ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló 32/2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról /2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással)... 7

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló 32/2014. (II.28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló 32/2014. (II.28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás módosítása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezetére kiterjed. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A módosítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Munkajogi vezetője a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Jelen utasításhoz nincs. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Az utasítás 2.2 pontjának új szövege a következő: Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Munkajogi vezető, a végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók a felelősek Az utasítás pontjának szövege az alábbiakra változik: Munkavállalói kérelemre történő szabadság kiadás A munkáltató évente hét munkanap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő 2/38 oldal időpontban és részletekben köteles kiadni. [KSz pont.] A munkavállaló a rendelkezése alatt álló 7 munkanap szabadságrészt Szabadságkérelem nyomtatvány (7. számú melléklet) kitöltésével igényelheti. A munkavállaló a rendelkezése alatt álló szabadságrészen túl is kérelmezheti szabadság kiadását MUNKAVÁLLALÓI SZABADSÁG IGÉNYLÉS ELŐJEGYZÉS (6. sz. melléklet) kitöltésével, annak teljesítéséről azonban a munkáltatói jogkörgyakorló a munkáltató érdekeinek figyelembe vételével dönt. A nem általános munkarendben foglalkoztatott, vezénylés szerint dolgozó munkavállalók az előjegyzést a kitöltése után a munkaidő beosztás készítő, vezénylő, vagy a jogkörgyakorló által erre kijelölt más személy részére adják át, akik az 5. számú mellékletet amennyiben a jogkörgyakorló kéri, a javaslatukkal együtt kitöltik és a jogkörgyakorló részére átadják rendelkezésre. Ilyen esetben a nem általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók lehetőség szerint legalább a munkaidő-beosztás közlését 7 nappal megelőzően írásban jelzik szabadság igényüket a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a vezénylést készítő munkavállalónak. (Ksz pont) Amennyiben a munkavállaló szabadság igénye teljesítéséről dönt a jogkörgyakorló, abban az esetben az 5. sz. melléklet kitöltésével rendelkezik a szabadság kiadásáról. Ilyen esetben, amennyiben a munkavállaló még nem rendelkezik a szabadsággal érintett hónapra irányadó munkaidő-beosztással, a következő időszaki vezénylés ennek figyelembe vételével történik. Kivételes esetben a munkaidő-beosztás közlését megelőző 7 napon belül, illetve a munkaidő-beosztás közlését követően is lehetőség van a szabadság igénylés előterjesztésére. A Szabadságkérelem nyomtatványt, és a Szabadság kiadás nyomtatványt 2 eredeti példányban kell kiállítani és aláíratni a jogkörgyakorlóval, majd az egyiket másolatként átadni a munkavállalónak, amelynek engedélyezése a KSZ pontja szerint meghatározott óraszámra történik a munkáltatói jogkörgyakorló részéről.

3 A jóváhagyott szabadságkérelmi lapok, valamint a szabadság kiadására vonatkozó nyomtatvány eredeti példányát az időügyintéző tevékenységet ellátó munkavállalónak kell leadni és annak kell megőriznie, a másolat a munkavállaló példánya Az utasításba pótlólag, új pontként fel kell venni az alábbiakat: A szabadság kiadásának folyamata az Ügyfélszolgálaton Az Ügyfélszolgálaton - a és pontban foglaltaktól eltérően - a munkavállaló általi szabadság igénylés, a jóváhagyás, és az SAP rögzítő részére történő átadás elektronikus úton, az Andoc rendszerben, a szabadság kérelem elektronikus űrlap kitöltésével történik. A szabadságigényt az igénylő az igénylést követően saját maga részére kinyomtatja. Ezen túlmenően az igénylésről, jóváhagyásról, adott esetben a szabadságigény elutasításáról az Andoc rendszer es értesítést is küld részére. A jogkörgyakorló, vagy a szabadság kiadására a jogkörgyakorló által feljogosított személy a munkáltató döntése szerint elrendelt szabadságot szintén az Andoc rendszerben, a szabadság elrendelése elektronikus űrlap segítségével adja ki. Az elrendelt szabadságról az érintett munkavállaló es értesítést kap. A tudomásul vétel az Andoc rendszerben történik, melyet követően az igény az Andoc rendszeren belül az SAP ügyintéző részére kerül átadásra Az SAP-ban történő rögzítést követően a jóváhagyott szabadságokról papír alapú dokumentum kerül nyomtatásra melyet az SAP ügyintéző és a szabadságot igénylő is kézhez kap megőrzés céljából. 3/38 oldal 4.5 Az utasítás pont első bekezdésének utolsó mondatában a munkáltató szót munkáltatói jogkörgyakorló szóra kell kicserélni. Ennek alapján a szóban forgó mondatot a következő formában kell felvenni az utasításba: Amennyiben a munkavállaló igazolatlanul van távol munkahelyétől, azt a munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) a megjegyzés rovatban igazolatlan (IL) bejegyzéssel köteles jelezni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a közzétételének napján lép hatályba és a módosítás átvezetését követően hatályát veszti. 7.0 MELLÉKLETEK 6. sz. melléklet Munkavállalói szabadság igénylés előjegyzés 7. sz. melléklet Szabadságkérelem nyomtatvány 8. sz. melléklet Megállapodás az életkor szerinti pótszabadságnak az esedékesség évét követő év végéig történő kiadásáról Csépke András sk. vezérigazgató Ezzel egyidejűleg a korábban ként szereplő pontok számozása úgy módosul, hogy a pont megjelölésében az utolsó számjegy eggyel növekszik. 4.4 Az alaputasítás 6., 7. és 8. sz. mellékletét képező iratminta a jelen utasítás mellékleteiben szereplő iratmintákra változnak.

4 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. VIG 4/38 oldal 6. sz. melléklet Szervezeti egység megnevezése MUNKAVÁLLALÓI SZABADSÁG IGÉNYLÉS ELŐJEGYZÉS.. év.. hó A szabadság igényeket - lehetőség szerint - kérem.. hó 16.-ig leadni. Szervezeti egység:... Munkavállalói kérelmek: Törzsszám Név Munkakör Szabadságot igényli naptól - napig Szabadságigénylés dátuma Aláírás

5 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. VIG 5/38 oldal 7. sz. melléklet SZABADSÁGKÉRELEM MÁV START ZRT.. szervezeti egység S z a b a d s á g k é r e l e m Alulírott név: munkaköre:. évi... hó. naptól évi.. hó. napig a) az Mt (2) bek. alapján a rendelkezésem alatt álló szabadságrész (hét nap) terhére fizetett rendes b) fizetett rendkívüli c) tanulmányi d) fizetés nélküli* szabadságot kérek.,.. év. hó.. nap Engedélyezte:.. naptól napig, összesen.. órát A másodpéldányt átvette:.. év. hó.. nap * A kívánt pont bekarikázandó.. munkavállaló.. munkáltató.. munkavállaló

6 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. VIG 6/38 oldal 8. sz. melléklet Szervezeti egység megnevezése Megállapodás az életkor szerinti pótszabadságnak az esedékesség évét követő év végéig történő kiadásáról amely létrejött alulírott helyen és időben egyfelől a MÁV START Zrt.. (szervezeti egység), mint munkáltató a továbbiakban munkáltató -, másfelől...., (név) (törzsszám), mint munkavállaló a továbbiakban munkavállaló - között az alábbiak szerint: 1. Felek megállapodnak, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 123. (6) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállalót az életkora alapján. évre megillető pótszabadságot (Mt ), vagy annak egy részét az esedékesség évét követő év december 31. napjáig adja ki. 2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és a MÁV START Zrt. Kollektív Szerződés, illetve annak... (szervezeti egység) helyi függeléke rendelkezései az irányadók. 3. Jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt, a felek aláírnak....,... év... hónap...nap.. munkáltató. munkavállaló

7 32/2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.- nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással) 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkaidő nyilvántartására vonatkozó egységes szabályozás kialakítása, továbbá az eljárási szabályok meghatározása HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV- START Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Munkajogi vezető, a végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók a felelősek FOGALMAK 3.1 előtétrendszer: A rendszer segítségével a vezényelt dolgozók szolgálat-ellátásának szabályozását, a vezénylést végezzük. A a MÁV- START Zrt. tulajdonát képezi, speciálisan a vállalat céljaira kifejlesztett rendszer. Funkcionalitása felöleli a teljes vezénylési folyamatot: a szolgálatok előzetes, menetrendi időszakra, vagy még hosszabb időre való tervezését, a dolgozók vezénylési szempontból lényeges adatainak kezelését (az SAP rendszerből kapott, folyamatosan frissített adatokra alapozva), a havi elővezénylést, a hét napos és operatív vezénylést, a tényrögzítést, a bérügyi szempontból szükséges adatok átadását az SAP rendszernek. A rendszer minden, a vezénylés szempontjából lényeges adatot (menetrend, SZVÖR, személyes adatok), az azok kezelésére szolgáló rendszerekből kap, azokat napra készen tartja. Rendelkezik áttekintő funkciókkal, amelyek segítségével a vezénylési folyamat hálózati, TSZVK, telepállomási szinten nyomon követhető, ellenőrizhető. A rendszer minden, a vezényléssel kapcsolatban rendszeresített nyomtatvány előállítására képes. 7/38 oldal 3.2 IVU.PLAN előtétrendszer: Az IVU.plan szoftverrel egy alkalmazáson belül lehet a vonatközlekedést biztosító tervezői és irányítói munkát elvégezni. A valóságban megvalósuló munkafolyamatok és a szoftver belső logikai felépítése között szoros kapcsolat van, az egymásra épülő, egymást feltételező lépések a beépített szabály és ellenőrzési rendszerrel kiegészítve zárt rendszerben tudják kezelni a teljes folyamatot. 3.3 Rugalmas munkaidő-beosztás: Rugalmas munkaidő-beosztás esetén a munkaidő felhasználását a technológiai és a munkafeladatok jellege alapján részben a munkavállaló, részben a munkáltatói jogkörgyakorló határozza meg.(ksz ) A munkavállaló a napi munkaidő törzsidőn felül fennmaradó részét a peremidőben a havi kötelező munkaidő és a munkafeladatok figyelembevételével naponta eltérő mértékben oszthatja be. 3.4 Munkaidő-nyilvántartás: A munkaidő és/vagy a pihenőidők nyilvántartására szolgáló, a munkáltató által vezetett felolvasókönyv és grafikus vezénylés elnevezése. 3.5 Szabadság A szabadság naptári évenként fizetett pihenőidő, amely minden munkavállalót megillet. [Mt (1) bek.] A szabadság a munkavállaló pihenését, kikapcsolódását, regenerálódását szolgálja. Az alap és pótszabadság időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg. [Mt (3) bek. a) pont]a szabadság naptári évente a munkában töltött idő alapján az Mt alapján alapszabadságból és a 117. szerint a munkavállaló életkora alapján számított, valamit a Mt okban és a Kollektív Szerződés (továbbiakban KSz.) 49. -ában meghatározott különböző jogcímeken járó rendkívüli szabadságokból tevődik össze. Amennyiben a munkaviszony év közben kezdődik, vagy év közben szűnik meg, az adott évre járó szabadságnak csak időarányos része jár a munkavállalónak. A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít. [Mt ]

8 3.6 Szabadságként kezelt munkaidőkedvezmények Azok a munkaidő kedvezmények, melyek szabadságkérelem alapján illetik meg a munkavállalót. 3.7 Fizetés nélküli szabadság A munkavállaló részére jogszabály alapján kötelezően engedélyezendő vagy a munkavállaló kérelmére mérlegelési jogkörben engedélyezhető olyan szabadság, melynek időtartamára munkabér nem jár. 3.8 Kivételesen fontos gazdasági érdek: Ilyen indok alatt a munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná. 3.9 A munkáltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok: Olyan ok, amely különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges KSZ: A MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése KSZ. Helyi függelék: Az egyes telephelyek (munkáltatói jogkör gyakorlása szerint elhatárolt szervezeti egységek) munkavállalóira vonatkozó eltérő szabályokat a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint a helyi függelékek tartalmazzák Kötetlen munkaidő-beosztás A Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 96. rendelkezése alapján történik a munkaidő beosztás SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung) Integrált vállalatirányítási rendszer Időadat-közlő Munkavállalók jelenléti időadatainak nyilvántartását végző személy. Összegyűjti és az időadatlapra felvezeti a munkaidővel kapcsolatban az adott szervezetnél hó közben keletkezett információkat. A kitöltött időadatlapot megküldi a SAP időadat-ügyintézőnek rögzítésre. 8/38 oldal SAP időadat-ügyintéző A hozzá eljuttatott időadatlapon közölt időadatokat rögzíti az SAP rendszerben AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 előtétrendszerrel vezényelt munkavállalók munkaidő nyilvántartása Az utasítás kiadásakor az alábbi munkaköri családokban, munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók vezénylése valósul meg vezénylő rendszerrel: utazók, pénztárosok, kocsivizsgálók, személyszállítási ügyeletes, kocsitáblázó féklakatos, műszaki kocsiirányító előadó, vezénylő, műszaki szakelőadó, műszaki szakértő II., általános segédmunkás, műszaki művezető, pénztárellenőr, tartalékos pénztárellenőr, hálózati, -területi személyszállítási főirányító, hálózati havaria irányító A munkaidő-beosztás készítésével megbízott munkavállalónak (utasítás kiadásakor: vezénylőtiszt, tartalékos pénztárellenőr, művezető, személyszállítási koordinátor) a KSZ 30. alapján a munkaidőkeret életbe lépését megelőző hónap 23-áig (február hónapban 21-ig) a vezénylő rendszerrel kell elkészíteni a munkaidő-beosztást. A munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkörgyakorlónak (vagy megbízottjának) ellen kell jegyezni, a másodpéldányt a munkavállalónak át kell adni. Ez alól kivételt képez, ha a munkavállaló ezt nem igényli, és erről írásban előzetesen lemondott A hónap közben jelentkező módosításokat minden esetben a időadatközlő munkavállalónak rögzíteni kell a vezénylő rendszerben, valamint a munkavállaló eredeti munkaidő-beosztásán is jelölni kell. A módosításhoz kiállított nyomtatványt a munkaidő-beosztás laphoz kell csatolni A vezénylő rendszerből az időadat-közlő munkatárs dekádonként terv és tény feladást végez, feladáskor az adatcsomag fájl formájában az SAP-nak azonnal átadásra kerül, az ilyen fájlok beolvasásának ütemezése az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló hatásköre.

9 4.1.5 A tényfeladás után a időadat-közlő és az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló egyeztetést végez az esetleges hibák javítása érdekében A tárgyhó lezárását követően az eredetileg kiadott munkaidő-beosztást, a módosítást elrendelő nyomtatványokkal együtt a időadat-közlőnek kell megőrizni A vezénylés minőségéért a havi elővezénylést és a módosításokat végző munkavállaló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős. 4.2 IVU.PLAN előtétrendszerrel vezényelt munkavállalók munkaidő nyilvántartása Az utasítás kiadásakor az alábbi munkaköri családokban, munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók vezénylése valósul meg IVU.PLAN vezénylő rendszerrel: mozdonyvezetők, mozdonyvezető gyakornokok, motorvonat vezetők, motorvonat vezető gyakornokok, gépészeti vonalellenőrök, hálózati, -területi vontatási főirányító, munkaidő beosztást készítők, hálózati és területi vontatási főmozdonyirányítók, felvigyázók, külsős felvigyázók A munkaidő-beosztás készítésével megbízott munkavállaló (utasítás kiadásakor: munkaidő beosztáskészítő) a munkaidőkeret életbe lépését megelőzően legalább 7 nappal a személyzetfordulókat és az előzetesen rögzített távolléteket egy közös, úgynevezett HAVI tervezési szintre összemásolják és ezen a szinten készítik el a munkaidő-beosztást adott hónapra. A munka befejeztével papírra nyomtatva átadják a munkavállalóknak az Értesítést a havi munkaidő-beosztásról nyomtatványt és lezárva ezt a tervszintet futtatnak egy interfészt ami feladja a havi tervet az SAP felé. A munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkörgyakorlónak (vagy megbízottjának) ellen kell jegyezni a másodpéldányt a munkavállalónak át kell adni Ez alól kivételt képez, ha a munkavállaló az írásos munkaidő-beosztás átadásáról előzetesen lemondott. 9/38 oldal A napi munkavégzés során a felvigyázók a program egy a célra szolgáló FELJE- LENTKEZÉSEK moduljában rögzítik a tény szolgálatkezdést, a tény szolgálat végzést, a menetigazolvány számát és ha a terv és a tény szolgálat eltért egymástól akkor az erre utaló kódot is. A hónap közben jelentkező módosításokat minden esetben rögzíteni kell az IVU.PLAN vezénylő rendszerben, valamint a munkavállaló eredeti munkaidő-beosztásán is jelölni kell. A módosításhoz kiállított nyomtatványt a felvigyázóknak a munkaidő-beosztás laphoz kell csatolni Az IVU.PLAN vezénylő rendszer folyamatosan adja át az adatokat az SAP-nak. Az ilyen fájlok beolvasásának ütemezése az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló hatásköre A tárgyhó lezárása után az IVU.PLAN időadat-közlő és az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló egyeztetést végez az esetleges hibák javítása érdekében A tárgyhó lezárását követően az eredetileg kiadott munkaidő-beosztást, a módosítást elrendelő nyomtatványokkal együtt kell megőrizni A vezénylés jogszabályoknak való megfeleléséért a havi elővezénylést és a módosításokat végző munkavállaló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadatügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős A nem előtétrendszerrel vezényelt fordulószolgálatos munkavállalók munkaidő nyilvántartása A munkaidő-beosztás készítésével megbízott munkavállalónak a KSZ 30. alapján a munkaidőkeret életbe lépését megelőző hónap 23-áig (február hónapban 21-ig) kell elkészíteni a munkaidő-beosztást. A munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkörgyakorlónak (vagy megbízottjának) ellen kell jegyezni, a másodpéldányt a munkavállalónak át kell adni. Ez alól kivételt képez, ha a munkavállaló ezt nem igényli, és erről írásban előzetesen lemondott.

10 A hónap közben jelentkező módosításokat minden esetben időadat- közlő munkavállalónak rögzíteni kell a munkavállaló eredeti munkaidő-beosztásán. A módosításhoz kiállított nyomtatványt a munkaidőbeosztás laphoz kell csatolni A tárgyhó lezárását követően az eredetileg kiadott munkaidő-beosztás és a módosítás elrendelő nyomtatványok adatai alapján az SAP időadat ügyintéző rögzíti az időadat felületen a munkaidő adatokat és a kapcsolódó egyéb kifizetést érintő tételeket A vezénylés előírás szerinti végzéséért a havi elővezénylést és a módosításokat végző munkavállaló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős A nem előtétrendszerrel vezényelt nem fordulószolgálatos munkavállalók munkaidő nyilvántartása A nem fordulószolgálatos munkavállalók részére nem készül havi munkaidő beosztás, jelenléti ív vezetésével biztosított nyilvántartás A tárgyhó lezárását követően a munkaidő-beosztás és a havi jelenléti ív adatai alapján az SAP időadat ügyintéző rögzíti az időadat felületen a munkaidő adatokat és a kapcsolódó egyéb kifizetést érintő tételeket A további munkakörökben - állandó nappalos munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartása Elektronikus beléptető rendszer, vagy számítógépes munkaidő nyilvántartás működése esetén: Ahol az időadatrögzítés időrögzítő berendezéssel történik, a berendezést személyesen kell kezelni a személyre szóló mágneskártya igénybevételével, a berendezés kezelési utasítása szerint. Mágneskártya hiánya esetén a munkáltatói jogkörgyakorló külön igazolása alapján történik a munkaidő igazolása (pl.: ha a munkavállaló a kártyát otthon felejti vagy elveszíti.) 10/38 oldal Az időrögzítő berendezés használatával egyidejűleg szervezeti egységenként vezetendő nyilvántartások Időrögzítő listák Az időrögzítő berendezések adatai alapján kinyomtatott listák tartalmát a szervezeti egységek vezetői kiértékelik, a listákat havonta gyűjtik, és 3 évig megőrzik Jelentkezési könyv A jelentkezési könyv (1. sz. melléklet) a gépi berendezés meghibásodása esetére tartalék, manuális nyilvántartásként szolgál, amelybe a munkahelyre való beérkezés és az onnan történő eltávozás időpontját, valamint az engedélyezett szabadság miatt távoltöltött időket a munkavállalónak be kell jegyeznie. Keresőképtelen betegség esetén, a munkavállaló, a betegségét követő első munkanapján jegyzi be a távollét időtartamát és okát Valamennyi munkavállaló esetében az elektronikus rendszerből nyomtatható jelenlétet igazoló nyilvántartást az aktuális hónapot követő hó első munkanapján ki kell nyomtatni és azt mind a munkavállalónak, mind a munkáltatói jogkörgyakorlónak (vagy megbízottjának) aláírásával igazolnia kell. A kinyomtatott nyilvántartást a munkáltatói jogkörgyakorlóval (vagy megbízottjával) a tárgyhónapot követő első munkanapon, a munkavállalóval a tárgyhónapot követő első munkába álláskor kell aláíratni A munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) és a munkavállaló által jóváhagyott jelenléti ívek alapján az SAP időadatügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló rögzíti az időadatokat az SAP rendszerben A jelentkezési könyvben szereplő adatok helyességéért a munkavállaló és a munkáltatói jogkörgyakorló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadatügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős.

11 Elektronikus beléptető rendszer, vagy számítógépes munkaidő nyilvántartás hiányában: A munkaidő nyilvántartására a Jelentkezési könyv (1. sz. melléklet) használandó, oly módon, hogy a munkavállaló minden nap aláírásával igazolja a munkaidejének kezdetét (érkezés), valamint a munkaidejének végét (eltávozás). A munkaidő nyilvántartó lapon az időpontokat a valóságnak megfelelően, a tényleges kezdetnek és eltávozásnak megfelelő óra, perc pontossággal kell megjeleníteni. A munkaidő nyilvántartási lapokat a munkaterületen oly módon kell elhelyezni, hogy ahhoz a munkavállalók aláíráskor szabadon hozzáférjenek Amennyiben a munkavállaló munkaidőben munkahelyéről engedéllyel távozik, a távollétet a 2. sz. melléklet szerinti eltávozási könyvben tünteti fel. A magánjellegű eltávozásokat és a keletkező munkaidő-hiány pótlásának idejét minden esetben engedélyeztetni kell a munkáltatói jogkörgyakorlóval, vagy az általa megbízott szakmai munkavállalóval. Az eltávozási lapon kell feltüntetni az elrendelt kiküldetés (KI), készenlét (KÉ), túlóra (T), ügyelet (Ü), oktatás (OK), munkaruha átvétel (RÁ), orvosi vizsgálat (OR) munkaidő kedvezmény (üzemi tanács, szakszervezet, MVB (MK)) kezdő és befejező időpontját, a szabadság (SZ), tanulmányi szabadság (TSZ), betegség (B), valamint a munkáltatói jogkörgyakorló által engedélyezett magán eltávozás (MA) és ebből eredő munkaidő kiesés pótlásának (P) időpontját is. Amennyiben a munkavállaló igazolatlanul van távol munkahelyétől, azt a munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) a megjegyzés rovatban igazolatlan (IL) bejegyzéssel köteles jelezni. A munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) hónap közben szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, hónap végén pedig ellenőrzi és aláírásával igazolja, hogy a munkavállalók által felvezetett adatok a valóságnak megfelelnek A munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) és a munkavállaló által jóváhagyott időadatlap alapján az SAP időadatügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló rögzíti az SAP rendszerben a tárgyhót követő hónap harmadik munkanap 14 óráig. 11/38 oldal A jelenléti íven szereplő adatok helyességéért a munkavállaló és a munkáltatói jogkörgyakorló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős A további munkakörökben - kötetlen munkaidő-beosztás szerint - foglalkoztatott munkavállaló munkaidő-nyilvántartása A kötetlen munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidejük beosztását és felhasználását a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 96. -a, szerint maguk jogosultak meghatározni Az érintett munkavállalók a jogszabály és a kollektív szerződés keretei között munkáltatói jogkörgyakorlójuk előzetes tájékoztatása mellett munkaidejüket és pihenőidejüket keretjelleggel maguk határozzák meg. A következő heti távollétekről a munkavállaló a 3. sz. melléklet kitöltésével és a hét utolsó munkanapján ig a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az általa kijelölt szakmai vezető felé -ben történő továbbításával vagy a kijelölt meghajtón lévő közös nyilvántartás vezetésével tesz eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A szervezeti egység által használt havi munkaidőterv készítése esetén is legalább a 3. sz. mellékletben rögzített információkat tartalmaznia kell a tájékoztatásnak (távollét napját, tervezett időtartamát és célját). Az előre nem tervezhető eseteket, valamint a szükséges korrekciókat legkésőbb a távollétet követő első munkanapon jelenteni kell A munkáltatói jogkörgyakorló az előzetes tájékoztatás alapján jogosult és köteles a tárgyhavi kötelező munkaidő (munkanap X napi teljes munkaidő) tényleges teljesítését megkövetelni, illetve ellenőrizni A munkáltatói jogkörgyakorlónak vagy az általa kijelölt szakmai vezetőnek napi ismerettel kell rendelkezni arról, hogy munkavállalója az adott munkanapon milyen okból van távol állandó (szokásos) munkavégzési helyétől A tárgyhót követő hónap harmadik munkanap 14 óráig az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló rögzíti az időadatokat az SAP rendszerben.

12 4.7. A további munkakörökben, rugalmas munkaidő-beosztás szerint foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartása A rugalmas munkaidőrend beosztása Napi eszmei munkaidő: Időtartama: Hétfőtől csütörtökig és óra Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján és óra A napi eszmei munkaidő az az elvi munkaidőtartam, amely viszonyítási alapul szolgál a teljes napi munkaidő, a teljesített munkaidő és a munkaközi szünet megállapításához, az eltérések számításához, valamint a rendkívüli munkavégzés és a munkából távoltöltött idők (szabadság, betegség, igazolt távollét, kiküldetés stb.) elszámolásához Munkaközi szünet A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek és a törzsidőnek, ezért annak tartama (20 perc) az eszmei munkaidő megszakításával a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók kivételével a munkaidőn kívül kerül kiadásra. (Mt.86. (3) bek. a) pont, 205. (2) bek. b) pont). A munkaközi szünet tényleges igénybevételére naponta és óra között kerülhet sor Törzsidő Időtartama: Hétfőtől csütörtökig óra Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján óra Törzsidő bele nem értve a munkaközi szünet idejét az az időtartam, amely alatt minden munkavállalónak a munkahelyén kell munkát végezni. A törzsidő tartama alatt a munkavállaló csak hivatalos ügyben lehet távol. Magánügyben eltávozás törzsidő alatt csak a szervezeti egység vezetőjének engedélyével lehetséges, a távollét időtartama nem minősül munkaidőnek Peremidő Időtartama: Hétfőtől csütörtökig és óra 12/38 oldal Pénteken, illetve a hét utolsó munkanapján és óra Peremidő az a napi munkaidőkeret, amelyen belül a munkaidőt a munkavállaló határozhatja meg a feladatokhoz igazodóan úgy, hogy havonta legfeljebb plusz 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra, illetve mínusz 6 óra eltérés keletkezzen a törvényes munkaidőhöz képest Üzemidő Időtartama: óra Az üzemidő a peremidő kezdő és végpontja közé eső időtartam, amely egyben a napi maximális munkaidőt jelenti Havi kötelező munkaidő A napi 8 órás munkaidő (Mt. 92. (1) bek.) alapulvételével a havonta teljesítendő munkaidő: 20 munkanapos hónapban 160 óra 21 munkanapos hónapban 168 óra 22 munkanapos hónapban 176 óra 23 munkanapos hónapban 184 óra Többletidő A pontban meghatározott havi munkaidőt (kötelező órát), kéthavi munkaidő keretet meghaladóan, a munkavállaló döntése alapján azonban legfeljebb 20 óra ügyfélszolgálati és bevétel-ellenőrzési munkakörökben legfeljebb 30 óra többletidő vihető át a tárgyhónapról/tárgyidőszakról a következő hónapra/időszakra, amelyet a következő havi/időszaki nyilvántartásban legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig mint nyitó értékként kell szerepeltetni. A munkavállaló az engedélyezett tárgyhavi/tárgyidőszaki többletidő mértékéig a tárgyhónapot/tárgyidőszakot követő hónapban/időszakban a kötelező munkaidejét a perem időn belül csökkentheti (csúsztathat). Egész napos távollét (csúsztatás) csak a munkáltatói jogkörgyakorló előzetes írásbeli engedélyével alkalmazható.

13 A 20, illetve 30 órát meghaladó többletidőt kivéve a munkáltatói jogkörgyakorló által elrendelt rendkívüli munkavégzésből eredőt a hónap/időszak végén törölni kell. Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó szervezeti egységeknél bevezetésre kerülő év végi tevékenységi szünet feltételeit és módját külön utasításban kell szabályozni Munkaidő-hiány A tárgyhónap/tárgyidőszak végén fennálló hat (6) órát meghaladó munkaidő-hiány (mínusz óra) tartamával az alapbért arányosan csökkenteni kell, és ezt az időtartamot (hat óra feletti részt) az időrögzítő táblázatból törölni kell. Az engedélyezett munkaidő-hiány feletti távollét okát minden esetben a munkáltatói jogkörgyakorlónak vizsgálnia kell. Igazolatlan távollét megállapítása esetén a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának van helye. A munkavállaló az engedélyezett és nyilvántartott tárgyhavi/tárgyidőszaki munkaidőhiány mértékéig (legfeljebb 6 óra) a tárgyhónapot/tárgyidőszakot követő hónap/időszak munkaidejét köteles növelni (a hiányt ledolgozni) A feladatok sürgős elvégzése céljából indokolt esetben a munkáltatói jogkörgyakorló kötelezheti a munkavállalót az eszmei munkaidő teljes ledolgozására A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében rendkívüli munkavégzésnek (Mt ) minősül a munkáltató külön írásbeli utasítása alapján elrendelt, vagy elrendelés hiányában utólagosan rendkívüli munkavégzésként elismert, a.) a napi peremidőt (üzemidőt) megelőzően vagy azt követően, b.) a havi kötelező munkaidőn felül c.) a pihenőnapon és munkaszüneti napon, valamit d.) a készenlét alatt végzett munka, továbbá az e.) ügyelet A rugalmas munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók esetében késésnek minősül, ha a munkavállaló a törzsidő, 13/38 oldal valamint előzetes elrendelés esetén az eszmei munkaidő kezdetére nem érkezik meg munkahelyére, s távolmaradását igazolható módon kimenteni nem tudja Belföldi kiküldetés esetén az utazási idő elszámolása szempontjából az eszmei munkaidőt kell irányadónak tekinteni A rugalmas munkaidő-beosztás szabályait vétkesen megszegő munkavállalót a munkáltatói jogkör gyakorlója - első esetben írásbeli figyelmeztetésben részesítheti, - második esetben 6 hónapi időtartamra, - további esetben pedig legfeljebb 1 évre kizárhatja a rugalmas munkaidő lehetőségéből. A rugalmas munkaidő-beosztásból történő kizárás esetén a munkavállaló foglalkoztatása az eszmei munkaidő szerint történik A rugalmas munkaidő-beosztásban is maradéktalanul biztosítani kell az eszmei munkaidő tartama alatt - a kapcsolattartás lehetőségét a MÁV- START Zrt. ügyfeleivel, - az információ zavartalan áramlását a MÁV-START Zrt. különböző szervezetei között, - az intézkedésre jogosult munkavállaló folyamatos jelenlétét, az üzemidő biztosítását szakterületenként. E követelmények megtartásáért a munkáltatói jogkör gyakorlói felelősek Eltávozási könyv Az eltávozási könyv (2. sz. melléklet) a hivatalos eltávozások, kiküldetések, a jogszabályban biztosított igazolt távollétek, valamint a törzsidőben és az azon kívüli időszakban történő magáneltávozások időpontjának és engedélyének rögzítésére szolgál. A munkavállalónak itt kell nyilvántartania a keletkezett plusz órák csúsztatását is Utólagos javítás, módosítás A MÁV-START Zrt székhelyén a munkaidőnyilvántartási rendszert a MÁV társaságok humánerőforrás szervezeteinek közreműködésével a MÁV Biztonsági Igazgatóság Védelmi Csoportja kezeli.

14 A Csoport minden hét kedd napjáig számítógépes adatszolgáltatást nyújt a munkáltatói jogkörgyakorlók vagy azok megbízottja részére a munkavállalók napi kiés belépéséről, a napi, illetve göngyölt munkaidő többletéről és hiányáról. A munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja a lista alapján még ugyanezen a héten kezdeményezi az érintett munkavállalónál a hibás adatok javítását. A munkavállaló jogosult a listán feltüntetett, reá vonatkozó adatokat megtekinteni. A megküldött adatok alapján a munkavállaló téves rögzítése javítható, illetve az elmulasztott rögzítés pótolható. Erre kizárólag a javítással, pótlással érintett munkanaptól számított 30 napon belül van lehetőség, s a korrekciót az érintett munkavállaló kérése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban ( ) kell kezdeményeznie a Csoportnál A rugalmas munkaidő nyilvántartására szolgáló berendezés működtetését külön kezelési szabályzat tartalmazza, amelyet a munkavállalók számára hozzáférhető helyen kell őrizni A munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) és a munkavállaló által jóváhagyott jelenléti íveket a munkáltatói jogkörgyakorló (vagy megbízottja) eljuttatja az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállalóhoz, aki a jelenléti ívek alapján az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló rögzíti az SAP rendszerben a tárgyhót követő hónap harmadik munkanap 14 óráig A jelenléti íven szereplő adatok helyességéért a munkavállaló és a munkáltatói jogkörgyakorló, az SAP-ban történő helyes rögzítésért az SAP időadat-ügyintéző tevékenységgel megbízott munkavállaló a felelős. 14/38 oldal 4.8. Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatottak pihenőnapjának, pihenőidejének, szabadságának és keresőképtelenségének nyilvántartása és elszámolása Az általánostól eltérő munkarendben (KSZ pont) foglalkoztatott munkavállalók heti két pihenőnapja ( P ) vagy a KSZ szerinti minimum 42 óra egybefüggő pihenőideje a) a kijelölt pihenőidővel érintett két naptári nap, b) ha a kijelölt pihenőidő három naptári napot érint, akkor heti pihenőnapként kell kijelölni és az elszámolásnál figyelembe venni: a pihenőidővel teljes, 0-24 órás időtartamban érintett naptári napot, továbbá az ezt közvetlenül követő vagy megelőző naptári napot, amelyre a heti pihenőidő nagyobb óramennyisége esik. Amennyiben a teljes naptári napot közvetlenül megelőző, illetve követő naptári napra a pihenőidő azonos óraszámban esik, úgy a teljes naptári napot követő napot kell kijelölt pihenőnapnak kijelölni. Pl. három pihenőnapból az első 2 pihenőnapot kell figyelembe venni: P P 3:00-24:0:00-24:0:00-3:00 Három pihenőnapból az utolsó 2 pihenőnapot kell figyelembe venni: P P 18:00-24:0:00-24:0:00-18:00 vagy 12:00-24:0:00-24:0:00-12:00 Ha a kijelölt pihenőidő három naptári napot érint, akkor P időként kell kijelölni az első érintett napon a pihenőidő kezdő időpontjától az utolsó napon a pihenőidő befejező időpontjáig terjedő intervallumot. (IVU- PLAN) 11:30 1.nap 2. nap 3.nap P

15 Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató által előre tervezhető (a munkaidő-beosztás készítésekor már ismert) szabadság, keresőképtelen betegség, valamint egyéb jogszerű távollétek (Mt.55. ) ismeretében kell a következő havi munkaidőbeosztást elkészíteni. Keresőképtelenné válásáról és keresőképessé válásának első napjáról a munkavállaló az elvárható legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni a munkáltatót. A szabadság és keresőképtelen betegség jogcímén történő távollét napjaira a munkavállaló munkakörére érvényes napi teljes munkaidőt kell tervezni és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint elszámolni. a) A munkaidő beosztás (vezénylés) készítése során a szabadság igénybevételével, illetve a folyamatos keresőképtelen betegség miatti távolléttel érintett naptári hét (hetek) viszonylatában a heti pihenőnapokat a nappalos munkarendű munkavállalókéval azonos módon szombatra és vasárnapra kell ütemezni. Amennyiben még nem készült el a következő havi munkaidő beosztás - a munkavállaló kifejezett kérésére a heti pihenőidő, ill. pihenőnap helyett szombat vagy vasárnapra, valamint a hétköznapra eső munkaszüneti napra is adható, tervezhető szabadság, ha a munkavállalónak azokon a napokon előreláthatólag vezénylési ciklusa alapján vagy technológiai okokból munkavégzési kötelezettsége (szolgálata) lenne. A munkaidő-nyilvántartás vezetése során a szabadság és a keresőképtelenség nyilvántartása szempontjából a szombat és vasárnap, valamint a hétköznapra eső munkaszüneti nap kivételével a hét minden további napja munkanapnak számít, s ezekre szabadságot ( SZ ), illetve keresőképtelenséget ( B ) kell a munkaidő-nyilvántartásba írni. A vezénylés elkészítésekor előre tervezett távollét esetén a hétköznapra eső munkaszüneti napra szabadság és keresőképtelen betegség nem tervezhető. A tervezett szabadságot az elővezénylésben kijelölt pihenőidőket követő első munkanaptól kell a munkaidő-nyilvántartásban vezetni, ezért a heti pihenőnapokat, pihenőidőket a tervezett szabadság első napját közvetlenül megelőző napokra kell ütemezni. 15/38 oldal Amennyiben az utazószolgálatot ellátó munkavállaló az elővezénylés szerint tervezett módon- legalább egybefüggő hét naptári napot kitevő időtartamú szabadságot vesz igénybe, akkor az ezt követő munkavégzési napon a munkavállaló- helyi függelék eltérő rendelkezése hiányában - legkorábban 05 óra 30 percre, vezényelt utazó munkavállaló órára vezényelhető munkavégzésre (KSz 50., KSz 10. sz. melléklet) b) Munkaidő-beosztást (szolgálat, pihenőnap, szabadnap, orvosi vizsgálat stb) a keresőképessé válás első napjától kell tervezni. A szabadság, illetve keresőképtelenség utolsó napjának ismeretében a havi kötelező órából le kell vonni a munkavégzés alóli jogszerű mentesülés idejére eső órákat, s a fennmaradó időt kell a munkaidő-beosztás készítésekor a munkavállalóra érvényes munkarend szerint a munkaidő-kereten belül a többi munkanapra felosztani. Keresőképtelenné válásáról és keresőképessé válásának első napjáról a munkavállaló az elvárható legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni közvetlen munkahelyi vezetőjét A munkaidő-beosztás (vezénylés) elkészítésekor előre nem tervezett szabadság vagy hónap közben váratlanul előre nem tervezhetően jelentkező keresőképtelen betegség esetén a munkavállaló munkaidő-beosztását a munkaszervezési okokból indokolt esetek kivételével módosítani nem kell, azaz az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállaló előre kijelölt pihenőnapjait nem kell szombat-vasárnapra áthelyezni. a) Az olyan munkarendek alkalmazása esetén, ahol a munkaidő-beosztás a heti kötelezően előírt pihenőnapokon felül további teljes szabadnapot (0-24 óra ún. fordaszabad nap) biztosít, a munkaidő-beosztás készítésekor nem tervezett rendes szabadság, illetve keresőképtelen betegség vezénylés szerinti nyilvántartásánál a hétköznapra eső munkaszüneti nap (feltéve, hogy ezen a napon a munkavállalónak nincs munkavégzési kötelezettsége), továbbá a kijelölt pihenőnapok kivételével

16 minden, a munkából ilyen jogcímen távol töltött napra függetlenül a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés időtartamától szabadságot ( Sz ), illetve keresőképtelenséget ( B ) kell a munkaidő-nyilvántartásba írni. b) A hónap közben kiadott szabadságot a kijelölt pihenőidőket követő első munkanaptól, a keresőképtelenséget a keresőképtelen állományba vétel napjától kezdődően kell a munkaidő-nyilvántartásban vezetni. Amennyiben az utazószolgálatot ellátó munkavállaló - az elővezénylés szerint tervezett módon- legalább egybefüggő hét naptári napot kitevő időtartamú szabadságot vesz igénybe, akkor az ezt követő munkavégzési napon a munkavállaló- helyi függelék eltérő rendelkezése hiányában - legkorábban 05 óra 30 percre, vezényelt utazó munkavállaló órára vezényelhető munkavégzésre (KSz 50., KSz 10. sz. melléklet) c) Az Mt (2) bek. alapján, a munkaszüneti napon rendszeresen foglalkoztatott munkavállaló esetén, ha a munkaidőbeosztása szerint a munkaszüneti napon dolgoznia kellene, a szabadság kiadásánál ezt a napot munkanapként kell kezelni. 16/38 oldal Ebből következően, amennyiben a munkaszüneti napon rendszeresen foglalkoztatott munkavállalónak a munkaszüneti napon vezénylése szerint munkavégzési kötelezettsége (szolgálata) lenne, de erre a napra szabadságra kíván menni, a munkaszüneti napra szabadságot kell beírni. d) A munkaidő-beosztás készítésekor még nem tervezett szabadság és keresőképtelen betegség miatti távolléttel érintett munkanapokra (szolgálatokra) a munkavállalóra irányadó munkaidő-beosztás szerint betervezett (vezénylés szerinti), le nem dolgozott (kieső) munkaidőt kell elszámolni a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően. (KSz pont) e) Az SAP rendszer időadat kezelése érdekében a szabadság és keresőképtelen betegség napjaira a vezénylés szerinti munkaórákat arányosan szétosztva kell rögzíteni a munkaidő-nyilvántartásban, oly módon, hogy töredék óra ne keletkezzen (a tárgyidőszakban kiesett vezényelt munkaórák száma osztva a vezénylés szerint kijelölt szabadságnapok száma) Pl: A munkavállalónak 40 óra tervezett vezénylése van, előre nem tervezett szabadság 6 nap 1 1/2 2 2/3 3 ¾ 4 4/5 5 5/6 6 6/7 7 7/8 8 Vezénylés tervezett óra: P P Nem tervezett Sz Sz P P Sz Sz Sz Sz szabadság: Elszámolt óra: 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7 Pl. A munkavállalónak 64,7 óra tervezett vezénylése van, előre nem tervezett betegség 8 nap. Előre vezénylés 7304t En473 8, , ,4 P P ,1 8,4 Tény Bsz Bsz Bsz Bsz Bsz Bsz Bsz Bsz Óra 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8, ,7

17 17/38 oldal f) A grafikus munkaidő-beosztás tervező programban a szabadsággal vagy keresőképtelenséggel lefedett napokon, ha volt munkavégzési kötelezettség, akkor azokra a napokra az eredeti szolgálat tartamával megegyező idő kerül elszámolásra, a szolgálat nélküli (fordaszabad) napokon nincs időelszámolás. Két napot érintő szolgálatok esetében mindkét napon távollét kerül megjelenítésre, de időadat csak a kezdőnapon adódik át az SAP felé. (IVU-PLAN) Pl: A munkavállalónak 40 óra tervezett munkaidő beosztása van, az előre nem tervezett szabadság 6 nap Vezénylés tervezett óra Nem terv. szabadság elszámolt óra Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállaló szabadságát a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani. (Mt.124. (4) bek.). A munkavállaló részére a tárgyévben ki nem adott szabadságnak megfelelő óraszám az esedékesség évét követően járó szabadságkeret óraszámát növeli A szabadság kiadása során figyelemmel kell lenni a KSz pontjában meghatározott határidőre. E rendelkezéstől csak a munkavállaló javára lehet különös méltánylást érdemlő esetben eltérni, amennyiben ez munkáltatói érdekeket nem veszélyeztet A szabadság és a keresőképtelen betegség miatti távollét a munkavállaló oldalán, munkaidőkereten felüli munkavégzést és munkaidőhiányt nem eredményezhet. (KSz pont) 4.9. A szabadságok kiadásának nyilvántartása Szabadságra való jogosultság A munkában töltött idő alapján járó szabadságra minden munkaviszonyban álló munkavállalónak alanyi joga van Szabadság mértéke számításánál alapul vehető időtartamok A munkavállalónak a tárgyévben munkában töltött idő alapján jár a szabadság [Mt (1)]. A szabadság időarányos részének számításánál munkában töltött időként kell számításba venni az Mt (2) bekezdése alapján: a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának, e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, f) a munkavégzés alóli mentesülésnek az alábbiakban meghatározott időtartamát: fa) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamát, fb) a kötelező orvosi vizsgálat időtartamát, fc) a véradáshoz szükséges, legalább négy órát fd) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órát, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órát, fe) hozzátartozója halálakor két munkanapot,

18 ff) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időt, fg) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamát, fh) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamot, fi) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamot, továbbá fj) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamot. g) Ksz pont alapján az Mt.115. (2) bekezdésének e) pontjától eltérően, a szabadságra való jogosultság szempontjából munkában töltött időnek minősül a harminc napot meghaladó keresőképtelenség időtartama is Szabadság fajtái és azok mértéke A munkavállalót megillető szabadság alap- és pótszabadság(ok)ból (illetve rendkívüli szabadságból) áll Az alapszabadság Az alapszabadság mértéke húsz munkanap [Mt ] Pótszabadságok, rendkívüli szabadság Az életkor alapján járó pótszabadság [Mt (1) bek.] A munkavállalónak huszonötödik életévétől egy, huszonnyolcadik életévétől kettő, harmincegyedik életévétől három, harmincharmadik életévétől négy, harmincötödik életévétől öt, harminchetedik életévétől hat, harminckilencedik életévétől hét, negyvenegyedik életévétől nyolc, negyvenharmadik életévétől kilenc, negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár. A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az előzőekben meghatározott életkort betölti. 18/38 oldal Egyéb Mt-ben szabályozott pótszabadságok Gyermek után járó pótszabadság [Mt ]. A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A fenti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Gyermeke születése esetén az apát megillető szabadság [Mt (4) bek. ] Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Fiatal munkavállalónak járó pótszabadság [Mt (1) bek. ] A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti. A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak járó pótszabadság [Mt (2) bek.] A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár. A munkavállalónak járó pótszabadság, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította [Mt ] A munkavállalónak, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította, évenként öt munkanap pótszabadság jár A munkaszerződésben rögzített pótszabadság a rögzített mértékben illeti meg a munkavállalót.

19 KSz-ben szabályozott rendkívüli szabadságok Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalók rendkívüli szabadsága [KSz. 49. ] Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalókat kérelmükre naptári évenként kettő munkanap rendkívüli szabadságban kell részesíteni. A vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott (vontatási utazó) munkavállalóra vonatkozó eltérő szabályokat a KSz 10. sz. melléklete tartalmazza. A területi járműbiztosítási központok és a vasúti járműjavítási szervezetben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályokat a KSz 11. sz. melléklete tartalmazza. A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni. A munkavállaló az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal korábban köteles bejelenteni a munkáltatónak. A rendkívüli szabadság igénybevétele az arra jogosult munkavállaló esetében nem eredményezhet rendkívüli munkavégzést (díjazást) és összhangban kell állnia az adott szervezeti egység szabadságolási ütemtervével. A tárgyévben igénybe nem vett rendkívüli szabadság a tárgyévet követően nem vehető igénybe. A rendkívüli szabadság időtartamára a munkavállalót az Mt (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás (távolléti díj 70 %-a) illeti meg Fizetés nélküli szabadság Mérlegelési jogkörbe tartozó fizetés nélküli szabadság engedélyezése A mérlegelési jogkörbe tartozó fizetés nélküli szabadságot 30 napig a munkáltatói jogkör gyakorló engedélyezhet. A 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről- amennyiben az a Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik- az adott munkavállalót létszámban tartó szervezeti egység vezetője felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető dönt, a munkavállaló szerve- 19/38 oldal zeti egységének vezetője javaslata alapján, a humán igazgató ellenjegyzése mellett, azzal hogy vita esetén a döntés a vezérigazgató hatáskörébe tartozik Jogszabály alapján kötelezően engedélyezendő fizetés nélküli szabadságok A munkáltató köteles fizetés nélkül szabadságot engedélyezni az alábbi esetekben: a) a munkavállalónak gyermeke harmadik életéve betöltéséig, a gyermek gondozása céljából, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. [Mt ] b) a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében, a gyermek tízedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt. [Mt ] c) a munkavállalónak hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. A kezelőorvos igazolását a munkáltatói jogkör gyakorló részére köteles a fizetés nélküli szabadságot igénybe venni kívánó munkavállaló egyidejűleg leadni. [Mt ] d) a munkavállalónak a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára. [Mt ] e) a munkavállaló kérésére, ha polgármesternek választották a foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára. [1994. évi LXIV törvény 1. (4) bek.] f) a munkavállaló kérésére, ha országgyűlési képviselőjelölt jelöltségének nyilvántartásba vételétől a választás napjáig, vagy megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig. [2012. évi XXXVI. törvény 95. (1) bek.] g) a munkavállaló kérésének megfelelően, ha országgyűlési képviselő mandátuma igazolásától a képviselői megbízatásának időtartamára vagy annak egy részére. [2012. évi XXXVI. törvény 96. (2) bek.] A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára járó fizetés nélküli szabadság kivételével a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör

20 gyakorlója részére és a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló a munkáltatói jogkör gyakorlónak címzett jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. [Mt ] A jelen pont a) pontjában meghatározott fizetés nélküli szabadság az Mt a alapján - megszűnik a) a gyermek halva születése esetén, b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon, c) ha a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon. A fent megjelölt esetben a szabadság tartama - a szülést követően - hat hétnél rövidebb nem lehet A szabadság kiadása Szabadságolási ütemterv A munkáltatói jogkör gyakorló minden év február 15-ig szabadságolási ütemtervet készít (4. sz. melléklet) lehetőleg a munkavállalói kérelmek figyelembe vételével. Év közben folyamatosan köteles figyelemmel kísérni a szabadság kiadás alakulását és szükség esetén megfelelő intézkedést hozni a szabadságok esedékességének évében történő kiadása érdekében Munkáltató általi szabadság kiadás A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki (5. sz. melléklet). KSz pontja szerint a szabadság kiadása során a munkáltató rendelkezése alatt álló rész összefüggő 14 napot el nem érő tartamú részletekben is kiadható. A munkáltató működési körében felmerült okból keletkezett órahiány pótlására szabadság nem adható ki. A szabadság kiadása során a munkavállaló méltányos érdekeire is figyelemmel kell lenni. 20/38 oldal Munkavállalói kérelemre történő szabadság kiadás A munkáltató évente hét munkanap szabadságot több részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. [KSz pont.] A nem általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók a következő időszakra vonatkozó munkaidő-beosztás közlését megelőzően lehetőség szerint legalább 7 nappal korábban írásban jelzik 7 munkanapnak megfelelő szabadság igényüket a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve a vezénylést készítő munkavállalónak. ( Ksz pont ) A munkáltató ezt a szabadságigényt köteles az Mt (2) bekezdést figyelembe véve a kérelemnek megfelelően teljesíteni (6. sz. melléklet). A munkavállaló az előzőekben megfogalmazottakon túl is kérelmezheti szabadság kiadását - Szabadságkérelem nyomtatvány (7. számú melléklet) kitöltésével-, annak teljesítéséről azonban a munkáltatói jogkör gyakorló a munkáltató érdekeinek figyelembe vételével dönt. Amennyiben a munkavállaló szabadság igénye teljesítéséről dönt a jogkör gyakorló, abban az esetben a következő időszaki vezénylés ennek figyelembe vételével történik. Az általános munkarendben (nappalos) foglalkoztatott munkavállalók esetében elégséges a Szabadságkérelem nyomtatványnak a tervezett igénybevételt 7 nappal korábban kitöltve a munkáltatónak engedélyezés céljából átadni. A Szabadságkérelem nyomtatványt 2 példányban kell kiállítani, amelynek engedélyezése meghatározott óraszámra történik a munkáltatói jogkör gyakorló részéről. A jóváhagyott szabadságkérelmi lapok eredeti példányát az időügyintéző tevékenységet ellátó munkavállalónak kell leadni és annak kell megőriznie, a másolat a munkavállaló példánya.

21 A szabadság kiadásának folyamata az Ügyfélszolgálaton Az Ügyfélszolgálaton - a és pontban foglaltaktól eltérően - a munkavállaló általi szabadság igénylés, a jóváhagyás, és az SAP rögzítő részére történő átadás elektronikus úton, az Andoc rendszerben, a szabadság kérelem elektronikus űrlap kitöltésével történik. A szabadságigényt az igénylő az igénylést követően saját maga részére kinyomtatja. Ezen túlmenően az igénylésről, jóváhagyásról, adott esetben a szabadságigény elutasításáról az Andoc rendszer es értesítést is küld részére. A jogkörgyakorló, vagy a szabadság kiadására a jogkörgyakorló által feljogosított személy a munkáltató döntése szerint elrendelt szabadságot szintén az Andoc rendszerben, a szabadság elrendelése elektronikus űrlap segítségével adja ki. Az elrendelt szabadságról az érintett munkavállaló es értesítést kap. A tudomásul vétel az Andoc rendszerben történik, melyet követően az igény az Andoc rendszeren belül az SAP ügyintéző részére kerül átadásra Az SAP-ban történő rögzítést követően a jóváhagyott szabadságokról papír alapú dokumentum kerül nyomtatásra melyet az SAP ügyintéző és a szabadságot igénylő is kézhez kap megőrzés céljából Szabadság esedékesség évében történő kiadása A szabadságot esedékességének évében kell kiadni [Mt (1) bek.]. Ettől eltérően a szabadságot: a) ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki [Mt (2) bek.], b) ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett esedékességének évében kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni [Mt.123. (3)], c) a munkáltató - a felek megállapodása alapján - az életkortól függő pótszabadságot az esedékesség évét követő év december 31. napjáig adja ki (8. sz. melléklet) [Mt (6)]. 21/38 oldal A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig jogosult kiadni (KSz pontja, Mt.123. (5) bek. c) pont) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot [Mt.123. (4) bek.]. Az esedékesség évében ki nem adott szabadság kivéve a KSz ban szabályozott jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatásellenőr munkakört betöltők esetében járó rendkívüli szabadság maradvány szabadságként a munkavállaló következő évi szabadságához hozzáadódik A szabadság kiadásának eljárásrendje [Mt.124. ] A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztás esetén (általánostól eltérő munkarend), a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztás szerinti munkaidőre azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani. Amennyiben nem készül, vagy a kérelem időpontjára vonatkozóan még nem készült el előre munkaidő-beosztás, a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. A napi munkaidő, illetve a beosztás szerinti munkaidő mértékét el nem érő (tört napi) szabadság nem adható ki, az a következő évre maradvány szabadságként átvezetésre kerül A szabadság kiadás időpontjának munkáltatói módosítása A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja [Mt.123. (5)-(6) bek.].

22 A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. A szabadság megszakításának esetén a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele [Mt.123. (7) bek.] Szabadságként kezelt munkaidőkedvezmények Az alábbi munkaidő-kedvezmények igénybevételét szabadságkérelem nyomtatványon kell kérelmezni: az Mt. 55 (1) f) pontja alapján a munkavállaló hozzátartozója halálakor két munkanapra a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülést, melyet a munkavállaló a halotti anyakönyvi kivonat másolatának leadásával vehet igénybe általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idő [Mt.55. (1) g) pontja] A szabadságok nyilvántartása A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók szabadságának kiadásával kapcsolatos adatokat. A MÁV START Zrtnél a szabadságok kiadásával kapcsolatban az SAP HR rendszer által rögzített adatok számítanak hivatalos nyilvántartásnak. A munkavállaló a havi bérfizetési jegyzéken szereplő információk alapján követheti nyomon szabadságmaradványának értékét. Eltérés gyanúja esetén a meglévő dokumentumok segítségével a munkáltatói jogkör gyakorlótól kérheti a felhasználás egyeztetését. Nem az SAP rendszerrel támogatott vezénylés esetén a munkavégzésre vonatkozó tárgyhavi időadatok rögzítése után az időügyintéző az SAP HR-ből lekérdezi a szabadság maradványokat és megküldi a szervezeti egység vezetője, valamint a vezénylést végző munkavállaló részére. A vezénylést végző munkavállaló segédnyilvántartást (9. sz. melléklet) vezet a szabadságok felhasználásáról, melyet az időügyintéző által lekérdezett adatokkal minden hónapban köteles egyeztetni. 22/38 oldal A segédnyilvántartás rögzíti az időügyintéző által lekérdezett maradvány szabadság és a következő havi vezénylés között eltelt időszakban a munkavállaló által igénybe vett szabadság mennyiségét. Ezáltal biztosítható, hogy a vezénylést készítő a mindenkori szabadság maradvány értékével tisztában legyen és ezáltal az éves szabadság keretnél több ne kerüljön kiadásra. Az SAP rendszerrel támogatott vezénylés esetén segédnyilvántartás vezetésére nincs szükség, a vezénylést készítő a munkavállalók vezényléssel még le nem kötött szabadságát az erre a célra létrehozott lekérdezéssel listázhatja. A szabadságkereteket órában kell nyilvántartani, a központilag generált szabadságkeretek összesített órában jelennek meg A szabadság elszámolása Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetén, szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni úgy, hogy a munkavállaló a szabadság kiadása során a beosztás szerinti munkaidővel azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani [Mt.124. (1)-(2) bek.]. Amennyiben nem készül előre munkaidőbeosztás, a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell elszámolni és nyilvántartani A szabadság pénzbeli megváltása A szabadságot természetben kell kiadni, pénzben megváltani csak munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén akkor lehet, ha a munkavállaló részére az időarányos szabadság nem került kiadásra [Mt ] Szabadság alakulása munkaviszony megszűnésekor A munkaviszony megszűnésékor ki kell számítani a munkavállalónak időarányosan járó szabadságot. Ha a munkavállaló az időarányosan járó szabadságot nem vette igénybe annak fennmaradó részét szabadság megváltás jogcímen az e- setleges többi juttatással együtt ki kell fizetni.

23 A megváltandó maradvány szabadságot a humánpartnernek kell az SAP HR-ben rögzítenie, ennek alapján a kifizetésről a Humán szolgáltatás köteles gondoskodni Éves szabadságkeretek generálása (SAP HR) és az ehhez kapcsolódó feladatok Az éves alapszabadság keret és az életkor alapján járó pótszabadság (az életkor alapján járó pótszabadság, fiatal munkavállalókat megillető pótszabadság) megállapítása az SAP HR-ben program által generálódik, míg az egyéb pótszabadság keretek megállapítása manuálisan történik. Az éves szabadságkeretek generálását követően amelyet év elején elvégez az SAP HR üzemviteli folyamatgazda az időügyintéző, listát küld a munkáltatói jogkör gyakorló részére, melyben munkavállalónként és munkahelyi összesítésben szerepel az éves alapszabadság és az életkortól függő pótszabadság járandóság Pótszabadságok és egyéb távollétek rögzítése Gyermek után járó pótszabadság rögzítése Gyermek után járó pótszabadság mértékét a személyügyi adminisztrátor (Humán szolgáltatás) állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben, a szülő által évente tett nyilatkozat és fogyatékos gyermek esetén orvosi szakértői igazolás alapján (10. sz. melléklet). Gyermek születésekor az apát megillető pótszabadságra való jogosultságot a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása ellenében a Humán szolgáltatás TB feladatokat ellátó munkatársa állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben A munkavállalót megillető további pótszabadságok, rendkívüli szabadságok és egyéb távollétek rögzítése A munkavállalónak járó pótszabadságot, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg, a személyügyi adminisztrátor (Humán szolgáltatás) rögzíti az SAP HR-ben, a munkavállaló által évente tett nyilatkozat és az ahhoz mellékelt rehabilitációs szakértői szerv határozata alapján (11. sz. melléklet). 23/38 oldal A különböző jogcímeken járó további pótszabadságokat, rendkívüli szabadságot, jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz, kocsivizsgáló, szolgáltatás ellenőr munkakört betöltő munkavállalók rendkívüli szabadságát (KSz. 49. ) a Humán Szolgáltató Szervezet rögzíti a SAP rendszerben, az egyéb szabadságként kezelt munkaidőkedvezmények (tanulmányi szabadság, közeli hozzátartozó halála esetén biztosított munkaidő kedvezmény) a humánpartner állapítja meg és rögzíti az SAP HR-ben. GYED-ről, GYES ről visszatérő munkavállalók szabadságának megállapítása humán partner feladata és kötelezettsége Új munkavállaló felvételekor, illetve munkaszerződés módosításakor alkalmazott feladatok Újfelvételkor, illetve munkaszerződés módosításkor (amennyiben ez pótszabadság változást eredményez) a humán partner megállapítja a munkavállaló szabadság járandóságát, rögzíti az SAP HR-ben, majd írásban tájékoztatja a munkavállalót az igénybe vehető szabadságnapok (órák) számáról A munkaidő nyilvántartásához, elszámolásához szükséges iratok megőrzése A munkaidő nyilvántartására, elszámolására szolgáló dokumentumokat (idő adatlap, jelenléti ív, eltávozási könyv, betegséget igazoló dokumentum másolata, hatósági igazolás, szabadság engedély, kikérők, kiküldetési rendelvény, egyéb költségtérítést igazoló dokumentumok, stb) az időadat közlő munkavállaló az elszámolást követően lefűzi és a jogszabályban meghatározott időpontig megőrzi (8 év) HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításra a Közszolgáltatási Szerződés előírást nem tartalmaz. 5.1 Hivatkozások évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése KSZ. HF.

24 5.2 Módosítások Nincsenek ÉRTESÍTŐ 4. számú melléklet: Szabadságolási ütemterv 24/38 oldal 5.3 Hatályon kívül helyezések K-1970/2011. számú. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi rendelkezés Az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott munkavállalók szabadságának és betegszabadságának kiadásáról és elszámolásáról szóló 13/2010. (VII.30. MÁV- START Ért.8.) ÁAVH vezérigazgatóhelyettesi utasítás. 28/2012. (IX.11. MÁV-START Ért. 16.) számú vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. székhelyén alkalmazandó rugalmas munkaidő-beosztás szabályairól és módosítása Gy /2010. számú vezérigazgatói rendelkezés munkaidő nyilvántartás vezetéséről 35/2013. (VIII.29. MÁV-START Ért. 28.) számú vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról 12/2013. vezérigazgatói utasítás A MÁV- TRAKCIÓ Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról 5. számú melléklet: Szabadságkiadás 6. számú melléklet: Munkavállalói szabadság igénylés előjegyzés 7. számú melléklet: Szabadságkérelem 8. számú melléklet: Megállapodás az esedékesség évét követő év végéig történő szabadság kiadásáról 9. számú melléklet: Engedélyezett szabadságok nyilvántartása 10. számú melléklet: Nyilatkozat gyermek után járó pótszabadság igénybevételéről 11. számú melléklet: Nyilatkozat egészségkárosodás alapján járó pótszabadság igénybevételéről Csépke András s.k. vezérigazgató 14/2013. vezérigazgatói utasítás A MÁV- GÉPÉSZET Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról 6.0. HATÁLYBA LÉPÉS Jelen utasítás a kihirdetés napján lép életbe és visszavonásig hatályos MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Jelentkezési könyv 2. számú melléklet: Eltávozási könyv 3. számú melléklet: Tájékoztatás kötetlen munkarendben foglalkoztatottak következő heti terv

25 25/38 oldal 32/2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. VIG 1.számú melléklet JELENTKEZÉSI KÖNYV..év hó

26 26/38 oldal 32/2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. VIG 1.számú melléklet

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

A munka- és pihenőidő nyilvántartása, munkaidő kedvezmények. 1 A munka-és pihenőidő nyilvántartása

A munka- és pihenőidő nyilvántartása, munkaidő kedvezmények. 1 A munka-és pihenőidő nyilvántartása A munka- és pihenőidő nyilvántartása, munkaidő kedvezmények 1 A munka-és pihenőidő nyilvántartása Mt. 134. (1) bekezdés a munkáltató köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt.

Kollektív Szerződés Helyi Függelék MÁV-START Zrt. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság 4025 Debrecen, Petőfi tér 12. Telefon (1) 513-2115 Fax: (1) 513-2118 Webcím: www.mav-start.hu../2016/start Kollektív

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás ELN-166/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben