S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS"

Átírás

1 S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016

2 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: FDSZ) és az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: AOKDSZ) főiskolai szervezete, (továbbiakban közösen: szakszervezet) megállapodnak abban, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogokra és kötelezettségekre, valamint ezek gyakorlási módjára és eljárás szabályaira vonatkozó kérdéseket tanácskozási és szavazati joggal bevonva az érdekegyeztetésbe a Főiskola Közalkalmazotti Tanácsát - jelen kollektív szerződésbe rögzítik, figyelembe véve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (továbbiakban: Kjt.), a felsőoktatásról szóló CCIV. törvényt (továbbiakban: Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló módosított 395/2015. (XII.12.) Korm. rendeletet, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló többször módosított 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletet, valamint az Nftv. felhatalmazása alapján készült a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), különös tekintettel a Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban: FKR) rendelkezéseire. I. RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés személyi hatálya 1) A kollektív szerződés kiterjed a Szolnoki Főiskolával, mint munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra tekintet nélkül arra, hogy tagjai-e a szerződést megkötő szakszervezeteknek. A Kollektív szerződés időbeli hatálya 2) A felek a Kollektív Szerződést határozatlan időre hozzák létre. Kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása és megszűnése 3) A kollektív szerződést a munkáltató részéről a Főiskola rektora és kancellárja (továbbiakban munkáltató), mint az intézmény vezetői, munkavállalói oldalról az intézményben működő reprezentatív szakszervezetek titkárai írják alá. A dokumentumot az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának elnöke kézjegyével látja el, jelezve annak tudomásul vételét. 4) A kollektív szerződés módosítását a szerződést kötő felek bármelyike kezdeményezheti úgy, hogy módosító indítványát és álláspontját a másik szerződő félhez írásban eljuttatja. A szerződést a felek szükség szerint értékelik, és a jogszabályi változások vagy egyéb ok miatti módosításokat végrehajtják. 5) A kollektív szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a kollektív szerződés jövőbeni módosításának tervezetét a munkáltató készíti elő. A kollektív szerződés módosítására vonatkozó szerződés-tervezetet a munkáltató évente, legkésőbb az év január 20. napjáig terjeszti elő. A tervezetekben a munkáltató és az érdekvédelmi szervezet eltérő véleményét, illetőleg javaslatát szerepeltetni kell.

3 3 6) A kollektív szerződést bármelyik szerződéskötő fél három hónapos határidővel felmondhatja. Vitarendezés 7) A közalkalmazotti jogviszonyt érintő és a Főiskola Kollektív Szerződésében szabályozott kérdésekben felmerülő viták rendezésében a Főiskola Érdekegyeztető Tanácsának (a továbbiakban: ÉT) igénybe vétele kötelező. II. RÉSZ MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Érdekképviselet 1) A munkáltató kinyilvánítja a szakszervezettel való együttműködési szándékát, továbbá azt, hogy tevékenységét támogatja, működését elősegíti, és biztosítja a folyamatos konzultáció lehetőségét a munkáltató, a szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács között. 2) A szakszervezet kijelenti, hogy a Munka Törvénykönyvében szabályozott jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja, teljesíti. 3) A munkáltató és a szakszervezet vállalja, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve befolyásolják, különös tekintettel: a. a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedésekre, b. közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos kérdésekre, c. munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekre, d. munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntések tervezetére, e. bérek, keresetek alakulására, bérkifizetéssel összefüggő likviditásra, a foglalkoztatás jellemzőire, a munkaidő felhasználására, a munkafeltételek jellemzőire, f. a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a személyügyi tervre g. a foglalkoztatási és képzési tervre, a foglalkoztatási támogatások igénybevételére, korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzelésekre, h. az éves szabadságolási tervre, i. új munkaszervezési módszerek és teljesítménykövetelmények bevezetésére, j. munkáltató által meghirdetett anyagi és erkölcsi elismeréssel járó pályázatokra, k. a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetére, l. a távmunkát végző közalkalmazottak számára és munkakörük megnevezésére. 4) A munkáltató a Főiskola munkaerő-gazdálkodásáról, annak változásairól (közalkalmazotti jogviszonyok létesítése, módosítása, megszűnése és megszüntetése) negyedévente írásban tájékoztatja a szakszervezeti szerveket. Az érdekképviselet működési feltételeinek biztosítása 5) A munkáltató a szakszervezettel való együttműködés keretében ingyenesen rendelkezésére bocsát megfelelő helyiséget a szakszervezeti taggyűlések és egyéb rendezvényei számára,

4 4 igény és lehetőség szerint sokszorosítási kapacitást, továbbá egyes adminisztratív teendők ellátására munkatársakat biztosít. A szakszervezet közleményeit, tájékoztatóit, felhívásait megjelentetheti a Főiskola hirdetőtábláin és hivatalos honlapján. Az együttműködés szervezeti alapjai 6) A Szolnoki Főiskolán ÉT keretei között folyamatos konzultációt biztosít a munkáltató a főiskolán működő szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács képviselői között. Az ÉT működési rendjét saját szabályzata tartalmazza 7) A szakszervezeti véleményezési, észrevételezési, javaslattételi és álláspont közlési jogok gyakorlása esetében és a szakszervezet által kezdeményezett konzultációkon a munkáltató, illetőleg a nevében eljáró vezető a szakszervezeti előterjesztésekre az álláspontját kifejti, és a szakszervezeti előterjesztéstől eltérő álláspontját érdemben megindokolja. Írásbeli előterjesztés esetén a választ és az indoklást - a szakszervezet kérésére - írásba kell foglalni. 8) A munkáltatónak akkor is teljesítenie kell tájékoztatási kötelezettségét, ha a tervezett intézkedése csak a munkáltató valamely egységének, önálló részlegének munkavállalóit érinti. 9) A szakszervezet képviselői vállalják, hogy a szolgálati titkot, valamint a személyiség jogi védelem alá eső adatait, így különösen a közalkalmazott illetményére, egészségi állapotára, családi körülményeire vonatkozó adatokat megőrzik. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményei 10) A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményeinek és a képzés céljára biztosított rendkívüli szabadság megállapításához a szakszervezet köteles a hiteles taglétszám adatokat és azok változásait - az eddig kialakult gyakorlatot figyelembe véve - a munkáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek hiányában a munkáltató nem köteles munkaidőkedvezményt biztosítani. Az adatok közlése azonban az alkotmányos jogok, illetve a személyes adatok védelmének sérelmére nem vezethet. A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem 11) A felek megállapodnak abban, hogy a szakszervezeti tisztségviselői védelemmel kapcsolatos kérdéseket kölcsönösen együttműködve kísérlik meg rendezni. Vita esetén az ÉT igénybevétele kötelező. 12) A szakszervezetek választott tisztségviselője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetése a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével lehetséges. A szakszervezet vállalja, hogy ehhez a tisztségviselők névsorát és az azzal kapcsolatos változásokat a munkáltató rendelkezésre bocsátja. A hátrányos megkülönböztetés tilalma 13) Az aláírók kijelentik, hogy az Mt.-vel és más jogszabályokkal összhangban - a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatosan a munkavállalók között nemük, koruk, nemzetiségük, származásuk, politikai, vallási meggyőződésük és valamely érdekképviseleti szervezethez tartozásuk vagy nem tartozásuk miatt hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaznak.

5 5 III. RÉSZ Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése 1) Közalkalmazotti jogviszony a Kjt.ben meghatározott szabályoknak megfelelően pályázat útján létesíthető. A pályázati kiírás csak törvényben meghatározott esetekben mellőzhető. 2) A kinevezési okmány a Kjt ában foglaltakon túl tartalmazza: a. az oktatói, tanári munkakör esetében a munkavégzés helyeként a Főiskola székhelyét és telephelyeit; b. annak a munkahelyi vezetőnek a beosztását, akinek irányításával végzi a közalkalmazott a munkáját; c. a munkába lépés napját; d. a próbaidő tartamát, e. a munkaidőt; f. határozott időre szóló kinevezés esetén a határozott idő lejártának (a helyettesítés céljától, a meghatározott munka vagy feladat jellegétől, továbbá a pénzügyi feltételektől függően meghatározott) napját; g. további jogviszony esetén a bejelentési nyilatkozatot; h. az illetménypótlékot; i. a kinevezési okmány dátumát, a munkáltató képviselője és a közalkalmazott aláírását. A pályázat 3) A magasabb vezetői és a vezetői munkakörre létrehozott munkaviszony, valamint közalkalmazotti jogviszonyban a magasabb vezetői és a vezetői megbízás kizárólag pályázat útján tölthető be. 4) A pályázatok az SZMSZ-ben meghatározott pályázati rend alapján kerülnek elbírálásra. A próbaidő 5) A Szolnoki Főiskolán a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, valamennyi közalkalmazotti jogviszony esetében a Kjt.-ben írt kivételektől eltekintve a kötelező próbaidő időtartama három hónap. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 6) A Kjt. 30. (3) bekezdése esetében a felmentést megelőzően, a közalkalmazott védekezését a közléskor, vagy legkésőbb az azt követő nyolc napon belül terjesztheti elő. A védekezés előterjesztésekor a közalkalmazott kérésére a szakszervezet, az érdekképviseleti szerv képviselője is jelen lehet. 7) A Kjt. 30. (1) a)- b) pontjaiban meghatározott esetben, valamint az egészségügyi ok következtében alkalmatlanná vált közalkalmazott esetében a felmentést megelőzően: a. A munkáltatói jogokat gyakorló kinevező vezető a közalkalmazottnak a főiskolán belüli további foglalkoztatása céljából egyeztet a szervezeti egységek vezetőivel. b. Amennyiben a Főiskola más szervezeti egységeitől betöltetlen munkakör felajánlására egy hónapon belül nem kerül sor, illetve a felkínált állást a közalkalmazott nem fogadja el, a felmentési okmányban erre a tényre is hivatkozni kell.

6 6 8) A közalkalmazottal nyugellátási jogosultságát megelőzően a kinevezői munkáltatói jogkör gyakorlója megbeszélést kezdeményez. E megbeszélés során kölcsönösen tájékoztatják egymást a közalkalmazotti jogviszonyt érintő elképzeléseikről. A nyugellátásra jogosult közalkalmazottakat jogosultságukról a tárgyévet megelőző év november 30-áig a munkáltató írásban tájékoztatja. IV. RÉSZ Munkavégzés szabályai Alkalmazási feltétel, munkára képes állapot 1) A közalkalmazotti jogviszony időtartama alatt a közalkalmazottnak a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott időközönként kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A jelenlét igazolása 2) A szervezeti egységeknél az oktatók, kutatók és tanárok kivételével az állományba tartozó főés részfoglalkozású közalkalmazottaknak a munkahelyen való megjelenés és a munkahelyről történő eltávozás időpontját jelenléti íven kell vezetni. Képzés, továbbképzés 3) A munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, továbbképzésben való részvételét. 4) A munkáltató csak a közalkalmazott hozzájárulásával kötelezheti vizsga letételével járó tanfolyamon, továbbképzésben való részvételre a. azt, akinek öregségi nyugdíjra való jogosultságáig kevesebb, mint öt év van hátra; b. a terhes nőt; c. azt az anyát, akinek egy évesnél fiatalabb gyermeke van; d. azt, aki kettő vagy több tizenhat évesnél fiatalabb gyermeket nevel és ezen a jogcímen pótszabadságra jogosult. Tanulmányi szerződés 5) A Főiskola szakember szükségletének biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet. A szerződésben a Főiskola vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a közalkalmazott pedig kötelezi magát arra, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után a szerződésben meghatározott időn keresztül a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyát fenntartja. 6) Tanulmányi szerződés csak azzal a közalkalmazottal köthető, akinek képzése, továbbképzése szerepel a Főiskola humánerőforrás-fejlesztési tervében. 7) Tanulmányi szerződés köthető: a. iskolai oktatásban, b. iskolai rendszeren kívüli oktatásban, c. és tanulmányúton résztvevő személlyel.

7 7 8) A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni és meg kell határozni a támogatás formáját és mértékét valamint a közalkalmazott által a Szolnoki Főiskolán kötelezően töltendő idő tartamát. 9) A tanulmányi szerződésben meghatározott alábbi kedvezményeket csak Kollektív Szerződés rendezheti: a. Főiskola által vállalt költségek meghatározása (mértéke, fajtái), b. munkaidő kedvezmények c. díjazás és annak mértéke a tanulmányi munkaidő kedvezmény időtartamára, d. munkavállaló kötelezettségei (tanulmányi eredmény, év meghatározás). 10) A PhD képzésben résztvevő közalkalmazott tanulmányi szerződés szerinti támogatása legfeljebb Ft/félév, melyből legfeljebb Ft utazási költségként számolható el. 11) Az alap és mesterfokozat megszerzése és egyéb szakirányú továbbképzés esetén a támogatás legfeljebb Ft/félév, melyből legfeljebb Ft utazási költség számolható el. 12) A tanulmányi szerződésben rögzített képzésben való részvétel esetén a Főiskola a törvényben meghatározott szabadidőt biztosítja az érintett közalkalmazottnak. 13) A munkából való távollét tartamára - kivéve, ha közalkalmazott általános iskolai tanulmányokat folytat a közalkalmazott illetményre, egyéb jogcímű juttatásra jogosult a következők szerint: a. havonként 1 konzultáció, b. a vizsgák, c. és a záróvizsga napjaira a közalkalmazott távolléti díjra jogosult. 14) A Kollektív Szerződésben rögzített napokon túl a közalkalmazott a munkából való távollét időtartamára illetményre és egyéb jogcímű juttatásra nem jogosult. 15) A közalkalmazott kötelezettsége: a. a hat hónapnál rövidebb időtartamú képzésben való részvétele esetén a képzés idejére biztosított munkaidő-kedvezmény és a képzési térítési díj támogatás igénybevételekor - a képzés elvégzését követően - közalkalmazotti jogviszonyának 1 évi fenntartására kötelezi magát, b. a hat havi időtartamot meghaladó képzésben való részvétele esetén a képzés idejére biztosított munkaidő-kedvezmény és a képzési térítési díj támogatás igénybevételekor - a képzés elvégzését követően - közalkalmazotti jogviszonyának fenntartására kötelezi magát a támogatás időtartamával megegyező időtartamig, de minimum 2 évig. Címek adományozásának feltételei 16) A munkáltató a tartósan magas színvonalú munkavégzést vagy kiemelkedő munkateljesítményt cím adományozásával ismerheti el. 17) A címeket a szervezeti egység vezetőjének javaslatára a rektor adományozza. A rektor az adományozás előtt az ÉT véleményét is kikéri.

8 8 18) A Szolnoki Főiskolán adható címeket az FKR valamint a Kitüntetések és kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló szabályzat tartalmazza. Munkaköri leírások 19) A szervezeti egység vezetője valamennyi az általa irányított szervezeti egységhez tartozó közalkalmazott részére köteles munkaköri leírást készíteni. A munkaköri leírásokat a munkáltató, valamint a szervezeti egység vezetője is aláírja. A munkaköri leírás tudomásulvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja, részére abból egy példányt át kell adni. V. RÉSZ Munkaidő és pihenőidő A munkarend 1) A munkaidő mértéke napi 8, heti 40 óra. 2) A munkarendet a Szolnoki Főiskolán a Kollektív Szerződés szabályozza. Az általános munkarend 3) A közalkalmazottak heti ötnapos munkarend szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak: a. hétfőtől csütörtökig: ig b. pénteken: Az általánostól eltérő munkarend 4) Ha a gazdasági, szakmai feladatok jobb ellátása indokolja, a munkanap kezdő, illetve befejező időpontját a munkairányítási jogkörrel felruházott vezető az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben az általános munkarendben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja. 5) Az eltérő munkaidő-beosztást írásba kell foglalni és erről az érintetteket tájékoztatni kell. A munkaidő-keret 6) Az általános munkarend esetén a munkaidőkeret legfeljebb hat havi, illetve legfeljebb 26 heti időtartamban is meghatározható. 7) Az általánostól eltérő munkarend esetén a közalkalmazottak napi munkaidejének alapulvételével a munkaidő éves munkaidő-keretben is meghatározható. 8) A Könyvtár és Távoktatási Központ dolgozói az alábbi munkarendben dolgoznak: délelőtti munkarend: hétfőtől csütörtökig pénteken délutáni munkarend: keddtől csütörtökig pénteken szombaton külön ügyeleti beosztás szerint:

9 9 Rugalmas munkaidő-beosztás 9) A rugalmas munkaidő-beosztást a munkahelyi szervezeti egység vezetőjének írásbeli kezdeményezésére a kancellár írásban engedélyezi. 10) Rugalmas munkaidő beosztás engedélyezése esetén a szervezeti egység munkáját úgy kell megszervezni, hogy annak munkarendje biztosított legyen. 11) A rugalmas munkaidő-beosztás esetén a közalkalmazottnak a törzsidőben (9-15 óra között) munkahelyén kell tartózkodnia. 12) Rugalmas munkaidő-beosztásban dolgoznak az informatika munkaterületen dolgozó és a rendezvényszervezést ellátó közalkalmazottak. A rendkívüli munkavégzés 13) A rendkívüli munkavégzést minden esetben írásban kell elrendelni. 14) Az ügyelet és a készenlét elrendelésére a szervezeti egység vezetője jogosult. 15) A pihenőnapon elrendelt ügyelet helyett másik pihenőnapot kell biztosítani a közalkalmazottnak. 16) Az ügyelet teljes időtartama a heti munkaidő elszámolás során munkaidőnek minősül. 17) Készenléti, illetve készenléti jellegű munkakörök a Főiskolán: a. szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a gazdasági és üzemeltetési igazgató által meghatározott és a szakszervezettel egyeztetett, az üzemeléssel, karbantartással kapcsolatos munkakörök. A pihenőidő 18) Az étkezési idő 20 perc, amely a Főiskola valamennyi közalkalmazottja részére munkaidőn belül 11 és 14 óra között biztosítandó. 19) Az Mt (2) bekezdésében felsorolt közalkalmazottak részére napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább nyolcórai egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. 20) Ha a közalkalmazott készenlétet teljesített, és készenlét ideje alatt munkavégzést nem rendeltek el, a készenlétet követően pihenőidő nem illeti meg. 21) A pihenőidő munkaidő-keret alkalmazása esetén, valamint készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalónál havonta összevontan is kiadható.

10 10 A szabadság 22) Az alapszabadság háromnegyedét és a pótszabadságot a nyári és a téli oktatási szünetben kell kiadni.ez alól kivételt, a Főiskola oktatási rendjét nem akadályozó és a munkavállaló oldalán jelentkező különös méltánylást érdemlő esetben a szervezeti egység vezetője tehet. 23) A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. 24) Törvényben meghatározott esetekben a munkáltató a szabadságot az esedékesség évét követő március 31-ig adja ki. Munkavégzés alóli mentesítés indokolt esetei 25) A munkáltató a fentieken túl, indokolt esetben egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet. 26) A külföldi kiküldetésre vonatkozó különös rendelkezések: a) A három hónapnál rövidebb, a munkáltató által jóváhagyott külföldi kiküldetés munkában töltött időnek számít. Ennek időtartamára a munkavállaló mentesül a munkahelyén végzendő feladatok teljesítése alól. Erre az időre a közalkalmazottat alapilletménye és pótlékai (a vezetői pótlékok kivételével) megilletik. b) A három hónapnál hosszabb, a munkáltató által jóváhagyott külföldi kiküldetés esetén a munkavégzés helyének a külföldi intézmény minősül. A kiküldetés idejére a közalkalmazott kinevezését ideiglenesen módosítani kell. Részére az alapilletménye és pótlékai a módosított kinevezés figyelembevételével (vezetői pótlékok kivételével) folyósítható. 27) Ha a közalkalmazott a munkáltató támogatásával állam- vagy kormányközi egyezmény, magyar állami ösztöndíj, külföldön működő magyar intézményben rendelkezésre álló tanulmányi lehetőség, magyar intézmény külföldi féllel kötött külön megállapodása alapján, illetve nemzetközi szervezet vagy más külföldi szerv által biztosított keretből három hónapot meg nem haladó időtartamú ösztöndíjas tanulmányúton vesz részt, a közalkalmazottat az alapilletmény és pótlékai (a vezetői pótlék kivételével) megilletik. 28) A három hónapot meghaladó ösztöndíjas tanulmányút esetén a) a külföldi ösztöndíj mértékétől és az ahhoz kötődő egyéb járandóságoktól függően a rektor döntése alapján az alapilletmény legfeljebb 50%-a, b) belföldi forrásból származó ösztöndíj esetén a rektor döntése alapján az alapilletmény legfeljebb 70%-a folyósítható a közalkalmazott részére. 29) A pályázattal elnyert ösztöndíjas tanulmányutakra adható szabadság mértéke azonos a pályázati feltételekben megszabottakkal. Az ennek során végzett kutatómunka sikeres befejezése érdekében a rektor azt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja. 30) A törvényben meghatározottakon túl a közalkalmazott részére a munkáltatói jogkört gyakorló rektor/kancellár külföldi munkavállalás, vagy tartózkodás céljából egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet. Ezt a jogot a főiskolai tanár, a docens, a kutató professzor,

11 11 a tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs esetén a rektor gyakorolja. Az engedély egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. 31) Az engedélyezett időt követő első munkanapon a közalkalmazott köteles munkahelyén munkavégzésre jelentkezni. Ennek elmulasztását - ha a távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja - úgy kell tekinteni, hogy közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen megszüntette. 32) A munkáltató az oktatói, illetve a kutatói munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottat kérelmére tudományos fokozat megszerzése, tankönyv, egyéb publikáció írása vagy más meghatározott kutatási feladat ellátása céljából legfeljebb egy év időtartamra mentesítheti a munkavégzés alól. 33) Ezekben az esetben a közalkalmazottat alapilletménye és pótlékai (a vezetői pótlékok kivételével) megilletik. Egyéb rendelkezések 34) A főiskolán ellátandó feladatok időpontját és időtartamát, valamint a heti pihenőnapon (szombat) történt munkavégzés esetén az a helyett biztosítandó pihenőnap időpontját az órarendi beosztás, a számonkérések és konzultációk időpontja, a laboratóriumi, könyvtári, számítógép kapacitás és egyéb szolgáltatásokra figyelemmel a szervezeti egység vezetője határozza meg, az FKR-ben meghatározott arányok figyelembevételével. VI. RÉSZ Közalkalmazott előmeneteli és illetményrendszere 1) A közalkalmazott fizetési fokozatok közötti kötelező várakozás idejét egy évvel csökkenteni kell annál a közalkalmazottnál, aki tudományos fokozatot ért el. 2) A Kjt-ben megállapított feltételek mellett a közalkalmazott a) vezetői pótlékra (Kjt. 70. ), b) munkatársi, tanácsosi, főmunkatársi, főtanácsosi címpótlékra (Kjt. 71. ) jogosult. Rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás 3) A Kjt. 76. (1) b) pontja alapján nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás, ha a munkavállalók munkaidejük beosztását, illetve felhasználását - a rugalmas munkaidő szabályai szerint - maguk határozzák meg. Saját gépjármű hivatalos használata 4) A saját gépjármű hivatalos célú használatát a Kiküldetési Szabályzat keretei között kell rendezni, a külön jogszabályokban meghatározott üzemanyag-normáknak megfelelő összeg kifizetése és a normaköltség (fenntartási, amortizációs költség) megtérítése mellett.

12 12 Illetményelőleg 5) A gazdasági és üzemeltetési igazgató a bérmegtakarítás terhére a közalkalmazott írásbeli kérésére illetményelőleg kifizetését engedélyezheti. Az illetményelőleg felső határa a közalkalmazott egyhavi alapilletményének megfelelő összeg, de legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszörös összege. Az illetményelőleg a kifizetését követő hónaptól - hathavi egyenlő részletben kerül levonásra a közalkalmazott havi illetményéből, úgy hogy az minden esetben tárgyév december 31-ig visszafizetésre kell, hogy kerüljön. Ezt a körülményt az illetményelőleg előleg összegének meghatározásánál figyelembe kell venni. 6) Illetményelőleg annak a közalkalmazottnak folyósítható, akinek a főiskolán a közalkalmazotti jogviszonyának időtartama az egy évet meghaladja. 7) Illetményelőlegre vonatkozó igényt a gazdasági és üzemeltetési igazgatóságon tárgyhó 3-ig lehet benyújtani, elbírálása tárgyhó 5-ig történik. 8) Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy annak visszafizetésére, a határozott idő lejártáig sor kerüljön. 9) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony az illetményelőleg teljes összegének visszafizetése előtt megszűnik, a közalkalmazott az illetményelőleg hátralévő részét a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor (megszüntetésekor) történő elszámolássalegyidejűleg egy összegben köteles visszafizetni. VII. RÉSZ Szociális és egyéb, béren kívüli juttatások Béren kivüli juttatás 1) Az ÉT minden évben költségvetési tervezés időszakában felülvizsgálja annak lehetőségét a költségvetés függvényében, hogy cafetéria támogatásként a teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású közalkalmazottai részére milyen formában, és milyen értékben tud béren kivüli juttatást biztosítani. Könyvtári szolgáltatások 2) A Főiskola közalkalmazottai a Főiskola által fenntartott könyvtár szolgáltatásait: a könyv és folyóirat kölcsönzést, az olvasótermi szolgálatot, a témafigyelést és a katalógusszolgáltatást a könyvtári rendtartásnak megfelelően ingyenesen vehetik igénybe. Munkaruha és formaruha juttatás, hozzájárulás szemüveg vásárláshoz 3) A védőruha (munkaruha) juttatásáról a Főiskola Munkavédelmi Szabályzata rendelkezik. A munkaruhára jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat és juttatási időket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4) Ha a közalkalmazott jogviszonya a juttatási idő lejárta előtt megszűnik, a munkaruhát meg kell váltania. A megváltási ár: a juttatáskori érték a juttatási időből hátralévő idő arányában csökkentett összeg.

13 13 5) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony bármely jogcímű nyugdíjjogosultság okán szűnik meg, a közalkalmazottnak a használatában lévő munkaruhákat nem kell megváltania, azok a juttatási idő lejártától függetlenül a tulajdonába kerülnek. 6) Abban az esetben, ha közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazott halála miatt szűnik meg, illetve ha a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel a munkáltató szünteti meg, a munkaruha, a juttatási idő lejártától függetlenül a közalkalmazott (a közalkalmazott örököse) tulajdonába megy át. 7) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszonyt határozott időre létesítették, munkaruha csak abban az esetben biztosítható, ha annak juttatását jogszabály kötelezővé teszi, egyéb esetben pedig csak abban az esetben, ha a juttatási idő nem haladja meg a határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony időtartamát. 8) Próbaidő esetén munkaruha csak abban az esetben biztosítható, ha annak juttatását jogszabály kötelezővé teszi. 9) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret megtérítésért a munkáltató Ft összeget fizet a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően. A szemüveg kihordási ideje 2 év. A két év a próbaidő letelte után, de annak időtartamát is beleértve számítandó. Temetési segély 10) Házastárs, élettárs, szülő és gyermek halála esetén a közalkalmazott Ft temetési segélyre jogosult kegyeleti hozzájárulás címén. 11) A Főiskola a saját dolgozója halála esetén, maximum Ft-ig terjedő temetési támogatást nyújt annak a közvetlen hozzátartozónak, aki bizonyítottan igazolni tudja, hogy a temetéssel kapcsolatban a költségeket viselte. Üdülőhasználat 12) A Főiskola biztosítja a tulajdonában lévő üdülők igénybevételét az önköltség megtéritése mellett a munkavállalók és közvetlen hozzátartozóik részére. VIII. RÉSZ Sztrájk esetén a személy- és vagyonvédelem 1) A sztrájkjog gyakorlása során a munkáltató és a közalkalmazottak kötelesek együttműködve biztosítani a személy- és vagyonbiztonságot. 2) A sztrájk megkezdését megelőzően az érdekképviseleti szervek kötelesek tájékoztatni a Főiskola munkáltatóját a munkabeszüntetés kezdetének időpontjáról, várható időtartamáról.

14 14 3) A munkáltató az átfogó szervezeti egységek útján gondoskodik az épületek őrzéséről és azon berendezések folyamatos működtetéséről, amelyeknek leállása helyrehozhatatlan, illetve jelentős kárt okozna. 4) Az erre a feladatra kijelölt közalkalmazottak a munkavégzést a sztrájkra való hivatkozással nem tagadhatják meg. 5) Sztrájk ideje alatt - az előző bekezdésben foglaltakon túlmenő - munkavégzést elrendelni nem lehet. IX. RÉSZ A közalkalmazott kártérítési felelőssége 1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért - az Mt-ben a Kjt-ben és az Ftv-ben rögzítettek szerint - kártérítési felelősséggel tartozik. X. RÉSZ Munkahelyre bevihető dolgok, felelősség 1) Munkába járáshoz szokásos ruházati és felszerelési tárgyakon kívül a közalkalmazott más tárgyat (ékszer, betétkönyv, készpénz, saját tulajdonú eszközök stb.) a munkahelyre csak saját felelősségére vihet be. 2) Amennyiben a munkavégzéshez át kell öltözni, és a munkavégzés más helyiségben történik a szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a ruházati és felszerelési tárgyak elhelyezésére biztonsági zárral ellátott helyiség és a helyiségben zárható szekrény álljon rendelkezésre. XI. RÉSZ Főiskolai tulajdonban lévő eszközök kölcsönadása 1) A közalkalmazott írásbeli kérelmére a gazdasági és üzemeltetési igazgató engedélyezheti az egység leltárába tartozó szerszámok és más eszközök kölcsönadását visszaszolgáltatási kötelezettséggel. 2) A kölcsönvett tárgyat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a kölcsönzési idő lejártakor és akkor is, ha erre a szervezeti egység vezetője a kölcsönbevevőt korábban felszólítja. 3) A közalkalmazott a kölcsönvett eszközökben bármely okból bekövetkezett kár esetén a teljes kárt köteles megtéríteni. 4) Nagyobb értékű eszköz kölcsönzésekor használati díjat kell fizetni.

15 15 XII. RÉSZ Záró rendelkezések 1) A Kollektív Szerződés módosítása az aláírása napján lép hatályba, a kedvezmények és támogatások tekintetében január 1-jétől kell alkalmazni. 2) A munkáltató a Főiskolán szokásos eljárásnak megfelelően történő közzététellel gondoskodik arról, hogy a szerződés tartalmát a közalkalmazottak megismerhessék. 3) A Kollektív Szerződést a szerződő felek elfogadják és aláírásukkal hitelesítik. Szolnok, január 28. Dr. Túróczi Imre rektor a Főiskola nevében Varga Csaba kancellár Libor József titkár az AOKDSZ nevében H. Szűcs László titkár az FDSZ nevében Kincses Julianna a KT elnöke

16 16 1. sz. melléklet. MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA- JUTTATÁS RENDJE (a munkaruhát a munkáltató szerzi be) Sorszám Munkaruha hozzájárulásra jogosító munkakörök 1. Minden olyan teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár és oktató, aki laboratóriumban, tankonyhán, tanétteremben, tanszállodában végzi tevékenységét 2. Minden olyan rész munkaidőben foglalkoztatott tanár és oktató, aki tankonyhán, tanétteremben, tanszállodában végzi tevékenységét Munkaruha megnevezése 2 db fehér vagy színes (képzési terület függvényében) köpeny, vagy munkaruha 1 db munkakabát (csak a műszaki képzés területén) 1 db fehér vagy színes (képzési terület függvényében) köpeny Kihordási idő (hó) 3. Laboratóriumvezető / dolgozó 2 db fehér vagy színes köpeny Testnevelők 1 db kétrészes tréningruha (alsó-felső) 1 pár edzőcipő 10. Gondnok 1 db munkaköpeny 1 db esőköpeny 11. Hivatalsegéd (Iktatóban dolgozók) 1 db munkaköpeny Hivatalsegéd (Kézbesítő) 1 db esőköpeny 1 pár bőrcipő 1 db táska 13. Karbantartók 1 db munkaruha 1 pár bakancs 14. Takarítónők 2 db munkaköpeny 1 pár munkacipő Sorszám Védőruha hozzájárulásra jogosító munkakörök Munkaruha megnevezése Kihordási idő (hó) 1. Villanyszerelő 1 pár gumicsizma Könyvtárosok 1 db munkaköpeny Kertész 1 db munkaruha 1 db vattakabát 1 db bakancs

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l

Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvér l TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0044 Tájékoztató kiadvány a megváltozott Munka Törvénykönyvér l Tájékoztató kiadvány a 2012. évi I. törvény

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Jelen Közalkalmazotti Szabályzat Bitay Éva, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola igazgatója és a közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében eljáró Közalkalmazotti Tanács /KT/ alkotta,

Részletesebben

Közalkalmazotti szabályzat

Közalkalmazotti szabályzat Közalkalmazotti szabályzat A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek Az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója (a továbbiakban munkáltató)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 036744 2011 I. rész Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y]

A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A MU KA TÖRVÉ YKÖ YVÉRŐL [1992. ÉVI XXII. TÖRVÉ Y] A törvény hatálya (1. ) A törvény hatálya ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben