A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010

2 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa (továbbiakban Szenátus) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. számú törvény, illetve a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet és az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján, a Szolnoki Főiskola hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályait a következőkben határozza meg: a) A hallgatók ösztöndíj, támogatási és térítési ügyeinek intézését Hallgatói támogatási és térítési ügyek bizottsága (továbbiakban bizottság) látja el. A bizottság vezetőjét a vezető oktatók közül a Szenátus bízza meg. b) A bizottság tagjai: - az elnök (egyben az Üzleti Fakultás albizottságának vezetője) - az alelnök (egyben az MMF albizottságának vezetője) - a Tanulmányi és Információs Központ vezetője (üzleti fakultás) - a Tanulmányi és Oktatástechnikai Iroda (MMF) koordinátora, amennyiben nem azonos az alelnök személyével - a Gazdasági Igazgatóság szolnoki és mezőtúri telephelyéről 1-1 munkatárs - kollégium igazgató mindkét fakultásról - Felnőttképzési igazgató - 5 fő hallgató (3 szolnoki, 2 mezőtúri) a HÖK képviseletében. c) A fakultásokon a hallgatói támogatási és térítési ügyek napi feladatainak ellátása érdekében albizottságok működnek. Az albizottságok összetétele a következő: Üzleti Fakultás: albizottsági elnök kollégiumigazgató Tanulmányi és Információs Központ vezetője Távoktatási Központ vezetője Felnőttképzési Központ vezetője a Gazdasági Igazgatóság, a Tanulmányi és Információs Központ térítési és ösztöndíjügyekkel foglalkozó munkatársa (1-1 fő) 6 fő hallgató nappali tagozatos, levelező és távoktatásos képzésben résztvevő hallgatók közül a HÖK képviseletében. Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás: - albizottsági elnök - kollégiumigazgató - egy oktató vagy tanár (évfolyamfelelős) - a Tanulmányi és Oktatástechnikai Iroda térítési és ösztöndíjügyekkel foglalkozó munkatársa - a Gazdasági Igazgatóság mezőtúri telephelyéről 1 munkatárs - a HÖK mezőtúri vezetője, vagy helyettese, vagy gazdasági felelőse - 4 fő hallgató a szakok képviseletében. d) A HÖK a bizottságban résztvevő képviselőit évente - tanév elején szeptember 30-ig - írásban delegálja, a szakmai gyakorlat, diplomamunka, végzés stb. miatt

3 - 3 - várhatóan kieső tagok helyébe lépő megfelelő számú póttaggal együtt. A megbízás egy évre szól. e) A bizottságok titkári feladatait a ÜF-en működő Tanulmányi és Információs Központ (továbbiakban: TIK) és az MMF-en működő Tanulmányi és Oktatástechnikai Iroda (továbbiakban: TO) munkatársai látják el. A bizottság üléseit a titkárok szervezik, készítik elő, az ülésekről a döntések lényegét összefoglaló jegyzőkönyvet készítenek és gondoskodnak a bizottság anyagainak, beadványainak, határozatainak stb. a Főiskola iratkezelési szabályzatának megfelelő kezeléséről. f) A Fakultási albizottságok munkájukról rendszeresen tájékoztatják a Hallgatói Támogatási és Térítési Ügyek Bizottságát, amely tevékenységéről évente beszámol a Szenátusnak. 1. A szabályzat hatálya (1) A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed: a) A főiskola valamennyi hallgatói jogviszonyban álló hallgatójára (a továbbiakban: hallgatók). A szabályzat hatályosságának vonatkozásában az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet az irányadó, a nyújtható támogatások és a fizetendő díjak tekintetében érintett hallgatókról külön rendelkezik. b) A főiskola minden egyéb képzése esetén a felnőttképzési szerződés tartalmazza a fizetendő juttatásokat és díjakat.

4 A Főiskola hallgatói részére nyújtható támogatások A) A támogatások forrásai és általános előírásai (1) A főiskola magyar állampolgárságú és azokkal azonos elbírálás alá eső hallgatók részére kormányrendeletben foglaltak alapján: a) állami támogatás a meghatározott hallgatói előirányzat terhére, b) egyéb támogatás központi költségvetésen kívüli források felhasználásával, c) képzési hozzájárulásból származó bevétel terhére, valamint d) speciális célú ösztöndíj adható, melyről eseti jelleggel az albizottságok döntenek. (2) A hallgatók egyéb, a központi költségvetésen kívüli forrásokból támogatást elsősorban egyéni pályázat útján kaphatnak. Amennyiben ilyen források felhasználására, illetve felosztására a főiskola kap megbízást, ennek szabályait a rektor határozza meg. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ösztöndíjat a pályázati kiírásra megfogalmazott rendelkezések szerint lehet megpályázni. A hallgatói juttatások keretösszegét az éves költségvetés határozza meg. Egy tanév 10 oktatási hónapot jelent. (3) Hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímen lehet felhasználni: a) Teljesítményalapú ösztöndíj aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) Szociális alapú ösztöndíjak ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja be) alaptámogatás, c) egyéb ösztöndíj, d) intézményi működési költségek finanszírozása, da) jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése, db) a kulturális és sporttevékenység támogatása, dc) kollégium fenntartása, működtetése, dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás de) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása (4) A felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás (hallgatói normatíva) 59 %-át az aa) és ac) pontja szerinti juttatás kifizetésére, 31 %-át a ba), bb), be) pontja szerinti juttatás kifizetésére,

5 %-át a de) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni. (5) A felsőoktatási törvény ban felsorolt további támogatások és normatívák felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az a)-c) pontok szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. (7) Tanulmányi ösztöndíjban, alaptámogatásban és külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjában csak az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. (8) A főiskolai hallgatói előirányzat keretösszegeinek megállapításakor a statisztikai jelentésben csak azok az államilag finanszírozott hallgatók vehetők figyelembe, akik esetében a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított képzési időszakot. Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett hallgató az 51/2007. (III. 26) Korm. rendelet 3. rendelkezése értelmében. (9) E szabályzat vonatkozásában megkezdett félévnek számít az a félév, amikor a hallgató a regisztrációs időszak kezdetét követő egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szünetelését, azaz aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. (10) A hallgató a képesítési követelményekben megjelölt tanulmányi időnek megfelelő számú megkezdett félévben szerepel a főiskola statisztikai jelentésében, és részesülhet a hallgatói juttatásokból. A hallgatók pénzbeli juttatásait rendkívüli szociális ösztöndíj kivételével évente 10 hónapon (félévente 5 hónapon) át kell folyósítani. Az intézménynek a tanulmányi félév első hónapjának kivételével legkésőbb a tárgyhó 10 napjáig intézkednie kell a számlavezető hitelintézet felé e juttatások átutalásáról. Az éves költségvetésben meghatározott hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatási keretek kiszámítása, a juttatásokra való jogosultság figyelembevételével a hallgatói létszámjelentések alapján történik. A juttatások számfejtéseit Szolnokon a TIK, Mezőtúron a Tanulmányi Osztály végzi és dokumentálja. A számfejtett juttatások jegyzékét az Oktatási Rektor-helyettes által történt engedélyeztetés után a TIK és a Tanulmányi Osztályok, név, jogcím, számlaszám és dátum szerint GIRO-n keresztül történő átutalásra átadja a Gazdasági Főigazgatóságnak. A hiányos, visszajött kiutalásokat, javítani, pótolni kell a következő számfejtés előtt, amelyért a TIK és a Tanulmányi és Oktatástechnikai Iroda illetékes előadója felelős. A hallgató részére nyújtható támogatások jogcímeit és feltételeit egy tanév időtartamára előre kell megállapítani, továbbá az intézményben szokásos módon közzé kell tenni.

6 - 6 - (11) Az intézményi hallgatói előirányzati keretből a hallgató egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézmény szabályzata alapján részesülhet ott ahol elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt, függetlenül attól, hogy hány intézménybe iratkozott be. (12) A főiskola külföldi részképzésen résztvevő hallgatói részére amennyiben a képzés nem haladja meg az egy félévet, illetve a hallgató nem kéri tanulmányainak szünetelését, a hallgatói juttatásokat folyósítani kell. (13) A főiskolai hallgatói előirányzat köztársasági ösztöndíjkerete kizárólag a köztársasági ösztöndíj kifizetésére használható fel. (14) A kollégiumi normatíva keretösszege kizárólag a főiskola kezelésében lévő kollégiumok működtetésére használható fel. 3. Tanulmányi ösztöndíj (1) A tanulmányi ösztöndíj az első tanév II. félévétől kezdődően egy-egy tanulmányi félév tartamára adható. (2) Tanulmányi ösztöndíjban a főiskola államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak állapítható meg. Tanulmányi ösztöndíjban e hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. (3) A hallgatói előirányzatban meghatározott tanulmányi ösztöndíj céljaira szolgáló részt a szakok és évfolyamok között létszámarányosan kell felosztani. Az így kapott összegből kell fedezni a szak hallgatóinak tanulmányi ösztöndíját. (4) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor - az abban részesülők körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. (5) A hallgatók tanulmányi ösztöndíját a Hallgatói Támogatási és Térítési Ügyek Bizottsága határozza meg a 6. pontban rögzített elvek alapján.

7 - 7 - (6) A tanulmányi ösztöndíj meghatározásának eljárása és szempontjai: a) Tanulmányi ösztöndíjban csak a fakultások albizottságai által meghatározott, a főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint számított ösztöndíjátlagot (korrigált kreditindex) meghaladó tanulmányi eredményt elért hallgatók részesíthetők (Üzleti Fakultás: 3,30) (Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás: 2,51). b) A tanulmányi ösztöndíj meghatározásánál a hallgató előző félévi tanulmányi eredményét kell figyelembe venni, illetve ha az előző félév szakmai gyakorlat volt, akkor az azt megelőző félévét, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megfelelő számítási mód alkalmazásával. c) Kreditelismerés esetében a tanulmányi átlagot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján kell kiszámítani. d) Más egyetemről, főiskoláról, szakról vagy levelező tagozatról átvett hallgatók esetében az ott lezárt utolsó félév átlagát kell figyelembe venni. Ez követendő abban az esetben is, ha a hallgató tantervi okok miatt az utolsó lezárt félévnél alacsonyabb évfolyamra nyert átvételt. Ha az átvett hallgató az előző oktatási intézményben, szakon, vagy levelező tagozaton az ott hallgatott utolsó félévét tanulmányi okból nem zárta le, tanulmányi ösztöndíj az adott félévre nem jár. e) A tanulmányi ösztöndíj keretösszeg megállapítása az évfolyamonként és szakonként számított évfolyamátlag alapján történik. f) A tanulmányi ösztöndíjra jogosultak ösztöndíjának összegszerű megállapítása sávos rendszerben történik. A HÖK javaslatára a fakultások albizottságai meghatározzák a tanulmányi ösztöndíj összegének differenciálása szempontjából figyelembe veendő tanulmányi eredménysávokat, valamint a sávok tanulmányi ösztöndíj összegeinek arányait. A tanulmányi ösztöndíjra jogosultak fenti sávokba történő besorolása, a sávok ösztöndíj összegének arányai és a tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre álló összeg alapján kerül kiszámításra az egyes hallgatók tanulmányi ösztöndíjának konkrét összege. g) A TIK és a TO a szorgalmi időszak megkezdését követő két héten belül köteles az évfolyamátlagokat a HÖK részére átadni. Ennek feltétele, hogy a vizsgaidőszak lezárását követően 3 napon belül rögzítésre kerüljenek az érdemjegyek a Neptun rendszerben. h) A tanulmányi ösztöndíjak megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében az alacsony teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre. 4. Köztársasági ösztöndíj (1) A Köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára. Havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen

8 - 8 - megállapított összeg egytizedével. (2) A köztársasági ösztöndíj összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. (3) Köztársasági ösztöndíjban az a teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki az adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett. Pályázni csak legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagú hallgatónak lehet. (4) A pályázatokat a hallgató a főiskolához nyújtja be. A pályázati anyagokat a köztársasági ösztöndíjra minden év július 15-ig kell összeállítani melyet a főiskolai szabályzat rendelkezései szerint a TIK és TO javaslata alapján az oktatási rektorhelyettes rangsorol. A rangsorolt pályázatok alapján a szenátus minden év augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására. (5) A miniszteri döntés után a köztársasági ösztöndíj elnyeréséről az illetékes TIK, illetve TO írásban tájékoztatja az érintetteket. (6) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. (7) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. 5. Intézményi, szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, és kulturális és sporttevékenység támogatása (1) Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított nem kötelező juttatás. (2) A kulturális, szakmai, tudományos, sport és kiemelt ösztöndíjra fordítható alapot a hallgatói előirányzat erre a célra meghatározott része képezi. (3) A pályázati kiírás prioritásait, s az egyes területekre szánt összegeket, valamint az egy hallgató által adható maximális támogatás összegét a HÖK javaslata alapján a Hallgatói Támogatási és Térítési Ügyek Bizottsága határozza meg.

9 Szociális juttatás (1) A szociális támogatás célja: az arra rászoruló hallgatók pénzbeli juttatásokkal történő segítése a főiskolai tanulmányok folytatásának érdekében. Szociális juttatásra jogosult az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. (2) A szociális támogatás formái: a) rendszeres szociális ösztöndíj, b) rendkívüli szociális ösztöndíj, c) lakhatási támogatás (részletes szabályait a természetbeni juttatásokról szóló fejezetben szabályozzuk), d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (A pályázat beadásának feltételeit, az odaítélés szabályait, Oktatási Miniszteri rendelet tartalmazza. Ennek részleteit minden évben a pályázati felhívásban kell közzétenni.) e) külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, f) alaptámogatás, g) Esély a Tanulásra Alapítvány támogatása, (A pályázat beadásának és az ösztöndíj megítélésének rendjét a pályázati felhívásban kell közzétenni.) (3) A szociális támogatások kérelem alapján folyósíthatók. A pályázat kiírásáról minden oktatási félévben a HÖK gondoskodik. A pályázati kiírás tartalmazza az eljárás rendjét. 6. /A A szociális ösztöndíj odaítélésének szabályai és szempontrendszere (1)A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított jutatás. Az ösztöndíj öt hónapra adható, amennyiben az indokoltság fenn áll. (2) A jelentkezőnek minden olyan állítását igazolnia kell, amely a szociális rászorultságát hivatott alátámasztani. A következő adatokat kell figyelembe venni: a) a pályázó anyakönyvi jellegű adatai, beleértve az állandó lakóhelyet; b) a pályázóval egy háztartásban élők ba) neve, bb) rokonsági foka (az eltartók megjelölésével), bc) életkora, bd) foglalkozása vagy az általa folytatott vállalkozási tevékenység megnevezése, be) munkahelye, bf) éves bruttó jövedelme, c) ha kevesebb kettőnél az eltartók száma, akkor ennek az oka, d) külön részben a pályázó esetleges egyéb közlendője, pl. ha az eltartó(k) nem a születési anyakönyv szerinti szülő(k), akkor ennek az oka; eltartó(k) munkaképességének ideiglenes csökkenése, egészségügyi problémák, stb.

10 /B A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes APEH igazgatóság jövedelemigazolása az előző évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes APEH igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást, és az önadózó előző évi SZJA bevallásának aláírással ellátott fénymásolata; b) egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáltató készíti az adóbevallását: az önadózótól kért igazolások, vagy az előző évi jövedelemadó-megállapítás (M29/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve; ennek hiányában munkáltatói igazolás az előző évi személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30/20... jelzetű nyomtatvány) fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá nyilatkozat az előző évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához (NY29/20 ) nyomtatvány fénymásolata arról, hogy a munkáltató készítette el az eltartó adóbevallását, amelynek tartalma megegyezik az M30/20... nyomtatvány tartalmával elfogadható az eredeti nyomtatvány és a fénymásolat együttes bemutatása a kérvény leadásakor; c) mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok), valamint az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve; d) nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (rokkantnyugdíjas, rendszeres szociális járadékos): a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve, mindezek mellett a területileg illetékes APEH igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; e) nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes APEH igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; f) nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: az önadózótól kért igazolások; g) munkanélküli: ga) járadékos: a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolása a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan, gb) ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolása, továbbá az illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy részesül-e jövedelempótló támogatásban; 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges gc) ha a kérelem leadásának időpontjában újra munkaviszonyban van: a munkaügyi központ igazolása a munkanélküliség időtartamáról; és az APEH által kibocsátott jövedelemigazolás az előző évi személyi jövedelemről; ennek

11 hiányában a területileg illetékes APEH igazgatóság határozata arról, hogy az előző évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be ; továbbá igazolás az előző évben a munkaügyi központ és/vagy az illetékes önkormányzat által folyósított járadékok/segélyek összegéről; h) huzamosabb ideig táppénzen van: az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról; 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges; i) gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: az igénybejelentés a segélyre és az igényelbíráló szerv záradéka a segély megállapításáról szóló kitöltött nyomtatványok fénymásolata az igénylő saját kezű aláírásával hitelesítve; j) háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza a háztartásbeli eltartotti státuszt. 1 hónapnál nem régebbi igazolás szükséges. (2) Eltartott testvér esetén: a) 18 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve; b) 18 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér iskolalátogatási igazolása államilag támogatott tanulmányok folytatatásáról. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. c) A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér. (3) Elvált szülők esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt is. (4) Elvált szülők új házassága, élettársi kapcsolata esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata. A hallgató lakcímére bejelentett lakók száma. (5) Elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. (6) Házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá a) ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD-hallgató, már befejezte nappali tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): a 2. (1) bekezdésében leírtak alapján szükséges igazolások; b) ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók 2. (1) bekezdésben felsorolt igazolásait kell benyújtani. (7) Saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

12 (8) Eltartó, testvér vagy saját betegsége esetén: zárójelentés fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni. Rokkantság esetén csatolni kell a rokkantságot megállapító orvos szakértői bizottság igazolását is. (9) Hátrányos helyzet esetén: a) ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás; b) ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről; c) ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: az illetékes gyámhatóság határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás. (10)Halmozottan hátrányos helyzet esetén: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá a) amennyiben törvényes felügyeletet ellátó szülő(k), eltartó(k) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek); b) ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás. (11)Fogyatékosság esetén: a) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására. aa) érzékszervi fogyatékosság esetén hallássérült Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság látássérült Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ab) testi fogyatékosság esetén mozgássérült Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ac) beszédfogyatékosság esetén: Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ad) autizmus esetén: fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy Budapesti Korai Fejlesztő Központ

13 ae) megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok b) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt. c) Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával,amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült. (12)Ha a súlyos szociális helyzet/állapot az (1)-(11) bekezdésekben említett igazolásokkal egyértelműen nem dokumentálható (más az eltartó, rossz családi viszonyok, öneltartó, háztartásbeli eltartó, stb.), akkor az illetékes polgármesteri hivatal által kiállított környezettanulmányt és/vagy igazolást is figyelembe lehet venni. 6. /C A szociális rászorultság értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok (1) A 2. -ban felsorolt adatok és igazolások alapján kell megállapítani az eltartók számát és aktivitását, az eltartottak számát, illetve kell kiszámítani az egy főre eső havi bruttó jövedelmet a jelentkező családjában. (2) A hiányos pályázat elutasításra kerül. (3) Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a 2. -ban felsorolt elfogadható igazolások közé. Ezekben az esetekben az egy főre eső éves bruttó jövedelmet nem lehet értékelni, a hátrányos helyzetet a család összetételében nem lehet elfogadni. (4) A szociális rászorultság ellenőrzésére a HÖK kérheti a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását. (5) Amennyiben a HÖK bizonytalan a hallgató szociális rászorultságát illetően, személyes elbeszélgetésre kerülhet sor. (6) A szociális helyzet értékelésének alapja egy pontrendszer, amely az eltartók számát és aktivitását (teljes értékű vagy csökkentett keresettel rendelkezik-e), ill. a kiskorú vagy tanuló eltartottak számát, a lakóhelynek a kollégium székhelyétől való távolságát, az egy főre jutó éves bruttó jövedelmet, valamint a pályázó és családjának

14 egészségi állapotát veszi figyelembe. Az egyes szempontok alapján adható pontszámok a 4. -ban találhatók. (7) Pontszámegyenlőség esetén elsősorban a jelentkezők családszerkezet, másodsorban a lakóhely távolsága alapján kapott pontszáma szerint kell különbséget tenni. (8) Amennyiben a hallgató valótlant állít, az fegyelmi eljárást és/vagy a támogatás visszafizetését, hamis okiratok bemutatása pedig rendőrségi feljelentést vonhat maga után. 6. /D A szociális rászorultság alapján adandó pontszámok kiszámítása (1) Családszerkezet (K): A család eltartotteltartói szerkezetére, illetve megoszlására vonatkozó táblázatos részéből megállapítható, hogy egy vagy két eltartó van-e, és azok teljes értékű keresettel rendelkeznek (mert keresőképes korúak és van munkahelyük) vagy csökkentett keresettel rendelkeznek: nyugdíjasok vagy munkanélküliek. A K pontérték számításához egy törtet kell képezni, amelynek számlálójába a fogyasztók számát beleértve az eltartókat, teljes értékű jövedelemmel l, nyugdíjas vagy munkanélküli 0.5, hiányzó eltartó esetében 0, az eltartottakat l értékkel és pluszban 0.5 értéket, nevezőjébe pedig hasonlóan a termelők számát kell írni. A pluszban a számlálóba írt 0.5 értékkel a kevesebb keresővel rendelkező családok részesítendők előnyben. Így egy aktív keresőből,egy nyugdíjasból álló és két tanuló gyermekkel rendelkező családra a kereseteloszlás törtje K= ( ) / ( ) = 2.66-nak adódik. A tört értékét tizenöttel szorozva és egészre kerekítve pontérték adódik. Ennek alapján a következő táblázatban találhatók a racionálisan gyakran előforduló esetek. Házaspár esetén a kereső fél minősül eltartónak. Ha mindkét házasfél eltartott, azaz tanuló, úgy kell tekinteni, mintha szüleivel élne.

15 (2) Lakóhely távolsága (L): Az előzetes besoroláshoz figyelembe kell venni még a lakóhely és a kollégium/képzés székhelye közötti autós térképen mért távolságot az alábbiak szerint: 0 60 km L = 0 pont km L = 2 pont km L = 4 pont km L = 6 pont km L = 8 pont km L = 10 pont km L = 11 pont km L = 12 pont 400 km felett L = 13 pont (3) Éves bruttó jövedelem (J): Kizárólag hiteles, a szabályzatban felsorolt igazolások esetén adandók az egy főre jutó éves bruttó jövedelem alapján számított pontszámok: J = M, ha F < A J = (M 1) x (F B) / (A B), ha A < F < B J = 0, ha B < F J: A jövedelemre adandó pontszám. A: Az a jövedelem, amire még a maximális (22) pont jár: a 0 forinttól az előző évre érvényes minimálbér tizenkétszeresének 50%-áig terjedő tartomány.

16 B: Az a jövedelem, amire már 0 pont jár: az előző évre érvényes minimálbér kétszeresének a tizenkét hónapra kiszorzott összege és az a fölötti jövedelem. F: Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem értéke. M: A maximális pontszám (22). A fenti módon történő pontszámítás célja, hogy kizárólag az alacsony jövedelműek esetén juttassa előnyhöz a jelentkezőket, az A-tól B-ig terjedő jövedelemtartományban pedig széthúzza a mezőnyt, elkerülve ezzel, hogy sokan azonos pontszámot kapjanak. Amennyiben az egy főre jutó éves bruttó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, a jövedelemre adandó pontszám megállapítása során egyedi elbírálást lehet alkalmazni. (4) Egészségi állapot (E): Kizárólag hiteles, a szabályzatban felsorolt igazolások esetén az alábbiak szerint adható: a) a pályázó saját súlyos betegsége esetén: 7 pont b) a pályázó eltartójának súlyos betegsége esetén: 15 pont (5) A fentiek alapján K + L + J + E adja a teljes szociális pontszámot. 6 /E A jogorvoslat joga A hallgató a HÖK döntése ellen a térítési juttatási bizottság elnökéhez, másodsoron pedig a hallgatói ügyek felülbírálati bizottságához fordulhat HÖK döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 30 napon belül. 6. /F Rendkívüli szociális ösztöndíj A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. (1) A rendkívüli szociális ösztöndíjat a hallgató a HÖK Képviselőjének leadott, Tanulmányi és Oktatásszervezési Központba (TOK) továbbított egyedi részletes indoklást, igazolást tartalmazó kérelem benyújtásával kérvényezheti. (lásd: 3.sz. melléklet) (2) A Hallgatói Támogatási és Térítési Ügyek Bizottsága meghatározza a segély odaítélésének szempontjait és az egy hallgatónak megítélhető segélyösszeg maximumát. A HÖK javaslata alapján a bizottság a segély odaítéléséről a fenti szempontok és összeghatár figyelembevételével egyéni mérlegelés alapján dönt. (Minden tanévben szeptember 30-ig határozza meg a szempontokat a HÖK, és a bizottság.)

17 (3) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni, melyről a hallgatót írásban értesíteni kell. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. (4) A rendkívüli segély folyósítására hallgatónként és félévenként (kivételes esetet leszámítva) egyszer kerülhet sor. 6. /G Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. (2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és szociális juttatásra jogosultak, továbbá teljes idejű alapképzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. (3) Az ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. (4) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíj összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az egy főre jutó legnagyobb összeget, amelyet az oktatási és kulturális miniszter évente hivatalosan közzé tesz. (5) Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati rész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a főiskolához történő utalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt. (6) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel. (7) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles minden, az ösztöndíjat érintő változásról a legrövidebb de legfeljebb 15 napon belül írásban értesíteni a főiskolát. (8) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj további szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

18 Alaptámogatás (1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával kérelemre a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató megfelel a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj juttatási feltételeinek. (4.sz. melléklet) (2) Az alaptámogatás összegét páratlan félévekben a Hallgatói Támogatási és Térítési Ügyek Bizottsága határozza meg - figyelembe véve a hallgatói létszámot és a rendelkezésre álló keretösszeget -, melyet a félév során havi rendszerességgel kell folyósítani. 8. Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása (1) A hallgatói előirányzat meghatározott része képezi a hallgatói önkormányzat működési keretét. (1.sz. melléklet) (2) A működési keret biztosításának célja, hogy a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) rendeltetés és jogszerű működése során felmerülő a) az érdekképviseleti, b) külkapcsolati tevékenységhez kapcsolódó, továbbá a feladatköréhez kapcsolódó együttműködések kialakításának és folytatásának indokolt költségeit fedezze, valamint célja c) a hallgatók kulturális életének segítése, d) a hallgatói öntevékeny csoportok, kezdeményezések támogatása, e) a szakmai-, tanulmányi kirándulásokhoz hozzájárulás, (kulturális programok, szállásköltség stb.) f) szakmai rendezvények, diákhagyományok támogatása, g) sporttevékenység elismerése, segítése. (3) A HÖK működéséhez szükséges keretösszeg felhasználásáról költségvetést kell készíteni. A költségvetést a HÖK ülése fogadja el és a gazdálkodási szabályzatban szereplő személy hagyja jóvá. A gazdálkodási szabályzatban szereplő személy az elfogadással egy időben kijelöli a Főiskola részéről a keretfelhasználásában kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező személyt. A HÖK gazdálkodásának felügyeletét a gazdálkodási szabályzatban szereplő személy látja el. (4) A felhasználás eljárási szabályai megegyeznek a Főiskola más pénzeszközeinek felhasználására vonatkozó eljárási szabályokkal, - az ott meghatározott utalványozási, ellenjegyzési stb. előírásával. A felhasználást a Főiskola belső ellenőre ellenőrizheti. Amennyiben a költségvetésben meghatározott működési keretet nem rendeltetésszerűen használják fel - ezért annak kifizetését az ellenjegyző megtagadja - abban az esetben a szabálytalanságot elkövetővel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez a rektor által törvényességi felügyelettel megbízott személy, és a további kifizetést felfüggeszti.

19 A külföldi állampolgárságú hallgatók támogatásának szabályai (1) A felsőoktatási törvény ának (3) és a évi LXII. törvényben (kedvezménytörvény) foglaltaknak megfelelően, a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján a főiskolán tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz, amely támogatás rendjét az 51/2007. Korm.rendelet szabályozza. (2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a magyar állampolgárságú hallgatót. (3) A teljes képzésben tanulmányokat folytató A/1, A/2, A/3, C kategóriájú hallgatók az állami ösztöndíjon túl a hallgatói előirányzatból is részesülhetnek. 10. Szakmai gyakorlat alatt járó támogatások szabályozása (1) A képesítési követelményeknek megfelelően a hallgatóknak féléves kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük. A kötelező szakmai gyakorlat időtartamára ún. gyakorlati ösztöndíjban részesülnek a hallgatók, amely ösztöndíj független az előző félévi tanulmányi teljesítménytől. (2) Az ösztöndíj összegét minden félév során a Térítési és Támogatási Ügyek Bizottsága határozza meg, figyelembe véve a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók létszámát és a rendelkezésre álló keretösszeget. (3) A szakmai gyakorlati ösztöndíjon túl a hallgatók pályázhatnak a félév során rendszeres szociális segélyre, továbbá lakhatási támogatásra. (4) BSc képzésben az Agrár illetve Műszaki szakcsoportban lévő szakok (MMF) esetében a tanulmányi munka részét képező 7. félévi összefüggő szakmai gyakorlat tanulmányi félévnek számít és a 6. félév tanulmányi eredménye alapján a hallgatónak erre a félévre tanulmányi ösztöndíj, valamint rendszeres szociális segély is jár. (5) A nyári termelőüzemi gyakorlat idejére alapösztöndíj nem, de ún. gyakorlat-kiegészítő támogatás jár, melynek mértékét minden tanévben a Térítési és Támogatási Ügyek Albizottsága határozza meg. (6) Nyári bolti/termelőüzemi gyakorlat, évközi szakmai gyakorlat és menedzser asszisztensi gyakorlat idejére amennyiben azt egyébként jogszabály nem tiltaná az intézmény székhelyén lévő gyakorlati hely esetén a hallgató számára kollégiumi férőhely adható.

20 (1) A Főiskola szálláshelyei 11. Kedvezményes természetbeni szolgáltatások A Főiskola rendelkezésére álló szálláshelyei közül kollégiumi célokat szolgálnak: Üzleti Fakultáson: - Hotel Student 5000 Szolnok, Mártírok útja ; - C épület 5000 Szolnok, Mártírok útja 8-10.; - Tiszaligeti Vendégház 5000 Szolnok, Tiszaliget Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson: - Erdei Ferenc Kollégium A épület 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.; - B épület 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 14.; - C épület 5400 Mezőtúr, Földvári út 63. A kollégiumi férőhelyek a Főiskola nappali tagozatos hallgatóinak szorgalmi- és vizsga-időszakbeli elhelyezését biztosítják. a) A kollégiumi férőhelyeket komfortfokozat szerint négyfokozatú skálán kell besorolni. A kategóriák megállapítását az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szabályozza. (5. sz. melléklet) b) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről pontozásos rendszer alapján kell dönteni. (Térítési és juttatási szabályzat) c) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni. d) A pontrendszerben figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét. e) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. f) Az intézmény a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt biztosíthat. (2) A kollégiumi elhelyezés a) Kollégiumban elsősorban székhelyen kívüli állandó lakhellyel rendelkező hallgatókat kell elhelyezni. Az alacsony jövedelmű, valamint a nagycsaládos szülők gyermekeit, az árva és a volt állami gondozott hallgatókat - kérelmükre az állandó lakóhelyüktől függetlenül - minden más elhelyezést igénylő előtt el kell helyezni.

21 b) A kollégiumi elhelyezés feltételeit és a kollégium felvételi rendjét a főiskola Kollégiumi Szabályzata tartalmazza. A kollégiumi elhelyezés hatályos díjtételeit ezen szabályzat 5.sz. melléklete állapítja meg. c) A főiskola január 1-jén rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek számát meghaladó, az intézmény saját bevétele terhére létesített szálláshelyeken lévő férőhelyeit jogosult költségtérítéses formában üzemeltetni. Ebben az esetben is teljesíteni kell azonban a kollégiumi szabályzatban meghatározott előírásokat. Ezen férőhelyek után kollégiumi normatív támogatás nem jár. (3) Tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás a) A főiskola teljes képzési idejű államilag támogatott alapképzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatói a Szolnoki Főiskola jegyzetellátási, jegyzetkiadási, jegyzetértékesítési tevékenységéről, és a hallgatók jegyzetvásárlási támogatásáról szóló szabályzata szerint tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatást kérvényezhetnek. b) A hallgatói jegyzettámogatást természetben, vagy a Főiskola készpénzt helyettesítő kártya formájában bocsátja a jogosult hallgatók rendelkezésére. Fogyatékossággal élő hallgatók számára elektronikus tankönyvek, tananyagok is biztosíthatók a támogatás felhasználásával. c) A tankönyv- és jegyzetellátásra fordítható éves összeget a Hallgatói Támogatások és Térítések Bizottsága határozza meg. d) A támogatás félévente egyösszegű juttatás. (4) Hallgatói munkadíj Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint a hallgató által megbízási jogviszony keretében végzett - oktatást segítő tevékenység, - kutatási tevékenységben történő részvétel, valamint - a főiskola egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való közreműködés. 12. Lakhatási támogatás (1) Azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a Főiskola kollégiumi szabályzatai szerint kollégiumi elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában ebben nem részesülhetnek, havi rendszerességgel folyósítandó lakhatási támogatásban részesíthetők. A jogosult létszám az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma, levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95 %-át, valamint a

22 kollégiumi férőhelyen elhelyezettek létszámát. (2) Az intézmény éves lakhatási támogatása az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg. (3) Lakhatási támogatásban a hallgató az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint pályázat útján részesülhet. A pályázatról a hallgató szociális helyzete alapján, pontozásos rendszerben kell dönteni. (4) A lakhatási támogatás megpályázásának alapfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a kollégiumi férőhelyre érvényes elutasított pályázattal. A támogatási igény folyósítását a regisztrációs időszak kezdetétől számított két héten belül kezdeményezheti a hallgató. (5) A lakhatási támogatás részletes szabályait, az elbírálás pontozásos rendszerét a Hallgatói Önkormányzat előterjesztése és egyetértése alapján a Hallgatói Térítési és Támogatási Ügyek Bizottsága félévente határozza meg. A Bizottság döntése tartalmazza a hallgatónként és havonként fizethető maximális összeget és a folyósítás időpontját. (6) A lakhatási támogatás odaítéléséről pályáztatás útján a Hallgatói Önkormányzat dönt. A döntés meghozatalakor figyelembe veheti a Kollégiumi Bizottság által a kollégiumi elutasító határozat elbírálásakor készített rászorultsági listát. A döntéssel szemben az érintett hallgatók az értesítés megküldésétől számított 8 napon belül az illetékes fakultásigazgatóhoz fellebbezhetnek, aki 8 napon belül dönt. További fellebbezésnek helye nincs. 13. A hallgatók által fizetendő térítések és díjak (1) A Szolnoki Főiskolán folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A támogatási idő megállapításának szabályait a Felsőoktatási törvény a, valamint az 51/2007. Korm.rendelet 3. -a tartalmazza. (2) Az államilag támogatott hallgatók a vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzat rendelkezései és keretei között fizetnek: - eljárási-, szolgáltatási- és egyéb díjakat, - képzési hozzájárulást, - a teljes képzési idejű hallgatók férőhely igénybevétele esetén kollégiumi térítési díjat is. (3) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók a vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzat rendelkezései és keretei között fizetnek

23 költségtérítést, - térítési és egyéb díjakat. (4) Az első szemeszterére beiratkozott hallgatót a főiskola beiratkozása előtt legalább 15 nappal tájékoztatja az első tanévben fizetendő díjakról, térítésekről, a képzés helyéről, a képzés időtartamáról, valamint a tanulmányokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. (5) Téves díjmegállapítás miatt a hallgató a díjfizetési kötelezettség megállapítástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a felsőoktatási intézmény vezetőjénél. A fellebbezést az intézmény vezetője 8 munkanapon belül bírálja el. (6) Azzal a hallgatóval szemben, aki költségtérítés-fizetési kötelezettségének nem tett eleget és a felsőoktatási intézménytől a Szabályzatban megállapítottak szerint fizetési haladékot nem kapott, az intézmény jogkövetkezményeket állapíthat meg, és a következő tanulmányi félévre a hallgató nem iratkozhat be. (7) Az intézményi döntés ellen a hallgató a döntéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a felsőoktatási intézmény vezetőjénél. A fellebbezést az intézmény vezetője 8 munkanapon belül bírálja el. (8) A hallgatók által befizetett térítési-, eljárási-, szolgáltatási- és egyéb díjakból befolyt összeget a Szabályzat által megállapított keretek között a felsőoktatási intézmény működési kiadásaira, fejlesztésekre, továbbá az ösztöndíjkeret növelésére, valamint az intézmény kulturális, művészeti, sport- és diákjóléti tevékenységének támogatására, fejlesztésére, illetve a hallgatói önkormányzat feladatainak ellátására lehet fordítani. A felhasználás módját a Szabályzatban kell meghatározni. (9) A kollégiumi térítési díj, a különböző kollégiumi költségtérítések összege, a kollégiumi különeljárási-, szolgáltatási díj és egyéb a kollégiumban beszedett díjak és térítések a felsőoktatási intézmény működési bevételét képezik. Ezeket a díjakat csak a kollégium fenntartására és fejlesztésére, illetve az igénybevett kollégiumi többletszolgáltatások költségeinek fedezésére lehet felhasználni. (10) A félévre megállapított költségtérítést félévenként egy összegben kell megfizetni, legkésőbb a regisztráció napjáig. A befizetés gyűjtőszámlán keresztül történhet, melyet a hallgatónak a NEPTUN rendszeren keresztül kell bonyolítania. (11) Az intézmény a hallgatót kérelem alapján részletfizetési és egyéb kedvezményben részesítheti, figyelembe véve a rendeletben foglaltakat. (12) A hallgatók minden év elején, november 1-jéig egyszeri 2.000,- Ft-ot fizetnek sportköri hozzájárulás címén. Ennek felhasználásáról a Testnevelési Csoport dönt a Hallgatói Önkormányzat beleegyezésével.

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS SZEMPONTRENDSZERE 1. (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni: a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL Változat száma: 6. Elfogadás dátuma: 2015.július. 31. Határozat száma: 2015/3/4. Hatálybalépés napja:

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005 E.mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE

2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 2015/16/2 FÉLÉV RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Kollégiumainak Mőködési- és Házirendje A Kari Kollégiumi Tanács jóváhagyta: 2007. május 31-én A SZTE Egészségtudományi és Szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ és ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZAT - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Általános tudnivalók a pályázati űrlap kitöltéséhez: A pályázati űrlap kitöltésére elektronikusan kerül sor a Neptun Tanulmányi rendszer

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya (egységes szerkezetben az 1-6. számú módosításokkal) D E B R E C E N 2009. december 16. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kéthely Község Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dudar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben