezés folyamata Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban megfogalmazott stratégiai célok megvalósítása érdekében az Osztályvezető elkészíti a közoktatási rendszer középtávú céljait és feladatait tartalmazó Intézkedési terv tervezetét, melynek jóváhagyása a Közgyűlés feladata. Az Intézkedési terv elkészítésének és felülvizsgálatának folyamata megegyezik az ÖMIP kidolgozásának folyamatával, azzal a különbséggel, hogy a középtávú célok megfogalmazásakor elsősorban az ÖMIP ben foglaltakat kell figyelembe venni. Az Intézkedési terv jóváhagyására, illetve nyilvánosságra hozatalára az pontban foglaltakat kell alkalmazni. 23

24 A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés Az Éves munkaterv elkészítésért az Osztályvezető felelős, aki figyelembe veszi: az intézmények tanév végi beszámolóit; a városi szintű szakmai munkaközösségek javaslatait; az előző évben megvalósult ellenőrzések, értékelések eredményeit; a partneri igény és elégedettségmérés eredményeit; az Intézkedési Terv adott időszakra vonatkozó céljait, feladatait, valamint minden olyan információt, amelyet fontosnak ítél a munkaterv elkészítéséhez. Az Osztályvezető az elfogadott Önkormányzati munkaterv kézhezvétele után 30 napon belül elkészíti az Osztály éves munkatervét. A munkatervben a feladatokat két csoportban kell feltüntetni a felelősök és a határidők megjelölésével. Rendszeresen ismétlődő közoktatás irányítási tevékenységek, ezen belül különösen: - a tanév rendjével; - a közoktatási intézményvezetői pályázatokkal; - az önkormányzati szintű jutalmazásokkal, elismerésekkel, - az intézményi költségvetések elkészítésével, - a szakmai feladatok ellátásával, - a tanügyigazgatással, - a közoktatáshoz kapcsolódó szociális feladatok ellátásával, - az éves szakmai és kulturális rendezvények lebonyolításával, - a partnerkapcsolatok működtetésével, - a közoktatási intézmények ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos feladatok. Az Intézkedési tervben megfogalmazott célok eléréséhez szükséges feladatok. Az éves munkaterv módosításáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az osztályvezető godnoskodik. Amennyiben szükséges, az Osztályvezető dönt az éves munkaterv évközi felülvizsgálatáról. 24

25 A helyi közoktatási rendszer ágazati kapcsolatai Az Önkormányzat a helyi közoktatási rendszer hatásos és hatékony működtetése érdekében az alábbiakban határozza meg a közoktatás és más, hozzá kapcsolódó ágazatok kapcsolatrendszerét: Együttműködés területe Egészségügyi ellátás, egészségnevelés, prevenció Gyermek és ifjúságvédelem Szervezet/szereplők HumánszolgáltatásiOsztály Iskolaorvosok, védőnők Iskolaorvosok, védőnők, Városi Rendőrkapitányság Civil szervezetek ÁNTSZ Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal Feladat/cél Iskola és ifjúság egészségügyi, iskolafogászati ellátás szervezése Szűrővizsgálatok, egészségmegőrzés, prevenció Drog prevenció az általános és középiskolában Pályaalkalmassági vizsgálat Érdekérvényesítés, tájékoztatás elősegítése Életmód programok szervezése, életmód napok Egészségügyi hatósági feladatok Együttműködés a veszélyeztetettség megelőzésében, megszüntetésében Hatósági feladatok a gyermekelhelyezésekben Közművelődés Kulturális intézmények Művészeti nevelés rendhagyó órák keretében, képesség és készségfejlesztés elősegítése, rendezvények Civil szervezetek Szabadidős programok szervezése Pályázati támogatások szabadidős programokhoz 25

26 Együttműködés területe Munkaerőgazdálkodás Szervezet/szereplők Kamarák Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport Feladat/cél Pályaválasztási tanácsadás keretében a szakmák népszerűsítése Gyakorlati képzés feltételeinek megteremtésében való együttműködés Pályaválasztási információval és elhelyezkedéssel kapcsolatos információk Képzések, átképzések Közhasznúak foglalkoztatásának szervezése Technikai feltételek javítása 26

27 Intézményműködtetés Szervezet/szereplők Közgazdasági Osztály és Humánszolgáltatási Osztály Ellenőrzési Csoport Humánszolgáltatási Osztály Szakmai Felügyeleti Csoport Humánszolgáltatási Osztály Sportfelügyeleti Csoport Városgazdálkodási Osztály Városüzemeltetési Csoport Városgazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási Csoport Feladat/cél Költségvetés tervezés, felhasználás, beszámoltatás Intézményi gazdasági ellenőrzése (külön program szerint) Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos valamennyi feladat ellátása Ifjúsági feladatok ellátása Sport (diáksport) feladatok ellátása Intézmények felújítása, karbantartása Üzemeltetési szerződések Vagyon nyilvántartás A helyi közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatrendszere című táblázat elkészítése, illetve a benne szereplő partnerek azonosítása az oktatási szakreferens feladata. A partnerek elérhetőségét tartalmazó feljegyzést az Osztályon kell hozzáférhetővé tenni. A táblázat, illetve az elérhetőséget tartalmazó feljegyzés éves felülvizsgálatáért, illetve a szükséges módosítások átvezetéséért az oktatási szakreferens felelős. Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó személyeket az Osztályvezető jelöli ki a konkrét feladat ismeretében. Az intézményi ellenőrzések és értékelések rendje A folyamatleírás célja A folyamatleírás célja, hogy a közoktatási intézmények működésének ellenőrzése, értékelése egységesen, azonosíthatóan, nyomon követhetően és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. 27

28 Alkalmazási terület Önkormányzati közoktatási intézmények: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálat működésének pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzése, értékelése; Hivatkozások A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. és végrehajtás rendeletei A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáylairól szóló évi CXL. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet Az egyes közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 2/1993. Kormányrendelet Az intézményi ellenőrzések, értékelések folyamata A közoktatási intézmények ellenőrzésének és értékelésének általános szabályai Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények pénzügyi ellenőrzése és értékelése, törvényességi ellenőrzése, valamint szakmai ellenőrzése és értékelése a jogszabályok által meghatározott módon történik. Az ellenőrzések, értékelések középtávú tervezésének biztosítása érdekében a közgyűlés jóváhagyja a közoktatási intézményekre vonatkozó Ellenőrzési Programot, amelyben meghatározza a közoktatási intézmények ellenőrzésének, értékelésének tartalmi területeit, valamint a vizsgálatok ütemezését és költségvonzatát. Az ütemezés során biztosítja, hogy a pénzügyi ellenőrzés, értékelés, a törvényességi ellenőrzés és szakmai ellenőrzés, értékelés négyévente legalább egy alkalommal megtörténjen minden közoktatási intézményben. Az Osztályvezető tárgyév február 28 ig Éves közoktatási ellenőrzési és értékelési tervet (a továbbiakban Ellenőrzési terv) készít. Az osztályvezető az éves tervezés során figyelembe veszi a 28

29 Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Szabályzatában foglaltakat. Az Ellenőrzési programot és az Ellenőrzési tervet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság véleménye alapján a költségek biztosítása mellett a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Ellenőrzési terv tartalmazza az adott tanévre vonatkozó ellenőrzési, értékelési feladatokat a résztvevők, a felelősök, a költségek, a konkrét határidők megjelölésével. Az Ellenőrzési tervben szerepeltetni kell az ellenőrzések, értékelések területeit, illetve főbb szempontjait. Az Ellenőrzési Terv alapján az ellenőrzéseket, értékeléseket a jegyző, vagy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kezdeményezi, illetve kijelöli az ellenőrzés, értékelés vezetőjét. Az ellenőrzés, értékelés megkezdése előtt legalább 30 nappal az ellenőrzés, értékelés vezetőjének egyeztetnie kell a közoktatási intézmény vezetőjével és azzal, aki az ellenőrzést, értékelést kezdeményezte. Az egyeztetés során az érintettekkel ismertetni kell: - a vizsgálat konkrét célját és időpontját; - a vizsgálat programját; - a vizsgálat formáját, módszereit; - a vizsgálandó dokumentumok körét a vizsgálat tárgyának függvényében; - azon személyek beosztását, akikkel találkozni kívánnak az értékelők; - az ellenőrzési vagy értékelési jelentés tartalmi felépítését; - az érdekeltek véleménynyilvánításának módját a vizsgálat megállapításaival kapcsolatban; - a vizsgálat lehetséges pozitív vagy negatív következményeit. Az ellenőrzés, értékelés megtervezéséért, lebonyolításáért, valamint az Ellenőri jelentés elkészítéséért az ellenőrzés, értékelés vezetője felelős. Az ellenőrzés, értékelés megállapításait az Ellenőri jelentésben írásban szükséges megjeleníteni. Az Ellenőri jelentést el kell küldeni az ellenőrzés, értékelés érintettjeinek. Ha valamely érintett az ellenőrzés, értékelés megállapításaival nem ért egyet, másik ellenőrzés, értékelés keretében kérheti annak felülvizsgálatát. Az intézményi véleményezés után az Ellenőri jelentést az ellenőrzést, értékelést kezdeményező fogadja el a szükséges intézkedések meghatározásával. Az értékelés érintettje a szükséges intézkedések végrehajtására intézkedési tervet készít konkrét határidők megjelölésével, melyet az Osztályvezető hagy jóvá. 29

30 Az ellenőrzés, értékelés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell nyilvánosságra hozni, melynek módjáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt. Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzéséért (utóellenőrzéséért) az Osztályvezető felelős. A hiányosságok megszüntetésének elmaradása esetén az Osztályvezető javaslatára, a jegyző kezdeményezésére a fenntartó jogszabályban meghatározott intézkedésére kerül sor. Az ellenőrzés, értékelés akkor tekinthető befejezettnek, ha az utóellenőrzési folyamat lezárult. Közoktatási intézmények pénzügyi ellenőrzése A közoktatási intézmények pénzügyi ellenőrzése Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Szabályzata alapján történik. Közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése A közoktatási intézményben folyó törvényességi ellenőrzésnél az pontban leírtakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az a törvényességi ellenőrzés eredményességét veszélyezteti. A törvényességi ellenőrzés keretében általában vizsgálni szükséges: - a belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását; - a szabályzatokban foglaltak jogszerűségét, - a döntéshozatal és a működés jogszerűségét, - az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok betartását. A törvényességi ellenőrzés során Sopron Megyei Jogú Város általában az alábbi szempontokat érvényesíti: - a feladatellátás szabályszerűsége; - a tanítási, tanulási folyamattal közvetlen kapcsolatban álló előírások betartása; - az intézményi dokumentumok jogszabályi megfelelősége; - a nyilvántartási rendszer szabályszerűsége; - a gazdálkodás törvényessége; - bizonylatolás rendjének törvényessége, - a továbbképzési rendszer működtetésének törvényessége - a tanulóknak adott juttatások, kedvezmények szabályossága, - a balesetvédelem, munkavédelem szabályainak betartása, 30

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Lap: 1/131 A BORSOD-ABAÚJ -ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKOR- MÁNYZAT SURÁNYI ENDRE GIMNÁZIUM, SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI JA Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat minıségirányítási

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017

Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 1 Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014-2017 Készítette: a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai munkacsoportja 2 1. Bevezetés Budapest VII. Kerület Erzsébetváros

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok

Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok Diákönkormányzatokat érintő jogszabályok A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) Tanulói részvétel, döntés 24. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYBEN VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK, A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI, AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE

AZ INTÉZMÉNYBEN VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK, A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI, AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE 1. sz. melléklet AZ INTÉZMÉNYBEN VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK, A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI, AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE A teljesítményértékelés lényege A teljesítményértékelés

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető LAKATNÉ MESTER ÉVA egy jó stratégia az új helyzethez igazítja a taktikáját /Roberta Rich/ PÁLYÁZAT a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakközépiskolája

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben