Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012"

Átírás

1 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012

2 Tartalom Tartalom...2 Mottónk: Általános rendelkezések Bevezető Törvényi szabályozás Az intézmény minőségpolitikája Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségcélok A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó elvárása Intézményi minőségfejlesztési rendszere A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Jogszerűség Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés Vezetői ellenőrzés Értékelés A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontrendszere és az értékelés rendje...12 Az értékelő lap további kezelésének, megőrzésének szabályai:...14 Az értékelés részletes szempontjai A vezetők értékelése Az IMIP értékelésének szabályai Intézmény teljes körű önértékelése Partneri igényfelmérés szabályozása...21 Kommunikáció a partnerekkel Mérés Az országos mérésekhez kapcsolódó intézményi feladatok és az eredmények figyelembe vétele Feladatok a mérés előkészítése és lebonyolítása során: Az országos mérések eredményeinek feldolgozásával kapcsolatos feladatok: Az intézkedési terv elkészítésének fázisai: Záradékok

3 Nyilatkozat a tantestületi elfogadásról...25 Nyilatkozat a Szülői munkaközösség véleményezési jogának gyakorlásáról...26 Nyilatkozat a Diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlásáról...26 Fenntartói Jóváhagyás...26 A pedagógus teljesítményének értékelése

4 Mottónk: Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal lenni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek, megtanulják a szeretetet megkeresni a világban. Doroti Korts: Egy élet a kezedben című művéből 1. Általános rendelkezések Hatályosság: kiterjed az iskola minden dolgozójára Érvényes: a jóváhagyástól számított 5 évig Értékelés: évente, június 30-ig Elfogadás és jóváhagyás: alkalmazotti közösség fogadja el, szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezi, a fenntartó jóváhagyásával lép életbe 2. Bevezető Az ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 2012.augusztus 1-jén indul Törvényi szabályozás évi LXXI. törvény 9., évi LXXIX. törvény 40. (10) és (11) bekezdéseinek módosításai, 3/2002-es OM-rendelet, Az Intézményi Minőségirányítási Programot az intézmény vezetője készíti el és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni a Szülői Szervezet és a diákönkormányzat véleményét. Az Intézményi Minőségirányítási Program a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 4

5 Felülvizsgálatát évenként, a tanévzáráshoz és a teljesítményértékeléshez kapcsolódva a Minőségi Kör tagjai készítik elő. 3. Az intézmény minőségpolitikája 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk keresztény általános iskola, ezért a nevelési-oktatási célok vállalása mellett a tanulókat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá szeretnénk nevelni, az átlagosnál magasabb általános műveltséget nyújtva számukra. Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: a megbocsátás, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. Testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszünk. Kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását. Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk tanulóinkban az élethosszig tartó tanulás igényét, amellyel képessé válnak irányítani saját jövőjüket. Az EU integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegen nyelv - tanulás) a jövőben ki akarjuk használni. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk a minőség iránt elkötelezett pedagógusokkal. 5

6 3.2. Minőségcélok Minőségcél és a megvalósításra vonatkozó elképzelés Az iskola jó hírének erősítése A tanárok módszertani kultúrájának fejlesztése: óralátogatások, nyílt nap, továbbképzések, tapasztalatcserék segítségével Erőforrások felkutatásában a pályázatok folyamatos követése Szülőkkel való együttműködés fejlesztése, bevonásuk az iskolai programok szervezésébe: szülői értekezletek, kirándulások, lelki napok, előadások Diákjaink magatartásának és szorgalmának, munkafegyelmének javítása. Az egységes követelményrendszer megismertetése, betartása, betartatása a nevelési folyamatban résztvevőkkel. Állandó tanári jelenlét és ellenőrzés tanári felügyelet szervezésével. A Sikerkritérium A városi média értesüljön az iskola tevékenységéről A városi és megyei versenyeken iskolánkat képviselje versenyző tanuló Részvétel évente legalább 1 alkalommal A pályázatfelelős tájékoztat az éves munkatervben szereplő iskolai programok szervezéséhez, fejlesztésekhez igénybe vehető pályázati kiírásokról Szülői értekezletek A házirend előírásairól az osztályfőnök évente legalább 1 alkalommal tartson részletes tájékoztatást a tanulóknak, szülőknek. Ügyelet működtetése Vizsgálat periódusai Évente Évente Ellenőrző személy Munkaközösség vezetők Osztályfőnökök Minőségi kör Igazgató, helyettes, Minőségi kör Vizsgálat eszköze Beszámolók a tantestületi értekezleten Beszámoló a tantestületi értekezleten Évente Pályázatfelelős Beszámoló a tantestületi értekezleten Félévente Osztályfőnökök Beszámolók a tantestületi értekezleten Évente Osztályfőnökök, Munkaközösség vezetők, Ifjúságvédelmi felelős Naplók, szóbeli értékelés az osztályban tanító pedagógusok között Külső és belső partnerek Nyilvánossága Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület 6

7 fegyelmező intézkedéseknek a házirendben előírt hierarchia szerinti következetes és körültekintő alkalmazása. A szülők folyamatos szóbeli és/vagy írásbeli tájékoztatása a tanuló vétségéről. Hátránykompenzáció. A nehezen tanulók egyéni foglalkozás keretében történő felzárkóztatása Tehetséggondozás tanórán kívüli foglalkozásokon Továbbtanulás irányítása A tanulók iskolai identitása erősítése az iskola belső tereinek otthonosabbá tételével Egészséges életmódra nevelés, prevenció Hatékony gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység Felzárkózás a minimum szintre Minél több tanuló részvétele Nevelőtestület A tanulók többsége az érdeklődésének és képességeinek megfelelő iskolában tanuljon tovább A diákok alkotásainak, okleveleinek bemutatása Minél többen vegyenek részt a szabadidő hasznos eltöltését segítő programjainkon Hátránykompenzáció Félévente Félévente Évente Évente Évente Folyamatos Osztályfőnökök, Munkaközösség vezetők Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnökök, Igazgatóhelyettes Szaktanárok, Osztályfőnökök Szabadidő szervező, Igazgatóhelyettes, Testnevelő, Osztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelős, Igazgatóhelyettes Naplók, érdemjegyek Szakköri naplók Nevelőtestület Továbbtanulási statisztika Beszámolók a tantestületi értekezleten Beszámolók a tantestületi értekezleten Megbeszélés Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelési Tanácsadó, Gyermekvédelmi szolgálat 4. A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó elvárása A Fenntartó elvárásait az iskolával szemben az alábbi dokumentumok irányelvei határozzák meg: Az iskola Alapító Okirata Az Egyházi Törvénykönyv és a II. Vatikáni Zsinat katolikus nevelés, oktatásra vonatkozó rendelkezései Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola (Róma, 1977.) Évi Főegyházmegyei Zsinat: a Veszprémi Főegyházmegye zsinati könyve 7

8 Katolikus Iskolák Főegyházmegyei Hatósága által kiadott fenntartói ellenőrzés és értékelés rendje (Kelt: október 15.) 8

9 A fenntartó alapvető elvárása iskolánkkal szemben: A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat valósítsa meg és a rábízott vagyonnal valamint az éves normatív támogatással ésszerűen és takarékosan gazdálkodjon. Nevelési-oktatási feladatait a külső és belső partnereinek megelégedésére és színvonalasan végezze. A keresztény értékrendet képviselve, tanítványaiban a katolikus hitet erősítse. Segítse a lelkészeket abban, hogy az iskola diákjait az egyházközségük liturgikus életébe bevonják. 5. Intézményi minőségfejlesztési rendszere 5.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az intézményvezetés vállalja az iskola szolgáltatásaira bevezetett minőségirányítási rendszer működtetését és fenntartását. Kinyilvánítja teljes személyes elkötelezettségét a minőség iránt és mindent megtesz a minőségi célok eléréséhez és állandó javításához szükséges erőforrások biztosítása érdekében. Felelősséget vállal az intézmény törvényes működtetéséért, a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításáért, valamint a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért az intézmény minden szintjén Jogszerűség A vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és a partneri elvárásokat, azok figyelembe vételével felülvizsgálja az intézményi dokumentumokat. Ha nincs törvényi kényszer 5 évenként. Évente munkatervet készít. A vezetés folyamatosan tájékoztatja az intézmény dolgozóit a jogszabályokról, illetve biztosítja, hogy ezek hozzáférhetőek legyenek minden érdekelt számára, s azokat az intézmény dolgozói betartsák. Rendelkezésre áll: CD- jogtár, Pedagógusok jogi értesítője, Oktatási Közlöny, Magyar Közlöny Az Alapító Okirat, a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend és a Minőségirányítási Program 1-1 példánya nyomtatott formában hozzáférhető az igazgatói irodában. 9

10 Tervezés Stratégiai tervezés Az intézmény hosszú távú céljait az igazgató határozza meg - a vezető munkatársakkal és a minőségi kör vezetőjével egyeztetve. Ezeket a célokat a fenntartói elvárások alapján, mérhető, konkrét követelmények hozzárendelésével fogalmazzuk meg. A minőségcélokat a vezetői ellenőrzés során rendszeresen felülvizsgáljuk. A célok megismertetése az alkalmazotti kollektívával (az egyes szervezeti egységek munkatársaival) a minőségi kör vezetőjének feladata. A minőségcélok rendszeres felülvizsgálatát vezetői átvizsgálás során végezzük el Operatív tervezés Az operatív tervezés a hosszú távú célok éves megvalósulási tervét tartalmazza, meghatározza iskolánk oktató-nevelő munkáját, szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. a. Éves munkaterv: Az intézmény vezetője készíti el az oktatási miniszter rendelete, az előző tanév értékelése (a tanév végi osztályfőnöki, munkaközösségi és minőségfejlesztési beszámolók) valamint a munkaközösségek munkatervei és az igazgatóhelyettesek javaslatai alapján. b. A minőségügyi terv (intézkedési terv): Az éves munkaterv melléklete, melyet a minőségi kör készít el a megelőző tanévben elvégzett felmérések elemzése alapján. Ez az intézkedési terv határozza meg, hogy az adott időszakban milyen minőségügyi tevékenységeket kell végrehajtani. c. Tantárgyfelosztás, óraszámok elosztása: A tantárgyfelosztást az igazgató készíti el. Az óraszámok elosztásakor figyelembe kell venni a Közoktatási törvénynek a pedagógusok adott munkakörben történő alkalmazásának feltételeiről szóló rendelkezéseit (17. ), a különböző megbízatásokból származó órakedvezményeket (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, egyéb kedvezmények) és a munkaközösségek javaslatait. A tantárgyfelosztás tervezetét a megelőző tanév végén a tantestület fogadja el. A személyi változások miatti módosításokat a tanévnyitó tantestületi értekezleten az indoklással együtt ismertetni kell. Az elfogadást követően a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. d. Órarend: Az órarendet igazgatói megbízás alapján, az igazgatóhelyettes és az alsó tagozat vezetője által elkészített és a tantestület által elfogadott tantárgyfelosztásnak megfelelően készíti el a megbízott pedagógus. Az elkészítés során folyamatosan egyeztet. e. Beiskolázási terv: A tanév végén határozza meg az igazgató az igazgatóhelyettesekkel, a tantestülettel és a fenntartóval egyeztetve a következő tanévben indítani kívánt osztályok számát, maximális létszámát. A tervezésnél figyelembe kell venni a Közoktatási törvényben és az Alapító Okiratban szereplő maximális tanulói létszám-határokat valamint a szülői-tanulói igényeket. 10

11 f. Költségvetési terv: Az éves költségvetési tervet a gazdasági vezető készíti el. A tervezés során figyelembe veszi a munkaközösségek és az igazgatóhelyettes által elkészített, eszközfejlesztésre, továbbképzésekre, programokra vonatkozó javaslatokat, igénylistákat. A költségvetési tervet az igazgatóval egyezteti. A költségvetés a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. g. Beiskolázási terv: A hosszú távú (5 éves) továbbképzési terv alapján az iskola vezetősége a munkaközösségekkel egyeztetve elkészíti a beiskolázási tervet. A tervezet elkészítésekor dönt a tanári továbbképzések támogatására biztosított normatív keret éves elosztásáról. h. Belső ellenőrzési terv: Elkészítésének és végrehajtásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. i. Az operatív tervezést segíti a heti rendszerességgel tartott vezetőségi értekezlet, amely lehetőséget nyújt az aktuális feladatok részletes megtervezésének koordinálására és a végrehajtásuk alapos előkészítésére. Erőforrások biztosítása Emberi erőforrás: A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelőssége. A jogszabályban és munkaköri leírásokban meghatározott, egyes munkakörök ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek meglétét, a követelményeknek való megfelelést az iskola vezetősége éves rendszerességgel ( a tantárgyfelosztás elkészítéséhez kapcsolódva ) felülvizsgálja. Szükség esetén újrafogalmazza a munkakör betöltésének feltételeit. Új szolgáltatások tervezését, a szükséges személyi feltételeket, a meglévő humánerőforrások figyelembe vételével kell elvégezni. Külső szakmai továbbképzéseken (tanfolyamok, szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, posztgraduális képzések) való részvétel feltételeit az iskolavezetés biztosítja, mérlegelve annak szükségességét. Tárgyi feltételek: Az iskola rendelkezik a működéséhez előírt hatósági engedélyekkel, a szükséges berendezésekkel. Rendelkezik a MIR dokumentációjának kidolgozásához, karbantartásához, állagának megőrzéséhez szükséges irat- és eszköztároló felszerelésekkel. A fogyó készletek rendszeres ellenőrzésével és feltöltésével, a számítógépes eszközök karbantartásával biztosítjuk a folyamatos munka feltételeit. Munkakörnyezet: A MIR fenntartása nem igényel az átlagtól eltérő egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételeket. A tanulók, munkatársak, a technikai dolgozók és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett és tiszta belső és külső környezet ideális feltételeket teremt a célok megvalósításához Vezetői ellenőrzés Az iskolavezetés folyamatosan ellenőrzi az iskolában zajló tevékenységet. Ezt akkor tudja eredményesen elvégezni, ha támaszkodik a szakmai munkaközösségek segítségére, és folyamatossá teszi az iskolában a pedagógusok együttműködésén alapuló önellenőrzést. 11

12 A pedagógus a tevékenységét maga tervezi meg és annak végrehajtásáért felelősséggel tartozik. Az iskola dolgozóinak ( pedagógus, és nem pedagógus dolgozók) joguk van megismerni a vezetőség ellenőrző látogatásainak értékelési szempontjait, az éves munka folyamatba illesztett látogatási metodikát, az ellenőrzést végző értékelését, javításra tett javaslatait. Az értékelést a dolgozó aláírásával látja el és megjegyzést is tehet írásban Értékelés A pedagógusok teljesítményértékelésének szempontrendszere és az értékelés rendje A teljesítményértékelés célja: A stratégiai céljaink megvalósítása érdekében pedagógusainktól elvárjuk, hogy munkaköri és erkölcsi kötelességeiket példamutatóan teljesítsék, nevelő és oktató munkájukat tudásuk legjavát nyújtva, szakmailag felkészülve, magas színvonalon, pontosan végezzék, ezzel is követendő példát állítva tanítványaik elé. A pedagógusok teljesítményének értékelésével azt kívánjuk elérni, hogy segítse a munkatársak egyéni fejlődését, az iskola hatékony, minőségi működését és a stratégiai célok elérését. Fontosnak tartjuk ezért, hogy az értékelés mutasson rá a fejlesztendő területekre és motiválja az önképzést és önfejlesztést, ugyanakkor erősítse a pedagógusok kapcsolatát a munkatársakkal és a vezetéssel. Cél a pedagógusok tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erős és fejlesztendő területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, teljesítményhez igazított elismerés valósuljon meg: eredményes munka kimutatása, elismerése minden tanár képet alkothasson arról, hogy elfogadott, közös kritériumrendszer szerint hogyan ítélik meg munkáját problémás területek azonosítása a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése egyéni teljesítmény változásának kimutatása jobb információcsere segítése az iskolai munka szervezésével, irányításával összefüggő problémák feltárása az iskolai feladatok jobb elosztásának elősegítése az egyéni igények és továbbképzések összhangjának elősegítése Az értékelés módszerei: közvetlen tapasztalatszerzés: óralátogatás, foglalkozások látogatása, a pedagógusok megfigyelése tanórákon kívüli nevelési helyzetekben 12

13 dokumentumelemzés (naplók, anyakönyvek.) az értékelést végző személy (igazgató, helyettes, munkaközösség vezető, minőségirányítási vezető) személyes beszélgetése a pedagógussal (interjú) kérdőíves felmérés, melyet kitölt az értékelendő tanár is és az értékelő is partneri igény és elégedettség méréseket is végzünk a tantestület, a szülők és a diákok körében feljegyezzük a tanórán kívüli tevékenységeket is a minőségi bérpótlék elosztása az elért, értékelt eredmények alapján történik Nem használható az értékelésnél: névtelen forrásból származó információ a tanár tudta nélkül keletkezett információ ami nem a szakmai munkával kapcsolatos Az értékelésnek segítő szándékúnak kell lennie, de fel kell tárni a hibákat is. Az értékelés bizalmas, ezért az értékelés során elhangzottakat az értékelést végzők és az értékelt tanár titokként kell, hogy kezeljék. Az értékelés menete: Ellenőrzési és értékelési terv elkészítése Az értékelő személyek Az értékelés előkészítése Óralátogatás Az értékelő pedagógus feljegyzést készít az óralátogatásról, amelybe beírja észrevételeit. Az óralátogatás után, még aznap, az értékelt tanár és az értékelő tanár is egy időben kitölti a pedagógusértékelő kérdőívet, és a kapott adatokat összevetik az alábbi skála szerint: 0 nem megfelelő 1 kevésbé megfelelő 2 megfelelő 3 kiemelkedő Ezután kezdődik az interjú a tanítási óráról és a pedagógus addig végzett munkájáról. Először az órát tartó tanár értékeli az órát. Sikerült-e megvalósítania az óra céljait, sikerült-e a tervezett tudástartalmat átadnia, készségeket fejlesztenie, voltak-e nehéz helyzetek stb. Ezután értékeli a látogatást végző tanár. Ahol nagyon eltérőek a vélemények vagy mindenki által gyengének tartott az a terület, ott meg kell beszélni a gyengeség okát és fejlesztési javaslatot kell tenni. 13

14 A vezetőség a kapott eredmények alapján szöveges értékelést készít az értékelésről, melynek egy példányát átadja az értékelt tanárnak, aki aláírásával hitelesíti és ezzel elismeri a benne foglaltakat. Az értékelés során a maximálisan elérhető pontszám (=100%) A pedagógus minősítése: Kiválóan alkalmas (80-100%) Alkalmas (60-79%) Kevéssé alkalmas (30-59%) Alkalmatlan (30% alatt) Az értékelést személyenként 2 évente végezzük. Az értékelő lap további kezelésének, megőrzésének szabályai: Az értékelő lapot a személyes adatok védelméről szóló törvényi előírásoknak megfelelően (1992. évi LXIII. Törvény) kell kezelni. Az értékelő lapot zárt borítékban, a teljesítményértékelő naplóban az igazgató lefűzve őrzi a következő értékelésig, majd a dolgozó személyi anyagához csatolva a gazdasági irodában őrzi. Az értékelés részletes szempontjai 1. Munkakör ellátása 2. Személyes tulajdonságok az iskola iránti elkötelezettsége a pedagógiai program, munkaköri leírás szerint (hírnévápolás, továbbképzések, dokumentumelemzésben, módosításban való aktív részvétel, ötletek) együttműködése a kollégákkal együttműködése a tanulókkal: tanulókra való ráhatás, fegyelemtartás, problémamegoldó képesség együttműködése a szülőkkel: problémák tolmácsolása, megoldásra való törekvés következetesség: rend betartása, betarttatása, igazságos osztályozás dolgozatok alapján, dicséret, jutalmazás, elmarasztalás aránya szeretetteljes légkör teremtése: Tanítási órán, óraközi szünetekben, humor, empátia, bizalom 3. A tanítás-nevelés minősége (óra- és foglalkozás látogatás alapján) A tanóra illeszkedése a tantervhez, tanmenethez A tanítási óra elérte-e a nevelési (erkölcsi, értelmi, esztétikai) és oktatási célját? Didaktikai feladatok alkalmazása 14

15 Alkalmazott eljárások: tanítási-tanulási stratégiák, szervezési mód, módszerek, taneszközök, motiválás, differenciálás A tanítási óra légköre, hangulata: a tanár kapcsolata a tanulókkal, hogy érezte magát az órán 4. A kötelező, tanórán kívüli tevékenység Az osztályfőnöki munka értékelése: beszoktatás 1.o., 5. o., beiskolázás 1.o. 8.o., tájékoztatás, kapcsolat az osztállyal, szülőkkel, osztályprogramok, osztályterem, tábor Napközis munka: beszoktatás, tanulás és ellenőrzés (házi feladat, étkeztetés,foglalkozások) Szabadidőben végzett tevékenység: vetélkedők, kiállítások, versenyek, színházlátogatás 5. Az intézmény működését segítő egyéb tevékenységek Infrastruktúra gondozása Ünnepségekre, évfordulókra való felkészítés, az ünnepség színvonalas lebonyolítása Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, előadásokon, rendezvényeken való képviselet Pályázatok összeállítása Publikálás 6. Munkafegyelem A házirendben foglaltak betartása A határidők pontos betartása, adminisztrációs fegyelem, esztétikum Ügyeleti teendők pontos ellátása 7. Egyéb Az etikai normák betartása Egyházközösségi programon való részvétel Értékelés fajtái Ki végzi? Mikor/med dig? Önértékelés minden pedagógus 2 évente Kérdőív Módszer 15

16 Pedagógus csoportok értékelése munkaközösségek 2 évente Kérdőív Ellenőrzési adatok vezető vezető helyettes munkaközösség vezetők Évente legalább 1x Ellenőrzés Vezetői értékelés Vezető és az általa bevont vezetés 2 évente Kérdőív, megbeszélés Vezetők értékelése Önértékelés Pedagógus csoportok ért. Magasabb vezető értékel Minden vezető Minden pedagógus Magasabb vezető 2 évente Kérdőív, megbeszélés A vezetők értékelése Az iskolában vezetői tevékenységet lát el az igazgató, a lelki igazgató, az igazgatóhelyettes valamint a munkaközösség vezetők. A vezetőt alapvetően a fenntartó kell, hogy értékelje, hiszen a fenntartó a munkáltatója, őneki felel minden tettével. Az igazgató teljesítmény-értékelés legfontosabb területei: Az iskolai Pedagógiai Programja céljainak megvalósulásához és hatékony működéséhez való hozzájárulás A vezetői feladatok (tervezés, szervezés, döntés, végrehajtás, irányítás, ellenőrzés, értékelés, fejlesztés) elvégzésének minősége A vezető nem egyedül végzi tevékenységét, ezért fontos, hogy munkatársai egyetértsenek célkitűzéseivel és támogassák annak végrehajtásában. A jó légkör alapvető feltétele a munkának. 2 évente feltesszük ezeket a kérdéseket a tantestület tagjainak és az igazgató is értékeli önmagát. Az eredmények összehasonlítása, és megbeszélése, kielemzése viszi előbbre a további munkáját. A vezetői teljesítményértékelés speciális területei: Vezetői elhivatottság: Célok meghatározása, jövőkép A fontos dolgokra koncentrál/ ismeri a buktatókat 16

17 Tervezés Alaposan, pontosan mérlegeli a lehetőségeket A visszacsatolások során gyorsan, hatékonyan tudja alakítani a tervet Ismeri az intézmény és a pedagógusok erősségeit és gyengeségeit Fontossági sorrendet felismeri és betartja Döntés Önállóan dönt, a döntés felelősségét felvállalva A döntései nyomán esetleg kialakuló problémákat tudja kezelni Döntéseiben következetes Koordinálás A munkafolyamatokat össze tudja hangolni Munkamegosztása hatékony és motiváló Szükség esetén be tud avatkozni a folyamatokba Ellenőrzés-értékelés Rendszeresen ellenőriz és értékel A pedagógusok által ismert és elfogadott mérési-értékelési rendszert működtet Értékelése fejlesztő jellegű Elismeri a kimagasló eredményt Emberi erőforrás gazdálkodás A pedagógusok számára világos hatásköri, felelősség és szabályleírást ad A munkatársakkal való viselkedése, beszédstílusa Kapcsolatot teremt és erősít a kollégák között Igazgatás-irányítás A működésre vonatkozó dokumentumokat rendszeresen áttekinti, frissíti Ismeri és alkalmazza a közoktatásra vonatkozó jogszabályokat Kiépítette az intézménynek megfelelő kommunikációs csatornákat 17

18 Használja az információs csatornákat, információt gyűjt és továbbít Hatékonyan képviseli az intézmény érdekeit Az iskola számára értékes kapcsolatokat épít ki Az igazgatóhelyettest értékeli a tantestület (kérdőíves formában), a vezető és a minőségirányítási vezető az értékelő szempontok alapján. A minőségirányítási vezetőt értékeli a tantestület (kérdőíves formában), a vezető és az igazgatóhelyettes az értékelő szempontok alapján Az IMIP értékelésének szabályai Az intézmény Minőségirányítási programját évente értékelni kell. Az értékeléshez az adatokat a minőségügyi megbízott gyűjti össze ( ig), és az intézményvezető egészíti ki, ig. A minőségügyi megbízott átveszi a vezető helye ttes által összegyűjtött osztályonkénti és intézményi eredményeket a tanulók egyéni fejlődési eredményeiről és az osztályeredményekről, amelyek ismeretében az intézményvezető összehasonlító elemzést végez az országos mérés értékelés tükrében. Az elemzés eredményeit a nevelőtestület és a szülők számára ismertté kell tenni, hogy a vélemények és javaslatok megfogalmazásánál figyelembe tudják venni. Az értékeléshez ki kell kérni a szülői szervezet véleményét ( ig), az intézmény által megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal. A kérdéslistának tartalmaznia kell: Rendszeres tájékoztatást kapunk az intézmény aktuális évi céljairól. Az intézményi fejlesztéseket ismerjük. Tapasztaljuk a minőségirányítási rendszer működésének előnyeit, ezek: A szülői közösségeket a következő fejlesztésekbe, javaslatokba vonták be: Elégedettek vagyunk a következő oktatási eredményekkel: Elégedettek vagyunk a következő nevelési eredményekkel: Elégedettek vagyunk a szülő-iskola kapcsolattartással: Elégedettek vagyunk a következő programokkal: Elégedettek vagyunk.. Nem vagyunk elégedettek a következő oktatási eredményekkel: Nem vagyunk elégedettek a következő nevelési eredményekkel: Nem vagyunk elégedettek a szülő-iskola kapcsolattartással: Nem vagyunk elégedettek a következő programokkal: Nem vagyunk elégedettek. 18

19 Javasoljuk, hogy. A véleménynyilvánításról és a javaslatokról jegyzőkönyv készül, a jelenlévők jelenléti ívet töltenek ki. A kitöltött jegyzőkönyveket a szülői szervezet intézményszintű vezetőjének kell összegyűjteni és összesíteni a véleményeket és a javaslatokat, melyet legkésőbb ig át kell adnia az intézmény minőségügyi vezetőjének. Az IMIP teljesüléséről véleményt nyilvánít a tantestület is a tanévzáró értekezleten a kitöltött értékelési szempontsor alapján. A véleményekről és a javaslatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és jelenléti ívet kell vezetni. A véleménykérés térjen ki: a minőségpolitika és minőségcélok érvényességére, teljesíthetőségére és az eredményekre, a dolgozók és a vezetés elkötelezettségére, a folyamatos fejlesztés eredményeire, a szabályozott folyamatok működtetésének hatékonyságára, a partnerek elégedettségében történő változásra, a működtetésből származó szakmai eredmények,, egybevetve az országos mérés, értékelés eredményeivel, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét, a végrehajtási problémákra, nehézségekre Intézmény teljes körű önértékelése Alapelvei: Az intézményi önértékelés a belső fejlesztés támogatása érdekében történik. Az intézményértékelés komplex, a tanulói teljesítmény értékelésén túl az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat vizsgálja. A működés, a folyamatok vizsgálatánál az értékelés alapvető szempontja, hogy a vizsgált terület mennyiben járul hozzá az eredményességhez. Az intézményi működés ellenőrzése során tett megállapítások az értékelés bemeneti információi. Az értékelés során biztosítani kell, hogy az érintettek hozzájussanak az értékelés eredményeihez. 19

20 Céljai: Az intézmény és a fenntartó közös érdeke, hogy az intézmények teljesítményéről, minőségérő megbízható, objektív képpel rendelkezzenek. Az intézmények eredményességét folyamataik, működésük javításával, fejlesztésével lehet növelni, ezért az intézményértékelés nem kizárólag a nevelési, tanulási eredményekre, hanem az eredményességet befolyásoló tényezők, folyamatok, résztvevők vizsgálatára, értékelésére is irányul. Az intézményértékelés a feltételek, a folyamatok, és a kimenetek egymásra gyakorolt hatásának összevetésével állapítja meg az intézmény eredményességét. Az intézményértékelés az intézmény eredményeinek összevetése az elvárásokkal azért, hogy hozzájáruljon a pedagógiai munka fejlesztéséhez. Az erősségek és a fejlesztendő területek tényszerű megállapítása, a szükséges beavatkozások, fejlesztések kijelölése. Funkciója: Az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összevetése. Az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata. Az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás) Az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésről. Gyakorisága: Az intézményi önértékelést 4 évente végezzük. Módszerei: Folyamatos adatgyűjtés a meghatározott területeken, évenkénti összegzéssel, évenkénti elemzés. Az értékelési ciklus végén az adatok összegyűjtése, elemzése, összegzése. 20

21 Adottságok A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében Az intézmény menedzselése Az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósulása A meglevő folyamatok szabályozottsága A szabályozási rendszer teljes körűsége Az erőforrások figyelembe vételének módja A partneri igények figyelembe vételének módja Az önértékelés területei Eredmények A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei A munkatársak bevonásának mértéke Az intézmény menedzselése a kitűzött célok elérése, megvalósítása A folyamatos fejlesztés eredményei A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága Az erőforrások felhasználásának hatékonysága A partneri elégedettség 6. Partneri igényfelmérés szabályozása Közvetlen partnerek: Fenntartó, helyi egyházközösség Tanár Tanuló Szülő Gazdasági, technikai dolgozók Közvetett partnerek: Partner iskola Óvodák Egyházak Céljainkat közvetlen partnereinkkel együttműködve kívánjuk megvalósítani. Legyen működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink számára. Az intézmény ismerje meg partnereinek igényeit, azokat szakmai küldetésként értékelje, folyamatosan tájékozódjon azok teljesüléséről, és a partneri visszajelzések alapján végezze el a szükséges korrekciókat. Partnerek Mintanagyság Mintavételi Igényfelmérés Mérés megnevezése eljárás módszere gyakorisága elsős szülő 30% szisztematikus kérdőív 2 év szülő 20% szisztematikus kérdőív 2 év 21

22 gyerek 30% szisztematikus kérdőív 2 év dolgozó teljes körű teljes körű kérdőív 2 év fenntartó interjú 4 év A partneri igény - és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek azt a célt szolgálják, hogy a katolikus intézmények megfeleljenek a keresztény értékrendnek, az egyház és a fenntartó, illetve a kor igényeinek. Ehhez folyamatosan tájékozódnia kell a partnerek véleményéről, és azokat be kell építenie munkájába, nevelési programjába a keresztény értékrendet szem előtt tartva. A felmérés kiterjed: elvárásokra, igényekre elégedettségre, elégedetlenségre nevelő - oktató munkánk véleményezésére munkahelyi légkör értékelésére vezetés - ellenőrzés - értékelés témakörére A mérések eredményeiről a partnereket legkésőbb a vizsgálat elvégzésétől számított 60 napig tájékoztatni kell, az elemzés kifüggesztésével. Ugyanez az idő intervallum vonatkozik az intézményen belüli nyilvánosságra hozatalra is. A dolgozókat az intézmény vezetője vagy a minőségi vezető szóban tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A partnerkapcsolatok irányítása A partnerkapcsolatok működtetésében az igazgató személyes részvétele meghatározó. A közvetlen partnereket képviselő szervezetekkel való együttműködés a közoktatási törvényben, a helyi pedagógiai programban, valamint a minőségfejlesztési munka során szabályozott módon történik. A közvetlen partnerekkel való együttműködés eszközei, fórumai: Diákokkal: egyházi jellegű programok nyílt hét, pályaválasztási szülői értekezlet tartása az iskolánkba készülő általános iskolások és szüleik, kísérőik számára, DÖK-gyűléseken félévenként tájékoztatás (évenként mérjük a tanulók elégedettségét, igényeit), diákfórumon minden évben az igények, elvárások megkérdezése, innovatív ötletek gyűjtése történik, diáknap Szülőkkel: egyházi jellegű programok 22

23 szülői választmányi értekezletek tartása a szülői értekezletek előtt, az igazgató részvétele az osztályok szülői értekezletén, iskolaszék értekezletein az intézményvezetés képviselteti magát Tanárokkal: egyházi jellegű programok munkaközösségi foglalkozásokon az intézményvezetés részt vesz, tantestületi értekezletetek, félévenként záró és tanév elején nyitó értekezletek tartása, alkalmazotti értekezletek összehívása, Közvetett partnerekkel: más iskolák igazgatóival személyes- és munkakapcsolat kulturális, zenei intézményekkel személyes kapcsolat a média képviselőivel kapcsolat A visszajelzés, a szükséges intézkedések megtétele következetesen megvalósul (visszajelzés szülői értekezleten, osztályfőnöki órán, tantestületi illetve alkalmazotti értekezleten, levélben). Kommunikáció a partnerekkel Célunk a partnerek folyamatos tájékoztatási rendszerének, fórumainak meghatározása annak érdekében, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellő tájékozottságukat az iskola működéséről és az őket érintő folyamatokról. Külső kommunikáció Az intézmény szabályozza az informálandók körét, a lehetséges kommunikációs csatornákat az érintettek bevonásának módját az információk terjesztésére. A partnerekkel való kapcsolattartásra a következő fórumok hivatottak: szülői értekezlet fogadóóra nyílt nap A kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére például a telefon, a levél, az üzenő füzet. Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás) 23

24 Az igazgató irányításával tartott vezetőségi ülések biztosítják az információcserét minden, a minőségfejlesztési rendszert érintő kérdésekben. Az ülésekről jegyzőkönyv készül. Az igazgató és a minőségi vezető közötti szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenntartásának minden kérdésére. A munkatársak közötti illetve a munkatársak és a felső vezetés közötti kapcsolattartás napi formája a szóbeli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munkatársak joga és kötelessége a minőségfejlesztési rendszer nem megfelelőségének azonnali jelzése és a nem megfelelőségek helyesbítése. A kapcsolódó információk szóban azonnal a közvetlen vezetőkhöz jutnak, akik írásos feljegyzés formájában továbbítják azokat javaslataikkal együtt a minőségi vezetőkhöz a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 7. Mérés 7.1. Az országos mérésekhez kapcsolódó intézményi feladatok és az eredmények figyelembe vétele Feladatok a mérés előkészítése és lebonyolítása során: [1.]Az igazgató a tanév rendjéről szóló OM- rendelet alapján az éves feladattervben rögzíti az országos méréssel kapcsolatos feladatokat, kijelöli a mérés iskolai koordinátorát és a határidőket. [2.]A megbízott iskolai koordinátor megszervezi a mérés lebonyolítását az előírásoknak megfelelően. [3.]A mérést követően az intézményben maradt mérőlapokat a magyar nyelv és a matematika tanárok kijavítják Az országos mérések eredményeinek feldolgozásával kapcsolatos feladatok: [1.]Az igazgató az OKÉV- kompetenciamérések iskolai szintű értékeléséről tájékoztatja a tantestületet, valamint a tanári szobában elhelyezett számítógépen is hozzáférhetővé teszi azt a pedagógusok és a szülői munkaközösség választott képviselője számára. [2.]A nevelőtestület értékeli a mérési eredményeket, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Ezt az értékelést a szükségesnek tartott intézkedési javaslatokkal együtt megküldik a fenntartónak. [3.]Az osztályok eredményeiről a szaktanárok szóban tájékoztatják az érintett tanulókat, az osztályfőnökök pedig szülői értekezleten a szülőket. 24

25 [4.]Az eredmények részletes, osztályokra szóló elemzését a munkaközösségek végzik el. [5.]Az eredményeket a következő tanévre vonatkozó munkatervek elkészítésénél fegyelembe veszik: A tanítási órákhoz az alapkészségek és képességek fejlesztésére alkalmas feladattípusok és munkamódszerek kiválasztása, Az előírt minimumhoz közeli, gyenge eredményű osztályokban a fejlesztő foglalkozások megtervezése, A következő tanévben a mérésben érintett osztályok-évfolyamok tanulóinak felkészítése. [6.]Ha az eredmények nem érik el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó által előírt határidőig az igazgató intézkedési tervet készít a pedagógiai színvonal minimumtól való elmaradásának megszüntetésére Az intézkedési terv elkészítésének fázisai: Az ok feltárása: Mi okozta a pedagógiai tevékenység színvonal- elmaradását? A feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghatározása, a végrehajtás iskolafejlesztési programjának kialakítása. Az intézkedési terv végrehajtásáig a megfelelő színvonalú oktatást biztosító intézkedések meghatározása, rögzítése. Záradékban rögzíteni az intézkedési terv fenntartói jóváhagyásának lépéseit. 8. Záradékok Nyilatkozat a tantestületi elfogadásról Az iskola Nevelőtestülete tantestületi értekezleten megvitatta és 2012 nyílt szavazással elfogadta a teljesítményértékelési rendszerrel és az országos mérések eredményeinek figyelembevételére vonatkozó előírásokkal kiegészített Intézmény Minőségirányítási Programot: Ajka, A Nevelőtestület képviseletében 25

26 Nyilatkozat a Szülői munkaközösség véleményezési jogának gyakorlásáról A teljesítményértékelési rendszerrel és az országos mérések eredményeinek figyelembevételére vonatkozó előírásokkal kiegészített Minőségirányítási Programot a Szülői Munkaközösség képviselői a megtartott értekezleten véleményezték. Ajka, A Szülői Munkaközösség elnöke Nyilatkozat a Diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlásáról A teljesítményértékelési rendszerrel és az országos mérések eredményeinek figyelembevételére vonatkozó előírásokkal kiegészített Minőségirányítási Programot a Diákönkormányzat képviseletében a megtartott gyűlésen véleményezték. Ajka, DÖK elnöke Fenntartói Jóváhagyás A fenntartó Veszprémi Érsekség képviseletében a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját a teljesítményértékelési rendszerrel és az országos mérések eredményeinek figyelembevételére vonatkozó előírásokkal kiegészítve jóváhagyom. Veszprém,

27 Fenntartó 27

28 A pedagógus teljesítményének értékelése 0 nem megfelelő; 1 kevésbé megfelelő; 2 megfelelő; 3 kiemelkedő Értékelési szempontok Önértékelés Bírálat Munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Személyes tulajdonságok Az iskola iránti elkötelezettsége a munkaköri leírás és a Pedagógiai Program Alapján Együttműködése a kollégákkal Együttműködése a tanulókkal Együttműködése a szülőkkel Következetesség Szeretetteljes légkör teremtése Összesen: A tanítás- nevelés minősége (óra-és foglalkozáslátogatás alapján) A tanóra illeszkedése a tantervhez, tanmenethez. A tanóra illeszkedése a tantervhez, tanmenethez. Didaktikai feladatok alkalmazása Alkalmazott eljárások A tanítási óra légköre, hangulata Összesen: Kötelező tanórán kívüli tevékenység Az osztályfőnöki munka értékelése Napközis munka Szabadidőben végzett tevékenység Összesen: Az intézmény működését segítő egyéb tevékenységek 28

29 Infrastruktúra gondozása Ünnepségekben, évfordulókra való felkészítésben szerepvállalás, az ünnepség színvonalas lebonyolítása Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, előadásokon, rendezvényeken való képviselet Pályázatok összeállítása Publikálás Összesen: Munkafegyelem A házirendben foglaltak betartása A határidők pontos betartása, adminisztrációs fegyelem, esztétikum Ügyeleti teendők pontos ellátása Összesen: Egyéb: Az etikai normák betartása Egyházközösségi programon való részvétel Összesen: Megjegyzés: Az értékelésben foglaltakat tudomásul vettem:.... Az értékelt pedagógus Az értékelő pedagógus Dátum: 29

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BATTONYA 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I..1.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

Intézményi önértékelés

Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu 2015.08.31. Forrás: petroczigabor.hu Tantestület a pedagógusok 50 %-ának önértékelésére kerül sor

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben