S Z F / / BIZONYLATI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 S Z F / / S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT

2 Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól intézkedő 4/2013 (I. 11.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Áhsz.) alapján a Főiskola Szenátusa a következők szerint határozza meg. 1. (2) A szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére és közalkalmazottjára. (3) A szabályzat tartalmazza: a. a szigorú számadású bizonylatok kezelését azok körét a 2. sz. melléklet szerint; b. a pénzügyi, számviteli elszámoláshoz kapcsolódó bizonylati rendet c. az alkalmazott bizonylatok alapján készített Bizonylati Albumot. 2. A bizonylati szabályzat célja, tartalma (1) A bizonylati szabályzat célja, hogy biztosítsa a Főiskolán a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. (2) A szabályzat a következő feladatokat határozza meg: a. az egyes gazdasági eseményekhez milyen bizonylatot kell használni; b. kinek kell a bizonylatot kiállítani, az abban szereplő adatokat kinek kell ellenőrizni; c. a bizonylatot kiállító és az ellenőrzést végző felelőssége; d. hány példányban kell a bizonylatot kiállítani, mi az egyes példányok szerepe az adatfeldolgozásban; e. hogyan kell a bizonylatot továbbítani, miként kell az átvételt igazolni; f. kinek és milyen módon kell a bizonylati példányokat megőrizni, mikor lehet azokat selejtezni; g. miként kell kezelni a rontott bizonylati példányokat, illetve a tévesen kiállított bizonylat esetén milyen eljárást kell követni. 3. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem (1) A bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozóan az Sztv. 165, valamint az Áhsz. alaptételként rögzíti, hogy minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (2) A számviteli (könyvvitel) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. (3) Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. (4) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor a következők szerint kell eljárni: a. a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, bankszámla, előirányzatfelhasználási keretszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés, illetve a Kincstár értesítésének megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell; b. az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó 11. napjáig, év végi mérlegbeszámolónál a tárgyévet követő február 11-ig kell a könyvekben rögzíteni. 2

3 (5) A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. (6) A bizonylatok kiállításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: a. a bizonylat kiállítása a gazdasági eseménnyel párhuzamosan megtörténjen; b. a bizonylaton minden szükséges adat kerüljön feltüntetésre; c. a bizonylat adatainak megnevezése biztosítsa az egyértelmű kitöltést, a bizonylat kitöltéséért felelős személy aláírása szerepeljen a bizonylaton, - a bizonylat tartalmazzon eligazítást a bizonylatáramlás útjára; d. a bizonylat a felhasználók szerinti szükséges példányszámban kerüljön kiállításra; e. az Sztv. szerinti általános alaki és tartalmi követelményeknek megfeleljen. 4. Bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, számlakivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel. (2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. (3) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, magyar nyelven kell kiállítani. (4) A külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell - a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - magyarul is feltüntetni, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. (5) A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát az Sztv-ben meghatározott megőrzési időn belül biztosítani kell. (6) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők: a. a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; b. a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; c. a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; d. a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; e. a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; f. külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; g. bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; h. a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; i. a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 3

4 j. továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. (7) A számlával, az egyszerűsített számlával, a számlát helyettesítő okmánnyal kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat. (8) A számla, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát a számla érvényesítő a költségvetési szerv azonosító adatainak feltüntetésével és aláírásával igazolja. (9) Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági eseményt a valóságnak megfelelően, hitelesen rögzíti, hiba esetén előírásszerűen javítottak. (10) A gazdasági események rögzítéséhez elsődlegesen a kereskedelmi forgalomban kapható szakmányosított, illetve az ügyviteli rendszert segítő programból előállított nyomtatványokat kell használni. 5. Bizonylatok csoportosítása (1) A bizonylatok csoportosítása keletkezésük helye szerint: a. belső bizonylatok mindazok az okmányok, melyek elsődleges kiállítása a Főiskola szervezeteinél történik; b. külső bizonylatok mindazon bizonylatok, melyek kiállítása nem a Főiskola szervezeténél, hanem az érintett bizonylatot kezdeményező külső szervnél történik. (2) A bizonylatok csoportosítása kezelésük módja szerint: a. szigorú számadású bizonylatok; b. szigorú számadás alá nem vont bizonylatok. (3) A bizonylatok csoportosítása gazdálkodási szakterületük szerint lehet: a. befektetett eszközök létesítésével, átvételével, átadásával, selejtezésével és azok nyilvántartásával leltározásával kapcsolatos bizonylatok; b. készletekkel kapcsolatos bizonylatok; c. pénz- és értékkezelési bizonylatok; d. számlázási bizonylatok, utalvány, megrendelés, kiküldetés, menetlevél; e. személyi jellegű kifizetések bizonylatai; f. hallgatói pénzügyek bizonylatai; g. egyéb bizonylatok. (4) Könyvviteli nyilvántartásban betöltött szerepük szerint lehetnek a. alapbizonylatok, amelyek lehetnek elsődleges bizonylatok (pl.: kiadási pénztárbizonylat) és lehetnek másodlagos bizonylatok (pl.: pénztárjelentés); b. összesítő vagy gyűjtő bizonylatok, amelyek az alapbizonylatok felhasználásával keletkeznek. 6. Szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok készítése, felhasználása, nyilvántartása (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. (2) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámolását. (3) A szigorú számadású nyomtatványokat bizonylattípusonként nyilvántartásba kell venni. 4

5 (4) Az átvétel alkalmával minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványokban az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámok és esetleges egyéb jelzések (pl. számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e. (5) A felülvizsgált és helyesnek talált szigorú számadású nyomtatványokat zárható irattári helyiségben kell őrizni. (6) Minden olyan esetben, ha a megőrzéssel megbízott dolgozó a kezelésére bízott nyomtatvány készletből annak felhasználására megbízott személynek kiad, a kiadás és az átvétel tényét a nyilvántartás megfelelő sorában a kiadás és az átvétel keltének feltüntetésével keresztül kell vezetni, és az átvételt ugyanott a megbízott személy aláírásával kell elismertetni. (7) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmazni: a. a beszerzésre vonatkozó számla sorszámát, keltét; b. beszerzett bizonylat sorszámát, tömb esetén -tól-ig sorszámot; c. beszerzés idejét; d. a felhasználás kezdő időpontját; e. a felhasználás befejező időpontját; f. a felhasználásra átvevő aláírását; g. a felhasználtan visszavevő aláírását, h. visszavétel időpontját, visszavétel igazoló aláírását. (8) A nyilvántartás mintáját a bizonylati album tartalmazza. (9) A szigorú számadású nyomtatványokat használók a felhasznált mennyiséggel minden gazdasági évet követő január 31-ig kötelesek elszámolni. (10) A nyomtatványok átadása, illetve átvétele csak elismervény ellenében történhet. 7. A bizonylatok kiállítása, helyesbítése (1) A bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában kell kiállítani. (2) A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. (3) A szabályszerű javításokat a következők szerint kell elvégezni. a. A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni, úgy, hogy az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A helyesbített adatokat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni. b. A hibás bejegyzést a bizonylat minden példányán javítani kell. Fel kell tüntetni továbbá a helyesbítés keltét és a bizonylatot helyesbítő személy aláírását. c. Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad! d. A rontott pénztári bizonylat helyett új bizonylatot kell kiállítani és a rontott, stornírozott bizonylatot (annak összes példányát) meg kell őrizni. (4) A külső szervektől beérkezett bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni kell. (5) Az ellenőrzés során talált hibákról a bizonylat kiállítóját értesíteni kell és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére. (6) A külső szervektől beérkező bizonylatok alaki és tartalmi szempontból történő ellenőrzéséért a számla érvényesítők felelősök. 5

6 (7) Az intézmény külső szervtől érkezett bizonylatot nem javíthat, azt csak a kiállító javíthatja. (8) A Főiskola, a hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot köteles javítani. A javítás történhet az eredeti - hibás - bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával, vagy helyesbítő bizonylat kiállításával. (9) A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell: a. az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat; b. a módosításnak megfelelő új tételeket. 8. A bizonylatok feldolgozása, ellenőrzése (1) A bizonylatok feldolgozása során ellenőrizni kell a bizonylatokon feltüntetett adatokat, azok hitelességét. (2) A bizonylat feldolgozása során rögzíteni kell: a. a bizonylat keltét, számát; b. kapcsolódó esemény megnevezését; c. a főkönyvi számla számát; d. a könyvelés megtörténtét, időpontját és az egyeztetés tényét. (3) A feldolgozás során ellenőrizni kell: a. az aláírók jogosultságát; b. a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességét, valamint azt, hogy a könyveléshez minden bizonylat megérkezett-e, továbbá azt, hogy az adatok feldolgozása teljes körűen megtörtént-e; c. a munkafolyamatba épített ellenőrzés megtörténtét. (4) A számítógépes adatfeldolgozás keretében a törzsadatokat a jelen szabályzatban foglalt bizonylati elv alapján kell rögzíteni, illetőleg változásaikat nyilvántartani. (5) Az átutalással történő kötelezettségek teljesítésére ELEKTRA rendszeren keresztül kerül sor. Az átutaláshoz két elektronikus aláírás szükséges, amelyhez a kártyát a GIRO Zrt-től kell igényelni. A kártyáról nyilvántartást kell vezetni. (6) Az elektronikus rendszeren továbbított utalásokat papír formában is ki kell nyomtatni, amely a számlák és egyéb bizonylatok mellett a könyvelés dokumentumát jelentik. (7) A bizonylatok alaki ellenőrzése Ennek keretében a következőket kell vizsgálni: a. a gazdasági esemény bizonylatolása az előírt bizonylati űrlapon történt-e; b. a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású nyomtatványoknál); c. a bizonylatok kitöltése teljes körűen megtörtént-e, minden adat szerepel-e; d. a kiállító, az érvényesítő, az utalványozó, a teljesítést igazoló, valamint a gazdasági eseményben érintett dolgozók aláírása szerepel-e a bizonylaton; e. a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e; f. a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. 6

7 (8) A bizonylatok számszaki ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy a mennyiségi és értékadatok, a számolási műveletek helyesen kerültek-e rögzítésre. A megállapított számszaki hibát saját bizonylat esetén áthúzással, aláírással szignózva a bizonylaton kék tollal kell javítani. Idegen bizonylat esetén a javítandó bizonylatot vissza kell küldeni javításra a kiállító részére. (9) A bizonylatok tartalmi ellenőrzése során vizsgálni kell a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az alkalmazott árak helyességét, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. (10) Beérkező bizonylatok a posta átvétele, bontása, valamint a számlák érkeztetése a Központi Iktató feladata. A számla EOS ügyviteli rendszerben történő iktatása a Főiskola különböző szervezeti egységeinél történik. (11) Kimenő bizonylatok aláírása, iktatása, postázása a Főiskola belső szabályzataiban meghatározottak szerint történik. (12) A könyvelésre előkészített pénzforgalmi bizonylatokat naponta kell átadni a pénzforgalmi könyvelés részére. 9. A bizonylatok szállítása, tárolása, őrzése (1) A bizonylatok szállításánál úgy kell eljárni, hogy azokba illetéktelen személyek ne tekinthessenek be, külső károsodás ne érje, és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyre. A bizonylatok elhelyezésére és szállítására szolgáló eszköz megválasztásakor figyelembe kell venni tartalmuk fontosságát, a szállításukra vonatkozó technikai előírásokat. (2) A bizonylatok tárolása, megőrzése során biztosítani kell, hogy azok könnyen hozzáférhetők, visszakereshetők legyenek és a tárolás alatt károsodást ne szenvedjenek. (3) A könyvelési bizonylatokat időrendi sorrendben, irattartóban kell tárolni. (4) A gazdálkodás évét megelőző 1 év összegyűjtött könyvelési anyagát a pénzforgalmi könyvelő tárolja, a könnyebb hozzáférhetőség érdekében. (5) A Főiskola a költségvetési évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, valamint más, e törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, beszámolót alátámasztó leltárt és a részletező analitikákat olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig köteles megőrizni. (6) A Főiskola a PPP beruházással kapcsolatos ügyek dokumentumait legalább 50 évig köteles megőrizni. (7) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 10 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. (8) A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a (6) és (7) pont szerinti megőrzési kötelezettség. (9) A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, a bérelszámolás és munkaügyi nyilvántartás bizonylatai közül az Iratkezelési és Irattárazási Szabályzatában foglaltakon túlmenően betartandó előírás, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések, bizonylatok, valamint besorolási illetmények, pótlékok megállapítására vonatkozó, illetve a bérszámfejtés egyéb bizonylatainak irat megőrzési ideje 50 év. (10) Megbízási szerződésekkel kapcsolatos bizonylatok iratmegőrzési ideje, illetve egyéb munkabérrel kapcsolatos ügyiratok, okmányok, bizonylatok megőrzési ideje 50 év. 7

8 (11) A szabadságolási ügyek, adóigazolások, nyilatkozatok, bérfeladások, bérstatisztikák, béren kívüli juttatások megőrzési ideje 10 év. (12) A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az a), és b) pont szerinti bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. (13) Bizonylatot a megőrzési helyről elvinni csak elismervény ellenében szabad. A hatósági intézkedésre - a megőrzés helyéről - kiadott eredeti bizonylatok tartalmáról kivonatot vagy a bizonylatról bármilyen módszerrel előállított másolatot kell készíteni, és azt az eredeti bizonylat visszahelyezéséig bizonylatként megőrizni. 10. Egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok használata (1) A befektetett eszközök nyilvántartásának általános szabályai alapján a befektetett eszközökről a főkönyvi számlákkal nettó értékben megegyező analitikus nyilvántartást kell vezetni. (2) A befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának biztosítani kell, hogy az intézmény befektetett eszközeinek állománya bármely időpontban ellenőrizhető legyen és a bekövetkezett változások adatai a számlaosztály számláinál előírt csoportok szerint a következő tagolásban rendelkezésre álljanak. a) Állománynövekedés: Új befektetett eszköz beszerzése és létesítése, használt eszköz beszerzése térítés ellenében, használt eszköz átvétele térítés nélkül, eszköz átvétele átszervezés miatt, átminősítés, egyéb növekedések. b) Állománycsökkenés: Befektetett eszközök selejtezése, értékvesztése, megsemmisülése, használt eszközök átadása térítés nélkül, átadás átszervezés miatt, átminősítés, egyéb csökkenések. (3) Az analitikus nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: a. megnevezés; b. főkönyvi számla száma; c. intézmény neve; d. nyilvántartó lap oldalszáma; e. leltári számot; f. belföldi termékosztályozási (BTO) száma; g. leltárkörzet-, szervezet kódja, megnevezése; h. üzembe helyezés dátuma; i. bevételezés alapjául szolgáló bizonylat száma; j. gyártó, szállító megnevezése; k. várható használati idő; l. a leírási módját, a leírási kulcsot; m. könyvelés kelte; n. bizonylat száma; o. állományváltozás jogcíme; p. bruttó értéket Ft-ban; q. értékcsökkenés Ft-ban; r. nettó érték. 11. Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása, bizonylatai, nyomtatványai (1) Az immateriális javak megszerzéséért fizetett vételáráról nyilvántartást kell vezetni, az alábbi bontásban: 8

9 a. vagyoni értékű jogok (az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével); b. szellemi termékek; c. egyéb immateriális javak. (2) A nyilvántartás céljára szolgáló bizonylatokat az EOS ügyviteli szoftver gépi úton állítja elő. Az egyedi nyilvántartó lapra adatot feljegyezni csak bizonylat alapján szabad. (3) A kis értékű vagyoni értékű jogok és szellemi termékek nyilvántartásához a Kisértékű nettó ( Ft alatti) vagyoni értékű jogok és szellemi termékek nyilvántartó lapja gépi úton EOS ügyviteli szoftverrel készül. (4) Tárgyi eszközök,nyilvántartásba vételéről a szabályzatban meghatározott bizonylatok felhasználásával kell gondoskodni. A nyilvántartás céljára szolgáló bizonylatokat az EOS ügyviteli szoftver gépi úton állítja elő. (5) Részletező nyilvántartást kell vezetni a következő tárgyi eszközökről: a. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok; b. Gépek, berendezések és felszerelések; c. Járművek; d. Beruházások, felújítások; e. Beruházásokra adott előlegek; f. Tenyészállatok; g. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök. (6) A tárgyi eszközök állományának, mennyiségének értékére, összetételére vonatkozó bármely időpontban történő ellenőrzését az analitikus nyilvántartás vezetésével kell biztosítani. A tárgyi eszközállományt, valamint az állományban bekövetkezett változásokat az analitikus nyilvántartásban a főkönyvi könyvelés tagolása szerint kell kimutatni. (7) Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományba vételi bizonylatának kiállítása az üzembe helyezési okmány és/vagy számla alapján történik, az analitikus könyvelő az üzembe helyezési bizonylatot három példányban állítja ki. a. első példány a számlához csatolva főkönyvi könyvelés példánya; b. második példány az analitikus könyvelés bizonylata; c. harmadik példány a leltárkörzet példánya. (8) Kisértékű nettó ( Ft alatti) tárgyi eszközök nyilvántartása során a Főiskola a beszerzett eszköz vételárát teljes összegben amortizáció címén folyó kiadásként elszámolja. (9) Az intézményi járművek központi nyilvántartás szerinti gépjármű törzskönyvvel rendelkeznek, melyek a műszaki ügyintézőnél találhatók. 12. Beruházások és felújítások nyilvántartása (1) A beruházásokról, beruházásokra adott előlegekről és felújításokról beruházásonként és felújításonként elkülönítve egyedi nyilvántartást kell vezetni. Beruházások nyilvántartására szolgáló nyomtatvány gépi úton az EOS ügyviteli szoftver készül. (2) Az egyedi nyilvántartó lapon fel kell tüntetni a következőket: a. a beruházás állományba vételének azonosító számát; b. a beruházás megnevezését; c. a kiadások keltét, hivatkozási számát; d. a kiadások összegét; e. a szállító megnevezését; 9

10 f. a számla keltét, g. a főkönyvi számla számát. 13. Tárgyi eszközök leltározási körzetenkénti nyilvántartása (1) A leltározási szabályzatban meghatározott leltározási körzetenként a tárgyi eszközökről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás céljára a Tárgyi eszközök leltározási egységenkénti (körzetenkénti), személyenkénti nyilvántartó lapot a program gépi úton állítja elő. (2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a tárgyi eszköz elhelyezésének pontos megnevezése. A tartozékok felsorolására a nyomtatványt a program gépi úton készíti. (3) Tárgyi eszközök átadásának-átvételének bizonylatolása során az átadás-átvétel megtörténtének bizonylatolására a Főiskola a Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezeten belül elnevezésű nyomtatványt használja. (4) A bizonylat előoldalán pontosan fel kell tüntetni az átadó és átvevő hely megjelölését, valamint a tárgyi eszközazonosító adatait. A bizonylat hátoldalán fel kell sorolni a tartozékokat is. Amennyiben a tartozékok felsorolására a rendelkezésre álló rovatok nem elegendőek, úgy a felsorolást a Betétlap tartozékok felsorolása elnevezésű nyomtatványon kell folytatni, és azt az átadás-átvételi bizonylathoz kell csatolni. 14. Készletek nyilvántartása, bizonylatai (1) A Főiskola raktárral nem rendelkező egységeinek a készletéről csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. (2) A készletek nyilvántartásba vételéről a szabályzatban meghatározott bizonylatok felhasználásával kell gondoskodni. A Főiskola által kötelezően használt bizonylatok jegyzékét a Szabályzat mellékleteként csatolt függelék tartalmazza. (3) Részletező nyilvántartást kell vezetni a következő készletekről: a. vásárolt anyagok, áruk; b. készletek. (4) A nyilvántartásban el kell különíteni a a. raktári új készleteket; b. használt készleteket. (5) Anyag bevételezés bizonylatolása során a vásárolt vagy saját előállítású készletekről beszerzés vagy előállítás után bevételi bizonylatot kell kiállítani. A bevételezéshez a Készletek bevételezési bizonylata elnevezésű nyomtatványt kell használni. (6) A bevételezési bizonylatok elsősorban a vásárlásokból származó készletnövekedések elszámolására szolgálnak, de ezt kell használni egyéb bevételt jelentő tételek bevételezésére is (pl. leltári többletből, átminősítésből, leértékelésből). A vásárlásból származó készlet beérkezésekor a bevételezési bizonylatot a mennyiségi és minőségi átvétel után az erre kijelölt személy köteles kiállítani. A bevételi bizonylatot számla, vagy szállítólevél alapján kell kiállítani. (7) Anyag kivételezés bizonylatolása során a készletet csökkentő készletváltozásokról anyag kivételezési bizonylatot kell kiállítani. A kivételezési bizonylat elsősorban a felhasználásra kiadott anyagok elszámolására szolgál, de felhasználható az egyéb raktári kiadást jelentő tételek rögzítésére is. Ilyenek lehetnek a leltárhiányból, értékesítésből, bérmunkára történt kiadásból, átminősítésből, átdolgozásból, leértékelésből származó készletcsökkenések. 10

11 (8) A készlet-kivételezéshez Készlet kivételezési bizonylat elnevezésű nyomtatványt kell használni. (9) A készlet kiadására vonatkozó utasításnak tartalmazni kell: a. az anyag (készlet) pontos meghatározását (anyagszám és megnevezés az anyagszám jegyzék alapján); b. a kiadandó mennyiséget; c. a kiadás (kivételezés) céljának, valamint; d. a kivételező szervezeti egységnek a megjelölését. Ezt a követelményt a készlet-kivételezési bizonylat rovatainak pontos és maradéktalan kitöltésével kell biztosítani. (10) Tároló helyi készletnyilvántartások bizonylatolása során a tároló helyen tárolt készletekről fajtánként - minden egymástól méretben, minőségben, vagy egyéb jellemző tekintetben eltérő készletről különkülön - mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. (11) A nyilvántartásban pontosan és naprakészen kell rögzíteni a készletmozgásokat és kimutatni a készletet. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy egyeztetési lehetőséget biztosítson a mennyiségben és értékben vezetett analitikus anyagkönyveléssel. (12) Az anyagok mennyiségi nyilvántartását a készletek tényleges tárolási helyén kell vezetni. A készlet tárolására kijelölt helyen az egyes készletek mennyiségében bekövetkezett változások feljegyzésére nyilvántartó lapot kell vezetni. Erre a célra a Készlet nyilvántartási füzet elnevezésű nyomtatványt kell használni. (13) A fejlapon fel kell tüntetni: a. készlet szabatos megnevezését; b. a méret, minőség, mennyiségi egységét; c. az anyagszámot; d. a készlet változás keltét, jellegét, mennyiségét; e. a készlet mennyiségét. (14) A tároló helyi fejlapokon a készletváltozást, a bevételt vagy kiadást követően azonnal rögzíteni kell. A tároló helyeken az anyagnyilvántartást folyamatosan és naprakészen kell vezetni. A bizonylatok nyilvántartásba vétele után a bizonylat megfelelő helyén a nyilvántartó lap vezetője kézjegyével igazolja a bizonylat feldolgozásának megtörténtét. (15) A napi bizonylatok feldolgozása után naponta egyeztetni kell a nyilvántartó lappal. Az aznapi készletváltozási bizonylatokat bizonylatszám szerinti sorrendben, legkésőbb másnap kézbesítő könyvvel az anyagkönyvelés részére továbbítani kell. (16) A nyilvántartó lapokat éveken át folyamatosan kell vezetni. Év végén és évközi leltározásnál minden esetben aláhúzással le kell zárni a forgalmi és készletadatokat. A következő év első napjával az előző évi zárókészletet a Bevétel és a Készlet rovatokba elő kell vezetni. Abban az esetben, ha a lapok túlságosan elhasználódnak, azokat újra kell nyitni. Újra nyitásnál minden régi lapot meg kell nyitni (akkor is, ha nincs rajta készlet), vagy pedig törölni kell a törzskönyvből. (17) Analitikus készletnyilvántartás során a Főiskola készleteinek analitikus nyilvántartása számítógépes program segítségével folyamatosan, naprakészen történik. (18) Az analitikus készletnyilvántartást úgy kell vezetni, hogy tételesen készlet fajtánként a mennyiségi és értékadatok megállapíthatók legyenek. A készleteket készletnyilvántartó lapokon kell könyvelni, oly módon, hogy a készletek és készletváltozások anyag fajtánként, készletezési helyek szerinti mennyiségben és értékben történő nyilvántartását biztosítsák. A készletnyilvántartás céljára a "Készletnyilvántartó lap" elnevezésű nyomtatványt a program gépi úton állítja elő. (19) A készletnyilvántartó lapokat a raktári nyilvántartó lapokkal azonos részletezésben kell vezetni, és rajtuk a megjelölő adatoknak (anyagszám, anyag megnevezése, méret, mennyiségi egység, stb.) meg kell egyezni. Az analitikus nyilvántartás (a tároló hellyel történt egyeztetés után) a készletváltozásokról ne- 11

12 gyedévente adatot köteles szolgáltatni a főkönyv felé. 15. Eszközök munkahelyi, egyéni nyilvántartása (1) A használatra kiadott és a nyilvántartó lapokon kimutatott eszközöket ki kell mutatni a használók, valamint az eszközökért felelős személyek szerint. A nyilvántartásba a készletváltozásokat csak szabályszerűen kiállított és aláírt bizonylatok alapján lehet feljegyezni. (2) Azonos fajtájú eszközök cseréjénél az eszközök állománya a dolgozó leltári nyilvántartásában változatlan marad, ezért a nyilvántartásba változást, például meghibásodott szerszámok kicserélésénél, bejegyezni nem kell. Ha azonban a csere következtében más méretű vagy minőségű eszközt vesz át a dolgozó, a változást a dolgozó nyilvántartásán át kell vezetni. (3) A nyilvántartás szempontjából meg kell különböztetni a a. a kizárólagos személyi használatra kiadott eszközöket; b. a leltári körzetek részére, közös használatra kiadott eszközöket. (4) A nyilvántartás céljára szolgáló bizonylatokat az EOS ügyviteli szoftver gépi úton állítja elő (kivétel a munkaruha-nyilvántartás). (5) Munkaruha juttatási idő nyilvántartása a dolgozók részére kiadott munkaruhák idejének nyilvántartására a Munkaruha nyilvántartó lap elnevezésű nyomtatványt kell használni és személyre szólóan kell vezetni. A nyomtatvány fejrészében fel kell tüntetni a következő adatokat: a. a dolgozó törzsszámát; b. a dolgozó nevét; c. beosztását; d. munkahelyét, költséghely számát. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyomtatvány táblázatos részében soronként kell feljegyezni - a munkaruhák kiadásának időrendi sorrendjében - a munkaruha adatait. (7) Az (5) bekezdésben maghatározott nyilvántartásban a juttatási idő lejárata két oszlopot tartalmaz "eredeti" és "módosított". A módosított oszlop a lejárati időpont esetleges megváltozásának feljegyzésére (pl. tartós távollét, betegség, stb. miatt a juttatási idő meghosszabbodik) szolgál. A nyomtatvány utolsó két oszlopa a dolgozó kilépése esetén térítendő összeg feltüntetésére szolgál. Ide kell bevezetni továbbá annak a selejtezési vagy egyéb bizonylatnak a számát, amelynek alapján a munkaruha lejárat alkalmával, vagy a dolgozó kilépése esetén a munkahelyi nyilvántartásból törlésre kerül. 16. Pénz- és értékkezelés bizonylatolása (1) A házipénztári befizetések és kifizetések csak bizonylat alapján számolhatók el. A befizetések és kifizetések bizonylatolására a "Bevételi pénztárbizonylat" és a "Kiadási pénztárbizonylat" szolgál, melyet az EOS ügyviteli szoftver állít elő. (2) A napi kifizetésekhez szükséges készpénz összegét és címlet szerinti összetételét a pénztári keret figyelembe vételével a pénztáros határozza meg. (3) A készpénz felvétele a Kincstártól Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat, valamint a Készpénzfelvételi utalvány alapján történik. (4) A pénzkezelés bizonylatai a számítógép által sorszámozott bevételi és kiadási bizonylatok, az időszaki pénztárjelentés, valamint szintén az EOS ügyviteli szoftverrel nyomtatott pénztárforgalom összefoglalása és záró készpénzkészlet összesítő. 12

13 (5) A pénztárosnak a pénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekről pedig kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztáros a pénztárbizonylatokat a számítógépen állítja ki. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell, és annak valamennyi példányát meg kell őrizni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz csatolni kell a vonatkozó pénztári alapokmányokat. Minden pénztári kifizetésről külön pénztárbizonylatot kell kiállítani. (6) A pénztárosnak az elszámolásra kiadott előlegeket az EOS ügyviteli szoftver nyilvántartásába kiadáskor fel kell vezetni. A nyilvántartásnak olyan tagolásúnak kell lenni, hogy abból külön megállapítható legyen az állandó készpénzellátmánnyal rendelkező helyekre, illetve az eseti előlegekre kiadott összeg. A nyilvántartás bizonylati alátámasztására a nyilvántartás tételszámát az alapbizonylatra fel kell vezetni. (7) Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása alapján az elszámolási határidők betartását ellenőrizni kell. (8) A rontott pénzfelvételi és befizetési utalványokat a tőpéldány mellett kell megőrizni, a visszamaradt tőszelvények 5 év után selejtezhetőek. (9) A pénztári nyilvántartás céljára az Időszaki pénztárjelentés elnevezésű számítógépes nyilvántartás szolgál. (10) A pénztárzárlatot a Pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően kell elvégezni. A pénztárzárlat készítésekor a bevételi forgalomhoz a nyitókészletet, a kiadási forgalomhoz pedig a záró pénzkészletet hozzá kell adni. A két összegnek egyeznie kell. A "Pénztár ellenőrzés" rovatba a tényleges készpénzkészlet mennyiségét kell feljegyezni címletenként, és így megállapítani a záró pénzkészletet. A "Mellékletek" rovatba a pénztárjelentésbe bejegyzett bevételi és kiadási pénztárbizonylatok darabszámát kell beírni. A pénztárjelentést a pénztárosnak, valamint a pénztár ellenőrnek alá kell írni. (11) A pénzkezelés egyéb bizonylatai: a. Címletjegyzék: a banki, takarékpénztári, postai be- és kifizetések, pénzváltások címleteinek feltüntetésére, értékük feljegyzésére és értékük kimutatására Címletjegyzék elnevezésű nyomtatványokat kell használni. b. Készpénzigénylés elszámolása: az elszámolási kötelezettség mellett kifizetett előlegek igénylésének nyilvántartására a Készpénzigénylés elszámolásra elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni. A nyomtatványon fel kell tüntetni a kedvezményezett nevét, az előleg jogcímét és el számolásának határidejét, ami a pénztárbizonylat mellékletét képezi. c. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása: az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartására az EOS ügyviteli szoftver szolgál Az elszámolásra kiadott összeg bizonylati alátámasztására kiállított kiadási pénztárbizonylatra a nyilvántartásba vétel igazolásaként kitöltött nyomtatvány sorszámát is fel kell jegyezni. Az elszámolási kötelezettség mellett felvett előleggel bruttó módon kell elszámolni. A nyomtatványra az elszámolás alkalmával kiállított kiadási pénztárbizonylat alapján fel kell jegyezni a ténylegesen felhasznált összeget. d. Meghatalmazás: a nyomtatványokat akkor kell alkalmazni, amikor valamilyen jogcímen az intézmény pénztárából a kedvezményezett nem személyesen veszi fel a neki járó készpénzt. A készpénzfelvételre jogosító meghatalmazáshoz a Meghatalmazás többszöri alkalomra elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni. A nyomtatványt a hátoldalán található tájékoztató szerint kell kitölteni. A meghatalmazáson az aláírások azonosságát a pénzfelvétel alkalmával a pénztáros köteles ellenőrizni. A szabványnyomtatvány hiányában azonban - előnyomás nélküli - papíron készített meghatalmazás elfogadható, ha tartalmazza a szabványnyomtatvány szerinti adatokat. e. Átutalások: Lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módot alkalmazunk. Az átutalásokat elektronikusan az ELECTRA rendszeren keresztül indítjuk. Az előirányzat felhasználási keret számláról a külföldi partner számára devizában történő átutalásra a Magyar Államkincstár Devizaátutalási-megbízás elnevezésű nyomtatványát kell használni. 13

14 f. Lakcímre utalás csak rendkívül indokolt esetben lehetséges. g. Kincstári kártyanyilvántartás nyomtatványt kell használni a szigorú számadású kincstári kártyák nyilvántartására. Tartalmaznia kell: a kártya számát, lejáratát; a kártya tulajdonos nevét; a kártya lejárat dátumát; a kártya átvételének időpontját; a megjegyzés rovatban a cserére, letiltásra, limitekre vonatkozó utalásokat. h. Aláírás bejelentő karton: A Kincstárnál vezetett számla feletti rendelkezésre szolgáló nyomtatvány. i. Nyomtatványrendelési megbízás 17. Leltározás és selejtezés bizonylatolása (1) Alapkövetelmények : a. a leltárbizonylatok sorszámozása; b. olvasható szövegírás, - radírozás, kaparás a bizonylatokon nem lehet. Javítás, helyesbítés esetén a helyes adat félreérthetetlenül megállapítható legyen, továbbá az eredeti adatnak is olvashatónak kell lennie. A javítás tényét a javítás végzője köteles feltüntetni és azt aláírásával igazolni. A bizonylat kitöltőjének, illetve az abban szereplő adatok felelőseinek, az ellenőröknek az aláírása (kézjegye). (2) A leltározásnál a következő nyomtatványok használata kötelező: a. Immateriális javak és tárgyi eszközök leltárfelvételi ív A nyomtatványt leltárfelvételi körzetenként (személyenként) kell vezetni, melyet a program gépi úton állít elő; b. Immateriális javak és tárgyi eszközök leltárfelvételi összesítő A nyomtatványt a program gépi úton állítja elő; c. Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök hiányáról vagy többletéről A nyomtatványt a Tárgyi eszközök leltárfelvételi ív összesítő nyomtatványon kimutatott tárgyi eszköz hiányok vagy többletek kimutatására kell használni. Ez képezi az eltérések elszámolásának bizonylatát. A program gépi úton állítja elő; d. Készletek leltárfelvételi íve A nyomtatványt az anyagok és egyedi számmal ellátott készletek leltárfelvételéhez kell használni. A program gépi úton állítja elő. (3) A leltár nyomtatványok szigorú számadásra kötelezettek, sorszámozásukról kiadás előtt gondoskodni kell. Kiadásukról, nyilvántartásukról és elszámoltatásukról a gazdasági osztályvezető köteles gondoskodni. Az itt nem szabályozott kérdések esetében Leltározási Szabályzatban foglalt előírások alapján kell eljárni. (4) A selejtezés előkészítő szakaszában gondoskodni kell a selejtezési nyomtatványok biztosításáról. A nyomtatványokat számítógéppel vagy tollal kell kitölteni. (5) Tárgyi eszközök selejtezésének bizonylatai során a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: a. a felvétel időpontját; b. egységet, raktárt ahol a tárgyi eszközök selejtezésre kerülnek; c. a Selejtezési Bizottság tagjainak nevét és beosztását. (6) A jegyzőkönyv kitöltése során valamennyi fejezetet ki kell tölteni, melyek a következők: a. Selejtezési hatáskör 14

15 Csak akkor kell kitölteni, ha a rendelkezések előírják a felügyeleti szerv engedélyének beszerzését b. Selejtezési Bizottság javaslata A bizottság a javaslatát Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke alapján készíti el. c. A selejtezésre nem javasolt eszközök esetében hivatkozni kell a Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke nyomtatványban szereplő sorszámra és leltári számra, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ebben a fejezetben meg kell állapítani a ténylegesen selejtezésre javasolt tárgyi eszközök bruttó és nettó értékét és azt a jegyzőkönyvben ugyancsak fel kell tüntetni. d. A selejtezett tárgyi eszközök hasznosítása Ennek a fejezetnek a kitöltését a Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladékok jegyzéke alapján kell elvégezni. e. A selejtté válás okai A selejtté válás műszaki vagy egyéb okait a Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke elnevezésű nyomtatványban szereplő sorszámokra hivatkozva kell rögzíteni. f. A hasznosítási eljárás eredménye Kitöltését értelemszerűen kell elvégezni. g. Hitelesítés és záró rendelkezések Ebben a részben név és beosztás feltüntetésével ki kell jelölni a selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának, haszonanyagának raktárra vételéért, értékesítéséért és megsemmisítéséért felelős személyeket. h. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a következő nyomtatványokat kitöltve: Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke; Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke; Megsemmisítési jegyzőkönyv. (7) Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a következő bizonylatokat: B.Sz.ny r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke; B.Sz.ny r.sz. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok jegyzéke; B.Sz.ny r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke; B.Sz.Ny r. sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv. (8) A selejtezési jegyzőkönyveket és azok mellékleteit úgy kell elkészíteni, hogy azok megfelelő adatokat biztosítsanak a könyvviteli elszámoláshoz. A bizonylatok kitöltésére vonatkozó előírásokat a Vagyonselejtezési és -hasznosítási szabályzat, valamint az egyes nyomtatványokon található tájékoztatók tartalmazzák. 18. Számlák, szállítólevelek, beérkező és kimenő számlák, bevételek bizonylatolása (1) Készpénzes fizetési mód esetén készpénzfizetési számlát kell kiállítani. A készpénzfizetési számla kiállítása nyomdai úton vagy az EOS ügyviteli szoftverrel gépi úton történik. (2) A számlán a következő adatokat kell feltüntetni a megfelelő rovatokban: a. az Intézmény neve, címe, adóazonosító száma; b. a vevő neve és címe, adóazonosító száma; c. a termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyiségi egysége; d. a termék vagy szolgáltatás mennyisége; e. általános forgalmi adóval növelt egységár; f. általános forgalmi adót is tartalmazó érték; g. a számla fizetendő végösszege; h. a termékre vagy szolgáltatásra megállapított visszafelé számított adókulcs. (3) Abban az esetben, ha a vevő nem készpénzben fizet, az Intézmény az általa nyújtott termékértékesí- 15

16 tésről, szolgáltatásnyújtásról az EOS ügyviteli szoftver számlát állít ki. (4) Nyugtát kell kiállítani abban az esetben az esetben, ha a vevő számlát nem kér. A nyugtának minden esetben tartalmaznia kell a kibocsátó nevét, címét, adószámát, a dátumot, az összeget számmal és betűvel kiírva. A nyugta kiállítójának az összeg átvételét aláírással kell igazolnia. (5) Beérkező számlákat a Főiskola Központi Iktatójában érkeztetni kell. A nyilvántartás és feldolgozás során a beérkeztetett számlákat a Gazdasági Osztály, Üzemeltetési Osztály, Informatikai Központ és a Könyvtár és Távoktatási Központ iktatja. Az iktatás az EOS ügyviteli szoftverén belül, gépi nyilvántartással történik. A program a beiktatott számlákat iktatószámmal látja el. (6) A beérkezett és nyilvántartásba vett számla igazolásra történő átadásának, illetve átvételének napját az egységek közötti átadókönyvben rögzítik. (7) Kimenő számlák az EOS ügyviteli szoftver szerint gépi úton készülnek a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság nyilvántartásuk a rendszer által generált iktatószám alapján történik. A számlák egy eredeti és kettő másolati példányban készülnek, ahol az eredeti a vevő példánya, az első másodpéldány a banki bevétel bizonylata, a második másodlati példány a másodpéldány nyilvántartásba kerül lefűzésre. (8) Bevételek nyilvántartása során a hallgatói befizetések közül azok, amelyekről a hallgató pénzügyi rendezést igénylő számlát kér a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlára történik. A hallgató részére a számla elkészítése a Neptun rendszeren keresztül történik. Az egyéb hallgatói befizetések a Neptun rendszerben történnek, melyekről szintén számla készül a Neptun rendszerben. (9) A bevételek főkönyvi számonkénti nyilvántartása a főkönyvi könyvelésben az EOS ügyviteli szoftveren keresztül történik. 19. Utalvány, megrendelés, kiküldetés, menetlevelek bizonylatai (1) Utalványrendelet: valamennyi bevételt, és kiadást csak utalványozás után lehet teljesíteni. Utalvány céljára a Bizonylati albumban található "Utalványrendelet" elnevezésű saját készítésű nyomtatványt kell használni, amelynél megkülönböztetjük a pénztári (készpénzes) kiadási és bevételi valamint a banki (átutalásos) kiadási és bevételi utalványlapot. Az EOS ügyviteli rendszerben rögzített bizonylatokat az EOS ügyviteli szoftver kinyomtatott utalványrendeleten utalványozzuk. (2) Megrendelés: a termék, áru és szolgáltatás megrendeléséhez saját készítésű nyomtatványt kell alkalmazni, amelyet értelemszerűen kell kitölteni. A megrendelést csak a kötelezettségvállalásra felhatalmazott személyek írhatják alá. (3) Kötelezettségvállalási lap: a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó szabályok betartásával kell aláíratni. Sorszámozott rendszerben a gépi programban található a nyilvántartásuk. (4) Kiküldetés: a kiküldetés elrendelésére a B.sz.ny r.sz. Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás, saját gépkocsi használata esetén Kiküldetési rendelvény B /V. r.sz., valamint külföldi kiküldetés elrendelése saját készítésű Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatványt kell használni. Kiküldetési rendelvénynek minősül a zárt rendszerben kezelt és tárolt elektronikus bizonylat is. (5) Menetlevelek: a gépkocsik és munkagépek mozgására minden esetben menetlevelet kell kiállítani. A használt menetlevelek típusát a menetlevelek kitöltésének módját és elszámolását a Gépjármű üzemeltetési Szabályzat határozza meg. 16

17 20. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának módja (1) A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok kezelésével megbízott dolgozó szabványnyomtatvány felhasználásával nyilvántartást vezet a még használatban levő, általa felvett, kiadott és visszavett nyomtatványokról. (2) Minden olyan esetben, ha a megőrzéssel megbízott dolgozó a kezelésére bízott nyomtatvány készletből kiad, a kiadás és az átvétel tényét a nyilvántartás megfelelő sorában a kiadás és az átvétel keltének feltüntetésével keresztül kell vezetni, és az átvételt ugyanott a megbízott személy aláírásával kell elismerni. (3) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmazni: a. a beszerzett bizonylat sorszámát, b. a beszerzés idejét; c. a nyomtatvány kiadásának keltét; d. a felvevő aláírását; e. a nyomtatvány leadásának keltét; f. a leadó aláírását; g. a beszerzett bizonylat számlaszámát. (4)Egyéb bizonylatok a. Munkavédelmi üzembe helyezési (használatbavételi) engedély; b. Engedély tűzveszélyes munka végzéséhez; c. Munkabaleseti nyilvántartó; d. Üzemi baleseti jegyzőkönyv; e. Kárigény- bejelentés; f. Munkabaleseti jegyzőkönyv; g. Beutalás előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra; h. Beutalás időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra; i. Munkavédelmi vizsgálati jegyzőkönyv. 21. Záró rendelkezések (1) A Főiskolán használt bizonylatok jegyzékét a szabályzat mellékletét képező függelék a bizonylatok jegyzékéről, az űrlapokból készült gyűjteményét a Bizonylati Album tartalmazza. Az Intézménynél használt egyéb nyomtatványokat a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. (2) A bizonylatokon hamis adatok rögzítése és ebből eredően a számviteli nyilvántartásokban hamis adatok szerepeltetése a számviteli és bizonylati fegyelem megsértésének minősül. (3) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa 43/c/2015. (VII. 16.) szenátusi határozatával elfogadta. Jelen szabályzat elfogadása napján lép hatályba, egyidejűleg a bizonylati rend betartására vonatkozó korábbi előírások hatályukat vesztik. (4) A szükséges módosítások előkészítéséért a gazdasági és üzemeltetési igazgató a felelős. (5) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola Szenátusa által napján 49/c/2014. (VIII. 28.) számú határozattal elfogadott Bizonylati Szabályzat hatályát veszti. Szolnok, július 16. Dr. Túróczi Imre rektor Varga Csaba kancellár 17

18 Sorszám Bizonylat megnevezése FÜGGELÉK a bizonylatok jegyzékéről Bizonylatok jegyzéke 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Bizonylat száma, jele Album gyűjtemény száma 1. ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Immateriális javakról Számítógép készítésű ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Épületek, építmények, telek Számítógép készítésű ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Gépek, berendezések, felszerelések Számítógép készítésű ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Járművek Számítógép készítésű ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Tenyészállatok Számítógép készítésű EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP Immateriális javak Számítógép készítésű EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP Épületek, építmények, telek Számítógép készítésű EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP Gépek, berendezések, felszerelések Számítógép készítésű EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP Járművek Számítógép készítésű EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAP Tenyészállatok Számítógép készítésű Üzembehelyezési okmány Saját készítésű Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata B.Sz.ny /új.r.sz Tárgyi eszközök leltározási egységenként (körzetenkénti) törzslistája Számítógép készítésű Tárgyi eszközök állománycsökkenési bizonylata értékvesztés és Számítógép készítésű 114. hiány elszámolására 15. Értékváltozás bizonylat Számítógép készítésű

19 Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylatok jegyzéke 2. KÉSZLETEK Bizonylat száma, jele Album gyűjtemény száma 1. Készlet-bevételezési bizonylat (tárolóhely) B.Sz.ny /N.r.sz Készlet-bevételezési bizonylat (analitikus nyilvántartás) Számítógép készítésű Készlet-kivételezési bizonylat (tárolóhely) B.Sz.ny /V.r.sz Készlet-kivételezési bizonylat (analitikus nyilvántartás) Számítógép készítésű Raktári nyilvántartó lap B.Sz.ny r.sz B.Sz.ny r.sz. 6. Készletnyilvántartó lap (mennyiségi adatokkal), a készletváltozás Számítógépen nyilvántartva 206. részletezésével 7. Munkaruha nyilvántartó lap B.Sz.ny r.sz

20 Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylatok jegyzéke 3. PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS Bizonylat száma, jele Album gyűjtemény száma 1. Bevételi pénztárbizonylat Számítógép készítésű Kiadási pénztárbizonylat Számítógép készítésű Időszaki pénztárjelentés Pénztárzárás Számítógép készítésű Címletjegyzék EM.151, P8/új Készpénzigénylés elszámolásra B.Sz.ny /V.r.sz Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Számítógépen nyilvántartva Meghatalmazás (többszöri alkalomra) B.Sz.ny r.sz Készpénzfelvételi utalvány P.101. (T) Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat Elektronikus banki átutalási állomány (HUM, CSFM) EOS, KIR,Neptunból 311. elektronikusan generált állomány 11. Deviza átutalási megbízás Magyar Államkincstár Kifizetési utalvány Nyomdai készítésű Kifizetési utalványok feladójegyzéke MP.Rt.BEK Nyomdaüzem Készpénzátutalási megbízás (csekk) Nyomdai készítésű Átutalási megbízás kiegészítő szelvény PF 1-K Aláírás bejelentő karton P Nyomtatványrendelési megbízás P

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalók...

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján 5. sz. melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet alapján a 2015. évben megítélt beruházási támogatás kifizetésének igénylésére TARTALOMJEGYZÉK L0016-05 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata. az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról A kancellárjának K/1/2016. (I.04.) határozata az Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kancellárja az alábbi döntést

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben