Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna"

Átírás

1 NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A standard-meghatározás célja, koncepciója... 3 Kapcsolat a többi normatív szabályozóval... 3 Alkalmazási terület... 4 Rendelkező hivatkozások... 5 Fogalommagyarázat... 5 A nevelőszülői ellátás szolgáltatási standardjainak összegzése... 6 A nevelőszülői ellátás standard-leírása standard Nevelőszülők toborzása, kiválasztása, képzése standard A gyermek számára a legmegfelelőbb család kiválasztásának szempontjai standard Beillesztés a nevelőszülői családba standard A fejlesztés - tervezés standard Személyes kötődés a nevelőszülői családban standard Családi kapcsolatok ápolása NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 2

3 BEVEZETÉS A STANDARD-MEGHATÁROZÁS CÉLJA, KONCEPCIÓJA Jelen szolgáltatási standard a nevelőszülői ellátás jogszabályi szabályozásán túl azokat a szakmai minimum követelményeket igyekezett megfogalmazni és rendszerezni, amelyek az évi Gyvt. hatályba lépése után a működésüket megújító állami, és a működésüket megkezdő civil szolgáltatók tapasztalataiból kristályosodtak ki. A szabályozó anyag összeállítása első lépésben szűk team-munkával történt, de értékelése kollektív munkát igényel, széles és intenzív együttgondolkodást a szakma gyakorlói részéről. A dokumentum elfogadása, majd bevezetése széles körű szakmai egyeztetést és konszenzust igényel. Reményeink szerint a szakmai szabályozók egységes rendszerbe foglalása iránymutatás lehet a gyakorlati munkavégzéshez és a szakmai önellenőrzés, önértékelés elvégzéséhez egyaránt. Mindezek eredményeképpen emelkedhet a nevelőszülői ellátás szakmai színvonala, növekedhet hatékonysága, a tapasztalatok és eredmények pedig országos szinten is összemérhetővé válnak. A nevelőszülői standard leírása hozzájárulhat a területen dolgozók jobb megítéléséhez, szakmai identitásuk, társadalmi presztízsük növekedéséhez. KAPCSOLAT A TÖBBI NORMATÍV SZABÁLYOZÓVAL Az ellátási standardok leírása a nevelőszülői munka és a nevelőszülőség, mint hivatás elméleti hátteréhez és gyakorlati kihívásához kíván útmutatást adni. Összhangban áll az aktuális jogi szabályozással, de struktúrájában önálló rendszert követ. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 3

4 ALKALMAZÁSI TERÜLET Az alábbiakban ismertetett szolgáltatási standard-leírás az állami, egyházi és civil nevelőszülői hálózatot működtető szervezetekre egyaránt tartalmazza a szakmai minimum követelményeket. Megfogalmazza a nevelőszülők toborzásának, kiválasztásának, képzésének szempontjain túl azoknak a standardoknak a körét, amelyek a nevelőszülői családokban élő kiskorúak magas színvonalú ellátását biztosítják. Ugyanakkor nem tér ki a különleges és speciális ellátási igényű gyermekekkel folytatott szakmai munka sajátos követelményeire, és a nevelőszülői családokban élő utógondozói ellátottaknak nyújtott szolgáltatásokra nézve sem tartalmaz szabályozást. Álláspontunk szerint az utógondozói ellátás, mint szolgáltatás egyik legfontosabb jellemzője az önkéntes igénybe vétel, ahol a felek együttműködése szerződéses alapokon nyugszik, és nem kötelezően végrehajtandó hatósági határozat alapozza meg. Ezt olyan lényegi elemnek tartjuk, amely közös nevezőre hozza a különféle gondozási helyeken nyújtott utógondozói ellátást. Tehát olyan munkacsoport felállítását szorgalmazzuk, amely az utógondozói ellátás szolgáltatási standardjait dolgozná ki, függetlenül attól, hogy gyermekotthonban, lakásotthonban, utógondozó otthonban, nevelőszülőnél vagy külső férőhelyen veszi igénybe az ellátást a fiatal. Ez egyben lehetőséget teremtene arra is, hogy a különbözőségek rendszerbe szedésével átláthatóbb elvárások és lehetőségek kristályosodjanak ki a jelen helyzetben óriási eltéréseket mutató ellátás terén. A jelen vitaanyagban megfogalmazott hat standard-javaslatot nem tekintjük véglegesnek, bővítésének szükségességét mi is érezzük, de a munkaanyag kidolgozására rendelkezésre álló időkeret ennek az első verziónak a - reményeink szerint alapos - kidolgozását tette lehetővé. Pl. a vitaanyag végére kívánkozik véleményünk szerint a nevelőszülő és az őt segítő szakmai team együttműködésének standard-leírása. S természetesen az általunk készített standardokra alapozva egy-egy szervezet elkészítheti azoknak a szakmai protokolloknak a leírását, amelyek a napi gyakorlati munkavégzés iránymutatói lehetnek. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 4

5 RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. NM (IV. 30.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 235/1997. (XII: 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 259/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről FOGALOMMAGYARÁZAT Munkánk során az egyértelműségre törekedve igyekeztünk a gyakorlatba beépült és a jogszabályokban szereplő szakkifejezéseket használni. Kivétel ez alól a fejlesztés-tervezés fogalma, melyet tágabbnak, összetettebbnek és kifejezőbbnek érzünk, mint az egyéni gondozási-nevelési program megjelölést. A nevelőszülői ellátás leírása során egymást helyettesítő kifejezésként használtuk a szervezet és a működtető kifejezéseket. Itt szeretnénk a felhasználónak azt a szabadságot megadni, hogy saját szervezeti struktúrájának megfelelően mindenki önállóan értelmezze, hogy az adott feladat- és felelősségi körben a nevelőszülői hálózat vezetőjét, a szakmai vezetőt, a működtető képviselőjét vagy a szervezet képviselőjét érti. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 5

6 A NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSI STANDARDJAINAK ÖSSZEGZÉSE 1. STANDARD: NEVELŐSZÜLŐK TOBORZÁSA, KIVÁLASZTÁSA, KÉPZÉSE A nevelőszülői hálózatot működtető szervezet a gyermekek szükségletei mentén megfogalmazódó igényekre reflektálva megújuló toborzási tervekkel, körültekintő kiválasztással bővíti, illetve igény szerint szinten tartja fogadóképes nevelőszülői családjai számát, s képzéssel, továbbképzéssel biztosítja a magas szakmai színvonalú feladatellátást. 2. STANDARD: A GYERMEK SZÁMÁRA A LEGMEGFELELŐBB NEVELŐSZÜLŐI CSALÁD KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Ha a Megyei/Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság véleménye alapján a gyermek nevelőszülői családba történő elhelyezése javasolt, olyan gondozási helyet kell kiválasztani, amely elősegíti a gyermek legoptimálisabb fejlődését, képességei kibontakozását, és biztonságot tud nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodás idejére. 3. STANDARD: BEILLESZTÉS A NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBA A gyermek nevelőszülői családba való beillesztésének folyamata a gondozó és a befogadó intézmény/család részéről kiemelt figyelmet, összehangolt team-munkát és fokozott türelmet, empátiát igénylő tevékenység, amelynek során a gyermek, a szülők és a szakemberek közötti kommunikáció, a tapasztalatok értékelése és beépítése a további lépések tervezésekor folyamatos kell, hogy legyen. 4. STANDARD: A FEJLESZTÉS-TERVEZÉS A fejlesztés-tervezés a gyermek szükségleteire és a gondozási hely erőforrásaira épülő, szakember által koordinált és dokumentált tevékenység, mely a tervezés-végrehajtás-értékelés együttes folyamatában valósul meg. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 6

7 5. STANDARD: SZEMÉLYES KÖTŐDÉS A NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBAN A nevelőszülői ellátás a gyermek számára a családi környezetben megélt személyességet, érzelmi kötődést és biztonságot hivatott megteremteni. A személyes kötődés az az eszköz, és egyben cél is, mellyel/melyben a gyermek fejlesztése megvalósul, az elszenvedett veszteségei kezelhetővé válnak, az önálló életre, saját család alapítására és fenntartására való képességei és készségei idővel kialakulnak. 6. STANDARD: CSALÁDI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team elősegíti a gyermek és vérszerinti családjának, hozzátartozóinak kapcsolattartását (illetve szükség esetén kapcsolatfelvételét) a szülői kompetenciák megtartásával és növelésével, az egyéni elhelyezési tervben foglaltaknak megfelelően, erősítve ezzel a családi összetartozást. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 7

8 A NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS STANDARD-LEÍRÁSA NGYE-NSZ.1. STANDARD NEVELŐSZÜLŐK TOBORZÁSA, KIVÁLASZTÁSA, KÉPZÉSE A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET A GYERMEKEK SZÜKSÉGLETEI MENTÉN MEGFOGALMAZÓDÓ IGÉNYEKRE REFLEKTÁLVA MEGÚJULÓ TOBORZÁSI TERVEKKEL, KÖRÜLTEKINTŐ KIVÁLASZTÁSSAL BŐVÍTI, ILLETVE IGÉNY SZERINT SZINTEN TARTJA FOGADÓKÉPES NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDJAI SZÁMÁT, S KÉPZÉSSEL, TOVÁBBKÉPZÉSSEL BIZTOSÍTJA A MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALÚ FELADATELLÁTÁST. NGYE-NSZ.1.1. standard Tudatosan felépített toborzási tevékenységgel biztosítja a szervezet, hogy különböző fogadóképességű nevelőszülői családok álljanak rendelkezésre, akik eltérő szükségletű gyermekek gondozását, nevelését vállalják. NGYE-NSZ.1.1. standard magyarázata A szervezetnek földrajzilag is pontosan körül kell határolnia működési területét, ahonnan jelentkezőket vár. Ez alapvetően attól függ, hogyan tudja biztosítani magas szakmai színvonalon a nevelőszülő segítését, ellenőrzését ellátó nevelőszülői tanácsadói szolgáltatást. Mivel a gyermek számára optimális nevelőszülői család kiválasztásánál prioritást élvez a vérszerinti szülők lakó- illetve tartózkodási helyétől való távolság, és a gyermek szükségleteinek kielégítését biztosító szolgáltatások elérhetősége, így a toborzási terület körülhatárolásánál figyelemmel kell lenni a települések infrastruktúrájára, megközelíthetőségére és szolgáltatásokkal való ellátottságára. A nevelőszülők toborzásakor különös figyelmet kell fordítani arra is, hogy a gyermekek etnikai, vallási, kulturális hovatartozását megőrizni és erősíteni képes nevelőszülői családok is megszólíttassanak. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 8

9 Mivel a különböző fogyatékossággal élő, tartós beteg gyermekek számára még kiemelkedőbb jelentőséggel bír későbbi társadalmi integrációjuk szempontjából a családban történő nevelkedés, így célzott toborzást ajánlott folytatni ezeknek a gyermekeknek ellátását professzionálisan biztosítani képes elhivatott, képzett, és a szakmai továbbképzést is vállaló nevelőszülő-jelöltek felkutatására. A toborzás során a média valamennyi orgánumát felhasználva olyan működő nevelőszülői családok bemutatására kell törekedni, akik hitelesen képviselik a nevelőszülői ellátás ügyét, környezetükben tiszteletet, szakmai körökben elismerést vívtak ki tevékenységükkel. NGYE-NSZ.1.2. standard A nevelőszülői feladatra jelentkezők alkalmassági vizsgálata a jogszabályi feltételek meglétén túl ki kell, hogy terjedjen a család élethelyzetére, a családtagok támogató vagy elutasító viszonyulására és a motivációkra egyaránt. NGYE-NSZ.1.2. standard magyarázata A nevelőszülők kiválasztása egy többlépcsős folyamat, szoros team-munkát igényel a nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, a nevelőszülői tanácsadó, a képzést szervező illetve folytató szakember és a pszichológus között. A tárgyi feltételek vizsgálatakor csak az adott helyzet értékelhető, jövőbeli ígéretek nem képezhetik a nevelőszülői felkészítő képzésbe lépés alapját. A gyermek befogadására vállalkozó család környezetének rendezettnek, biztonságosnak, igényesnek kell lennie, az otthonosság érzetét keltve gyermekben és szakemberben egyaránt. Az érett személyiség, a rendezett, kiegyensúlyozott élethelyzet, a tágabb család, baráti kör támogatása, az elfogadó attitűd, a letisztult motiváció szükség esetén ismételt beszélgetéssel, pszichológiai interjúval felmérhető. A jelentkezőkkel érthetően, egyenesen kommunikálva, tisztelettel és udvariasan kell bánni. Elutasítás, megszégyenítés helyett arra kell törekedni, hogy a jelentkező maga lássa be a nevelőszülői feladatra történő jelentkezés időszerűtlenségét. Súlyosabb problémák feltárása NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 9

10 esetén olyan szolgáltatásokra, intézményekre ajánlott felhívni a jelentkező figyelmét, ahol problémái megoldásához szakszerű segítséget kaphat. Bár a jogszabályok a nevelőszülői feladatra jelentkezés feltételéül nem határoznak meg jövedelmi korlátot, mégis szükséges vizsgálni a jelentkezők rendszeres bevételeinek forrását, egzisztenciájuk biztonságát. Fontos meggyőződni arról, hogy a jelentkezőt nem az anyagi haszonszerzés motiválja, hogy várhatóan hosszabb távon is képes lesz anyagi biztonságot garantálni a gyermek számára, felmérve, hogy a befogadott gyermek nevelésével járó többletfeladatok és többletterhek esetenként meghaladhatják a folyósított juttatások mértékét. Jelentkezéskor előnyt élvezzen a teljes család, illetve egyedülálló jelentkező esetén a segítő rokoni, baráti kapcsolatok jelenthetnek garanciát arra nézve, hogy a nevelőszülő hosszabb távon is képes lesz megbirkózni a rá háruló feladatokkal. A jelentkező együttműködési készsége, jó kommunikációja, problémaérzékenysége, ugyanakkor empatikus, elfogadó magatartása már a nevelőszülői felkészítő képzés megkezdése előtt támpontot adhatnak a jelentkező fogadásához vagy elutasításához. Hivatásos nevelőszülő jelölt esetén a segítői háttér szükségessége és vizsgálata a működtető szakmai koncepciója és foglalkoztatási rendje alapján kerül elbírálásra. Amennyiben a működtetőt nevelőszülői képesítéssel rendelkező jelentkező keresi meg, a szervezet vezetője, vagy a kiválasztással megbízott munkatárs felveszi a kapcsolatot a tanúsítványt kiadó szervezet vezetőjével, és egyezteti a jelentkező működtetésére vonatkozó jövőbeli terveket. Más szervezettel jogviszonyban álló nevelőszülővel csak működtetője írásos hozzájárulásával létesíthető további nevelőszülői jogviszony. NGYE-NSZ.1.3. standard Nevelőszülők képzése, továbbképzése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik, változatos módszereket alkalmazva a képességek, készségek fejlesztése, a színvonalas feladatellátáshoz szükséges ismeretanyag átadása érdekében. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 10

11 NGYE-NSZ.1.3.standard magyarázata A felkészítő képzés célja a résztvevők megismertetése a nevelőszülőség általános szakmai követelményeivel, szabályaival, segítésük a nevelőszülői feladatokra való tudatos felkészülésben. Működő hagyományos nevelőszülő esetén hivatásos nevelőszülői szakképesítés megszerzésére a működtető anyagi támogatásával csak a szervezet igényei és lehetőségei, valamint a korábbi együttműködés tapasztalatai mentén kerülhet sor. A működtető nem köteles a nevelőszülői szakképesítéssel rendelkezőt hivatásos nevelőszülői jogviszonyban alkalmazni. A működő nevelőszülők továbbképzésének megszervezésekor törekedni kell arra, hogy az eltérő igények mentén, változatos formában és tartalommal nyújtson segítséget a szervezet a nevelőszülők hatékony munkavégzéséhez, a kiégés elkerülése érdekében. A célcsoportokat az igények és szükségletek mentén, a nevelőszülőket foglalkoztató aktualitások figyelembe vételével ajánlott megszervezni. Az esetmegbeszélő csoportmunka, a szupervízió arányát ajánlott fokozni az ismeretátadás hagyományos módszereivel szemben. A jogszabályi előírások mentén a működtető kidolgozza a nevelőszülői alkalmasság felülvizsgálatának szempontsorát és protokollját. NGYE-NSZ.1. STANDARD felülvizsgálati szempontjai 1. A szervezet toborzási terve, s az annak alapjául szolgáló elemzések, igényfelmérés. 2. A szervezet kidolgozott protokollja a nevelőszülői feladatra jelentkezők alkalmassági szűrése vonatkozásában. 3. A feladat koordinálását végző személy, a szakmai team egyes tagjainak kompetenciái a nevelőszülők toborzása, kiválasztása és képzése tekintetében. 4. A toborzás-kiválasztás-képzés hatékonyságát elemző anyagok, a tapasztalatok összegzése, beépítése a szervezet fejlesztésének tervezésébe. 5. A szervezet képzési, továbbképzési terve. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 11

12 6. A nevelőszülői továbbképzések hasznosságának értékelése, elemzése, a szervezet által végzett igényfelmérés a nevelőszülők körében a továbbképzések tematikájának összeállításához. 7. Intézkedési terv a továbbképzésekről történt távolmaradás okainak felderítésére, megszüntetésére. 8. A nevelőszülői alkalmasság felülvizsgálatának szempontsora, protokollja. NGYE-NSZ.2. STANDARD A GYERMEK SZÁMÁRA A LEGMEGFELELŐBB NEVELŐSZÜLŐI CSALÁD KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI HA A MEGYEI/FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE ALAPJÁN A GYERMEK NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBA TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE JAVASOLT, OLYAN GONDOZÁSI HELYET KELL KIVÁLASZTANI, AMELY ELŐSEGÍTI A GYERMEK LEGOPTIMÁLISABB FEJLŐDÉSÉT, KÉPESSÉGEI KIBONTAKOZÁSÁT, ÉS BIZTONSÁGOT TUD NYÚJTANI A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS IDEJÉRE. NGYE-NSZ.2.1. standard A gyermek szükségleteire fókuszáló tervkészítésnél meghatározó szempont a nevelőszülői család lakóhelye, a településen elérhető szolgáltatások. NGYE-NSZ.2.1. standard magyarázata Az optimális gondozási hely kiválasztásának alapvető feltétele a gyermek aktuális személyiségállapotának, különleges vagy speciális szükségleteinek, egyedi problémáinak és igényeinek alapos feltérképezése, az erről rendelkezésre álló szakvélemények és információknak átadása a szóba jöhető működtetők számára. Az optimális gondozási hely kiválasztásánál elsődlegesen a gyermek szükségleteiből kell kiindulni, figyelembe véve, hogy a szóba jöhető gondozási helyeken milyen szakemberek állnak rendelkezésre, illetve, hogy az adott gondozási hely környezetében milyen szolgáltatások igénybe vételére van mód. Vagyis a nevelőszülő lakóhelyén legyen lehetőség az egészségügyi, oktatási, nevelési szükségletek kielégítésre, továbbá a szakértői vizsgálatok NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 12

13 során feltárt problémák, az esetleges különleges vagy speciális szükségletből fakadó feladatok kezelését felvállaló szakemberek igénybe vételére. A nevelőszülői család lakóhelyének a gyermek és szülei, hozzátartozói kapcsolattartásának biztosítása szempontjából is különleges jelentősége van. A gyermeket lehetőség szerint olyan településen kell elhelyezni, ahol a szülői, hozzátartozói kapcsolat megtartható és építhető marad. A találkozás megvalósulása nem ütközik olyan akadályokba, amelyek a távolság vagy a település megközelíthetősége miatt bármelyik fél számára is leküzdhetetlen nehézséget okoz. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben, a gyermek biztonsága érdekében lehet. Fontos figyelemmel lenni arra is, hogy az adott településen - ha ez a nevelőszülő háztartásában nem lehetséges - milyen lehetőség van a kapcsolattartás helyszínének biztosítására, és szükség esetén milyen szakemberek vonhatók be a találkozás tartalmas lebonyolítása érdekében. Megyei/Fővárosi fenntartású nevelőszülői hálózatok esetén a szervezet illetékességi területén kívül élő nevelőszülői család csak akkor jöhet szóba, ha a kapcsolattartást nem nehezítik meg a vérszerinti és a nevelőszülő lakása közötti távolság és tömegközlekedési nehézségek. NGYE-NSZ.2.2. standard Az optimális gondozási hely kiválasztásánál tekintettel kell lenni a nevelőszülői család szerkezetére. NGYE-NSZ.2.2. standard magyarázata A nevelőszülői család kiválasztásánál az engedélyezett férőhelyeken túl figyelemmel kell lenni a családszerkezetre is. Alapvető szempont, hogy egy nevelőcsaládba - a jogszabályi keretek betartása mellett - csak olyan létszámban kerüljenek gyerekek, amely lehetővé teszi egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket a család kiegyensúlyozott életvezetésének megtartása mellett. A létszám meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, ha a gyerekek különleges ellátást igényelnek, vagy speciális szükségletűek. Azonos életkorú gyermekek - beleértve a nevelőszülő saját gyermekét is - csak kivételes esetben nevelkedjenek egy családban, legalább egy év korkülönbség javasolt az elhelyezett NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 13

14 gyermekek között. Törekedni kell arra, hogy a nevelőszülői családban élő legfiatalabb gyermek idősebb legyen az újonnan befogadásra kerülő gyermeknél. Fontos a természetes testvérsor követése az újabb gyermek befogadása esetén is. A nevelőszülői családba - testvérek kivételével - egyszerre egy gyermek kerüljön, új gyermek befogadásának feltétele az előző gyermek(ek) sikeres beilleszkedése. Javasolt, hogy a befogadások között legalább egy év teljen el. A nevelőszülői család erőforrásainak számbavételekor figyelemmel kell lenni arra, hogy egyszülős vagy teljes család, hogy a nagyszülők, illetve a felnőtt saját gyermekek segítségére számíthatnak-e a mindennapi feladatok ellátása során. Meghatározó a nevelőszülők munkabeosztása, leterheltsége, a munkaidő kereteinek rugalmassága. A gyermek és a nevelőszülő személyiségjegyeinek összeillesztéséhez szükséges a nevelőszülő személyiségének megismerése, a képzés végeztével készült családértékelés megállapításainak, javaslatainak figyelembe vétele, működő nevelőszülői család esetén a családot segítő, jól ismerő szakemberek tapasztalata. NGYE-NSZ.2.3. standard A nevelőszülő szakmai felkészültségének, különleges erőforrásainak figyelembe vétele a kiválasztásnál. NGYE-NSZ.2.3. standard magyarázata Az optimális nevelőszülői család kiválasztásánál figyelembe kell venni a gondozás várható időtartamát is. Más személyiségű, más felkészültségű nevelőszülőt igényel, ha várható a gyermek meghatározott időn belüli hazagondozása vagy örökbefogadó családba történő átgondozása, és mást, ha előreláthatólag hosszú távú nevelőszülői elhelyezésre kell számítani, pl. a szülő betegsége okán. Bár a nevelőszülői felkészítő képzés során a résztvevők mindannyian arra a feladatra készülnek, hogy átmeneti időre biztosítanak családi környezetet a gyermek számára, míg végleges sorsrendezése meg nem történhet, de az egyes nevelőszülők más-más erősségekkel rendelkeznek e tekintetben. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 14

15 A szervezetnek ki kell használnia az egyes nevelőszülők speciális felkészültségéből, tudásából, tapasztalataiból származó előnyöket, ehhez a nevelőszülő személyiségének, tudásának, erősségeinek és fejlesztendő területeinek pontos feltérképezése szükséges. Ezért kell különös figyelmet fordítani a nevelőszülők toborzására, kiválasztására és képzésére. NGYE-NSZ.2.4. standard Az optimális nevelőszülői család, az identitás megőrzésének biztosítékát jelenti. NGYE-NSZ.2.4. standard magyarázata A gyermek számára lehetőség szerint olyan nevelőszülői családot kell gondozási helyként kiválasztani, ahol megőrizheti nemzeti, etnikai hovatartozását, gyakorolhatja származási családjából hozott vallását, nyelvét, őrizheti hagyományait, szokásait. A nevelőszülői családban a gyermekek ne csupán információt kapjanak származásukról, nemzetiségi, etnikai hovatartozásukról, hanem lehetőség szerint a nevelőszülő személyes példáján, a család értékrendjén keresztül mélyíthessék el ismereteiket népük történelmét, hitvilágát, tradícióit, művészetét illetően, gyakorolhassák nyelvüket és szokásaikat. NGYE-NSZ.2.5. standard A gyermek érettségi szintjének megfelelő bevonása a döntés-előkészítésbe a sikeres beillesztés garanciája lehet. NGYE-NSZ.2.5. standard magyarázata A gondozási hely kiválasztásakor - érettségi szintjének megfelelően - a gyermeket is be kell vonni a döntés-előkészítésbe. A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság gondozási hely típusára vonatkozó javaslatának megfelelően, amennyiben több nevelőszülői család is szóba jöhet az elhelyezésnél, lehetővé kell tenni, hogy a gyermek megfelelő információk birtokában, ideális esetben a gondozási helyek személyes felkeresése során véleményét elmondhassa, és azt a döntés meghozatalánál a szakemberek figyelembe vegyék. A gyermeknek az elhelyezés előkészítése során minden részletre kiterjedően kell felvilágosítást adni a tekintetben, hogy új gondozási helyén milyen lehetőségei lesznek NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 15

16 tanulmányai, kedvenc szabadidős tevékenysége folytatására, rokoni, baráti, kapcsolatai ápolására. NGYE-NSZ.2. STANDARD felülvizsgálati szempontjai 1. A szakmai team rendelkezésére álló információk, szakvélemények, amelyek ismeretében meghatározhatóak a gyermek szükségletei. 2. A szülők, hozzátartozók véleménye, lehetősége a gyermekükkel való kapcsolattartásra vonatkozóan, ennek figyelembe vétele a nevelőszülői család kiválasztásakor. 3. A gyermek sajátos igényei, szükségletei és a kiválasztott nevelőszülői család összeilleszthetősége. 4. A nevelőszülői család tágabb környezetében elérhető szolgáltatások, szakemberek, amelyekre a gyermek fejlesztéséhez szükség van. 5. A gyermekkel kapcsolatos rövid- és hosszú távú terv megvalósítását elősegítő nevelőszülői tapasztalat, speciális felkészültség. 6. A gyermek etnikai, vallási, nyelvi, kulturális identitásának megfelelő nevelőszülői család, a hagyományok, szokások gyakorlásának, az ismeretek bővítésének lehetősége. 7. A szakmai team, a szervezet segítsége, egyéb külső lehetőségek felkutatása, biztosítása az identitás őrzéséhez. 8. A gyermek bevonása a döntés-előkészítés folyamatába, kéréseinek, javaslatainak figyelembe vétele a döntésnél. NGYE-NSZ.3. STANDARD BEILLESZTÉS A NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBA A GYERMEK NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBA VALÓ BEILLESZTÉSÉNEK FOLYAMATA A GONDOZÓ ÉS A BEFOGADÓ INTÉZMÉNY/CSALÁD RÉSZÉRŐL KIEMELT FIGYELMET, ÖSSZEHANGOLT TEAM-MUNKÁT ÉS FOKOZOTT TÜRELMET, EMPÁTIÁT IGÉNYLŐ TEVÉKENYSÉG, AMELYNEK SORÁN A GYERMEK, A SZÜLŐK ÉS A SZAKEMBEREK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ, A NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 16

17 TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS BEÉPÍTÉSE A TOVÁBBI LÉPÉSEK TERVEZÉSEKOR FOLYAMATOS KELL, HOGY LEGYEN. NGYE-NSZ.3.1. standard Az ismerkedés, kapcsolatépítés során a fokozatosság elvének kell érvényesülnie a gyermek tempójához igazodva. NGYE-NSZ.3.1. standard magyarázata Az elhelyezési értekezleten döntés születik az ismerkedést, kapcsolatépítést koordináló szakember személyéről. Az ismerkedési folyamatban közreműködő szakemberek együttesen elkészítik a folyamat időtervét. A kapcsolatépítés folyamatában a gyermek tempóját kell mindenek előtt figyelembe venni, a leendő nevelőszülői család tagjaival, új gondozási helyével fokozatosan ismerkedhet meg a gyermek. A gyermek aktuális gondozói lépésről lépésre vonják be a leendő nevelőszülőket a gondozási folyamatba, ismertetik meg a gyermek szokásaival, egyéni ízlésével, életritmusával. A gyermeket -életkorának, érettségének megfelelően - minden lépésről tájékoztatni kell, leendő nevelőszüleivel való találkozások után lehetőleg szakember segítségével kell megbeszélni tapasztalatait, válaszolni a felmerülő kérdésekre, eloszlatni esetleges aggályait, félelmeit. Kívánatos, hogy a gyermek vérszerinti szülei, hozzátartozói már az átgondozás során megismerkedhessenek gyermekük leendő családjával, hogy jelenlétükkel, közreműködésükkel megnyugtathassák a gyermeket, s ők maguk is meggyőződhessenek arról, hogy a nevelőszülői családba helyezés gyermekük érdekét szolgálja, s arra az átmeneti időre szól, amíg ők nem képesek nevelni őt. NGYE-NSZ.3.2. standard A nevelőszülői családba helyezett gyermek - sajátos helyzetére tekintettel - kiemelt bánásmódban részesül standard magyarázata NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 17

18 A család valamennyi tagja őszinte, értő figyelemmel fordul a gyermek felé, érzelmi támaszt nyújtva ezzel a veszteségek sorát megélő, traumatizált gyermeknek. A segítő szakmai team tagjai gyakoribb látogatásokkal, intenzívebb jelenléttel segítik a nevelőszülőt a befogadás időszakában, együttesen törekednek arra, hogy a gyermek megkapjon minden információt a család élet- és szokásrendjére, a vele kapcsolatos tervekre, lehetőségekre vonatkozóan. Amennyiben indokolt, a gyermeknek azonnali terápiás segítséget kell nyújtani a történtek feldolgozásához. A szülőkkel, hozzátartozókkal való kapcsolatot - a határozatban foglaltaknak megfelelően - haladéktalanul fel kell venni, hogy a gyermek megtapasztalhassa a folyamatosság és biztonság érzését. NGYE-NSZ.3.3. standard Az adott gondozási helyen élő gyermek(ek) felkészítése az új gyermek fogadására a sikeres beillesztés biztosítéka standard magyarázata A nevelőszülői családban élő gyermekeket (saját vagy már ott élő nevelt gyermek) szükséges bevonni a döntés-előkészítés folyamatába. Ez vonatkozik a(z újabb) nevelt gyermek befogadásának vállalására meghozott közös döntésre, a kapcsolatépítés folyamatában való részvételre, valamint a befogadás intenzív odafordulást és segítségnyújtást igénylő időszakának megtervezésére egyaránt. A családban élő gyermekeket életkoruknak, személyiségállapotuknak megfelelően ajánlott bevonni a befogadással kapcsolatos teendők megosztásába. NGYE-NSZ.3.4. standard A nevelőszülőnek és az őt segítő szakmai teamnek személyes bizalmi kapcsolat kialakítására kell törekednie a befogadott gyermekkel. NGYE-NSZ.3.4. standard magyarázata NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 18

19 A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team az elhelyezési eljárás és a kapcsolatépítési folyamat során nyitottan és barátságosan fordul a gyermekhez, és igyekszik minél alaposabb ismereteket szerezni a gyermek korábbi, megszokott életmódjáról, életritmusáról, valamint feltérképezi kapcsolatrendszerét, a számára fontos személyeket, tevékenységeket, intézményeket. A gyermek kérdéseire őszinte, informatív választ adva igyekszik csökkenteni a gyermekben lévő bizonytalanságot, félelmeket. A gyermek személyének szóló feltétel nélküli bizalommal, cselekedeteire adott értékelő, megerősítő visszajelzésekkel lépésről lépésre segíti a nevelőszülői családba való beilleszkedésben. NGYE-NSZ.3.5. standard A nevelőszülőt segítő szakmai teamnek gondoskodnia kell a gyermek dokumentációjának, személyes tárgyainak, emlékeinek átadásáról, átvételéről. NGYE-NSZ.3.5. standard magyarázata A gyermek befogadásakor a nevelőszülőnek meg kell kapnia minden olyan dokumentumot, amely a további gondozási, nevelési tevékenység elengedhetetlen feltétele: személyes iratok, a gyermek egészségügyi, iskolai dokumentációja, szakértői vélemények, egyéni elhelyezési javaslat és terv. Ha a gyermek előző gondozási helye a gyermekvédelmi szakellátó rendszer valamelyik intézménye volt, az itt készített fotók, élettörténetkönyv, feljegyzések a gyermek fejlődéséről, szintén az átadandó dokumentáció részét képezik. A gyermek személyes tárgyai, kedvenc játékai, ruhái, emléktárgyai a befogadó nevelőszülői családban is megbecsülést kell, hogy kapjanak, a gyermek számára a folyamatosság és biztonság nélkülözhetetlen elemei. NGYE-NSZ.3. STANDARD felülvizsgálati szempontjai 1. Az ismerkedés, kapcsolatépítés folyamatát koordináló személy kijelölése, az elbocsátó illetve befogadó intézmény/szervezet szakembereinek kompetenciái 2. Az ismerkedés, kapcsolatépítés terve, a tapasztalatok mentén esetleges újratervezése NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 19

20 3. Terápiás segítség nyújtása a beilleszkedés folyamatában 4. A gyermek dokumentációjának, személyes tárgyainak, emlékeinek átadása, átvétele 5. A gyermek számára fontos tárgyak, emlékek megbecsülése az új gondozási helyen 6. A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team rendelkezésére álló információk a gyermekkel kapcsolatos teendők megtervezéséhez. 7. A gyermek viselkedésből leszűrhető információk, levonható következtetések, az esetleges azonnali terápiás beavatkozás szükségessége. 8. A megfelelő terápiás segítség biztosítása, ennek megjelenése a fejlesztés-tervezés kulcsfontosságú elemeként. 9. A szülők, hozzátartozók, valamint a nevelőszülő és az őt segítő szakemberek elérhetőségének kölcsönös ismerete, a személyes kapcsolatfelvétel. NGYE-NSZ.4. STANDARD A FEJLESZTÉS-TERVEZÉS A FEJLESZTÉS-TERVEZÉS A GYERMEK SZÜKSÉGLETEIRE ÉS A GONDOZÁSI HELY ERŐFORRÁSAIRA ÉPÜLŐ, SZAKEMBER ÁLTAL KOORDINÁLT ÉS DOKUMENTÁLT TEVÉKENYSÉG, MELY A TERVEZÉS-VÉGREHAJTÁS-ÉRTÉKELÉS EGYÜTTES FOLYAMATÁBAN VALÓSUL MEG. NGYE-NSZ.4.1. standard A gyermek szükséglete, mint a fejlesztés-tervezés alapja. A gyermek akkor részesülhet a leghatékonyabb támogatásban, ha szociális, mentális érzelmi és egészségügyi szükségletei felmérésre, erősségei, fejlesztendő területei meghatározásra kerültek. NGYE-NSZ.4.1. standard magyarázata A szükségletek számbavételekor minden információ fontos. A vizsgálatok, valamint a Megyei/Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleményének rendelkeznie kell a korábbi életszakaszból származó információkkal, valamint a legfrissebb megfigyelések eredményeivel. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 20

21 Törekedni kell arra, hogy a gyerek aktuális személyiségállapotára vonatkozó információk minél több helyről érkezzenek. A gyermek érettségi szintjétől függően részt vesz képességei felmérésében, ezzel maga is aktív szereplőjévé válik saját fejlesztés-tervezésének, annak végrehajtásának. A szükségletorientált fejlesztés-tervezés cél-és feladat meghatározását, az időkeretek kijelölését, a dokumentálást, valamint a teljes folyamatot szakmai team kontrollálja és értékeli. A koordinációt szakember végzi. NGYE-NSZ.4.2. standard A gondozási hely erőforrásai az optimális fejlesztés előfeltételei, tehát a fejlesztéstervezés célja felismerni mindazon lehetőségeket, melyekkel a gyermeket a mindennapi életben segíteni, támogatni lehet. Ennek megfelelően a tervezés része a megfelelő gondozási hely kiválasztása, esetleges megváltoztatása is. NGYE-NSZ.4.2. standard magyarázata A gondozási hely erőforrásainak számítanak: a működtető szakmai ellátó és szolgáltató rendszere, nevelési-gondozási profilja, eszközei, módszerei, infrastruktúrája, hagyományai, értékrendje, személyi állománya, a nevelőszülő egyéni adottságai, személyes, szakmai felkészültsége, képzettsége, a nevelőszülői család közeli és távoli környezete, a település adottságai. Mindezek együttesen jelentik a fejlesztés-tervezés tudatosan megszervezett környezetét. Az erőforrások számbavétele a gondozási hely kijelölésétől a gondozás teljes folyamatán át meghatározó szerepet játszik a nevelési-gondozási program kialakításában és végrehajtásában. NGYE-NSZ.4.3. standard A fejlesztés-tervezés olyan folyamat, mely a célok megvalósításával, az újabb célok kitűzésével és elérésével képes biztosítani a hatékonyságot. NGYE-NSZ.4.3. standard magyarázata NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 21

22 A nevelőszülői család és a segítő szakmai team rendszeresen, illetve időszakosan áttekintik, értékelik a fejlesztés menetét, nehézségeit és eredményeit. Ezek alapján együttesen határozzák meg az újabb, szükség esetén megváltozott célokat és feladatokat. A folyamatban résztvevő munkatársak szerepét, feladatait és felelősségét pontosan ki kell jelölni, meg kell határozni, erről minden érintettet tájékoztatni kell. A fejlesztés-tervezés, annak dokumentált értékelése képet kell adjon a gyermek aktuális helyzetéről, a mindenkori döntés-előkészítés alapjául kell, hogy szolgáljon. Olyan strukturált, célorientált nevelést, gondozást kell lehetővé tenni, melynek során az elért eredmények jól láthatóak, értékelhetők lesznek. NGYE-NSZ.4.4. standard A fejlesztés-tervezésben minden olyan személy részt vesz, aki a gyermek fejlődéséhez hasznos információkat képes nyújtani, illetve jelenlétével és szándékával a célok megvalósítását szolgálja. NGYE-NSZ.4.4. standard magyarázata A gyermek vérszerinti hozzátartozói, a családi és ismeretségi körébe tartozók nemcsak a korai életszakaszról adhatnak információkat, hanem az ellátás során újonnan kialakult, a gyermek számára fontos eseményekről, változásokról is. A régi és új kapcsolatok, kötődések mentén a gyermek számára fontos személyek aktív részesévé válnak a fejlesztés-tervezésnek. A fejlesztés-tervezésben résztvevők a megállapodásban foglaltak szerint, dokumentált formában kötelezettséget vállalnak a gyermek fejlesztésében. NGYE-NSZ.4. STANDARD felülvizsgálati szempontjai: 1. A meghatározandó célok kijelöléséhez és a feladatok végrehajtásához szükséges információk mennyisége és tartalma. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 22

23 2. Az egyéni-gondozási tervben foglalt feladatok, módszerek, időtervek, és a gyermek szükségleteinek egybevetése. 3. A nevelőszülői tevékenységet segítő szakmai team rendelkezésére álló információk a nevelőszülői család fejlesztő módszereiről, folyamatos szakmai felkészültségéről. 4. A fejlesztés- tervezés dokumentációja, részletesség, tartalom, értelmezhetőség a végrehajtás szempontjából. 5. A fejlesztés dokumentációja, mint a gyermek fejlődésének tükörképe. 6. A rugalmasság elvének érvényesülése, fejlesztés-tervezés és végrehajtás rendszere, a megváltozott szükségletek követése. 7. A szakmai konzultációk, fejlesztés-tervezési megbeszélések rendszeressége. 8. A kiegészítő szolgáltatásokat igénybevétele. 9. A nevelőszülői család tárgyi és személyi feltételei, családi erőforrások a kötődések, és biztonságos kapcsolat kiépítése / megtartása érdekében. 10. A lakókörnyezet szolgáltatási lehetőségei, azok nyomonkövetése, beépítése a fejlesztés-tervezésbe. 11. A nevelőszülő helye, szerepe, érvényesülése a szakértői csoporton belül. 12. A szervezet, mint széleskörű szakmai-team tanácsadási, támogató-értékelő funkciója, a szervezet sajátos segítői profilja. NGYE-NSZ.5. STANDARD SZEMÉLYES KÖTŐDÉS A NEVELŐSZÜLŐI CSALÁDBAN A NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS A GYERMEK SZÁMÁRA A CSALÁDI KÖRNYEZETBEN MEGÉLT SZEMÉLYESSÉGET, ÉRZELMI KÖTŐDÉST ÉS BIZTONSÁGOT HIVATOTT MEGTEREMTENI. A SZEMÉLYES KÖTŐDÉS AZ AZ ESZKÖZ, ÉS EGYBEN CÉL IS, MELLYEL/MELYBEN A GYERMEK FEJLESZTÉSE MEGVALÓSUL, AZ ELSZENVEDETT VESZTESÉGEI KEZELHETŐVÉ VÁLNAK, AZ ÖNÁLLÓ ÉLETRE, SAJÁT CSALÁD ALAPÍTÁSÁRA ÉS FENNTARTÁSÁRA VALÓ KÉPESSÉGEI ÉS KÉSZSÉGEI IDŐVEL KIALAKULNAK. NGYE-NSZ.5.1. standard NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 23

24 A nevelőszülő és családja a gyermek számára a folyamatos jelenlétet, az állandóan elérhető napi kapcsolat lehetőségét jelenti. NGYE-NSZ.5.1. standard magyarázata A nevelőszülői család, mint személyes élettér, természetes belső erőforrásaival, érzelmi kapcsolataival a gyermek számára részben és átmenetileg helyettesíti, pótolja a vérszerinti családot, új lehetőségeket teremt a családi szerepek kialakításában, gyakorlásában. Feltételezi az állandó személyes kapcsolatot, az érzelmi biztonságot, az együttélés természetes formáját, a lakókörnyezetbe való integrációt. Előfordul, hogy a gyermek számára ez az első család-élmény, ez alapozza meg saját családképét, itt sajátítja el a családi szerepeket. A nevelőszülői családba kerülés a gyermek számára a sorozatos veszteségek és sérülések után a biztonság, védelem első érzetét teremtheti meg. A családon belüli kapcsolatok kialakulása, megélése a családi szerepekre szocializál, a gyermek későbbi, felnőtt életének modelljévé válhat, értékrendjébe beépülhet. NGYE-NSZ.5.2. standard A szülői szerepek és a nevelőszülői hivatás együttes érvényesülése a gyermek szükségletei mentén. NGYE-NSZ.5.2. standard magyarázata A szülői szerep nem függetleníthető a nevelőszülői hivatás szakmai követelményeitől. Meg kell találni a helyes arányt a nevelés-gondozás folyamatában, légkörében. A szülői szerepekből adódó érzelmi többlet és igény ugyanúgy része a nevelőszülői gondozásnak, mint a szakmai elvárásoknak való megfelelés. Az egyéni adottságok, képességek önmagukban nem elegendőek a sajátos szerep betöltésére. A képzés, felkészítés és folyamatos szakmai segítségnyújtás, esetmegbeszélés és szupervízió elengedhetetlen feltételei a hatékony nevelőszülői ellátásnak. Ezzel a képességgel, szemlélettel és belátással a nevelőszülői család egészének rendelkeznie kell. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 24

25 A szülői szerepek, személyek, érzések a gyermek természetes szükségletei, melyek sajátos megéléséről a gyermeknek mindig reális képpel kell rendelkeznie. A nevelőszülő elfogadja a gyermek vérszerinti kötődését, a gyermek érdekében biztosítja, támogatja a családi kapcsolatok ápolását, biztosítva ezzel a hazakerülés esélyét is. A nevelőszülőnek eleget kell tennie a gyermekvédelmi szakellátás jogszabályokba foglalt követelményeinek is. Gondoskodik a gyermek fejlesztés-tervezéséről, annak végrehajtásáról, rendszeresen számot ad a fejlődés eredményeiről, nehézségeiről, biztosítja a gyermek számára fontos kapcsolatok ápolását, eleget tesz a működtető foglalkoztatással járó elvárásainak. Tevékenységét az nevelésbe vételi határozatban foglaltak szerint végzi. Vállalása esetén felelősséggel elvégzi a gyámságból, vagyonkezelésből származó feladatait. NGYE-NSZ.5.3. standard A veszteségek feldolgozása, kezelése elfogadáson, megértésen és szakmai segítségnyújtáson alapul. NGYE-NSZ.5.3. standard magyarázata A nevelőszülői családba a gyerek saját élettörténetével érkezik, mely veszteségek sorozatával terhelt. A veszteségek feltárásában a szakértői team összehangolt munkát folytat. A szükséges vizsgálatokon túl kiemelt jelentőséggel bírnak a nevelőszülő és a gyermek környezetének megfigyelései, közvetlen, vagy közvetett úton szerzett tapasztalatai. Minden, a megszokottól eltérő tevékenység, viselkedés, alkotás, gesztus, szó, érzelmi megnyilvánulás jelzésértékűvé válik. A nyílt, őszinte, bizalomra épülő kapcsolat és légkör a feltétele annak, hogy a gyerek szóban is képes legyen megfogalmazni átélt veszteségeit. A veszteségek súlyát, mértékét és jelentőségét minden esetben a gyerekre gyakorolt hatása alapján kell megítélni. A feldolgozására és a probléma kezelésére csak a veszteséget kiváltó okok tisztázása, a veszteség jellegének, illetve a gyermekre gyakorolt hatásának feltárása után kerülhet sor. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 25

26 A veszteség kezelésének adekvát terápiáját, a folyamatban résztvevők körét és feladatait csak kompetens szakember állapíthatja meg. A nevelőszülő csak saját lehetőségei és képességei mentén folytathat veszteségkezelést, adott esetben legfontosabb szerepe a közvetítésben lehet. A nevelőszülői ellátásba kerülő gyermek esetében kivétel nélkül fel kell készülni a szeretett személytől való elszakadás súlyos következményeire, a haraggal, szomorúsággal, indulattal teli viselkedésre. A nevelőszülőnek felkészültsége folytán ismernie kell ezeket az érzéseket, reakciókat,illetve a nehezen kezelhetőség mögött rejlő valódi okokat. A veszteségek feldolgozásában szülői elfogadással, szakemberként kell közreműködnie. A veszteségkezelés időigényes folyamat lehet, a különböző traumák, a hozzájuk kapcsolódó érzések, viselkedések újra és újra visszatérhetnek, ezért nagyfokú türelmet kíván meg a nevelőszülőtől, családtagoktól, szakértői csoporttól, külső segítőktől. NGYE-NSZ.5. STANDARD felülvizsgálati szempontjai 1. A nevelőszülő rendelkezésére álló alapinformációk az ellátás kezdetén a gyerekre és családjára vonatkozóan. Átjárhatóság és információ áramlás az alap-és szakellátás között. 2. Az iratanyagok rendezettsége, hiánytalansága, a jogszabályokban előírtak szerinti dokumentációja. 3. Személyes, bizalmi helyzetek gyakorisága, tudatossága a nevelőszülői család és a gyermek együttélése során, a pedagógiai tervszerűség hatása a kötődések kiépülésében. 4. A kötődések rendszerében a gyermek saját családi azonosságtudatának alakulása. 5. A családi hagyomány, mint értékrend érvényesülése. 6. A nevelőszülői ellátást segítő szakmai team információi a nevelőszülői család fejlesztő módszereiről. 7. A szakszerűség elvének és gyakorlatának érvényesülése a veszteségek kezelésében, valamint a kötődések kialakításához szükséges pszichés, terápiás segítségnyújtásban. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 26

27 NGYE-NSZ.6. STANDARD CSALÁDI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA A NEVELŐSZÜLŐ ÉS AZ ŐT SEGÍTŐ SZAKMAI TEAM ELŐSEGÍTI A GYERMEK ÉS VÉRSZERINTI CSALÁDJÁNAK, HOZZÁTARTOZÓINAK KAPCSOLATTARTÁSÁT (ILLETVE SZÜKSÉG ESETÉN KAPCSOLATFELVÉTELÉT) A SZÜLŐI KOMPETENCIÁK MEGTARTÁSÁVAL ÉS NÖVELÉSÉVEL, AZ EGYÉNI ELHELYEZÉSI TERVBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, ERŐSÍTVE EZZEL A CSALÁDI ÖSSZETARTOZÁST. NGYE-NSZ.6.1. standard Szakemberek szoros és tervszerű együttműködése nélkülözhetetlen a kapcsolattartás és hazagondozás érdekében. NGYE-NSZ.6.1. standard magyarázata A nevelőszülő, valamint a szervezet részéről a családgondozást végző nevelőszülői tanácsadó írásban dokumentált terv szerint szorosan együttműködik az illetékes gyermekjóléti szolgálat családgondozójával a gyermek hazagondozása érdekében. Az együttműködés és munkamegosztás alapdokumentuma a gyermek egyéni elhelyezési terve és az erre épülő egyéni gondozási nevelési terv. A gyámhivatali határozatban foglalt kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket betartják és betartatják a szakemberek. Amennyiben a szülők, hozzátartozók nem jelentkeznek, mindkét szolgáltató szervezet mozgósítja erőforrásait felkutatásuk érdekében, és minden lehetséges segítséget megadnak a szülőknek távolmaradásuk okának megszüntetéséhez. A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team rendszeresen tájékoztatja az illetékes döntéshozó szervet (gyámhivatal) a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról, s ha szükséges, módosítást kezdeményez a kapcsolattartás vonatkozásában (pl. a kapcsolattartás módja, helyszíne, időpontja, gyakorisága, folyamatos vagy időszakos jellege, stb.). NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 27

28 Az esetvezetés koncepcionális döntéseinek előkészítéséhez, a szükséges beavatkozások megtervezéséhez az együttműködő szakemberek bármelyike esetmegbeszélés összehívását kezdeményezheti, amely lehetőséget nyújt a tapasztalatok cseréjére, összegzésére is. Amennyiben lehetséges a gyermek visszahelyezése vérszerinti családjába, a hazagondozás minden esetben fokozatosan, a gyermek tempójához igazodva, előkészítve zajlik, folyamatos egyeztetéssel, munkamegosztással a két szolgáltató szervezet között. NGYE-NSZ.6.2. standard A nevelőszülő szakmai felkészültsége és hiteles viselkedése a gyermek számára a kettős lojalitás érzés kezelésének kulcsa. NGYE-NSZ.6.2. standard magyarázata A nevelőszülő és az őt segítő szakemberek a szülő, hozzátartozó felé elfogadással fordulnak, kifejezve bizalmukat a tekintetben, hogy a szülők, hozzátartozók képesek a változtatásra, erőforrásaik mozgósítására, gyermekük átmeneti nevelésének megszüntetése érdekében. A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team folyamatosan informálja a gyermeket családja helyzetének, életkörülményeinek alakulásáról, a szülőkről, hozzátartozókról mindvégig a tisztelet hangján szólva, kerülve a minősítő, megbélyegző megjegyzéseket. A szervezet gondoskodik arról, hogy a találkozás megfelelő körülmények között történjék, hogy a találkozás intimitása biztosítva legyen, s amennyiben szükséges, szakember bevonásával segíti a találkozón megjelentek közötti kommunikációt. A nevelőszülő - ha szükséges szakember bevonásával - felkészíti a gyermeket a hozzátartozóival való találkozásra, illetve segít feldolgoztatni a gyermekkel a találkozáson történteket. Lépésről lépésre törekedni kell arra - tiszteletben tartva a nevelőszülői család intim szféráját -, hogy a szülő, hozzátartozó megismerhesse gyermeke lakókörnyezetét, mindennapi életét, részese lehessen gyermeke napi tevékenységeinek és ünnepi pillanatainak egyaránt. NGYE-NSZ.6.3. standard A kapcsolattartás - a nevelőszülő és az őt segítő szakmai team közreműködésével - a szülői kompetencia megőrzésének és növelésének egyik eszköze lehet. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 28

29 NGYE-NSZ.6.3. standard magyarázata A nevelőszülő és a szakemberek folyamatosan tájékoztatják a szülőket a gyermek fejlődéséről, a vele történtekről. Partnerként konzultálnak a szülővel a gyermek gondozását, nevelését, oktatását érintő kérdésekről, bevonva őt a gondozási-nevelési tevékenységekbe és a döntéshozatalba egyaránt. A kapcsolattartásra jogosult szülővel, családtaggal éreztetik, hogy döntően fontos, központi szereplő a gyermek sorsának rendezésében, helyettesíthetetlen, pótolhatatlan kulcsszemély a gyermekéről való gondoskodásban. Ugyanakkor azt is tudatják a szülővel, hogy mely szakembertől, mely intézménytől milyen segítségre, támogatásra számíthat, illetve hol húzódnak a felelősség- és kompetenciahatárok, mi az, ami elvárható és számonkérhető. Az együttműködéstől és munkamegosztástól elzárkózó szülőt, hozzátartozót a vele szemben támasztott követelmények jobb megértésében, elutasító magatartásának következményeit feltárva segítik a szakemberek. A hozzátartozókkal folytatott kommunikáció során a nevelőszülő és a szakemberek törekednek az egyértelmű és érthető kifejezésmódra és a minden körülmények között megőrzött türelmes, nyugodt, udvarias hangnemre. A kapcsolattartás alkalmával együtt töltött idő a szakemberek közreműködésével azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy a szülőt szülői szerepében, felelősségvállalásában megtartsák, megerősítsék, bevonva a közös játéktevékenységbe, bizonyos gondozási, ellátási feladatokba, gyermekével közös jövőjük tervezésébe. NGYE-NSZ.6.4. standard A gyermek élettörténetének megörökítése a családi identitás megőrzését, fejlesztését szolgálja. NGYE-NSZ.6.4. standard magyarázata A gyermeknek saját élettörténetére, családi kapcsolataira, személyekre és tárgyakra vonatkozóan reális ismeretekkel, saját élményekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy e kötődések mentén reális önismerete, önértékelése és azonosságtudata kialakuljon, megmaradjon. A gyermeknek ismernie kell múltját, annak szereplőit, tárgyait, hozzájuk NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 29

30 fűződő érzéseit. A számára fontos kötődések és értékek nem kerülhetnek veszélybe, a folytonosság a fejlesztés-tervezés követelménye. Ennek érdekében a nevelőszülő és a szakemberek a szülőkkel, hozzátartozókkal illetve a korábban családgondozást végző szakemberekkel folytatott személyes beszélgetések során igyekeznek minél több ismeretet szerezni a gyermek nevelésbe vételt megelőző életéről, fejlődéstörténetéről, a család szokás- és normarendszeréről, hagyományiról. A nevelőszülő és az őt segítő szakmai team gondoskodik arról, hogy a gyermek megismerhesse élettörténetét, és életeseményeiről a későbbiekben felidézhető emlékekkel rendelkezzék. A nevelőszülő lehetővé teszi, hogy a gyermek birtokolhassa, gyarapíthassa családi emléktárgyait, fényképeit, ezeknek méltó megőrzésében segíti a gyermeket. Az élettörténet megörökítésének legalkalmasabb, egyéni formáját a gyermek, a nevelőszülő és a szakmai team együtt találják meg. Fontos, hogy ezt a gyűjteményt, mint a saját életét is, a gyermek fontosnak tartsa, s ebben a nevelőszülő elfogadó módon támogassa őt. Itt kap helyet a gyermek családrajza, élettérképe is. Az élettörténeti gyűjtemény tartalmazhat olyan személyes tárgyakat, emlékeket és feljegyzéseket is, amelyek csak a gyermek számára hozzáférhetők. A nevelőszülői családban töltött időszak eseményeinek, élményeinek megörökítése érdekében a nevelőszülő élettörténet könyvet vezet, illetve fényképek, videofelvételek készítésével dokumentálja a gyermek életének legfontosabb momentumait, hogy a gondozási hely megváltozásával, megszűnésével ezek az események is méltóképpen kerüljenek be emlékként a gyűjteménybe. NGYE-NSZ.6. STANDARD felülvizsgálati szempontjai 1. A kapcsolattartásra vonatkozó teendők részletes dokumentációja, cél-és feladatkijelölése a felelősök és határidők megnevezésével. 2. A felelősségkörök egyértelmű, mindenki számára látható és elfogadott meghatározása. NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: november február 30

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének, a jövő nemzedékek szószólójának JAVASLATA A FATESTVÉR

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Traumatológiai ellátásban részesült beteg számára tehermentesítő ortézist rendel kezelő orvosa, amit receptre felírt. Az üzletbe betérő beteg felvilágosítást kér Öntől. Tájékoztassa a beteget!

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztés Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról 1. előterjesztés száma: 173/2016. 2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása A munka- és tűzvédelem társadalmasítása Az élet egyre több területén válik aktuálissá a társadalmasítás. Egyre több embert vonunk be a társadalmi tulajdon védelmének különböző formáiba, hogy termelt értékeink

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben