SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009

2 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása... 3 III. Az intézmény szervezeti rendje... 7 IV. Az intézet munkarendje V. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje VI. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek VII. A nevelőtestület, iskolavezetés és az intézmény teljesítményértékelése VIII. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái a tájékoztatás rendje, a működés nyilvánosságának erősítése IX. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, X. A tanulók jutalmazásának elvei, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük XI. Az intézményi hagyományok ápolása és bemutatásuk XII. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje XIII. A tanulók egészségügyi felügyeletének, ellátásának és iskolai testedzésének rendje XIV. A tanulói térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések,a szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és felosztásának elvei XV. Záró rendelkezések XVI. Általános rendelkezések

3 I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a /VI.08. MKM számú, valamint a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Mindezt megerősíti és új törvényi elvárásokkal egészíti ki a 32/2008. (XI. 24) OKM-rendelet, amely a közoktatási intézmények, iskolánk számára is az új 2009/2010-es tanévtől az SZMSZ módosítását írja elő. Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az ennek végrehajtására készült éves munkatervek, Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola nevelési és oktatási terv, valamint e szabályzat alapján végzi. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya augusztus 31-től kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. II. Az oktatási intézmény meghatározása 1. Elnevezése: Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola Székhelye: 3185 Egyházasgerge, Dobroda major Levelezési címe: Egyházasgerge, Dobroda major Az intézmény típusa: Szakiskola és speciális szakiskola 3

4 2. Az intézmény alapítója, az alapító okiratot jóváhagyó határozat száma, az intézmény fenntartója, jogállása, bélyegzői Az intézmény alapítója: KALOT Katolikus Szövetség Fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa Címe: Vác, Migazzi Kristóf tér 1 Az alapító okiratot 2008 júniusában, 1387/2008 számon módosította és egységes szerkezetbe foglalta a fenntartó, amelyet /2008 szám alatt hagyott jóvá, engedélyezett Nógrád Megye Önkormányzatának főjegyzője. Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházta fel. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti meg. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: hosszú /fej/ bélyegző: 1. Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola 3185 Egyházasgerge, Dobroda major Telefon: (32) , , Adószám: Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola 3185 Egyházasgerge, Dobroda major Telefon: (32) , körbélyegző: 1. Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola Egyházasgerge 4

5 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: igazgató tagozatvezető iskolatitkár 3. Az intézmény kiadványozási joga: az igazgatót, akadályoztatása esetén a tagozatvezetőt illeti meg tevékenységükkel összefüggésben. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a tagozatvezető, vagy az intézmény gazdasági és pénzügyeit menedzselő Fevég BT. megbízott könyvelőjének ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató és a tagozatvezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait közjegyző által készített aláírásí címpéldány birtokában - cégszerűen aláírhatja az igazgató. A költségvetési hitelek igénybevétele csak a fenntartó engedélyével lehetséges. 4. Az intézmény alapvető céljai A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a (szakiskolai, speciális szakiskolai) nevelésioktatási célok vállalása mellett a tanulókat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá szeretnénk nevelni. Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés területén. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének megvalósítását, szeretetük növekedését. Intézményünk munkás Szent József nevét viseli. A munkások védőszentjeként is tisztelt névadónk mély alázattal szerette, védelmezte, óvta családját minden bajtól. A munkáját szorgalmasan és odaadóan végző, családjáért és másokért felelősséget vállaló, ma élő keresztény emberek, édesapák és édesanyák példaképe iskolánk névadója, ilyen értékrend mentén neveljük-oktatjuk diákjainkat. Olyan, többnyire nehéz sorsú, hátrányos helyzetű családokból származó tanulókat nevelünk, akik az iskolánkból kikerülve megbecsülik az itt szerzett értékeket és tehetségükhöz mérten formálják életüket és hasznos tagjaivá válnak társadalmunknak, katolikus egyházunknak. A szakács és élelmiszer és vegyi áru eladó illetve kerti munkás és bútorasztalos szakmák magas szintű oktatásával szeretnénk elérni, hogy diákjaink olyan foglalkozáshoz jussanak, melyek jól hasznosíthatóak a munka világában, segítve ez által saját és családjuk boldogulását. További fontos célunk, hogy kritikusan megismertessük tanulóinkat a tudomány és a kultúra alapjaival, a társadalomban, közösségben való élet és viselkedés formáival, elvárható szabályaival. 5

6 5. Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint A évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás folyik. Továbbá elméleti és gyakorlati ismereteket szolgáló pályaorientáció. Szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás. A szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez nem kötött szakképzettségek körében szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek alapműveltségi vizsgával, párhuzamos oktatás esetén a tanuló szakmai vizsgát a 10. évfolyam sikeres befejezését követően tehet. A társadalomba való beilleszkedés elősegítése. A katolikus keresztény világnézet kialakítása. Speciális szakiskolaként, vagy készségfejlesztő speciális szakiskolaként működhet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése oktatása céljából. Roma etnikai nevelés. Értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő szakiskola előkészítő szakiskolaként működik, a évfolyamon. Felkészít az alapműveltségi vizsga letételére, továbbá a speciális szakiskola vagy a készségfejlesztő szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra. 6. Az intézmény vállalkozásként végezhető egyéb tevékenységei A fenntartóval történő egyeztetés alapján végezhetünk. Távlati lehetőségünk, hogy ebédlőnkhöz tartozó, jól felszerelt konyhán idős emberek számára főzhetnénk ebédet besegítve ezzel az egyházasgergei kisrégióhoz tartozó szociális ellátórendszernek. Ebédlőnk esküvői, különböző családi, közösségi rendezvényekre történő kiadását is propagálni kívánjuk, ezzel szerény bevételhez juttatva iskolánkat. A diákturizmusba való bekapcsolódást iskolánk festői környezete lehetővé tenné, különös sátortábor szervezésével. (Honlapunkon való propagálás) Számítógépes termünk jól felszerelt, számítástechnikát oktató tanárunk kiválóan képzett, ezért a jövőben e téren felnőttképzésre, tanfolyam szervezésére szeretnénk, akkreditációt szerezni. 6

7 III. Az intézmény szervezeti rendje 1. Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény önálló jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási joggal ruházta fel. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközökről. 2. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Igazgató Tagozatvezető osztályfőnöki és szakoktatói munkaközösség vezetők pedagógusok technikai dolgozók könyvelő iskolatitkár 3. Az intézmény felelős vezetője Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akinek kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Képviseli az intézményt és kapcsolatot tart hivatalos személyekkel. Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja a tagozatvezetőre, meghatározott körben osztályfőnöki és szakoktatói munkaközösség, vezetőjére. Biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. Biztosítja a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Gondoskodik arról, hogy az intézményi munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen. 7

8 Feladatkörébe tartozik különösen: * az intézmény katolikus szellemének kialakítása és megőrzése, * iskolai szintű munkatervek elkészítése, illetve elkészíttetése, szakkörök, diákkörök munkájának összehangolása, * a nevelő és oktató munka ellenőrzése, * jelen szabályzatban és a házirendben a szükséges módosítások eszközlése, a szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása, * a nevelőtestületi értekezletek levezetése, * a tanév munkatervének elkészítése, * a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása, * jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés, * a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása, * óralátogatások végzése, * a nevelőtestület tagjai továbbképzésének szervezése lelkigyakorlaton való részvételének biztosítása, * a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben döntés, * munkáltatói jogok: alkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besorolás, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása, * szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés, * felelős a szakmunkásvizsgák jogszerűségéért, * felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, * felelős az intézmény jubileumi alkalmakkor készülő évkönyvének, internetes kiadványának szerkesztéséért, * feladata a minisztérium és a felsőbb oktatási hatóságok részére jelentések elkészítése, * javaslattevés kitüntetések adományozására, * másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése, * továbbtanulás engedélyezése, * sajtóügyek és publikációk engedélyezése, amelyek az iskolával kapcsolatosak, * feladatköréből átruházhat, azokat megoszthatja helyettesével és szakmai munkaközösségek vezetőivel 4. Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: tagozatvezető, az osztályfőnöki, valamint szakoktatói munkaközösség vezetője és a gazdasági BT. könyvelője közreműködésével látja el. Feladatuk és hatáskörük kiterjed mindazon területekre, amelyet a munkaköri leírásuk és a jelen szabályzat tartalmaz. Az intézményvezető kiemelten fontos segítője a területileg illetékes karancskeszi katolikus egyházközség plébánosa és mindenkori káplánja, utóbbi az iskola lelki életének vezetője, hittanára, s akikkel az igazgató együttműködik, fontos kérdésekben kikéri véleményüket. Az iskola értékes kapcsolatokat ápol Fekete Béla nyugállományú katolikus plébános atyával, aki rendszeresen segíti iskolánk hitéletét. 8

9 4.1. Tagozatvezető/igazgatóhelyettes és munkatársai 4.1.a./ A tagozatvezető/igazgatóhelyettes Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót, egyben az SNI-s tanulók oktatását nevelését szolgáló speciális tagozat vezetője. Jogai és kötelezettségei különösen: elsődleges feladata a gyógypedagógia (B) tagozat szakmai irányítása, annak a helyi tanterv szerinti megszervezése, segítése és ellenőrzése. A sajátos nevelési igényű tanulók kontroll vizsgálatával kapcsolatos teendők, különleges gondozásuk és egyéb velük kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása. A gyógypedagógiai tagozaton tanító nevelők munkájának összehangolása, ellenőrzése és együttműködés a gyógypedagógiai szakszolgálattal, (áthelyező bizottsággal) és az illetékes nevelési tanácsadó intézettel. részt vesz a tantárgyfelosztás megtervezésében és elkészíti az órarendet, figyelemmel kíséri az intézmény statisztikai jelentési kötelezettségeit és határidőre az adatszolgáltatásokat teljesíti, szervezi és lebonyolítja a javító, osztályozó, év végi záró és szakmai gyakorlati vizsgákat, részt vesz a vizsgabizottságban a tanár akadályoztatása esetén gondoskodik annak helyettesítéséről, nyilván tartja a szabadságokat, szervezi és ellenőrzi a tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, valamint az ebédeltetés ügyeleti rendjét, az igazgatóval együtt ellenőrzi az oktatási dokumentumokban foglaltak betartását, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, a törzslapok és a különböző naplók vezetését, ellenőrzi és összehangolja az osztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos munkáját, valamint a diákönkormányzat által szervezett versenyeken, iskolai rendezvényeken való tanári ügyelet rendjét, részt vesz az iskolai rendezvények és ünnepségek előkészítésének, megtartásának irányításában, megszervezi a szülői értekezleteket, ellenőrzési jogköre kiterjed a nevelői-oktatói munka eredményességének, a munkafegyelemnek vizsgálatára, tanóra-látogatásra, a tanóravédelem elvének érvényesülésére, az intézmény felszereléseinek szabályszerű használatára, a balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatásra, ennek bizonylatolását, kezeli az intézmény házi pénztárát, utalványozási jogkörében közreműködik a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően, figyelemmel kíséri az intézményt érintő pályázati kiírásokat és részt vesz azok elkészítésében, továbbá részt vesz az iskolai szintű stratégiai döntések kialakításában, javaslatot tehet az intézmény dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza, 9

10 szervezi és ellenőrzi az intézményben folyó diákétkeztetést, a szakácsnő munkáját, valamint ellátja az élelmezésvezetői feladatokat is az igazgatóval egyeztetve gondoskodik arról, hogy amíg gyermek tartózkodik az intézményben a vezetői felügyelet, képviselet is jelen legyen ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és munkarendjének betartását Ügyel arra, hogy a technikai alkalmazottak, (a gondnok, takarítónő, szakácsnő) feladataikat a mindenkori munkaköri leírásuk alapján lássák el. A gondnok és a takarítónő felelőssége útján biztosítja a környezeti kultúrát és higiéniát, a tisztaságot, a közegészségügyi előírások betartását, gondoskodik a rendkívüli meghibásodások elhárításáról. 4.1.b./ Az osztályfőnöki munkaközösség-vezető tevékenységével kapcsolatos feladatok összeállítja a munkaközösség éves programját, összehangolja az azonos területen működő tanárok munkáját /megbeszéli velük a tankönyvválasztást, a szakkörök indításával kapcsolatos javaslataikat/, az osztályfőnökök közös feladataik és az egyéb teendők megbeszélése céljából mindenhónap végén megbeszélést tart óralátogatásokat végez, szervezhet bemutató órát, melynek tervét az éves munkatervben rögzíteni kell, figyelemmel kíséri a szakmai versenyek kiírását, gondoskodik a nevezésről és a helyi versenyek lebonyolításáról, törekszik az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására, nevelőtársaival feltárja és folyamatos önképzéssel, továbbképzésekkel szolgálja a kompetenciaalapú oktatás, szakképzés fejlesztésének lehetőségeit, javaslatokat tesz a tantermek fejlesztésére, az oktatást, szakképzést segítő taneszközök beszerzésére, napi kapcsolatot ápol és együttműködik a tagozatvezetővel szükség szerint a szakoktatói munkaközösség vezetőjével, a munkatervben előirányzott időben beszámol a munkaközösség munkájáról. 4.1.c./ Az osztályfőnökök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok Az osztályfőnökök, (osztályközösségek vezetői) keresztény pedagógia elvek alapján nevelik tanítványaikat. Összehangolják osztályukban a nevelési célokat, mindent megtesznek azért, hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló jól érzi magát. Tanítványaik családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekszenek, ennek érdekében rendszeres, szükség, jelentkező probléma esetén több alkalommal is családlátogatásokat végeznek. Az intézmény nevelési céljainak megfelelően, személyes jó 10

11 példájukkal is formálják diákjaik személyiségét, segítik önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat és segítenek kiküszöbölni őket. Igyekeznek folyamatos jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket /szünetekben, lelkigyakorlatokon, diákmiséken való részvételükkel/. A szerető gondoskodás jegyében diákjaikkal mindig párbeszédre készek. A 2009/2010-es tanévtől a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el. A tanuló veszélyeztetettsége esetén felveszi a kapcsolatot a családdal. Ha további intézkedések szükségesek, akkor erről a tagozatvezetővel konzultálva értesíti a gyermekjóléti és családjogi intézményeket, az illetékes jegyzőt. Az ezzel kapcsolatosan született munkáról, levelezésről dokumentációt vezet, azt megőrzi és nyilvántartja, s az iskolatitkárnak iktatásra leadja. Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e írva minden osztályzat ellenőrzőjükbe. Összehangolják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatják óráikat. Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy napon egynél több átfogó, témazáró dolgozatot ne írjon az osztály. Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok számára. Gondot fordítanak arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból. Minősítik a tanulók magatartását és szorgalmát. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. A házirend tanulók büntetése című melléklete szerinti fegyelmező intézkedéseket szükség esetén meghozzák. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról. Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói kíséretet látnak el. Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről. Évente legalább két szülői értekezletet tartanak. Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készítenek. Elvégzik az osztályukkal kapcsolatos ügyviteli teendőket /osztálynapló, törzslap, ellenőrző, bizonyítvány kitöltése, vezetése/. Statisztikai kimutatások és összesítések készítése az iskolavezetés kérésére. Az osztályfőnök legfontosabb feladata, semmi más mögé nem sorolható feladata, hogy a rábízott, minden egyes gyermeknek nevelője legyen. Az ő kitüntetett hivatása, hogy figyelje, kövesse és jó irányba befolyásolja tanítványai személyiségének fejlődését. 11

12 4.1.d./ A tanárokkal kapcsolatos általános elvárások, valamint tevékenységükkel kapcsolatos feladatok Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel, hivatását, szolgálatát a keresztény pedagógus etikai kódexére alapozza. Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról se feledkezzen meg. Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre. Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, szüleivel, többi tanárával. Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el. A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az iskola minden tanárára nézve kötelező. Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, azt tanmenetben rögzíti és igazgatójával ellenjegyezteti. Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be. Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén a tagozatvezető dönt a diák kéréséről. Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon csak egy átfogó dolgozatot írhat. A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak. A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében bármikor kész a személyes találkozásra, megbeszélésre. Részt vesz a havi rendszerességgel megtartott nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjében felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek/ bekapcsolódik. A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz. A tantermekben, szertárban, tornateremben, számítástechnikai teremben és konditeremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz. A pedagógus szakoktató a reá bízott szaktanterem, tanműhely rendjére diákjaival együtt ügyel A gazdasági feladatokat végző könyvelő feladatai- Feladatát az iskola vezetőjével és helyettesével a tagozatvezetővel közös együttműködésben végzi. Gazdasági és pénzügyi munkatársként, könyvelőként beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola igazgatójának. Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység költségvetésének tervezésében és az éves beszámolójában. 12

13 Felelősséget vállal az iskola elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan végrehajtásáért. Munkáját szolgáltatási szerződés alapján az igazgató által meghatározott munkaidő, beosztás és szabályok betartásával a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében végzi az érvényes SZMSZ alapján. A fenntartónak történő adatszolgáltatás tárgyszerűségével magas színvonalú szakmai munkával erősíti az intézmény érdekeit a fenntartónál. Felelőssége: felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért, felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés maradéktalan végrehajtásáért, felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás szerinti közléséért, vezetőtársaival kiemelten ügyel arra, hogy az iskolának köztartozása ne keletkezzen felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért. az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával kapcsolatos hivatali titkot megőrzi, bárminemű információt csak a munkaköri leírásban rögzített illetékességi körében szolgáltathat ki. Feladatai: elkészíti az igazgatóval, valamint a tagozatvezetővel egyeztetve a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola fenntartójának, a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásokat figyelemmel kíséri és arról tájékoztatja az iskola igazgatóját, figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak megóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára, gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra, az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával kapcsolatos teendőket, a számviteli és adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés vezetéséről, használja a fenntartó által jóváhagyott számítógépes könyvelési programot. a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti az iskola igazgatójának, elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően továbbítja, elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről, 13

14 ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását, gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/, elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása után benyújtja az adóhatósághoz, gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett nyilvántartása naprakész vezetéséről, elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját, és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról. gondoskodik az intézményi leltár-, nyilvántartási, átutalási, utalványozási, selejtezési, készletgazdálkodási szabályzatok elkészítéséről és betartásáról az igazgatóval és a tagozatvezetővel rendszeresen egyeztet a költségvetés helyzetéről, 4.2.a./ Iskolatitkár feladatai: legfontosabb feladata az, hogy az ügyiratkezelés szabályai alapján előállítsa, továbbvezesse, feldolgozza, kiértékelje az írásos anyagokat, és úgy tárolja azokat, hogy bármikor kéznél legyenek, munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően járjon el (hivatalos levezést folytat, vezeti az iktatást), bizalmasan kezeli a dolgozók és diákok személyi adatait, nyilvántartását, az intézmény vezetőivel folytatott beszélgetések témáit, intézi és nyilvántartja a diákigazolványokkal kapcsolatos teendőket, a szülőkkel való levelezést, segíti a kapcsolattartást, az intézmény működésével kapcsolatos nyomtatványok beszerzése részt vesz az intézményvezetés ülésein, a nevelőtestületi értekezleteken, fórumon, ahol vezeti a jegyzőkönyvet, tanulók be-, illetve kiiratkozásával kapcsolatos teendők végzése, tanulói nyilvántartás vezetése (törzslap, beírási napló, KIR) tankönyvvel kapcsolatos feladatok (megrendelés, könyvtárba vétel, kiosztás ) beérkező levelek iktatása (mind en érkezett, mind pedig postai úton) bizonyítványok nyilvántartása, kezelése statisztikai adatszolgáltatásoknak eleget tesz (OSA, KIR, KSH, fenntartói) Az iskola és a diákok érdekeit szolgáló tevékenységben pedagógus kollégái munkájának segítése, velük közös együttműködéssel fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató, vagy a tagozatvezető megbízza, 14

15 5. Az intézmény vezetősége Az intézményvezetés tagjai: az igazgató, a tagozatvezető/igazgatóhelyettes, az iskola lelki vezetője, az osztályfőnöki és szakoktatói munkaközösség vezetője, könyvelő. Az iskola vezetősége mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Feladata az intézmény működése során felmerült kérdések, feladatok döntés-előkészítése, a végrehajtás megvitatása, a tanári testület munkájának összehangolása, a meghatározott feladatok megvalósítására. Tagjai ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. Az iskola vezetősége havonta egyszer megbeszélést tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Az iskola vezetősége kapcsolatot tart és épít a körzet más intézményeivel. Az intézményen belül a feladatok meghatározását és végrehajtását szabályzatok és mellékleteik, igazgatói utasítások tartalmazzák. IV. Az intézet munkarendje A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény alkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A tanulók munkarendjét a mellékletben található házirend tartalmazza. 1. Az alkalmazottak munkarendje Az alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munkaügyi Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezéseivel. a./ A nevelő-oktató munkát közvetlen segítő dolgozók munkarendje Az intézményben a nem pedagógus dolgozók munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető a tagozatvezetővel egyetértésben állapítja meg mindenkor az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével a tagozatvezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására és a szabadságoknak a kiadására. b./ A pedagógusok munkarendje A közoktatási törvény 16. -a szerint a "nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve nevelő-oktató munkával, vagy a tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll". A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az intézmény igazgatója és a tagozatvezető állapítják meg. A konkrét napi munkabeosztások 15

16 összeállításánál figyelembe kell venni az intézmény vezetőségének javaslatait - a tanórákra elkészített tanórarend /foglalkozási rend/ függvényében. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 10 perccel a munkahelyén, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén köteles megjelenni. A pedagógus a tanítási órák teljes időtartamát köteles a tanítással, neveléssel tölteni, a tanulók felügyeletét ellátni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, rendkívüli helyzetben telefonon az adott munkanapon reggel 1/2 8 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy a tagozatvezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését a tagozatvezető engedélyezi. A pedagógus kérésére a saját gyermek után járó nap kiadását a tagozatvezető biztosítja. A pedagógusok számára - kötelező óraszámon felüli - nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a tagozatvezető és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető meghallgatása után. Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusi jelenlét kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. Tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve a munkaközösségek és a diákönkormányzat által szervezett programokon, szórakoztató programokon váltakozva a feladat ellátásához szükséges számú pedagógus vesz részt, a tagozatvezető koordinálása alapján. 2. Az intézmény tanulóinak munkarendje /a házirend/ Az intézményi rendszabályok /házirend/ tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése a tagozatvezető feladata. A házirendet - melyet a tagozatvezetővel együttműködve az intézményvezető készít el, és a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak egyetértésével - a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 3. A tanév helyi rendje A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév ünnepélyes tanévnyitó Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal, hálaadó szentmisével és ünnepélyes tanévzáróval ér véget. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten a minisztérium által kiadott tanév rendjének figyelembevételével, amit a munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól /házirend, pedagógiai program stb./, iskolai szintű rendezvények, egyházi és állami ünnepélyekről, diákmisék időpontjairól, a tantestületi értekezletek tartalmáról és 16

17 időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról, valamint programjáról, az éves munkaterv jóváhagyásáról. A munkaterv rögzíti a nevelőtestületi megbízásokat, a hagyományápolás módjait. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 4. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján a pedagógus vezetésével a kijelölt termekben történik. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első óra reggel 8 óra 30 perckor kezdődik. A tanítás megkezdése előtt 10 perccel az iskola tanulói és dolgozói az ebédlőben közös imán vesznek részt. A tanítás végén minden osztály saját osztálytermében mondja el rövid imáját. Az óraközi szünetek időtartama általában 10 -, a hosszú szünet 15 perc. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik vigyázva saját és társaik testi épségére. Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. A szakképzésben résztvevő tanulók heti két napon iskolán kívüli gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ennek rendjét az érvényben lévő jogszabályok, a helyi tanterv, a szakmai program, valamint az iskola igazgatója és a gazdálkodó szervezet között létrejött Együttműködési megállapodás, illetve Tanulói szerződés tartalmazza. Az összefüggő szakmai gyakorlat letöltése az elméleti oktatás végén a nyári szünetben történik. A bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a tagozatvezető és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslata alapján a munkaterv rögzíti. A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, csak olyan helyzetben, amikor a személy és vagyonbiztonság miatt elkerülhetetlen. A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és előre meghatározott módon történhetnek meg. 5. Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola reggel 7.30 órakor nyit, ahová a környékről, illetve a távolabbi településekről autóbusszal 8 óra 15-ig érkeznek a gyerekek. A tanítás 25 perces ebédszünettel legkésőbb 15 órakor fejeződik be. A délutáni foglalkozások, szakkörök, sportkörök 16 óráig tartanak. /autóbusz-menetrendhez igazodik/ A hivatali idő reggel 8 órától 16 óráig tart. 17

18 A tanulók tanítási idő alatt az osztályfőnökök vagy a tagozatvezető írásos engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás rendjét a házirendben rögzített rendszabályok határozzák meg. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Tanítási szünetekben külön ügyeleti rend működik heti egy alkalommal, mely alatt biztosított a tanulóknak és szüleiknek a halaszthatatlan hivatalos ügyek elintézése. Az ügyeletet az iskola igazgatója, valamint a tagozatvezető és az iskolatitkár látja el. V. A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 1. A tanítási, képzési idő A tanítási év szorgalmi ideje minden évfolyamon - a közoktatási törvény 57. -a alapján és a tanév rendjét meghatározó miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - szakiskolában 182 tanítási napból áll, amelyből az iskola nevelési céljai szolgálatában 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egynek a programjáról a diákönkormányzat javaslatára, a nevelőtestület egyetértésével a tanulók dönthetnek A szorgalmi időszakot vizsgák követik. Intézményünkben ötnapos munkarend van. 2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje a./ A tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek: felzárkóztató foglalkozás, számítógépes szakkör, sportszakkör, táncszakkör, kerékpáros szakkör, könyvtárszakkör, cigánypasztorációs programok. A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A jelentkezés a fenti tevékenységi formákra egész tanévre szól. b./ Közösségi együttlétek: a meghirdetett körzeten belüli és a katolikus iskolák közötti sportversenyek, kulturális rendezvények Megszervezésükért, a felkészítésért a megbízott pedagógusok a felelősek. c./ A diákmozgalom programjai Éves munkaterv alapján tervezhetők. Lebonyolításukért a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus a felelős. d./ Könyvtár Saját működési rend és szabályzat szerint dolgozik. e./ Szervezett eseti foglalkozások: kiemelt katolikus ünnepeinken diákmisék az ebédlőben, tanulmányi kirándulás színház-mozi látogatás, vetélkedők, könyvtárlátogatás, bemutató jellegű programok, stb. Az iskola lelki gondozását végző káplán atya illetve pedagógus felügyeletével szervezhetők és a munkatervben rögzítendők. 18

19 VI. A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek 1. A nevelőtestület A nevelőtestület - a közoktatási törvény 56. -a alapján -: "a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület és annak minden tagja a keresztény nevelő etikai kódexe alapján gyakorolja hivatását és szolgálatát, egymással, dolgozói közösségünkkel és iskolánk diákjaival is ebben a szellemben ápolja kapcsolatait és vesz részt a tanórákon és azokon kívül is közösségünk életében. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógusa, szakoktatója. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik." A közoktatási törvény 57. -a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit. 2. A nevelőtestület értekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró, félévi, év végi osztályozó, valamint rendszeres munkamegbeszélések, feladategyeztetések. Az aktuális és soron következő teendők megbeszélésére, havonta tartunk nevelőtestületi megbeszélést, szükség szerint feladategyeztetést. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek. 3. A szakoktaói és osztályfőnöki munkaközösség együttműködése A közoktatási törvény 58. -a szerint: a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Fontos irányok meghatározáshoz, képzési és továbbképzési területek és témák kiválasztásához. Iskolánkban az osztályfőnöki munkaközösség tagjai, az osztályfőnökök közös feladataik és az egyéb teendők megbeszélése céljából havi rendszerességgel tartanak megbeszélést. Szakmai munkájuk alapja az osztályfőnöki munkaterv, melyet tanévenként a munkaközösségvezető készít el. Az osztályfőnökök feladatait munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza. Ugyancsak egyénre szabott munkaköri leírás szabályozza a szakoktatók munkáját, akik a szakoktatói munkaközösségben tevékenykednek. 19

20 4. Az osztályfőnöki munkaközösség tevékenysége Feladatait intézményünk nevelési programja és éves munkaterve irányozza elő. * egy-egy osztályközösség vezetőjeként egyik legfontosabb feladata a közösség formálása, erősítése, egyházi iskolánkból fakadó keresztény értékeink védelme, példamutató tovább adása * őrzik és folyamatosan fejlesztik az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét, * minden egyes osztályközösség-vezető egyben elvégzi tanulócsoportjában a gyermekvédelemmel és egészségvédelemmel kapcsolatos teendőket, e munkája során keletkezett levelezést, családlátogatásokról szóló feljegyzéseket, tanulóhiányzásokka kapcsolatos felszólításokat, nyilvántartásokat megőrzi, dokumentálja. * a tanuló veszélyeztetettsége esetén felveszi a kapcsolatot a családdal, családlátogatást végez, ha szükséges megkeresi az illetékes önkormányzatot, gyermekjóléti, családjogi szolgálatot. Minderről rendszeresen beszámol a tagozatvezetőnek és együttműködve az iskolatitkárral, akinek munkája során keletkezett iratanyagot, levelezést iktatásra átadja. * a szakoktatókkal közösen fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, * kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét, * összehangolják a különböző intézményi vizsgák, írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait, igazodva és építve az országos, iskolán kívüli elvárásokhoz pld. Szintvizsga, a modulzáró vizsga követelményeihez. * javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok, a szakképzési támogatásból befolyó összeg felhasználására * Tevékenyen részt vesznek pályázatok kidolgozásában * figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő kollégák nevelőmunkáját, iskolai beilleszkedését. 5. A szakoktatói munkaközösség tevékenysége * a pályaorientáció, szakmai előképzés és felkészítés során segítik a diákok helyes szakmaválasztását * javaslataikkal segítik a szaktantermek, tanműhelyek tárgyieszköz-fejlesztését * ismerik és törekednek arra, hogy megismerjék az általuk oktatott szakma új irányait, kövessék annak fejlődést, hogy azokból a tanulók minél többet elsajátítsanak * Őrizzék és fejlesszék az intézményben zajló szakmai és gyakorlati képzés színvonalát, hogy a diákok jó eséllyel, hasznosítható tudással lépjenek ki a munka világába * Segítsék tanulóinkat a gyakorlati képzőhelyeken történő elhelyezkedésükben * Kísérjék figyelemmel az iskolánk kívüli képzőhelyen a tanulók szakmai fejlődését, tartsák a kapcsolatot az ottani vezetővel és segítsen a felmerülő probléma megoldásában 20

21 * Hasznosítsa és építse be oktatói munkájába az iskolán kívüli képzőhely kéréseit, javaslatait az elmélet és gyakorlat területén * Az iskolai gyakorlóhelyen konyha, asztalosműhely őrzi és védi tanulói testi épségét, betartja és betartatja a tűzvédelmi és munka- valamint balesetvédelmi szabályokat 6. A két munkaközösség együttműködése és kapcsolattartása * Kis létszámú nevelőtestületünkben a két munkaközösség feladatai szorosan kapcsolódnak, sőt például az osztályfőnöki munkában össze is fonódnak * Nevelőtestületi értekezleteken felmerülő teendők mindkét munkaközösséget érinthetik * A két munkaközösség szakmai munkaterv, nevelési-oktatási program fejlesztése, iskolai és iskolánk kívüli vizsgák modulzáró, szintvizsga, szakmunkásvizsga szorosan együttműködik és feladatait csoportmunkában is egyezteti * Az iskolai és iskolán kívüli gyakorlóhelyeken tanulói magatartást, fejlődést, lemaradást, hiányzásokat figyelemmel kísérik és a szükséges lépéseket megteszik * Az osztályfőnök és a szakoktató következetesen érvényt szerez a nevelési és szakmai programban megfogalmazott elvárásoknak * Mindkét munkaközösség együtt az iskolavezetéssel törekszik arra, hogy megfeleljen az országos kompetenciamérés szakiskolákra vonatkozó elvárásainak, elérje majd meghaladja az országos átlagot * Szükség esetén az osztályfőnökkel együtt családlátogatást és rendszeresen gyakorlóhelylátogatást végez * Mindkét szakmai munkaközösséget az igazgató által kijelölt tanár illetve szakoktató vezeti Csoportmegbeszéléseiket, az azon felmerülő témákat ők jelölik ki, illetve az igazgató és a tagozatvezető utasítására, javaslatára is történhet feladat meghatározás és közös vagy külön munkaközösség-értekezlet. *A munkaközösségek tevékenységét a tagozatvezető fogja össze * Az igazgató munkáját a helyettesi feladatokat ellátó tagozatvezető mellett a két munkaközösség-vezető is segíti, akik egyben így az iskolavezetésben is szerepet kapnak. VII. A nevelőtestület, iskolavezetés és az intézmény teljesítményértékelése Iskolánk rendelkezik minőségirányítási programmal, amelynek kiegészítése 2007 októberében történt meg, s fogadta el a fenntartó. E programban részletesen kidolgoztuk a nevelőtestület és az iskolavezetés egyéni értékelésének elveit és szabályait, s az egyházi iskola jellegéből adódó és ahhoz igazított szempontrendszert, amely méltó helyén kezeli az oktató nevelő munkánkban a tanulóval való személyes gondoskodást, fokozott törődést. Évente két kolléga teljesítményének értékelését végezzük el, melynek szempontrendszerét kérdőíven dolgoztuk ki. Az igazgató teljesítményértékelésének eddigi gyakorlata, hogy a fenntartó által összeállított szempontrendszerre az iskola vezetője írásban válaszol, azaz önértékelést végez. Minőségirányítási programunkban rendelkezünk a vezetői feladatokat 21

22 ellátók teljesítményértékelésének szabályzatával és kérdőíveken megfogalmazott konkrét szempontrendszerével. A pedagógusok és vezetők értékelésében fontos elvünk, hogy azt nem érzelmektől vezérelve, hanem tárgyszerűségre törekedve végezzük úgy, hogy az ne sértse az érintett kollégát, hanem szolgálja fejlődését. Gyakorlatunk, hogy a tanév elején az érintett pedagógusokkal egyéni megbeszélés során kijelöljük a célokat és a teljesítményértékelésük menetrendjét, azaz tanév vége felé (május-június) elvégezzük az értékelést és önértékelést, június végén a végső összegzésre kerül sor. A pedagógusok és vezető munkatársak, köztük az igazgató teljesítményértékelésében a nevelőtestület, dolgozói közösség és a diákság is részt vesz. Az összegző értékelést személyes beszélgetés során az igazgató és a tagozatvezető végzik az érintett kollégával. Az igazgató munkáját a fenntartó évente értékeli. A 2008/2009-es tanévben intézményünkben sor került a 4 évente visszatérő komplex intézményellenőrzésre, amelyet a KPSZTI szakértője végzett. Ugyancsak ebben az évben került sor az Oktatási Hivatal megbízottja által végrehajtott ellenőrzésre. Mindkét átvilágítás az ellenőrzésre való előkészület, felkészülés és maga a folyamat végrehajtása teljes körű volt, abban aktívan részt vett az iskolavezetés, a nevelőtestület a diákok és szülők közössége. S mint ilyen magán őrizte a teljesítményértékelési munka minden jellemzőjét. Az ellenőrzések kiterjedtek a pedagógusok és az iskolavezetés munkájára és az intézmény eredményességére. Az iskola önértékelés másik formája az évente visszatérő könyvvizsgálói ellenőrzés, amelynek célja és tárgya a fenntartót megillető normatív támogatások és az ehhez szervesen hozzátartozó iskolában vezetett nyilvántartásokban szereplő adatok egysége. Az intézményi értékelésben és önértékelésben igen fontos mérce, s egyre fokozottabb figyelmet követel az iskolavezetéstől, nevelőtestülettől, tanulóink megfelelő szereplése az évente sorra kerülő országos kompetenciamérésben. Ez azért is különösen fontos számunkra, mert az ott elért eredmény, vagy eredménytelenség minősíti szakiskolánkat, egyik fokmérője az intézményünkben zajló oktató-nevelő munkának. VIII. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái a tájékoztatás rendje, a működés nyilvánosságának erősítése 1. A felnőttek közösségei: a szülői munkaközösség A közoktatási törvény 59., 60., 61. -a rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján: a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében iskolánk munkaközösséget hozott létre. A szülői munkaközösség dönt saját működéséről. A szülői munkaközösség iskolai vezetőségi ülésein részt vesz az intézmény vezetőségének egyik tagja. Az intézmény szülői munkaközössége részére az igazgató tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az iskola működéséről, tőlük segítséget kérhet intézményi feladatok megoldására. 22

23 2. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat A közoktatási törvény 62., 63., 64. -a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. a./ A diákönkormányzat és működési rendje "A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed." A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az intézmény diákönkormányzatának szervezeti és működési rendje a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. Ez a szervezeti és működési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét. A diákönkormányzat tevékenységéhez térítés nélkül igénybe veheti az iskola berendezéseit. A tantestület választott tagja a diákönkormányzatot segítő, vezető tanár. b./ Az osztályközösségek Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget hoznak létre. Az osztályközösségek diákjai a tanórák /foglalkozások/ túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja az osztály diákbizottságának tagjait és titkárát, valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. 3. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések. egyházi és állami ünnepeink. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a megbízott pedagógus vezetők és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres, programokat, azok időpontját az iskola éves munkaterve tartalmazza. A feladatok, programok a munkaterv mellékleteként, havi ütemtervben kerülnek kiírásra. Az iskolavezetőség évente két alkalommal félévkor és év végén - beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját. 23

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 4553 Apagy, Béke u. 2.. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 033559. 1 TARTALOM 1. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Munkaköri leírás-minták

Munkaköri leírás-minták munm Munkaköri leírás-minták a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete Gazdasági szaktanár Közvetlen felettese:

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BATTONYA 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I..1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben