SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

2 Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK VEZETŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 II. FEJEZET AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ OKTATÓI, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÁRSEGÉDKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI ADJUNKTUSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI FŐISKOLAI DOCENSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI EGYETEMI DOCENSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI FŐISKOLAI TANÁRKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI EGYETEMI TANÁRKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI MESTEROKTATÓKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MUNKAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEI TUDOMÁNYOS KUTATÓI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRSKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI KUTATÓPROFESSZORKÉNT VALÓ ALKALMAZÁS KÖVETELMÉNYEI A MŰKÖDTETŐI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK III. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK OKTATÓI, TANÁRI, KUTATÓI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK MAGASABB VEZETŐI ÉS VEZETŐI MEGBÍZÁST ELLÁTÓ FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK IV. FEJEZET A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁSNAK RENDJE A PÁLYÁZATI KÖZZÉTÉTEL SZABÁLYAI A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK DÖNTÉS A PÁLYÁZATOKRÓL V.FEJEZET A FŐISKOLA TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERE A TELJESÍTMÉNYEK MÉRÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ FELTÉTELRENDSZER A TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI A KÖVETELMÉNYTELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZ. MELLÉKLET OKTATÁSSAL ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSSAL FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSAK MUNKAKÖRI FELADATAI (OKTATÓK, KUTATÓK ÉS TANÁROK) A TANÁRSEGÉDEK MUNKAKÖRI FELADATAI AZ ADJUNKTUSOK MUNKAKÖRI FELADATAI A DOCENSEK MUNKAKÖRI FELADATAI A FŐISKOLAI TANÁROK MUNKAKÖRI FELADATAI AZ EGYETEMI TANÁROK MUNKAKÖRI FELADATAI MESTEROKTATÓK MUNKAKÖRI FELADATAI A TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRSAK MUNKAKÖRI FELADATAI /35

3 8. A TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK MUNKAKÖRI FELADATAI A TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRSAK MUNKAKÖRI FELADATAI A TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK MUNKAKÖRI FELADATAI A KUTATÓPROFESSZOROK MUNKAKÖRI FELADATAI A TANÁROK MUNKAKÖRI FELADATAI SZ. MELLÉKLET OKTATÁSSAL ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSSAL FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSAK MUNKAIDŐ FELOSZTÁSA /35

4 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) megalkotja és az alábbiakban szabályozza a Foglalkoztatási Követelményrendszert (a továbbiakban: FKR) mely dokumentum a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) elválaszthatatlan részét képezi, tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényre (a továbbiakban: Kjt.), ezek végrehajtási rendeleteire, valamint a Kollektív Szerződésben rögzített és kivívott munkavállalói jogosultságokra, kedvezményekre. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az FKR értelmezése és hatálya 1) Az FKR a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának része, csak azzal összhangban értelmezhető. 2) Az FKR értelmezésekor tekintettel kell lenni a Főiskola hatályos Kollektív Szerződésének rendelkezéseire is. 3) Az FKR hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységében alkalmazott munkatársra. 4) A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni: a. az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános pályázatok elbírálásának rendjét, az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, b. a Főiskola által adományozható munkaköri és egyéb címeket és annak feltételeit, c. az oktatók, a tudományos kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására és teljesítményére vonatkozó követelményrendszert, a minőség és a teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, a követelmények teljesítésének értékelését és annak nyilvánosságát, a követelményrendszerben foglaltak nem teljesítésének következményeit, d. az oktatók és a kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendjét, e. az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában, f. az oktatók, a kutatók és más alkalmazottak által benyújtható, az intézményi döntések ellen irányuló jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét. 2. Általános szabályok 1) A Főiskola első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Kollektív Szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 2) A rektor a Főiskola alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, a kutatói, illetve a tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogot, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, a kutatói, illetve a tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. 3) Az intézmény működtetését az Nftv. 13/A -ban meghatározottak szerint a kancellár végzi, ennek keretében a 2) bekezdésében meghatározott munkakörök kivételével a működtetői munkakörben foglalkoztatottak felett munkáltatói jogkört gyakorol. 4/35

5 4) A rektor és a kancellár a 2) és 3) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a Főiskola más magasabb vezetői vagy vezetői megbízással rendelkező alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. 5) A Főiskolán oktatói, tanári munkakörben meghatározott feladat ellátására határozott és határozatlan időre egyaránt létesíthető közalkalmazotti jogviszony. Erről a munkakör létrehozásakor vagy a megüresedett munkakörre való pályázat kiírásakor a rektor dönt. Az oktatói, a kutatói illetve a tanári munkakörben foglalkoztatottak tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. 6) A Főiskolán a magasabb vezetői és a vezetői megbízások kivételével bármely munkakörben részmunkaidőben is alkalmazhatóak a munkatársak. Ez esetben a tanításra/kutatásra, és/vagy az összes, a Főiskola tevékenységével összefüggő feladat ellátására fordított időt a foglalkoztatási idővel arányosan kell meghatározni a 28. -ban meghatározottak szerint. 7) A szervezeti egységek vezetői tanévenként egyszer, minden év szeptember 30-ig elkészítik a következő naptári évre vonatkozó foglalkoztatási tervet. 8) A foglalkoztatási tervben meg kell határozni a várhatóan megüresedő álláshelyeket, a feladatváltozás esetén javasolt átcsoportosításokat, a teljesítményértékelési rendszerrel összhangban álló minőségi fejlesztési igényeket és az álláshelyekre kiírandó pályázatok tervét is. 9) A rektor és a kancellár a foglalkoztatási tervet minden év november 30-ig a Szenátus elé terjeszti jóváhagyás céljából. 10) A Főiskolán történő alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel. A büntetlen előéletre és a foglalkozástól eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el. 11) A Főiskolán az egyes munkakörökre vonatkozó konkrét követelményeket, feladatokat, hatásköröket és felelősséget a munkaköri leírás állapítja meg, amely teljes körűen tartalmazza a munkakört betöltőtől elvárt végzettségre, szakképzettségre, tapasztalatra, gyakorlatra és készségekre, képességekre vonatkozó követelményeket. A munkaköri leírást az FKR és a mindenkor érvényes belső szabályzatok alapján a közvetlen munkahelyi vezető készíti el. 12) A Főiskola minden munkakörében meghatározott kompetenciákkal kell a munkatársaknak rendelkezniük. A kompetenciákat a munkakör sajátosságai és az ellátandó feladat figyelembe vételével a munkaköri leírásban kell meghatározni. 13) A Főiskolán dolgozó valamennyi közalkalmazott tekintetében elvárás, hogy munkájával, emberi magatartásával bizonyítsa szakmai hozzáértését és a munkakör sajátosságainak megfelelő kommunikációs készséget, valamint rendelkezzen az alábbi jellemzőkkel: a. szolgáltatói attitűd, b. együttműködési készség, partneri hozzáállás, c. felelősségtudat, d. fegyelmezettség, szabálytudat, e. lojalitás, a Főiskola céljaival való azonosulás, f. motiváció, g. megbízhatóság, h. etikus magatartás, i. igényesség, a minőség iránti elkötelezettség, j. empátiás készség, k. precizitás, alapos munkavégzés. 5/35

6 14) Az FKR-ben az oktatással és kutatással foglalkozó munkatársak alkalmazásakor szakmai gyakorlatként az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe: a. az eredményes tudományos diákköri tevékenység, a demonstrátori megbízás, illetve a doktori képzés ideje, b. továbbá a felsőoktatásban meghívott előadóként, óraadóként, illetve címzetes oktatóként végzett tevékenység, c. a szakterület jellegétől függően az intézmény által elismert szakmai tevékenység. 15) Amikor az FKR publikációs követelményt ír elő, az alatt önálló vagy társszerzőként, magyar vagy idegen nyelven készített könyv, könyvfejezet, jegyzet, jegyzetrészlet, tudományos cikk, szakmai kutatási tanulmány, konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelentetett konferencia-előadás értendő. 3. Vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1) A Főiskolán a Szervezeti és Működési Rendben meghatározottak alapján a következő magasabb vezetői megbízások adhatók: a. rektor, b. kancellár, c. oktatás és tudományos rektorhelyettes. 2) A Főiskolán az 1) bekezdésben felsoroltakon kívül vezetői megbízás a következők szerint adható ki: a. tanszékvezető, b. igazgató, c. belső ellenőrzési vezető, d. osztályvezető, e. központvezető, f. kollégiumvezető, g. valamint az 1)-2) bekezdésben meghatározott vezetők helyettesei, az 1) bekezdés a) és c) és a 2) bekezdés c) pontja kivételével. 3) A vezetői és a magasabb vezetői választások eljárásának rendjét a Szervezeti és Működési Rend tartalmazza. 4) Az Nftv. értelmében, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére jogosult személy nem azonos a megbízási jogkör gyakorlójával, a kinevezési jogkör gyakorlójának a megbízott személlyel közalkalmazotti jogviszonyt kell létesítenie. 5) A vezetői megbízások betöltésének feltételeit az Nftv. 37. tartalmazza, ha a törvény szigorúbb feltételeket nem támaszt, ezek a következők: a. büntetlen előélet és cselekvőképesség, b. szakirányú felsőfokú végzettség, c. az irányítandó szakterületen eltöltött gyakorlat, d. vezetői tapasztalat. 6) Tanszékvezetői megbízást az kaphat, aki az 5) bekezdésben leírtakon rendelkezik túl egyetemi, főiskolai tanári címmel, vagy tudományos fokozattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi docens. 6/35

7 II. FEJEZET AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYRENDSZER 4. Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozó követelményrendszer 1 1) Az FKR keretében nem szabályozott esetekben az oktatással foglalkozó munkatársakra vonatkozóan az Nftv. VIII. fejezetének rendelkezési az irányadóak. 2) Az intézményben az oktatással összefüggő feladatokat oktatói és tanári munkakörökben foglalkoztatottak látják el. 3) Az oktatási tevékenységet a működtetői munkakörökben foglalkoztatottak segítik. 4) Minden oktatással foglalkozó munkatársnak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a működési feltételek szempontjából mely felsőoktatási intézménynél vehető figyelembe. Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni. A munkáltató rendes felmondással, illetve felmentéssel - a munka törvénykönyvében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl - az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást megszüntetheti, ha az oktató ezen nyilatkozata alapján az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során az intézményben nem vehető figyelembe. Ezen esetben a munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaviszonyra, illetve közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül a felmondási, illetve felmentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 5) A Főiskolán ellátandó feladatok időpontját és időtartamát, valamint a heti pihenőnapon (szombat) történt munkavégzés esetén az a helyett biztosítandó pihenőnap időpontját az órarendi beosztásra, a számonkérések és konzultációk időpontjára, a laboratóriumi, könyvtári, számítógép-kapacitásra és egyéb szolgáltatásokra figyelemmel a szervezeti egység vezetője határozza meg a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározott arányok figyelembevételével. 6) Az intézményben ellátandó feladatnak kell tekinteni a tanszéki értekezleteket, munkamegbeszéléseket, valamint a rektor, a kancellár, a szervezeti egység vezetője által meghatározott főiskolai, tanszéki feladatok teljesítését is. 7) E rendelkezés vonatkozásában oktatási feladat rendszeres ellátásán a következő tevékenységek értendők: a. előadások, konzultációk megtartása, b. szemináriumok vezetése, c. tantárgyi gyakorlatok vezetése, d. szakdolgozatok konzultációja, e. félévközi és félév végi ismeretek ellenőrzése, f. részvétel a záróvizsgáztatásban, szakmai vizsgáztatásban, g. szakdolgozatok bírálata, h. tudományos diákköri dolgozatok konzultációja, bírálata, prezentációjának értékelése, i. szakfelelősi, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, j. tanulástámogatási tevékenység ellátása, k. ezen tevékenységekhez tartozó oktatási adminisztráció elvégzése. 5. Tanársegédként való alkalmazás követelményei 1 A részletes munkaköri feladatokat az FKR 1. sz. melléklete tartalmazza. 7/35

8 Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel DOKTORI KÉPZÉS MEGKEZDÉSE 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatási szakterületein megalapozott tudással, tájékozottsággal, b) legalább hároméves szakmai gyakorlattal, c) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintű nyelvvizsgával. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és Rendelkezik gyakorlatok, szemináriumok vezetésének munkatársaival való foglalkozás készségével és előadói képességekkel. 6. Adjunktusként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT * 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismeretével, b) legalább négyéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal, c) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik: a) a szaktárgyak magas színvonalú előadásának készségével, b) színvonalas gyakorlati foglalkozások, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel, c) az egyéni és a csoportos hallgatói tanulási tevékenység segítésének, irányításának képességével. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. * A követelményt a napja után adjunktusi munkakört betöltésére létesített jogviszony esetén kell alkalmazni. A napján adjunktusi munkakört betöltők tekintetében szeptember 1-jétől kell alkalmazni. 7. Főiskolai docensként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, b) legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal, 8/35

9 c) szakmai-közéleti tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerrel, d) a magasabb szintű oktatási-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével, e) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és a munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik: a) színvonalas előadói készséggel, beleértve az előadások tartalmának kialakítását és logikai, módszertani felépítését, b) a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló eredményeket is tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 8. Egyetemi docensként való alkalmazás feltételei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább 2 éves főiskolai docensi munkakörben szerzett tapasztalattal, b) a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével, c) legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, d) szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel, e) a magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével, f) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá alkalmas idegen nyelven előadást tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és a munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik: a) színvonalas előadói készséggel, beleértve az előadások tartalmának kialakítását és logikai, módszertani felépítését, b) a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló eredményeket is tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 9/35

10 9. Főiskolai tanárként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal, b) legalább négy év főiskolai vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett gyakorlattal, c) tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével, d) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével, e) oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal, f) tudományszervezési tapasztalattal, g) kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal, h) szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetésiszervezési képességekkel. i) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá alkalmas idegen nyelven előadást tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. j) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és Rendelkezik munkatársaival való foglalkozás a) szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel, b) a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével. c) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál. 10. Egyetemi tanárként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel DOKTORI FOKOZAT, AMENNYIBEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, HABILITÁCIÓ VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI OKTATÓI GYAKORLAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) az oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismeretével és ennek az oktató munkában való alkalmazási készségével, b) legalább tízéves szakmai gyakorlattal, c) kiemelkedő előadói képességekkel, d) oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal, e) az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének és a főbb nemzetközi trendek alapos ismeretével, f) a tudományos munka irányításának tapasztalatával, g) kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és 10/35

11 kapcsolatokkal, h) szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetői képességekkel. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, képes idegen nyelven publikálni, előadást, szemináriumot tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Rendelkezik az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatokkal, amelyek alkalmassá teszik a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, tudományos műhelyek kialakítására, vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten folyamatosan publikálja. 11. Mesteroktatóként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) mesterfokozat 2) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalattal, 3) a hallgatókkal, a tanszék oktatóival és munkatársaival való foglalkozás Alkalmas legyen a hallgatók gyakorlati képzésére 12. Tanári munkakörök követelményei Munkakör Alkalmazási feltétel (felsőfokú végzettség és szakképzettség) leírása: 1) nyelvtanár EGYETEMI VÉGZETTSÉG VAGY MESTERFOKOZAT 2) testnevelő tanár EGYETEMI VÉGZETTSÉG VAGY MESTERFOKOZAT 3) mestertanár EGYETEMI VÉGZETTSÉG VAGY MESTERFOKOZAT ÉS MESTERTANÁRI CÍM 4) kollégiumi nevelőtanár FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG VAGY ALAPFOKOZAT 5) gazdasági tanár EGYETEMI VÉGZETTSÉG VAGY MESTERFOKOZAT 6) műszaki tanár EGYETEMI VÉGZETTSÉG VAGY MESTERFOKOZAT 7) gazdasági szakoktató FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG VAGY ALAPFOKOZAT ÉS SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZETTSÉG 8) műszaki szakoktató FŐISKOLAI VÉGZETTSÉG VAGY ALAPFOKOZAT ÉS SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZETTSÉG 13. Tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozó követelményrendszer 2 1) Az FKR keretében nem szabályozott esetekben a tudományos kutatással foglalkozó munkatársakra vonatkozóan az Nftv. VIII. fejezetének rendelkezési az irányadóak. 2) Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető. 2 A részletes munkaköri feladatokat az FKR 1. sz. melléklete tartalmazza. 11/35

12 3) Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki - a munkaszerződésében, illetve közalkalmazotti kinevezésében meghatározottak alapján - a teljes munkaidejének legalább nyolcvan százalékát a felsőoktatási intézmény tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz a felsőoktatási intézmény oktatással összefüggő tevékenységében is. A tudományos kutató kutatási tevékenységének eredményére vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény 3. (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban rögzíteni kell. A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben az oktatói munkakörökben való foglalkoztatásra vonatkozó általános előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nyilvános pályázati eljárás alapján az egy évnél hosszabb időre szóló kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkaköröket kell betölteni, az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni. A felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra megbízási, vagy más polgári jogi szerződéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás, megrendelés keretében valósul meg. 4) A Főiskolán létesíthető kutatói munkakörök: a. tudományos segédmunkatárs, b. tudományos munkatárs, c. tudományos főmunkatárs, d. tudományos tanácsadó, e. kutatóprofesszor. 5) Az egyes kutatói besorolások esetében megkövetelt kutatói gyakorlati idő csak abban az esetben vehető figyelembe, ha ezalatt a kinevezendő jelölt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. Ilyen feltételek mellett lehet figyelembe venni a gyakorlati idő számításánál a doktori képzés időtartamát is. 6) A kutatói munkakörökben elvárt feladatok: a. végezzen magas színvonalú szakmai ismereteken alapuló önálló, kezdeményező és kísérletező kutatómunkát, b. tanúsítson érdeklődést a tudományterület meg nem oldott kérdései, illetve az új tudományos ismeretek gyakorlati hasznosítása iránt, törekedjen újszerű kutatási módszerek alkalmazására, c. legyen tájékozott az adott tudományterület hazai és nemzetközi eredményeiről, törekedjen az új kutatási célok és témakörök felismerésére, megfogalmazására, d. fejlessze idegen nyelvismeretét; legyen előadói és vitakészsége legalább egy idegen nyelven, e. működjön közre a tudományos ismeretek terjesztésében, f. vegyen részt a fiatal kutatók képzésében, nevelésében, g. keressen és ápoljon eredményes szakmai-tudományos kapcsolatokat más kutatóhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal, más intézményekkel és szervezetekkel, h. folyamatosan tájékozódjon tudománypolitikai kérdésekről, a társadalmi-gazdasági környezet változásairól, a kutatással szemben támasztott társadalmi igényekről, i. vegyen részt a főiskolai képzésben, a tudományos diákköri munka szakmai irányításában. 14. Tudományos segédmunkatársként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel DOKTORI KÉPZÉS MEGKEZDÉSE 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább kétéves szakmai gyakorlattal, amelynél elsősorban pályakezdőknél az eredményes tudományos diákköri tevékenységet, demonstrátori munkát, illetve doktoranduszként végzett kutatási gyakorlatot lehet figyelembe venni, 12/35

13 b) alapos tájékozottsággal az adott szaktudomány, illetve tudományterület valamely részterületének elméleti és gyakorlati témaköreiben. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával. 5) kutatási tevékenység, eredmények Részt vesz kutatási tevékenységben, azok részeredményeit igazolja. 15. Tudományos munkatársként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább ötéves szakmai gyakorlattal, melyből legalább három év kutatóként, oktatóként végzett munka, b) a kutatóhelyre, illetve munkaterületére vonatkozó kutatási tervek ismeretével, c) önálló kutatási eredményekkel. 4) nyelvi készség Rendelkezik legalább egy, a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával. 5) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló tudományos eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 16. Tudományos főmunkatársként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) megfelelő, az oktatásban és kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal, b) legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal, ebből legalább hatéves kutatóként, oktatóként szerzett gyakorlattal. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá alkalmas idegen nyelven előadást tartani. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való Alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a foglalkozás tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Rendelkezik önálló eredményeket is tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál. 13/35

14 17. Tudományos tanácsadóként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tízéves szakmai gyakorlattal, melyből legalább nyolc évet kutatóként, oktatóként végzett kutatással töltött, b) tudományágának átfogó, azon belül valamely részterületének alapos ismeretével, c) szakterületének kérdéseiről tudományos színvonalú előadások megtartásának képességével hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt, d) széles körű tudományos felkészültséggel, e) tudományterületének hazai és nemzetközi eredményei, tudományos kérdései tekintetében önálló állásfoglalás képességével. 4) nyelvi készség Rendelkezik valamely idegen nyelvből a KER szerinti B1 szintű nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett foglalkozás tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten folyamatosan publikálja. 7) Tudományos tanácsadó elnevezésű munkakörbe kell besorolni az MTA doktora címmel, illetve az MTA-ról szóló évi XL. törvény alapján az ezzel egyenértékűnek tekintett tudomány(ok) doktora tudományos fokozattal rendelkező személyt is. 18. Kutatóprofesszorként való alkalmazás követelményei Alkalmazási feltétel Leírása 1) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat 2) tudományos előmenetel TUDOMÁNYOS FOKOZAT ÉS HABILITÁCIÓ 3) gyakorlat, tapasztalat Rendelkezik: a) legalább tizenkét éves szakmai gyakorlattal, melyből legalább tíz évet kutatóként, oktatóként végzett kutatással töltött, b) tudományágának átfogó, azon belül valamely részterületének alapos ismeretével, c) a szakterületének kérdéseiről tudományos színvonalú előadások tartásának képességével, és ezt hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt igazolta, d) széles körű tudományos felkészültséggel, e) tudományterületének hazai és nemzetközi eredményei ismeretével, 14/35

15 f) tudományos kérdésekben önálló állásfoglalás képességével. 4) nyelvi készség Rendelkezik legalább két idegen nyelvből a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja. 5) hallgatókkal, tanszéki munkatársakkal való foglalkozás Alkalmas: a) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítására, koordinálására, b) kutatási projektek vezetésére, c) a beosztott kutatók munkájának összefogására, d) a tudományos utánpótlás nevelésére és beosztottai tudományos előrehaladásának biztosítására, e) tudományos iskola kialakítására. 6) kutatási tevékenység, eredmények Az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, és annak eredményeit hazai és nemzetközi szinten folyamatosan publikálja. 7) Kutatóprofesszor elnevezésű munkakörbe lehet besorolni azt a habilitált személyt, aki az MTA doktora címmel, illetve az ezzel egyenértékű tudomány(ok) doktora tudományos fokozattal rendelkezik, vagy a Magyar Tudományos Akadémia rendes vagy levelező tagja, továbbá példaértékű iskolateremtő tudományos tevékenységet folytat és egyebekben is megfelel a tudományos tanácsadóval szemben támasztott követelményeknek. 19. A működtetői munkakörben foglalkoztatott munkatársakra vonatkozó általános szabályok 1) Működtetői munkakörökben az foglalkoztatható, aki: a. büntetlen előéletű és cselekvőképes, b. rendelkezik az adott munkakörre előírt iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, c. szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, d. kompetenciákkal. 2) A Főiskolán a következő munkakörök létesíthetők: a. ügyvivő-szakértő elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és szakképzettséggel rendelkező, önálló tevékenységet, szakértői munkát végző közalkalmazottat (pl. a jogtanácsost, a jogi előadót, a közgazdászt, az egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanügyigazgatási munkatársat, minőségirányítási és környezetirányítási koordinátor), továbbá a felsőoktatási intézmény funkcionális egységének vezetőjét és helyettesét, aki nem vesz részt az oktatásban. A gazdasági szervezet vezetőjének mesterfokozat vagy alapfokozat mellett szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) szakképzettséggel is rendelkeznie kell, b. tanszéki mérnök elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és természettudományos vagy mérnöki szakirányú szakképzettséggel rendelkező közalkalmazottat, aki az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet folytat, és részt vesz annak feltételei (labor, műhely, hardver, szoftver stb.) megteremtésében, fejlesztésében, c. ügyintéző (gazdasági, műszaki, igazgatási) elnevezésű munkakörbe kell besorolni a középiskolai végzettséget igazoló szakképesítéssel vagy középiskolai végzettséggel és felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal rendelkező, szakmai döntés-előkészítést végző közalkalmazottat, d. ügyviteli elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegű munkát ellátó közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középiskolai végzettséggel és arra épülő szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal rendelkezik, 15/35

16 e. szakmai szolgáltató elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel vagy felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal és szakirányú szakképzettséggel az oktató-kutató laboratóriumokban közvetlenül segíti az oktatók-kutatók munkáját, a hallgatók gyakorlati képzését, önállóan végez kutatási részfeladatokat. E munkakörben foglalkoztatott felsőfokú technikusi végzettséggel rendelkező közalkalmazott besorolását az E fizetési osztályban előírt, felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítésként kell figyelembe venni. A technikus, laboráns munkakörben a besorolás szempontjából felsőfokú szakképesítéssel egyenértékűnek kell tekinteni annak a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipari, mezőgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett oklevelet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfelelő területen dolgozott, f. műszaki szolgáltató elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki legalább alapfokú végzettséggel és a munkakörének betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik. (Ezen munkakörök lehetnek többek között: fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, vagyonőr, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott, takarítók stb.) 3) A Könyvtár és Távoktatási Központban létesíthető munkakörök 3 : a. főkönyvtáros, b. állománygyarapító, c. feldolgozó, d. tájékoztató, e. kölcsönző, f. rendszer-könyvtáros. 4) Az egyes munkakörökben foglalkoztatott munkatársak részletes feladatat-, hatás-, és felelősségi körét, valamint a megbízás betöltőjétől elvárt követelményeket és kompetenciákat a munkaköri leírások tartalmazzák. III. FEJEZET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 20. Az összeférhetetlenségre vonatkozó általános szabályok 1) A Főiskola minden alkalmazottjának olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel a felsőoktatás és a Szolnoki Főiskola iránti bizalmat erősíti, és a Főiskola szakmai és gazdasági érdekeit képviseli és védi. 2) A Főiskola alkalmazottjai további munkavégzésre irányuló, vagy egyéb, rendszeres munkavégzési kötelezettséggel járó jogviszonyt a Nftv. és a Kjt. által meghatározott korlátok között a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes írásos engedélyével létesíthetnek. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kjt. szerinti jogkövetkezményt vonja maga után. 3) A további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezésekor a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell, hogy a további jogviszony létesítése nem veszélyezteti-e a Főiskola szakmai, piaci és üzleti érdekeit. 4) A Főiskolán közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, amennyiben az intézményben munkaköri feladatain túli többletfeladat ellátására megbízást kap, elsődlegesen munkaköri feladatait köteles ellátni a kinevezésében, illetve a munkaköri leírásában meghatározott közvetlen felettese/munkahelyi vezetője utasításai alapján. A többletfeladatok ellátására szóló megbízás létrejöttéről, az abban foglalt 3 A könyvtári munkakörben foglalkoztatottak alkalmazásának feltételeit a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet tartalmazza. 16/35

17 feladatokról, azok ütemezéséről minden esetben köteles egyeztetni a kinevezése szerinti munkahelyi vezetőjével. 5) A Főiskola szakmai, piaci és üzleti érdekeit veszélyeztető helyzetet jelent: a. ha a további jogviszonyban ellátandó feladatkör a Főiskola tevékenységi körébe is tartozik, b. ha a munkavégzés veszélyezteti a Főiskola alkalmazottjának munkaköri kötelezettsége teljesítését, c. ha a munkaideje a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban részben vagy egészben azonos időtartamra esik. 6) Ha a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban állónak munkavégzésre irányuló további jogviszonya van, azt köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni. A munkáltatói jogkör gyakorlója ezt megtilthatja, ha jelen FKR szabályai szerint összeférhetetlenség áll fenn. 7) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló köteles bejelenteni, ha maga, vagy közeli hozzátartozója a Főiskola tevékenységével, vagy az általa betöltött munkaköri tevékenységgel azonos tevékenységet folytató gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, vagy meghatározó üzletrésszel rendelkezik. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kjt. szerinti jogkövetkezményt vonja maga után. 21. Az összeférhetetlenségre vonatkozó különös szabályok 1) A szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra jogosító magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás ellátásával nem bízható meg az a közalkalmazott, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója a közalkalmazott munkáltatójával gazdasági kapcsolatban álló a. egyéni vállalkozó, b. gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve tagja. 2) Ugyanaz a közalkalmazott egyidejűleg nem kaphat egynél több magasabb vezetői megbízást. 3) Nem bízható meg magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás ellátásával az a közalkalmazott, aki közeli hozzátartozójával a megbízás következtében közvetlen irányítási (felügyeleti), illetve közvetlen elszámolási vagy ellenőrzési kapcsolatba kerülne. 4) A magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és e személyek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Az intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni.. 5) A közalkalmazott nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha vele szemben jogszabályban vagy szabályzatban meghatározott összeférhetetlenség merül fel. 6) A Főiskola közalkalmazottja a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. 7) A közalkalmazott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna. 8) A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 17/35

18 22. Oktatói, tanári, kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különös összeférhetetlenségi szabályok 1) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, tanár, kutató másik felsőoktatási intézményben nem tölthet be vezetői megbízást és nem lehet szakfelelős. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kjt. szerinti jogkövetkezményt vonja maga után. 2) Rektori engedéllyel is legfeljebb egy további felsőoktatási intézményben létesíthető tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére munkaviszony. 3) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, tanár, kutató az intézményen kívüli jogviszonya keretében a Főiskola szellemi tulajdonát, know-how-ját kizárólag külön megállapodás alapján hasznosíthatja. 23. Magasabb vezetői és vezetői megbízást ellátó foglalkoztatottakra vonatkozó különös szabályok 1) A magasabb vezetői vagy vezetői megbízást ellátó foglalkoztatott köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni: a. ha gazdasági társaságnál vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagi megbízást fogadott el, b. minden olyan gazdasági társaságban szerzett üzletrész tulajdont, amely számára az adott gazdasági társaságban jelentős befolyást biztosít. 2) A magasabb vezetői vagy vezető megbízással rendelkező közalkalmazott nem vehet részt a döntéshozatalban, ha ezáltal közeli hozzátartozójával közvetlen irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 3) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezetői és vezetői megbízást betöltő személy másik felsőoktatási intézményben nem láthat el vezetői beosztást és nem lehet szakfelelős. IV. FEJEZET A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁSNAK RENDJE 24. A pályázati közzététel szabályai 1) A betöltendő munkakörökre a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki. 2) A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán kell közzétenni. Ezen túlmenően a pályázati felhívást a székhely és telephely szerinti településen, a helyben szokásos módon is közzé lehet tenni. A pályázatot a Főiskola egyéb kommunikációs csatornáin is közzé kell tenni. 3) A pályázati kiírás nem tartalmazhat hátrányos megkülönböztetést jelentő feltételt, különösen olyan követelményt, amely a. a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek számára nem vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve b. kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében teljesíthető. 4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a. a szervezeti egység nevét és címét, b. a munkakör megjelölését, betöltésének várható időpontját, c. az alkalmazás jellegét (határozott vagy határozatlan időtartamú), d. a legfontosabb munkaköri követelményeket, e. a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb követelményeket, a megkívánt tudományos fokozatot, idegen nyelvismeretet, 18/35

19 f. a munkakör betöltéséhez szükséges különleges követelményeket, g. a munkakör betöltésének egyéb feltételeit, h. a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy nevét, beosztását, i. a pályázat beküldésének (beérkezésének) határidejét, helyét, címét, módját, j. a pályázat benyújtásakor csatolandó mellékleteket, k. a pályázat elbírálásának határidejét, l. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 5) A pályázat benyújtására legalább tizenöt napot kell biztosítani. 6) A pályázat elbírálásának határideje nem lehet több mint hatvan nap. 7) Minden pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlójának címezve kell benyújtani. 8) A pályázathoz mellékelni kell: a. a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes életrajzot, b. oktatói, kutatói, tanári pályázat esetén a publikációs listát és a konferenciákon megtartott előadások jegyzékét, c. az iskolai végzettségeket, szakképzettséget és tudományos fokozatot igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait, d. idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles fordítását, e. szükség szerint az egyes végzettségi-, nyelvvizsgaszintek hazai rendszernek való megfeleltetésének igazolását, f. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 25. A pályázatok elbírálására vonatkozó szabályok 1) Minden pályázat kiírásával, a beérkezett pályázatok bírálatra való előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot a HR Iroda munkatársa látja el. 2) A pályázatok értékelésére és azok előzetes elbírálására véleményező bizottságot kell létrehozni, az alábbiak szerint: Munkakör A véleményező bizottság összetétele: A bizottság tagjait megbízza a. főiskolai tanári, valamint egyetemi és főiskolai docensi pályázatok 5 tagú véleményező testület, elnöke: az oktatási és tudományos rektorhelyettes tagjai: 4 fő, melyből 1 fő az érintett tanszék vezetője Szenátus b. adjunktusi, tanársegédi, tanári, mesteroktatói pályázatok 3 tagú véleményező testület, elnöke: az oktatási és tudományos rektorhelyettes, tagjai közül 1 fő az érintett tanszék vezetője rektor c. kutatói pályázatok 3 tagú véleményező testület, Szenátus elnöke: a Tudományos Tanács elnöke tagjai: az oktatási és tudományos rektorhelyettes és az érintett szervezeti egység vezetője d. magasabb vezetői, vezetői 3-5 tagú ad hoc bizottság Szenátus megbízásra kiírt pályázatok e. egyetemi tanári pályázatok 5 tagú véleményező testület, Szenátus melyben két a főiskolával foglalkoztatási jogviszonyban nem álló tudományos fokozattal rendelkező tag részvétele kötelező f. működtetői munkakör 3 tagú ad hoc bizottság kancellár 19/35

20 3) A bizottságok elnöke és tagjai részére a megbízólevelet a HR Iroda munkatársa készíti elő és a munkáltatói jogkör gyakorlója adja ki. 4) A 2) bekezdésben meghatározott véleményező bizottságok titkári feladatait szavazati jog nélkül a HR Iroda munkatársa látja el. 5) A véleményező bizottság titkára gondoskodik: a. a beérkezett pályázatoknak a véleményező bizottság tagjai részére történő megküldéséről, b. a pályázatoknak az illetékes vezető testületek elé terjesztéséről, c. a véleményező bizottság üléseinek megszervezéséről, d. a pályázók személyes meghallgatásának megszervezéséről, e. a pályázatoknak a felettes szervekhez történő felterjesztéséről, f. a döntés után az alkalmazás előkészítéséről, g. a döntés meghozatala után a pályázók értesítéséről, az elutasított pályázók személyi anyagának visszaküldéséről. 26. Döntés a pályázatokról 1) Az egyes pályázatok elbírálása és a döntés az alábbiak szerint történik: Munkakör Javaslatot tesz: Döntésre jogosult: a. tanársegéd, adjunktus, tanár, A véleményező bizottság tesz javaslatot. rektor mesteroktató b. főiskolai és egyetemi docens, A véleményező bizottság véleményének rektor főiskolai és egyetemi tanár 4 mérlegelésével a Szenátus rangsorol. c. tudományos segédmunkatárs, A véleményező bizottság tesz javaslatot. rektor munkatárs, főmunkatárs d. tudományos tanácsadó, kutató A véleményező bizottság véleményének rektor professzor mérlegelésével a Szenátus rangsorol. e. magasabb vezetői, vezetői A véleményező bizottság véleményének rektor/kancellár megbízás 5 mérlegelésével a Szenátus rangsorol. f. működtetői munkakör A véleményező bizottság tesz javaslatot. kancellár 2) A javaslattevő minden esetben az FKR szabályainak, a munkaköri követelményeknek megfelelően rangsorolja a pályázatokat. 3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt. 4) A munkáltatói jogkör gyakorlója az Nftv. által meghatározott kinevezésekre szóló javaslatát a testületi állásfoglalásokkal együtt felterjeszti az illetékes minisztériumba. 4 Főiskolai tanárok esetében a kinevezésre a miniszterelnök, egyetemi tanárok esetében a köztársasági elnök jogosult a rektor javaslata alapján. 5 A rektor/kancellár esetében a kinevezésre a miniszterelnök, a belső ellenőr kinevezésére a kancellár jogosult. 20/35

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2009. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 13 oldal. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 13 oldal Hatály: 2011.IV.15. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról s... 1. oldal, összesen: 19 oldal CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr!

Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r. Érkezett : Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Or Wv. Irományzárr. - ` 7^ `r Érkezett : 2015 NOV OSI Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1 Kari Ügyrend A Kari Tanácsi jóváhagyás dátuma: 2007. január 31. A határozat száma: 1/2007.(01.31.) ETSZK TH. Hatálybalépés dátuma: 2007.

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 20169 /2008-JOGIFŐ A szociális és munkaügyi miniszter.../2008. ( ) SZMM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. szám: 1425/1300/19-2/2014. 13/B. SZ. MELLÉKLETE A DRHE MARÓTHI GYÖRGY KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Foglalkoztatási Szabályzat hatálya... 4 A foglakoztatási jogviszony alanyai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA 2015. december 21. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv. 12. számú melléklet. Az irányított szervezet alapító okiratai és szabályzatai. Hatályos KüM utasítások

Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv. 12. számú melléklet. Az irányított szervezet alapító okiratai és szabályzatai. Hatályos KüM utasítások Külügyminisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyv 12. számú melléklet Az irányított szervezet alapító okiratai és szabályzatai Hatályos KüM utasítások 1992. 1. 4/1992. KüM utasítás a felsőszintű táviratváltások

Részletesebben

2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015.10.15. TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A Vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. július 1., péntek Tartalomjegyzék 168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben