A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje"

Átírás

1 Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak a Tanulmányi Bizottságnak, valamint a Kreditbizottságnak címzett, a következő tanulmányi félévet közvetlenül érintő beadványait legkésőbb a vizsgaidőszak lezártát követő egy héten belül kell benyújtania az illetékes tanulmányi előadóhoz - szakváltoztatást, - műveltségi területi vagy szakirány-változtatást, - tagozatváltoztatást, - finanszírozás változtatást, - kedvezményes (egyéni) tanulmányi rendet kérést érintően. (2) A fenti határidő vonatkozik a Szabályzat 10. (3) bekezdésében foglaltakra is. (3) A K.(1) bekezdésben foglalt, határidőn túl érkezett beadványok méltányosságból bírálhatók el. Ad 3. (1)-(4) K. (1) a) A Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: TB) elnökét a tagok maguk közül választják. A TB titkára a Dékáni Hivatal vezetője, aki szavazati jog nélkül vesz részt a bizottság munkájában. b) A Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: KB) elnöke a tanulmányi dékán-helyettes, tagjai a szakfelelősök, illetve képviselőjük. (2) A karon egy TB és egy KB működik. A TB-ben biztosítani kell a tanulmányaikat különböző szakokon (és formában) folytató hallgatók képviseletét. (3) A kari TB létszáma: 10 fő A kari KB létszáma: 5 fő (4) A bizottságok maguk határozzák meg ügyrendjüket a következők figyelembevételével: 1

2 a) A bizottság akkor határozatképes, ha oktató és hallgató tagjainak több mint fele külön-külön is jelen van. b) A bizottság határozatait a jelenlévő tagjainak egyszerű többségi szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. c) A bizottság döntései előtt szükség szerint kikéri az illetékes tantárgyfelelős/ szakfelelős/tanszékvezető véleményét. d) A bizottság - kivéve a visszavétel, az átvétel, a párhuzamos képzés, az egyéni tanulmányi rend, a tagozatváltoztatás és a szakváltoztatás engedélyezését - egyes jogköreit minősített többséggel átruházhatja a bizottság elnökére. e) Az elnök az átruházott hatáskörben történő döntés előtt köteles kikérni a hallgatói önkormányzat elnökének vagy képviselőjének és az illetékes tantárgyfelelős/szakfelelős/tanszékvezető véleményét. Ad 8. (7) K. (1) A tantervi követelmények korábbi teljesítését a szorgalmi időszak második hetének végéig, illetve átvétel esetén az átvételi kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell. Ad 9. (1)-(2) K. ( 1) A tantárgyi programok akkreditálását a Kari Akkreditációs Bizottság végzi. Ad 10. (2) K. (1) A kar dékánja jogosult a kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre hallgatókat felvenni. Ad 10. (3)-(4) K. (1) Abban az esetben, ha az átvett hallgató olyan intézményből jön kreditrendszerű képzést folytató szakunkra, amelyben nem kreditrendszerű oktatás folyt, illetve évkihagyás után folytatja tanulmányait, ha a Kreditátviteli Bizottság a korábban teljesített tantárgyat és eredményét elismeri, a fogadó szakunk tantervében meghatározott kreditpontot kapja. (2) Az átvétel előzetes, illetve a megkezdett tanulmányokkal párhuzamosan teljesítendő feltételeiről az átjelentkező hallgató eddigi tanulmányait és az érintett tantárgyfelelősök javaslatát figyelembe véve a K. Bizottság dönt. 2

3 (3) Az átvételről való döntés keretében határozni kell a következőkről: a) A Szabályzat 18 (1) bekezdésben foglalt. feltételek teljesülése, megléte. Különösen méltánylandó körülmények, okok. b) A hallgató melyik évfolyamra, melyik szakra, tagozatra, képzési formára vehető át. c) Az átvétel előtti előzetes követelmények teljesítése: meghatározandók az előírt elméleti és gyakorlati foglalkozások, ezek teljesítésük feltételei az ezekről történő számonkérés módjai, határideje, a tanulmányok megkezdése a karon, hozott kreditértékek elismerése. d) Megkezdett tanulmányokkal párhuzamosan teljesítendő feltételek. Ennek keretében meg kell állapítani a teljesítendő elméleti és gyakorlati feladatokat és az ezt igazoló számonkérési módokat, határidőket is, a követelmények teljesítését igazoló kreditértéket. e) A (4) bekezdés szerinti kreditpontok meghatározása. (4) A 3. bekezdésben meghatározott eljárás alapján kell elkészíteni az átvételi határozatot. Ebben fel kell hívni a hallgató figyelmét arra, hogy a 3. bekezdés d) pontja alapján meghatározott feltételek teljesítéséig hallgatói jogviszonya a karon csak ideiglenes. Tájékoztatni kell a hallgatót, hogy amennyiben az előírt feltételeket az előírt határidőre nem teljesíti, csak nagyon indokolt esetben kaphat határidő hosszabbítást, s csak a megkezdett tanulmányait követő 45 napon belül. Tájékoztatni kell a hallgatót a határozattal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségéről. (Szabályzat 5. ) (5) A 3. bekezdés d) pontjában említett vizsgákat a félév átlagába nem lehet beszámítani. (6) A kar egyik szakáról a másikra az a hallgató vehető át, aki legalább egy érvényes félévvel rendelkezik. Ettől eltérni csak különleges méltánylandó indokok alapján lehet (pl. olyan egészségkárosodás, mely a szakon folytatandó tanulmányokat lehetetlenné teszi). (7) Műveltségi terület változtatására a hallgató kérelmére - indokolt esetben - a műveltség területi képzés indulását követő I. félév elejéig, idegen-nyelvi műveltségi terület változtatására a II. félév végéig van lehetőség. Szakirány változtatás esetén is az előzőeket kell alkalmazni. Változtatáshoz az engedélyt a TB adja az elbocsátó és fogadó tanszék vezetőjének véleményét meghallgatva. Különleges méltánylást igénylő esetben műveltségi terület változtatására e határidőkön túl a TB javaslatára a dékán adhat engedélyt. 3

4 (8) Ha a hallgató tanító szakra kéri átvételét, ez csak akkor engedélyezhető, ha érvényes alkalmassági vizsgával is rendelkezik, vagy a határozat meghozatala előtt eredményes alkalmassági vizsgát tesz. (9) Karon belüli szakváltoztatást a bizottság engedélyezhet. A döntés meghozatala előtt a bizottságnak ki kell kérnie a szakfelelősök véleményét. (10) A hallgató kérelmére tanulmányai során egy alkalommal tagozatváltoztatás engedélyezhető. Levelező tagozatról nappali tagozatra - ugyanolyan finanszírozási módra - az a hallgató vehető át, aki legalább egy érvényes lezárt félévvel rendelkezik, és tanulmányi átlaga meghaladja a 4,5-et, és vállalja a teljes idejű képzésre vonatkozó szabályokat. Tagozatváltoztatást a TB engedélyezhet. Államilag finanszírozott képzésre a hallgató csak akkor vehető át, ha a korábbi statisztikai adatokhoz képest üresedés van. (11) Szakváltoztatás és tagozatváltoztatás esetén is a l 4. bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. (12) A KB az 1-4. pontok alapján 8 napon belül határozatot készít, melyet a TB rendelkezésére bocsát. A TB a döntését ezt követően 8 napon belül meghozza, és erről értesíti az átlépőt. (13) Újabb szak felvétele második vagy további alapképzésben rendes (új) felvételi eljárás keretében történhet. Második műveltségi terület vagy második szakirány felvételére - a Tanulmányi Bizottság engedélyével - csak költségtérítéses képzésben van lehetőség. Ad 10. (5) K. (1) A hallgatónak a regisztrációs héten, illetve a szorgalmi időszak első hetének végéig, vagy az átvételi határozat kézhezvételétől számított egy héten belül személyesen kell beiratkozni/bejelentkezni. Ad 10. (6)-(14) K. (1) A bejelentést a szorgalmi időszak megkezdése előtt írásban kell megtenni a Tanulmányi Osztály évfolyam-előadójánál vagy adminisztrátoránál. (2) Az összefüggő két féléves szüneteltetés írásbeli bejelentésre csak egy alkalommal adható. (3) Rendkívüli méltánylást indokoló esetben a tanulmányi dékán helyettes engedélyezheti az első félévre is a tanulmányok szüneteltetését. 4

5 Ad 14. (1)-(3) K. (1) Párhuzamos képzés esetén a hallgatónak mindkét felsőoktatási intézményben/karon, minden szakon külön leckekönyve van. (2) a) Ha a nappali tagozatos hallgatónk karunkon kívánja második diplomáját megszerezni párhuzamos képzés keretében, azt akkor teheti nappali tagozaton, amennyiben órarendileg biztosított, hogy az óralátogatási követelményeket teljesíteni tudja. Szakfelelősi és dékán-helyettesi engedéllyel félévente 3 tantárgyat/kurzust levelező tagozati csoportokkal együtt is teljesíthet (óralátogatás és vizsga). b) A nappali tagozatos hallgatók második szakot levelező tagozaton is végezhetnek. Félévenként, ha az órarend azt megengedi, maximum 3 tantárgyat nappali tagozaton is teljesíthetnek. Ezt a félév elején engedélyeztetni kell a szakfelelőssel és a dékán-helyettessel. (3) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgató kérheti a másik egyetemen, főiskolán eredményesen lezárt stúdiumainak beszámítását, illetve azok alapján a vizsgakötelezettségek alóli felmentését. Ilyen esetekben a tárgyak egyenértékűségéről, illetve elfogadhatóságáról a tantárgyfelelősök véleménye alapján a KB dönt. (4) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak ugyanúgy teljesítenie kell minden követelményt, továbbá ugyanúgy vonatkoznak rá a hallgatókra vonatkozó rendelkezések, mint az első alapképzésben részt vevő hallgatókra. Ad 15. (1)-(6) K. (1) A hallgató a (4) bekezdésben említett tantárgyak mellett más felsőoktatási intézmény valamely tantárgyát is felveheti, és abból vizsgát tehet, feltéve, ha ezt a fogadó intézmény engedélyezi. Az ilyen - áthallgatás alapján tett - vizsga a hallgató átlageredményébe nem számít be, hacsak az illetékes tanszék ezt választható tárgyként el nem ismeri. (2) A hallgató a tantervben előírt és kötelezően választható tantárgy helyett más felsőoktatási intézmény azonos jellegű tantárgyát is felveheti mindkét illetékes tanulmányi bizottság engedélyével, és abból vizsgát tehet. Az ilyen vizsgát úgy kell tekinteni, mintha azt a hallgató saját intézményében tette volna. (3) Ha a hallgató a karon más szak tantárgyaiból tesz vizsgát áthallgatás keretében, az a hallgató átlageredményébe nem számít be, hacsak valamelyik tanszék választható tárgyként el nem ismeri. 5

6 (4) Amennyiben más felsőoktatási intézmény hallgatója a karon oktatott valamely tantárgyat vagy tantárgyakat leckekönyvébe is fel akarja venni, és vizsgázni is akar, az illetékes tanszékvezető írásbeli javaslatára a TB engedélyével teheti meg. Ad 16. (1) K. (1) A külföldi részképzés az áthallgatás különleges esete. Ez esetben a tanszékek javaslatára a TB és a KB tételesen rendelkezik a beszámítható tantárgyakról. Ad 20. (1)-(13) K. (1) A NEPTUN-rendszerben és a leckekönyvben felvett tantárgyaknak/kurzusoknak mindenben meg kell egyezni. A leckekönyvi tantárgyfelvételt a Tanulmányi Osztály etikett beragasztással végzi. (2) A tantárgyfelvétel (kreditfelvétel) szabályozása Az adott félévben a hallgató felelőssége a tantárgyak és kreditek határidőre történő felvétele a mintatanterv alapján. Az ösztöndíjszámításhoz szükséges tanulmányi átlag számításához maximum 36 kredit vehető figyelembe, mely megfelel a felsőoktatási törvényben előírt, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditmennyiség 20 %-kal növelt értékének félévekre osztott átlagának. A tanulmányi átlag számításánál figyelembe kell venni valamennyi, a képzési és kimeneti követelményekben előírt egy szakirány vagy műveltségi terület egy félévben teljesített A és B tárgyát. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditmennyiség szabadon választható mértékét a szak mintatantervében szereplő tantárgyválasztékból kell teljesíteni. A leckekönyv leadásakor jelezni kell azokat a szabadon választott tantárgyakat, melyeket be kíván számíttatni az ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló összesen 36 kreditbe (figyelembe véve e szabályzat 33. K (1) bekezdésében foglaltakat). A tantárgyfelvétel lezárása után módosításra nincs lehetőség. Ad 23. (1)-(11) K. (1) Felmentést kaphat a hallgató egyes tantárgyak tanulmányi és vizsgakötelezettsége alól az áthallgatás, illetőleg külföldi részképzés keretében folytatott tanulmányai és elismert vizsgái alapján is. 6

7 (2) A felmentés feltétele, hogy a teljesített tantárgy programja feleljen meg a teljesítendő tantárgyi programnak, illetve azzal legyen egyenértékű. A kérelmekről és a beszámítható kreditértékről a tantárgyfelelős véleményét meghallgatva a TB és a KB elnökei döntenek. Ad 25. (1)-(6) K. (1) Az egyéni tanulmányi rendet legkorábban a 4. félév lezárása után a TB engedélyezheti, a tanulmányi idő alatt összesen 2 félévben. (2) Az egyéni tanulmányi rend olyan hallgatónak engedélyezhető, aki: a) valamely szakterületen kiemelkedő, bizonyított elméleti-gyakorlati teljesítménnyel rendelkezik; b) kiemelkedő országos, illetve nemzetközi szintű sportoló; c) félévet meg nem haladó külföldi részképzési meghívást, illetve ösztöndíjat kapott; d) országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselő; e) külön méltánylást igényel szociális, illetve egészségügyi indokok alapján; f) párhuzamos képzés keretében is tanulmányokat folytat; g) tanulmányainak megfelelő munkahelyhez jut a képzés utolsó tanévében. (3) Egyéni tanulmányi rend a 2. bekezdés a-g) pontjaiban foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor adható, ha a hallgató korábbi tanulmányai során bizonyította, hogy a követelményeket egyéni felkészülés alapján is képes teljesíteni. (4) Az engedély alapján a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, vizsgáit a vizsgaidőszak előtt is leteheti, a soron következő oktatási időszak tárgyait leckekönyvébe előre felveheti, az oktatási időszakot hamarabb lezárhatja, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet. Az egyéni és csoportos gyakorlatokon való részvétel alól azonban felmentés nem engedélyezhető. Az egyéni tanulmányi rend nem jelentheti a tantervben meghatározott képzési idő megrövidülését. (5) A kari hallgatói önkormányzat elnöke kérésére megbízatásának időtartamára egyéni tanrendben részesül. (6) Az egyéni tanulmányi rend alapján tanuló hallgatók számára az egyes tantárgyakból adódó tanulmányi kötelezettségek teljesítésének módját és idejét a tantárgyfelelősök (oktatók) határozzák meg. A hallgató a félév elején köteles erről az oktatótól tájékoztatást kérni. (7) Az egyéni tanulmányi rend alapján történő felkészülést a tanszékek (oktatók) konzultációkkal segítik. 7

8 (8) Az egyéni tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatónak is le kell tennie az összes kötelezően előírt vizsgát, teljesíteni kell a kötelező gyakorlatokat, továbbá szakdolgozatot kell készíteni és záróvizsgát kell tenni. (9) A dékán mérlegelése alapján az egyéni tanulmányi rendre vonatkozó engedély visszavonható. Ad 27. (1)-(2) K (1) Karunkon az előadások látogatása kötelező. Igazolt hiányzásnak csak a mintatantervben szereplő szakmai gyakorlatok, illetve nemzetközi csereprogramokban való részvétel miatti hiányzás, valamint az engedélyezett kedvezményes (egyéni) tanulmányi rend szerint tanulók hiányzásai minősülnek. (2) A gyakorlati foglalkozásokon való részvételre az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Az egyéb hiányzások pótlásának lehetőségeit és körülményeit, teljesítésének módját hallgatói kérésre a tárgy oktatója határozza meg. (3) Gyakorlati és szemináriumi foglalkozások a) A gyakorlati, szemináriumi foglalkozások látogatása kötelező. Ezekről csak a mintatanterv szerinti kötelező hospitálások és tanítási gyakorlatok miatt lehet hiányozni. Egyéb elháríthatatlan ok (pl. betegség) miatti hiányzás esetén - írásbeli kérelemre - a tanszékvezető dönt a tantárgy oktatóját meghallgatva arról, hogy a gyakorlati jegy megszerezhető-e és milyen feltételek teljesítésével. b) A szakmai, gyakorlati képzés foglalkozásairól történő távolmaradás általában nem pótolható, ám ha: - a hallgató legfeljebb 2 alkalommal indokoltan marad távol, a pótlást az illetékes szakvezető engedélyezheti, feltételeit meghatározhatja, de a pótlás csak az adott félévben lehetséges; - ha a hallgató rendkívüli esetben (betegség stb.) a gyakorlati képzésről kettőnél több alkalommal hiányzik, az illetékes dékán-helyettes dönt arról a szakvezető tanító/tanár véleményét kikérve, hogy a pótlás lehetséges-e vagy sem; - összefüggő tanítási, ill. terepgyakorlat (tábor) az adott félévben nem pótolható, ilyen esetekben az aláírást meg kell tagadni; amennyiben ez az előkövetelményi rendszert érinti, az abban foglaltakat érvényesíteni kell. (4) Ha a hallgató egyéni tanulmányi rend alapján folytatja tanulmányait, és az óralátogatások alól teljes vagy részleges felmentést kapott, a követelményeket a 8

9 tanszékek (tantárgyfelelősök) által meghatározott módon kell teljesítenie. Szakmai gyakorlati képzés teljesítése alól az egyéni tanulmányi rend nem mentesít. (5) A tantárgyfelelősök határozzák meg a párhuzamos képzésben vagy áthallgatásban részvevők részére a követelmények teljesítésének módját. A végrehajtásért a tantárgy oktatója a felelős. (6) A hallgató - indokolt esetben - előzetes engedélyt kérhet a kötelező foglalkozásokról való távolmaradásra: egy tanítási óráról az órát tartó oktatótól, több tanítási napról (6 napot meg nem haladóan) a tanulmányi dékán-helyettestől. (7) A gyakorlati jegyet a szorgalmi időszak végéig kell megszerezni és a NEPTUN-ba, valamint a leckekönyvbe bevezetni. A szakmai gyakorlati képzés foglalkozásairól történő távolmaradás általában nem pótolható, ám ha (8) A hallgató legfeljebb két alkalommal marad távol, a pótlást az illetékes szakvezető/gyakorlatvezető engedélyezi és meghatározza a pótlás feltételeit; a pótlás csak az adott félévben lehetséges. (9) Ha a hallgató elháríthatatlan ok miatt kettőnél több alkalommal hiányzik a szakmai gyakorlati képzésről, akkor a tanulmányi dékán helyettes dönt arról - a szakvezető/gyakorlatvezető véleményének kikérésével, - hogy a pótlás lehetséges-e vagy nem. (10) Összefüggő tanítási gyakorlat/tábor az adott félévben nem pótolható, ilyen esetben az aláírást meg kell tagadni; amennyiben ez az előkövetelményi rendszert érinti, az abban foglaltakat érvényesíteni kell. (11) Szakmai gyakorlati képzésen az a hallgató vehet részt, aki a gyakorlat céljának, tartalmának sikeres teljesítéséhez szükséges tantárgy-pedagógiai, illetve tantárgyi előkövetelményt teljesítette. (12) Tanító szakon a 8. féléves összefüggő szakmai gyakorlatra csak az a hallgató mehet, aki a mintatantervben előírt valamennyi tantárgy-pedagógiát és szakmai gyakorlatot teljesítette, a szükséges krediteket megszerezte. A komplex gyakorlat pótlása az adott félévben nem lehetséges. (13) Tanító szakon a záróvizsga részét képező zárótanítást a hallgató akkor tarthatja meg, ha valamennyi tantárgy- pedagógiai vizsgáját és a gyakorlati képzéseket eredményesen teljesítette. Ad 30. (1)-(2) 9

10 K. (1) Az olyan beszámolóval vagy kollokviummal számonkérendő tantárgyakból, amelynek előadásaihoz szeminárium (gyakorlat) is csatlakozik, továbbá az olyan tantárgyakból, amelyeknek a foglalkozásai csak szemináriumból (gyakorlatból) állnak, az oktatók a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján jeles és jó érdemjegyet ajánlhat meg. (2) A megajánlott értékelést (osztályzatot) nyilvánosan kell bejelenteni Ad 31. (1)-(2) K. (1) A szorgalmi időszak végén a tantárgy/kurzus tanulmányi követelményeinek teljesítését az oktató a leckekönyv aláírásával (aláírás, dátum) igazolja. (2) Ha a hallgató nem teljesíti a tantárgyi programban az aláíráshoz szükséges követelményeket, az oktató az aláírást megtagadhatja. Ez esetben az aláírás pótlására az elvégzendő feladat megjelölésével új időpontot ad, amennyiben az aláírás megtagadásának nem a hiányzás az oka. Az aláírás pótlását lehetőleg a szorgalmi időszakban kell biztosítani. (3) Ha az oktató a pótlásra nem adott engedélyt, a hallgató kérelmére (amelyet a Tanulmányi osztályra kell benyújtani) a pótlást a dékán helyettes engedélyezheti különösen indokolt esetben. (4) Az aláírás megtagadása miatt az oktató/dékán helyettes által engedélyezett pótlás elmulasztása esetén az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. (5) Az aláírás végleges megtagadása esetén a hallgató féléve a tantárgyból/kurzusból érvénytelen, nem vizsgázhat, a letett elővizsga-eredményeket törölni kell. Ad 32. (1)-(5) K. (1) A vizsgaidőszak időtartamát a tanév időbeosztásában tanévenként a dékán határozza meg. Levelező tagozaton a tandíj, illetve költségtérítés befizetése, valamint az adott tantárgyból befejezett konzultációk esetén a csoport utolsó konzultációs napja után kezdődik a vizsgaidőszak. Az érdemjegyet csak az oktató írhatja be legkésőbb a vizsgaidőszak végéig. Nappali tagozaton vizsgát az tehet, aki a tandíjat és költségtérítést befizette, az adott tantárgyból/kurzusból az aláírást megszerezte. Elháríthatatlan elérhetetlenség esetén az oktató által megállapított érdemjegyet a tanszékvezető vagy dékán helyettes beírhatja. 10

11 (2) A vizsganapokat az oktatók és a hallgatók együttesen állapítják meg. Ha az oktató által javasolt és a hallgatók által igényelt időpont között lényeges eltérés van, a hallgatók jogorvoslatért a tanszékvezetőhöz fordulhatnak. (3) A vizsgarend betartásáért, valamint a kijelölt vizsganapokra vizsgáztató biztosításáért a tanszékvezető felelős. (4) A vizsgaidőpontokat úgy kell meghatározni, hogy a hallgató a vizsgákat arányosan elosztva tehesse le, és a sikertelen vizsgákat még a vizsgaidőszakban javíthassa. (5) A Tanulmányi Osztály az önálló oktatási szervezeti egységek vezetőitől kapott adatszolgáltatást követően a vizsgaidőszak kezdetéig elkészíti és nyilvánosságra hozza a kar oktatóinak összesített vizsgarendjét (vizsganapok). (6) A megállapított időpontban a hallgató köteles a vizsgán leckekönyvével megjelenni. Vizsgahalasztás vizsgaidőszakon belüli engedélyezésére a vizsgáztató jogosult, ha azt a hallgató a vizsga megkezdése előtt kéri. (7) A hallgató nem várt akadályoztatása esetén a vizsgáról történő távolmaradását igazolni köteles. Igazolásként orvosi igazolás, vagy közlekedési akadály esetén a közlekedést bonyolító vállalat hivatalos igazolása fogadható el. Ez esetben a hallgatóval egyeztetve számára új vizsgaidőpontot kell meghatározni. Amennyiben a hallgató igazolási kötelezettségét elmulasztja, a mulasztás elégtelen érdemjegy bejegyzését vonja maga után. Kreditrendszerű képzésben vizsgaidőpontot módosítani a vizsganapot megelőzően legalább 24 órával lehet olyan vizsganapra, melyen üres vizsgahely van. (8) Az a hallgató, aki neki fel nem róható okból nem tud a vizsgaidőszakban vizsgát tenni a dékán-helyettes engedélye alapján a vizsgáztató tanárral egyeztetett időpontban a vizsgaidőszakot megelőző szorgalmi időszakban is tehet vizsgát (elővizsga), ha a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel. Az elővizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni. (9) A szóbeli vizsga eredményét az oktató a vizsga napján köteles a leckekönyvbe beírni. Amelyik hallgató leckekönyv nélkül jelenik meg, nem vizsgáztatható. (10) A kiemelkedő felkészültségű hallgató - az oktatóval történő előzetes egyeztetés után - a szorgalmi időszakban is tehet vizsgákat a tanszékvezető engedélye alapján, a követelmények teljesítése esetén. Félévenként, csoportonként általában 1 elővizsga engedélyezhető a szorgalmi időszak utolsó hetében. (11) A sikeres elővizsgát követően a hallgatót a további óralátogatás alól fel kell menteni. 11

12 (12) A hallgató az elővizsga, illetve az arra való felkészülés miatt egyéb tanulmányi kötelezettsége alól nem mentesül. Más tantárgyak órarend szerinti idejére vizsgaidőpont nem írható ki. (13) Vizsgaidőszakon túli időpontokra rendkívül indokolt esetben legfeljebb a következő félév második tanítási hetének végéig a dékán helyettes engedélyezhet vizsgahalasztást. Az így pótolt vizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának kell tekinteni. (14) Gyakorlati jegy általában nem szerezhető meg a félév szorgalmi idejének vége előtt. Indokolt esetben azonban a tanszékvezető erre külön engedélyt adhat. Gyakorlati jegy a tantárgyból félévenként egyszer javítható. (15) A NEPTUN-ba és a leckekönyvbe kizárólag oktató írhat be érdemjegyet. Ad 33. (1)-(8) K. (1) A vizsgán való jelenlét szándékát előzetesen az oktatónak/vizsgaelnöknek be kell jelenteni. A nyilvánosság - indokolt estben - a vizsgáztató döntése vagy a vizsgázó kérésére korlátozható vagy kizárható. Bármely vizsgán joga van jelen lenni a rektornak, a rektor helyetteseknek, a dékánnak, dékán helyettesnek, szakfelelősöknek, tanszékvezetőknek. (2) Szigorlatot legalább kéttagú bizottság előtt kell tenni, és arról jegyzőkönyvet kell vezetni. A szigorlat elnökét az illetékes tanszék vezetője bízza meg, lehetőleg a tanszék tanárai és docensei közül. Különleges esetekben adjunktusok is megbízhatók szigorlati elnöki feladattal. A szigorlati tétel(eke)t a hallgatók húzzák. (3) Ha a vizsgáztatást egy oktató végezte, - az első javító vizsgát - a hallgató írásbeli kérelmére - más oktató vagy bizottság előtt teheti le, - a második megismételt vizsgát bizottság előtt kell tenni. (4) A (3) bekezdésben foglalt hallgatói joggyakorlás feltételeit a tanszékvezető, másodfokon a dékán-helyettes biztosítja. (5) A vizsga eredményét a leckekönyvbe a vizsgáztató írja be, annak hitelességét aláírással és dátummal igazolja. Írásbeli vizsga esetén az eredményt a vizsganapot követő 3. napon közzé kell tenni és a leckekönyvbe be kell írni. Kreditrendszerű képzésben az oktató legkésőbb a vizsgaidőszak végéig köteles a vizsgajegyet a gépi nyilvántartásba is bevezetni. (6) A vizsgáztató a vizsga eredményét a vizsgalapra is rávezeti, azt aláírásával, dátummal ellátva a vizsgát követő napon, írásbeli vizsga esetén a vizsgát követő 4. 12

13 napig a tanszék adminisztrátorának átadja. A tanszék köteles a vizsgalapok megőrzésére. A szorgalmi időszak végéig megszerezhető vizsgajegyek nyilvántartása is a fentiek szerint történik. Ilyen esetekben a vizsgalapot a szorgalmi időszak végéig kell a tanszéki adminisztrátorhoz eljuttatni, illetve megküldeni. (7) A hallgatói vizsgaeredmények (gyakorlati jegyek, vizsgák) dokumentálása a NEPTUN-ba, a leckekönyvbe és a vizsgalapra az oktató feladata. E három dokumentumban az oktató aláírásának és a dátumnak egyezni kell. (8) A leckekönyv okirat. Hibás bejegyzés esetén javításra csak a vizsgáztató oktató jogosult. (9) A hallgató a leckekönyvbe a követelmények teljesítésére vonatkozó beírást, javítást vagy törlést nem végezhet. Ilyen esetekben ellene fegyelmi eljárást kell indítani. Ad 34. (4)-(6) K. (1) A hallgatóknak a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott minimális kreditmennyiségbe tartozó szabadon választható tárgyakat csak a szak mintatantervében közölt tantárgyajánlatból lehet választania kreditakkumuláció számításához. Ad 35. (1)-(5) K. (1) A számonkérés sikertelensége esetén a vizsgáztató köteles az elégtelen osztályzatot vagy a "nem felelt meg" minősítést a hallgató leckekönyvébe bevezetni. A sikertelen vizsgát egy tantárgyból a félévben kétszer lehet javítani (javító és megismételt javító vizsga). (2) Az elégtelen gyakorlati jegy - a tanszékvezető által meghatározott módon - tantárgyanként a vizsgaidőszak végéig egy alkalommal javítható. A gyakorlati jegy javítása javítóvizsgának számít. (3) Ha a hallgató az első négy félévben 10 elégtelen osztályzatot kapott, több vizsgát nem tehet. A hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. (4) A tanítási gyakorlatból kapott elégtelen, illetve a hiányzó aláírás pótlására a sikertelen vizsga pótlására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni (lásd még:.15.k. (1) bekezdés). (5) Ha a hallgató a szabadon választható tárgyból nem kapott aláírást, vagy munkájának értékelése elégtelen, leckekönyvéből azt a tárgyat törölni kell. 13

14 (6) Elégtelen zárótanítást egy alkalommal lehet javítani a dékán helyettes által megadott módon és időpontban Ad 36. (1)-(3) K. (1) Az újabb vizsgára a vizsgaidőszakban az érdekelt oktatónál, szigorlat esetén a tanszék vezetőjénél kell jelentkezni.. Az ilyen vizsga érdemjegyét a leckekönyv Megjegyzések rovatába "sikeres vizsga javítása" (svjav) megjelöléssel kell beírni. (2) Ha a hallgató az újabb vizsga letételére kitűzött napon nem jelenik meg, a korábban tett vizsgájának érdemjegye véglegessé válik. (3) A már lezárt félév tantárgyaiból újabb vizsgát tenni nem lehet. Ad 37. (1)-(11) K. (1) Az átvételi eljárásban elismert, illetve az adott félévben teljesítendő különbözeti vizsgajegyek a félév tanulmányi átlagába nem számíthatók be. Ad 38. K. (1) Azokat a tárgyakat, amelyeket a leckekönyv lezárásáig abba, valamint a NEPTUN-ba nem regisztráltak, törölni kell. Érvényes vizsgajegy (vizsgalap) alapján ezek a következő félévben felvehetők, óralátogatási és vizsgakövetelmények alóli mentesítéssel. Ad 41. (4) K. (1) Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a) szakdolgozatát beadta, és azt az illetékes tanszék befogadta, az opponensi bírálat védésre alkalmasnak minősítette, b) a karral szemben anyagi tartozása nincs. Ad 41. (5) K. (1) Tanító szakon a 8. félévben zárótanítást kell vezetni. 14

15 Ad 41. (6) K. (1) Amennyiben a hallgató a záróvizsgán elháríthatatlan ok miatt nem tud megjelenni, kérésére a záróvizsga időszakot követő szeptemberben záróvizsgát kell szervezni. Ad 43. (1) K (1) A szakdolgozat elkészítésének formai követelményeit kari útmutató szabályozza, melyet valamennyi szakdolgozó hallgató megkap. Ad 43. (1) K. (1) A hallgató a kar tanszékei által ajánlott vagy - esetenként - a saját maga által választott és a tanszéken jóváhagyott témát dolgozza fel, tanszékvezetői és szakfelelősi egyetértéssel. A szakdolgozat témájának illeszkednie kell az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési célokhoz. (2) A szakdolgozati témajavaslatokat a) hat és nyolc féléves képzések esetén október 20-áig, b) hét féléves képzésben március 20-áig kell közzétenni. (3) Szakdolgozati témát az a) pont szerinti képzésben részt vevőknek december 1-jéig, a b) pont szerinti hallgatóknak április 30-áig kell választani. Az erre a célra használt jelentkezési lapot a témavezető tanárral és tanszékvezetővel, valamint a szakfelelőssel kell aláíratni. A választást a tanszék és a Tanulmányi Osztály tartja nyilván. (4) A szakdolgozati témát a tanulmányi dékán-helyettes engedélyével egyszer lehet módosítani úgy, hogy a kidolgozásra két teljes félév maradjon. Ezt követően a témaváltoztatására csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. Ha a szakdolgozat címe nem egyezik meg a témakijelöléssel, vagy módosítandó, akkor a 3. pont szerint kell a pontosítást igazoltatni. (5) A szakdolgozat készítését felkért vagy kijelölt konzulens tanár segíti. (6) A szakdolgozat elkészítése során mutatott hallgatói munkáról a konzulens írásban vagy szóban tájékoztatást ad az opponensnek, aki azt bírálatában felhasználhatja. (7) A hallgatók a szakdolgozat1 példányát bekötve, valamint egy példányban CD-n nyújtják be a tanszékre az utolsó félév április 15-éig, illetve november 15-éig. A szakdolgozat elfogadásának feltétele a konzulens állásfoglalása arról, hogy a dolgozat opponensi bírálatra bocsátható. 15

16 (8) A beadott szakdolgozatról az opponens szöveges értékelést készít, és minősítési javaslatot tesz. A szöveges értékelés a záróvizsga jegyzőkönyv melléklete. Az értékelésben többek között ki kell térni arra, hogy a hallgató képes-e a szakirodalmi források önálló értékelésére vagy bizonyos fokú önálló kutatásra, tudja-e önállóan is alkalmazni a tanulmányi idő alatt elsajátított szakmai ismereteket, tisztában vane a tudományos értekezés készítésének követelményeivel. Az opponens két kérdést fogalmaz meg, amelyekre a jelölt a védés során válaszol. (9) A szakdolgozatot az illetékes tanszékvezető javaslata alapján a dékán által kijelölt oktató vagy külső szakértő véleményezi. Ha a szakdolgozat értékelésében véleménye megegyezik a konzulens tanáréval, a záróvizsga jegyzőkönyvben ezt a tényt, ha eltér attól, azt rögzíteni kell. Az írásban kialakított opponensi véleményt és kérdéseket (a javasolt érdemjegy nélkül) a hallgatóval legalább egy héttel a védés előtt ismertetni kell. (10) A hallgató záróvizsga bizottság előtt védi meg szakdolgozatát. (11) A szakdolgozat védése két részből áll: a) a jelölt rövid előadásban mutatja be dolgozatát; b) a jelölt válaszol az opponens szöveges értékelésében megfogalmazott, valamint a bizottság tagjainak szóban feltett kérdéseire. (12) Ha a konzulens és opponens egyértelműen elégtelenre értékelték a szakdolgozatot, akkor új témát kell választani. A sikertelen és az új záróvizsga (védés) között legalább három hónap különbségnek kell lennie. Ad 44. (1)-(4) K. (1) Záróvizsgán a záróvizsgázó az alábbi osztályzatokat kapja: a) tanító szakon: - a zárótanítás érdemjegye, - aszakdolgozat és védésének összevont érdemjegye, - szóbeli záróvizsga (általános tanítói és műveltségterületi feleletei értékelésének összevont) érdemjegye; b) Informatikus könyvtáros, művelődésszervező, szociálpedagógus és szociális munka egyszakos képzésen: - szakdolgozat és védésének összevont érdemjegye, - szóbeli szakos feleletének érdemjegye, c) andragógia szakon: 16

17 - a szakdolgozat és védésének összevont érdemjegye - szóbeli záróvizsga (általános andragógiai és a szakirányi felelet értékelésének összevont) érdemjegye d) kétszakos képzésen (informatikus könyvtáros-művelődésszervező): - szakdolgozat és védésének összevont érdemjegye, - szakonkénti szóbeli záróvizsga érdemjegyei külön-külön. (2) A záróvizsga érdemjegyben kifejezett eredményét az (1) pontban foglalt részjegyek átlagának egész jegyre kerekítésével a bizottság állapítja meg. (3) Annak a hallgatónak, aki két szakon folytatja tanulmányait, vagy második szakot, műveltségi területet, szakirányt vesz fel, a záróvizsgán (vizsgákon) külön-külön mindkét szak, műveltségi terület képesítési követelményében megfogalmazottaknak eleget kell tennie, kivéve a két szakdolgozat írását, ha a téma mindkét szakon elfogadható. Elfogadta a Kari tanács 27/ (II. 22.) KT sz. határozatával február 22- én. Dr. Barkó Endre dékán dr. Baran Alexandra kari titkár 17

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99

Egyetem SZABÁLYZAT. 2011. április 1/99 SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2011.04.05. - Széchenyi István Egyetem S ZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER T TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZATT 2011. április M:\WORD\SZABALY\Egyetemi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete

Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Hallgatói Követelményrendszer VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Művészeti, Nevelési és Sporttudományi Kar kari melléklete Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

GyIK: gyakran ismételt kérdések

GyIK: gyakran ismételt kérdések GyIK: gyakran ismételt kérdések Mi a beiratkozás-bejelentkezés eljárás módja? A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely NEPTUN rendszerben a kurzusok felvételével, illetve a beiratkozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. II. 1 2015. IX. 4. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK

Általános Orvostudományi Kar. Kisokos ÁOK - HÖK Általános Orvostudományi Kar Kisokos ÁOK - HÖK 2014/2015 Dékán Prof. Dr. Hunyady László Semmelweis Egyetem ELÉRHETŐSÉGEK Dékáni Hivatal Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Telefonszám: 061 4591500 (központi

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II.

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Hatályos: A 2014/2015. tanév II. A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2014/2015. tanév II. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 20 A HALLGATÓI

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központja gépészmérnök, villamosmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, könnyűipari mérnök valamint mérnök informatikus

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. Felnőttoktatási szabályzat. a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola a szakközépiskolai és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők számára Budapest, 2015 1 1 4 9 B u d a p e s t, V á r n a u.

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III.2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. (2)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23.

A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI. - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. A TANULMÁNYI ÉS VISZGASZABÁLYZAT FŐBB MÓDOSÍTÁSAI - összefoglaló a tanulmányi szervezetek szakmai felkészítő napjára - 2014. szeptember 23. 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat A módosítás a 2014/2015.

Részletesebben

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése

Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése Juttatási és térítési szabályzat kari kiegészítése 104. A hallgatók részére nyújtható támogatások I. A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem

SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 A speciális igényű hallgatók ügyeiben illetékes

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró

Bevezetés... 4 I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szabályzat hatálya... 4 2. A hallgatói juttatások és térítési díjak ügyében eljáró Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA FACULTAS 1787 SCIENTIARUM

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. II. 18 2015. II. 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KOLLÉGIUMI SZABÁLYZATA Budapest 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6

TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai... 6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT 2007. 1 1 Egységes szerkezetben a módosításairól szóló CCXLII/2007. (XI. 26.) Szen. sz., a CCLXI/2007. (XII. 17.) Szen. sz., a XXXII/2008. (III. 31.) Szen.

Részletesebben