Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai A Kar szervezeti felépítésének, illetve a tisztségviselők és testületek kompetenciáinak és feladatkörének kialakítása során kiemelt cél a minőségi működés, a minőségfejlesztés és -biztosítás stratégiai érvényre juttatása. A Karon a minőségbiztosításban a következő szervezeti egységek, testületek és személyek működnek közre. A Kari Tanács tevékenységi körébe elsősorban a minőségbiztosítással kapcsolatos célkitűzések megfogalmazása, a kérdéses ügyek megvitatása, valamint egyes ellenőrzési funkciók tartoznak. A Kari Tanács félévente legalább két tanszéki beszámolót meghallgat és értékel. Közreműködik a tantervek és képzési programok kialakításában és felülvizsgálatában, annak kezdeti (programadó), megvalósítási és ellenőrzési szakaszában egyaránt. Folyamatos feladata a Kari Tanácsnak, hogy a személyi döntések kapcsán ne csak a formális jogszabályi, intézményi szervezeti szabályok érvényesülését vizsgálja, hanem további minőségi kritériumoknak is érvényt szerezzen. Ilyen például a közalkalmazotti pályázatok véleményezése kapcsán, hogy a Kari humánpolitika stratégiai elemeit átültesse a gyakorlatba (pl. a helyi kötődés figyelembe vétele). Az alaposabb megfontolás érdekében a Tanács személyi döntéseit kötelezően segíti az Oktatási és a Tudományos Bizottságok együttes ülésén kialakított előzetes álláspont. A Kari Tanács az a szervezeti forma, amely intézményesített szinten, kiszámíthatóan bevonja a hallgatókat (a doktoranduszokat is) a minőségbiztosítás rendszerébe, döntéshozatalába. A dékán és a dékánhelyettesek Működési Szabályzatban körülírt kompetenciáik révén felelősséggel tartoznak a minőségbiztosítás területén. A kari minőségbiztosítási tevékenység koordinációja elsősorban a fejlesztési és társadalmi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes feladata, aki ezt a különféle értékelési és stratégiai döntések előkészítésével (adatgyűjtés, véleményeztetési eljárások, hatásvizsgálatok, kérdőíves felmérések, stb.) és végrehajtásával látja ezt el. A kari feladatok tanszékhez köthető ellátása a tanszékvezető felelőssége. A tanszékvezető koordinálja az oktatási és kutatási feladatokat, számon kéri az oktatók és demonstrátorok munkavégzését, a pontos óratartást, vizsgafegyelmet, a tantárgyi hirdetményeket, a követelmények kihirdetését. Felel a vizsgabizottságok minőségi összeállításáért, a kurzusok meghirdetéséért. A tanszéki kollégák tudományos-szakmai előmenetelét motiválja és számonkéri. 1

2 A tantárgyfelelősök a MAB követelményeknek megfelelően tudományos minősítéssel rendelkező vezető oktatók eljárnak a tantárgyi követelmények, tematikák, szakirodalom frissítésében, a tananyag fejlesztésében, jegyzetírásban. Feladatuk a tananyagfejlesztés tekintetében, hogy a tudományos és kutatási eredmények oktatásba való bevezetését elvégezzék. A szakfelelősök összefogják az ezzel kapcsolatos tevékenységet a szakjuk tekintetében, továbbá a tanterv folyamatos felülvizsgálatát is ellátják, folyamatos kapcsolatot tartanak a hallgatói és munkaerőpiaci szervezetekkel. Az oktatók tekintetében elvárás a munkaköri kötelességek maradéktalan ellátása, amelynek irányelveit és konkrét tételeit a foglalkoztatási követelményrendszer rögzíti. Ez tartalmazza az oktatásra, tehetséggondozásra, témavezetési/tutorálási tevékenységre, tananyagfejlesztésre és tudományos munkára kötelezően fordítandó munkaidőt, valamint a karon való elérhetőséget. Az oktatóknak tervet kell készíteniük a tudományos fokozatok eléréséig tartó időszak munkatervéről, a magasabb státusz feltételeinek teljesítésének programjáról. Ezt a munkatervet a tanszékvezetővel kell egyeztetniük. A Kar a részfoglalkozású és megbízási szerződéssel tevékenykedő oktatók tekintetében is érvényesíti a minőségi elvárásokat. Az oktató és adminisztratív munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak irányába visszajelzés az éves közalkalmazotti teljesítményértékelés, amelyet a munkahelyi vezetőjük készít el. A kari minőségbiztosítási stratégiával és a végrehajtásával kapcsolatban minden évben a Kar dékánja tájékoztatást ad az összdolgozói értekezlet részére. A minőségbiztosítás különös szereplői a tehetséggondozásban közreműködő szervezeti egységek, így a kari tudományos diákköri tanács, a doktori iskola és a szakkollégium. Működésük során kifejezetten a minőségi kritériumok érvényesítéséért tevékenykednek, mind a fokozatszerzési eljárásokban, mind képzési programjukban, mind pedig a TDK-mozgalom elmélyítésével és kiterjesztésével. A Kar minőségi működését az Egyetem szolgáltató szervezetei is segítik. A Hallgatói Önkormányzat az intézményesített döntéshozatalban való részvételén kívül felügyeli a vizsgakiírásokat, az vizsgaeredmények és követelmények bejegyzését, az oktatói munka hallgatói értékelését; megállapításairól tájékoztatja az illetékes vezetőket. A jogászi hivatásrendek és a közigazgatási szervek képviselőinek rendszeres és részletekbe menő tájékoztatását segíti, és a minőségi működés egyes elemeinek megvitatásának fórumául szolgál a Kar Társadalmi Tanácsa. 2. Képzési programok felügyelete és belső értékelése A képzési programok indításának, felügyeletének és belső értékelésének feladatait az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes végzi el, illetve koordinálja a szakfelelősök tevékenységét. A tantervek felülvizsgálatának elvei és módszertana a következő elemeket tartalmazza: I. tantárgykínálat felülvizsgálata (régi, nem létező tárgyak törlése, újak bevezetése, formai követelmények érvényesítése) 2

3 II. tantárgyfelelősök felülvizsgálata (egyenletesebb kreditelosztás, MAB követelmények érvényesítése) III. tantárgyak áttekintése (adatlapok, előkövetelmények, óraszám, féléves elhelyezkedés, KKK-nak való megfelelőség vizsgálata, alternatív-faktultatív-szeminárium típusú foglalkozások viszonya) IV. oktatói kör áttekintése (óraterhelés, külsős előadók) 3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere A Nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (Nftv.) hallgatói teljesítményértékelésre vonatkozó rendelkezéseit az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ), Doktori Szabályzata, valamint a Kar Diplomamunka és záróvizsga szabályzata (a jogászképzésre vonatkozó specialitásokra tekintettel) részletezi helyi szinten, és gondoskodik azok végrehajtásáról. Az alábbiakban a TVSZ megfelelő rendelkezései nyomán mutatjuk be azokat a struktúrákat és folyamatokat, amelyek az ESG ajánlásainak megfelelő, nyilvános és több kontroll pontot tartalmazó hallgatói teljesítményértékelési rendszert alkotnak Egyetemünkön. A hallgatói teljesítményértékelési rendszerben az első pontot a tantárgyak tematikája jelenti. Ez a hallgatók belépési pontja abba a folyamatba, amely majd a tantárgy teljesítése során megszerzett érdemjeggyel zárul. Minőségbiztosítási szempontból így elengedhetetlen, és a kiszámíthatóságot szolgálja a teljes körű nyilvánosság biztosítása ebben a körben. A Tantárgyi tematikák minimális kötelező tartalmát a TVSZ 38. -a tartalmazza. Így különösen itt kell jelezni a félévközi követelmények teljesítésének és pótlásának módját, ütemezését, a teljesítmény értékelésére használt rendszert (pontozás, stb.), az aláírás megadásának feltételeit, pótlásuk módját, a vizsga módját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, stb.), és a félévvégi érdemjegy meghatározásának szabályait. Szintén itt kell jelezni azt is, ha a foglalkozásokon kötelező a jelenlét, a mulasztás igazolásának módját, és a pótlás szabályait (ld. TVSZ 57. ). A tantárgyi tematikák elkészítéséért a tantárgyfelelős tartozik felelősséggel, meglétük ellenőrzése a tanszékvezető feladata. A tematikákat legkésőbb a tárgy oktatásának félévét megelőző szemeszter szorgalmi időszakának végéig közzé kell tenni az elektronikus tanulmányi rendszerben. A határidőig közzé nem tett tematikákról az Egyetem Oktatásszervezési Csoportja kimutatást készít, amelyet megküld a tanszékvezetőknek azzal, hogy a közzétételről gondoskodjanak. Az elektronikusan közzétett tematikák az Egyetem honlapján található on-line tanulmányi tájékoztatóban ( bárki számára elérhetők, szakonként, félévenkénti bontásban, a korábbi félévekre visszamenőlegesen is. A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a tematikák letöltéséhez nem szükséges bejelentkezni. A közzétett tantárgyi követelményrendszerrel kapcsolatosan a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) írásban észrevételt, illetve konkrét javaslatot tehet az adott szemeszter bejelentkezési időszakának végéig. A HÖK és a tanszék között a tantárgyprogrammal kapcsolatos vitában a dékán jogosult első fokon dönteni. A döntés ellen a TVSZ szabályai szerint (8. ) jogorvoslatnak van helye. Az egyes tantárgyak követelményeinek teljesítése a mintatanterv előírásai alapján a tantárgyprogramban meghatározottak szerint történhet a) a szorgalmi időszakban megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók, rajzfeladatok, jegyzőkönyvek, stb. (a továbbiakban együtt félévközi feladatok) értékelése alapján megvalósított folyamatos számonkérés útján megszerzett érdemjeggyel, röviden félévközi jegy, b) a szorgalmi időszakhoz kapcsolódó vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgán megszerzett érdemjeggyel, röviden vizsga jegy, c) a félévközi feladatok és a vizsgaidőszakban letett vizsga eredménye alapján megállapított 3

4 érdemjeggyel, röviden kombinált vizsgajegy. A számonkérés, értékelés jellege következik az ismeretanyag tartalmából, az ismeretátadás módjából, valamint módszeréből: a) Kollokvium, jellemzően szóbeli vizsga révén történik a számonkérés (értékelés) a döntően elméleti ismereteket közvetítő, kötelező tantárgyak esetében (az értékelés 1-5 érdemjeggyel történik). b) Az ötfokozatú beszámolót az előadás révén átadott, azonban az elméleti ismeretanyag mellett jelentős gyakorlati ismereteket, képesség- és készségfejlesztő elemeket is felhasználó foglalkozások esetében választottuk, illetve fordítva, az olyan kis-csoportos ismeretátadás (gyakorlat, stb.) esetében, amikor a gyakorlati ismeretek mellett számottevő elméleti ismeretátadás is történik (az értékelés 1-5 érdemjeggyel történik). c) A háromfokozatú beszámoló révén történő értékelés a gyakorlati jellegű, képesség- és készségfejlesztést szolgáló, praktikus ismeretek esetében célszerű. A számonkérés ez esetben a hagyományos módszerek mellett - feladatok megoldásához, csoportmunkához, gyakorlati készségfelméréshez, évközi felmérésekhez, stb. is kötődhet (az értékelés formája: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg, amelyek jeles, közepes, elégtelen érdemjegynek felelnek meg). d) Az önálló kutatómunkát igénylő írásbeli feladatok (évfolyamdolgozat, diplomamunka, szakdolgozat) esetében a félévközi folyamatos számonkérés egyik eszköze a konzultációs tevékenység, ezen kívül a munka végén elkészült írásmű minősége alapján kerül megállapításra az érdemjegy. Az évfolyamdolgozatok értékelése a témavezető oktató feladata, míg a szakdolgozatokat a Kar Diplomamunka és záróvizsga szabályzata szerint bizottság értékeli. A kar egyúttal közzétette a dolgozatírás formai követelményeit és tartalmi ajánlásait is, ez elérhető a honlapon: e) A záróvizsgát a hallgató záróvizsga-bizottság előtt teszi le. A záróvizsga-bizottságok összeállításáról az illetékes tanszék vezetője gondoskodik oly módon, hogy az eljáró bizottság legalább egy tagja docensi besorolású oktató legyen, és legalább egy másik tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel. A minőségbiztosítás érdekében a TVSZ kötelező határidőket ír elő a hallgatók értékelésével kapcsolatos bejegyzések megtételére is: az aláírás megadását vagy megtagadását a szorgalmi időszak végéig, 1 a félévközi érdemjegyet a vizsgaidőszak első hetének végéig, 2 az írásbeli vizsga jegyét a vizsgát követő harmadik munkanap végéig, 3 míg a szóbeli vizsga eredményét legkésőbb a vizsgát követő harmadik nap végéig 4 kell bejegyezni a tanulmányi rendszerbe. A határidőre be nem jegyzett érdemjegyekről az Egyetem Oktatásszervezési Csoportja a vizsgaidőszakban napi rendszerességgel kimutatást készít, amelyet megküld a tanszékvezetőknek azzal, hogy a megfelelő bejegyzésről gondoskodjanak. A TVSZ részletes szabályokat tartalmaz az értékeléssel kapcsolatos hallgatói panaszok (így az esetleges oktatói elfogultságra vonatkozó kifogás) kezelésének rendjére és fórumrendszerére is. A hallgatónak lehetősége van mind a félévi aláírással, mind a féléves érdemjeggyel kapcsolatos bejegyzés esetében kifogással élni, amennyiben a bejegyzés nem felel meg a valóságnak. A kifogást 15 napon belül kell előterjeszteni a bejegyzés szerint illetékes oktatónál. A határidő elteltével a bejegyzést tudomásul vettnek kell tekinteni. 5 Az ismételt javító- és a szintemelő javítóvizsga esetén a 1 TVSZ 61. (3) 2 TVSZ 62. (2) 3 TVSZ 70. (3) 4 TVSZ 70. (2) 5 TVSZ 61. 4

5 hallgatónak a tanszékvezetőhöz benyújtott írásbeli kérelme alapján biztosítani kell, hogy a vizsgát a korábbi vizsgát/vizsgákat értékelő oktató helyett másik oktató, ennek hiányában vizsgabizottság előtt tehesse le, ill. vizsgabizottság értékelje. 6 A hallgatók teljesítményének értékelésére vonatkozó eljárások transzparens, nyilvános és kiszámítható rendszert alkotnak. A minőségbiztosítás szempontjait szolgálja a tanszékvezetők felelősségének deklarálása, a tematikák nyilvános közzététele, a szabályzatokban foglalt szigorú határidők (a követelmények és az értékelések közzétételére), valamint a panaszkezelésre létrehozott fórumrendszer is. Az esetleges szabálytalanságok, illetve a határidők be nem tartása esetében az Oktatásszervezési Csoport naprakész visszacsatolással működik közre. Ezek a figyelmeztetések az illetékes tanszékvezetőknek és a dékánnak szólnak, akiknek így lehetősége van a panaszok felmerülése előtt beavatkozni, illetve az esetleges panaszok esetén megfelelő mennyiségű információval rendelkeznek azok elbírálásához. 4. Az oktatók minőségének biztosítása Az Egyetem az Nftv. vonatkozó rendelkezései nyomán kialakította az oktatók vonatkozásában alkalmazott minőségbiztosítási rendszerét, amelyet az oktatókkal kapcsolatos egyes szabályzatok tartalmaznak, így különösen az Egyetem Szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ), a Foglalkoztatási követelményrendszer (FKR), a Doktori szabályzat, valamint a Habilitációs szabályzat. Az így kialakított rendszer a tudatos tervezés elvén alapszik, és a folyamatosan teljesítendő minőségi követelmények mellett időszakonkénti vizsgálati pontokat, vezetői kontroll-, és beavatkozási mechanizmusokat, valamint az oktatók teljesítményére vonatkozó, személyre szabott visszajelzés és értékelés alkalmazását is magában foglalja. A humánerőforrás-tervezés stratégiai alapdokumentuma az Egyetem Intézményfejlesztési terve (IFT), amely megfogalmazza azokat a közép- és hosszútávú célokat, amelyek az Egyetem emberi erőforrásait érintik. Az IFT célkitűzéseinek figyelembe vételével, az abban foglalt célállapot elérése érdekében tett konkrét intézkedések keretét az Egyetem, és ezen belül az egyes szervezeti egységek éves humánerőforrás-terve adja meg. A humánerőforrás-terv évenkénti elkészítése és vezetői szintű egyeztetése biztosítja a tudatos tervezés elvének érvényesülését, ellenőrzési és beavatkozási pontként szolgál a dékán és a rektor számára az Egyetem közép-, és hosszútávú céljainak elérése érdekében. 7 Az éves emberierőforrás-terv végrehajtása során kerülnek a tárgyévben kiírásra a közalkalmazotti pályázatok, és történnek meg a szükséges munkajogi lépések. Az egyes oktatókra vonatkozóan az első vizsgálati pont a közalkalmazotti jogviszony létesítésének eljárása. Az oktatói munkakörök betöltésének feltételeire vonatkozóan az Nftv ában foglalt követelményeket részletezi munkakörönként az FKR a. Az elvárt, és az emberierőforrástervben foglalt céloknak megfelelő oktató kiválasztását így már az egyes státuszok esetében előírt belépési követelmények is segítik. A transzparens eljárást szolgálja a kiírt pályázatok kötelező nyilvános meghirdetése. A kiválasztás során többkörös ellenőrzési és véleményezési mechanizmus szolgálja a minőségbiztosítás érdekeit. A beérkezett pályázatokat elsőként az érintett tanszék közalkalmazott oktatóiból álló tanszéki értekezlet elővéleményezi. Ezt követően a Kar Oktatási és Tudományos 6 TVSZ 66. (3) 7 SZMSZ 56. 5

6 Bizottságainak együttes ülése is véleményt nyilvánít a beérkezett pályázatok a kiírásban foglaltaknak való formai és tartalmi megfelelőségéről. A Kar részéről a végső elővéleményező fórum a Kari Tanács, amelynek ülése szintén értékeli a pályázatokat és dönt azok támogatásáról. A pályázatok hivatalos rangsorolása a Szenátus ülésén történik. Végül a közalkalmazotti kinevezés tárgyában a Rektor hoz döntést. A fenti folyamat során valamennyi személyi kérdést érintő szavazás titkos módon, írásban történik. Az oktatók minőségére vonatkozó kritériumokat egyrészről az egyes munkaköri címekhez tartozó folyamatos megfelelőségi kritériumok tartalmazzák, 8 ezek teljesítése az oktató kötelessége. A közalkalmazott oktatók esetében kontroll, és visszajelzési pontként szolgál a tanszékvezető által készített évenkénti közalkalmazotti teljesítményértékelés. A teljesítményértékelés szöveges részét és pontszámát a közalkalmazottnak át kell adni, így megfelelő vezetői visszajelzést kap az oktató az adott évben végzett munkájáról. Az értékelés során amennyiben az oktató egymást követően több alkalommal is alacsony pontszámot vagy alkalmatlan minősítést kap, úgy vele szemben a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését kell kezdeményezni. 9 Ez a szabály biztosítja a szervezeti egységek vezetőinek lehetőségét arra, hogy az oktatási tevékenységre nem alkalmas munkatársakat a megbízatásuk alól felmentse. A pályájuk elején tartó oktatók esetében további teljesítendő minőségi kritériumokat határoz meg az Egyetem Doktori szabályzata (tekintettel arra, hogy a tanársegédi kinevezés feltétele a doktori tanulmányok megkezdése). Az ebben foglalt szempontoknak való megfelelőség esetén válik a doktorandusz alkalmassá az abszolutórium megszerzésére, míg további, nyilvános minőségértékelést jelent a doktori disszertáció megvédése is. A magasabb besorolású oktatók esetében folyamatos célként jelenik meg a habilitációhoz szükséges kritériumok teljesítése, így esetükben az Egyetem Habilitációs szabályzata szolgál a szükséges minőségi iránymutatásul. A magasabb oktatói besorolási fokozatba való előrelépés esetén a kinevezésre vonatkozó, fent bemutatott eljárást kell lefolytatni, így minden egyes előrelépést megelőz egy-egy átfogó és alapos minőségi vizsgálat is. Az oktatókkal szemben támasztott kritériumok ellenőrzését szolgálják a rendszeresen tartott tanszéki értekezletek, valamint a tanszékvezető és az oktatási dékánhelyettes ellenőrző szerepe az óratartási és vizsgáztatási fegyelmet illetően. Az oktatói munkát, felkészültséget, óratartási fegyelmet, az előadások minőségét és a vonatkozó szabályok következetes betartását értékelik a hallgatók is az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) keretében. Erre a véleményezésre a tanulmányi rendszeren keresztül, anonim módon, elektronikus úton kerül sor. A hallgatók csak az általuk az adott félévben felvett kurzusok oktatóit értékelhetik. Az oktatók az őket érintő értékelések hallgatói adatokat nem tartalmazó, statisztikai adatait megtekinthetik, és hozzájárulásuk esetén az az egyetemi honlapon nyilvánosságra is kerül. Az oktatói minőségbiztosításra vonatkozó rendszerek a teljes oktatói életpályát átfogó rendszeres, illetve alkalmankénti minőségértékelésre adnak lehetőséget. Az oktató minden esetben hozzáférhet az őt érintő véleményekhez, a hallgatói véleményezés esetén anonim módon, az értékelést adó hallgatók adatai nélkül. Az intézmény vezetőinek megfelelő eszközök állnak rendelkezésére a minőségi kifogással érintett oktatók felmentésére, és a minőségi csere megvalósítására is. A rendszer az átfogó stratégiát tartalmazó IFT célkitűzéseit lebontva az éves tervezés elvét követi. 8 Általános szabályait ld. FKR 4., munkakörönkénti különös szabályokat ld. FKR SZMSZ 62. 6

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 1. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16. Módosítva: 2014. január 21., hatályba lép:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 A képzésekkel kapcsolatos kari feladatok és hatáskörök... 4 A képzésekkel

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/46. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogtanácsos kancellár Szenátus nevében: rektor Név

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 17/A. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1134/1300/15-2/2013. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2015 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1. Kari Ügyrend Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 1 Kari Ügyrend A Kari Tanácsi jóváhagyás dátuma: 2007. január 31. A határozat száma: 1/2007.(01.31.) ETSZK TH. Hatálybalépés dátuma: 2007.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / 2016. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 46/2011. (IV. 28.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYSÉGES FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI RENDSZER [NEPTUN EFTR] MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2011. 1 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2014 Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok indítása, követése

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat

Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat 2013. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (43). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 78-2012/2013. (2013. 06.18.) határozatával

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZEGEDI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat 1. sz. melléklet A közoktatási intézmények ellenőrzése Ellenőrzési Szabályzat Az ellenőrzések alkalmával mindig a legcélravezetőbb megoldást kell alkalmazni úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben