A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a Főiskola Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv) 21. (4) bekezdésének d) pontjában, valamint 51. (4) bekezdésében, továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: R.) kapott felhatalmazás alapján a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. Törvény (kedvezmény törvény) rendelkezéseire figyelemmel a hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályait az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Sz.) hatálya kiterjed a Nyíregyházi Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) tanulmányokat folytató hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú hallgatókra. 2. Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint olyan állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Gazdasági Közösséggel és tagállamaival kötött külön szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. 2. A szabályzat főbb rendelkezési területei 1. E szabályzat írja elő - mind az öt karra vonatkozóan egységesen - a hallgatói támogatások megállapításának elveit, az odaítélés feltételeinek, módjának és az eljárási rendnek a szabályait, továbbá a támogatások időtartamát, jogcímét, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszerét, a jogorvoslat lehetőségét. 2. E szabályzat rendelkezik - mind az öt karra vonatkozóan egységesen - a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, a mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekből származó bevételek felhasználásának elveiről, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről, a jogorvoslat lehetőségéről. 3. A hallgatók részére juttatandó támogatások összegeit elsődlegesen, az R. szerinti %-okat figyelembe véve a DJB határozza meg, majd ezek forintértékre való átszámításánál a kerekítések általános szabályait kell alkalmazni.

2 4. Ebben a szabályzatban foglaltak minden olyan ügyre vonatkoznak, amelyet a R. és a Szervezeti és Működési Szabályzat hatáskörébe utal. Az itt nem szabályozott kérdésekben a R. előírásai szerint kell eljárni. 3. Egyéb általános rendelkezések 1. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket elsődlegesen a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda tanulmányi csoportjai (a továbbiakban: TO) végzik a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (a továbbiakban: GMF) közreműködésével. 2. A hallgatók részére nyújtható állami és intézményi támogatások és juttatások, továbbá a fizetendő díjak és térítések mértékét, jogcímét és feltételeit egy tanévre kell megállapítani. Egy tanév tíz hónapos oktatási időszakot jelent. 3. Az egyes hallgatók számára a támogatásokat egy tanulmányi félévre kell megállapítani. Egy tanulmányi félév öt hónapos időszakot jelent. 4. A GMF a félév első hónapjára eső pénzbeli juttatásokat a következő hónap tizedikéig, a félév többi hónapjában az adott hónap tizedikéig utalja át a bankszámlákra a TO által átadott adatok alapján (amely alatt a juttatások átutalását értjük). 5. A passzív félév igénybe vétele (hallgatói jogviszony szüneteltetése) esetén a hallgató támogatásban nem részesül, díjat, költségtérítést nem fizet. 6. A Főiskola által a hallgatók részére nyújtható állami és intézményi támogatások és juttatások, továbbá a fizetendő díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét az Oktatási és Kulturális Minisztérium által évente kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, a Főiskola honlapján és a TO hirdetőjén közzé kell tenni. 7. Azt a beiratkozott hallgatót, aki külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat ösztöndíjjal, megilletik a neki járó juttatások, kivéve a viszonossági cseréket. Amennyiben kéri, a félév végéig esedékes ösztöndíját elutazása előtt felveheti, ha egyúttal esetleges díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 8. A hallgatói juttatások odaítélése és folyósítása a Szabályzat IV. fejezetében meghatározott eljárási rend szerint történik. 9. A Főiskola valamennyi karán, az alanyi jogon vagy pályázat útján - hallgatói jogviszonnyal rendelkező a támogatást elnyert (támogatásban részesülő) hallgatók adatait az az adatok védelméről szóló évi LXIII. Tv. 3. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kezeli. Az érintetteket előzetesen írásban kell nyilatkoztatni, hogy hozzájárulnak az adataik nyilvánosságra hozatalához. 4. A hallgatói juttatások és térítések ügyeiben eljáró testületek és személyek 1. Főiskola az Ftv. 27. (11) bekezdése alapján a hallgatók tanulmányi, szociális, fegyelmi kártérítési és balesetvédelmi ügyeinek intézését és elbírálását a hallgatói ügyek intézésére létrehozott, Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság (a továbbiakban: HÜB) hatáskörébe utalja. A Bizottság elnöke a TVSZ-ben meghatározottak szerint a mindenkori oktatási rektorhelyettes. 2. A HÜB, Szabályzatban eljáró testülete a Diákjóléti Albizottság (a továbbiakban: DJB) ami a Sz. vonatkozó bekezdéseiben felsorolt esetekben a karokon működő DJB-k előkészítő munkája, döntése, véleménye alapján hozza meg döntéseit - melynek létszáma 10 fő, ebből öt fő ok- 2

3 tató és öt fő hallgató. Az oktatókat a kari főigazgatók javaslatára (karonként egy-egy fő) a HÜB elnöke bízza meg, melynek időtartama minimum két év, maximum négy év. A megbízás korlátozás nélkül többször is megismételhető. Az öt fő hallgatót a HÖT delegálja, két éves időtartamra. A DJB elnökét a rektor bízza meg, alelnöki teendőit két éves rotációs idővel az oktató tagok látják el, a karok abc neveinek sorrendjében. A DJB titkári feladatait a Főiskola Tanulmányi Osztályának és Felvételi Irodájának szociális előadója végzi. A DJB kidolgozza saját ügyrendjét, amelyet az első ülésen fogad el. 3. A jogorvoslati kérelmek benyújtására és elbírálására vonatkozó eljárási rendet a Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat tartalmazza, az arra jogosult bizottság a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság. II. A hallgatók részére nyújtható támogatások 5. Hallgatói támogatások 1. A Főiskola, jelen Sz. 1. (1) bekezdésében megjelölt hallgatói részére nyújtható támogatások forrásai: a) az Ftv ában meghatározott támogatások, amelyeknek felhasználásának jogcímeit a R. szabályozza, b) a hallgatók által -jelen Sz. rendelkezései szerint- fizetendő díjak. 2. A hallgatók anyagi támogatására felhasználható keret a főiskolai központi költségvetésben kerül meghatározásra, amely a karok között a jogosultság arányában és jogcím szerint lebontásra kerül, kivéve a Sz. 7. (1) bekezdés ac) pontjában említett hallgatói közéleti ösztöndíjat. 6. Hallgatói jogosultság 1. A szabályzatban szereplő támogatás és fizetési kedvezmény egy része csak az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak adható. 2. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül a R. 3. -ban felsorolt esetek, melyet a Sz 3. sz mellékletének (2) és (3) bekezdése részletesen ismertet. 3. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. 4. A támogatási idő: a) a fogyatékossággal élő hallgató esetében négy félévvel, b) az egységes, osztatlan képzésben részt vevők esetében, amennyiben a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet, legfeljebb két félévvel, c) a részidős képzésben és a távoktatás esetében legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. 5. Az R. alapján, megkezdett félévnek számít az a félév, amelybe a hallgató beiratkozott/bejelentkezett, és hallgatói jogviszonya a beiratkozást/bejelentkezést követő 30. napon sem szűnik meg. Egy hallgató egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat az állami költségvetés terhére hallgatói támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben ré- 3

4 szesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. 6. Azon hallgatók, akik 12 félévet meghaladó időtartamban vesznek részt a képzésben hallgatói jogviszonnyal, vagy hallgatói jogviszonyukat szüneteltetik, illetve hallgatói jogviszonyuk az Ftv. 50. bekezdésében felsorolt okok miatt megszűnik, a hallgatói juttatási keretöszszegből semmilyen jogcímen nem részesülhetnek. 7. Az I. félévére beiratkozott hallgatókat, a jelen szabályzat 7. (1) bekezdésében meghatározott jogcímeken lehet támogatásban részesíteni, kivéve a tanulmányi ösztöndíjat és a köztársasági ösztöndíjat. Tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj számukra ebben a félévben nem állapítható meg. 8. A támogatási idő tartamában tanulmányi ösztöndíjban, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjban, Bursa Hungarica ösztöndíj főiskolai részében, tankönyv és jegyzettámogatásban csak az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részesülhet. 9. Amennyiben a hallgató több karon is folytat tanulmányokat, annak a karnak a juttatási kerete terhére részesülhet támogatásban, amelyen tanulmányait korábban kezdte meg. Amennyiben a hallgató tanulmányait több karon is azonos időben kezdte meg, a tanulmányai megkezdésekor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a képzés időtartama alatt mely karon kívánja a juttatásokat igénybe venni. 10. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is. 11. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. 7. Az intézményi hallgatói előirányzat jogcímei és felosztása 1. A Főiskola a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel: a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére aa) tanulmányi ösztöndíj, ab) köztársasági ösztöndíj, ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére ba) rendszeres szociális ösztöndíj, bb) rendkívüli szociális ösztöndíj, bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, be) alaptámogatás, c) egyéb, a Szabályzatban meghatározott ösztöndíj kifizetésére, d) az intézményi működési költségek finanszírozására da) a jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, db) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása, dc) kollégium fenntartása, működtetése, 4

5 dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás, de) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása. 2. A rendelkezésre álló keretek, az R ban felsorolt jogcímek szerint oszthatják meg az illetékes karok. A R. 7. aa) pontja szerinti juttatás (tanulmányi ösztöndíj) kifizetésére kell felhasználni a R. hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben részt vevő hallgatók után biztosított, a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 54 százalékát. A R. 7. ac) pontja szerinti intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj felhasználásáról karokon működő DJB-k döntenek pályázat alapján. A Főiskola szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a hallgatói normatíva 10%-át használja fel az alábbi arányok alapján: sport és művészeti tevékenység alap legfeljebb a hallgatói normatíva 1%-a, Tudományos Diákköri tevékenység legfeljebb a hallgatói normatíva 2,5 %-a, közművelődési tevékenység jutalmazása legfeljebb a hallgatói normatíva 1,5 %-a, a HÖK által kiírt pályázatok jutalmazása legfeljebb a hallgatói normatíva 2 %-a, szakmai utak támogatása legfeljebb a hallgatói normatíva 3%-a. A karokon működő DJB-k szabadon dönthetnek a felhasználási jogcímek arányainak módosításáról. 3. A 7. ba)-bb) és be) pontja szerinti juttatás kifizetésére kell felhasználni a R. hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított: a) a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] 27 százalékát, továbbá b) a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás normatívája] legalább 30 százalékát, és c) a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] 56 százalékát. 4. A R. 7. da) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] a R. hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben részt vevő hallgatók után biztosított intézményi összegének 24%-át. 5. A R. 7. db) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás [tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva] a R. hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át. 6. A R. 7. ab) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének f) pontja szerinti támogatás [köztársasági ösztöndíj] e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegét. 7. A R. 7. dc) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének b) pontja szerinti támogatás [kollégiumi támogatás] intézményi összegét. 8. (8) A R.7. dd) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás [lakhatási támogatás] a R. hatálya alá tartózó hallgatók után biztosított intézményi összegének 70%-át. 9. A R. 7. be) pontja szerint kell felhasználni a felsőoktatási törvény a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] a R. hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének 9%-át. 10. A R. 7. a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. A 7. aa) és be) pontjában meghatározott jogcí- 5

6 meken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben résztvevő, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet. A 7. ba)-bc) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. 11. Az egyes jogcímeken a felhasználás után megmaradt keretek elsősorban szociális és kulturális támogatásként használhatók fel. Évente legfeljebb 5 % maradvány vihető át a következő gazdasági évre. Az erre vonatkozó döntéseket a HÖT egyetértésével a DJB hozza meg. 12. Az éves költségvetésben meghatározott hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatási keretek kiszámítása, a juttatásokra való jogosultság figyelembevételével a hallgatói statisztikai létszámjelentések alapján történik. A juttatások számfejtéseit a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda végzi és dokumentálja. A számfejtett juttatások jegyzékét a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda osztályvezetőjének engedélyeztetése után a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda, név, jogcím, számlaszám és dátum szerint GIRO-n keresztül történő átutalásra átadja a GMF-nak. A hiányos, visszajött kiutalásokat, javítani, pótolni kell a következő számfejtés előtt, amelyért a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda illetékes előadója a felelős. 8. A tanulmányi ösztöndíj 1. A Szabályzat szerint jogosult hallgató, tantervi követelmények magas szintű teljesítésének elismerését szolgálja a tanulmányi ösztöndíj. Tanulmányi ösztöndíjra a lejelentett hallgatók, az előző tanulmányi félév tanulmányi eredménye alapján jogosultak, külön pályázat nélkül. Az összegét úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató munkájára. Odaítélésekor az abban részesülők körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az azonos, vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek, és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. Az összehasonlíthatóság feltételei szakonként differenciálhatók. A felsőoktatási intézménybe beiratkozó hallgató, a beiratkozását követő első tanulmányi félévben tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 2. A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a Főiskola államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj: a) tanulmányi alapösztöndíjra és b) tanulmányi teljesítmény szerinti (differenciált) ösztöndíjra oszlik. 6

7 A) 9. Tanulmányi Alapösztöndíj 1. A tanulmányi alapösztöndíj a tanulmányok II. félévétől a Sz. 6. (1) bekezdésében megjelölt hallgatót illeti meg, a kari ösztöndíj-elosztási rendszer alapján. 2. Az ösztöndíj alapját képező eredmény megállapítása a hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzatban (a továbbiakban: TVSZ) meghatározottakat figyelembe véve, súlyozott tanulmányi átlag alapján történik. 3. Nem adható alapösztöndíj annak a hallgatónak, akinek: a) hallgatói jogviszonya bármilyen jogcímen szünetel, vagy megszűnt, b) alapösztöndíját fegyelmi büntetésként megvonták (a fegyelmi büntetés hatályának idejére), c) az előző megkezdett félévben teljesített kreditszáma a 15-öt, súlyozott tanulmányi átlaga a kar által meghatározott szintet nem érte el, d) hallgatói jogviszonya a képesítési követelményekben és az R-ben meghatározott időszakot meghaladta. B) 10. Tanulmányi teljesítmény (differenciált) ösztöndíj 1. A tanulmányi teljesítmény ösztöndíjat a hallgató képzési idejének II. félévétől kezdődően kaphatja, amennyiben súlyozott tanulmányi átlaga a karokon működő DJB-k által meghatározott szintet elérte. 2. Az (1) bekezdésben meghatározott tanulmányi teljesítmény ösztöndíj egyes kategóriáit, a karon működő DJB határozza meg. 11. A Köztársasági ösztöndíj Az oktatási és kulturális miniszter a kiemelkedő tanulmányi eredményű, a tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részére egy tanév időtartamára, azaz 10 hónapra köztársasági ösztöndíjat adományoz. Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben résztvevőhallgató részesülhet, (államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgató), aki korábbi tanulmányai során két egymást követő félévben legalább 55 kreditpontot megszerzett. A köztársasági ösztöndíj kizárólag nyilvánosan meghirdetett pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a miniszter által előírt feltételeknek megfelelően kell benyújtani. Pályázhatnak mindazon hallgatók, akik az oktatási és kulturális miniszter által előírt feltételeknek megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak. A pályázat benyújtást megelőző két félévben 4-nél rosszabb érdemjegyük nem volt, súlyozott tanulmányi átlaguk, félévenként legalább 4,51. A pályázat lebonyolításának részleteit jelen Szabályzat IV. fejezete tartalmazza. A köztársasági ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével. 7

8 A pályázat lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabálynak, illetve pályázati kiírásnak megfelelően történik Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj részére a megszűnés vagy szüneteltetés napjától- tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 12. Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 1. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján folyósított juttatás. Lehetőség szerint a karok biztosítják a Főiskola tehetséggondozási programjában részt vevő hallgatók kiemelt támogatását. 2. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden 5.. (1) bekezdésben meghatározott hallgatója, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A juttatás igazolhatóan pályázat alapján - kiemelkedő teljesítményért ítélhető oda. 3. Az (1) bekezdés alapján a hallgatók az alábbi jogcímeken kaphatnak támogatást: a) tudományos diákkörben végzett kiemelkedő tevékenység, b) a kari vezetés által kiirt és elbírált demonstrátori tevékenység, c) kiemelkedő közművelődési, művészeti és sporttevékenység, d) folyamatos és kiemelkedő közéleti tevékenység. 4. A támogatást elnyert hallgatókat hirdetmény útján értesíteni kell. 13. Szociális ösztöndíj 1. A hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján szociális ösztöndíjban részesíthető. Ennek formái: a) rendszeres szociális ösztöndíj, b) rendkívüli szociális ösztöndíj. 2. A szociális ösztöndíj pályázati feltételeit a DJB határozza meg. Pénzbeli szociális támogatásban a valóban rászoruló hallgatók részesülhetnek a karokon működő DJB döntése alapján. A támogatás csak egyéni, részletes indoklást tartalmazó pályázat alapján ítélhető meg, a karon kidolgozott szempontrendszer alapján. A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása során előnyben részesülnek az Ftv. 39. (7) bekezdésében felsorolt hallgatók. A rendszeres szociális ösztöndíjat a karok eljárási rendnek és elvnek megfelelően kialakítva állapítják meg egy képzési időszakra. A szociális ösztöndíj keretösszeg 95 %-a rendszeres szociális ösztöndíjra, 5 %-a rendkívüli szociális ösztöndíjra fordítható. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára pályázat alapján megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 10 %-a. A pályázat eljárási rendjéről e szabályzat IV. fejezete rendelkezik. 3. A költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő összegű támogatást kell nyújtani az R. 15. (4) bekezdésében meghatározott hallgatói körnek. 8

9 4. A szociális ösztöndíjat a mindenkori érvényes hallgatói normatíva 10 %-nál alacsonyabb öszszegben nem lehet megállapítani, amennyiben a hallgató hátrányos helyzetű vagy, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy, félárva. Az összeg odaítélésénél a DJB a hallgató illetve eltartójának vagy családtagjainak anyagi helyzetét, életkörülményeit és esetleges egészségügyi károsodásának mértékét kell, hogy figyelembe vegye. A hallgató szociális helyzetében beálló, a rendszeres szociális támogatás megvonását eredményező változásokról köteles az illetékes szervet 15 napon belül tájékoztatni. 5. A rendkívüli szociális ösztöndíj egyszeri pénzben folyósított juttatás. Rendkívüli esetekben a hallgató rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíthető, amelyet a DJB-nek címzett és az indokoltságot megjelölő kérelem alapján lehet elnyerni. A rendkívüli (egyszeri) szociális támogatás odaítéléséről egyénenként, részletes indoklást tartalmazó kérelem alapján a karon működő DJB-k döntenek a kari HÖK véleményének meghallgatásával. Rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj az alábbi esetekben adható: a) ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött, b) ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született, c) ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott, d) ha a hallgató fogyatékossággal él, e) ha a hallgató fogyatékossággal élő hallgatótársának segítője, f) egyéb, az előbbiekben nem említett különös méltányosságot igénylő, rendkívüli a karon működő DJB által meghatározott esetben. A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj legkisebb összege kivéve a d)-e) pontokban meghatározott eseteket a mindenkori hallgatói normatíva 5 %-a. 6. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta a DJB dönt. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedik a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda részére. 14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, mely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok (a továbbiakban együttesen: helyi önkormányzat) által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a Főiskolán folyósított támogatástól. 2. Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített és államilag támogatott teljes idejű képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 3. Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Főiskola költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 4. Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét az oktatási és kulturális miniszter évente teszi közzé. Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, amely nem haladhatja meg az oktatási és kulturális miniszter által megállapított összeghatárt. Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg. Az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 9

10 15. Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, A külföldi állampolgárságú hallgatókra vonatkozó rendelkezések 1. A Főiskolán tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú hallgató részére, az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományoz. A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló főiskola fizeti ki. 2. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében, a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 15 %- kának. 3. A pályázatot oktatási és kulturális miniszter írja ki, és az általa kijelölt szervezet bonyolítja le. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap. 4. Pályázatot a Főiskolára kell benyújtani, a DJB-nek címezve. A pályázat rangsorolását a DJB végzi, a súlyozott tanulmányi átlag alapján. A Főiskola rangsorolt pályázatokat továbbítja a (3) bekezdés szerinti szervezethez. 5. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vettek fel, két félévvel megnövekedik. 6. Az adományozott ösztöndíj évente 10 hónapra szól. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel: a) kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összegének 15%-nak, b) más alap és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összegének 34%-nak. 7. A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet tájékoztatja a Főiskolát Az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja 1. Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató, az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelynek tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat. 2. A hallgató akkor jogosult az Ftv 130. (5) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén hozzájárul a külföldi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. 3. Az ösztöndíj eljárási rendjét a R. 35. (1) bekezdése tartalmazza, melynek alkalmazásában általános feltételként e Sz. rendelkezéseit vesszük figyelembe. 10

11 17. Alaptámogatás 1. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a R. 16. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 2. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%- ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a R. 16. (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 18. Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek beszerzése előállításának támogatása Az intézményi hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatásból tankönyv- és jegyzettámogatás a jogosult hallgatói létszám arányában kerül a karok között elosztásra. A tankönyv, jegyzettámogatás félévenként, egyösszegű juttatás. Tankönyv és jegyzet támogatásra kizárólag, csak államilag támogatott alapképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók jogosultak. A pénzbeni támogatás összegét az őszi félévben december 1-ig, a tavaszi félévben május 1-ig kell a hallgatók számára folyószámlán hozzáférhetővé tenni. Karokon belül a közvetett támogatási keret felhasználásának szakszerűségéért a kari főigazgatók a felelősek. A DJB-vel egyetértésben naptári évre szóló tervet készítenek a tankönyv- és jegyzetkiadás költségvetésére, a szerzők és lektorok felkérésére, a benyújtott oktatói pályázatok jóváhagyásra, a tankönyv és jegyzetkiadás ütemezésére. A tankönyv-, és jegyzettámogatás keretösszegének felosztását és mértékét úgy kell meghatározni, hogy minimum 70%-át a hallgatók közvetlen támogatására, maximum 30%-át tankönyv-, jegyzet előállításra lehet fordítani. A tankönyv- és jegyzet előállításhoz rendelkezésre álló támogatási összeget - igény szerint - elektronikus formában előállított tankönyvek, tananyagok előállítására, és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére is fel lehet használni. 19. Kulturális tevékenység és Sporttevékenység támogatása 1. Kulturális tevékenység körébe tartozik a Főiskola keretei között a hallgatók részére szervezett valamennyi kulturális rendezvény. A sporttevékenységek körébe tartoznak különösen - a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenységek, valamint az életmód-tanácsadás. 20. Kollégium fenntartása, kollégiumi férőhely bérlése 1. A Főiskola rendelkezésére álló, nem a Főiskola által üzemeltetett diákotthoni (továbbiakban: kollégium) férőhelyeken szorgalmi és vizsgaidőszakban elhelyezésre tanévenként (10 hónapon át) jogosultak, akik a képzési hely (település) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakóhellyel. 11

12 2. A Főiskola rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek legfeljebb 5%-ának erejéig, súlyos szociális vagy egészségügyi helyzetükre való tekintettel,- az ilyen helyzet fennállásáig,- egyedi elbírálás alapján, a képzés helyén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók elhelyezhetők. 3. A kollégiumi jogosultság megállapításához minden esetben az R. és a Sz. előírásait kell alapul venni. 4. A kollégiumi államilag támogatott helyekre történő jogosultság megegyezik az Sz.-ben meghatározott támogatási jogosultság általános feltételeivel. 5. A kollégiumokban az oktatási időszaktól eltérő bentlakás (VII-VIII. hó) külön engedélyhez és térítéshez kötött, amely engedélyezés a HÖT hatáskörébe tartozik. 6. A hallgatónak kollégiumi felvételi kérelméről elektronikus úton, a címen elérhető program segítségével kell nyilatkoznia. Érvényes az a kérelem, amelyet a kollégiumi jelentkezésre jogosult hallgató, a HÖT által meghirdetett időpontban és határidőre nyújtott be. 7. A hallgató, ha kollégiumi felvételét kéri, köteles jogosultságáról vagy annak hiányáról a (6) bekezdésben rögzített módon nyilatkozni. Ha a hallgató a kollégiumi jogosultságát megszüntető vagy szüneteltető változás bekövetkezésekor kollégiumban lakik, köteles a kizáró feltétel(ek) beálltáról a HÖT és Főiskola illetékes alkalmazottját haladéktalanul értesíteni (és ha szükséges, a kollégiumból kiköltözni). Ha a hallgató valótlan nyilatkozatot tesz vagy bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a kollégiumból azonnal kiköltözni, és kifizetni a kollégiumi térítési díj és a fizetendő önköltségi díj különbözetét. 8. A hallgatók kollégiumi jogviszonyával összefüggő ügyekben (felvétel, megszüntetés) a HÖT, a kollégiumok üzemeltetőinek képviselőivel történt egyeztetést követően hozza meg döntését. 9. A kollégiumi főiskolára befizetett térítési díj a Főiskola működési bevételét képezi. 10. A kollégiumi térítési díjak az Sz. hatályba lépésének időpontjában az alábbiak: Kollégium Kollégiumi díj - Sandra Hotel Ifjúsági Szálló Ft/hó/fő - Hotel Campus és Diákotthon I-III. épület Ft/hó/fő - Hotel Campus és Diákotthon IV. épület Ft/hó/fő Az infláció követése miatt a kollégiumi díjak évente felülvizsgálatra kerülnek. 11. A költségtérítéses hallgatók kollégiumi elhelyezés esetén önköltséges térítési díjat fizetnek, amelynek összege évente kerül megállapításra. 12. A hallgatók által fizetett kollégiumi díjat a Sandra Hotelben történt elhelyezés esetében közvetlenül az üzemeltetőnek, a Hotel Campusban történt elhelyezés esetében pedig a Neptun programon keresztül, a Főiskolának kell befizetni. A befizetés rendjéről külön megállapodás rendelkezik. 13. Amennyiben a hallgató a kollégiumi térítési díjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, elhelyezési jogosultsága megszűnik. 14. Kollégiumi felvételi döntés ellen - jogsérelem esetén- a hallgató jogorvoslati kérelemmel fordulhat a HAJOB-hoz. 12

13 21.. Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 1. A felsőoktatási intézményben működő HÖT tevékenységét a költségvetés, az intézmény részére biztosított hallgatói normatív juttatás részeként, normatív támogatással segíti. A normatíva összege a hallgatói normatíva egy százaléka. 22. A hallgató szociális helyzete 1. A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni: a) társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és jövedelmi helyzetét, b) képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) mennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, e) hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) z ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 2. A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató külön kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni. 3. A hallgató szociális helyzete megállapításának részletes szabályait a karokon működő DJB-k határozzák meg. III. A hallgatók által fizetendő térítések és díjak 23. Általános rendelkezések 1. Az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók egyéb- és többletszolgáltatási díjat, az alapképzésben tanulmányaikat szeptemberében megkezdő hallgatók képzési hozzájárulást, az államilag nem támogatott képzésben résztvevő hallgatók költségtérítést fizetnek. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatótól költségtérítési díj nem szedhető, kivéve ha erre a Ftv. felhatalmazást ad. Jelen Szabályzatban meghatározott költségtérítést és többletszolgáltatási díjakat a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerén keresztül kell befizetni. 2. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, amennyiben államilag támogatott képzésben vesznek részt, a magyar hallgatókkal azonos díjakat és térítéseket fizetik. Az államilag támogatott képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató minden támogatásban a magyar állampolgárokkal azonos módon részesül. 13

14 3. Amennyiben a hallgatónak az (1) bekezdés alapján díjfizetési kötelezettsége keletkezik, legkésőbb a befizetés napjáig nyilatkoznia kell arról, hogy befizetéseiről igényli-e a számla kiállítását, és meg kell neveznie a költség viselőjét. A számlaigénylő lapot a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon írásban kell leadni. 4. Az államilag támogatott képzés keretében, a hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások melyek körét a szolgáltatást nyújtók tájékoztatók formájában tesznek közzé - a képesítési és kimeneti követelményekben meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak: a) bizonyítvány, az oklevél, megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok, beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, b) kollégiumi, szakkollégiumi foglalkozások, c) Főiskola létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények -, eszközeinek használata, d) felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, e) tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, f) képzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, g) Főiskola által szervezett kötelező záróünnepségen, más ünnepségen vagy megemlékezésen való részvétel. 5. A Főiskola a hallgatóktól nem kér igazgatási, szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj). 6. A Főiskolán tanulmányokat folytató államilag támogatott hallgatók térítési díj fizetése ellenében az alábbiakat vehetik igénybe: a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem magyar nyelven történő oktatása, b) Főiskola eszközeivel előállított és hallgatói részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő termékek (pl. sokszorosított segédletek, CD, DVD stb.), c) Főiskola létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben, d) ollégiumi elhelyezés. 7. Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, akkor az államilag támogatott hallgatók által is ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokért, külön költségtérítést nem fizet. 8. A (6) bekezdésben felsorolt térítési díj nem lehet magasabb, mint az önköltség. 24. Költségtérítés és fizetési kedvezményei 1. A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelem alapján kaphat. A hallgató szociális alapon az alábbi fizetési kötelezettségek esetén részesülhet részletfizetési kedvezményben vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása: a) a képzési hozzájárulás, b) térítési díj. 2. A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján mentesíthető a fizetési kötelezettség alól a) a képzési hozzájárulás, 14

15 b) a felsőoktatási törvény a (3) bekezdése alapján igénybe vett szolgáltatások térítési díja esetében. 3. A Főiskolán költségtérítéses képzési formájú az a beiratkozott hallgató, akit: a felvételi eljárás során a költségtérítéses finanszírozási formára vettek fel, vagy az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe vettek át. 4. Költségtérítésessé válik az az államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgató aki: a) az államilag támogatott képzésben, a megkezdett féléveinek tekintetében, a rávonatkozó képesítési követelményekben meghatározott képzési időt 8 féléves vagy annál rövidebb képzési idő esetén 2 félévet, 8 félévnél hosszabb képzési idő esetén 3 félévet meghaladóan túllépi. E rendelkezést a szeptember 1-e után főiskolánkra beiratkozott hallgatók esetében lehet alkalmazni. b) szeptember 1-e előtt már részt vett államilag támogatott képzésben, és azt megszüntetve az új felvételi eljárás keretében ismét államilag finanszírozott hallgatóként folytatja tanulmányait, és annak időtartama az előzővel együttesen - azonos képzési szinten - meghaladja a 12 félévet.(a 12 félévet követően). c) szeptember 1-je után beiratkozott hallgató esetén 12 félévet követően. 5. A költségtérítés mértékét szakonként, a képzési normatíva figyelembevételével a kari tanácsok állapítják meg. A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül, félévenként költségtérítési díj megfizetésére kötelezettek. A költségtérítéses hallgatókkal szerződést kell kötni, s a költségtérítés befizetésének határidejét is a szerződésben kell rögzíteni (1. melléklet). Mentesül a költségtérítési díj befizetése alól az a költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgató, aki az adott félév november 15- ig, illetve április 15-ig terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra vagy gyermekgondozási díjra jogosult amennyiben tanulmányait december 31-e előtt kezdte meg, és ezt a Főiskola Tanulmányi Osztályán és Felvételi Irodáján írásban bejelenti, annak tényét hiteltérdemlően igazolja. 6. A (5) bekezdésben érintett hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott tanév I. félévére november 15-ig, II. félévére április 15-ig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól vissza kell igényelni. 7. A költségtérítés összegét a karok előterjesztése alapján a Szenátus tanévenként hagyja jóvá és hirdeti meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban. Összege szakonként és tagozatonként változhat. 8. A költségtérítéses képzési formára felvételt nyert hallgatókat az első beiratkozás során - átruházott hatáskörben - a karok főigazgatói tájékoztatják a Szabályzat rendelkezéseiről, és velük személyenként írásbeli szerződést kötnek. A szerződésben meg kell határozni, a hallgató által első tanévben fizetendő költségtérítési összeget, a fizetési kötelezettség feltételeit. A szerződéseket 10 évig a Tanulmányi Osztályon és Felvételi Irodán, a hallgatók személyi anyagában kell megőrizni. 9. A tanulmányok második és további féléveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek, a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31-ig nyilvánosságra kell hozni. 10. A költségtérítés mértéke a (4) bekezdés szerinti hallgatók esetében az adott szakra és tagozatra megállapított költségtérítés összege. 15

16 11. A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókat, az állami támogatásokra és kedvezményekre vonatkozó jogosultságok kivételével ugyanazok a jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik, mint az állami támogatásban résztvevő hallgatókat. 12. A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a felsőoktatási törvény ának (4) bekezdése alapján a Szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. 13. A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül - a bejelentkezett hallgatókról tagozatonként, szakonként az összesített kreditindex alapján képzett rangsor szerinti hallgatók 15%-a. A mentesség megállapítása során az adott tanévre költségtérítéses képzési formáról államilag támogatott képzési formára átsorolt hallgatókat is figyelembe kell venni, míg az államilag támogatott képzési formáról költségtérítéses képzési formára átsorolt hallgatókat figyelmen kívül kell hagyni. A Főiskola karainak vezetői a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók költségtérítés-fizetési kötelezettségét csökkenthetik. Erre vonatkozóan a kari főigazgatók minden év január 15-ig pályázatot írnak ki. 14. A kérelmeket a karok által meghirdetett időpontig a karok főigazgatójának címezve kell benyújtani. A kérelmek elbírálásához a hallgatóknak dokumentálniuk kell a kérelemben szereplő indokokat. A kérelmek ügyében - átruházott hatáskörben- a Kari Főigazgató hozza meg döntését, amely egy tanulmányi félévre vonatkozik. A fizetési kötelezettség mérsékléséről, mentességéről, részletfizetési kedvezményről határozatban értesül az érintett. A részletfizetési lehetőséget biztosító (írásbeli) határozatban közölni kell a részteljesítések határidejét és ütemezését, ezek elmaradásának következményét. Az elutasító határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatni kell a hallgatót a jogorvoslati lehetőségről. 15. A költségtérítés összegét a hallgató a IV. fejezetben meghatározott eljárási rendelkezéseknek megfelelően fizeti meg. 25. Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje 1. Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, illetve egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a Főiskolán költségtérítéses formában tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a Főiskolán államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Főiskola megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a Főiskola államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed. 2. Az (1) bekezdés szerinti döntést az államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni. Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik a Főiskolán legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik a felsőoktatási törvény 55. -ának (2) bekez- 16

17 désében meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. Amennyiben a Főiskola megállapítja, hogy az (1) bekezdésében foglalt szabály alapján, az ugyanitt megfogalmazott mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat kell az átsorolás alól mentesítenie. 3. Az (1) bekezdésben meghatározott döntést felsőfokú szakképzésben szakképzésenként, alapképzésben, szakonként kell meghozni. Azonos kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. 4. Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók öszszesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe. 5. A Főiskolának a következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy a) az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya, b) hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra, c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon a felsőoktatási törvény 55. -ának (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket. 6. Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét. 7. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 26. A képzési hozzájárulásból a kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgatók támogatására fordítandó összeg 1. A Főiskolának a képzési hozzájárulásból befolyó bevétele 40%-át köteles a Sz. 7. (1) aa) pontja szerinti támogatására fordítani. A bevétel fennmaradó részét szenátusi döntés alapjána Főiskola intézmény fejlesztésre használja fel. 17

18 27. A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályai 1. A Főiskola a képzési hozzájárulás mértékét a felsőoktatási törvény 125/A. -ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott keretek között - figyelembe véve a képzési hozzájárulás irányadó éves összegét - az irányadó összeg 100 százalékában szakonként egységesen határozza meg. A hátrányos helyzetű hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles. 2. Alapképzésben a tanulmányok második évére, mesterképzésben az első évére megállapított képzési hozzájárulás mértéke - az adott szakon adott évben tanulmányokat kezdő hallgatók vonatkozásában - nem emelhető. A képzési hozzájárulás mértékét a felvételi tájékoztatóban és a tanév megkezdését megelőzően a Főiskolán szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 3. A képzési hozzájárulás megállapítása során a költségtérítéses képzési formáról államilag támogatott képzési formára átsorolt hallgatókat figyelembe kell venni, míg az államilag támogatott képzési formáról költségtérítéses képzési formára átsorolt hallgatókat figyelmen kívül kell hagyni. A hallgató a felsőoktatási törvény 56. -ának (3) bekezdése alapján létrejött további (párhuzamos) jogviszony esetén minden intézményben köteles a képzési hozzájárulás megfizetésére. 4. A félévre megállapított képzési hozzájárulást - a hallgató választása alapján havonta egyenlő ütemben vagy képzési időszakonként egy összegben kell teljesíteni. A befizetésről a Főiskola igazolást köteles kiadni. A képzési hozzájárulás befizetése banki átutalással, a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül történik. A fizetés módjáról a hallgatóknak a félév elején /beiratkozási héten/ írásban kell nyilatkozni. 28. Egyéb díjak 1. A karok, minden olyan szolgáltatásért, amelyek nem kapcsolódnak a képzési és Kimeneteli követelményben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez többletszolgáltatási díjat is megállapíthatnak. A többletszolgáltatási díj megállapítását a Szenátusnál kezdeményezhetik. 2. Amennyiben a Szabályzat a hallgatói juttatások és egyéb kedvezmények igénybevételéhez a hallgatóval szemben adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, annak elmulasztása esetén a hallgató a kedvezményre nem tarthat igényt. Törvényben előirt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a hatályos Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat rendelkezései szerint kell vele szemben eljárni. 29. Az állami támogatások kifizetési, egyéb díjak és költségtérítések befizetési rendje 1. A költségtérítés megfizetésre kötelezett hallgatóknak megállapított összeget a hallgatónak, egy összegben vagy engedélyezés szerinti részletben kell megfizetnie, a NEPTUN rendszeren keresztül. Az egyösszegű befizetést a beiratkozást/bejelentkezést követő 1. hét (regisztrációs hét) végéig kell teljesíteni. Az a hallgató, aki diákhitelt vesz igénybe, az arra vonatkozó szerződést a fenti határidőig köteles bemutatni a Tanulmányi Osztályon és Felvételi Irodán, és legkésőbb október 15-ig illetve március 15-ig a befizetési kötelezettséget abból teljesíteni. 2. Amennyiben a hallgató tanulmányait bármilyen jogcímen megszakítja, vagy megszünteti, a részére megállapított költségtérítést időarányosan akkor is köteles megfizetni. Amennyiben befizetési kötelezettségét a hallgató már teljesítette, az intézmény annak időarányos részét 18

19 visszatéríti. A megszakítás vagy megszüntetés tényét a hallgató köteles írásban a Tanulmányi Osztályon és Felvételi Irodán bejelenteni, melynek határnapja minden hó 15. napja. A befizetési kötelezettség, illetve visszatérítés egész hónapra kerekítve kerül megállapításra. 3. A többletszolgáltatási díjak befizetése is a NEPTUN-rendszeren keresztül történik. A költségtérítés befizetéséről, valamint a személyi jövedelemadóból történő kedvezmény igénybevételéről szolgáló igazolást, teljes idejű képzésben részt vevők számára, a pénzbeli támogatás öszszegéről szóló igazolással együtt, a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda adja ki. Az igazolás kiadására a tárgyévet követő január 31-ig, az átvétel igazolása ellenében kerül sor (végzős hallgató esetében a végzést követő naptári év január 31-ig postázza ki a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda). 30. A befizetett költségtérítések, szolgáltatási díjak és egyéb befizetések felhasználása 1. A hallgatók által befizetett költségtérítés felhasználásáról a Főiskola Az alaptevékenység részeként végzett kiegészítő tevékenységek pénzügyi és érdekeltségi szabályzata rendelkezik. 2. A költségtérítésből, és a szolgáltatásokból befolyt bevételeknek a Főiskolát megillető hányadát az (1) bekezdésben megjelölt Szabályzat állapítja meg. A fennmaradó rész a karok között a befizetések arányában oszlik meg. A karnál maradó bevételek megoszlásáról, felhasználásáról, az esetleges maradványok átcsoportosításáról a karok döntenek. 3. A Sz. 2. sz melléklete szerint meghatározott díjakból befolyt összeg az (1) bekezdés szerinti szabályzat irányelvei szerint oszlik meg, központi és kari forrásokra. A központi keret felhasználásáról a DJB határoz, a karokat létszámarányosan megillető összegről, a karokon működő DJB-k döntenek. IV. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 31. Hallgatói juttatások és kedvezmények igénybevételére vonatkozó pályázatok (kérelmek) benyújtása és elbírálása 1. Jelen Szabályzat 1. (1) bekezdésében meghatározott és jogosultsággal rendelkező hallgatói kör szociális támogatási, a kiemelkedő szakmai tudományos, közéleti ösztöndíj iránti pályázatát, valamint a költségtérítés megfizetésére kötelezett hallgatók, a fizetési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kérelmét a DJB-hez címezve nyújthatja be, a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda kari ügyek intézéséért felelős csoportvezetőjének. 2. A tanulmányi ügyekre, a közéleti tevékenység alapján megállapítható ösztöndíjakra és a költségtérítés mérséklésére, részletfizetésére vonatkozó hallgatói kérelmek benyújtásának határideje félévente a szorgalmi időszak megkezdését megelőző hét első munkanapja. Rendkívüli szociális segély a tanév bármely napján benyújtható a DJB-hez címezve, az illetékes kar TO csoportvezetőjének. A szociális helyzet igazolásakor a hallgató fegyelmi és büntetőjogi, az igazolásban érintett személyek büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Azon hallgató ellen, aki szociális helyzetének megállapításakor valótlan adatokat közöl, a Fegyelmi, Kártérítési és Balesetvédelmi Szabályzat előírása szerint fegyelmi eljárást kell indítani. 3. A benyújtott pályázatokat (kérelmeket) az illetékes kar TO ügyintézője készíti elő és terjeszti döntésre a DJB-hez. A költségtérítés mérsékléséről, részletfizetésének engedélyezéséről -a 19

20 hallgató súlyozott tanulmányi átlaga és szociális helyzetének mérlegelése után, a kari főigazgató javaslata alapján- a rektor dönt. A Rektor e jogkörét a kari főigazgatókra átruházza, így e jogkörében a kari főigazgatók járnak el. TO terjeszti elő a tanulmányi ösztöndíjak megállapításának és odaítélésének alapját képező súlyozott tanulmányi átlageredményt, a szorgalmi időszakok első hónapjainak 15. napjáig. A rendkívüli szociális segélyre benyújtott kérelmek megítéléséről a DJB nyolc munkanapon belül dönt, és öt munkanapon belül hirdetmény útján értesíti a kérelmezőket. 4. A DJB döntését úgy kell ütemezni, hogy a hallgatói juttatásoknak a félév első hónapjában esedékes része legkésőbb október 10-ig, illetve március 10-ig átutalható legyen. A tanulmányi időszak további hónapjaiban az átutalásoknak legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig kell megtörténnie. 5. A DJB döntéséről a hallgatókat minden esetben írásban kell tájékoztatni. A tájékoztatás hirdetés formájában is közzétehető, amit a DJB elnöke és titkára hitelesít. 6. A kérelmek felhasználásánál az adatvédelmi szabályok rendelkezéseit be kell tartani. A kérelmek elbírálói írásban nyilatkoznak a titoktartási kötelezettségről. 32. A köztársasági ösztöndíjra vonatkozó pályázat főiskolai rendje 1. A köztársasági ösztöndíjra azok a főiskolai hallgatók pályázhatnak, akik megfelelnek a jelen Szabályzat 11. meghatározott általános feltételeknek, illetve a HÜB elnöke által minden év április 15-ig kiírt intézményi pályázati feltételeknek. A kiírásoknak megfelelően elkészített pályázatokat két példányban, minden év július 1-ig az oktatási és kulturális miniszternek címezve, a Tanulmányi Osztály és Felvételi Iroda illetékes kari csoportvezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményi pályázat kiírása az OKM miniszter irányelvei alapján történik. 2. A két példányban benyújtott kar által rangsorolt pályázatokat a DJB, illetve felhatalmazása esetén a bizottság elnöke, a kari főigazgatóval egyetértésben rangsorolja, és július 15-ig öszszeállítja a kari pályázati anyagot. Az intézményi rangsorról az érdekelteket hirdetmény útján tájékoztatják, és abban a jogorvoslati lehetőséget is biztosítják. 3. A karokon rangsorolt pályázati anyagokat a HÜB elnöke az OKM által megadott határidőre felterjeszti az ösztöndíjat adományozó miniszterhez. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági ösztöndíjban, melynél elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. 4. A miniszteri döntés után a köztársasági ösztöndíjakról tájékoztatni kell a karok főigazgatóit, a DJB-t és az érintett hallgatókat. Az ösztöndíjban részesültek névsorát közzé kell tenni a főiskola illetve kari hirdetőtáblákon, újságokban, és tájékoztatót kell adni a tanévnyitó Szenátusnak a díjazottakról. 5. Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében - megállapítást nyert, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ebben az esetben a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére ösztöndíjat a Főiskola saját bevételének a terhére köteles kifizetni. 20

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS TANULMÁNYAIK FOLYTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL BUDAPEST 2007 1. Az Egyetemi Szenátus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik:

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 1/2009. (II.13.) sz. rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program helyi

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/../2015 KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ikt. sz.: SZF/../2015 KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: SZF/../2015 S Z O L N O K I F Ő I S K O L A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 361/1300/31-2/2012. HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 2. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás

6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás R E K T O R 6/2015. (VII. 10.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2006. Tartalom I. Szervezeti és Működési Rend II. Foglalkoztatási követelményrendszer III. Hallgatói követelményrendszer IV.

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÖDFE 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE

AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEMEN A KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008.

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008. Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje Nyíregyháza, 2008. 1 Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje 1.. A kollégium neve, címe, bélyegző lenyomata 1.) A kollégium neve: "Campus Hotel és Kollégium"

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

I. A pályázat feltételei

I. A pályázat feltételei 1. sz. melléklet a Kar 2015/16. tanév tavaszi félévi szociális ösztöndíj pályázati felhívásához (rendszeres szociális ösztöndíj, jegyzettámogatás, alaptámogatás) A hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA Jánoshalma, 2013. szeptember 02. Jóváhagyom: Taskovics Péter főigazgató

Részletesebben

116/2015 (XI. 26.) számú határozata

116/2015 (XI. 26.) számú határozata A Semmelweis Egyetem Szenátusának 116/2015 (XI. 26.) számú határozata A Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásainak rendszeréről szóló szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben