EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

2 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK... 4 AZ INTÉZMÉNYI KREDITRENDSZER... 7 AZ ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 7 A KREDITEK MEGSZERZÉSÉNEK SZABÁLYAI MINIMÁLIS KREDIT FÉLÉVENKÉNT, TANULMÁNYI IDŐSZAKONKÉNT A KREDITBESZÁMÍTÁS RENDJE A KREDITEK NYILVÁNTARTÁSA ÉS A KREDITRENDSZER FRISSÍTÉSE TANULMÁNYI REND AZ OKTATÁS IDŐSZAKAI A KÉPZÉSI IDŐ A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HALLGATÓI JOGVISZONY, BEIRATKOZÁS AZ ELBOCSÁTÁS SAJÁTOS ESETEI RÉSZVÉTEL A FOGLALKOZÁSOKON TANTÁRGYI PROGRAM, TANTÁRGY-AKKREDITÁCIÓ A TANTERV A TANTÁRGYAK MEGHIRDETÉSE, FELVÉTELE, LEADÁSA PÁRHUZAMOS KÉPZÉS ÁTHALLGATÁS RÉSZKÉPZÉS, VENDÉGHALLGATÓI KÉPZÉS SZAK- (SZAKIRÁNY) VÁLTÁS, ÁTVÉTEL A TANULMÁNYOK (KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ) MEGSZAKÍTÁSA AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSE, A VIZSGAREND SZABÁLYOZÁSA A LECKEKÖNYV VIZSGAIDŐSZAK A VIZSGÁZTATÁS RENDJE AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSE JEGYMEGAJÁNLÁS A TANULMÁNYI ÁTLAG SIKERTELEN VIZSGÁK ISMÉTLÉSE, ELÉGTELEN GYAKORLATI JEGY ÉS FÉLÉVKÖZI ÉRTÉKELÉS JAVÍTÁSA SIKERES VIZSGA JAVÍTÁSA...52 MÉLTÁNYOSSÁG GYAKORLÁSA A VÉGBIZONYÍTVÁNYRA, A ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS AZ OKLEVÉLRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A VÉGBIZONYÍTVÁNY A SZAKDOLGOZAT (DIPLOMAMUNKA) A ZÁRÓVIZSGA A ZÁRÓVIZSGA-BIZOTTSÁG A ZÁRÓVIZSGA EREDMÉNYE A SIKERTELEN ZÁRÓVIZSGA MEGISMÉTLÉSE AZ OKLEVÉL A KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉS NYILVÁNTARTÁSA A HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÁSA A TANULMÁNYI TANÁCSADÁS... 63

3 3 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK JOGKÖRGYAKORLÁS... 65

4 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: ETVSz) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény, és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet alapján készült. 1. A szabályzat hatálya (1) Az ETVSz hatálya kiterjed: a) az egyetemre felvett és beiratkozott, valamint évismétlés, átvétel miatt alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben, illetve felsőfokú szakképzésben tanulmányokat megkezdő magyar állampolgárságú honvéd tisztjelölt, kettős jogállású, polgári hallgatókra, az egyetem vendéghallgatójára, más felsőoktatási intézmény hallgatójára az egyetemen áthallgatásra vonatkozó jogosultsága mértékében és ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik külföldi állampolgárságú hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire; b) az intézménnyel munkaviszonyban álló, illetve meghívott oktatókra, kutatókra és megbízási szerződés vagy munkaköri feladatok alapján tanulmányi és vizsgaügyekben foglalkozásvezetőként, vizsgabizottsági tagként, jegyzőkönyvvezetőként, ügyintézőként résztvevő valamennyi személyre, az a) pontban meghatározott hallgatói kör vonatkozásában. 2. Tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró szervek és személyek (1) A hallgató kredit-, tanulmányi és vizsgaügyeiben első fokon az egyetem Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága (a továbbiakban: HTVSZÜB) jár el.

5 5 (2) A HTVSZÜB működését, létszámát, jogkörét az SzMSz határozza meg. Munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a Tanulmányi Osztály (a továbbiakban TO) munkatársai is. (3) A HTVSZÜB az alábbiakról dönt: a) a hallgató intézményen belüli szak-(szakirány-) váltási kérelmének elbírálása; b) az intézményen belüli, illetve más felsőoktatási intézményben történő párhuzamos képzésben való részvétel kérelmének elbírálása; c) intézményen belüli, illetve más felsőoktatási intézményben történő vendéghallgatói jogviszony létesítésének, áthallgatás kérelmének elbírálása; d) a hallgató egyéni tanrendjével kapcsolatos vitás ügyek elbírálása; e) a hallgató által felvett tárgyak félévközi leadásának engedélyezése. (4) A HTVSZÜB javaslattételre jogosult: a) más felsőoktatási intézményből történő átvételre; b) más felsőoktatási intézmény hallgatójának párhuzamos képzésben való részvételének, vendéghallgatói kérelmének elbírálása tárgyában; c) más felsőoktatási intézmény hallgatójának az áthallgatás engedélyezésére; d) méltányossági kérelem elbírálása tárgyában; e) külföldi tanulmányutakon, pályázatokon történő részvételre vonatkozó jelentkezési kérelem tárgyában; f) a tanulmányi okokból történő elbocsátás tárgyában; g) a félévnek, illetve a megkezdett félévnek utólagosan passzív félévvé nyilvánítása tárgyában; h) i) elővizsga engedélyezése tárgyában; j) az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj kérelmek tárgyában; k) az államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási forma közötti átsorolás tárgyában. (5) A HTVSZÜB az egyes ügyek elbírálása során köteles kikérni mindazon intézményi oktatási egységek, szervek és személyek illetve a beiskolázó, szerződéskötő vélemé-

6 6 nyét, amely esetekben azok szakvéleményére szükség van, illetve ha a döntés várhatóan feladatot fog számukra jelenteni. (6) A tanulmányi, vizsga- és szociális ügyekkel összefüggő valamennyi kérelmet és fellebbezést a TO útján kell benyújtani nyomtatványon (postaláda rendszerben), vagy elektronikusan. A nyomtatványokat, valamint az elektronikus postafiókot a TO biztosítja. (7) A HTVSZÜB által első fokon hozott határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés halasztó hatálya nem érinti a hallgató egyéb tanulmányi és vizsgakötelezettségeit. A fellebbezést írásban a rektor részére címezve a TO-hoz kell benyújtani. (8) A HTVSZÜB első fokon hozott döntését a rektor által létrehozott bizottság másodfokon bírálja el. A másodfokon hozott határozat ellen a hallgató jogorvoslattal élhet. (9) Bármely hallgató írásban a HTVSZÜB intézkedését kérheti, illetve az EHÖKhöz fordulhat, ha véleménye szerint valamely tanulmányi ügy intézése nem az ETVSZ-nek megfelelően történt. (10) A (4) a), b), c), e), g), i), j) k) bekezdéseiben meghatározott esetekben első fokon a dékán jogosult döntésre. (11) A dékán által első fokon hozott határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni a rektornál. A fellebbezés halasztó hatálya nem érinti a hallgató egyéb tanulmányi és vizsgakötelezettségeit. A fellebbezést írásban a rektor részére címezve a TO-hoz kell benyújtani. (12) A (4) d), f) bekezdésekben megfogalmazottak tárgyában a rektor jogosult döntésre. A rektor által első, illetve másodfokon hozott határozat ellen a hallgató az Ftv. 73. szerinti jogorvoslattal élhet. (13) Az alaptámogatásra, rendszeres, illetve rendkívüli szociális ösztöndíjra, a következő félévben rendelkezésre álló keretről a TO által megadott NEPTUN rendszerrel megegyező létszámadatok alapján a PSZO minden év szeptember 15-ig, illetve február 15-ig tájé-

7 7 koztatja a HTVSZÜB elnökét. A beérkezett pályázatok, illetve a rendelkezésre álló keret figyelembevételével, az ETJSZ 8. alapján a HTVSZÜB rangsorolja a pályázatokat és javaslatot tesz a dékánnak a támogatások összegére. (14) A hallgató a teljes képzési időszakban egy alkalommal méltányossági kérelemmel fordulhat a rektorhoz a 32. előírásai szerint. (15) A méltányossági kérelemhez csatolni kell az érintett oktató, valamint a szak- (szakirány) felelős véleményét, a TO útján kell beadni és a rektornak kell címezni. A kérelmet először a HTVSZÜB, majd a dékán véleményezi. (16) A hallgató tantárgy-befogadási, illetve kreditátviteli kérelmét a rendszeresített nyomtatványon a TO-n nyújtja be, azt az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban EKÁB) bírálja el. (17) Az EKÁB működését, létszámát, jogkörét az SzMSz határozza meg. (18) Az EKÁB döntéseiről határozatot hoz. A határozat egy példányát a TO kapja, azt a továbbiakban a törzskönyv mellékleteként kezeli. Az EKÁB határozata ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül a rektorhoz címzett, a TO-nál benyújtott fellebbezésnek van helye. (19) (20) A tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelések ellen jogorvoslatnak helye nincs. II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNYI KREDITRENDSZER 3. Az alapfogalmak értelmezése (1) A félév időszakai:

8 8 a) A regisztrációs időszak: általában a szorgalmi időszakot megelőző, nulladik héten kijelölt napokat foglalja magában. Maximális időtartama teljes idejű képzésben 5 munkanap. Időpontja és időtartama a teljes idejű és a részidejű képzésben eltérő lehet. Ekkor adhatók le a végleges egyéni tanrendek, kialakulhat az egyes tárgyakat, kurzusokat felvevő hallgatók végleges névsora, tantermek rendelhetők a foglalkozásokhoz és értesíthetők a tanszékek a tényleges oktatási kötelezettségeikről. Ebben az időszakban lehet a kurzusokra történő jelentkezéseket módosítani és véglegesíteni. A tantárgyfelvétel alapvetően az előzetes tantárgyfelvétel időszakában történik. A regisztrációs időszakban új tantárgyat illetve kurzust felvenni, az első alkalommal beiratkozók kivételével, csak akkor lehet, ha: a felvételre tervezett tantárgy előtanulmányi kötelezettségét nem teljesítették, ezért az nem vehető fel (az oktató elutasítja a hallgató kurzusfelvételi kísérletét); a felvételre tervezett tantárgyra jelentkezők létszáma a 10 főt nem éri el és a tantárgy indítására külön engedély nincs, ezért a tanszék az adott tantárgyból kurzust nem indíthat; a tantárgyra meghirdetett kurzusok létszáma betelt, ezért a hallgató jelentkezését elutasították. Új tantárgyként (kurzusként) csak a kurzushirdetés időszakában meghirdetett, de létszámában be nem telt tárgyak vehetők figyelembe. A regisztrációt a TO végzi. b) Szorgalmi időszak: a képzésnek azon időszaka, amikor a regisztráció során vállalt ismeretanyagot kontaktórák során, illetve egyéni hallgatói munkavégzéssel elsajátítják. Oktatási, tanulási tevékenység a regisztrációs és a vizsgaidőszak között, időtartama legalább 15 hét. Azokon az alapképzési szakokon, amelyeknél a jogszabály 6 hetes egybefüggő szakmai gyakorlatot határoz meg az utolsó szorgalmi időszak legalább 12 hét. c) Kurzushirdetési időszak: az az időszak, amelynek során a kurzus oktatója (a tanszéki adminisztrátor) a mintatanterv szerint a következő félévre tervezett, és a szabadon választható tantárgyak kurzusait az előírt paraméterekkel a NEPTUN NET rendszerben megjeleníti. Időtartama a tárgyfélévet megelőző félév szorgalmi időszakának 4-6. hetei. A kizárólagosan vizsgalehetőség céljából hirdetendő vizsgakurzusok meghirdetésének időtartama a vizsgaidőszak végétől a következő szorgalmi időszak 6. hetével bezárólag tart. d) Előzetes tantárgyfelvétel időszaka: a mintatanterv és a meghirdetett kurzusok adatai alapján a következő félév egyéni tanrendje előzetes kialakításának időszaka,

9 9 melynek során a hallgató a tanrendjébe felvett tantárgyak kurzusaira bejelentkezik. Időtartama a tárgyfélévet megelőző félév szorgalmi időszakának hetei. Az egyéni tanrend kialakítása során a hallgató vegye igénybe a 42. szerinti tanácsadók segítségét. e) Vizsgaidőpontok meghirdetésének időszaka: amelyben a tantárgyak oktatói meghirdetik a tárgyfélév vizsgaidőszakában végrehajtandó vizsgák időpontjait és helyszíneit. Időtartama a tárgyfélév hete. f) A vizsgára jelentkezés időszaka: amelyben a hallgató a meghirdetett vizsgákra bejelentkezik. Időtartama a szorgalmi időszak utolsó három hete, valamint a vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző második napig. A jelentkezést a vizsgáztatás végrehajtásáért felelős oktató az adott tantárgyból az aláírás megléte, illetve a vizsganapra meghatározott létszámkeret figyelembevételével a vizsgaidőszak első két munkanapján, illetve későbbi jelentkezés esetén a vizsga előtt egy nappal a jelentkezés sorrendjében elfogadja, vagy elutasítja. Az elutasított hallgató a vizsgára jelentkezés feltételeinek megléte esetén más vizsganapra bejelentkezhet. g) Vizsgaidőszak: a szorgalmi időszakot, és egyes esetekben a szakmai gyakorlatot követő időszak, amelyben az ETVSZ ai alapján a vizsgaidőszakban végrehajtandó számonkéréseket, illetve a szerinti javító és megismételt vizsgákat végrehajtják. Időtartama általában 4-6 hét. (2) Aktív félév: az a félév, amelyre a hallgató beiratkozott, illetve bejelentkezett és legalább egy tantárgyat felvett. (3) Előtanulmányi rend: a szak mintatantervében lévő tantárgyak felvétele előzetes követelményeinek összessége. A hallgató csak akkor vehet fel egy tantárgyat, ha rendelkezik a szükséges előtanulmányi ismeretekkel, amelynek a tantárgyi programban leírtak szerint - a tantárgyfelvételt megelőző félévben köteles eleget tenni. Egy tantárgy felvételéhez előtanulmányi követelményként legfeljebb három tantárgy, illetve összesen 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető. A tantárgy előtanulmányi követelményeit a tantárgyi program határozza meg, és a tanterv írja elő.

10 10 (4) Képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható. (5) Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő. (6) Képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra. (7) Képzési program: az egyetem komplex képzési dokumentuma, amely a) az alap- és mesterképzési, illetve egyetemi szintű szak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, b) felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá c) a doktori képzés tervét tartalmazza a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt, (8) Képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek, (9) Konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége a felsőoktatási intézmény által meghatározott helyen. (10) Kredit: a hallgatói tanulmányi teljesítmény mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű, amely a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat együtt tartalmazza. (10/A) Kredit allokáció: az az eljárás, amelynek során a tantárgy akkreditációja folyamatában meghatározzák a tantárgy ismeretanyaga elsajátításához szükséges időráfordítás

11 11 mértékét (összes hallgatói tanulmányi munkaóra), ezzel a tantárgy kreditértékét. Minden megkezdett 30 óra után 1 kreditet kell meghatározni. (11) Kreditgyűjtés (kreditakkumuláció): a megszerzett kreditek hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez előírt számú kreditet el nem éri. Az ezt meghaladóan megszerzett krediteket a TO külön nyilvántartja. Az ajánlott tantervben meghatározott mértéken túl, választható tantárgyat a hallgató külön engedély (az engedélyt a szak-, szakirány-felelős adhatja meg) nélkül csak akkor vehet fel, ha minden az aktuális félévének megfelelően - előírt kötelező és kötelezően választható tantárgy kreditjét megszerezte. Az egyetem az adott szakra a képzési és kimeneti követelményekben előírt kredit mennyiségét 10 %-al meghaladó kreditérték megszerzését államilag támogatott képzésben külön térítés nélkül biztosítja. Az ezt meghaladóan megszerzett kreditérték arányában a hallgató külön költségtérítésre kötelezett. (12) Kreditindex (továbbiakban: KI): a hallgató egy félévben teljesített munkájának mennyiségét és minőségét értékeli. A kreditindex számításakor csak a képzés mintatantervében szereplő tantárgyak teljesítése vehető figyelembe. Befogadott, vagy kreditérték nélkül teljesített tantárgyakra elismert, vagy adott osztályzat nem számítható be. Kiszámítása úgy történik, hogy a szemeszterenként teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett számot osztjuk a félévenként a mintatanterv szerint teljesítendő kreditek számával: KI= (teljesített kredit x érdemjegy) a mintatanterv szerint a félévre előírt kredit A hallgatók kreditindexét a félévek lezárását követően ki kell számítani és a NEPTUN-ban rögzíteni kell.

12 12 (12A) Az egy félévben nyújtott objektív hallgatói teljesítmény megállapítására a korrigált kreditindex (a továbbiakban: KI korr ) szolgál. Kiszámítása a kreditindex (KI) valamint a teljesített kreditek és vállalt kreditek arányának szorzatával történik: KI korr = KI x teljesített kredit vállalt kredit A KI és a KI korr kiszámítását, illetve nyilvántartását a TO végzi. A korrigált kreditindex az államilag támogatott képzésben részt vevő polgári hallgatók vonatkozásában az ösztöndíjszámítás alapja. Kiszámítását a TO olyan határidővel hajtsa végre, hogy a jogosult hallgatók részére az ösztöndíj, a jogosultság kezdetétől kifizethető legyen. (12B) Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. összki = (teljesített kredit x érdemjegy) teljesített szemeszterek x 30 összki korr = összki x teljes időszakban teljesített kredit teljes időszakban vállalt kredit A hallgatók átsorolásának (államilag támogatottból költségtérítésesbe és viszont) alapja az összesített korrigált kreditindex. Az összesített korrigált kreditindex kiszámításának határideje a vizsgaidőszak utolsó napját követő ötödik munkanap. (13) Kritérium követelmény: olyan kötelezően teljesítendő követelményt jelent a hallgató számára, amelyhez nem tartozik kreditérték. A kritériumkövetelmények a szak tantervében jelennek meg. A kritérium követelmény határidőre történő teljesítésének elmaradása esetén az ETVSZ 11. (15) c) bekezdése szerint kell eljárni. (14) Kurzus: a tantárgy oktatási alapegysége, olyan meghirdetett forma, amelyre a hallgató jelentkezhet. A kurzus adatai: a tárgy neve és kódszáma, nyelve, számonkérési forma, kurzuskód, minimális és maximális létszám, félév, típus (Elmélet, Gyakorlat, Labor),

13 13 tanterem, óraszám, évközi és előkövetelmény, tan(cél)csoport neve és kódja, órák, oktatók, hallgatók, jegyzetek, vizsgaalkalmak. Egy tárgyon belül több típus is hirdethető és összerendelhető. A hallgatónak joga, hogy válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, szemináriumok és más foglalkozások, az oktatók, doktoranduszként a témavezetők között, A vizsgakurzus (CV): olyan kurzus, amelyben a hallgató tanulmányokat nem folytathat, de az adott tantárgy vizsgájára jelentkezhet és amelyet csak a tantárgyból megszerzett aláírás birtokában lehet felvenni. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató a tantárgyat vizsgakurzusban úgy veheti fel, hogy a tantárgy kurzusának felvétele (K) és a tantárgynak vizsgakurzusban történő felvétele (V) együttesen sem haladhatja meg a tantárgyfelvételre a (29) bekezdésben megszabott korlátot (1K+2V, 2K+1V, 3K+0V). A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató részére egy ismeretanyag vizsgakurzusban történő felvétele két alkalommal lehetséges, azok sikertelensége esetén a tantárgy követelményei annak ismételt felvételével teljesíthetők. A szigorlati, záróvizsga, szakdolgozat (diplomamunka) kurzus olyan vizsgakurzus, amelyben az adott számonkérések meghirdethetők és eredményei nyilvántarthatók. A szigorlati kurzust a hallgató a meghirdetésétől kezdődően a szigorlatot megelőző második munkanapig bezárólag bármikor felveheti. A szigorlati kurzusokban a vizsga javítása két alkalommal kísérelhető meg (adott félévben, vagy ismételt felvétellel). Sikertelenség esetén az ETVSZ 11. (15) c) bekezdése szerint kell eljárni. (15) Kurzus felvétel: a hallgató által a tantárgyfelvételt követően kötelezően végrehajtandó feladat, amellyel megjelöli, hogy melyik oktatónál, mely képzési helyen kívánja az adott ismeretanyagot elsajátítani A kurzusfelvétel akkor végleges, ha az oktató (tanár) vagy a tanszéki adminisztrátor a jelentkezést elfogadta. Az oktató, vagy megbízása alapján a tanszéki adminisztrátor a regisztrációs időszak végén (szigorlat esetén a jelentkezést követően) a NEPTUN NET kliensben Kurzusjelentkezés elfogadása menüpontban a jelentkezést elfogadja, vagy elutasítja. A jelentkezés akkor utasítható el, ha a jelentkezés előfeltétele nem teljesül, vagy a kurzusra meghirdetett létszám betelt, vagy a jelentkezők létszáma nem érte el az indítási minimumot. Az elutasításról a hallgatót értesíteni kell.

14 14 (16) Mintatanterv (ajánlott tanterv): egy a célszerű lehetőségek közül, azt mutatja meg, hogy egy meghatározott idő alatt átlagos ütemű haladás esetén milyen sorrendben célszerű felvenni a végzettséghez szükséges tantárgyakat. A hallgatónak joga, hogy a meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi rendjét, megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között szabadon igénybe vegye a felsőoktatási intézmény által nyújtott képzési lehetőségeket. (17) Modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal magában, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően - vagy valamilyen specializáció céljából - rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalja öszsze; a modulok lehetnek egymásra épülők, egymást helyettesítők. (18) Összes hallgatói tanulmányi munkaóra (összóra): átlagos (tehetségű, felkészültségű, átlagosan elvárható teljesítménnyel tanuló) hallgató számára a tanulmányi munka sikeres elvégzéséhez (átlagos körülmények között) szükséges idő munkaórákban kifejezve, vagyis a tanóra (kontaktóra) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra együtt. Csak abban az esetben eredményezhet kreditet, ha a hallgató a követelmények teljesítéséről a számára meghatározott időben és módon legalább elégséges szinten számot adott. A kredit értéke nem függ a megfelelés fokozatától. (19) Passzív félévnek: számít az a félév, amelyre a hallgató egy kreditnyi ismeretanyag felvételét sem regisztrálta. A passzív félévet (a 21. előírásainak figyelembe vételével) a hallgató a regisztrációs hét végéig köteles írásban a TO-nál bejelenteni. Honvéd tisztjelölt és kettős jogállású hallgató csak a beiskolázó (ösztöndíjszerződést kötő) előzetes írásos engedélye alapján jelenthet passzív félévet. A passzív félévek a képzés összidejébe beleszámítanak. (20) Részidős képzés: a képzés megszervezésének módja, lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának esti képzési munkarendben a hétszeresét, levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét. Az esti és a levelező képzés munkarendje szerinti képzést a hallgatók elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni a munkanapokon, indokolt esetben a heti pihenőnapon.

15 15 (21) Résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet. (22) (Halmozott) súlyozott tanulmányi átlag: a kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére szolgál, a tanulmányok egy félévnél hosszabb időszakára, vagy a tanulmányok egészére számítható. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani. STÁ = ( teljesített kredit x érdemjegy) teljesített kredit (23) Szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés, (24) Szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés. (24A) Specializáció: a szakképzettség részeként megszerezhető, a szakirányon belüli szakmai elágazásnak megfelelő szaktudást biztosító képzés. (25) Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal, illetve főiskolai, egyetemi, kiegészítő egyetemi szintű végzettséggel egyidejűleg megszerezhető, a szak, a szakirány, illetve a specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő elismerése. (26) Tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, amelynek teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, az egy félévre (a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak) jutó, egy szemeszternyi munkamennyiség általában 30 kreditnek felel meg (a tervezés szempontjából minimum 27, maximum 33). (27) Tanóra (kontaktóra): a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek teljesítésének azon része, ahol az ismeretanyag elsajátítása, vagy annak segítése oktató közreműködésével biztosított (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció). Egy tanóra 45 perc.

16 16 (28) Egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra: a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek teljesítésének azon része, ahol az ismeretanyag elsajátítása oktató közvetlen közreműködése nélkül, a hallgató által megválasztott eszközök igénybevételével, önállóan történik. A hallgatók - a honvéd tisztjelölt hallgatók kivételével - egyéni felkészülésük helyét önállóan határozzák meg. (29) Tantárgyfelvétel: egy meghirdetett tantárgy munkaformájára és/vagy vizsgájára (ha van) való jelentkezési szándékot jelent. Alapvető feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése, ha ilyenek meghatározásra kerülnek. Államilag támogatott képzésben a hallgatónak a kötelező és kötelezően választható tantárgyakat háromszor van lehetősége felvenni. Sikertelensége esetén a hallgatót tanulmányi elégtelenség miatt az intézményből el kell bocsátani. (30) Távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának huszonötszörösét. (31) Teljes idejű képzés: a képzés megszervezésének egyik módja, félévenként legalább háromszáz tanórából áll. A teljes idejű képzést a teljes idejű képzés munkarendje szerint kell megszervezni. A teljes idejű képzés munkarendje szerinti képzést heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől az egyetem hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni. Teljes idejű képzésben az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák számának a háromszorosát. (32) Az egyetemen a kreditrendszerű képzés egységes tervezési és nyilvántartási feladatait a NEPTUN NET Egységes Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: NEPTUN NET), kell végrehajtani. 4.

17 17 A kreditek megszerzésének szabályai (1) A tanulmányok során a tanulmányi követelmények (a kritériumként meghatározott követelmények kivételével) teljesítését az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki. Kredit csak olyan tantárgyhoz rendelhető, amelynek minősítése ötfokozatú, vagy háromfokozatú skálán érdemjeggyel történik, és csak a meghatározott tanulmányi követelmények teljesítésével szerezhető. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető, a kredit értéke feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták nem függhet attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott. (2) A kreditek megszerzésének feltételeit a tantárgyi programok tartalmazzák. (3) Biztosítani kell, hogy a hallgató a kreditszerzés és elismerés szabályait a tantárgyfelvételkor megismerhesse. (4) A kreditszerzés szabályain az adott szorgalmi és vizsgaidőszakban változtatni nem lehet. (5) Csak a tantárgyfelvételkor meghatározott kreditérték ismerhető el. (6) A kreditérték elismerésére csak a tantárgy kurzusaihoz rendelt oktatók, akadályoztatásuk esetén a tantárgyat meghirdető tanszék tanszékvezetője, vagy az általa meghatározott oktató jogosult, melyet a leckekönyvben és a vizsgalapon aláírásával igazol és a NEPTUN NET-ban is nyilvántart. (7) A mesterképzésbe való felvétel során ellenőrizni kell a képzési és kimeneti követelmények szerinti (műszaki képzési területen 70 kreditből legalább 40, a nemzetvédelmi és katonai képzési területen 60 kreditből legalább 30 kreditnyi) ismeretanyag birtoklásának igazolását. Az így nem igazolt maximum 30 kreditnyi ismeretanyag felvételére, a felvételi bizottság és a szak-/szakirány-felelős javaslata alapján EKÁB határozattal kell a hallgatót kötelezni. A hiányzó kreditek megszerzése érdekében a szükséges tantárgyak meghirdetéséről, az adott

18 18 szak tantervében előírtaknak megfelelően a mesterképzési szak-/szakirány-felelős gondoskodik. A pályázni szándékozó kérésére, szolgáltatási díjfizetés ellenében az intézmény előzetesen, a jelentkezést megelőzően elvégzi a kreditek befogadhatóságának vizsgálatát. (8) Amennyiben a mesterképzésre felvett hallgató a mesterképzésbe való felvétel feltételeként EKÁB határozatában előírt tantárgyak kreditjeit a második szemeszter vizsgaidőszakának végéig nem szerezte meg, a mesterképzés harmadik szemeszterét nem kezdheti meg. 5. Minimális kredit félévenként, tanulmányi időszakonként (1) A honvéd tisztjelölt és kettős jogállású hallgató tanulmányait akkor folytathatja, ha a mintatantervben számára félévenként meghatározott kötelező és kötelezően választható tantárgyak kreditértékének legalább 70%-át teljesítette, az előírt kritériumkövetelményeknek, valamint a mérőpontokra előírt követelményeknek is eleget tett. A hallgató, hallgatói jogviszonya jellegétől függetlenül tanulmányait akkor folytathatja, ha (halmozott) súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,00. (2) Az államilag támogatott képzésben meghatározott mérőpontok: a) az 1. év végére 30 kredit; b) a 2. év végére 60 kredit teljesítése. (3) A költségtérítéses képzésben, szakirányú továbbképzésben és felsőfokú szakképzésben mérőpontok nincsenek. (4) Államilag támogatott képzésben, a képzésben eltöltött idő a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt maximum 2 félévvel haladhatja meg. A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. 6. A kreditbeszámítás rendje

19 19 (1) Szak-, szakirány-változtatás esetén, valamint más intézményben folytatott tanulmányok során megszerzett ismeretanyagok, és a szakhoz, szakirányhoz illeszthető területen szerzett munkatapasztalatok kreditértékkel beszámíthatók szeptember 01-től a munkatapasztalatok alapján teljesített követelményeket a szak- szakirány-felelős javaslata alapján az EKÁB legfeljebb 30 kreditpont értékig elismerheti. Szabadon választott tantárgyak kreditbefogadással általában nem teljesíthetők. A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az elismerendő tantárgyat a hallgató azonos vagy magasabb szintű képzési ciklusban párhuzamosan folytatott képzésben teljesítette. (2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy képzésben egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt ha annak előfeltétele fennáll el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés tantárgyi program alapján kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem módosítható. A kreditbefogadásról szóló határozat alapján adott érdemjegyet a TO illetékes nyilvántartója a törzslapon és a leckekönyvben a Hivatalos bejegyzések rovatban az EKÁB határozatára való hivatkozással rögzíti, aláírja és kis körbélyegzővel hitelesíti. A befogadás napjától a hallgató mentesül az adott tantárgy tanóra látogatási, valamint vizsgára történő jelentkezési kötelezettsége alól. (3) Az ismeretanyag egyezésének mértékét az EKÁB megvizsgálja és dönt a befogadásról. A döntés ellen az egyetem rektoránál lehet fellebbezni. (4) Két tantárgyat egyenértékűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyaguk közötti egyezés legalább 75 %-os. (5) A főiskolai (egyetemi) szintű képzésben, illetve alapképzésben (mesterképzésben) megszerzett azon ismeretanyagokat, amelyek az egyetemi (főiskolai) szintű képzés, illetve a mesterképzés (alapképzés) követelményeit is kielégítik, el kell ismerni. (6)

20 20 (7) A kreditbeszámításra vonatkozó kérelmet a regisztrációs időszak végéig lehet benyújtani. Ettől eltérést a dékán engedélyezhet. A befogadásról vagy az elutasításról szóló határozatot az EKÁB 10 munkanapon belül köteles meghozni. 7. A kreditek nyilvántartása és a kreditrendszer frissítése (1) A hallgatók által megszerzett kreditek nyilvántartását a TO végzi. A TO a megszerzett kreditek alapján kiszámítja és nyilvántartja a kreditindexet, illetve a korrigált kreditindexet. (2) A szakfelelősöknek / Szakfejlesztési Fórumoknak minden tanév megkezdése előtt el kell végezniük a kreditek frissítését, valamint a képzés dokumentumainak szükséges módosítását, amelyet a Szenátus hagy jóvá. A változtatásokról minden év január 15-ig írásban tájékoztatják az EKÁB-ot és a TO-t. A TO a leadott változásokat az alapdokumentumok tárolt példányain, a regisztrációs időszak kezdetéig átvezeti. (3) III. FEJEZET TANULMÁNYI REND 8. Az oktatás időszakai (1) Az oktatás megkezdésének és befejezésének a tanévben végrehajtandó egyetemi, vagy magasabb szintű rendezvények pontos időpontját a rektor állapítja meg, amelyet a TO az adott naptári év március 31-ig a képzési alapadatokban tesz közzé. (2) Az egyetemen az oktatás tanéves, ezen belül féléves rendszerben folyik. A félév regisztrációs hétből, szorgalmi időszakból, vizsgaidőszakból és szakmai gyakorlatból álló

21 21 időtartam. A szemeszter a hallgató átlagos ütemű előrehaladása esetén a félévenként teljesítendő kreditértéket jelenti. Egy szemeszternyi munkamennyiség általában 30 kredit összegyűjtéséhez szükséges. Megkülönböztetünk aktív és passzív félévet. (3) A félévben a regisztrációs időszak maximum öt munkanap, a szorgalmi időszak legalább 15 hét, a vizsgaidőszak legfeljebb 6 hét időtartamú. A szakmai gyakorlat időtartama szakonként és évfolyamonként eltérő lehet. Azokon az alapképzési szakokon, amelyeknél a jogszabály 6 hetes egybefüggő szakmai gyakorlatot határoz meg az utolsó szorgalmi időszak legalább 12 hét. (4) A Képzési és Kimeneti Követelményekben illetve a Tantervekben meghatározott célú és időtartamú szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. 9. A képzési idő (1) Mintatanterv alapján (átlagos ütemű haladás esetén): a) az egyetemi szintű teljes idejű és részidejű alapképzésben 5 év (10 félév), 9000 összóra 300 kredit; b) mesterképzésben 2 év (1,5 év), 3600 (2700) összóra, 120 (90) kredit; c) d) alapképzésben 3, vagy 3,5 év (6, vagy 7 félév) 5400, vagy 6300 összóra 180, vagy 210 kredit; e) f) szakirányú továbbképzésben legalább 1 év (2 félév) 1800 összóra 60 kredit. g) a felsőfokú szakképzésben a képzési idő minimálisan két év, a végzett tanulmányokból alapképzésben, valamint egyetemi szintű illetve mesterképzésben legalább 30, legfeljebb 60 kredit számítható be. (2) A hallgató minden félévre a tantervben és az ETVSz-ben rögzített feltételekkel egyéni tanrendet dolgozhat ki.

22 22 (3) Az egyéni tanrendben a hallgató, az előtanulmányi követelmények betartásával eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére a mintatantervben ajánlott tantárgyfelvételi rendtől. (4) A rektor tanulmányi évenként legfeljebb öt nap tanítási szünetet engedélyezhet. A dékán a rektor által engedélyezett szüneten kívül félévenként legfeljebb két nap tanítási szünetet, indokolt esetben a kar egészének vagy egy részének óraelmaradást engedélyezhet. 10. A Képzési és Kimeneti Követelmények (1) Az alap- és mesterképzésben megszerezhető végzettség, illetve szakképzettség követelményeit a Képzési és Kimeneti Követelmények határozzák meg. (2) Az egyetemi alapképzésben megszerezhető végzettség illetve szakképzettség követelményeit a jóváhagyott Tantervek, valamint jelen szabályzat 43. -ban meghatározott átmeneti rendelkezések határozzák meg. 11. Hallgatói jogviszony, beiratkozás (1) A hallgató az egyetemmel áll hallgatói jogviszonyban. A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony létesítésének előfeltétele az intézménybe való felvétel (honvéd tisztjelölt hallgató esetén az ösztöndíj szerződés megkötése is), átvétel illetve párhuzamos képzésben való részvétel engedélyezése. A felvett, de be nem iratkozott pályázó hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik, ezért a regisztrációs időszak befejezésével a névjegyzékből törölni kell. Az egyetem a beiratkozott hallgatókat nyilvántartja. A beiratkozott hallgatóról törzslapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adatait, valamint a tanulmányok folytatásával, a hallgatói jogviszonyból adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat. Az egyetem a hallgatók személyes adatait a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig kezeli. (2) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmá-

23 23 nyait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. A hallgató a bejelentését a szorgalmi időszak megkezdését követő egy hónapon belül visszavonhatja. Amenynyiben a bejelentkezett hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szüneteltetését az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi (vizsga) követelményének sem. Amennyiben a hallgató tanulmányait szünetelteti, az adott féléve passzív félévnek minősül. (3) Az egyetem hallgatója lehet az, aki felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, egyetemi szintű alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint doktori (PhD) képzésben vesz részt, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. (4) A hallgató jogviszonya szerint lehet: a) honvéd tisztjelölt: a Honvédség tényleges állományának azon tagja, aki a katonai felsőoktatási intézménybe honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert, ennek időtartama alatt ösztöndíjszerződés alapján a Honvédség erre kijelölt, a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetnél, az MH Ludovika Zászlóaljnál (a továbbiakban: Zászlóalj) tisztjelölti szolgálati viszonyban, és ezzel egyidejűleg a katonai felsőoktatási intézménnyel hallgatói vagy ezt előkészítő jogviszonyban áll; b) A hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony: az ösztöndíjszerződés megkötésével egyidejűleg a katonai felsőoktatási intézmény a honvéd tisztjelöltet hallgatói jogviszony létesítése nélkül nyilvántartásba veszi, vele a hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszonyt létesít. A hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony a nyilvántartásba vételt követően egy félév időtartamú, amely alatt a honvéd tisztjelölt a katonai alapfelkészítésen veszt részt. c) kettős jogállású hallgató: a katonai vagy a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos vagy szerződéses állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat; d) polgári hallgató, aki felvételt nyert és beiratkozott, de nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá. A polgári hallgató a finanszírozás módjától függően lehet az államilag

24 24 támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgató, vagy költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató. (5) A hallgatói jogviszony - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az intézménybe történő beiratkozással jön létre. Hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű. (5/A) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személlyel a Honvéd Vezérkar főnöke ösztöndíjszerződést köt. A katonai alapfelkészítés ideje alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnal hatállyal megszüntetheti. A tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése esetén a honvéd tisztjelölt azon a szakon, amelyre felvételt nyert polgári hallgatóként akkor folytathatja a tanulmányait, ha a) az adott szakon folyik civil képzés, b) rendelkezésre áll államilag támogatott létszám vagy vállalja a költségtérítéses képzésen való részvételt, és c) a tisztjelölti szolgálati viszony nem a honvéd tisztjelölt érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg. Az egészségügyi ok a Honvédség érdekkörében felmerült oknak minősül. (5/B) A katonai alapfelkészítés sikeres teljesítésével a hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony megszűnik, és a honvéd tisztjelöltnek hallgatói jogviszonya keletkezik. Amennyiben a honvéd tisztjelölt nem kíván hallgatói jogviszonyt létesíteni, tisztjelölti szolgálati viszonyát közös megegyezéssel meg kell szüntetni. (6) A hallgató köteles az első félévre beiratkozni, a további félévekben tanulmányainak folytatását (regisztrálni), vagy szüneteltetését bejelenteni. A beiratkozás, illetve a regisztráció feltételei: a) az első félévre a felvételi követelmények teljesítése; b) honvéd tisztjelölt esetén, az ösztöndíjszerződés megkötése, illetve érvényessége; c) a további félévekre a honvéd tisztjelölt esetén az ösztöndíjszerződés érvényessége; d) az államilag nem támogatott képzések esetében az a) pontban meghatározottak, valamint a képzési költségek befizetésének igazolása (NEPTUN rendszerben történt visszaigazolása), vagy a kötelezettségvállalási nyilatkozat leadása és a kötelezettségnek a leadástól számított 15 banki munkanapon belül történő teljesítése.

25 25 A beiratkozási adatlappal együtt leadott évhalasztási kérelem esetén az államilag nem támogatott (költségtérítéses) képzésben részt vevők költségtérítési díjat nem fizetnek, részükre passzív félévet kell regisztrálni. (7) A beiratkozás és bejelentkezés időszaka a regisztrációs időszak. (8) Amennyiben a hallgató a regisztrációt saját hibájából elmulasztja, hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kell, részére passzív félévet kell regisztrálni. Amennyiben a hallgató egymást követő két alkalommal elmulasztja a regisztrációt, (a 11. (15) d) bekezdés szerint) két alkalommal írásban fel kell szólítani a pótlásra. Ha a regisztrációt ennek ellenére nem hajtja végre, hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. (9) Bármely képzési ciklusban, felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben folyó képzés lehet államilag támogatott, függetlenül annak munkarendjétől. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony is lehet államilag támogatott képzés. Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett polgári hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére l kérelme alapján - az egyetemünkön költségtérítéses formában tanulmányokat folytató polgári hallgató léphet, amennyiben a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlaga magasabb, mint 3,5. (10) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel növelhető. A támogatási időbe be kell számítania a megkezdett, államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

26 26 (11) Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt az honvéd tisztjelölt és kettős jogállású hallgatók esetében a beiskolázó egyetértésével -, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. (12) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő a honvéd tisztjelölt és kettős jogállású hallgatók esetében a beiskolázó egyetértésével - legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja. (13) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. (14) A hallgatói jogviszony megszűnik: a) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján, honvéd tisztjelölt hallgatók esetében a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján, amennyiben a rendes képzési időszak alatt a sikeres záróvizsga mellett az előírt nyelvvizsga követelményt is teljesítették; b) ha a hallgató írásban bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján; c) az egyetem rektorának határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerőre emelkedésének napján; d) kizárás fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésének napján. A fegyelmi büntetést megállapító határozat, annak közlésétől számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadható. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy példányának megküldésével értesítenie kell; e) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján; f) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségtérítéses képzésben sem kívánja azt folytatni;

27 27 g) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát fizetési hátralék miatt a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; h) a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya megszűnésével. (15) A hallgatói jogviszony a (14) bekezdésben foglaltakon túl elbocsátással akkor szüntethető meg, ha: a) az egyetemen a hallgató által látogatott szak (szakirány) oktatása megszűnt; b) a hallgató körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor támasztott alkalmassági követelményeknek; c) tanulmányi elégtelenség miatt, amennyiben a hallgató az ETVSZ-ben és a szak tantervében meghatározott tanulmányi és kritériumkövetelményeket nem teljesítette. A honvéd tisztjelölt a tanulmányi kötelezettségét a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladóan önhibájából nem teljesítette, vagy az általa teljesített tanulmányi kötelezettség nem éri el a Honvédség által meghatározott követelményszintet. d) a hallgató egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre. e) amennyiben a hallgató az ETVSZ 11. (25) bekezdésében leírt követelménynek nem tesz eleget; f) a c) és a d) bekezdésben leirt esetekben akkor, ha a hallgatót - legalább két alkalommal - írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. Az írásban történő figyelmeztetés végrehajtása a TO feladata, melynek határideje az első esetben az esedékesség keletkezésétől számított 5 munkanap, második esetben 15 munkanap. Amennyiben a hallgató a mulasztásának pótlását az első felszólítás postázását követő 20 munkanapon belül nem kezdeményezi, hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. (16) A hallgatói jogviszony megszüntetésére a polgári és kettős jogállású hallgatók esetében a (14). a), b), e) bekezdésekben, valamint a (15) a) bekezdésben leírt okok miatt a dékán, honvéd tisztjelölt hallgatók estében, valamint a (14) c), d), f), g) és a (15) a), b), c) d), e), f) bekezdései esetén a rektor határoz. Az egyetem az elbocsátást köteles megindokolni. Az

28 28 indoklásból az elbocsátás okának világosan ki kell tűnnie, továbbá szükség esetén az egyetemnek kell bizonyítania, hogy az elbocsátás indoka valós és okszerű. (17) A hallgató a (15) bekezdés a) és b) pontja alapján csak akkor bocsátható el, ha más intézménybe vagy intézményen belül más szakra nem irányítható át, vagy ha az átirányítást a hallgató nem vállalta. Az átirányítási kötelezettségre nem hivatkozhat a hallgató, ha a (15) bekezdés b) pontja szerinti körülményváltozás neki felróható. (18) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból. (19) A hallgatói jogviszony megszűnése esetén annak a volt hallgatónak a részére, akinek legalább egy érvényes féléve van, a leckekönyvet ki kell adni. A leckekönyvbe minden esetben be kell jegyezni a hallgatói jogviszony megszűnésének módját és okát. (20) Az elbocsátást a hallgatóval írásban kell közölni, melynek indoklást is kell tartalmazni. (21) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni honvéd tisztjelölt, illetve kettős jogállású hallgató esetében a szerződő fél, illetve a beiskolázó egyetértésével, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. (22) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (19) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. (23) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 20. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó II. ÉVES FOGORVOSTAN-HALLGATÓKNAK A 9002K_N tanterv, Alapozó ismeretek Érvényes: 2013/2014. tanév KREDITRENDSZER 1.A kreditrendszer alapfogalmai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára Budapest, 2015 1 1 4 9 B u d a p e s t, V á r n a u.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23.

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat A módosítás a 2014/2015.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM

JOGSZABÁLY. LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 12. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2007. évi CIV. törvény a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 2689 HATÁROZATOK 142/2007. (VII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

CONCILiUM Hungary Kft.

CONCILiUM Hungary Kft. CONCILiUM Hungary Kft. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Érvényes: 2011. augusztus 01.től A CONCILiUM Hungary Kft. (a továbbiakban CONCILiUM) a képzés hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjét, valamint képzését

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK Általános Orvostudományi Kar Kisokos ÁOK - HÖK 2014/2015 Dékán Prof. Dr. Hunyady László Semmelweis Egyetem ELÉRHETŐSÉGEK Dékáni Hivatal Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefonszám: 061 4591500 (központi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 3.10. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZÁMÍTÓGÉPES TANULMÁNYI RENDSZERÉNEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalom Általános rendelkezések... 3 A) JUTTATÁSOK... 4 A hallgatói juttatások forrásai... 4 A hallgatói juttatásokra vonatkozó kifizetési határidő...

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya a Főiskola évente meghirdetett alap-, illetve mesterképzési szakjaira

Részletesebben