HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató Jóváhagyta: Heves Város Képviselő - testülete Tartalom

2 Bevezető I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások 1. Az intézmény neve és típusa Az intézmény székhelye, tagintézményei és telephelyei Az ellátandó alaptevékenységek A gazdálkodással összefüggő jogosítványok Az intézmény alapító, fenntartó és felügyeleti szerve : Az intézet szervezeti felépítése és vezetési szerkezete Az intézet vezetőjének kinevezési rendje Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke Az intézmény nevelési - oktatási funkciójával kapcsolatos előírások Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Az intézmény megszüntetése Feladatmutatók Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás A FEUVE rendszerrel kapcsolatos előírások A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos előírások

3 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások A rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendők Azok az ügyek, melyekben a szülői közösséget a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések Gyógytestnevelés Tagintézményi könyvtárak Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés Vagyoni jogok átruházása Az alapdokumentumok nyilvánossága, tájékoztatási kötelezettség, tájékoztatás 3

4 kérése

5 III. rész Az iskolára vonatkozó további szabályok 1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A tankönyvellátás és a tankönyvrendelés helyi rendje Záradék

6 Bevezető Intézetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg HVNOI működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézet vezetője készítette el. A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba határozatlan időre. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) személyi hatálya kiterjed az intézet valamennyi közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint a tanulókra és a vonatkozó pontokban a szülőkre, kísérőkre. 6

7 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az intézet költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások 7

8 1. Az intézet neve és típusa: HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Rövid neve: Heves Városi Nevelési - Oktatási Intézet Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 2. Az intézet székhelye, tagintézményei és telephelyei: HVNOI székhelye: Hevesi József Általános Tagiskola 3360 Heves, Fő út 16. Az intézet telephelye: 3360 Heves, Deák Ferenc út 2. - irodaépület HVNOI tagintézményei, telephelyei címei: Körzeti Általános Tagiskola 3360 Heves, Gyöngyösi utca Újtelepi Általános Tagiskola 3360 Heves, József Attila út Heves, Alkotmány út 63. Kempelen Farkas Általános Tagiskola 3360 Heves, Hunyadi út 24. Zeneiskola Tagintézmény 3360 Heves, Hősök tere Tarnaméra, Árpád út 8. Bölcsőde Tagintézmény 3360 Heves, Arany János út 36./B II. sz. Tagóvoda 3360 Heves, Gyöngyösi utca 75. III. sz. Tagóvoda 3360 Heves, Alkotmány út 40. Arany János úti Tagóvoda 3360 Heves, Arany János út 36./B 3. Ellátandó alaptevékenységek 3.1. Az ellátandó tevékenységek leírása az alapító okirat szerint: A tagiskolák feladata: biztosítani az alapfokú nevelést és oktatást. A tagiskolák alaptevékenysége a kötelező tanórai foglalkozás keretében biztosított általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás, a tanulók felkészítése a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. A tagiskolák a közoktatási törvényben meghatározott mértékben tanórán kívüli foglalkozások keretében ellátják a felzárkóztatással, a tehetséggondozással és a gyógytestneveléssel, mint 8

9 pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatokat. Valamennyi tagiskola integrált oktatás keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók közül a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdők nevelését-oktatását-fejlesztését látja el. A Körzeti Általános Tagiskola az a kijelölt tagintézmény, amely integráltan, a többi gyermekkel/tanulóval együtt látja el azon testi fogyatékos gyermekek/tanulók nevelését-oktatását-fejlesztését, akik önálló helyváltoztatásra képesek, és gondozási feladatokat nem igényelnek; az érzékszervi fogyatékos gyermekek/tanulók nevelését-oktatását-fejlesztését, azon belül a hallássérülteket / siketeket, nagyothallókat / és a látássérülteket / a gyengén látókat /; valamint a beszédfogyatékosokat. A tagiskolák a szülők igénye alapján a felügyeletre szoruló tanulók részére 1-8. évfolyamokon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást biztosítanak, valamint szervezett intézményi étkezést nyújtanak A tagiskolák ellátják a nemzeti-etnikai kisebbségek nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatokat is A Zeneiskola Tagintézmény feladata a zenei kifejező készségek megalapozása, szakirányú továbbtanulásra történő előkészítés, felkészítés az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő tanszakokon; előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 12 évfolyamon folyik. Az átlagosnál jobb képességű, a zenei pályát választó és arra alkalmas növendékeit fel kell készítenie középfokú intézményben való továbbtanulásra A Bölcsőde Tagintézmény feladata, hogy az egészséges, 20 hétnél, indokolt esetben 6 hétnél idősebb, de a 3. életévét, indokolt esetben a 4. életévét még be nem töltött gyermekek nappali elhelyezését, szakszerű gondozását, nevelését biztosítsa. A Bölcsőde Tagintézmény alaptevékenysége, hogy a helyes, egészségileg is kifogástalanul kialakított napirenddel, megfelelő gondozással, neveléssel irányítsa a gyermekek testi, szellemi fejlődését, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő csoportokban A tagóvodák 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb 8 éves korig nevelő intézményegységek. A tagóvodák alaptevékenysége az iskolai életmódra történő felkészítés, mely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermekek 5. életévének betöltésétől kezdve biztosítják a napi 4 óra kötelező foglalkozásokat - a nem óvodába járó gyermekek számára is. A tagóvodák ellátják a nemzetiségi-etnikai kisebbségek nevelésével kapcsolatos feladatokat is. Valamennyi tagóvoda integrált nevelés keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdők nevelését-fejlesztését látja el. A II. sz. és a III. sz. Tagóvoda az a két kijelölt tagintézmény, amely integráltan, a többi gyermekkel együtt látja el azon testi fogyatékos gyermekek nevelését-fejlesztését, akik önálló helyváltoztatásra képesek, és gondozási feladatokat nem igényelnek; az érzékszervi 9

10 fogyatékos gyermekek nevelését-fejlesztését, azon belül a hallássérülteket / siketeket, nagyothallókat / és a látássérülteket / a gyengén látókat /; valamint a beszédfogyatékosokat. Az Arany János úti Tagóvoda látja el a beszéd- és az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelését, fejlesztését A tagiskolák, a tagóvodák és a bölcsőde szervezett intézményi étkeztetést biztosít Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel: gazdasági évben Szakfeladat száma Megnevezés általános iskolai nappali rendszerű nevelés - oktatás sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idő) pedagógiai szakszolgálat iskolai intézményi közétkeztetés alapfokú művészet-oktatás bölcsődei ellátás óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése óvodai intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása gazdasági évtől Szakfeladat száma Megnevezése bölcsődei ellátás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 10

11 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban általános iskolai napközi otthoni nevelés sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése pedagógiai szakszolgáltató tevékenység korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés egyéb vendéglátás nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3.3. A szerv nyilvántartási száma: Az intézmény által az alapfeladatokon túl ellátható tevékenységek: Az intézmény alaptevékenységén túl eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében más, nem vállalkozásnak minősülő, kiegészítő tevékenységet is folytathat, bevételeinek gyarapítására. E tevékenységek az alaptevékenységet és az ebből fakadó kötelezettségek teljesítését nem veszélyeztethetik. E tevékenységek köre: létesítmények, helyiségek, eszközök bérbeadása. 4. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok A Heves Városi Nevelési- Oktatási Intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el, rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente összeállított és jóváhagyott költségvetésében irányozza elő. A HEVA KFT látja el az intézmény vagyonműködtetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatait. Az Intézmény és a KFT közötti munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint a hatáskörök megosztásának rendjét külön együttműködési megállapodás rögzíti, melyet a felügyeleti szerv hagy jóvá. Költségvetési támogatását csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használhatja fel. Bevételeit növelheti pályázati pénzösszegekkel, támogatásokkal, adományokkal, segélyekkel. 11

12 5. Az intézmény alapítója, fenntartója, felügyeleti szerve neve, címe Heves Város Képviselő-testülete 3360 Heves, Erzsébet tér 2. 12

13 6. Az intézet szervezeti felépítése

14 7. Az intézet vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje HVNOI vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: a) Pályáztatás Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a főjegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást legalább: - a Kormányzati Személyügyi Központnál - az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal - Heves város honlapján kell közzétenni b) Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. 8. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: HVNOI nyereség elérésére, haszonszerzés céljából, üzletszerűen, piaci alapon végzett termelésnek, szolgáltatásnak, értékesítésnek minősülő vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 9. Az intézmény gondozási, nevelési - oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 9.1. HVNOI gyermekvédelmi, gondozási, nevelési - oktatási funkciót tölt be. Gyermekvédelmi feladatainak ellátásához GYIV felelőst alkalmaz Az intézménybe engedélyezett évfolyamok száma, a felvehető maximális gyermeki/tanulói létszám és az engedélyezett dolgozói létszám: Engedélyezett F e l v e h e t ő Engedélyezett Tagintézmény neve é v f o l y a m o k m a x i m á l i s d o l g o z ó i száma gyermek/ tanuló létszám létszám Hevesi József Általános Tagiskola Körzeti Általános Tagiskola Újtelepi Általános Tagiskola Kempelen Farkas Általános Tagiskola Zeneiskola Tagintézmény Bölcsőde Tagintézmény 36 7 II. sz. Tagóvoda III. sz. Tagóvoda Arany János úti Tagóvoda Központ - irodaépület 8

15 Heves Városi Nevelési - Oktatási Intézet

16 9.3. Alapfokú művészeti nevelés terén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése Művészeti ág: zeneművészet Tanszakok: Billentyűs zongora Vonós hegedű, brácsa, gordonka, gordon Gitár Fafúvós fuvola, furulya, klarinét, szaxofon Rézfúvós trombita, kürt, harsona, tuba Népzene Szolfézs előképző 1, előképző 2, előképző Szintetizátor-keyboard szintetizátor Népi furulya Magánének 9.4./A A bölcsőde és a tagóvodák területein, épületeiben a dohányzás szigorúan tilos. Az intézményvezető dohányzóhelyiséget nem jelölhet ki. 9.4./B A tagiskolák és a zeneiskola területén, épületeiben a táblával kijelölt dohányzóhely kivételével a dohányzás szigorúan tilos. A tagiskolák és a zeneiskola pedagógusai, illetve nem pedagógus dolgozói, valamint az iskola felnőtt látogatói részére az intézményvezető egy elkülönített, szellőztethető dohányzóhelyiséget jelölhet ki, amennyiben erre igény merül fel. 10. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Alapításkor HVNOI feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a székhelyén lévő 1427 hrsz m2 alapterületű ingatlan, (Hevesi József Általános tagiskola), a telephelyein lévő: 525 hrsz m2 (Körzeti Általános Tagiskola), 2625 hrsz m2 (Újtelepi Általános Tagiskola), 2621 hrsz m2 (Újtelepi Általános Tagiskola), 1547 hrsz m2 (Kempelen Farkas Általános Tagiskola), 836.hrsz. 1487m2 alapterületű, a Heves Városért Alapítvány által határozatlan időre, térítésmentesen használatra átadott ingatlan (Zeneiskola Tagintézmény), 96 hrsz m2 (II. sz. Tagóvoda), 2677 hrsz m2 (III. sz. Tagóvoda), 1356/2 hrsz m2 (Arany J. úti Tagóvoda + Bölcsőde Tagintézmény), a Deák F. u. 2. sz. alatti telephelyén lévő 375. hrsz. 827 m2 alapterületű ingatlan (irodaépület), a telephelyén lévő 525 hrsz m2 alapterületű ingatlanon (Körzeti Általános Tagiskola ) 245.m2 alapterületű építmény (műhely). 16

17 Tagintézményekben főzőkonyhák: Körzeti Általános Tagiskolában 910 adagos, Arany János úti Tagóvodában 630 adagos. Tagintézményekben melegítő konyhák: Hevesi József Általános Tagiskolában 350 adagos, Újtelepi Általános Tagiskolában 280 adagos, Kempelen Farkas Általános Tagiskolában 160 adagos, II. sz. Tagóvodában 115 adagos, III. sz. Tagóvodában 120 adagos, és a székhely és tagintézmények leltára szerinti nyilvántartott ingó vagyonok. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott. Az intézmény a felsorolt rendelkezésre álló vagyont szabadon, ill. külön megállapodásban foglaltak szerint használhatja alapfeladatai ellátásához. HVNOI a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési jogosultságait a fenntartó vagyongazdálkodási rendeletei tartalmazzák. 11. Az intézmény megszüntetése Heves Város Nevelési Oktatási Intézetét a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 17

18 12. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység Az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne a kisegítő, kiegészítő tevékenység, valamint az azokat meghatározó jogszabályok megjelölése, az alaptevékenységek forrásai, valamint az alaptevékenység feladatmutatói. A gazdasági évben: Száma Alaptevékenység Bölcsődei ellátás Neve Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Munkahely vendéglátás Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés Az Az alaptevékenység alaptevékeny forrásai Az alaptevékenység ségre (Ha a forrás nem elegendő, feladatmutató vonatkozó más saját forrás kerül jogszabály* felhasználásra) Ötv., normatív hozzájárulás, Bölcsődei ellátást Okt. törvény más, saját forrás igénylők létszáma (fő) Ötv., normatív hozzájárulás, Óvodai nevelést Okt. törvény más, saját forrás igénylők létszáma (fő) Ötv., normatív hozzájárulás, Óvodai nevelést Okt. törvény más, saját forrás igénylők létszáma (fő) Ötv., normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) Okt. törvény más, saját forrás Ötv., normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény más, saját forrás normatív hozzájárulás, más, saját forrás az alapfokú művészetoktatásban résztvevők létszáma(fő) állami hozzájárulás, más, Foglalkozásokon egyéb forrás résztvevők létszáma (fő) állami hozzájárulás, más. szakszolgálati ellátásra egyéb saját forrás jogosult gyermekek, tanulók létszáma (fő) térítési díj bevétel, intézményi étkeztetést normatív állami igénybe vevők támogatás létszáma (fő) térítési díj bevétel, intézményi étkeztetést n o r m a t í v á l l a m i igénybe vevők támogatás létszáma (fő) térítési díj bevétel, intézményi étkeztetést n o r m a t í v á l l a m i igénybe vevők támogatás létszáma (fő) ü z e m e l t e t é s s e l intézményi étkeztetést kapcsolatos bevételek igénybe vevők létszáma (fő) A gazdasági évtől: Száma Alaptevékenység Bölcsődei ellátás Neve Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Az Az alaptevékenység alaptevékeny forrásai Az alaptevékenység ségre (Ha a forrás nem elegendő, feladatmutató vonatkozó más saját forrás kerül jogszabály* felhasználásra) Ötv., normatív hozzájárulás, Bölcsődei ellátást Okt. törvény Ötv., Okt. törvény más, saját forrás normatív hozzájárulás, más, saját forrás igénylők létszáma (fő) Elszámolások összege (ft)

19 Óvodai nevelés, ellátás Ötv., Okt. törvény Sajátos nevelési igényű gyermekek Ötv., óvodai nevelése, ellátása Okt. törvény Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai Ötv., nevelés, ellátás Okt. törvény Alapfokú oktatási intézményeinek, Ötv., programjainak komplex támogatása Okt. törvény Általános iskolai tanulók nappali Ötv., rendszerű nevelése, oktatása (1-4. Okt. törvény évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók Ötv., nappali rendszerű nevelése, oktatása Okt. törvény Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók Ötv., nappali rendszerű általános iskolai Okt. törvény nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali Ötv., rendszerű nevelése, oktatása (5-8. Okt. törvény évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók Ötv., nappali rendszerű nevelése, oktatása Okt. törvény (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók Ötv., nappali rendszerű általános iskolai Okt. törvény nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás Ötv., Okt. törvény zeneművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók Ötv., Okt. törvény napközi otthoni nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ötv., Okt. törvény Okt. törvény Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény normatív hozzájárulás, Óvodai nevelést más, saját forrás igénylők létszáma (fő) normatív hozzájárulás, Óvodai nevelést más, saját forrás igénylők létszáma (fő) normatív hozzájárulás, Óvodai nevelést más, saját forrás igénylők létszáma (fő) normatív hozzájárulás, Támogatás összege (ft) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, tanulók létszáma (fő) más, saját forrás normatív hozzájárulás, az alapfokú művészetoktatásban résztvevők más, saját forrás létszáma(fő) állami hozzájárulás, más, Foglalkozásokon egyéb forrás résztvevők létszáma (fő) állami hozzájárulás, más. Foglalkozásokon egyéb saját forrás résztvevők létszáma (fő) állami hozzájárulás, más, Foglalkozásokon egyéb forrás résztvevők létszáma (fő) állami hozzájárulás, más. szakszolgálati ellátásra egyéb saját forrás jogosult gyermekek, tanulók létszáma (fő) állami hozzájárulás, más, szakszolgálati ellátásra egyéb forrás jogosult gyermekek, tanulók létszáma (fő) állami hozzájárulás, más. szakszolgálati ellátásra egyéb saját forrás jogosult gyermekek, tanulók létszáma (fő) térítési díj bevétel, intézményi étkeztetést n o r m a t í v á l l a m i igénybe vevők támogatás létszáma (fő) térítési díj bevétel, intézményi étkeztetést n o r m a t í v á l l a m i igénybe vevők támogatás ü z e m e l t e t é s s e l kapcsolatos bevételek ü z e m e l t e t é s s e l kapcsolatos bevételek normatív hozzájárulás, más, saját forrás létszáma (fő) intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) Bérbeadás, üzemeltetés díjának összege (ft) 19

20 13. Az intézet költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás A szabályozásra az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdése alapján kerül sor Az alapító okirat: - kelte: május száma: 124/2007. (V.30.) Hev. Kth. sz Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységeket, valamint az azokat meghatározó jogszabályok megjelölését, az alaptevékenységek forrásait, valamint az alaptevékenység feladatmutatóit az I. részhez tartozó 1. számú melléklet tartalmazza Az intézmény működési rendszere Az intézetet az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető, valamint a szervezeti egység képviseletére jogosult személy. Az intézeten belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. Az intézeten belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - felső vezetők - vezetők - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: - a számlavezető pénzintézet neve: Országos Takarékpénztár Bank Nyrt....- a számlavezető pénzintézet címe: 3360 Heves Hősök tere 4 - a bankszámla száma: - költségvetési elszámolási számla száma: alszámlák száma: HVNOI általános szabályok szerinti áfa alany A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket az I. rész 2. számú, A költségvetési tervezési és végrehajtási szabályzat című melléklete határozza meg.

21 13.7. A tagintézmények vezetői kötelezettségvállalással nem járó, a tagintézmény tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeken képviselhetik az intézményt. 14. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó előírásokat az I. rész 3. számú A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend című melléklete tartalmazza. 15. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat az I. rész 4. számú melléklete tartalmazza. 21

22 Mellékletek az I. részhez 1. számú melléklet az I. rész pontjához A költségvetési és tervezési szabályzat 2. számú melléklet az I. rész 14. pontjához A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend 3. számú melléklet az I. rész 15. pontjához A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos előírások 22

23 1. számú melléklet az I. rész pontjához A költségvetési tervezési szabályzat I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok I/1. Közös szabályok 1.1. A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe kell venni, hogy az intézet önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező, önálló jogi személy A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-testületének, mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő szerkezet szerint kell összeállítani a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat. I/2. A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok 2.1. Az intézet költségvetetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően köteles elkészíteni. 2.2 A számításokat önállóan gazdálkodó intézményként, saját szervezettel kell elkészíteni A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokból (továbbgondolva: annak költségvetési kiadás oldalából), illetve az ismert költségvetési bevételekből (várható fenntartói támogatásokból) kell kiindulni Az intézet gazdasági vezetője által kijelölt dolgozója köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat: - számát - tárgyát - ügyintézőjét - és a határidőket Az iratokat "... évi tervezési dokumentumok" szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell gyűjteni eredeti vagy másolati példányban A normatív állami hozzájárulásokhoz a szükséges - feladatmutatók és mutatószámok alapján történő - adatszolgáltatása valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért az igazgató tartozik felelősséggel. A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy példányát a tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. 23

24 2.6. A költségvetési tervezéssel kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési tervezésre vonatkozó jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. A tartalmi követelmények betartásáért az intézet gazdasági vezetője tartozik felelősséggel. I/3. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályok 3.1. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni: - a negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál, valamint - a féléves beszámoló elkészítésénél és - az éves költségvetési beszámolásnál A költségvetési beszámolás során a dokumentációk számításait a költségvetési tervezésre vonatkozó szabályok 2.2. pontja szerint kell elvégezni Az intézet beszámolási feladatok ellátásáért a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy köteles a költségvetési beszámolással kapcsolatos dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti ügyirat: - számát - tárgyát - ügyintézőjét - és a határidőket. Az iratokat az alábbi szöveggel ellátott szalagos irományfedélben kell eredeti vagy másolati példányban gyűjteni: - "... év I. féléves beszámolójának dokumentumai", illetve - "... év negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás dokumentumai" - "... évi költségvetési beszámoló dokumentumai" Az állami hozzájárulások, központi és központosított támogatások, kötött felhasználású átvett pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának dokumentálásáért, az arról történő adatszolgáltatásért, az abban foglalt adatok ellenőrzéséért az intézet beszámolási feladatok ellátásáért felelős dolgozója, a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. (Az elszámolásra vonatkozó dokumentumokat a beszámoló ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni.) 24

25 II. A költségvetési tervezés különleges előírásai, feltételei II/1. A költségvetési koncepció elkészítése 1.1. A költségvetési koncepció összeállításakor számba kell venni: - az intézet által ellátandó feladatokat, ezt követően - az intézet bevételeit, majd a fentiek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót A költségvetési koncepció készítésekor az intézet bevételei között a nem saját bevételeket a rendelkezésre álló, dokumentum értékű okmányok alapján kell bemutatni A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a költségvetési kiadásokra ható tényezőt Az előirányzatok vonatkozásában a tervezést a rendelkezésre álló adatok alapján a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni Az intézet tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója a koncepció ellenőrzése során köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót megalapozó számítások során: - figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat - a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó kötelezettségvállalások a koncepcióba beépítésre kerültek-e - az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival az érintettek megfelelő mértékben számoltak-e A koncepció tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. II/2. A költségvetési tervezés 2.1. A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a szerv költségvetése összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért az intézet vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel Az intézet költségvetési terv javaslatát az igazgató a gazdasági vezető bevonásával a hatályos jogszabályok szerint állítja össze A költségvetési terv elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat-ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza Ha a képviselő-testület a költségvetését az intézmény költségvetését érintő módon (nem az eredeti javaslat szerint) hagyja jóvá, illetve az ülésén megadott szempontok szerint a 25

26 költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról Az elfogadott költségvetés alapján a gazdasági vezető gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről. E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét. III. Költségvetési beszámoló helyi szabályai III/1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás 1.1. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításakor a jóváhagyott - eredeti költségvetésből, illetve - a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg a szervre vonatkozó külön szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért az intézet vezetője és az intézet gazdasági vezetője tartozik felelősséggel A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót az előirányzat-könyveléseket követően az elkészített főkönyvi kivonat alapján kell összeállítani. A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között meg kell őrizni. A beszámolót a naptári év június 30-i fordulónappal kell készíteni A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a gazdasági vezető bevonásával állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni: - a jogszabályi előírásokat, - a szerv belső információs igényét, valamint - a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét Az intézet vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásáért, a gazdasági vezető a költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való megfelelőségéért felelős A jóváhagyott féléves beszámoló alapján az intézet gazdasági vezetője gondoskodik az intézet féléves beszámolójának információs jelentése elkészítéséről. III/2. A negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatás 2.1. A negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. A negyedéves beszámolót a tárgynegyedévet követő hónap 15., IV. negyedév beszámolást követő év február 28-i állapot alapján kell összeállítani A negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei: - a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának - a tartalék felhasználásának 26

27 - a hiány, illetve a többlet összege alakulásának, valamint - a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása. A negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. A negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél. III/2. Az éves költségvetési beszámolás 2.1. A zárszámadási rendelet-tervezethez való információ szolgáltatáskor a képviselő-testület által elfogadott és módosított költségvetési rendeletnek az intézményre vonatkozó adataiból kell kiindulni Az éves beszámolót az igazgató a gazdasági vezető bevonásával, a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. Az intézet vezetője a zárszámadás általános jogszerűségéért, az intézet gazdasági vezetője a zárszámadás pénzügyi-számviteli jogszabályokkal való harmonizálásáért felelős A beszámolót át kell adni felülvizsgálatra a felügyeleti szervnek A beszámoló elkészítésének részletes munkafolyamatait, a munkafolyamatokban keletkezett dokumentumokra való hivatkozást, a feladat ellátásának határidőit, illetve a feladat ellátásáért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza A jóváhagyott zárszámadási rendelet alapján a beszámolási feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az elemi beszámoló elkészíttetéséről. IV. Információszolgáltatás az államháztartásnak 1. Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési rendeletek közötti tartami egyezőségért az érintettek a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157. (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel. E szabályzat alapján azonban fegyelmi felelősség terheli a tervezési és beszámolási feladatok ellátásáért felelős személyeket is, akiknek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatnia kell a jogszabály szerint felelős személyeket. 2. Az információ-szolgáltatással kapcsolatos munkafolyamatok leírását, a határidőket és a feladat ellátásáért felelős személyeket az 1. számú melléklet tartalmazza. V. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait az intézetre vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza. 27

28 A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: - az egyes előirányzatok felhasználásakor - az egyes előirányzatok módosításakor 2. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni. Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények esetén újra el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzat tartalmazza. Mellékletek a költségvetési tervezési szabályzathoz 1. számú melléklet: A költségvetés tervezéséhez és a beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, ellátásért és ellenőrzésért felelős személyek 2. számú melléklet: Belső számítási anyag szerkezete a költségvetési koncepcióhoz, illetve a költségvetési tervhez 3. számú melléklet: A költségvetési koncepció tartalmi követelményei 4. számú melléklet: Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei 28

29 1. számú melléklet: A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek I. A költségvetési tervezés Sorszá m Tevékenység ek A költségvetési javaslat benyújtása Elemi költségvetés elkészítése Az elemi költségvetésh ez szükséges további keretszámok, szempontok meghatározás a Szervezeti egységek igényeinek felmérése A szervezeti egységek/kar ok tájékoztatása a keretszámokr ól Elemi költségvetés benyújtása Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés Áht., Ámr. Áht., Ámr., Ktv., Költségvetési törvény, PM tájékoztató, belső szabályzatok Áht., Ámr., Ktv., Költségvetési törvény, PM tájékoztató, belső szabályzatok Áht., Ámr., Ktv., Költségvetési törvény, PM tájékoztató, belső szabályzatok Áht., Ámr., Ktv., Költségvetési törvény, PM tájékoztató, belső szabályzatok Áht., Ámr., PM tájékoztató Feladatok tartalmi leírása A gazdasági vezető által elkészített költségvetési javaslat továbbítása a A szervezeti egységek részére szétosztható keretszámok meghatározás a Levél a szervezeti egységek vezetőitől a költségvetési igényeik felmérése érdekében A szervezeti egységek kiértesítése a felhasználhat ó előirányzatok ról A költségvetési törvényben meghatározo tt keretszámok alapján az elemi költségvetés elkészítése Keletkező dokumentu m PM által meghatározo tt formában Elemi költségvetés Számítási mellékletek Levél és mellékletei Levél Elemi költségvetés Felelősök Határidő Ellenőrzés Jóváhagyás Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető A Pénzügymini sztérium által kért időpontban Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Pénzügyi teljesítés Könyvvezeté sben való megjelenés Jóváhagyást követően II. A költségvetési beszámolás Sorszá m Tevékenység ek Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés Feladatok tartalmi leírása Keletkező dokumentu m Felelősök Határidő Ellenőrzés Jóváhagyás Pénzügyi teljesítés Könyvvezeté sben való megjelenés 29

30 Könyvvezeté s utóellenőrzés e Mérlegjelent és elkészítése Mérlegtételei nek leltárral való alátámasztás a, a felleltározott eszközök és források értékelése Főkönyvi könyvelés zárása Költségvetési beszámoló elkészítése Költségvetési beszámoló szöveges indoklásána k elkészítése Áht., Ámr., Számviteli törvény, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, belső szabályzatok 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Számviteli törvény, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, belső szabályzatok Számviteli törvény, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, belső szabályzatok 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, PM tájékoztató Ámr., PM tájékoztató, OM tájékoztató az analitikák a főkönyvi számlák és az előirányzatok tartalmai egyeztetése A mérlegjelenté s elkészítése Eszköz és forrás számlák leltározása, és a leltárértékelés elkészítése Főkönyvi számlák zárása Költségvetési beszámoló összeállítása A költségvetési beszámoló adatainak szöveges indoklása, elemzése Analitikafőkönyvi könyvelési egyeztetések, könyvelési alapbizonylat ok, egyeztetési és számítási mellékletek K11 mérlegjelenté s, mérlegjelenté s garnitúra Leltár, leltárértékelés Pénzforgalmi -kivonat, mérleg-kivon at, záró-kivonat K beszámoló és költségvetési beszámoló garnitúra Szöveges indoklás Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető A vonatkozó jogszabályok szerint Tárgynegyed évet követő hónap 15., IV. negyedév beszámolást követő év február 28. Beszámolási évet követő év február 28. Féléves beszámoló: félévet követő hónap 31., éves beszámoló: beszámolási évet követő év február 28. A PM által megadott időpontban Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Gazdasági vezető Az utóellenőrzés eredményéne k rögzítése az analitikában és a főkönyvi nyilvántartásb an 5-9. számlaosztály ok egyenlegeine k átvezetése a 4. számlára, majd az 1-4. számlaosztály egyenlegeine k átvezetése a zárómérleg számlára 30

31 2. számú melléklet Belső számítási anyag szerkezete (a költségvetési koncepciókhoz, illetve a költségvetési tervekhez) 1. Bevételek szakfeladatok szerint Szakfeladat száma és neve:... Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét bevételi jogcím megadásával. A sorokat a főkönyvi számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen adatát. Főkönyvi További számlaszám alábont ás Konkrét jogcím, vagy megnevezés Számítási művelet, hivatkozás, utalás Összeg (Ft-ban) Főkönyvi számlaszám összesen: 2. Kiadások szakfeladatok szerint Szakfeladat száma és neve:... Főkönyvi számla megjelölésével, valamint a konkrét kiadási jogcím megadásával. A sorokat a főkönyvi számlaszámonként el kell különíteni, és be kell írni a főkönyvi számlaszám összesen adatát. Főkönyvi További számlaszám alábont ás Konkrét jogcím, vagy megnevezés Számítási művelet, hivatkozás, utalás Összeg (Ft-ban) Főkönyvi számlaszám összesen: 3. A bevételek szakfeladatonkénti összesítés szerint Lásd a bevételek szakfeladatok szerinti táblázatnál. 4. A kiadások szakfeladatonkénti összesítés szerint Lásd a kiadások szakfeladatok szerinti táblázatnál..

32 3. számú melléklet Költségvetési koncepció tartalmi követelményei 1.A koncepció összeállításának sarokpontjai - A koncepció összeállítására az önkormányzat gazdasági programjának, illetve az adott költségvetési évre vonatkozó, irányadó főbb keretszámok figyelembevételével került sor. - Az adott évre vonatkozó költségvetési irányelvek és ezek várható hatásai az intézet költségvetésére:... - A költségvetési koncepció készítésének menete: A... évi költségvetés bevételei és kiadásai Költségvetés főösszege, költségvetési bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadás-nemenként, valamint kiemelt előirányzatonként. 3. A... évi költségvetés egyensúlya Értékelés, kiadáscsökkentési javaslatok, illetve bevételszerzési lehetőségek feltárása, javaslatok. Többéves kihatású tételek bemutatása, annak hatáselemzése. 32

33 4. számú melléklet Az éves beszámoló szöveges indoklásának követelményei Az éves beszámoló szöveges indoklása a számszaki beszámoló adataira épül. Tartalma: 1. Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési tartalék változása nőtt vagy csökkent. 2. A bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése. Az értékelés során a bevételek megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a bevétel főbb bevételnemek közötti százalékos megoszlását.) A bevételeknél a jelentős hatásokra, a bevételek beszedését nagyban befolyásoló tényezőkre külön is fel kell hívni a figyelmet. Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (A jelentős eltérés alatt az 50%-ot, illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) A bevételeknél külön ismertetni kell: - a nem tervezett bevételként jelentkező bevételeket. 3. A kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése. Az értékelés során a kiadások megoszlását kell alapul venni. (Be kell mutatni a kiadások főbb kiadásnemek közötti százalékos megoszlását.) A kiadásoknál a jelentős hatásokra, a kiadási előirányzatok teljesítését nagyban befolyásoló tényezőkre külön is fel kell hívni a figyelmet. Külön indokolni kell az eredeti előirányzattól való jelentős eltérést. (A jelentős eltérés alatt az 50%-ot, illetve a 300 ezer forintot elérő eltérést kell érteni.) A kiadásoknál külön ismertetni kell: - a nem tervezett kiadásként jelentkező kiadásokat. 4. Elkülönítetten, külön részben tartalmazza a szakmai feladatok teljesítésére vonatkozó értékelést. Az értékelésnek ki kell térnie az adott feladattal kapcsolatos teljesítmény és feladatmutatókra, valamint a feladat minőségével kapcsolatos észrevételekre. A feladat értékelésnél célszerű (ha lehet) a feladattal elért teljesítmény önköltségét is kiszámolni. Adott feladathoz kapcsolódva szükségszerű (az adott szakirodalomnak megfelelően) más hasonló feladatot is ellátó szervek adataival való összehasonlítás (teljesítmény, költségek, bevételek stb.). 5. A szöveges beszámoló formájával szembeni követelmények: - áttekinthetőség - kevés táblázat alkalmazása - pontokba szedés, részletes tagolás 33

34 34

35 2. számú melléklet az I. rész 14. pontjához A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend 1. A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások tartalma (1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. (2) A szabálytalanságok fogalomkörébe a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfordulhat. Alapesetei lehetnek: a) a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) b) a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) (3) Értelmező rendelkezések: a) A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 10. (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. b) A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 35

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 3. melléklet a /2011.(V.2.) önkormányzati rendelethez Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben