MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

2 I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, elkötelezi magát minden külső és belső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégíthesse. Mint művészetet oktató intézmény hivatott arra, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel járuljon hozzá a sokoldalú, kreatív személyiség kialakításához. Törekszünk arra, hogy általános emberi és művészi értékek közvetítésével formáljuk tanulóink habitusát és viselkedését. Tevékenységünk középpontjában a szülők és tanulók elvárásainak, a tanulók képességeinek megfelelően a minőségi művészeti nevelő-oktató munka áll, a 6 22 éves fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodó zenei oktatás és nevelés, a művészetet értő, szerető, művelő közönség nevelése. E kitűzött feladatokhoz híven minőségpolitikánk céljai közé tartozik a partnerközpontúság és a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztése. Törekszünk arra, hogy megfelelő, naprakész, a működési, a szakmai és a gazdálkodási tevékenységet támogató szabályzatokkal rendelkezzünk, és az azokban foglaltak továbbfejlesztése és betartása megtörténjen. A jogszabályi kereteken belül törekszünk a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, az abból következő hatások mérséklésére, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, valamint a tehetségek felismerésére és gondozására. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk elért eredményeink megtartására és gyarapítására. A minőség fenntartása és további fejlődése érdekében a vezetőség támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést is. Fő törekvésünk, hogy az egyénre szabott, örömöt és sikerélményt nyújtó művészeti oktatás-nevelés eszközeivel érzelem-gazdag, harmonikus emberré neveljük a nálunk zenét tanuló növendékeket. 2

3 Intézményünk valamennyi dolgozója közreműködik a minőségpolitikai célok megvalósításában, ennek érdekében a pedagógusok feladatuknak tekintik a minőségpolitikai célok szerinti oktatást, nevelést, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pedig saját területükön az oktatási nevelési tevékenységet támogatva végzik feladatukat a minőségpolitikai célok figyelembevételével. 2. Az intézmény működésének hosszú-távra szóló elvei Intézményünk a II. kerületi önkormányzat fenntartásában működik. Működésünket meghatározzák az alábbi dokumentumok és törvények: Alapító Okirat (Budapest, november 27.) Közoktatási törvény (1993. évi többszörösen módosított LXXIX. tv.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi többszörösen módosított XXXIII. tv.) Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének Minőségirányítási Programja, valamint az egyéb hatályos jogszabályok. 3. A fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat intézményre vonatkozó megállapításai 3.1. A közoktatási intézményrendszerre vonatkozó általános elvárások Az intézmény - pedagógiai programja feleljen meg a mikrokörnyezet igényeinek, a fenntartó elvárásainak - szakmai munkája a fenntartó által jóváhagyott intézményi dokumentumok alapján történjen - a vállalt feladatokat és szolgáltatásokat magas színvonalon lássa el 3

4 - tevékenységét minőségügyi szemlélettel végezze, alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz - támogassa a pedagógus szakma fejlődését, módszertani megújulását - törekedjen az együttműködésre, járuljon hozzá a kerület közoktatási célrendszerének megvalósításához - a tanulói esélyegyenlőség érdekében kiemelten kezelje a felzárkóztatást és tehetséggondozást - gazdálkodása legyen hatékony - őrizze meg az elért pozitív eredményeket, lehetőség szerint folyamatosan javítsa a szervezeti és tartalmi mutatókat 3.2. Célok, minőségcélok és elvárások az iskolákra vonatkozóan A pedagógiai tevékenységrendszer egyes folyamatai és főbb elemei - Az ÖMIP-ben meghatározott célok 100%-ban koherensen jelenjenek meg az IMIP-ben - A pedagógiai program és az IMIP célrendszere 100%-ban koherens legyen - Az éves munkaterv a PP és az IMIP célrendszerére épüljön - A helyi tantervben megfogalmazott célok minimum 75%-a valósuljon meg - A tehetséggondozás, a készség és képességfejlesztés mérhető eredményességet mutasson - Törekedjen a hagyományok ápolására - A partneri elégedettség érje el a 75%-ot Az intézményi szervezet működése, az oktató-nevelő munka feltételei - A továbbképzési tervben szereplő prioritások legyenek összhangban az IMIP-PP-vel - A tanév megtervezése és a szakmai közösségek működése intézményi szinten is összehangoltak legyenek, a belső munkamegosztás az oktató, nevelő munka folyamatában szakszerű legyen 4

5 - Az intézményen belüli információáramlás legyen szabályozott, és zavar nélkül működjön - Az intézmény alkalmazotti, szülői, tanulói közösségeinek kapcsolatrendszere legyen együttműködő - Legyenek élő kapcsolataik, és szabályozott együttműködésük a legfontosabb partnerekkel - A szervezeti kultúra elégedettségi mutatója legalább 75%-os legyen - Az oktatás-nevelés tárgyi feltételei mutassanak jogi és szakmai megfelelőséget Az intézményvezetés - A vezetési funkciók gyakorlása során érvényesüljön a jogszerűség, a szakszerűség, a hatékonyság - A vezetési tevékenység legyen a vezetettek által legalább 75%-ban elfogadott - A belső ellenőrzés legyen célszerűen delegált, tervezett, konkrét, objektív, visszacsatolt, hasznosított, dokumentált - A vezetés vállalja az innovációs folyamatok menedzselését, az oktatónevelő munka eredményes támogatását, valósítson meg fejlesztéseket, bővítse forrásait A nevelő-oktató munka eredményessége - A tanulók eredményei feleljenek meg a pedagógiai program célkitűzéseinek, az IMIP sikerkritériumainak A partnerközpontú működés - Az intézmény a működéssel kapcsolatos információit ismertesse meg a közvetlen partnerekkel, legyenek elérhetőek a dokumentumok - A tanulói teljesítmények értékelése legyen folyamatos, az adminisztráció követhető 5

6 - A szolgáltatások feleljenek meg a partneri elvárásoknak, az IMIP sikerkritériumainak A mérés és értékelés rendszere - Az intézmény a tanulók mérését a PP szerint végezze, eredményei feleljenek meg az IMIP sikerkritériumainak - Valósuljon meg az intézményi pedagógiai munka mérése, értékelése, elemzése, minősítése az év végi beszámoló alapján - Működjön a partneri igény- és elégedettségmérési operatív rendszer - Legyen működtethető komplex mérési rendszer 4. Az intézmény jövőképe Legfontosabb feladatunknak tekintjük a tanulói létszám megőrzését, jelenlegi magas szakmai színvonalunk megtartását, illetve emelését. Célunk, hogy iskolánk mindenkor a minőségi oktatás intézménye legyen. Nyitottak vagyunk az új oktatási módszerek befogadására. Szeretnénk megfelelni a változó világ és partnereink igényeinek. Távlati elképzeléseinkben szerepel, hogy fővárosi, országos, sőt nemzetközi zenei találkozókat szervezhessünk, s így a magyar alsófokú zeneoktatás központi intézményévé váljunk. Ennek feltétele a hangversenyterem mihamarabbi megépülése. 5. Intézményi minőségi célok Intézményünk minél magasabb szinten feleljen meg az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak. A szervezet a működésében rejlő tartalékait minél optimálisabban használja ki. A minőségfejlesztési munka a szervezet minden tagja számára elfogadottá váljon. A pedagógiai munka minőségét továbbra is a szakmai sikerek prezentálják. 6

7 II. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A Minőségfejlesztési rendszer kiépítésével, bevezetésével az volt a célunk, hogy kialakítsuk az intézmény tudatos, tervszerű működésének feltételeit és biztosítsuk a fenntartását. A Minőségfejlesztési Rendszer szervezeti háttere Az igazgató a MIP elvégzéséhez minőségügyi csoportot hozott létre 2003-ban. A csoport a munka elkezdésével egyidejűleg elindította a minőségügyi rendszer kialakítását is az intézményben. A csoport tagjai részt vettek a minőségfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzéseken. Az igazgató biztosítja számukra a munkafeltételeket valamint a továbbképzéseken való részvételt. Folyamatosan figyelemmel kíséri munkájukat ben kidolgoztuk és folyamatosan fejlesztjük a pedagógiai teljesítményértékelési rendszert. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok törvények, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, vagy az intézmény belső szabályzói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje meg, munkaköri feladatuk ezek betartása. Dokumentumainkat folyamatosan aktualizáljuk. Humán erőforrás fejlesztése Az intézmény továbbképzési és beiskolázási tervének elkészítésénél figyelembe vesszük az intézmény szakmai és minőségpolitikai érdekeit. Pedagógusainkat a lehetőség szerint a megfelelő továbbképzésre irányítjuk. 7

8 A Járdányi Pál Zeneiskola telephelyei a 2008/2009-es tanévben Tagozat (iskola neve) Járdányi Pál Zeneiskola Cím 1022 Bp. Marczibányi tér 1. Orsolyarendi Szt. Angéla 1024 Bp. Ált. Isk. Ady Endre u. 3. Áldás u. Ált. Isk Bp. Áldás u. 1. Baár-Madas Református Ált Bp. Isk. és Gimnázium Lórántffy Zs. u.3. Budenz u. Ált. Isk Bp. Budenz u Csík Ferenc Ált. Isk Bp. Medve u Fenyves u. Ált. Isk Bp. Fenyves u. 1. Fillér u. Ált. Isk Bp. Fillér u Klebelsberg Kunó Ált. Isk Bp. Szabadság u. 37. Ökumenikus Ált. Isk Bp. Községház u. 10. Pitypang u. Ált. Isk Bp. Pitypang u. 17. Remetekertvárosi Ált. Isk Bp. Máriaremetei u. 7. Szabó Lőrinc Ált. Isk Bp. Pasaréti u Törökvész u. Ált. Isk Bp. Törökvészi u Újlaki Ált. Isk Bp. Ürömi u. 64. Tanszakok Zongora, hegedű, cselló, brácsa, fuvola, orgona, szolfézs, gitár, magánének, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, zenekar, ütő Zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola, fagott, oboa, szolfézs, Ek. Zongora, hegedű, cselló, furulya, fagott, gitár, szolfézs, Ek. Szolfézs, Ek., furulya, oboa, zongora Zongora, hegedű, szolfézs, Ek. Zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, szolfézs, Ek. Zongora, furulya, fagott, szolfézs, Ek. Zongora, hegedű, furulya, fuvola, szolfézs, Ek. Zongora, hegedű, furulya, kürt, szolfézs, Ek. Zongora, cselló, gitár, furulya, oboa, kürt, szolfézs, Ek. Zongora, gitár, szolfézs, Ek. Zongora, szolfézs, Ek. furulya, fuvola Zongora, cselló, szolfézs, Ek. Zongora, hegedű, gitár, furulya, fuvola, szolfézs, Ek. Zongora, gitár, trombita, harsona, furulya, fuvola, szolfézs, Ek. 8

9 Intézményünk feladatai és céljai a fenntartói - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat - elvárások tükrében Fellépési lehetőségek biztosítása Kitűzött feladatok Rendszeres koncertek Művészeti szemle, melyen az A tagozatosok önkéntesen, a B - sek kötelezően vesznek részt Győztesek hangversenye Bérletes koncertek Kicsinyek koncertje Kerületi fesztiválokon való részvétel Tanévzáró hgv a Marczibányi Műv. Házban Konkrét célok Havonként megrendezett stúdióhangversenyek A művészeti szemle arany érmeseiből válogatott növendékek koncertje Művésztanárok hgv, Győztesek-, kicsinyek hgv, orgona, valamint együttesek hgv A művészeti szemle arany érmeseiből válogatott növendékek koncertje Hidegkúti kamarazene fesztivál Egy órás növendék koncert Felelősök, közreműködő k Pedagógusok, igazgató, ig. helyettes Igazgató, tanszakvezetők Igazgató, ig. helyettesek Valamennyi tanszak tanárai Tanszakvezetők Igazgató Igazgató, felkészítő tanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Minden hónap utolsó szerdáján November December Október, december, március, április, május Április Március Június 11. 9

10 Hangszerrel való ismerkedés, segítségnyújtás a hangszerválasztáshoz Kitűzött feladatok Tanév végi hangszerbemutatók Konkrét célok Az előképzős csoportokban Felelősök, közreműködők Előképzős, szolfézs és hangszeres tanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő május Továbbtanulásra való sikeres felkészítés, tehetséggondozás Kitűzött feladatok Konkrét célok Felelősök, közreműködők Belső kapcsolattartás Elő-felvételiken és felvételiken való részvétel Fővárosi-, országos zenei versenyekre való felkészítés Nemzetközi versenyekre való felkészítés Rendszeres konzultáció a tanszakvezetővel A zenei pályára készülő növendékek szakiskolai bemutatkozása. Meghirdetett versenyek szerint A tehetséges növendékek számára lehetőséget biztosítani a nemzetközi megmérettetésre. Pedagógusok, tanszakvezetők Tanszakvezetők, felkészítő tanárok Ig. helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok A résztvevő növendékek felkészítő tanárai Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő folyamatosan November, február a versenykiírás határideje a versenykiírás szerint 10

11 Zeneoktatásunk megismertetése külföldön Kitűzött feladatok Konkrét célok Felelősök, közreműködők Európai fesztiválokon való lehetőség szerinti részvétel, külföldi zenekari cserekapcsolatok Külföldi szereplési lehetőségek kihasználása. Igazgató, zenekarvezető Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Lehetőség szerint minden tanévben A kerület kulturális életének színesítése Kitűzött feladatok Kerületi rendezvényeken való rendszeres szereplések Kerületünk iskoláinak gálakoncertjein való részvétel Műsorok nyugdíjasoknak Konkrét célok Marczibányi Művészeti Fesztivál és Gála, Pesthidegkúti kamarazene Fesztivál pl. Medve-est, Áldás gála, Budenz gála, Szent Angéla, Ökumenikus iskola Hangszeres koncert Felelősök, közreműködők Pedagógusok, tanszakvezetők Pedagógusok Hangszeres tanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Március, április A tanév közben folyamatosan, az iskolák munkatervei szerint Folyamatosan, igény szerint 11

12 A koncertlátogatás iránti igény kialakítása Kitűzött feladatok Minden tanuló évente legalább egy alkalommal vegyen részt koncertlátogatáson Rendszeres zenehallgatás Konkrét célok Kicsinyek koncertje, közös koncert-, ill. operalátogatások A csoportos órákon (szolfézs, zeneirodalom) Felelősök, közreműködők Pedagógusok Szolfézstanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő folyamatosan folyamatosan Együttzenélés megszerettetése, közösség építés Kitűzött feladatok Nyári zenei tábor Zenei együttesek működtetése Régi és jelenlegi növendékek által szervezett kamaraegyüttesek működése Konkrét célok 1 hetes nyári zenei tábor szervezése Velencén Kórus, fúvós, vonós, gitár, ütő együttesek Munkájuk támogatása: hely biztosítása, szakmai segítségnyújtás Felelősök, közreműködők Igazgató, ig. helyettesek Táboroztató tanárok Együttes vezetők Igazgató, érintett szaktanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Minden év júniusában Folyamatosan, tantárgyfelosztás szerint Igény szerint 12

13 Tanulói létszám megőrzése Kitűzött feladatok Kapcsolattartás a helyi oktatási, nevelési intézményekkel (telephelyeinkkel) Külső kapcsolattartás (jelenlegi és leendő növendékeinkkel és szüleikkel) Konkrét célok Az általános iskolák igazgatóival való együttműködés, az iskolák programjain való részvétel Iskolánkban hagyományosan nyílt napokat tartunk. Felelősök, közreműködők Igazgató, ig. helyettesek, tanszakvezetők, szaktanárok Pedagógusok, tanszakvezető Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő folyamatosan március második fele Stratégiai célokhoz kapcsolódó feladatok Célok Új növendékek toborzása Rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelés Feladat - Megvalósítás Folyamatosan keresni kell az olyan bemutatkozási formákat, melyek felkeltik a zenetanulás iránti igényt. Kicsinyek számára szervezett hangszeres bemutatók. Az előképzősök a hangszerválasztás előtt ismerjék meg a hangszereket. Hangszerbemutatók szervezése az előképzős csoportokban, kicsinyek bérleti koncertjén való részvétel. A helyes gyakorlási szokások kialakítására új és hagyományos didaktikai módszerek alkalmazása (a hangszeres órák állandó feladata legyen a kottaolvasás rendszeres gyakorlása, a lapról olvasás és a tudatos memorizálás elsajátítása, a hatékony, tudatos gyakorlás előkészítése és ellenőrzése, gyakorlási órák beiktatása, önállóan megtanult művek bemutatása) Rendszeres gyakorlás számonkérése, segítségnyújtás a gyermek célszerű napirendjének kialakításában. 13

14 Célok Kamarazene fejlesztése Vonós utánpótlás biztosítása Feladat - Megvalósítás Különféle hangszerekből álló kamaracsoportok kialakítása (kisebb kamara együttesek számának növekedése). Kamarazene vizsga koncert megszervezése minden évben. Tanári továbbképzések a témakörben. Hospitálás közép- és felsőfokú iskolákban, és meghívott főiskolai tanárok előadásai, koncertjei. Megfelelő zenei anyagok felkutatása, beszerzése, új kották vásárlása. A szolfézs órák adta lehetőségek kihasználása. Órai együttzenélés. A hangszerek megismertetése az előképzős csoportokban Hangszerbemutatók az előképzős órákon, hangversenyeken. A vonós zenekarok létszámának biztosítása. Új növendékek bevezetése a zenekari munka folyamatába. A kimaradások, év közbeni lemorzsolódások csökkentése és számszerű nyilvántartása. Az okok feltárása után módszertani változtatások kidolgozása. A tananyag átgondolásánál és ütemezésénél figyelembe kell venni a gyerekek növekvő iskolai és egyéb elfoglaltságait Gimnáziumi felvételi időszakában lassabb haladás a zenélési kedv megtartásával, könnyebb hangszeres és kamarazenei anyag tanításával. Felkelteni az igényt, és biztosítani a gyakorlatot, hogy a későbbiekben a vonószenekar tagjaiként részt vehessenek a közös muzsikálásban. Kis vonószenekarban az utánpótlás biztosítása. 14

15 Célok Szolfézsoktatás Tehetséggondozás Feladat - Megvalósítás A zenei olvasás és írás készségeinek megalapozása, melyek segítik a gyerek hangszeres tanulmányait. Központi szolfézs feladatlapok rendszeres kiosztása és értékelése minél több évfolyamban. Az elméleti anyag ne öncélúan jelenjék meg, hanem járjon együtt a zenélés örömével is. Az elméleti és gyakorlati (hangszeres) tudás összehangolása. A szolfézs órák keretén belül a növendékek hangszeres közreműködése. A kihelyezett tagozatokon a rendszeres zenehallgatás feltételeinek (DVD lejátszó és zenei CD vásárlás) biztosítása. Szolfézs-, és zeneirodalom-csoportok közös hangverseny-, operalátogatása Ifjúsági előadásokon, bérleti hangversenyeken való részvétel az órák keretén belül. A tanszak tanárainak rendszeres tapasztalatcseréje.. Bemutató tanítások tartása. A tehetség időben történő felismerése. B tagozatos oktatás, emelt óraszám biztosítása. A fejlődés mértékének folyamatos kontrollja. Rendszeres konzultáció, kis csoportos közös órák, meghallgatás tanszakvezető, szaktanácsadó, esetenként főiskolai tanár vezetésével. A tanár személyiségével, változatos pedagógiai módszerekkel animálja a gyereket. Előjátszás, művészfelvételek meghallgatása, személyre szabott anyagválasztás, a zenei gondolatok közérthető, képi, szóbeli megfogalmazása. 15

16 III. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZERINT MŰKÖDTETETT ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A Járdányi Pál Zeneiskola az Önkormányzati Minőségirányítási Programban (továbbiakban ÖMIP) megfogalmazottakkal összhangban az intézményi minőségirányítási programjába (továbbiakban IMIP) az alábbi ellenőrzési, mérési és értékelési rendszert alkalmazza. 1. Az ellenőrzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe 1.1. Alapelvek Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer jogszerűen, szakszerűen, tervezett módon, partnerközpontúan, hatékonyan és alapvetően a gyermekek, a tanulók érdekében működjön. Legyen összhangban az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal. Legyen átfogó, az intézmény egészére alkalmazható. Legyen objektív, konkrét, gyakorlatias és könnyen adminisztrálható. Legyen áttekinthető, reprodukálható, egyértelmű, fejleszthető. Az objektivitás növelése érdekében az értékelendő területet több szempontból közelítse az információk forrása széles tartományú legyen. Legyen alkalmas komplex értékelésre, de elemenként illetve részterületenként is használható legyen. A nyilvánosság kérdése esetenként kerüljön meghatározásra. A folyamat minden lépése legyen a tantestület által legitimált. Az értékelési folyamatban résztvevők feladatköre, felelősségi és hatásköre pontosan rögzített legyen. Normaként legyen kezelve, azaz minden érintettre nézve egyező és azonosan értelmezhető alkalmazást jelentsen. Az intézményi folyamatokat az adatfelvétel ne zavarja meg. 16

17 1.2. Célrendszer Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer meghatározó módon járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény az elvárásoknak megfelelően teljesítse a jogi és szakmai követelményeket. A működtetett rendszer célja, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk az állandó minőségjavításhoz. A pedagógusok mérhető tevékenységének megerősítésével, szükség esetén annak fejlesztésével biztosított legyen az egyéni és a szervezeti célrendszer összehangoltsága. Az egyes teljesítményértékelési ütemek végén ismertekké váljanak az értékelt személyhez kapcsolódó munkafeltételek, az általa befolyásolt folyamatok és kimenetek egymásra gyakorolt hatása; továbbá az egyén fejlesztésének lehetősége Hasznosítás Az ellenőrzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatokról, tényekről, megállapításokról szóló dokumentáció (jelentés) kerüljön feldolgozásra és képezze alapját a visszacsatolásnak, fejlesztésnek. A teljesítményértékelés tapasztalatai szempontként vehetők figyelembe az értékelt előmenetelénél. A rendszer tartalmazza az egyes vizsgálati területek nyilvánosságra hozatalának szintjét Vonatkozási terület Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer vonatkozik: az intézményre, az IMIP által meghatározott és az eljárásrendben érintett partneri körre, az intézményben az IMIP alapján ellenőrzést, mérést és értékelést végzőkre. 2. Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer területei Az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítése Partneri igény és elégedettség mérés. A tanulók vizsgáinak értékelése, eredményeinek figyelembe vétele. Az iskolán kívül elért tanulói szakirányú felvételik, versenyek, fellépések eredményeinek figyelembe vétele. 17

18 Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi értékelése. A teljes körű intézményi önértékelés A szervezési feladatok ellenőrzésének ütemterve, valamint a pedagógus teljesítményértékelés végrehajtásának feladatterve az Intézmény éves munkatervében kerül szabályozásra. A végrehajtás értékelése a mindenkori tanév végi beszámolóban történik. Felelőse: az igazgató. 3. Az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelése A MIP meghatározza az intézményi vezetők, pedagógusok és egyéb munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzésének, mérésének és értékelésének alapjait, ezen belül a folyamatok elvégzéséért felelős vezető beosztású személy kiválasztásának szempontjait, a teljesítményértékelés tárgyát, időszakát, módszereit, időintervallumokat Vezetők teljesítményértékelése Vonatkozási terület Az intézmény vezető-beosztású dolgozóira igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezető, minőségügyi vezető Módszer Az intézmény belső erőforrásait felhasználva: intézményvezető esetében önértékelés, tantestületi szintű értékelés. vezető esetében önértékelés és intézményvezetői értékelés, az intézmény vezetője által megbízott vezető beosztású dolgozó(k) által történő értékelés, tantestületi szintű értékelés. Külső erőforrások felhasználásával: Felkért külső szakértő(k) által végzett értékelés. 18

19 Eljárásrend Intézményvezető esetében: Az intézményvezető ütemezett teljesítményértékeléséről a fenntartó gondoskodik az ÖMIP alapján. Az intézményvezetői önértékelést illetve az intézményvezető tantestületi szintű értékelést kezdeményezheti a KT, a tantestület vagy az intézmény vezetősége. Az írásos felkérést követő 30 napon belül az intézmény vezetője elkészíti önértékelését a 2. számú függelékben szereplő Vezetői értékelő és önértékelő lap kitöltésével és a teljes tantestület számára nyilvánosságra hozza. Egy vezetői ciklus alatt a felsorolt csoportok legfeljebb egy-egy alkalommal kérhetik fel önértékelésre az intézmény vezetőjét. Egyéb teljesítményértékelések mellett az intézményvezető a vezetői ciklus utolsó évében a MIP szerint komplex önértékelést végez, mely tantestületi nyilvánosságot kap. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik. Vezetők esetében: Az intézmény négyéves program alapján éves alprogramokra bontva célirányosan alkalmazza a teljesítményértékelésre kerülő vezető beosztású dolgozók vonatkozásában a jelen dokumentumot. Az 1. számú függelékben szereplő A teljesítményértékelés végrehajtásának feladatterve című segédanyag alapján éves rendben meghatározza a vezetők vonatkozásában elvégzendő mérés-értékelés időpontját, tartalmát (mint szaktanár), azaz konkrétan kijelöli a vezető szaktanári szerepére vonatkoztatva kiválasztott területeket, valamint az értékelést végző személyt, személyeket. Az alprogramot (éves ellenőrzési ütemtervet) úgy kell elkészíteni, hogy négy év alatt legalább egyszer minden vezető teljesítménye értékelésre kerüljön. A vezető vezetői teljesítményértékelésére ezen alfejezetben leírtak szerint, pedagógusi teljesítményértékelésére pedig a 3.2. alfejezet szerint kerül sor. A vezetői önértékelés és a vezető intézményvezetői értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra alkalmazott mérőeszközt (Vezetői önértékelő lap-2.számú függelék) mindkét fél kitölti és az eredményt közösen értelmezik. Ezt követően az intézmény vezetője a vezető társa számára fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. Az értékelés ezen módja nem nyilvános. A vezető beosztású dolgozó(k) által történő értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra alkalmazott mérőeszközt (Vezetői önértékelő lap -2.számú függelék) az értékeltre vonatkoztatva minden vezetőtárs alkalmazza és az eredményt közösen értelmezik. Ezt követően a vezetőség az értékelt vezetőtárs számára konszenzusban elfogadott fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg. Az értékelés ezen módja a vezetőség szintjén nyilvános. 19

20 A vezető tantestület által történő értékelése az alábbiak szerint történik: az e célra alkalmazott mérőeszközt (Vezetői önértékelő lap-2.számú függelék) az értékeltre vonatkoztatva minden tantestületi tag kitölti és az adatokat az intézményvezető által megbízott személy kizárólag az intézményvezető számára összesíti, aki az eredményről és javaslatairól tájékoztatja a tantestületet. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik Szempontok A teljesítményértékelés során vizsgált vezetői (intézményvezetői is) feladatok: tervezés, jövőkép nyújtása, feladatszervezés, végrehajtás koordinálása, döntéshozatali folyamatok irányítása, ellenőrzés, gondoskodás értékelés, visszacsatolás. Az értékelésbe bevont folyamatok, tevékenységek, amelyekben a vezetői (intézményvezetői is) feladatok érvényesülését értékeljük: Az intézmény jogszerű működésének biztosítása Belső szabályozottság, dokumentációs rend, szabálytisztelő gyakorlat Forrásteremtés és elosztás Tantestület és a segítők (végzettség, fluktuáció, továbbképzés, külső szakértelem bevonása) Tárgyi környezet, eszközök, pályázatok Gazdálkodás A szervezeti struktúra és kultúra, illetve ezek fejlesztése Struktúra és a feladatok összhangja, hierarchia működtetése, szerepek kiosztása Szervezeti klíma, vezetői ellenőrzés, értékelés, feladatdelegálás, szervezeti csatornák működtetése, perspektíva adása, hajtóerők biztosítása Pedagógiai folyamatok vezetése, fejlesztése PP, helyi tanterv végrehajtása Minőségirányítás, minőségfejlesztés Partnerközpontú működés, mérés-értékelés PR, nyitottság 20

21 Vezetők minősítésének rendje A vezetők minősítését a Minősítési lapon dokumentáljuk (7. sz. függelék). A vezetői munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének meghatározása a pedagógus munkakörnek megfelelő kategóriák szerint történik Pedagógusok teljesítményértékelése Vonatkozási terület A Pedagógusok teljesítményértékelése folyamatleírás az intézménnyel jogviszonyban álló, pedagógusi munkakörben foglalkoztatott minden alkalmazottra vonatkozik Módszer Az intézmény belső erőforrásait felhasználva az intézmény vezetője által megbízott vezető (szakmai vezető) beosztású dolgozó(k) végezhetik. A mérés-értékelés folyamatának minden esetben több résztvevője van, nevezetesen a mérés vezetője, illetve az adatszolgáltatásban közreműködők. Ezen utóbbiakat a mérés vezetője illetve az értékelt pedagógus választja meg a teljesítményértékelés mérőlapjaiban az egyes részterületeknél feltűntetett szempontok szerint. Külső erőforrások felhasználásával: Az intézményvezető külső szakértő bevonásával is élhet, ebben az esetben a teljesítményértékelést a szakértő ezen dokumentumban rögzítettek alapján végzi Eljárásrend A teljesítményértékelés ütemezése A vezetés négyéves program alapján éves alprogramokra bontva célirányosan alkalmazza a teljesítményértékelésre kerülő személyek vonatkozásában a jelen dokumentumot. Az 1. számú függelékben szereplő A teljesítményértékelés végrehajtásának feladatterve című segédanyag alapján éves rendben meghatározza az adott személyek vonatkozásában elvégzendő mérés-értékelés időpontját, tartalmát, azaz konkrétan kijelöli a kiválasztott területeket, valamint az értékelést végző személyt, személyeket. Az alprogramot (éves ellenőrzési ütemtervet) úgy kell elkészíteni, hogy négy év alatt legalább egyszer minden pedagógus teljesítménye értékelésre kerüljön. Az intézmény vezetője a fenti alprogramot az éves munkatervhez csatolja, ezáltal annak elfogadásakor tantestületi legitimitást kap a teljesítményértékelés adott tanévi ütemezése is. 21

22 A teljesítményértékelés folyamata Az értékelést végző felveszi a kapcsolatot az értékelésbe vont munkatárssal, és egyezteti a folyamat kezdetének időpontját, egyeztet a folyamat várható tartalmáról, módszeréről, időtartamáról, a szükséges dokumentumokról. Az ellenőrzés, a mérés, az értékelés során be kell tartani a 3. számú függelékben szereplő Mérőlapok a teljesítményértékelés fő területeihez című dokumentumok előírásait. Az egyes részterületek vizsgálata során az adatgyűjtésekhez a Mérőlapok a teljesítményértékelés fő területeihez dokumentumhoz csatolt mérőlapokat kell használni (függelékben). A mérőlapokon szereplő rovatokat ki kell tölteni. A tapasztalatok alapján az adatfelvevő néhány szóban rögzíti a megadott szempontok szerint megfigyelt tényeket és 0-3-as skálán értékeli a szempontokhoz viszonyított tapasztalatait. Szakmai jellegű területhez tartozó adatgyűjtést amennyiben megoldható - az értékelttel azonos szakképzettséggel rendelkező pedagógus (lehetőleg munkaközösség vezető) végezze. Ha az egyes részterületek vizsgálata során az adatgyűjtésekhez az értékelt pedagógus kollégáinak írásos megkérdezését írja elő a segédanyag (mérőlap), akkor gondoskodni kell az anonimitás biztosításáról. A mérés-értékelés vezetője a határidőre eljuttatott anonim mérőlapokat használja fel további értékelő munkájához. Mérőlapok a teljesítményértékelés fő területeihez 3. számú függelék táblázatainak kitöltése: o a Tapasztalatok rovatát a mérésvezető lényegre törő megállapításokkal kitölti, o a táblázat Értékelés rovatait az alábbi jelölések alkalmazásával kell kitölteni: a Értékelés megfelelő (kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, alkalmatlan) rovatába X-et kell tenni, illetve további, rövid szöveges kiegészítést lehet megfogalmazni, o a Javaslatok rovatba az ellenőrzés és mérés alapján megtett értékelés függvényében meg kell fogalmazni azt a javaslatot, hogy az illető pedagógus milyen további segítséget kell, hogy kapjon az intézménytől (vezetői megerősítés, motiválás, továbbképzés, mentori támogatás ), o az értékelést vezető ezt követően megosztja információit, véleményét tapasztalatait az értékelttel és bemutatja a rögzített folyamat lényegét az értékelő lap segítségével. Ehhez a képhez a pedagógus az Észrevételek rovatban megjegyzéseket tehet, o az így véglegesnek minősülő szakmai tartalmú értékelő lapot mindkét fél aláírásával látja el, o az aláírt értékelő lapot a mérés vezetője az intézmény igazgatójához juttatja, kérésére szóban kiegészíti azt. Az intézmény vezetője gondoskodik a Javaslatok rovatban szereplő javaslatok realizálásáról, melynek első lépése az értékelttel való beszélgetés, 22

23 Szempontok melynek egyik eleme - az értékelt egyetértésével - dönteni arról, hogy az értékelés milyen nyilvánossági szintet kap (teljes körű, tantestületi, vezetői). o A pedagógus teljesítményének értékelése alapján az igazgató elkészíti a pedagógus minősítését. (Minősítési lap - 7. függelék) A dokumentumokból az értékelt egy példányt kap. A vezető intézkedik a Javaslatok megvalósulásának nyomon követéséről. A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény adatkezelési szabályzata vonatkozik Szaktanári szerep értékelése Felkészültsége a szaktanári szerepre 3. sz. függelék / 1. sz. mérőlap Irányított interjú az értékelttel. Célirányos képzettségek, továbbképzések (pl. előadás, felvételi, kurzus, koncertlátogatás) diplomák, tanúsítványok bekérése. Foglalkozásvezetése 3. sz. függelék / 2. sz. mérőlap Tanóra látogatása legalább négy alkalommal, melyből kettő a mérésvezető által választott növendékkel, illetve további kettő a pedagógus által választott növendékkel illetve csoporttal. Tanórán kívüli foglalkozás látogatása legalább két alkalommal, pl. közös óra, bemutató óra. A tanítás helyi tanterv szerinti tartalmi megfelelése 3. sz. függelék / 2. sz. mérőlap Tanóra látogatása legalább négy alkalommal, melyből kettő a mérésvezető által választott növendékkel, illetve további kettő a pedagógus által választott növendékkel illetve tanulócsoporttal. Követelményrendszere 3. sz. függelék / 2. sz. mérőlap Óralátogatás legalább kettő egymás utáni alkalommal a mérésvezető által választott növendékkel, illetve további kettő alkalommal a pedagógus által választott növendékkel illetve tanulócsoporttal. Tantárgyi értékelési gyakorlata 3. sz. függelék / 2. sz. mérőlap Óralátogatás legalább kettő egymás utáni alkalommal a mérésvezető által választott növendékkel, illetve további kettő alkalommal a pedagógus által választott növendékkel illetve tanulócsoporttal. Utóbbi esetében a legutóbbi írásbeli számonkérésének (dolgozat) áttekintése. Tanítványai tantárgyi teljesítménye 3. sz. függelék / 3. sz. mérőlap 1. Növendékmegtartó erő 2.Versenyeredmények, országos eredmények, felvételik, vizsgaeredmények, koncertek 23

24 Pedagógusi tulajdonságai 3. sz. függelék / 4. sz. mérőlap Interjú az értékelttel, a közvetlen szakmai vezetőjével (mk. vez, ig. h.), illetve legalább két fő közvetlen kollégájával (egyiket az értékelt választja). Kérdőíves mérés legalább négy kollégáját megkérdezve (kettőt az értékelt választ) Szervezeti szerep értékelése 3. sz. függelék / 6. sz. mérőlap Munkatársi jellemzői Interjú közvetlen szakmai vezetőjével (mk.vez.) és/vagy kérdőíves mérés a közvetlen munkatársai körében. Az információgyűjtés a következő magatartásformákra irányul: együttműködési képessége a munkatársakkal, a tanítványaival, az iskola többi tanulójával, a szülőkkel, egyéb partnerekkel. Követelményrendszere illeszkedése a közvetlen munkatársak gyakorlatához. A téma szerinti erősségek és fejlesztendő területek megjelölése Az iskolai szervezeti struktúrában elfoglalt szerep Az SZMSZ-ből, a munkaköri leírásból, vagy egyéb megbízatásból adódó szerepére vonatkozó partneri interjú(k) alapján információk szerzése. Elégedettségi (kérdőíves) mérés a feladatkörébe, hatáskörébe, felelősségi körébe tartozó személyek (kollégák) körében Dokumentációkhoz kapcsolódó teljesítményének értékelése Tanulók nyilvántartása 3. sz. függelék / 5. sz. mérőlap Beírási napló, törzslap, foglalkozási naplók, hátrányos helyzet, tehetséggondozást érdemlők, hiányzások. Szaktanárként a kötelező nyilvántartások vezetése. Intézményi dokumentációk 3. sz. függelék / 5. sz. mérőlap Interjú az értékelttel, majd ezen információk alapján interjúk a megnevezett dokumentációk elkészítéséért, fejlesztéséért felelős munkatársakkal A pedagógusok teljesítményértékelésénél figyelembe vett fő szempontok súlyozása a következő: Szaktanári szerep 66 % (22 szempont) Szervezeti szerep 25% (8 szempont) Dokumentáció 9 % (4 szempont) 3.3. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítését a Kjt. valamint az Munka Törvénykönyve szerint végezzük el. Szempontjai a minősítési lapon találhatóak. (7. függelék) 24

25 3.4. Az alkalmazottak teljesítményértékelésének rendje A teljesítményértékeléskor adható minősítések és maximális pontszámaik: kiválóan alkalmas, kiemelkedő (3 pont), alkalmas, megfelelő (2 pont), kevéssé alkalmas, kevéssé megfelelő (1 pont), illetve alkalmatlan, nem megfelelő (0 pont) A teljesítményértékelés eredménye a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kerül meghatározásra kiválóan alkalmas % alkalmas % kevéssé alkalmas % alkalmatlan 30 % alatt A közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. A pedagógusokat kötelezően minősíteni kell a Kjt.-ben meghatározott esetekben. 4. Partneri igény és elégedettség mérés 4.1. Vonatkozási terület Az intézmény közvetett és közvetlen partneri köre Módszer Jellemzően kérdőívek alkalmazásával történik a partneri igények, és elégedettség felmérésére. A partneri elégedettség kérdőíveinek kiértékelésére statisztikai módszereket alkalmazunk, az adatokat grafikusan is megjelenítjük, összehasonlító elemzést készítünk az előző évi eredményekkel Eljárásrend Az éves munkaterv önálló fejezeteként a minőségügyi felelős által az IMIP alapján tervezetten legalább évente egy-egy partneri kör vonatkozásában - felmérjük partnereink igényeit és elégedettségét. 25

26 Az eljárás főbb lépései: kapcsolatfelvétel a kiválasztott partnerekkel, mérőeszközök készítése, adatgyűjtés, adatok összegzése, elemzése, értékelése, célok, prioritások meghatározása, javaslatok megfogalmazása, adatok nyilvánosságra hozatala, a partneri igény-és elégedettségmérés értékelése az éves beszámoló részeként. Az eljárás teljes körű lebonyolítása a minőségügyi munkacsoport feladata. Az intézmény munkatársainak minden egyes partneri panaszt ill. a megelégedettségre vonatkozó észrevételt dokumentálniuk kell, és elemzésre át kell adni az intézmény vezetőjének Szempontok A felmérés, az adatgyűjtés kiterjed: a partneri elvárásokra, igényekre, a partneri elégedettségre, elégedetlenségre, az oktató-nevelő munka véleményezésére. 5. A tanulók vizsgateljesítményeinek értékelése, eredményeinek figyelembe vétele 5.1. Vonatkozási terület A Zeneiskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve szerint az intézmény pedagógiai értékelésének folyamatai Módszer Összehasonlító elemzés Eljárásrend Intézményi vonatkozásban: A munkaközösség-vezető által szerevezett munkacsoport (érintett szaktanárok) elvégzik az elemzést a vizsgajegyzőkönyvek alapján. 26

27 A munkaközösség-vezető javaslatot tesz az intézményvezetőnek a mérési eredmények tapasztalata alapján szükséges intézkedések meghozatalára. Az eredmények elemzéséről, a javaslatok megfogalmazásáról az év végi beszámoló részeként dokumentáció készül. Az igazgató gondoskodik a megtett intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséről, a visszacsatolásról Szempont: Az intézményi eredmények trendvizsgálata. 6. Az iskolán kívül elért tanulói szakirányú felvételik, versenyek, fellépések eredményeinek figyelembe vétele 6.1. Vonatkozási terület A tanulók által elért eredmények felhasználhatóságának lehetőség szerinti legszélesebb területe Módszer Összehasonlítás, elemzés Eljárásrend A mérési folyamatok tervezése előtt, az intézményvezető vagy az általa megbízott személy az előző négy év vonatkozásában áttekinti az intézmény verseny eredményeit, elemzi ezek dokumentációit. A külső mérési eredményeket - azok nyilvánossági szintjét figyelembe véve - a mérésvezető számára hozzáférhetővé teszi Szempontok A külső mérési eredmények objektív figyelembe vétele. 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi értékelése 7.1. Vonatkozási terület Az intézményi minőségirányítási programban meghatározott folyamatok összessége. 27

28 7.2. Módszer Elemzés, értékelés beszámoló Eljárásrend A nevelőtestület évente, legkésőbb a tanévzáró értekezletén értékeli az intézményi minőségirányítási program, illetve az aktuális tanévre tervezett feladatok végrehajtását. A nevelőtestület évente, legkésőbb a tanévzáró értekezleten a jelen dokumentum 5.3. pontja szerint elkészült beszámolót megismerve és elfogadva értékeli az eredményeket, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes tanszakok teljesítményét. Az előző két értékelési folyamat alapján a megfogalmazott javaslatok szerint a nevelőtestület meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának, és az országos eredmények értékelésekor ki kell kérni a szülői szervezet (közösség) véleményét Szempontok Jogszerűség, szakszerűség, teljesíthetőség. 8. A teljes körű intézményi önértékelés 8.1. Vonatkozási terület Az intézmény működéséhez kapcsolható, mérhető és értékelhető rendszerelemek, folyamatok összessége Módszer Az intézmény teljes körű működését, eredményeit, fejlődését kimutató, az intézmény sajátosságait figyelembe vevő elemzés vagy más minőségügyi modell alkalmazása. 28

29 8.3. Eljárásrend A teljes körű intézményi önértékelésre az intézményvezetői ciklushoz igazítva, annak utolsó évében kerül sor. A teljes körű intézményi önértékelés főbb lépései: az önértékelés területeinek azonosítása, az értékelés szintjének (intézményhez viszonyított, fenntartói, regionális, országos, nemzetközi) meghatározása, viszonyítási pontok meghatározása, az értékelés eszközrendszerének, az alkalmazott módszerek meghatározása, az önértékelést megvalósító modell kiválasztása, adaptálása, az értékelést végzők körének meghatározása, indikátorrendszer kidolgozása, az információk feldolgozása, az eredmények visszacsatolása, a fenntartó tájékoztatása az eredményekről Szempontok Az önértékelés a fenntartói minőségirányítási rendszerrel összhangban, annak elvárásait figyelembe véve valósul meg. Az önértékelés a folyamatok szabályozottságára, a szervezeti kultúra szintjére és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának megvalósulására is kiterjed. 29

30 9. A mérési-értékelési rendszer panaszkezelés rendje A panaszkezelés szabályozásának célja, hogy az ellenőrzés, mérés és értékelés folyamatában felmerülő panaszokat, esetleg jogorvoslati kérelmeket jogszerűen kezeljük, illetve ez által is növeljük a folyamat valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonságát. Általánosságban minden érintett, akinek az ellenőrzés, mérés, értékelés folyamatához kapcsolódóan kifogása merül fel, írásban az intézmény vezetőjéhez fordulhat. A panasz a folyamat megindítását követően bármikor megtehető. A panaszokra - kivizsgálást követően - az érkeztetéstől számított 30 munkanapon belül írásban érdemi választ kell adni. Teljesítményértékelés esetén, ha az értékelő és az értékelt között véleménykülönbségek vannak, akkor ezt írásban rögzíteni kell, megfogalmazva azt, hogy ki mivel nem ért egyet, és mivel indokolja véleményét. A teljesítményértékelés vélten vagy valósan hibás ténymegállapításai miatt az értékelt egyeztetést kezdeményezhet a munkáltatójánál. Minőségirányítási rendszer felülvizsgálata: Legalább évente egyszer; a minőségügyi csoport vezetője, vagy az igazgató kérésére bármikor elrendelhető Ellenőrzés: megfelelősség, hatékonyság Végzik: az adott szolgáltatásban nem érintett vezető munkatársak Feljegyzés készül: - megállapítja az eltéréseket - javasolja a helyesbítő intézkedéseket - megnevezi az intézkedés végrehajtásért felelős személyeket - kijelöli a határidőket 30

31 ZÁRADÉK Nyilvánosság A Minőségirányítási Program nyilvános dokumentum. A szülők és a szakma részére központunkban a tanári szobában és a titkárságon helyezzük el. Erről tájékoztatást adunk az iskola folyosóján lévő hirdetőtáblán és telephelyeken, valamint iskolánk honlapján: A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IMIP-jét a május 28-án tartott nevelőtestületi értekezleten a tantestület 65 fő pedagógus részvételével elfogadta. A szülői szervezet véleménye csatolva. Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozata csatolva. Készítette: Znamenák Rita Budapest, május Vimmer Erika Igazgató H. Becht Erika a közalkalmazotti tanács elnöke 31

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27. PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940 Tatabánya, 2013. március 27. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Tóth József, intézményvezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. 09. 01. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE... 6

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1 1.Az intézmény környezete, partnerek, változások A Dallam AMI Tatabányán, Csákváron és Pogányban működik. Egyrészről előnyös, hogy olyan helyeken dolgozunk ahol

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ügyiratszám: 222/ 2015. 1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2. Tárgy: munkaterv 2015/2016. Tel./Fax.: 357-2874, 282-9499, ű e-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu A Kispesti

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda. 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda. 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda 1067 Budapest, Eötvös u. 3. tárgy: Pályázat igazgatói állásra PÁLYÁZAT Alulírott megpályázom az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pedagógiai program jogszabályháttere 4. Az intézmény adatai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben