E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı: : Kiss Miklós polgármester, Tisztelt Képviselı Testület! Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Belsı ellenırétıl Tisztelt Hivatal Vezetı! Tárgy: ajánlás a évi Tisztelt Pénzügyi Vezetı Kolléga! belsı ellenırzési javaslatok készítéséhez A évi belsı ellenırzési terv összeállításához, az alábbi javaslattal kívánok élni: STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV..Önkormányzata BEVEZETÉS 1. A stratégiai ellenırzési terv jogszabályi alapja Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/A..(1) bekezdése alapján a belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze, és eredményességét növelje. A belsı ellenırzés az ellenırzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött szerv kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 18. -a szerint a költségvetési szerveknél a belsı ellenırzési vezetınek stratégiai tervet kell készítenie, melyet a költségvetési szerv vezetıje hagy jóvá. A stratégiai terv a Ber.19. -a szerint - összhangban a költségvetési szerv hosszú távú céljaival meghatározza a belsı ellenırzésre vonatkozó stratégiai jellegő feladatokat, melyek kockázatelemzésen alapuló lebontását és részletezését az éves ellenırzési tervek elkészítése és megvalósítása során kell elvégezni. A Ber.32/B..(2) bekezdése szerint a társult önkormányzatok stratégiai ellenırzési

2 tervének és éves ellenırzési tervének összeállítása a belsı ellenırzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett önkormányzatok jegyzıje írásos véleményének figyelembevételével történik. A Ber.32/B..(3) bekezdés a) pontja pedig rögzíti, hogy a társult feladatellátás során készített stratégiai ellenırzési terv és éves ellenırzési terv magába foglalja a társulásban résztvevı önkormányzatoknak a képviselı-testület által jóváhagyott stratégiai ellenırzési terveit és éves ellenırzési terveit. 2. A stratégiai ellenırzési terv hatálya A stratégiai ellenırzési terv..önkormányzatára, illetve az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki idıszakra vonatkozóan. Nem konkrét ellenırzési programokat, hanem a belsı ellenırzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belsı ellenırzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. 3. A belsı ellenırzési rendszer mőködése án fogadták el Fonyód Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodását...önkormányzata Képviselı-testülete... számú határozatával hagyta ezt jóvá. Ebben került rögzítésre, hogy a társulás mőködési területén a belsı ellenırzési feladatokat, megbízási szerzıdés keretén belül látja el. Ezzel kistérségi szinten, egységes belsı ellenırzési rendszer kialakításáról, mőködtetésérıl, a szükséges források társulás keretében történı biztosításáról, a belsı ellenırzési feladat közös ellátásáról gondoskodtak. A társulási megállapodás szerint a belsı ellenır hatóköre a belsı ellenırzési feladat ellátásban részt vevı települési önkormányzatokra, azok polgármesteri hivatalaira, körjegyzıségeire, intézményeire, önmaga és munkaszervezetének belsı ellenırzésére, valamint az intézményi társulásokra és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. STRATÉGIAI ELLENİRZTÉSI TERVEZÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŐZÉSEK, STRATÉGIAI CÉLOK Az önkormányzat hosszú távú célkitőzései, stratégiai céljai A jogszabályok által elıírt kötelezıen ellátandó, a helyi közszolgáltatások körében teljesítendı, és az önként vállalt feladatok, illetve az önkormányzat gazdasági programjával összefüggésben: - A képviselı-testület tevékenységét a törvényesség, hatékonyság és eredményesség szempontjainak szem elıtt tartásával végezze. - A civil szervezetekkel, stb. történı együttmőködés. - A kistérségi, regionális és nemzetközi együttmőködés erısítése. - Szolgáltató közigazgatás fejlesztése. - Lakossággal való kapcsolattartás. - Oktatásba, nevelésbe történı befektetés. - A sport, mint az egészséges életmód és életminıséget meghatározó tényezı biztosítása. - Közmővelıdés elérhetı minıséggel. - A szociális ellátásoknál a rászorultság és az emberközpontúság elvének érvényesítése. - A település üzemeltetési feladatok ellátása. - Vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, növényvédelem biztosítása. - Járdák, úthálózat fejlesztése.

3 - Környezetvédelem, közterület- és parkgondozás gondozottabb, rendezettebb ellátása. - Településfejlesztési célok, városközpont revitalizációja, az egyéb település részek fejlesztése, javítása. - Intézményfejlesztési célok megvalósítása, mőemlékvédelem biztosítása. - Akadálymentesítés továbbfejlesztése, ipari park, az egészségügy lehetıségeinek fejlesztése. - Pénzügyi- és vagyongazdálkodás, továbbá a költségvetési politika stabilitása, illetve az önerıképesség növelése. Egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gazdálkodás átláthatóságának és racionalizálásának, ennek érdekében: - A település üzemeltetési feladatok tervezésénél és ütemezésénél fontos követelmény a pontos költségkalkulációs rendszer bevezetése, mellyel elkerülhetı az alul-, illetve felültervezés. - Meg kell teremteni az egyre bıvülı Európai Uniós pályázatok önrészének fedezetét, és ösztönözni kell az önkormányzat szervezeteit ezen pályázatok felkutatására. - Az önkormányzatnak elsıdleges célként kell kitőznie a hitelállomány növekedésének megállítását, illetve szinten tartását, gondoskodni kell a jelenlegi hitelállomány idıben történı törlesztésérıl és lehetıség szerinti csökkentésérıl. - Nagyobb súlyt kell fektetni az elıkészítésre, a szabályozási tervek felülvizsgálatára, hogy az ingatlanok hasznosítási feltételei kedvezıbbek legyenek. - A helyi jogi szabályozásra irányuló célok összeállítása mellett az adópolitika meghatározásánál a hatósági feladatellátás kötöttségeire is figyelemmel törekedni kell a nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság, elszámolás elveinek az érvényesítésére is. Az ellenırzés hosszú távú célkitőzései, stratégiai céljai Az önkormányzat hosszú távú célkitőzéseit elısegítı belsı ellenırzési hosszú távú célkitőzések és stratégiai célok az alábbiak: - Figyelembe kell venni a politikai, gazdasági, jogszabályi környezet változásait. - Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elısegítése, a rendelkezésre álló erıforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata. - Az önkormányzat intézményei mőködésének folyamatos ellenırzése, az intézményrendszer gazdálkodásának helyzetérıl megfelelı áttekintés nyújtása, az adott szervezet keretein belül racionális feladatellátás szorgalmazása. - A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekben a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belsı szabályzatok maradéktalan betartatása. - Bevételek elıírásának, beszedésének nyomon követése, a bevételek maximalizálása. - Segítse a szervezet mőködésébıl adódó veszteségforrások, kockázatok feltárását a racionálisabb mőködés biztosítása érdekében. - Vagyonkezelés szabályszerőségének biztosítása, a vagyon hasznosítása, védelme. - Számviteli és bizonylati rend betartatása. - Európai uniós pályázati források felhasználásának szabályszerősége. - Közbeszerzések, illetıleg közbeszerzési eljárások szabályszerősége. - Önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel nyújtott támogatásoknak a kedvezményezett szervezetek általi rendeltetésszerő felhasználása. - A normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások igénylése és elszámolása, jogszabályi elıírásoknak való megfelelése. - A belsı kontrollrendszerek kiépítésének, mőködésének szabályszerősége. - Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezık, hiányosságok

4 megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelızése, feltárása érdekében. - Személyi felelısségre vonás kezdeményezése szükség esetén. - Biztosítsa a vezetés számára a mőködéssel kapcsolatos információkat (kedvezı és kedvezıtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról. - Elemzı, és összefüggéseket feltáró munkával segítse elı a helyes döntések meghozatalát, a minél eredményesebb mőködést. - A külsı és belsı ellenırzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése. - A belsı ellenırzési tevékenység minıségértékelésének elvégzése. - A költségvetési szerven belül a nemzetközi belsı ellenırzési standardok, és a belsı ellenırzési kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenység végzése. - A magas kockázatú rendszerek, illetve folyamatok gyakoribb (1-2 évente), míg az alacsony kockázatú rendszerek, illetve folyamatok ritkább (4 évente) ellenırzése. - Kockázatelemzésen alapuló éves ellenırzési terv kidolgozása. A BELSİ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat költségvetési szervei kialakították, és folyamatosan mőködtetik a szervezet belsı kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzéseket (továbbiakban: FEUVE). A Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények FEUVE szabályzatot hagytak jóvá, mellyel teljesült az Áht ában felvázolt kötelezettség a költségvetési szervek vezetıinek számára. A szabályzatok tartalmazzák a folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzésre vonatkozó általános szabályokat, a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét, az ellenırzési nyomvonalakat és a kockázatkezelés szabályozását. A belsı kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következı fı célokat: - a tevékenységeket (mőveleteket) szabályszerően, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; - teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; - megvédje a szervezet erıforrásait a veszteségektıl (károktól) és a nem rendeltetésszerő használattól. A belsı ellenırzés a Ber.8. -sában foglalt elıírásoknak megfelelıen vizsgálja, elemzi és értékeli a belsı kontrollrendszerek jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelı kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködését. A belsı ellenırzés az elemzı, vizsgáló, értékelı tevékenységet rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen végzi. Nagy hangsúlyt helyez a gazdasági, pénzügyi döntések szabályozott, szabályszerő jóváhagyására, illetve az ellenjegyzésre, a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére, a kötelezettségvállalások nyilvántartására, a szerzıdések, valamint a kifizetések dokumentumaira. A belsı ellenırzés az önkormányzat minden intézményénél vizs gálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsısorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszüntetése. A FEUVE rendszer mőködését az önkormányzat költségvetési szerveinek minden évben felül kell vizsgálni, értékelni kell, és ha szükséges változtatásokat kell végrehajtani rajta. Igazodni kell a szabályosság és a szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi elıírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenırzési rendszerbe.

5 Az Áht.49..(5) bekezdése t.) pontjának megfelelıen a költségvetési szerv vezetıje az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésének, valamint belsı ellenırzésének mőködtetésérıl. Az Ámr c.) pontja értelmében pedig, az elıbbi kötelezettségnek megfelelıen a Kormányrendelet 21. számú melléklete szerinti nyilatkozatban értékeli a belsı kontrollok mőködését. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.). számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 17..(11) bekezdésének értelmében a stratégiai tervezés idıszakában figyelemmel kell lenni arra, illetve teljesíteni kell, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a gazdasági vezetı kétévente köteles a belsı kontroll rendszerek témakörben az államháztartásért felelıs miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK A vonatkozó jogszabályi elıírások alapján a Jegyzı felel a kockázatok kezeléséért. A belsı ellenırzési vezetı évente az éves tervezési idıszakban a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények valamennyi folyamatára és tevékenységére kiterjedı kockázatelemzést végez, melynek eredményeire alapozva készíti el, illetve évente aktualizálja a belsı ellenırzési stratégiai tervet és az éves belsı ellenırzési tervet. A kockázati tényezık azonosítása A kockázat Az önkormányzat költségvetési szerveit az alapító okiratokban meghatározott célok érdekében hozták létre, illetve mőködésükkel meghatározott célokat szolgálnak. Ezek megvalósítása vagy teljesítése során azonban olyan tényezık is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. Bizonytalanságuk az intézmények mőködésének, felépítésének összetettségébıl, illetve a gazdasági, társadalmi, politikai, természeti környezet összetettségébıl, és kiszámíthatatlan változásaiból fakad. Ezeket a bizonytalan tényezıket nevezzük kockázatnak. Az alapvetı kockázat az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószínősége, amelyek hátrányosan érinthetik a szervek mőködését. A kockázat mindazon események összességét jelenti, amelyek bekövetkezése hatással lehet az intézmények által kitőzött célok elérésére. Ez a hatás lehet negatív, illetve pozitív is. Amennyiben pozitív hatásról van szó, azt definiálható úgy is, mint lehetıség. A kockázat tehát elsısorban negatívan hathat az intézmények mőködésére, és ezen keresztül a célkitőzéseikre is. Megnehezíti, hátráltatja, vagy legrosszabb esetben meg is akadályozhatja bizonyos funkciók ellátását, illetve célok teljesülését. Ezért mindenképpen szükséges, hogy az önkormányzat belsı ellenırzési rendszere foglalkozzon ezzel a problémával. A kockázati tényezık A belsı ellenırzés stratégiai szemlélető megközelítésének kulcsa a kockázati tényezık beazonosítása az intézmények fı célkitőzéseinek tükrében. A beazonosított egyes kockázati tényezık nem függetlenek egymástól. A kockázatok forrása lehet az

6 intézményekre nézve külsı eredető kockázat, vagy az intézmények saját tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat. Az önkormányzat költségvetési szervei szempontjából releváns külsı és belsı kockázatok a következık: Külsı kockázatok, és lehetséges megnyilvánulásai, hatásai: Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális mőködést. Gazdasági Kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre. Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelı megkötéseket tartalmazhatnak. Belsı kockázatok, és lehetséges megnyilvánulásai, hatásai: Pénzügyi kockázatok: Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A források kezelése nem ellenırizhetı közvetlenül. Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendıek a kívánt megelızı intézkedésre. Tıke beruházási Nem megfelelı beruházási döntések meghozatala. Tevékenységi kockázatok Mőködés-stratégiai Nem megfelelı stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül. Mőködési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitőzések. A célok csak részben valósulnak meg. Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelı információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. Projekt A megfelelı elızetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekttervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidıre. Emberi erıforrás kockázatok: Személyzeti A hatékony mőködést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelı képesítéső személyi állomány hiánya. Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. Végül is összegezhetı, hogy a kockázatok beazonosításának alapfeltétele az intézmények célkitőzéseinek, és mőködésének teljes körő ismerete. Az intézményeket érı kockázatok nem függetlenek egymástól, bizonyos szempontok alapján kategóriákba sorolhatók. Két fı csoportjuk a külsı és belsı kockázatok, melyek tartalma intézményenként különbözı lehet. A stratégiai ellenırzési terv kialakításakor az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tevékenységet befolyásoló valamennyi kockázati tényezı figyelembe vételre kerül. Ezek a következık:

7 - az általános külsı és belsı ellenırzési környezet, - mőködési környezet kockázatai, - szervezet, mőködés összetettsége, - a számviteli rendszerek megbízhatósága, - a szervezet állandósága, - a dolgozói állomány gyakorlottsága és hozzáértése, - az intézményre, szervezetre ható külsı nyomás. A kötelezıen ellátandó állami feladatok tekintetében a finanszírozás kedvezıtlen változásának hatását kell ellensúlyozni. Ennél figyelembe vehetı módszerek: saját bevétel növelése, illetve az intézménystruktúra, a feladatellátás módjának átalakítása. Az önkormányzat és intézményeinek tevékenysége jelentıs mértékben kötelezıen ellátandó állami feladatokra korlátozódik, ezért bevételeiket a változó piaci árviszonyok kevésbé befolyásolják. Beszerzéseknél azonban érzıdik a versenyhelyzet árakra gyakorolt hatása, amit az önkormányzat rendelete és a közbeszerzési törvény alkalmazásával bizonyos mértékig ki lehet védeni. Élni lehet a kínálati piac lehetıségeivel, árajánlatok bekérése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása révén. Környezetvédelmi megszorítások az intézmények tevékenységét nem korlátozzák. Az infrastrukturális feltételek az intézményhálózat egészénél lehetıvé teszik a szennyvízelvezetést és a keletkezett veszélyes hulladék elhelyezésének jogszabályok szerinti végrehajtását. Az önkormányzat fıbb kockázati tényezıi: - A gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása. A jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, a helyi szabályozások hiánya, vagy nem megfelelı naprakészsége. - Az önkormányzat feladatainak változása, strukturális átrendezıdése. A költségvetési intézményeinek, és azok mőködésének összetettsége. - A költségvetésben tervezett bevételek elmaradása, elıre nem tervezett kiadások felmerülése, forráshiányból adódó kockázat. - Az eladósodottság megfékezése érdekében a mőködési költségek szabályos, gazdaságos és hatékony felhasználása. - A meglévı bevételek és új források szabályszerő elszámolása és beszedése. - Az önkormányzat bevételeinek nagy részét állami támogatások és normatívák teszik ki. A gazdasági válság következményeként a normatív támogatások csökkenése. - Alapvetı érdek, hogy az állami támogatások és normatívák igénybevétele, felhasználása szabályszerően megtörténjék, és a pénzeszközökkel való elszámolás a megfelelı szervek felé határidıben megtörténjék. - A számviteli rendszerek megbízhatósága, a gazdálkodás tárgyi feltételeinek hiánya. - A szervezet mőködésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és utasítások érvényesülése a gyakorlatban. A számviteli- és bizonylati rend betartása. - Megfelelı információáramlás és információnyújtás az intézményeken belül. A dokumentáltság megfelelı színvonala. - Kötelezettségvállalások, költségvetési elıirányzat felhasználások, szerzıdéskötések, elszámolások, pénzügyi bonyolítások, beszámolók elıírás szerinti végrehajtása. - A vagyonvédelem, vagyonnal való megfelelı gazdálkodás. Vagyonvesztés. - Humánerıforrás fluktuációja. A dolgozók képzettsége, gyakorlottsága és hozzáértése. - Európai uniós pályázati források szabálytalan felhasználása. - A legkockázatosabb területnek minısülı beruházások összhangban állnak-e az önkormányzat felhalmozási és pályázati lehetıségeivel, bevonhatók-e egyéb források a fedezet elıteremtésébe. - Közbeszerzések szabályozottsága. A közpénzek felhasználást szabályozó közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzési eljárások. Az önkormányzat érdekeinek

8 biztosítása, és érvényesülése az eljárásokban. - Az önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel nyújtott támogatásoknak a kedvezményezett szervezetek általi nem rendeltetésszerő felhasználása. - Az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósága, a számviteli alapelveknek való megfelelése. - Speciális területek, tevékenységek szabályos mőködése - A FEUVE rendszer hatékony mőködtetése. - Korábbi ellenırzések tapasztalatainak hasznosítása. Kedvezıtlen folyamatok, jelenségek elhárítása, megszüntetése. - Külsı, szakmai és felügyeli szervek ellenırzései által megállapított szabálytalanságok, kedvezıtlen jelenségek. Kockázatelemzés Bizonyos típusú kockázatok számszerősíthetık, számszakilag értékelhetık (pénzügyi kockázatok). Más kockázatok értékelésére csak szubjektívebb értékmérés áll rendelkezésre. A kockázati kategóriák besorolási kereteinek kialakításánál biztosítani kell, hogy az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének valószínőségét, mind azok hatását figyelembe vegye. A kockázatelemzés eredményeit olyan módon célszerő rögzíteni, hogy az megkönnyítse a kockázati prioritások meghatározását és a kockázatok folyamatos nyomon követését. Az értékelés során meg kell különböztetni a még kezdeti, nem kezelt, és a beavatkozás után visszamaradt kockázatokat. A kockázatok értékelése után az önkormányzat számára legjelentısebb kockázatok tisztán láthatóvá válnak. Minél kevésbé elfogadható egy kockázati tényezı bekövetkezése, annál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a válaszlépések megtételére. A legmagasabb prioritású kockázati tényezıket szükségszerő folyamatosan figyelni, ellenırizni, és az intézmények vezetésének magasabb szintjein foglalkozni velük. Az önkormányzatra és az intézményeire ható kockázatok sorrendjének meghatározása: A stratégiai ellenırzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulnia. Ez azt jelenti, hogy a terv elkészítése elıtt kockázati szempontból rangsorolni kell a szervezet tevékenységeit, és az ellenırzések súlypontját a kockázatos területekre kell összpontosítani. Kockázatnak tekintünk minden olyan eseményt, cselekményt, mulasztást, egyéb tényezıt, amely lényegi befolyással lehet a szervezet célkitőzéseinek megvalósítására. Egy kockázat minden esetben két összetevıbıl áll: az egyik a bekövetkezés valószínősége, a másik a bekövetkezése esetén kiváltott hatás, amely további súlyozásra kerül. A kockázatelemzés megfelelı módszert ad az ellenırizendı terület kiválasztásához. Kockázati sorrend felállítása Kockázat Bekövetkezés Hatása Való-színűsége Nagyság Súly Pontszám [b+(c*d)] Ellenőrzésének a b= 1 10 c= 1 5 d= 1 5 tervezett témaköre Gazdasági környezet változása Gazdálkodás elemzése Jogszabályi környezet változása Gazdálkodás szabályossága Bevételi-kiadási szintek változása Működési költségek hatékony Gazdálkodás elemzése Felhasználása

9 Szervezeti változások (feladat,létszám) Pénzügyi szabálytalanságok kezelése Költségvetési előirányzat felhasználások, szerződéskötések Kintlévőségek, hátralékok kezelése Folyamatba épített ellenőrzések elmaradása Számviteli rögzítés elmaradása Informatikai rendszer fejletlensége, hibája Határidők be nem tartása Gazdálkodásszabályossága) Gazdálkodásszabályossága) Gazdálkodásszabályossága) Önkormányzat saját bevételei Gazdálkodás szabályossága Létszámgazdálkodás, munkaerő fluktuáció Humánerőforrás gazdálkodása Szervezet működésének szabályozottsága Gazdálkodás szabályossága Szabályozás érvényesülése Külső fél által gyakorolt befolyás Vezetői döntések, intézkedések, Gazdálkodás szabályossága, Mérleg felülvizsgála ÁSZ ellenőrzések ÁSZ ellenőrzések Munkatársak hatékony szakszerű, munkavégzése Humánerőforrás gazdálkodása Kapcsolattartás intézményen belül Kölcsönhatás más rendszerekkel Szabálytalanságok valószínűsége Tárgyi és informatikai ellátottság Állami támogatások és normatívák Szabályszerű igénybevétele Céljellegű önkormányzati támogatások Felhasználása Pályázati források szabályos felhasználása Közvélemény érzékenysége Közbeszerzési eljárások szabályossága Elemi költségvetési beszámolók Megbízhatósága Közbeszerzési eljárás, Pályázati eljárás Céljelleggel nyújtott támogatások Gazdálkodás szabályossága Normatív hozzájárulások Céljelleggel juttatott támogatás Pályázati eljárás Pályázati eljárás Közbeszerzési eljárás Mérleg felülvizsgálat, Leltározás Vagyongazdálkodás Vagyonnal való megfelelő gazdálkodás Vagyongazdálkodás, Leltározás Közművagyon gazdálkodás Külső ellenőrzések által megállapított ÁSZ ellenőrzések szabálytalanság Bekövetkezés valószínűsége = kicsi - 1..nagy - 10; Bekövetkezés hatása = kicsi - 1..nagy - 5; Bekövetkezés hatásának súlya = kicsi - 1..nagy - 5;

10 A felmért, majd kiértékelt kockázatok tulajdonképpen a kockázatok tényleges kezelésének elıkészítését jelentették. Ezekre alapozva kerül sor a belsı ellenırzés stratégiai tervezésére, a konkrét lépésekre, válaszreakciókra, amelyek célja, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a fenyegetést jelentı kockázatokat, vagy éppen kihasználják a kínálkozó lehetıségeket. Az önkormányzat és intézményeik által végrehajtott ilyen irányú intézkedés tulajdonképpen a belsı kontroll részét képezi. BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERV A stratégiai ellenırzési tervben a fejlesztési lehetıségek kialakításánál a jelenlegi ellenırzési szervezet helyzetelemzésébıl kell kiindulni. Az ellenırzési feladatokat jelenleg az alábbi szerkezetben látják el: - A Polgármesteri Hivatal belsı ellenıri feladatait, valamint az önkormányzat fenntartói ellenıri feladatait az irányított intézményei tekintetében a Fonyód Kistérségi Többcélú Társulás megbízási szerzıdéssel rendelkezı független belsı ellenıre látja el a társulási megállapodásban foglaltak szerint. - Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei pedig kialakították saját belsı ellenırzési rendszerüket az intézményvezetıkhöz rendelten, melyet adott esetben kiterjesztettek a hozzájuk integrált önállóan mőködı költségvetési szervekre is. A belsı ellenırzési tevékenységet végzıre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belsı ellenır képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenırzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. Az ellenırökkel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenırizendı tárgykörökben. A belsı ellenırzési jelentések átfogó felmérı-elemzı munkára építı magas színvonalú értékelı és vezetıi szinten javaslattevı megvalósítása rendkívül sok munkát igényel. A vizsgálati eljárások, módszerek, a jelentéseknek a belsı ellenırzési kézikönyv módszertani követelményeinek, a nemzetközi belsı ellenırzési standardoknak és a pénzügyminiszter által kiadott útmutatók tartalmi követelményeinek meg kell felelni. A belsı ellenırzési feladat végrehajtását olyan eljárásokkal kell megvalósítani, amelyek a belsı ellenırzési tevékenység érdekeltjei számára elfogadható szintő biztosítékokat nyújtanak arra nézve, hogy az ellenırzési tevékenységet a kézikönyvben foglaltaknak megfelelıen végzik, amely összhangban van a belsı ellenırzési szakma gyakorlati standardjaival és az etikai kódexszel. Hatékonyan és eredményesen mőködik, az önkormányzat számára értéket ad és javítja a hozzá tartozó szervezetek mőködését. Az ellenırzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban elıírtaknak mind magasabb szinten történı megfelelése. Törekedni kell az ellenırzések minél tökéletesebb elıkészítésére, az egységes eljárások kialakítására. Az Áht.125..(3) bekezdése rendelkezik a költségvetési szerveknél belsı ellenırzési tevékenységet végzık nyilvántartásba vételérıl, és kötelezı továbbképzésérıl. A kötelezı továbbképzésekrıl eredményes vizsgával kell számot adni. A tevékenységet végzıkre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belsı ellenır képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenırzési tevékenységgel szemben támasztott különösen magas szakmai követelményeket. Az ellenırökkel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve felkészültség az ellenırizendı tárgykörökben. A belsı ellenırzési fejlesztési terv elemei

11 - Kistérség szintjén egységes ellenırzési rendszer kialakítása, mőködtetése, megfelelı tapasztalatok megszerzését követıen felülvizsgálata és továbbfejlesztése. - Az ellenırzési irányelvek, az ellenırzési standardok, a szakmai útmutatók, módszertanok, módszertani útmutatók, folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése, alkalmazása, jobb ellenırzési gyakorlatok átvétele. - Az ellenırzési tapasztalatok, eredmények év közben rendszeres idıközönként, ill. évenként történı közreadása, bemutatása, az ellenırzések tapasztalatainak hasznosulása, a szabálytalanságok megelızése érdekében. - Az ellenırzés tervezésének, az ellenırzési feladatok végrehajtásának, nyilvántartási rendszerének módszertani támogatása. - A belsı ellenırzés tanácsadási tevékenysége, az ellenırzés minıségbiztosítási feladatai az ellenırzési tevékenység ill. azok megbízhatósága érdekében. Az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenırzési technikák megismerése, fokozatos bevezetése, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszint elérése. A megelızést elıtérbe helyezı ellenırzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát a szabálytalanságok megelızésére kell helyezni. Az ellenırzési tapasztalatok eredményeinek hasznosulása érdekében az eredményeket meg kell jeleníteni, közre kell adni. A BELSİ ELLENİRZÉS ÁLTAL JAVASOLT VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEK Az önkormányzat költségvetési szervezeteinek ellenırzésekor vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi elıírásokon felül figyelembe kell venni a szervezetek struktúrájában vagy tevékenységében beálló változásokat is. Elsıdleges szempont az ellenırzés mőködtetését illetıen, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A stratégiai idıszakban a belsı ellenırzés kiemelt figyelmet fordít az intézmények gazdálkodásának, szükség szerint a szakmai feladatellátásának ellenırzésére, illetve eseti jelleggel az átalakulásokhoz kapcsolódó témák vizsgálatára. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában folyamatosan kiemelt területe az ellenırzéseknek a hivatal gazdálkodásának, beszámolási és könyvvezetési rendszerének, valamint irodai szintő szakmai feladatellátásának az ellenırzése. Törekedni kell a törvényi ellenırzési kötelezettségek teljesítésére, a felsı vezetés ellenırzési igényeinek, javaslatainak kielégítésére, az ellenırzési lefedettségre, az Idıszerő ellenırzési témák, környezeti változások figyelembe vételére, az üvegzseb törvényre figyelemmel a kockázatos ellenırzési területek (átláthatóság, nyilvánosság, közérdek) ellenırzésére. Tematikus ellenırzési területek: Rendszeres ellenırzési kötelezettségek, igények Normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások igénylése, és elszámolása jogszabályi elıírásoknak való megfelelése. Szabályozottság aktualizálása az operatív gazdálkodás szabályainak betartása. A pénzügyi-gazdasági ellenırzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtása. Törvényi kötelezettség, jogosultság teljesítése Közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások szabályszerősége. Választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos ellenırzések. Közpénzek felhasználásával, azok átláthatóságával, nyilvánosságával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésével kapcsolatos ellenırzések.

12 Céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos ellenırzések. Tevékenységek, folyamatok ellenırzési lefedettsége A feladatellátás, a szervezet és mőködés, a gazdálkodás rendjének szabályozottsága, szabályszerősége. A feladat- és a rendelkezésre álló források összhangja. A költségvetési tervezés eljárási rendje, a rendeletalkotás. A költségvetés végrehajtása, a költségvetési elıirányzatok, módosítása, nyilvántartása. Költségvetési beszámolás eljárási rendje, a zárszámadási kötelezettség teljesítésének szabályszerősége. Gazdálkodási és ellenırzési jogkörök, a gazdálkodás operatív vitelével kapcsolatos jog és ellenırzési jogkör gyakorlása, szabályszerősége. Bizonylati rend és fegyelem szabályszerősége. Számviteli feladatok, a fıkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, dokumentáltság, folyamatba épített ellenırzés. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. - A vagyonnal való gazdálkodás, vagyon hasznosítása, vagyonértékelés, - szerzıdések, önköltség számítás szabályainak meghatározása. - A humánerıforrás biztosítása, a létszámmal és személyi juttatásokkal történı gazdálkodás. A saját bevételek beszedésének alakulása, kintlévıségek, hátralékok. Európai uniós pályázati források igénylése, a megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítése, felhasználási rendje. Külsı ellenırzések (ÁSZ, stb.) megállapításait követı intézkedések eredményességének vizsgálata. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények "átfogó" ellenırzése. A kockázatos területek ellenırzése "téma", vagy "cél" ellenırzés formájában soron kívüli, vagy tervezett módon. A belsı ellenırzési feladatok, célok megvalósítása a központi és a helyi jogszabályokban, továbbá az önkormányzati határozatokban, megállapodásokban meghatározott belsı ellenırzési kötelezettség teljesítésével biztosíthatók. Az ellenırzési jelentésekben a megállapítások mellett, fontos a segítı, javító szándékú ajánlások, javaslatok, tanácsok megfogalmazása. A kockázatelemzés alapján meghatározott ellenırzési területek prioritása ismeretében az alábbi táblázatok foglalják össze a belsı ellenırzések kiinduló stratégiai ütemezését. Az ellenırzések kiemelt területeit azonban minden évben felül kell vizsgálni, és a megváltozott feladatokhoz, körülményekhez kell igazítani az éves ellenırzési munkatervek kialakítása során. A fentiek, ajánlást fogalmaznak meg, a költségvetési évre összeállítandó belsı ellenırzési ütemtervhez. Mindezzel, szerettem volna segítséget nyújtani, és megkönnyíteni az ezzel kapcsolatos feladat elvégzését. Bízom abban, mindenki hasznát tudja venni valamilyen formában. Örülök, hogy ez úton is, segíthettem! Balatonfenyves, október 09.

13 Tisztelt Polgármester Asszony! Polgármester Úr! A Társulási Tanács október 4-i ülésén elfogadott határozat alapján Kahó Ildikó belsıellenırrel az egyeztetések megtörténtek. A feladatot továbbra is ı fogja ellátni. Így a 2012 évi besıellenırzési ütemterveket vele sziveskedjenek egyeztetni. Következı rendes tanácsülésünkön a megállapodás tervezet (2012. január 01 napjától) a Tanács elé kerül elfogadásra. Tisztelettel: Nagy Brigitta hivatalvezetı Fonyód Kistérség Többcélú Társulás Hivatala 8640 Fonyód, Fı u. 19. Tel./Fax.: 85/ Tel.: 85/ / , 70/ / Üdvözlettel: Kahó Ildikó belsı ellenırzési vezetı Ordacsehi 2011 október 20. Tisztelt Képviselı-testület! Kiss Miklós Polgármester sk. A belsı ellenırzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belsı ellenırzés

14 tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, mőködését és információs rendszerét fenyegetı kockázatokat a pénzügyi és mőködési adatok megbízhatósága és zártsága, a mőködési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények a szabályzatok,irányelvek,eljárások és szerzıdések betartása területén. A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a Minisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belsı ellenırzési tevékenységet. Az ellenırzési feladatok végrehajtásának elsıdleges célja: - az önkormányzat és intézményeinek zavartalan, szabályszerő mőködésének támogatása - az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elısegítése, vagyonvédelem. A belsı ellenırzés tevékenységének megszervezése, éves ellenırzési terv alapján történik. Az éves ellenırzési tevékenység, megtervezéséhez a tárgyévet követı évre vonatkozóan éves ellenırzési tervet kell készíteni.(ber. 18 (1) bek alapján, valamint az Ötv 92 (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a Képviselı-testület elızı év november 15-ig hagyja jóvá. Ordacsehi Község Önkormányzat a 2012.évre az alábbi szempontok alapján javasoljuk a belsı ellenırzési tevékenységet elvégezni. 1./ Különféle támogatások nyújtása civilszervezeteknek, egyesületeknek, azok felhasználásának és elszámolásának ellenırzése. Ellenırzés helye: Ordacsehi Község Önkormányzata civilszervezetei és egyesületei Ordacsehi Fı u 54.. Ellenırzés idıpontja: III. negyedév negy I ed 2./ Ordacsehi Község Önkormányzat évi költségvetésében biztosított volt-e a költségvetési egyensúly atervezéskor és a végrehajtásban. Ellenırzés: Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár Erzsébet u 11. Ellenırzés idıpontja: IV. név. Határozati javaslat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a évi belsı ellenırzési ütemtervét az alábbiak szerint fogadja:. 1./ Különféle támogatások nyújtása civilszervezeteknek, egyesületeknek azok felhasználásnak, elszámolásának ellenırzése. Ellenırzés helye: Ordacsehi Község Önkormányzata civilszervezeti és egyesületei Ordacsehi Fı u 54.. Ellenırzés idıpontja: III. negyedév Iskola- hivatal elszámolása 2011 évi. Idıpont 2012 i. negyedév. 2./ Ordacsehi Község Önkormányzat évi költségvetésében biztosított volt-e a költségvetési egyensúly a tervezéskor és a végrehajtásában.. Ellenırzés: Balatonboglár Város Önkormányzata, Balatonboglár Erzsébet u 11. Ellenırzés idıpontja: IV. név.

15 Határidı: november 15. Felelıs: Kiss Miklós polgármester Ordacsehi, október 13. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határozati javaslat: 1./../2011. (X.26.) sz. határozat Ordacsehi Község Képviselı-testülete a Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 5/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása A

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belsı Ellenırzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belsı i terve A belsı tervezésének bemutatása

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv Előterjesztő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. Big-Audit Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. (06-30) 953-6107 /FAX (06-52) 323-534 Adószám: 11150776-3-09 09 Bankszámla: 609000061-10605462 10605462 Cégjegyzék szám: 09-09 09-002613 002613 MKVK nyilvántartási

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008 Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése Újszász

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések:

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések: TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat GAzDAsÁGI MŰKÖDTETÉsI KÖzPoNT 1158 Budapest, Ady E. u.31-33 Telefon:06/l / 8151-700 fax:06-o 1-607-1144 web: www. gmkxv.hu Iktatószám:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben