SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Oktatási Bizottsága a. sz, határozatával jóváhagyta.

3 Tartalom 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, célja és hatálya 8 2 Az intézményegység adatai 8 3 Az intézmény által ellátott tevékenységek Ellátott feladatok: Az intézményegység alaptevékenységei és azok forrásai: Az intézményegység további szakfeladatai és azok forrásai Az intézményegységi feladatmutatók megnevezése Az intézményegység egyéb tevékenységei: Az intézményegység feladata Az intézmény bélyegzői és használatuk módja Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Aláírási és bélyegzőhasználati jogkör A törvényes működés alapdokumentumai 12 4 Az intézmény működésének rendje Az intézmény vezetésének szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás A Vezetői Testület jogköre A Vezetői Testület döntési joga Javaslattételi, véleményezési jog Egyéb testületek Adott feladat megoldására alakult munkacsoportok Az intézmény nyitva tartása A vezetők benntartózkodásának rendje 18

4 4.6 Az iskola területére történő belépés és benntartózkodás rendje Az iskola termeinek, létesítményeinek, közös tereinek használati rendje Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Egyéb rendelkezések A felnőttoktatási feladat-ellátási hely működésének sajátos szabályai 21 5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés megszervezése A belső ellenőrzés célja Az ellenőrzést végzik Az ellenőrzés formái: 23 6 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Kapcsolat a Mecsekaljai Iskola intézményegységeivel (részlet a Mecsekaljai Iskola SZMSZ-ének 4.2 pontjából) Az intézményegységen belüli kapcsolatok A vezetői helyettesítési rend A vezetők és az iskolai szervezetek közötti kapcsolattartás formája 24 4

5 6.3.1 Az iskolaközösség Az iskolai közalkalmazottak közössége A szülői szervezetek A nevelőtestület A pedagógusközösségek A szakmai munkaközösségek 28 7 A nevelőtestület által átruházott feladatok és a beszámolás rendje 28 8 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja 28 9 Az ünnepélyek és megemlékezések rendje, az intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az intézmény ünnepélyes rendezvényei Az intézmény hagyományos rendezvényei A hagyományápolás külsőségei Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások A tanuló-és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége Az intézményi óvó-védő előírások A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tudnivalók A tanórán kívüli foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások célja: 32 5

6 12.2 A tanórán kívüli szervezett foglalkozás formái Szervezett eseti foglalkozások Tanulmányi és sportversenyek A felnőttoktatás formái Az iskolában működő diákönkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések A felnőttoktatási feladat-ellátási hely sajátosságai A diákbizottság (diákönkormányzat) véleményezési és egyetértési jogköre A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanulók jutalmazását a házirend szabályozza az alábbiak szerint: A mindennapi testedzés biztosítása és a sportköri kapcsolatok Az iskolai könyvtár működésének rendje A könyvtár adatai Személyi feltételei Fenntartása, felügyelete, szakmai irányítása A könyvtár feladatai: Állományalakítás A nyilvántartásnál alkalmazott dokumentumok a következők Az állomány védelme 37 6

7 Az állomány védelme a normatív kedvezmény alapján járó kölcsönzött könyvek Az állomány elhelyezése Az állomány feltárása Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtár gazdálkodása Az iskolai tankönyvellátás rendje a 2. sz. melléklet szerint történik A pedagógusok által készített eszközök használatáról Záradék 39 7

8 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, célja és hatálya A Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és -folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az intézménnyel közalkalmazotti és munkaviszonyban (főállásban, mellékfoglalkozásban, részfoglalkozásban), valamint tanulói jogviszonyban álló személyekre. A Szervezeti és Működési Szabályzat visszavonásáig érvényes. Módosítási javaslatot a nevelőtestület tagjai egyénenként vagy csoportosan is tehetnek az iskola igazgatójának. A módosításhoz az intézményegység nevelőtestülete kétharmadának igenlő szavazata szükséges, és a módosítás a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozatlan időre szól és az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az előző Szervezeti és Működési Szabályzat érvényét veszti. Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézményegység valamennyi dolgozójára nézve kötelező. 2 Az intézményegység adatai Az intézményegység neve: Testnevelési Általános és Középiskola Rövidítése: TÁSI Az intézményegység címe: 7633 Pécs, Radnóti M. u. 2. Az intézmény fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodási jogkörrel. Az intézmény székhelye: 7633 Pécs, Bánki D. u. 2. OM azonosító: Szakágazati szám: Törzsszám: Az alapító okirat száma, kelte: /2007 (07.01.) Együttműködő intézmény: Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Az intézmény székhelye: 7633 Pécs, Veress E. u Az intézmény által ellátott tevékenységek 3.1 Ellátott feladatok: általános iskola: 8 évfolyamos 8

9 gimnáziumi oktatás: 4 évfolyamos szakközépiskolai oktatás gimnáziumi felnőttoktatás Az intézményegység alaptevékenységei és azok forrásai: A szakfeladat megnevezése Száma Forrása Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon emelt szintű testnevelés 4 évfolyamos gimnázium, emelt szintű testnevelés és számítástechnika Költségvetés Költségvetés Az intézményegység további szakfeladatai és azok forrásai A szakfeladat megnevezése Száma Forrása Közoktatási intézményekben Költségvetés végzett kiegészítő tevékenységek Intézményi vagyon működtetése Költségvetés Önkormányzatok és többcélú Költségvetés kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerű gimnázium Költségvetés nevelés oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Költségvetés Nappali rendszerű, szakképesítés Költségvetés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (13.,14.évfolyamon technikusképzés) Diáksport Költségvetés Iskolai intézményi közétkeztetés Napközi-otthoni és tanulószobai Költségvetés ellátás (szorgalmi időben) Szakképesítés megszerzésére Költségvetés felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem Költségvetés szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai Költségvetés oktatás, vizsgáztatás Sajátos nevelési igényű Költségvetés gyermekek nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű Költségvetés 9

10 gyermekek nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Az intézményegységi feladatmutatók megnevezése Étkezési ellátottak száma (fő) A létesítmény szolgáltatásait igénybevevők létszáma (fő) A nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók létszáma (fő) Felnőttoktatásban résztvevők (fő) A nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatásban részt vevők létszáma (fő) Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás létszáma (fő) A feladatmutatók körének adatait a Mecsekaljai Iskola hatályos alapító okirata szabályozza Az intézményegység egyéb tevékenységei: helyiségek bérbeadása, tanfolyamok szervezése. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. Az intézmény tárgyi adómentes. Az intézményben folyó munka sajátosságait a Pedagógiai Program tartalmazza Az intézményegység feladata A közoktatás tartalmi szabályozásának megfelelően megalapozni és kifejleszteni a tanulók tudását az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott céloknak megfelelően. 6 éves kortól a rátermett, sportban tehetséges gyermekek kiválasztásával, a továbbiakban rendszeres, tudatos edzésmunkával célunk egészséges fiatalok nevelése, ezzel egyben biztosítani kívánjuk a versenysport utánpótlását is. A középiskolában az általános műveltségi szint elsajátításával, a testnevelés emelt szintű oktatásával, a korszerű számítástechnikai ismeretek átadásával, legalább két idegen nyelv tanításával, az emelt szintű érettségire felkészítő tanórák biztosításával és a közgazdasági alapismeretek megismertetésével kívánjuk segíteni a továbbtanulás, illetve a közvetlen munkába állás lehetőségét. Az általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás keretében az esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerinti képzési formával biztosítani a tanulók felkészítését az érettségi vizsgára, igény esetén az alapműveltségi vizsgára, továbbá felkészíteni az érdeklődő diákokat a továbbtanulásra. Mindezek alapján lehetőséget biztosítani piacképes, az OKJ-ben szereplő szakképesítések megszerzésére nappali és felnőttoktatási formában egyaránt. 3.2 Az intézmény bélyegzői és használatuk módja 10

11 3.2.1 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Körbélyegző: Aláírási és bélyegzőhasználati jogkör A Mecsekaljai Iskola SZMSZ-ének jognyilatkozata szerint: Az intézményt a Mecsekaljai Iskola igazgatója képviseli. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az SZMSZ rendelkezés szerint az intézmény adott dolgozójára átruházhatja. Az intézmény nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cégjegyzés (cégszerű aláírás). A cégszerű aláírása (cégjegyzés) formája: a Mecsekaljai Iskola képviseletre jogosult az intézmény cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja. Az intézményegységek saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát az intézményegység-vezető írja alá, az intézményegységi bélyegző egyidejű használatával. Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben az intézményegység vezető egyedi, írásbeli rendelkezése kiterjesztheti. Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatból származó kárért az aláíró a felelős. Az intézmény és valamennyi intézményegység nevében kötelezettséget csak a Mecsekaljai Iskola igazgatója vállalhat. Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az aláírót terhelik. Formája: intézményi körbélyegző és az igazgató aláírása Az intézményegységekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az intézményegység vezető felel. Egyéb bélyegzők és használatuk: Az intézményegységek által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegzők, amelyeket általában a kézírás kiváltására használnak. A gyakorlat során használatuk melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak jelzés értékű. Bélyegző-nyilvántartás Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a Mecsekaljai Iskola igazgatója engedélyezi, írásos igényelés alapján. Az intézményi és intézmény egységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult 11

12 személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a titkárság vezetője a felelős. Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és az intézményegységi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység tartja nyilván, (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott intézmény egység vezetője a felelős. Aláírási joga a fentiek szerint az intézményegység-vezetőnek, a gazdasági ügyintézőnek és az intézményegységvezető-helyetteseknek van. A körbélyegző használatára a fentiek mellett az iskolatitkárok és az esetenként meghatalmazott személyek jogosultak. A bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése céljából az osztályfőnökök és a patrónus tanárok, a vásárlások és egyéb ügyintézés esetén a megbízott személy használhatja. A körbélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, a használaton kívüli bélyegzőket el kell zárni. 3.3 A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat pedagógiai program éves munkaterv jelen szervezeti és működési szabályzat kollektív szerződés közalkalmazotti szabályzat minőségirányítási program Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok és feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek havi beosztású cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület fogadja el szeptemberi értekezletén. 12

13 4 Az intézmény működésének rendje 4.1 Az intézmény vezetésének szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás A Testnevelési Általános és Középiskola intézményegység-vezetőjének vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az Igazgatótanács véleményének meghallgatása után a Mecsekaljai Iskola igazgatója dönt, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményegység különböző feladat-ellátási helyein dolgozó kollégák operatív irányítását, a tevékenység összehangolását az Intézményegység-vezetői értekezlet látja el, mely az intézményegység döntés-előkészítő, véleményező, elemző, javaslattevő fóruma. Tagjai: az intézményegység-vezető és helyettesei, a munkaközösség-vezetők, az érdekképviselet, a DÖK-segítő tanár. A témától függően további meghívottak is jelen lehetnek. A testület szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Az intézményben Pécs MJV Közgyűlésének határozata alapján az alábbi vezetői munkakörök tölthetők be: intézményegységvezető-helyettes (1-8.évfolyam) intézményegységvezető-helyettes (9-14. évfolyam nappali tagozat) tagozatvezető (9-14. évfolyam felnőttoktatás) A vezető beosztású közalkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő közvetlen munkahelyi vezetői feladatokat is ellátnak, ezért az irányításuk alá tartozó közalkalmazottak névsorát az igazgató minden év szeptember 1-jéig elkészíti és nyilvánosságra hozza. A Vezetői Testület tagjai: az intézményegység-vezető, az intézményegységvezetőhelyettesek és a tagozatvezető. A Vezetői Testület munkarendjét az intézményegység-vezető készíti el, és a tagság kétharmados többséggel fogadja el. A Vezetői Testület működési rendje határozza meg a vezetők közötti feladatmegosztást, a döntési mechanizmust és a hatásköröket. A vezetők feladatai, felügyeleti területei Intézményegység-vezető: A Mecsekaljai Iskola SZMSZ-ében foglaltak szerint Irányítja, szervezi intézményegysége szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet. Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik a Mecsekaljai Iskola Intézményvezetéséhez, ill. amelyekben a döntés nem tartozik az intézményegység más közösségének hatáskörébe. A hatáskörébe tartozó ügyekben eleget tesz a szakszervezeti és közalkalmazotti tanácsi egyeztetéseknek. A jogszabályban meghatározottak szerint végzi tanügy-igazgatási, illetőleg más, 13

14 törvényben előírt kötelezettségeit. Gondoskodik a munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztet a Mecsekaljai Iskola igazgatójával. A Pedagógiai Program és a Mecsekaljai Iskola belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködik a Mecsekaljai Iskola igazgatójával és a többi intézményegység-vezetővel. Gyakorolja az egyetértési jogot az intézményegység alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor. Szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. Szorosan együttműködik a többi intézményegység-vezetővel. Az igazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik. Végzi a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket. Ellátja és irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegység belső működési szabályzatának megfelelően. Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felméri és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatja az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. Felelőssége feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért és korlátozott gazdálkodói jogkörében tett intézkedéseiért áll fenn. Elkészíti az éves munkatervet. Intézményegységvezető-helyettes (1-8.évfolyam) kiemelt feladatai: kapcsolattartás a NUSI-val és a Sportiskolával. (Egyeztetve az intézményegységvezetővel) külkapcsolatok koordinálása (óvodák, általános iskolák). (Egyeztetve az intézményegység-vezetővel) szoros együttműködés a Vezetői Testület tagjaival, a munkaközösség-vezetőkkel, a szabadidő-szervezőkkel, a gyermek és ifjúsági felelőssel a tanári ügyelet megszervezése, egyeztetve a középiskolai helyettessel a helyettesítés szervezése, elszámolása túlóra-elszámolás általános iskolai beiskolázás a javító és osztályozó vizsga szervezése a tanügyi dokumentumok ellenőrzése statisztikai adatszolgáltatás az általános iskolai diákönkormányzattal való kapcsolattartás az általános iskola életével, eredményeivel kapcsolatos információk iskolai honlapon való megjelenéséről való gondoskodás Intézményegységvezető-helyettes (9-14. évfolyam nappali tagozat) kiemelt feladatai: kapcsolattartás a NUSI-val és a Sportiskolával. (Egyeztetve az intézményegységvezetővel) külkapcsolatok koordinálása (általános iskolák, középiskolák). külkapcsolatok 14

15 koordinálása (általános iskolák, középiskolák). (Egyeztetve az intézményegységvezetővel) szoros együttműködés a Vezetői Testület tagjaival, a munkaközösség-vezetőkkel, a szabadidő-szervezőkkel, a gyermek és ifjúsági felelőssel a tanári ügyelet megszervezése, egyeztetve az általános iskolai helyettessel a tanügyi dokumentumok ellenőrzése javító és osztályozó vizsga szervezése fakultációk az érettségi és a szakmai vizsga szervezésében való közreműködés helyettesítés szervezése, elszámolása túlóra-elszámolás statisztikai adatszolgáltatás középiskolai beiskolázás a középiskolai diákönkormányzattal való kapcsolattartás a tanulók nyomon követésével kapcsolatos adatszolgáltatás a középiskola életével, eredményeivel kapcsolatos információk iskolai honlapon való megjelenéséről való gondoskodás A felnőttoktatási tagozatvezető kiemelt feladatai: külkapcsolatok koordinálása (általános iskolák, középiskolák) szoros együttműködés Vezetői Testület tagjaival, a munkaközösség-vezetőkkel, a tanulók térítési díjának mérséklésével kapcsolatos teendők ellátása a tanügyi dokumentumok ellenőrzése javító és osztályozó vizsga szervezése érettségi előkészítők az érettségi vizsga szervezésében való közreműködés a helyettesítés szervezése, elszámolása túlóra-elszámolás statisztikai adatszolgáltatás középiskolai beiskolázás a diákbizalmikkal való kapcsolattartás a tagozat életével, eredményeivel kapcsolatos információk iskolai honlapon való megjelenéséről való gondoskodás A Vezetői Testület rendszeresen, általában havi egy alkalommal tanácskozik. Az operatív vezetési ügyekben a Vezetői Testület heti rendszerességgel megbeszélést tart. 4.2 A Vezetői Testület jogköre A testület az intézmény éves munkatervének megvalósítása érdekében végzi munkáját. A testületi üléseket az intézményegység-vezető vezeti, távollétében az általa megbízott vezető. Rendkívüli ülését össze kell hívni, ha: az intézményegység-vezető összehívja legalább két tag kezdeményezi ha a pedagógus-közösségek közül bármelyik tagjainak egyharmada kezdeményezi. 15

16 4.2.1 A Vezetői Testület döntési joga az intézményegységi tantestületi értekezlet összehívása, napirendi pontjaihoz az előterjesztések elfogadása a költségvetéssel kapcsolatos ügyek megbeszélése, határozatok hozatala a közalkalmazottak kitüntetési javaslatainak elkészítése az intézmény éves programtervezetének, az intézményegység-vezető félévi és év végi beszámolójának elfogadása a nevelőtestületi értekezletet megelőzően a munkáját segítő állandó és alkalmi bizottságok létrehozása Javaslattételi, véleményezési jog az intézményegység-vezetőre a Mecsekaljai Iskola igazgatója által átruházott munkáltatói jogkörben hozott döntésekkel kapcsolatban (kinevezés, felmentés, jutalmazás, fegyelmi eljárás megindítása) a pedagógusközösségek döntéseinek előzetes véleményezése az intézményegység összehangolt működésének céljából az intézményegység által megkötni kívánt szerződések elbírálásával kapcsolatban a tandíjak és térítési díjak megállapításával kapcsolatban A Vezetői Testület akkor határozatképes, ha kétharmada jelen van. Nem hozhat anyagi elkötelezettséggel együtt járó javaslatot a gazdasági ügyintéző távollétében. Kötelezettségvállalási joga csak a Mecsekaljai Iskola igazgatójának van. A Vezetői Testület a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Egyenlő szavazatok esetén az intézményegységvezető dönt. 4.3 Egyéb testületek Munkaközösségi értekezlet A munkaközösségek az intézményegység pedagógusainak szakmai alapon szerveződő közösségei. Feladatuk a szakmai munka összehangolása: Elvégzik és koordinálják a pedagógiai program szakterületükre vonatkozó feladatait. Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, módszertanát. Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket. Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. Ellátják a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Összeállítják a belső vizsga, a felvételi anyagait, lebonyolítják a méréseket. Javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra. Támogatják az új kollégák munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. Vezetőik részt vesznek az iskolavezetés munkájában: a tervezésben, a szervezésben és az ellenőrzésben. 16

17 Tagjai: az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok Döntési és véleményezési jogkör: dönt a munkaközösség szakterületét érintő továbbképzési programról; az iskolai tanulmányi versenyekről; saját működéséről és munkatervéről; a pedagógiai program elveinek megfelelően arról, hogy milyen tankönyvet használ. Véleményét ki kell kérni a szakterületét érintően: a szakmai munka eredményességével kapcsolatban, a munka továbbfejlesztéséről, a pedagógiai program elfogadásához. a felvételi követelmények meghatározásához. a tantárgyfelosztásról, új kollégák pályázatáról. A munkaközösségek évente legalább négy alkalommal tartanak megbeszélést. Ezekről az alkalmakról írásos emlékeztetőt készítenek Adott feladat megoldására alakult munkacsoportok Az intézményegység-vezető a Vezetői Testület és a pedagógusközösségek munkája segítése, az intézmény szakmai, pedagógiai hatékonyságának javítása érdekében az iskola nevelőtestületének tagjaiból adott feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport lehet az intézmény céljait, feladatát megvalósító valamely speciális tevékenység folyamatos elemzését végző állandó, vagy egy-egy feladat végrehajtását végző alkalmi bizottság. Létrehozásának, jogkörének szabályai: Létszámuk maximum 5 fő lehet. Vezetője Vezetői Testületi tag vagy e testület által felkért dolgozó lehet. A munkacsoport vezetője a feladat elvégzése után írásban beszámolót készít a Vezetői Testület számára. 4.4 Az intézmény nyitva tartása Az iskola szorgalmi időben munkanapokon és óra között, hétvégeken a szervezett programoknak megfelelően tart nyitva, ebben az időben portaszolgálat működik. Tanítási időben a tanári ügyelet kezdete : Az intézmény a nyári tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a Mecsekaljai Iskola igazgatója az intézményegységvezetővel egyeztetve határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt nyilvánossá teszi. Az ügyeleti időpontok vállalásában a Vezetői Testület tagjai egymás között előzetesen megegyeznek. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon ha nincs szervezett programzárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre esti kérelmek alapján az 17

18 intézményegység-vezető adhat engedélyt. 4.5 A vezetők benntartózkodásának rendje Az intézményegység-vezető és a vezető beosztású közalkalmazottak közül óra között, illetve amíg nappali, esti, levelező tagozatos tanuló szervezett programon az iskolában tartózkodik, egy fő mindig az iskolában köteles tartózkodni. A vezetők munkarendjét a Vezetői Testület minden év szeptemberében elfogadja és nyilvánosságra hozza. Amennyiben rendkívüli ok miatt a vezető iskolában tartózkodása nem lehetséges, az intézményegység-vezető kijelöli a távollétében intézkedésre jogosult személyt. A utáni edzések és a hétvégi, valamint tanítási szünetekben tartott, iskolában rendezett sportversenyek kezdetétől azok befejezéséig azok vezetői, szervezői felelősek az intézmény vagyonvédelméért és a tanulók felügyeletéért től 7.00 óráig a reggeli ügyeletet ellátó pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. 4.6 Az iskola területére történő belépés és benntartózkodás rendje Az intézménnyel tanulói illetve munkajogi jogviszonyban álló személyek az intézménybe szabadon beléphetnek. A portaszemélyzetnek jogában áll a tanulói jogviszony fennállásáról meggyőződni, kérheti a diákigazolvány felmutatását. Az iskola a tanulók szüleivel kapcsolatban áll, ezért a szülők belépését és az iskolában tartózkodását csak az iskola szakszerű működésével szükséges mértékig korlátozza. A gyermeküket reggel az iskolába hozó és délután értük jövő szülők az aulában, jó idő esetén az iskola előtti szabad téren várakozhatnak. Szülői értekezletre és fogadóórára, nyílt napra, egyéb szülők számára rendezett eseményre a szülők a portán írásban feltüntetett tájékoztató alapján mehetnek. A szülőnek lehetősége van - elsősorban előzetesen egyeztetett időpontban - személyesen is felkeresni gyermeke nevelőit vagy az intézményegység illetékes vezetőit. A szülő a tanórát tartó nevelő hozzájárulásával részt vehet gyermeke osztályának tanóráján is. Az iskolába érkező ismeretlen személytől a portás köteles megkérdezni a nevét, és telefonon meggyőződni arról, hogy a keresett közalkalmazott az adott időpontban fogadja-e a látogatót. A portaszolgálatot ellátó közalkalmazott nem engedhet be ismeretlen személyt úgy az intézménybe, hogy az általa megjelölt iskolai dolgozó nem elérhető vagy nem tudja a látogatót fogadni. A látogatókról a portaszolgálat nyilvántartást vezet az előző ponttal megegyező adatok szerint. Ügynököket, üzleti céllal érkezőket csak az intézményegység-vezető és helyettesei fogadhatnak előzetes időpont-egyeztetés alapján. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből kivinni csak az intézményegység-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 4.7 Az iskola termeinek, létesítményeinek, közös tereinek használati rendje Az iskola sajátossága, sokrétű tevékenysége az épületet annyira kihasználttá teszi, hogy feladataink megoldása elképzelhetetlen a helyiségek használatának pontos szabályozása nélkül. A felső tagozat, a gimnázium és a felnőttoktatási tagozat tanórái főként a B épületben 18

19 vannak ig, de a könyvtár, a média és az informatika terem a C szárnyban, ezeket is mindenki használja. Az 1 4. évfolyam tantermeit tudjuk csak megkímélni a közös használat okozta kényelmetlenségektől, a nagyfokú amortizációtól. A tornaterem és a színházterem is szinte mindig foglalt. A belső terek elosztását az éves munkatervek tartalmazzák, külön táblázatba foglalva felnőttoktatási tagozat terembeosztását, mely az ütközések elkerülése végett jelöli a nappali tagozat által délután rendszeresen használt termeket. A nappali tagozat terembeosztását az órarend tartalmazza. A tornaterem és a futófolyosó használatát is két külön táblázat rögzíti. Az aula díszítésének felelőseit az éves programterv jelöli. A belső terek használati rendjét a tanév során a külön is egyeztetjük. (Vizsgákra, tanórán kívüli rendezvényekre stb. készüléskor a szervezők, felelősök különösen figyelnek erre. Pl.: az őszi érettségikor, mikor mindenki tanít, közben 3 hétig 8, illetve 14 órakor több teremben is írásbeliznek a jelöltek. ) A közös terek használatára vonatkozó szabályokat a házirend tartalmazza Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje Az iskolai létesítmények, helyiségek külső szervek rendszeres és tartós használatra történő átengedésének ügyintézője az iskola kincstárnoka. A kincstárnok az igazgatóval, az intézményegység-vezetővel és a gazdasági ügyintézővel történő egyeztetés után az érvényben levő vonatkozó rendelkezések és az Önköltség-számítási szabályzatban előírtak alapján elkészíti (elkészítteti) a szerződés tervezetét, gondoskodik a szerződésben megfogalmazott feltételek mindkét fél által történő betartásáról, és elvégzi (elvégezteti) az adminisztrációs feladatokat. A szerződést az igazgató köti és írja alá, és az az Iskolaszolgálat ellenjegyzésével vélik érvényessé. Előnyben részesülnek azok a külső szervek, akikkel együttműködési szerződése van az iskolának. Az igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak és kötelesek betartani a munka-és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 4.8 Az intézmény tanulóinak munkarendje Az intézmény házirendje tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. A házirendet a Vezetői Testület előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el, a törvényben meghatározott személyek, szervezetek egyetértésével (Közoktatási törvény 40. ). Az intézmény házirendje az életkori sajátosságoknak és az egyes feladat-ellátási helyek sajátosságainak megfelelően korlátozott érvényű szabályokat is tartalmazhat. A nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók az iskola épületét tanítási időben csak írásbeli engedéllyel hagyhatják el, melyet az osztályfőnök/patrónus, igazgatóhelyettes vagy az igazgató írhat alá. Az engedélyt a portán ügyeletet teljesítőnek le kell adni, aki azt hetente összegyűjti és a titkárságra eljuttatja. 19

20 4.9 A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 16.. és 17.. rögzíti A pedagógusok munkarendje A nevelési-oktatási intézményben a pedagógusok munkaidejét a pontja szabályozza, jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. Eszerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból valamint a nevelő illetve nevelő-oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglakozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a közvetlen munkahelyi vezetők állapítják meg az intézmény tanórarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény zavartalan működésének biztosítását kell szem előtt tartani. A tantestület tagjai a fenti alapelvek betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.50 és óra között kell megszervezni. A nappali rendszerű képzésben a tanítási órák hossza 45 perc. Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik. A tanórákat az iskola órarendjén megjelölt termekben kell megtartani a pedagógus vezetésével. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után tervezhetők. A tantervi anyaghoz köthető, de nem a tanítási óra keretében megtartott foglalkozás valamint összevont tanóra a vezetőkkel való egyeztetés alapján szervezhető. Rendkívül indokolt esetben az intézményegység-vezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A napközis csoport és a tanulószoba munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik. A napköziben a foglalkozások után óráig tartunk ügyeletet. A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási és foglalkozási órája előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A tanári ügyelet 6.45 órakor kezdődik. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradás tényét és annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra előtt köteles jelenteni, hogy a közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a helyettesítendő tananyagról az intézményegységvezetőhelyettest tájékoztatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Egyéb esetben a pedagógus a közvetlen munkahelyi vezetőjétől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, elcserélésére vagy a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a szakszerűen helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli, a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti 20

21 feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményegység-vezető vagy a közvetlen munkahelyi vezető ad a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A pedagógusok kötelessége az értekezleteken, iskolai ünnepségeken illetve az intézmény egyéb rendezvényein példamutatóan részt venni A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával a közvetlen munkahelyi vezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A közvetlen munkahelyi vezetőhöz tartozó közalkalmazottak névsorát az igazgató készíti el, és hozza nyilvánosságra minden év szeptember 1-ig. A munkaköri leírásokat a közvetlen munkahelyi vezető készíti el, ennek része a munkaidőbeosztás is Egyéb rendelkezések Az iskola egész területén, valamint az iskola által szervezett valamennyi rendezvényen tilos a tanulók számára az alkoholtartalmú italok, kábítószerek fogyasztása és a dohányzás. Tilos egyúttal ezen termékek árusítása, forgalmazása is. A dolgozók az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. A kizárólag dolgozók számára szervezett összejövetelek idejére az alkoholfogyasztás tilalmát a vezetők feloldhatják. Az iskola lakóövezeti elhelyezkedése miatt 22 óra után diszkó és egyéb hangerősítést igénylő rendezvény nem tartható. A Vezetői Testület megfelelő feltételek mellett kijelölheti azt a helyet, ahol a nem nappali rendszerű oktatásban részt vevő nagykorú tanulók a többi diáktól elkülönítetten dohányozhatnak. Az intézményben általában tilos a reklámok elhelyezése. A jogszabályoknak megfelelő reklámok kihelyezését a Vezetői Testület engedélyezheti A felnőttoktatási feladat-ellátási hely működésének sajátos szabályai A tanév részletes beosztását (első és utolsó tanítási napok, beszámolók, vizsgák időszaka stb.) a tagozatvezető az éves munkatervben határozza meg a tantestület véleményező és javaslattevő jogkörét figyelembe véve. Az esti tagozaton a tanítás a hét három munkanapján folyik. A távoktatási módszerrel tanuló levelező tagozaton kéthetenként konzultációt tartunk. A tanítási napok rendjét lehetőleg úgy kell kialakítani a tanulók munkaidő-beosztásának érdekében, hogy tanulmányaik ideje alatt azonos napokon járjanak iskolába. Az iskola a nevelőtestület döntése alapján speciális célú osztálycsoportokat is indíthat. A napi tanítás kezdetét az intézményegység-vezető a tagozatvezetővel egyeztetve állapítja meg a munkaidő védelmének, a helyi körülményeknek és a tanulók jogos igényeinek lehetőség szerinti figyelembevételével. Egy tanítási óra tartama 40 perc. A tanítási órák között szünetet kell tartani. A szünet 21

22 idejét a házirendben kell meghatározni. 5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben történjen. 5.1 A belső ellenőrzés megszervezése A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény vezetője felelős. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója a rábízott területet felügyeli. A belső ellenőrzés meghatározott munkaterv alapján történik, amelyet az éves munkaterv elfogadásakor a tantestület hagy jóvá, de indokolt esetben igazgatói, intézményegységvezetői, intézményegységvezető-helyettesi, szakmai munkaközösségi és szülői munkaközösségi kérésre bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre, Az egyes területeken végzett belső ellenőrzés eredményeit az adott közösségek értékelik, megvitatják, s ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik az iskola vezetésénél. 5.2 A belső ellenőrzés célja segítse elő az iskola feladatkörébe tartozó oktatás minden területének hatékonyságát az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól segítse a szakmai feladatok legésszerűbb ellátását erősítse a belső rendet legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben hívja fel a figyelmet az intézmény működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelen intézkedésekre, tévedésekre, hibákra, hiányosságokra is segítse a vezetői utasítások végrehajtását az ellenőrzés tapasztalatai alapján a vezetők minden tanév záró értekezletéig készítsék el az előző tanítási év összegzését. 5.3 Az ellenőrzést végzik A Vezetői Testület tagjai az iskolai élet bármely területe felett, munkaköri leírásuk alapján. Így minden évben ellenőrzik a tantervi fegyelem, az osztályozás, az értékelés követelményeinek betartását. A tagozatvezető a munkaköri leírásában foglaltak szerint végezhet ellenőrzést. A munkaközösség-vezető szaktárgyának megfelelően, illetve munkaköri leírása szerint. Kívánatos, hogy a tanév folyamán valamennyi pedagógusnál történjék óralátogatás, hogy pontosan fel lehessen mérni a pedagógus nevelő és oktató munkájának hatékonyságát, értékelni lehessen pedagógiai módszereit. 22

23 Az ellenőrzésről az ellenőrzést végző készítsen értékelő feljegyzést, szükség esetén jegyzőkönyvet, amelyre az érintett pedagógus szóban és írásban észrevételt tehet. Az ellenőrzés tapasztalatairól - amennyiben a Vezetői Testület kéri - az ellenőrzésben résztvevők szóban vagy írásban beszámolnak. A többi felelősnek a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően a saját területén ellenőrzési joga van, egyben jelentési és beszámolási kötelezettsége a Vezetői Testület felé. 5.4 Az ellenőrzés formái: óralátogatás edzések ellenőrzése beszámoltatás eredményvizsgálatok és felmérések helyszíni ellenőrzés önértékelés írásos dokumentumok ellenőrzése a megbízás alapján ellátott feladatok ellenőrzése tanulói munkák vizsgálata A belső ellenőrzés a 2008/2009-es tanévtől meghatározóan az IMIP alapján történik 6 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 6.1 Kapcsolat a Mecsekaljai Iskola intézményegységeivel (részlet a Mecsekaljai Iskola SZMSZ-ének 4.2 pontjából) Szervezeti együttműködés Az intézményegységek munkájukat összehangolják, egymással együttműködnek. Az együttműködés formái: központi vezetői értekezletek, az alábbi pontokban részletezett kapcsolatok, a közös hagyományok ápolásában való közreműködés. A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza, tartalmukról az intézményvezetés az érintett intézményegység-vezetőkkel egyetértésben dönt. A szervezeti szintű tartalmi szintű tartalmi együttműködésekre a szakmai munkaközösségek is tesznek javaslatot. Intézményi szintű munkacsoportok Az intézményi szintű munkacsoportokat a Mecsekaljai Iskola igazgatója hozza létre, élén az általa megbízott munkacsoport-vezetők állnak. Éves program alapján a Mecsekaljai Iskola igazgatóhelyettesének szakmai felügyelete mellett működnek. Működésük személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik. A munkacsoport vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszámolót készítenek. Intézményegységek közötti kapcsolatok 23

24 Áttanítások, közös foglalkoztatások A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat különböző intézményegységekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változó munkahelyen foglalkoztatja az intézmény. Közös művészeti csoportok A közös művészeti csoportok a résztvevő intézményegységek vezetőinek közös szakmai irányításával működnek. Minőségirányítási csoport Az intézmény teljes óraszámú mérés-értékelés szakvizsgával rendelkező minőségügyi munkatársat alkalmaz az intézményegységekben működő minőségirányítási csoportok tevékenységének összefogására. Feladatuk: Az intézményi MIP összeállítása. Egységes intézményi értékelési rendszer bevezetése és működtetése. Országos mérések lebonyolítása, az eredmények kiértékelése, nyomon követése és a szükséges következtetések levonása. Szülői munkaközösség Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik. Az intézményegységek szülői munkaközösségei a szülők köréből intézményegységenként 2-2 főt, tagóvodánként 1-1 főt delegálnak az intézményi munkaközösség sorába. 6.2 Az intézményegységen belüli kapcsolatok Az intézményegységen belül az egyes feladat-ellátási helyek tevékenységének koordinálása a Vezetői Testület feladata. Az előre nem látható, az együttműködést zavaró jelenségek tisztázása a vezetők feladata. Amennyiben az egyeztetés valamely kérdésben nem vezet eredményre, a Vezetői Testület döntése érvényes A vezetői helyettesítési rend A vezetői helyettesítési rendet az igazgató minden tanévre a vezetői munkaidő-beosztással egyidejűleg határozza meg. 6.3 A vezetők és az iskolai szervezetek közötti kapcsolattartás formája 24

25 6.3.1 Az iskolaközösség Az iskolaközösség az alkalmazotti, szülői és tanulói közösségek összessége. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket és jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai közalkalmazottak közössége Az iskolai közalkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják A szülői szervezetek A közoktatási törvény ai rendelkeznek a szülők közösségéről, valamint az iskolaszékről. Ennek alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, a kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket, társadalmi szervezeteket hozhatnak létre. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Ezen közösségek kérdéseiket, javaslataikat, kéréseiket a választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői szervezetek legmagasabb szintű döntéshozó szerve a szülői testület választmánya. A választmány munkájában az osztályok szülői közösségeinek elnökei és elnökhelyettesei vesznek részt A szülői szervezetek döntési jogkörébe tartozik: saját működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása a képviseletében eljáró személyek megválasztása a rendelkezésre álló pénzeszközökből az iskolának nyújtandó anyagi támogatás mértékének, felhasználási módjának megállapítása A szülői szervezet véleményező jogkört gyakorol: az intézményegység éves munkatervének, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában a működési szabályzatnak a szülőket érintő rendelkezéseiben (pl.: a tanórán kívüli foglalkozások, a közhasznú munkák végzése, szünidei programok rendjének megállapításában), az iskola házirendjével kapcsolatban, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének és a tájékoztatás formáinak kialakításában, a fakultatív foglalkozások iskolai programjának kialakításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában a tanulókkal kapcsolatos bármely kérdésben 25

26 Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök és patrónus tanárok segítik. A szülői választmányt az ezzel megbízott vezető tanévenként legalább 2 alkalommal hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézményegység munkájáról és feladatairól. A szülői választmány elnöke közvetlenül a megbízott vezetővel tart kapcsolatot A szülők tájékoztatásának formái A Közoktatási Törvény 13. és 14. -ának megfelelően az iskola a tanév során szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, fogadóórák), rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a tanulók tájékoztató füzetében). A szülői értekezletek Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök illetve a patrónus tanár tartja. A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. A leendő első évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelőző első szülői értekezletről - a beiratkozott tanulók iskolakezdésének zavartalansága érdekében. Az iskola tanévenként 3 szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök, patronáló tanár és a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze a felmerülő problémák megoldása céljából. A szülői fogadóórák Az általános iskola és a nappali képzési rendszerű középiskola valamennyi pedagógusa az éves munkatervben meghatározott időpontban tart szülői fogadóórát. Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke tanárával, úgy telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. A szülők írásbeli tájékoztatása Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia, a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján A nevelőtestület Az intézmény legmagasabb szintű tanácskozó és döntéshozó szerve az intézményi nevelőtestület. A nevelőtestület az intézmény egészét érintő bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, állást foglalhat. Tagjai: minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 26

27 az intézmény felsőfokú iskolai végzettségű, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottjai A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása az SZMSZ és módosításának elfogadása az intézmény munkáját átfogó Vezetői Testületi értékelés és intézményegység-vezetői beszámoló elfogadása az intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetői programmal kapcsolatos szakmai vélemény kialakítása az iskola éves munkatervének elfogadása A tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet félévi értekezlet tanévzáró értekezlet tanévenként egy nevelési értekezlet A nevelőtestület értekezletein jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének értékelését az egy osztályban tanítók értekezleteinek keretében végzi. A nevelőtestület ülését össze kell hívni: a döntési hatáskörbe tartozó ügyek megvitatása céljából az Vezetői Testület döntése alapján amennyiben tagjainak egyharmada kezdeményezi az összehívást A nevelőtestület határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. A pedagógiai program és az SZMSZ elfogadásához és módosításához a jelenlevők kétharmadának igen szavazata szükséges, más esetekben a döntés egyszerű többséggel történik. A nevelőtestület bármely tagja kezdeményezheti, hogy a határozathozatal kétharmados többséggel történjen. A Kt ban szereplő további nevelőtestületi jogkört a pedagógus-közösségek gyakorolják. Az eljárási szabályok megegyeznek az intézményi nevelőtestületi döntési szabályokkal, azzal a különbséggel, hogy kétharmados többséget igénylő döntést a tagok kezdeményezése alapján kell a testületnek hozni A pedagógusközösségek A döntési szintek decentralizálása érdekében az intézményben az alábbi pedagógusközösségek működnek: 27

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre (a közoktatási

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben