MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 Ikt. szám: /2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: május 22-én megtartott üléséről

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: 8.00 óra Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Gucsek István Farkas Erzsébet Horváth Bálint Nemes József Szigeti Zoltán polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását jelezte: Varga Ferenc, Kuna Ferenc és Dr. Gyulay Gyula képviselők Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Koltai Gábor jegyző Meghívottak: Stefkovits Ferencné Bíró László Miklósné Pető Rita Tóth Zoltán Nagy Zsófia óvodavezető pénzügyi osztályvezető szervezési osztályvezető műszaki osztályvezető igazgatási osztályvezető Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 7 fő testületi tag az ülésen megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítőt Horváth Bálint személyében javasolta elfogadni. Megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2012. (V. 22.) határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőt Horváth Bálint személyében. A határozat végrehajtásának határideje: azonnal A határozat végrehajtásáért felel: polgármester Dr. Szabó Tibor: jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében javasolta elfogadni. Megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 76/2012. (V. 22.) határozata a jegyzőkönyvvezetőről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében. A határozat végrehajtásának határideje: azonnal A határozat végrehajtásáért felel: polgármester Dr. Szabó Tibor: a kiküldött meghívóban 3.) pontként szerepel a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Martongazda városfejlesztési és Üzemeltetési Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló c. napirendi pont, melyet egy későbbi időpontban javasol tárgyalni. Megállapította, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2012. (V. 22.) határozata a napirendi pontok Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1.) Intézményi alapító okiratok módosítása 2.) Óvodai pályázatok benyújtása 3.) Egyebek a.) Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről b.) Velencei szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról c.) 64/2012. (III. 30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről (egyes útszakaszok burkolatának felújításáról) d.) Tóth Iván köszöntése A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Intézményi alapító okiratok módosítása Dr. Koltai Gábor: az intézmények alapító okiratának módosítását az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendelet tette szükségessé, mivel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek gazdálkodása január 1-től ekülönült, melynek keretében költségvetési szerveink részére külön adószámot kellett igényelni, ill. az új jogszabályok hatályba lépését követő 30 napon belük kezdeményezni kellett az önkormányzat számlavezető bankjánál önálló fizetési számlák megnyitását az intézmények részére.

4 Nemes József: nagyon fontosnak tartja az alapító okiratok módosítását, elengedhetetlen, hogy a pályázatok beadásakor pontos adatok szerepeljenek. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2012. (V. 22.) határozata óvoda alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet ában foglaltak alapján, tekintettel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 84. -ában foglaltakra a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát május 22.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 8. Az intézmény jogállása pontjában az Önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. II.) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

5 78/2012. (V. 22.) határozat 1. melléklete: Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a május 22.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet félkövér, dőlt betűs szedés jelöl Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett: 1. Az intézmény neve: Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz. Az intézmény telephelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. Az intézmény törzsszáma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993.(II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: székhelye: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport

6 tagintézményben: 2 csoport 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 6.3. Az intézmény tagintézménye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet. Elnevezése: Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája. 7. Az intézmény működési területe: és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. Pénzügyi gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos Hatályát vesztette: január 1.

7 rendellenességével küzd.) Óvodai, intézményi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Építményüzemeltetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az óvodavezető képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti, változatlanul fennáll. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő, a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok. A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok - felett, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelések, ingóságok felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot 78/2012. (V.22.) számú határozatával módosította és azzal egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, május 22. Dr. Szabó Tibor Martonvásár Város Önkormányzatának polgármestere Dr. Koltai Gábor Martonvásár Város Önkormányzatának jegyzője

8 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2012. (V. 22.) határozata általános iskola alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet ában foglaltak alapján, tekintettel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 84. -ában foglaltakra a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát május 22.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 8. Az intézmény jogállása pontjában az Önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. II.) A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

9 1. melléklet a 79/2012. (V. 22.) határozathoz: Beethoven Általános Iskola Alapító Okirata a május 22.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet félkövér, dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselő-testülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos: 1. Az intézmény neve: Beethoven Általános Iskola 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz Az intézmény telephelye: 2462 Martonvásár, Szent László u. 2. sz A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: székhelye: Képviselőtestülete, 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. 6. Az intézmény típusa: általános iskola 6.1. Általános Iskola évfolyamok száma: 8 (1-8. évfolyamig) 6.2. Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 700 tanuló 7. Az intézmény működési területe: Martonvásár Város és Kajászó Község teljes közigazgatási területe.

10 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv-ben meghatározott általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Szakfeladat száma Hatályát vesztette: január 1.

11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása M.n.s. egyéb felnőttoktatás Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Képviselő-testülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az igazgató képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi igazgató vezetői megbízatását annak lejárati időpontjáig nem érinti. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog illeti meg: A martonvásári 673/1 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. alatt és Szent László u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlanok a bennük lévő berendezések, ingóságok felett rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza.

12 14. Az Általános Iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 87/2008. (VI. 24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirat módosításáról 79/2012. (V.22.) számú határozatával döntött, és az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, május 22. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője

13 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2012. (V. 22.) határozata Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról I.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet ában foglaltak alapján, tekintettel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 84. -ában foglaltakra az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat (a továbbiakban: Művészeti Iskola) Alapító Okiratát május 22.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat 9. Az Intézmény jogállása pontjában az Önálló jogi személy, önállóan működő, önálló bankszámlával nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. 2.) Az Alapító Okirat 16. pontjában Az Intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik, bevételeit és kiadásait Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elnevezésű bankszámláján keresztül számolja el. szövegrész hatályát veszti. II.) A Képviselő-testület a Művészeti Iskola Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. III.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Művészeti Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap

14 14 80/2012. (V. 22.) határozat 1. melléklete: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat Alapító Okirata a május 22.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet félkövér, dőlt betűs szedés jelöl - 1. Az Intézmény megnevezése: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat Rövidített neve: Művészeti Iskola 2. Az Intézmény székhelye, címe: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. Az Intézmény telephelyei: 2465 Ráckeresztúr, Szabadság tér Vál, István tér Martonvásár, Kodály Z. u Az Intézmény alapító szerve: székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út Az Intézmény közös fenntartója: Martonvásár és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. A közoktatási intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását a Társulási Tanács látja el. 5. Az Intézmény irányító szerve: Képviselő-testülete Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az Intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 7. Az Intézmény működési területe: Martonvásár Város, Vál Község, és Ráckeresztúr Község közigazgatási területe. 8. Az Intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 9. Az Intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg. J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

15 Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX tv ában meghatározott alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása. 11. Az Intézmény alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: Szakfeladat számok: Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban Építményüzemeltetés Az Intézmény önként vállalt feladatai: (melyek nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását) - tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása - oktatási célok és egyéb feladatok - tehetségpont működtetése 12. Az Intézmény évfolyamainak száma: 12 évfolyam - 2 évfolyam - előképző - 6 évfolyam - alapfok - 4 évfolyam - továbbképző 13. Oktatott művészeti ágak, tanszakok: Zeneművészet Táncművészet Képző- és iparművészet Martonvásár: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, hegedű, népzene, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, gitár, rézfúvó, ütő, szolfézs, zeneirodalom, zenetörténet, improvizáció, kamarazene, zenekar, kórus Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret, kinetográfia Képző- és iparművészet: grafika, festészet, kerámia, kézműves, tűzzománc készítő, művészettörténet. A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Fafúvós tanszak, Rézfúvós tanszak, Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Vonós tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

16 16 Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Fém és zománcműves műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat Ráckeresztúr: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Vál: A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév előtt megkezdők számára: Zeneművészet: zongora, népzene, szolfézs, gitár, zeneirodalom Táncművészet: népi játék, néptánc, folklórismeret Képző- és iparművészet: festészet, művészettörténet A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők számára Zeneművészet: Klasszikus zene: Akkordikus tanszak, Zongora tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Népzene: Vonós és tekerő tanszak, Pengetős tanszak, Zeneismeret tanszak, Kamarazene tanszak Táncművészet: Néptánc: népi játék, néptánc, folklórismeret, Tánctörténet, Táncjelírás-olvasás Képző- és iparművészet: Vizuális alapozó gyakorlatok, Grafika és festészet alapjai, Művészettörténet, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Vizuális alkotó gyakorlat 14. Az Intézménybe maximálisan felvehető tanulók - növendékek - száma: 433 fő Martonvásár 290 fő Ráckeresztúr 43 fő Vál 100 fő 15. A feladat ellátását szolgálja: Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló Martonvásár, Beethoven tér 1. szám alatti iskolaépület, Martonvásár, Kodály Z. u. 2. szám alatt működő Alkotóház funkciójú ingatlan, valamint a Társulásban részt vevő településeken önkormányzati tulajdonban lévő, a feladatellátást biztosító ingatlanok. 16. Az Intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az Intézmény előirányzatok feletti jogosultsága gyakorlásának rendjét, és részletes szabályait Polgármesteri Hivatalával kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. A részére rendelkezésre bocsátott ingatlanokat elidegeníteni, megterhelni, vállalkozásba vinni nem jogosult. Az ingatlant bérbe adás útján a következő feltételekkel hasznosíthatja: - az Intézmény önként vállalt feladatainak ellátása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti, - e tevékenysége körében kötelezettséget vállalhat, szerződést köthet. A jóváhagyott működési kiadási előirányzatok felhasználására az intézményvezető egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával önállóan kötelezettséget vállalhat, azzal a feltétellel, hogy köteles meggyőződni arról, hogy rendelkezésére áll a megfelelő fedezet. J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

17 17 Az Intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik, bevételeit és kiadásait Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elnevezésű bankszámláján keresztül számolja el. A költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez a Társulási Tanács - a jegyző által közölt jogszabályokban megállapított határidőkkel és tartalommal adatokat szolgáltat és közli a költségvetési év folyamán megvalósítani tervezett feladatokat. Az Intézmény költségvetése Martonvásár Város költségvetési rendeletébe épül be, mely áll; az állami normatívákból, az Intézmény saját bevételeiből, a Társulásban részt vevő települések hozzájárulásaiból. Az intézményvezető köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztállyal együttműködve elkészíteni az Intézmény költségvetése és az éves beszámolója éves tervezetét. Az intézményvezető a költségvetésben részére jóváhagyott főelőirányzat módosítására nem jogosult, a főelőirányzat módosítását a polgármesteri hivatal útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. Az Intézménynél alkalmazott térítési díj és tandíj mértékét, a Társulási Tanács javaslatára Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult külön rendeletben megállapítani és módosítani. 17. Az Intézmény vezetője: az igazgató, akit pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra a Martonvásár és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa bíz meg. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört a magasabb vezetői megbízás, felmentés, megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az Intézményt az igazgató képviseli. 18. Az Intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv, s végrehajtási jogszabályai. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 19. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Záradék: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot 80/2012. (V.22.) határozatával, a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta. Martonvásár, május 22. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője 2.) napirendi pont Óvodai pályázatok benyújtása J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

18 18 Stefkovits Ferencné: rövid tájékoztatást adott a TÁMOP /1 azonosító számú Óvodafejlesztés című pályázatról, kérte a testület támogatását. Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés tartalmazza a pályázat célját, elnyerés esetén az előnyöket. Nemes József: támogatja a pályázat beadását. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2012. (V. 22.) határozata pályázat benyújtásáról a TÁMOP /1 azonosító számú, Óvodafejlesztés c. kiírásra 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése pályázatot nyújt be a fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: Martonvásár, Deák Ferenc utca 3., OM azonosító: ) vonatkozásában a TÁMOP /1 azonosító számú, Óvodafejlesztés című kiírásra. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat a pályázati kiírásban és az 1.) pontban foglaltak alapján tegye meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető A határozat végrehajtásának határideje: június 30. Stefkovits Ferencné: a TÁMOP 6.1.2/11/1. azonosító számú Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek című pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartás minták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló programok elterjesztése, az életminőség javítása. Nemes József: az intézményekben nincs gazdasági ügyintéző, ezért fontosnak tartja, hogy a hivatalban jelöljenek ki egy olyan személyt, aki a pályázatok beadását, elszámolását összefogja. Dr. Szabó Tibor: kérte az óvodavezetőt és a hivatal pénzügyi osztályvezetőjét, hogy maximális együttműködést alakítsanak ki a pályázat benyújtásakor, ill az elszámolás időszakában. J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

19 19 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2012.(V. 22.)határozata pályázat benyújtásáról a TÁMOP 6.1.2/11/1 azonosító számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. kiírásra 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése pályázatot nyújt be a fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. OM azonosító: ) vonatkozásában a TÁMOP /11/1. azonosító számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. kiírásra. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat a pályázati kiírásban és az 1.) pontban foglaltak alapján tegye meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető A határozat végrehajtásának határideje: június napirendi pont E g y e b e k a) Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről Dr. Koltai Gábor: röviden tájékoztatta a képviselő-testületet, a 23/2012. (II. 7.) sz. határozat visszavonásának okáról, ill. az új határozati javaslat elfogadásának szükségességéről. Dr. Szabó Tibor: megállapította, több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2012. (V. 22.) határozata határozat visszavonásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről szóló 23./2012. (II. 7.) határozatát visszavonja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

20 20 84/2012. (V. 22.) határozata állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (5) bekezdése alapján kezdeményezi az öröklés útján a Magyar Állam tulajdonába került Martonvásár hrsz. alatt nyilvántartott, 1096 m2 alapterületű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan és a benne lévő ingóságok egészének részére történő ingyenes tulajdonba adását. 2.) A Képviselő-testület a tulajdonba adásra vonatkozó 1.) pont szerinti igényének céljaként a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1), (4) bekezdésében, illetőleg a napjától hatályos - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény , 9. és 10. pontjában meghatározott feladatok ellátását jelöli meg, nevezetesen: a.) a segítendő feladat: gondoskodás szociális ellátásról; lakásgazdálkodás; továbbá től hajléktalanná válás megelőzése, b.) a felhasználási cél: szociális bérlakás biztosítása hiteltartozás miatt hajléktalansággal fenyegetett helyzetben lévő martonvásári családok átmeneti elhelyezése, illetőleg szociálisan nehéz helyzetbe kerültek lakhatásának biztosítása céljából a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 3.) A Képviselő-testület az 2.) pont szerinti célok megvalósítása érdekében, az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) - 3.) pontban foglaltak alapján az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során az egyes jognyilatkozatokat megtegye. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos b) Velencei szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról Dr. Koltai Gábor: Martonvásár Város csatlakozott a velencei járóbeteg ellátáshoz. Dr. Ferencz Péter főorvos kezdeményezte a szakorvosi rendelőintézet alapító okiratának módosítását, amelyhez Martonvásár Önkormányzata támogatására is szükség van. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2012. (V. 22.) határozata velencei Szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

21 21 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet ellátási körzetéhez tartozó település, támogatja a Rendelőintézet működési engedély módosítási kérelmét Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2012. (IV.16.) határozatában foglaltak szerint. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal c) Az 54/2012. (III. 30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről (egyes útszakaszok burkolatának felújításáról) Gucsek István: a képviselő-testület az 54/2012. (III. 30.) határozatában döntött Martonvásár város közúthálózatát érintő, egyes útszakaszok burkolatának felújításáról, melyet a kiküldött határozati javaslat szerint kéri módosítani. Bíró László: nagyon fontos, hogy a Martongazda Kft.-vel szerződést kössön az önkormányzat, az útépítésre vonatkozó tartalommal. Dr. Szabó Tibor: felkérte a Martongazda Kft. ügyvezetőjét, a Kft. felügyelő bizottságának tagjai, valamint a hivatal pénzügyi osztályvezetőjét, hogy közösen dolgozzanak azon, hogy az útépítési projekt kapcsán minden rendben legyen. Megállapította, hogy több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2012. (V. 22.) határozata 54/2012. (III.30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közúthálózatát érintő, egyes útszakaszok burkolatának felújításáról szóló 54/2012. (III.30.) határozatát a következők szerint módosítja és kiegészíti: 1.) A felújítás érinti a Martonvásár, Kossuth téri út, a Béke utca bevezető, a 7-es úttól a korábban elkészült útszakaszig tartó szakasza, továbbá a Széchenyi utca Kossuth tér és a Bocskai utca közötti szakaszának burkolat felújítását, valamint a Széchenyi utca Kossuth tér és Váci utca közötti aszfaltos járdájának felújítását és a Béke utca alsó szakaszán vízelvezetés kialakítását. 2.) A felújítási munkák költségére - a Martongazda Kft részére a évi költségvetésében átadott Ft pénzeszközön túl - további Ft-ot különít el a fejlesztési céltartalék terhére. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármester azonnal J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

22 22 d) Tóth Iván köszöntése Dr. Szabó Tibor: támogatja a határozati javaslat elfogadását, megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2012. (V. 22.) határozata Tóth Iván köszöntése elismerő cím adományozása alkalmából Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gratulál Tóth Iván tanár úrnak a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a honvédelmi miniszter által részére adományozott II. osztályú Honvédelemért kitüntető címhez. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: polgármester azonnal Dr. Szabó Tibor: megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést 8.52 órakor bezárta. k.m.f. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Koltai Gábor jegyző Horváth Bálint jegyzőkönyv hitelesítő Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről

23 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 22-én megtartott üléséről 23

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án, 11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen. Határozat száma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. március 29-én megtartott ülésének 5/2012. számú j e g y z ő k ö n y

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

(Ji. szám ú előterjesztés

(Ji. szám ú előterjesztés l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (Ji. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1-92. számú előterjesztés

1-92. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1-92. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS november 16-án 9:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott soros

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben