Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)"

Átírás

1 Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet)

2 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM A feltételek alakulása Tárgyi feltételek alakítása Személyi feltételek Az iskola tanulói Megőrzendő értékek Iskolánk gyermekközpontúsága Iskolánk nyitott, demokratikus légköre ENGRAM A nevelés középpontba helyezése Problémaérzékenység, rugalmasság Tagozatok Hagyományok Megerősítésre váró területek Javításra váró területek Egymás munkájának megismerése Jó információáramlás Közösségi mentálhigiéné Digitális tudás fejlesztése Vezetői munka A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása ÖSSZEGZÉS

3 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM Amennyiben lehetőséget kapok az iskola vezetésére a következő években is, arra törekszem, hogy tanártársaimmal együttműködve olyan iskolát hozzunk létre, amelyről elmondható, hogy tartósan képes magas színvonalon, hatékonyan működni, minőséget produkálni. Célom a mindennapi munka kiszámítható szabályrendszerben történő biztosítása, az intézmény egyre eredményesebb munkájának megerősítése, nagyszerű hagyományaink ápolásának megtartása. Mind e mellett szükségesnek tartom, hogy az átgondolt változtatásokra felkészüljünk és megvalósításuk annak érdekében, hogy a Pedagógiai programban megfogalmazott céljaink és rendszerünk régi értékei gazdagodjanak. A rendszer vázát továbbra is a szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődés összehangoltsága az ÉRTÉK CÉL KÖVETELMÉNY TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉS (értékesnek (az értékes- (és vállalás, acélok (és öntevékenység, (és önértékefelismert nek felis- megjelenítése) a követelmények lés, folyamalényeg) mert lénye- teljesítésének útja) tos visszajelget el kell zés a köveérni) telményeknek való megfelelésről) egysége biztosítja mind a közösség, mind az egyén szintjén A feltételek alakulása Felelősségem abban áll, hogy megteremtsem továbbra is a szakmai igényességet a munkában, amit a törvények és hivatástudatunk vagy lelkünk szerint a társadalomnak képesek vagyunk adni Tárgyi feltételek alakítása Az iskola valamennyi épülete mára korszerű működtetést tesznek lehetővé és esztétikai szempontból is igényesnek mondhatóak. Az Elemi iskola udvarának felújítása, bővítése hamarosan megvalósuló fejlesztés. Ugyancsak a közeli jövőben fog elkészülni egy nagyon fontos tér a tankert, amely az Ökoiskolai programok mellett a tantárgyi oktatás tartalmi megújulását is segíteni fogja. A digitális eszközök terén erőteljes fejlődés indult el iskolánkban. Jól mutatja a tanári aktivitást, hogy néhány hetes kipróbálás után többen jelentkeztek a Digitális Témahét programra. Komoly igény az e területen történő fejlesztés a továbbiakban is, hiszen 3

4 napról-napra több kolléga látja meg a lehetőséget az IKT eszközök alkalmazásában, a kompetenciák fejlesztésében. Az intézményt tárgyi feltételek tekintetében folyamatosan fejleszteni kell, hogy alkalmas legyen a különleges bánásmódot igénylő tanulók hatékonyabb ellátására. A következő időszak egyik fontos fejlesztési területe a főépület belső rekonstrukciója, a tervek szerint, 2017-ben valósul meg Személyi feltételek A tantestület A mesterségbeli tudásunk akkor tölti be társadalmi szerepét, vagyis annyi az értéke, amennyit a lehetőségeinkből megvalósítunk a gyermekekkel való együttműködés során. A szülők számára akkor vagyunk hitelesek, ha tudásunkkal úgy fejlesztjük gyermekeiket, hogy a folyamatban a megértés az elfogadás, a segíteni akarás dominál. A pedagógus testület építésével és feladat-meghatározásával kapcsolatos terveim: Fontosnak tartom, hogy továbbra is tervszerűen tudjak felkészülni az átmenetileg vagy véglegesen távozó munkatársak megfelelő szakemberekkel történő helyettesítésére. Ezért a pályakezdő kollégák mentorálása, illetve az iskolánkban új az kollégák támogatása elsőrendű feladat. A helyi szokások, a pedagógiai értékrendünk megismertetése, a felmerülő kérdések megválaszolása minden kolléga felelőssége és kötelessége. Az igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők feladata, hogy megszervezzék a rendszeres óralátogatásokat, hospitálásokat, szakmai megbeszéléseket, továbbá a dokumentumok megismerését. Az utóbbi években szükségessé vált számos olyan új tudásterület elsajátítása, amely az iskolarendszerű képzésben nem szerepelt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a pedagógusok olyan ismeretekkel is rendelkezzenek, melyekkel kezelni tudják a tanítás során felmerülő problémákat. Legyenek képesek alternatív megoldásokra, tudják viselkedésük hatásai elemezni. Alkalmazzák adaptív módon, gazdag módszertani eszköztárukból, a lehető legmegfelelőbb eljárásokat. Lehetőleg mindenki rendelkezzen megfelelő, használható digitális tudással. Pedagógus közösségünk számára továbbra is fontos feladat a korszerű és változó tudástartalmak, képességek és szociális szerepek folyamatos tanulása, azoknak a saját gyakorlatunkkal való összevetése. Ezt a tudást nagyrészt önképzéssel kell és tudjuk, megszerezni, de a belső továbbképzések, szakmai napok is alkalmasak ilyen feladatok megoldására. Mindezek megerősödését fejlődését szándékozom továbbra is elősegíteni, támogatni.

5 A pedagógiai munka segítői Alapvető, nagyon fontos célunk, minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítése. Ennek a feladatnak színvonalas teljesítése nem képzelhető el a pedagógiai munkát segítő munkatársak nélkül. Az iskolában az SNI gyermekek elkülönített és integrált nevelése egyaránt gyakorlat. Az elkülönített csoportok lokálisan nem különülnek el, sőt az integráció lehetőségét magában hordozza a működés, hiszen közös iskolai tevékenységeket, szabadidős foglalkozásokat szervezünk a gyermekeknek. Ugyanakkor az integrált nevelésben matematika és magyarórákon élünk a differenciált csoportok kialakításának lehetőségével. Ebben a mátrixban kapnak nagyon fontos szerepet a fejlesztő pedagógusok, a pedagógiai gyógypedagógiai asszisztensek. A speciális nevelési szükségletű tanulók, a tanulási problémákkal, a magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztésében megsegítésében, támogatásában. A jelen gyakorlatot fejleszteni, megerősíteni, támogatni szándékozom. A hátránykompenzációt rendkívül fontosnak tartom, azt hogy megfelelően tudjuk segíteni a rászoruló tanulók sikeres iskolai pályafutását. De legalább ilyen fontos, hogy a kivételes képességű gyermekek megkapják azokat a lehetőségeket, amelyek szükségesek, hogy tudásuk, képességük megfelelően fejlődjön. Fontosnak tartom, hogy könyvtárunk valóban az iskola kulturális forrásközpontja legyen, a könyvtáros kollégánk pedig napközis megbízatását véglegesen átadhassa, s csak a könyvtárvezetés tevékenységével foglalkozhasson. Az iskolavezetés Amennyiben én maradok az intézmény vezetője, terveim szerint ugyanolyan szervezeti keretek között végzem a munkámat a jövőben is, mint az elmúlt években. Ezután is, mint eddig, fontosnak tartom a vezetői hatékonyságot, hiszen ez a szervezet hatékonyságának alapkövetelménye és fejlődésének feltétele. Továbbra is s lehetőségekből kiindulva, a fontossági sorrend élén álló problémákra összpontosítva hozom meg stratégiai döntéseimet. Igyekszem hatékonyan kamatoztatni a rendelkezésre álló adottságokat, lehetőségeket, képességeket. A helyetteseket illetően változást nem tervezek. A tervezhető feladatokat továbbra is a helyettesek között az egyenlő terhelés elvének betartásával próbáljuk megosztani. A kibővített iskolavezetés szervezeti felépítésén és feladatkörén nem szándékozom változtatni. 5

6 Az iskola tanulói A beiskolázási körzetünkben a lakosság mind műveltségi, mind szociokulturális szempontból változó összetételű. Ebből adódóan sokszínűség jellemzi az iskola gyermekközösségét is. A sokszínűségnek egyik előnye, hogy a tanulók megtanulják elfogadni egymást, megismerni és tolerálni a másságot. A változatos tanulói összetétel széles skálán határozza meg az iskola tevékenységét. Egyszerre és egyforma súlyú feladatként jelentkezik az esélyegyenlőség biztosítására való törekvés, a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása és a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztése Megőrzendő értékek Iskolánk gyermekközpontúsága Intézményünkben a gyermekek érzik, hogy az iskolába lépés pillanatától egyénnek, önálló akarattal bíró individuumnak tekintjük őket. Az életük szabályok között zajlik, de e szabályrendszer kiszámítható. Feladatokat kell megoldaniuk a fejlődésük érdekében, melyek erőfeszítést igénylek, de a feladatok teljesíthetők. A tevékenységrendszer számos pontján biztosított a gyermekek szabadsága, a választás lehetősége, hogy minden tanuló megtalálja a maga megoldását. A különféle tevékenységek, foglalkozások vezetése során jobban megismerjük tanulóinkat, több törődést, megértést, támogatást kapnak, s az elfogadás elvezet a létező különbségek megismeréséhez, s ahhoz a felismeréshez, hogy az esélyegyenlőség megteremtésének útja nem a különbségek megszüntetése, hanem a különbségekhez való alkalmazkodás Iskolánk nyitott, demokratikus légköre Az iskolai közösséget alkotó szereplők hatékony együttműködésén múlik. A demokrácia az iskolai élet egyik alappillére. Egyrészt demokráciára, a demokratikus társadalmi berendezkedés keretei közti felnőtt létre nevelünk, másrészt demokratikusan nevelünk. A nevelés cselekvő részesévé kívánjuk tenni tanítványainkat azáltal, hogy segítjük őket a fejlődésben és demokratikus feltételeket biztosítunk az iskolai tevékenységhez, a nevelődéshez. A demokrácia jelen van az iskolai rendszer minden szintjén: az iskola kapcsolatrendszereiben és felépítésében, az iskolairányítási elvekben és a nevelési folyamatokban, az iskola éthoszában, a formális és informális tantervben, valamint az osztálytermi gyakorlatban. Érvényes az iskola minden szereplőjére: tanulókra, tanárokra, vezetőkre és szülőkre egyaránt, hiszen épp a közös erőfeszítésekkel végzett munka nyomán jöhetnek létre olyan döntések és eredmények, melyek lehetővé teszik az iskolai boldogulást. 6

7 ENGRAM Iskolánkban tizenötödik tanéve él az úgynevezett ENGRAM (Egész napos Nevelés Gyakorlatának Rendszere Alkalmazásának Módszerei) program, mely a Pedagógiai Programunk része. A program a teljes iskolai életet átfogó, minden tanulóra kiterjedő rendszer. A program nem egy akció, rendszerbe foglalja, ütemezi a teljes iskolai életet a célképzéstől, a különböző tevékenységekből álló folyamatokon át az értékelésig. Minden tanulóra kiterjedően biztosítja az elvárt tulajdonságok gyakorlásának lehetőségét, s olyan gyakorisággal, a lehető legváltozatosabb módon, a társas kapcsolatok mindig változó közegében, hogy az meghatározott életritmus kialakulásához, s azon keresztül a személyiségjegyek megszilárdulásához vezet. A követelmények egyformán alkalmasak a tanulói tevékenységek megszervezésére és értékelésére is. A célok és eredmények megegyezését legfőképp az biztosítja, hogy a célok, követelmények megfogalmazása együtt jár a teljesítés feltételeinek biztosításával. E rendszer segítségével tudjuk egységbe szervezni a tanórai és tanórán kívüli nevelést-oktatást A nevelés középpontba helyezése Azon a belátáson alapul, hogy a tanulás önmagában nem képes a tanuláshoz szükséges motívumok kialakítására, s az önmegvalósításhoz szükséges tanulási motívumok mellett fontosak a gyermeki lét más a jó közérzet, a biztonságérzet, a szeretetvágy, az elismerés motívumai is. A tudás több mint ismeret; a világ birtokba vételéhez szükséges információk, készségek, képességek, mozgások, cselekvések, szociális magatartás, érdeklődés, beállítódás, szokások stb. a világkép formálására nem elegendőek a tanítási órák biztosította szervezeti keretek. Növelni kellett az irányított tevékenységek körét az értékközvetítő, irányt mutató foglalkozások, s a pedagógiai interakciók felnőtt és gyermek, illetve gyermek és gyermek közötti interakciók számát, amelyek pozitívmegerősítő, illetve elutasító-leépítő hatásukkal formálják az egyént. Az iskola egész napos nevelést biztosít, de nem várja el, hogy csak az iskola falai között zajló tevékenységek választásával lehet az szervezett, irányított és ellenőrzött. Számon tartjuk, ajánljuk, szervezzük a lakókörnyezetben meglévő iskolán kívüli lehetőségeket is, s építünk azokra a sokoldalú személyiségfejlesztés során. 7

8 Problémaérzékenység, rugalmasság Tantestületünk legnagyobb kihívása az alkalmazkodás az elképesztő mértékben felgyorsult fejlődéshez, változáshoz. Az, hogy erre mennyire vagyunk képesek, nagyban múlik a nevelésen és az oktatáson. A régi módszerekkel azonban nem lehet sem felkészülni, sem felkészíteni arra, hogy megfeleljünk a megváltozott elvárásoknak. Társadalmunk sikere és az egyének boldogsága-boldogulása nagymértékben múlik azon, hogy a gyerekek intézményes nevelése képes-e igazodni a gyorsan átalakuló feltétekhez. Képes-e az iskola és a bennük dolgozó szakemberek munkájukat a tanulás köré szervezni? Képes-e figyelembe venni, hogy a tanulás sajátosan az egyénre jellemző folyamat? Tudunk-e olyan feltételeket teremteni, melyek között minden egyes gyerek saját ütemében, egyéni módon tanul és fejlődik? Mi eddig sok erőfeszítéssel egyre eredményesebben oldottuk meg ezeket a feladatokat, válaszoltuk meg ezeket a kérdéseket. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy olyan jó eredményt értünk el, melyet nem lehet felülmúlni. Egyrészt nincsenek ilyen eredményeink, másrészt minden eredményen lehet javítani. Erre törekeszem a jövőben is Tagozatok Német nemzetiségi oktatás Az iskola hagyományos kisebbségi nyelvoktatást folytat. A tanítás nyelve a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és irodalom tantárgy pedig első osztálytól felmenő rendszerben szerepel tanrendünkben, a hatályos törvényi keretek által meghatározott óraszámban. Szülőföldünk, történelmi emlékeinek, hagyományainak tiszteletére, a más népekkel szembeni megbecsülésre, toleranciára neveléssel párhuzamosan a német nemzetiséghez tartozók identitásának őrzése, kulturális értékeinek megismerése, ápolása. Iskolánkban a kiadott nemzetiségi irányelvek alapján nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik. Tanulóink heti öt órában tanulják a német nyelvet, első osztálytól. A német nyelv oktatása mellett fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a magyarországi németek múltjával, városunk helytörténetével, néprajzával. A nemzetiségi hagyományok ápolásának érdekében bevezettük a nemzetiségi tánc oktatását. Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a nemzetiségi identitástudat, felismerjék, hogy előnyt jelent a nyelvi és kulturális gazdagság. 8

9 Sportorientációjú osztályok innovációk Beindítását motiválta a környéken egyedülálló sportcsarnok adta lehetőség, a szülők igénye s a gyerekek sportszeretete, mozgás iránti vágya. A tagozattal bővült az iskola kínálata, a szülők választási lehetősége. A játékos, sok mozgással járó testnevelésóra hatékonyan segíti gyermekeink kondicionális, koordinációs képességeinek optimális fejlődését. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások kedvezően hatnak a finom koordinációs tevékenységek megtanulására, megszilárdítására. Sportoló gyermekeink megtanulják a fáradságot legyőzni, a sikert, a kudarcot egyaránt elviselni. Megtanulnak együtt, egymásért küzdeni, helytállni a sportpályákon és azon kívül is. Iskolánk atlétika, labdarúgás, kosárlabda, sportágakban és játékos sportversenyben a kistérség egyik legeredményesebb iskolája. A os tanév 1. évfolyamán bevezetésre került az edzéselvű testnevelés helyi tanterve. A tantervet A nagy utazás 1.0 Programcsomag az edzéselvű testnevelés helyi tanterv készítéséhez című kiadvány alapján vezettük be. Ezzel az innovációval egyrészt a differenciált fejlesztés lehetősége, másrészt kajak-kenu sportág oktatásának bevezetése kezdődhetett meg. A Bejárható Magyarország kerettantervi bevezetését is felvállalta iskolánk a os tanévtől. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP ös projekt keretében végzi a Bejárható Magyarország kerettantervhez tartozó tananyag-fejlesztési munkát. Ennek részeként veszünk részt a PILOT programban. A Bejárható Magyarország koncepció keretében hazánk természeti kincseinek és ember alkotta értékeinek összetett, ökoturisztikai szemléletű feldolgozása történik. Cél, hogy az országot a szokásostól eltérő nézőpontból mutassuk be. Arra törekszünk, hogy a testi és lelki egészségre nevelés, a honismeret, a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a másokért való felelősségvállalás, az önismeret, a társas kultúra, az erkölcsi nevelés területei határozzák meg a tartalmi egységet a fejlesztő tevékenységünkben. 1 Szeretnénk, ha az iskolákból olyan gyerekek kerülnének majd ki, akik picit jobban ismerik Magyarországot. Ennek a programnak külön értéke, hogy az iskolai élet több területére hatással van. Jelenleg e területen is van hiányzó szakember. Ez a probléma a jövő tanévben fog megoldódni, addigra fog végzettséget szerezni egy leendő kolléga. 1 Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján 9

10 Hagyományok A hagyományok a tanulók egymást követő nemzedékének állandósult szokásai, magatartási, érintkezési formái, életük visszatérő eseményei. A hagyományokban rögzült tartalmak, normák érvényesülését az egyén magatartásában a közösség követelménye biztosítja ítéletével, közfelfogásával, íratlan szabályaival. A hagyományok erősítik a közösséget bizonyos állandóságot, folytonosságot teremtenek mindennapi életében, összekapcsolják a kortársi csoportokat a korábbi nemzedékekkel, kiemelik a közösséget más csoportok sorából, megteremtik a közösség, az iskola egyéni arculatát. Mindez különösen fontos számunkra, azon tanárok számára, akik valaha itt voltunk diákok, s gyermekként éltünk át e falak között olyan felemelő pillanatokat, melyeket most tanítványainknak igyekszünk átadni. A meghatározott célok érdekében tudatosan alakított hagyományok (ünnepélyek, megemlékezések, versenyek), az elvárt magatartási formák, érintkezési módok, pedagógiai eljárások szokássá formálása mellett, jelentős a spontán módon kialakuló hagyomány, amikor valamely sikeres tevékenység eredetisége, ötletessége ismétlésre ösztönöz (pl.: Fióka fogadás, Márton-nap stb.). Ezek rendszere fontos szerepet tölt be a közösség életében. Megőrzi és továbbviszi a kulturális értékeket, tradicionális formáival hozzájárul a közösség légkörét meghatározó sajátos helyi nevelési stílus kialakulásához. Az ismétlődő események örömmel várt tevékenységre serkentő feladatokká válnak, amelyek formálják a közösséget és megmérettetést jelentenek Megerősítésre váró területek Hármas pilléren nyugvó megerősítést tartok szükségesnek: a tanórai és tanórán kívüli, a kötelező és szabadon választott foglalkozások szervezésében. Kiemelt figyelmet kell szentelnünk és pedagógiai munkák fókuszába állítani: a stratégiai játékok tanítását, a művészeti nevelés erősítését és a sport fejlesztési lehetőségeinek megteremtését. A os tanév egyik első osztályában bevezettük a sakkpalota órát. Az eltelt félév tapasztalatai arra motiválnak bennünket, hogy még több kollégának ajánljuk fel a továbbképzés lehetőségét és a program beépítését a mindennapi tanításba. Emellett fontosnak tartom, hogy tudatosabban végezzük a tehetségbeazonosítás folyamatát az intézményben, s lehetőség szerint gazdag fejlesztő programokkal és folyamatos gondozással támogassuk a kiemelkedő képességű tanulókat. 10

11 3.. Javításra váró területek Egymás munkájának megismerése A jól bevált gyakorlatként működő belső szakmai napot nagyon jó fórumnak és lehetőségnek tekintem arra, hogy pedagógiai kultúránk fejlődjön, megismerjük egymás jó gyakorlatait. A kollégák aktivitását azonban fejleszteni kell: egyrészt az bemutatóórák vállalása terén, másrészt a véleményalkotás terén. Szervezettebbé szándékozom tenni ezeket az alkalmakat annak érdekében, hogy mindenki aktívabb résztvevője legyen. Pedagógiai értekezleteket, tréningeket még hatékonyabbá szeretném tenni vállalkozó kedvű kollégák aktív részvételével Jó információáramlás Fontos, hogy a tájékoztatások naprakészek legyenek s ezeket elolvassák az érintettek. Az előre rögzített időpontokat mindenki kísérje figyelemmel, s el kell érni, hogy ezek év közben ne módosuljanak. Az értekezleteket mindenki tartsa tiszteletben megjelenésével, figyelmével és aktív részvételével. Az elektronikus levelezőrendszer legyen a jövőben az első számú információforrás Közösségi mentálhigiéné A szaktárgyi tudás, a módszertanai kultúra mellett elengedhetetlen a mentális egészségünk védelme, megőrzése. A gyerekekkel való tevékenysége során mi magunk is változunk, változni kényszerülünk. Tudjuk, hogy a munkánk akkor lesz eredményes, ha személyiségünk pozitív karaktereit igyekszünk felszínre hozni. A közösségi lelki egészség a reális önértékelésen, az önképzés igényén, egymás megbecsülésén alapul. Meghatározó a kommunikációs kultúra, a konszenzusra törekvés minden napi gyakorlata, s mindazoknak a folyamatoknak, tevékenységeknek az összessége, amelyek az emberi személyiséget és közösségi kapcsolatot erőssebbé, fejlettebbé teszik (Buda Béla). Az iskola célkitűzéseit a pozitív beállítottságú pedagógus képes sikerre vinni. Olyan pedagógusszemélyiség erősítése a célom, aki kedves, barátságos, konstruktív kapcsolatot épít tanítványaival, pedagógustársaival és tiszteletet ébreszt bennük. 11

12 3... Digitális tudás fejlesztése Egyik legfontosabb feladat a tantestület számára, hogy megismerje a modern információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását az oktatásban. Elsajátítsa az ehhez kapcsolódó új tanítási-tanulási módszereket. Az IKT eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott, e-learning, új lehetőséget nyújt a személyre szabott ismeretátadásra, emellett egyensúlyt teremt a tanítás-tanulási módok, módszerek között Vezetői munka A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelveket, célokat és feladatokat 15 évvel ezelőtt dolgoztam ki. A helyi tantervet a kerettantervekre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítottuk-igazítjuk. a kollégákkal. Elsődleges feladatom volt a helyi tantervben helyet találni a tanulásmódszertan tanításának. Így került bevezetésre a tanulás mestersége tantárgy az ötödik és hatodik évfolyamon. A 2013-as NAT bevezetése után már csak az ötödik évfolyamon tudtuk a helyi tantervbe illeszteni. Az oktatás céljának megítélése különböző lehet a még oly egységes tantestületben is. A kollégáim gondolkodását és gyakorlatát a tudományra is jellemző paradigmákkal lehet jellemezni. Többségük gyakorlatát általában a szituáció határozza meg. A nevelőtársaim egy része az ismeretközpontú műveltségfelfogás híve, de elismeri, hogy a tanulás során nemcsak ismereteket nyújtunk, és készségeket fejlesztünk, hanem megismerést, gondolkodásmódot, szemléletet és ítélőképességet is alakítunk, s ennek eredményeképpen fejlődik a tanulók személyisége is. A pedagógusok szemléletváltása és annak gyakorlati megvalósítása egy lassan érlelődő folyamat, mivel a pedagógusok alapképzésének rendszere lassan és nem mindig tökéletesen alkalmazkodik a szakmával szembeni változó követelményekhez. Iskolánkban a megszokott feladatközpontú tanítással szemben fokozatosan a fejlesztésközpontú tanítás-tanulás kerül előtérbe, melynek alapelve az egyéni képességekhez, az eltérő fejlődési ütemhez való igazodás. Ebben az esetben a pedagógus munkájának középpontjában a tanítás, az ismeretátadás helyett tanulásszervezés, a tanulók önálló tanulásának irányítása kerül, s a tanítás módszerei helyett nagyobb hangsúlyt kapnak a tanuló módszerei. Ehhez társul a közös elveken alapuló fejlesztő értékelés alkalmazása, mely elvárás iskolánkban. A tanulói teljesítmények folyamatos mérését és ennek tükrében az egyéni teljesítmények összehasonlítását végzik a kollégák, a tanuló fejlesztése érdekében. A kompetenciamérések eredményeit elemezve határozzuk meg a szükséges szakmai fejlesztéseket. A tanulói eredmények javítását szem előtt tartva a jövőben is ezt szándékozom erősíteni a pedagógus közösségben. 12

13 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az elmúlt másfél évtized alatt meggyőződésemmé vált, hogy az iskolák és vezetőik számára a legnagyobb kihívást az iskola környezetében végbemenő gyors változások jelentik. Nem találunk olyan jelentős pontot az iskola életében, működésében, amelyet az állandóság jellemezne. Egyre inkább szembesülünk napjainkra oly jellemző társadalmi-gazdasági változásokkal, melyek feltartóztathatatlanul begyűrűznek az iskolába. Az iskola sikere nagymértékben múlik azon, hogy tud-e felelni, környezete változásaira. Értekezleteken rendszeresen nyomon követjük, elemezzük a céljaink megvalósulását, kutatjuk az eredménytelenségek okát. Munkatársaimmal évről-évre vizsgáljuk az intézmény erősségeit és gyengeségeit. A szükséges változtatásokat végrehajtjuk. Nem könnyű területe a vezetői munkának. A változás szükségességének belátásától/beláttatásától hosszú út vezet a jó gyakorlatig. A tervek elkészítése, a cselekvés végrehajtása, a tevékenység ellenőrzése, és a szükséges beavatkozás tudatosságot, felkészültséget igényel a vezető és munkatársai részéről. Nyitott személyiségnek tartom magam, aki érdeklődéssel fogadja az innovációkat, a jó kezdeményezéseket, sőt magam is kezdeményezője vagyok újításoknak. Az intézmény hosszú és rövid távú terveit pontos feladatmeghatározással, végrehajtható feladatokkal igyekszem biztosítani. A terveket a nevelőtestülettel közösen készítjük, s az értékelés folyamata is közösen történik. A szükséges lépésekről, módosításokról szóló döntések is közös konzultáció eredményei. Az intézmény külső és belső környezetét és a folyamatban lévő és várható változásokat szem előtt tartva úgy ítélem meg, hogy az iskolánk értékrendje a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai és nevelési elveink, a tanulási-tanítási folyamatokba ágyazottan biztosítják a fejlesztő hatást a jövőben is. 13

14 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása A pedagógusok elégedettségét kifejező állítások Összegzés Az iskola nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. A pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási módszereket alkalmaznak. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a tanárok időben kijavítják. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. 5 Az intézmény a tehetség kibontakoztatására lehetőséget teremt. 5 Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat az együttműködés és az előítélet-mentesség jellemzi. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, programok 5 stb.). Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 5 Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 5 Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, 5 hazaszeretet alakítására. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket 5 érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. 5 A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait és határozza meg a nevelőtestület feladatait, törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel. 5 Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-magatartás 5 betartatására. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos 5 Az intézményvezetés visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt és tényeken alapuló. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. A vezető fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését. 5 A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 5 Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 3 Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják és egymásnak is átadják. 5 Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos 5 információkhoz. A pedagógusok értékelése vezetői munkámról 2015 tavaszán készült, megbízatásom negyedik évében. 5 fokú skálán értékelték tevékenységemet. 1

15 Nagy szórást mutatott az eszközellátottság megítélése s kirívóan alacsonyra is minősítette a tantestület. Valóban vannak hiányosságok az eszközellátottságban, különösen az IKT eszközökben illetve szaktantermünk sincs elegendő. Ez a helyzet a napokban és közeli jövőben jelentősen változik/változni fog. Az erőfeszítéseim ellenére nem mindenben tudok egyenletes teljesítményt nyújtani pedig nagy bennem az erre való igyekezet. Tisztában vagyok az erősségeimmel és hibáimmal. Képes vagyok a hibáimat, hiányosságaimat belátni és törekszem a változtatásra. Vezetői tevékenységemet folyamatosan vizsgálom, elemzem és időről időre a kibővített iskolavezetéssel, illetve az egész munkatársi közösséggel is megosztom a tapasztalatokat. Érdeklődöm az iskolavezetés időszerű kérdései, információi iránt, rendszeresen élek a továbbképzések, konferenciák lehetőségével. Úgy gondolom, jó kommunikációs képességgel rendelkezem, s folyamatosan, nyíltan a legőszintébben naprakész információkkal tájékoztatom a közösséget a vezetés helyzetéről. Ennek a pedagógus kérdőívnek az eredménye kijelöli számomra az elkövetkező időszakra az önfejlesztésem alapját Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Hitem szerint a vezetőnek a hatékonyságról alkotott felfogása, az eredményes működés megvalósításának képessége jelentősen befolyásolja az adott szervezet fejlődését. Napjainkban az iskoláztatás minősége, az ennek során felhasznált anyagi és humán források mértéke, ezek felhasználásának hatékonysága kulcsfontosságú kérdéssé vált. Meggyőződésem, hogy ma felértékelődött, az a fajta tudás és képesség, melynek segítségével a vezető hozzájárulhat a szervezeti célok és a szervezetben és azzal érintkezésben lévők egyéni céljainak harmonizálásához, az anyagi és humán erőforrások hatékony felhasználásához. Nagy jelentőséggel bír, hogy motiválni tudja az egyéneket és csoportokat; irányítani képes az egyének, csoportok és az intézmény munkájának elemzését, értékelését. Biztosítani tudja a helyi társadalommal a harmonikus kapcsolatot. Mindezzel segítve az iskola célrendszerének, imázsának formálását, figyelembe véve az közösség elvárásait. Mindezeket jól alkalmazva nemcsak a szervezet céljainak megvalósítása érhető el, hanem az is, hogy a beosztottak jól érezzék magukat. Elengedhetetlennek tartom, hogy ezekben a folyamatokban együttműködjek munkatársaimmal, hogy építhessek szakértelmükre, az együttműködésükre. Ezeket az együttműködéseket további új projektek és pályázatok megvalósításával szeretném még jobban erősíteni. Fontosnak tartom, hogy munkatársaim továbbra is érezzék, hogy erőfeszítéseikben mellettük állok, feladataikban támogatom őket. Szívemen viselem önbizalmuk erősítését, mentális egészségüket. Továbbra is azon dolgozom, hogy megteremtsem a 15

16 napjainkban oly törékeny bizalom légkörét a nyugodt munkavégzés feltételeit. Továbbra sem szándékozom beleszólni a munkába, amíg problémák nem jelentkeznek. Továbbra is úgy végzem vezetői feladataimat, hogy minden területen kellő tájékozottsággal rendelkezzem ahhoz, hogy a szükséges beavatkozásokat meg tudjam tenni Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény vezetése tervszerű, folyamatos irányítást igényel. Négy telephelyen működik iskolánk, ez az adottság megköveteli, hogy folyamatosan és tervezett legyen a kollégák tájékoztatása, melyhez többféle kommunikációs eszközt használunk. A tájékoztatás kiterjed az operatív feladatokra, az intézmény dokumentumaira, a munkatervi, stratégiai tájékoztatókra, a működést befolyásoló jogi szabályozókra. Megítélésem szerint a megbeszéléseink, értekezleteink szakszerűek és hatékonyak, de ezen a téren is vannak még lehetőségek az eredményesség növelésére. Az intézmény szabályszerű működtetésének megszervezése, a szabályok betartatása és ellenőrzése kiemelt jelentőségű feladat, hiszen az iskolahasználók testi épsége, egészsége a kérdés. Az ellenőrzés feladatát a jövőben hatékonyabb feladatmegosztással szándékozom megszervezni. A legkritikusabb pontja munkánknak a pontos adminisztráció, amit csak szigorú ellenőrzésekkel lehet jó színvonalon tartani. A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás egyenetlen időben és munkaterületeket illetően is: vannak területek, ahol a munkatársak leterheltsége nagymértékű az átmenetileg megoldhatatlan a szakemberhiány miatt. Folyamatos feladatom az iskola menedzselése. Hatáskörömnek megfelelően hatékonyan együttműködöm a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, az információk hozzáférési lehetőségének széleskörű biztosítása, az iskola és programjainak hirdetése, megjelentetése a honlapon. Arra törekszem, hogy szervezettebbé tegyem a városi újságban történő megjelenéseket, jobban kihasználjam a média adta lehetőségeket. Nagyon fontosnak tartom a környezettel való aktív kapcsolattartást, hogy naprakész információnk legyen a külvilágról, s a közvetlen társadalomnak, pedig rólunk. Aktív kapcsolatot kell tartani a település és a kistérség intézményeivel. Továbbra is fontosnak tartom, hogy élővé és tartalmasabbá tegyük kapcsolatunkat a városi önkormányzat mellett a helyi német kisebbségi önkormányzattal is. Továbbra is szeretném erősíteni a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal és a gazdasági szereplőkkel, akik az intézmény munkáját segíteni, terveink végrehajtását támogatni tudják. Reményeim szerint az elkövetkezendő időben több pályázati lehetőség adódik, melylyel élni tudunk az iskolai fejlődése érdekében. 16

17 Igyekszem többször részt venni olyan konferenciákon, értekezleteken, ahol lehetőség nyílik más iskolák vezetőivel találkozni, megismerni más jellegű problémákat és megoldásokat. A szakértői tevékenységem során szerzett tapasztalataimat is szeretném kamatoztatni az iskola érdekében: más intézmények eredményeit, jó gyakorlatait, modell értékű kezdeményezéseit meg kívánom osztani a munkatársaimmal annak érdekében, hogy ötleteket merítsünk a megválaszolandó kérdéseinkre, problémáinkra.. ÖSSZEGZÉS Tizenöt év óta vagyok vezetője iskolánknak. Ennyi év után úgy merek vállalkozni a folytatásra, hogy biztos vagyok abban, e döntésem az intézménynek hasznára válik. Ez azt jelenti, hogy mindent megőrzünk, amit valamennyien értékesnek, jónak, fennmaradásra érdemesnek tartunk. Továbbfejlesztjük pedagógus közösségünk alkotó szellemiségét, pedagógiai érzékenységét, sokszínűségét, aktivitását, igényességét. Az értelemből fakadó szeretet pedagógiáját gyakorolva megőrizzük az egymás iránti bizalom, türelem, megértés, tisztelet és megbecsülés értékét. A mindennapi társadalmi-gazdasági változások folyamatos próbatétel elé állítják az iskolákat. A változások okainak, hatásainak megismerésére, megértésére törekedve fel kell készülni a folyamatok koordinálására, szabályozására. A gyorsan átalakuló, nehezen kiismerhető környezetben a döntéseknek sokkal nagyobb kockázata van, mint egy lassan változó, jól kiismerhető környezetben. A változó elvárásoknak csak egy rugalmas, megújulni képes szervezet képes megfelelni. Ennek megvalósításához innovatívnak és kreatívnak kell lenni a szervezetnek és vezetőjének. Ugyanakkor türelmesnek is, hiszen az emberek általában nem szeretik a változásokat, fontos számukra a biztonság, a nyugalom és a kiszámíthatóság. Ezért a folyamatos elemző vizsgálatok mellett, megtartjuk a valódi időtálló értékeket és felkészülünk a szükséges változásokra. Az intézmény jelenét úgy ítélem meg, hogy ma az egész iskolai közösség szülők, pedagógusok, tanulók számára a legfontosabb a kontinuitás, a mindennapi gyakorlatban megnyilvánuló, konszenzuson alapuló norma- és tevékenységi rendszer további erősítése. Ezért ezen újabb pályázatom kapcsán egy egész közösség számára kérek bizalmat, felhatalmazást és lehetőséget arra, hogy az elért eredményeket megszilárdíthassuk és továbbfejleszthessük. A program további folytatásához és megvalósításához kérem kollégáim és vezetőim bizalmát és támogatását. Dunavarsány, március Vas Zoltánné

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. alapján meghirdetett óvodavezetői

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben