Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület május 14-én órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik József polgármester Filip Csabáné alpolgármester Árendás Vendel Dancs Gyula Haracska Ferenc Kovács Géza Nagy Béla Nagy Mihály képviselő Pintér Ferenc Gáborné képviselő Szabó Zsolt képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előre jelezte: Ujbányi Tiborné, Dr. Székely András Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Árendás Vendel, Dancs Gyula Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szax Márta Veronika jegyző Jegyzőkönyvvezető: Dzierzava Andrea Petrik József köszöntötte a megjelenteket és órakor megnyitotta a közmeghallgatással egybe kötött képviselő-testületi ülést, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Árendás Vendel és Dancs Gyula képviselőket felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére, akik a felkérést elfogadják. Ismerteti a napirendi pontokat: 1. A évi költségvetés végrehajtása 2. A évi költségvetés 3. Beszámoló a község helyzetéről

2 A közmeghallgatást követően az alábbi témák megtárgyalásra kerül sor: 4. Alapító Okiratok módosítása 5. Döntés a beérkezett tervpályázatokról 6. Egyebek Kéri a lakosság részéről megjelenteket, hogy tegyék meg észrevételeiket. A polgárok nem kérnek szót, ezért a tervezett témák alapján beszámol a év főbb gazdasági eseményeiről, a évi költségvetésről, és annak végrehajtásáról, az idei tervekről, valamint a település helyzetéről. A tájékoztatóval összefüggésben kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért az Alapító okiratok módosításával folytatódik a Képviselő-testület ülése. 4.)Alapító Okiratok módosítása dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy a mai nappal készültek el az új dokumentum tervezetek, január 01-től új szakfeladatrend bevezetésre kerül sor. Minden képviselőnek adott 3 alapító okiratot: a Polgármesteri Hivatalét, a Bányász Kultúrotthonét és a Tokod Tokodaltáró Közoktatási Intézményét. A társulás alapító Okirata a vastagon szedett részekben változik. A 131/2008. (IX.11.) számú i határozat szövegét a ki kel egészíteni azzal, hogy Petrik József polgármester megbízza Szomjúné Deli Ilonát a Bányász Kultúrotthon vezetésével szeptember 15-től február 28-ig. Az alapító Okiratok határozatait külön számmal kell elfogadni. A védőnői szolgálat szakfeladata is változott, család és nővédelemmel egészül ki től ezekre a szakfeladatokra utal a Magyar Államkincstár normatív támogatást. Petrik József elmondja, hogy ha nincs kérdés, illetve hozzászólás, akkor szavazásra tenné fel a kérdést. Először a kiegészítésről szavaznak, majd az Alapító Okiratokról külön-külön. A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát: 81/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2008. (IX.11.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Szomjúné Deli Ilonával kötött megbízási szerződést a Bányász Művelődési Ház vezetésére től ig - a pályáztatás időtartamára meghosszabbítsa. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 82/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat

3 Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy, Tokodaltáró Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az I. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: I. Költségvetési szerv neve Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatal Székhelye Tokodaltáró, József Attila u A II. fejezet elnevezése és tartalma, az alábbiak szerint módosul: II. Alapító jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró, József Attila u A III. fejezet elnevezése és tartalma, az alábbiak szerint módosul, egészül ki: III. Jogszabályban meghatározott közfeladata Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete egységes hivatalt hoz létre Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatal elnevezéssel Tokodaltáró Község Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. Alaptevékenysége 1.) december 31-ig: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshova nem sorolható szervek tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások

4 Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési Központok, házak tevékenysége Sportintézmények, sportlétesítmények működése Diáksport Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 2.) január 01-től önkormányzati jogalkotás országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása átrakása lakó és nem lakó épület építése út, autópálya építése egyéb m.n.s. építés folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület-kezelés önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai központi költségvetési befizetések fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság-egészségügyi gondozás önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások közgyógyellátás köztemetés önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás munkáltatók által nyújtott lakástámogatások közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása sportlétesítmények működtetése és fejlesztése iskolai diáksport tevékenység és támogatása szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás köztemető-fenntartás és működtetés 4. A IV. fejezet elnevezés és tartalma az alábbiak szerint módosul: IV. Illetékességi területe Tokodaltáró község közigazgatási területe 5. Az V. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: V. Vezetőjének kinevezési, megbízási választási rendje A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános pályázati eljárás útján, határozatlan időre nevezi ki, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. -a szerint. 6. A VI. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: VI. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 7. A VII. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: VII. Típus szerinti besorolása Tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: közhatalmi önállóan működő és gazdálkodó 8. A VIII. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: VIII. Létrehozásáról rendelkező határozat

6 9/2000. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat 9. A X. fejezet az alábbiak szerint módosul: 1. Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2009. (V.14.) számú határozatával jóváhagyta. 2. Az alapító okirat III. fejezet 1. pontja december 31-én hatályát veszti. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal Melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Kmf. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző A kiadmány hiteléül: dr. Szax Márta Veronika jegyző Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ A l a p í t ó o k i r a t Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: I. Költségvetési szerv neve

7 Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatal Székhelye Tokodaltáró, József Attila u. 31. II. Alapító jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró, József Attila u. 31. III. Jogszabályban meghatározott közfeladata Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete egységes hivatalt hoz létre Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatal elnevezéssel Tokodaltáró Község Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. A hivatal körbélyegzőjén a következő felirat található: TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Alaptevékenysége 1.) december 31-ig: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshova nem sorolható szervek tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

8 Finanszírozási műveletek elszámolása Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési Központok, házak tevékenysége Sportintézmények, sportlétesítmények működése Diáksport Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 2.) január 01-től önkormányzati jogalkotás országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása átrakása lakó és nem lakó épület építése út, autópálya építése egyéb m.n.s. építés folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület-kezelés önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai központi költségvetési befizetések fogorvosi alapellátás család és nővédelmi egészségügyi gondozás ifjúság-egészségügyi gondozás önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

9 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások közgyógyellátás köztemetés önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás munkáltatók által nyújtott lakástámogatások közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása sportlétesítmények működtetése és fejlesztése iskolai diáksport tevékenység és támogatása szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás köztemető-fenntartás és működtetés IV. Illetékességi területe Tokodaltáró község közigazgatási területe V. Vezetőjének kinevezési, megbízási választási rendje A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános pályázati eljárás útján, határozatlan időre nevezi ki, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. -a szerint. VI. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó.

10 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. VII. Típus szerinti besorolása Tevékenység jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: közhatalmi önállóan működő és gazdálkodó VIII. Létrehozásáról rendelkező határozat 9/2000. (II.10.) számú képviselő-testületi határozat IX. A hivatal, mint vagyonkezelő szerv A feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére áll a székhelyén lévő, természetben Tokodaltáró, József Attila u. 31. szám alatti ingatlan a rajta található melléképületekkel és udvarral. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a hivatalban a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, a rendelkezésre álló vagyontárgyakat szabadon használhatja. A hivatal a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. X. Hatályba lépés 1. Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2009. (V.14.) számú határozatával jóváhagyta. 2. Az alapító okirat III. fejezet 1. pontja december 31-én hatályát veszti. Tokodaltáró, május 14. Ellenjegyezte: Petrik József polgármester

11 dr. Szax Márta Veronika jegyző A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 83/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy, a Bányász Kultúrotthon Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. A II. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint változik: II. Jogszabályban meghatározott közfeladata és működési köre 1. Közfeladata: Közművelődési és könyvtári tevékenység. Egyéni és közösségi művelődés, alkotó tevékenység, művészeti és közhasznú ismeretterjesztés, kikapcsolódás színtereinek és feltételeinek biztosítása, községi ünnepek és rendezvények szervezése, irányítása, helytörténeti gyűjtemény kezelése. 2. Működési köre: Tokodaltáró község közigazgatási területe 2. A III. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiakkal egészül ki: III. Alapító szerve, létrehozásáról rendelkező határozat Tokodaltáró község Önkormányzata 45/1997. (05.28.) számú képviselő-testületi határozat 3. Az IV. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: VI. Alapító joggal felruházott felügyeleti szerv neve, székhelye Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró, József Attila u Az V. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: V. Típus szerinti besorolása Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: közszolgáltató közintézmény önállóan működő

12 5. V. fejezet az alábbiak szerint módosul: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége nincs, ilyen jellegű tevékenységet nem végez. Az intézmény saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezeket a feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 6. A VI. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: VI. Alaptevékenysége 1.) december 31-ig Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység 2.) január 01-től könyvtári szolgáltatások közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 7. A VII. fejezet az alábbiak szerint módosul: Az intézmény a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jött létre. Adószáma: KSH statisztikai számjel: A IX. fejezet az alábbiak szerint módosul: Az intézményvezetői állás pályázat útján nyerhető el. A pályázat kiírására, elbírálására a Képviselő Testület jogosult. A megbízás 5 évre szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a szerint. 9. A X. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint módosul: X. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése, és a polgármestert megillető egyéb munkáltatói jogok 1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka

13 Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 2. Polgármestert megillető egyéb munkáltatói jogok: Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény dolgozói tekintetében a kinevezés és felmentés esetén egyetértési joga van. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal Melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Kmf. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző A kiadmány hiteléül: dr. Szax Márta Veronika jegyző Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/ , fax: 33/ A l a p í t ó o k i r a t Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: I. Költségvetési szerv neve

14 Bányász Kultúrotthon Székhelye 2532 Tokodaltáró, József Attila út 14. II. Jogszabályban meghatározott közfeladata, és működési köre 1. Közfeladata: Közművelődési és könyvtári tevékenység. Egyéni és közösségi művelődés, alkotó tevékenység, művészeti és közhasznú ismeretterjesztés, kikapcsolódás színtereinek és feltételeinek biztosítása, községi ünnepek és rendezvények szervezése, irányítása, helytörténeti gyűjtemény kezelése. 2. Működési köre: Tokodaltáró község közigazgatási területe III. Alapító szerve, létrehozásáról rendelkező határozat Tokodaltáró község Önkormányzata 45/1997. (05.28.) számú képviselő-testületi határozat IV. Alapító joggal felruházott felügyeleti szerv neve, székhelye Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró, József Attila u. 31. V. Típus szerinti besorolása Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: közszolgáltató közintézmény önállóan működő Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége nincs, ilyen jellegű tevékenységet nem végez. Az intézmény saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezeket a feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

15 VI. Alaptevékenysége 1.) december 31-ig Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység 2.) január 01-től könyvtári szolgáltatások közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése VII. Az intézmény jogállása Az intézmény a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jött létre. Adószáma: KSH statisztikai számjel: VIII. Az intézmény irányításával kapcsolatos, a Képviselő-testületet megillető jogkörök Az intézmény alapító okiratának módosítása, az intézmény jellegének, szervezeti rendjének megváltoztatása, intézmény megszüntetése. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. Az intézmény éves költségvetésének megállapítása és jóváhagyása. Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkör) gyakorlása. IX. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

16 Az intézményvezetői állás pályázat útján nyerhető el. A pályázat kiírására, elbírálására a Képviselő Testület jogosult. A megbízás 5 évre szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a szerint. X. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése, és a polgármestert megillető egyéb munkáltatói jogok 1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 2. Polgármestert megillető egyéb munkáltatói jogok: Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény dolgozói tekintetében a kinevezés és felmentés esetén egyetértési joga van. XI. Egyéb Az intézmény tevékenységének megszervezésére, működésére vonatkozó fontosabb szabályokat a Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Tokodaltáró, május 14. Záradék: Petrik József polgármester 1. Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2009. (V.14.) számú határozatával jóváhagyta. 2. Az alapító okirat VI. fejezet 1. pontja december 31-én hatályát veszti.

17 Tokodaltáró, május 14. Ellenjegyezte: dr. Szax Márta Veronika jegyző dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy a társulás Alapító Okiratában a vastagon szedett szövegrész módosítására kerül sor. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 84/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az I. fejezet 5. pontja az alábbiakkal egészül ki: 5.) Az intézmény működési köre: Tokod nagyközség és Tokodaltáró község közigazgatási területe. 2. A II. fejezet elnevezése és a fejezet, 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: Irányító szervek neve, székhelye 1.) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerveinek, valamint felügyeleti szerveinek neve, székhelye 3. A III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint változik meg: 1.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, alapfokú oktatás, szakiskolai oktatás (szakképzés).

18 4. A III. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3.) Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével). 5. A III. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.) Az intézmény alaptevékenysége: évben: szakfeladat száma - Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Diáksport jei hatállyal: - Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

19 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás A IV. fejezet elnevezése és tartalma az alábbiak szerint változik meg: Egyéb tevékenység Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 7. Az V. fejezet 2. ponttal egészül ki: 2.) A kiegészítő tevékenység elszámolására vonatkozó szakfeladat: évben - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás január 1-jei hatállyal - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfoly.) A VI. fejezet az alábbiak szerint változik meg: Besorolás A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény - a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó.

20 9. A IX. fejezet az alábbi 4. ponttal egészül ki: 4.) Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) - a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.). Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi, a vastagított szövegrész tartalmazza jelen módosításokat. Kmf. Felelős: Petrik József Határidő: azonnal Melléklet: Alapító Okirat Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző A kiadmány hiteléül: dr. Szax Márta Veronika jegyző Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Alapító okirata Tokod és Tokodaltáró települések önkormányzati Képviselő-testületei az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (Áht.) 88. -ában foglaltak alapján a Móra Ferenc Közös Fenntartású Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint határozzák meg: I. Az intézmény

21 1.) a.) Az intézmény neve: Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Bildungsanstalten von Tokod Tokodaltáró Ferenc Móra Grundschule, Fachschule und Kindergarten b.) Az intézmény rövid neve: TTKI Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda 2.) Az intézmény székhelye: 2531 Tokod, Béke u ) Az intézmény tagintézményei: 2531 Tokod, Béke Strasse 26. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Gárdonyi Géza Tagiskolája 2532 Tokodaltáró, Sallai u. 6. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Mesevár Tagóvodája 2531 Tokod, Köztársaság u. 3. Bildungsanstalten von Tokod Tokodaltáró Ferenc Móra Grundschule, Fachschule und Kindergarten Marchenburg Mitgliedkindergarten 2531 Tokod, Köztársaság Strasse 3. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Fecskefészek Tagóvodája 2531 Tokod, Hunyadi u. 2. Bildungsanstalten von Tokod Tokodaltáró Ferenc Móra Grundschule, Fachschule und Kindergarten Schwalbennest Mitgliedkindergarten 2531 Tokod, Hunyadi Strasse 2. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodája 2532 Tokodaltáró, Sport u ) Az intézmény telephelyei: Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 2. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda 2531 Tokod, Határ u. 6. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Gárdonyi Géza Tagiskolája 2532 Tokodaltáró, Sallai u. 6. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Mesevár Tagóvodája 2531 Tokod, Köztársaság u. 3. Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Fecskefészek Tagóvodája 2531 Tokod, Hunyadi u. 2.

22 Tokod-Tokodaltáró Közoktatási Intézményei Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodája 2532 Tokodaltáró, Sport u ) Az intézmény működési köre: Tokod nagyközség és Tokodaltáró község közigazgatási területe. II. Irányító szervek neve, székhelye 1.) Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerveinek, valamint felügyeleti szerveinek neve, székhelye: Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2532 Tokodaltáró, József Attila u ) Az intézmény alapításának dátuma: augusztus 31. III. Az intézmény alaptevékenysége 1.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, alapfokú oktatás, szakiskolai oktatás (szakképzés). 2.) Az intézmény nevelési-oktatási funkciót tölt be, alaptevékenysége körében feladata: - a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, iskolai előkészítése évfolyamon folyó általános iskolai oktatás - szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - nyelvoktató kisebbségi oktatás (székhelyintézményben) - nyelvoktató kisebbségi nevelés (székhelytelepülés tagóvodáiban) - napköziotthonos ellátás biztosítása - tanulószobai foglalkoztatás biztosítása - iskolaotthonos oktatás - intézményi étkeztetés biztosítása - korrepetálás, tehetséggondozás - felzárkóztató oktatás, fejlesztőcsoport szervezése - integrációs nevelés, oktatás - képességkibontakoztató fejlesztés - tanulói szakkörök, diákkörök, művészeti csoportok szervezése - diáksport, tömegsport-foglalkozások bonyolítása - tanulmányi, művészeti és sportjellegű versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon való részvétel biztosítása - iskolai könyvtár működtetése

23 - iskolai diákönkormányzat, iskolaszék, szülői munkaközösség szervezése és működésének elősegítése - egyéni fejlesztő foglalkoztatások biztosítása - sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása testi, érzékszervi (gyengénlátó), beszéd-, enyhe fokban értelmi fogyatékos, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar) - gyermekvédelmi tevékenység - beszédfejlesztő foglalkozások tartása - bel- és külföldi táborozások, cseretáborok szervetése - kapcsolattartás az intézmények partnereivel 3.) Alaptevékenység i szakágazat: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével). 4.) Az intézmény alaptevékenysége: évben: szakfeladat száma - Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Pedagógiai szakszolgálat Diáksport jei hatállyal: - Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű

24 nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás A gyermekek és tanulók étkeztetését a székhelyintézmény és tagintézmények helye szerinti önkormányzat biztosítja az általa meghatározott módon. 5.) Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény (óvodai nevelés, általános és szakiskolai oktatás) 6.) Az iskolai évfolyamok száma: Tokod, Határ u Tokod, Béke u Tokod, Kossuth Lajos u Tokodaltáró, Sallai u Az óvodai csoportok száma: Mesevár Tagóvoda 5 Fecskefészek Tagóvoda 2 Brunszvik Teréz Tagóvoda 5 7.) Az általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám: Tokod, Határ u Tokod, Béke u Tokod, Kossuth Lajos u Tokodaltáró, Sallai u

25 Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: Mesevár Tagóvoda 125 Fecskefészek Tagóvoda 50 Brunszvik Teréz Tagóvoda 112 IV. Egyéb tevékenység Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. V. Kiegészítő tevékenység 1.) Az intézmény kiegészítő tevékenységi köre: a) tanfolyamok szervezése b) helyiségek bérbeadása 2.) A kiegészítő tevékenység elszámolására vonatkozó szakfeladat: évben - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás január 1-jei hatállyal - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfoly.) VI. Besorolás A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: - a tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató - a közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény - a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. VII. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv, valamennyi előirányzata felett teljes rendelkezési jogosultsággal bír. 1.) A feladat ellátását szolgáló vagyon VIII. A feladat ellátását szolgáló vagyon A feladat ellátását szolgáló, az önkormányzat által biztosított ingatlanvagyon az ingatlant biztosító önkormányzat tulajdonában marad.

26 Az ingatlanvagyon: Tokod, Határ u. 6., Hrsz.: Tokod, Béke u. 26., Hrsz.: Tokod, Kossuth Lajos u. 2., Hrsz.: Tokodaltáró, Sallai u. 6., Hrsz.: Tokod, Köztársaság u. 3., Hrsz.: Tokod, Hunyadi u. 2., Hrsz.: Tokodaltáró, Sport u. 3., Hrsz.: 1278., Ingatlanok értéke: könyv szerinti értéken. Az ingóvagyon: A feladat ellátását szolgáló ingatlanok berendezése és felszerelései (bútor, számítógép és azok tartozékai, stb.) Ingóvagyon értéke: könyv szerinti értéken. 2.) Az intézmény Tokod település közigazgatási területén lévő ingatlan- és ingóvagyona feletti rendelkezési joga Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületét illeti meg. Az intézmény Tokodaltáró település közigazgatási területén lévő ingatlan- és ingóvagyona feletti rendelkezési joga Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testületét illeti meg. IX. Az intézmény vezetőjének kinevezése (megbízása) 1.) Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Tokod település jegyzője látja el a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei döntése alapján. A pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában kerül közzétételre. 2.) Az 5 évre szóló intézményvezető megbízást a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei adják együttes ülésükön, minősített többséggel hozott döntéssel. A megbízással kapcsolatban a döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének véleményét. 3.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, a létrejövő új közoktatási intézmény vezetőjét a 2006/2007. tanévre a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei nyilvános pályázat kiírása nélkül bízzák meg az intézményvezetői feladatokkal július 31. napjáig. 4.) Az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) - a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.). X. Az intézmény megszüntetése

27 Az intézményt a vonatkozó jogszabályokban nevesített esetekben, illetve a Társulási megállapodásban rögzítettek szerint a II/1. pontban meghatározott alapító tagok jogosultak megszüntetni. A megszüntetésről az alapító tagok együttes ülésen hozott határozattal döntenek. Záradék: Az Alapító okiratot Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 53/2006. (VIII. 17.) sz. Ökt. határozatával, Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 71/2006. (VIII. 17.) sz. Ökt. határozatával hagyta jóvá, fogadta el. Varga János sk. polgármester Ruzsa Anna sk. jegyző A fentebb megfogalmazott módosított Alapító okiratot egységes szerkezetben Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2009. (V.14.) sz. Ökt. határozatával fogadta el és hagyta jóvá. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző 5.) Döntés a beérkezett pályázatokról Petrik József elmondja, hogy a falunapi június én lesz, gyermeknappal összekötve, jelen lesz az óvoda, iskola. Szombat este fellép egy zenekar, vasárnap lesz íjászat, polgárőr egyesület is versenyt szervez, 23 órakor tűzijáték lesz. Útfelújítási pályázatra igényelhető millió Ft. Nem indulhatunk a pályázaton, mert nem érjük el az 50 millió Ft-ot, vagy a Dobó Katica mellett kijelölünk még 2 utat. A

28 költségvetésben szerepel ez az önrész. Kérdés, hogy egészítsük-e ki a tervezést ezekkel az utakkal? Árendás Vendel kérdése, hogy formailag minden szempontból megfelelnek-e a pályázatnak? A támogatást mindenki megkapja, vagy sorsolás alapján meg? Javasolja, hogy szedjenek még össze utakat. Pintér Ferenc Gáborné kérdése, hogy a Dobó utcának megvan-e a terve? Petrik József elmondja, hogy 1 millió alatt vannak a tervek. Kéri a képviselők javaslatát, hogy fel tudja venni a kapcsolatot tervezővel, hogy minél hamarabb el tudja kezdeni. Nagy Béla elmondja, hogy olyan utakat jelöljenek ki, hogy a Pentával ne keveredjenek a dolgok. Petrik József javasolja a Kalamár utca folytatását és az Iskola utcát. Nagy Béla elmondja, ha pert nyer az Önkormányzat, akkor őket köti a minőségi javítás. Haracska Ferenc véleménye szerint meg kellene nézni a költségvetést és sorba menni, melyik a legrosszabb utca. Nagy Béla szerint egy bejárás aktuális lenne, hogy eldöntsék. Árendás Vendel elmondja, hogy a hatosoknál nagy szükség lenne útfelújításra. Petrik József elmondja, hogy a minél hamarabbra kellene időzíteni a bejárást, mert június 1- től lehet a pályázatokat beadni. Haracska Ferenc javasolja, hogy a Mosonyi Ferencet kellene megkérdezni. Mosonyi Ferenc elmondja, hogy ő most erre nem készült. Nagy Béla elmondja, hogy az Ad-Hoc Bizottságot kellene felhatalmazni. Dancs Gyula javasolja, hogy legyen megbízva az Ad-hoc bizottság és a Mosonyi Ferenc. Filip Csabáné elmondja, hogy minél előbb be kellene adni a pályázatot. Bármelyik utcát csináltatják meg a lakosság örülni fog, mert szinte minden út rossz. Véleménye szerint döntsenek most. Pintér Ferenc Gáborné elmondja, hogy a legjobban igénybevett utakat kellene. Petrik József elmondja, hogy a testület felkéri a Penta miatt létrejött Ad-Hoc Bizottságot, hogy mérje föl a település utcáit. A költségvetésben a 15 millió 600 e Ft lett megtervezve. Az 50 milliót próbálják megcélozni. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 85/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ad-Hoc Bizottságot, hogy május 18-ra mérje föl a település utcáinak állapotát a pályázat beadásához. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal

29 Haracska Ferenc elmondja, hogy neki volt egy javaslata, hogy a Mosonyi úr csatlakozzon be ebbe a feladatba. Petrik József elmondja, hogy a hulladéklerakó pályázatra igényelhető maximális költség 3 millió Ft, ennek a támogatottsága 80 %-os. 20 %-os az önrész. A vasúti átjáróban m 3 szemetet és az akácos út teljes hosszában gumiabroncs és kommunális hulladék van 150 m 3 re becsülte meg. A Saubermacher Magyarország Kft-től kért árajánlatot, ők ezt 1 millió Ft-ért tudják elszállítani és a környezetet teljesen helyre kell állítani. Árendás Vendel kérdése, hogy ennek mi a határideje? Petrik József elmondja, hogy holnap éjfél, de a pályázat már elő van készítve, csak a testületnek jóvá kell hagynia. Nagy Béla elmondja, hogy ott rengeteg veszélye hulladék is van. Petrik József elmondja, hogy sok fényképet készített. Árendás Vendel kérdése, hogy az önrész 25 %-a a költségvetésből megy, a többi társadalmi vagy közcélú munka akkor ez 150 e Ft. egy tábla kellene, hogy a szemét lerakása tilos. Petrik József elmondja, hogy ha egyszer össze van takarítva, vagy géppel eltolva jobban lehet közlekedni. A Polgárőrség is vállalta, hogy utána többet járőröznek arra. Kéri a szavazatokat azzal kapcsolatban, hogy biztosítva legyen az önrész. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 86/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati felhívásához csatlakozni kíván, ezzel összefüggésben támogatja a Tokodaltárói Polgárőr Egyesületet, és a szükséges önrészt a évi költségvetésből biztosítja. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal 6.) Egyebek dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy június 7-én kerül sor az Európa Parlament tagjainak választására. Ismerteti a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait: 1. szavazókör Óvoda: Selmeczi Tiborné, Gregor Tiborné, Pápai Lászlóné, Simon Józsefné, Olaszné Szendrei Éva, Haris Gyula Ágostonné, Papp Ferencné

30 2. szavazókör Kultúrotthon: Vetési Edit, Tóthné Molnár Erzsébet, Koós Károly Jenőné, Kosztolányi Beáta, Rehák Jánosné. 3. szavazókör Iskola: Fluxa Ottó Mihályné, Nagyné Rehák Judit, Árendás Vendelné, Lencsés Mónika, Zentainé Ivanov Rita. dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy új tagokat is kellett felvenni, mert a tavaly választottak közül, volt aki nem tudta vállalni. Új tagok: 1. sz. szavazókörben: Olaszné Szendrei Éva, Papp Ferencné 2. sz. szavazókörben: Kosztolányi Beáta, Rehák Jánosné 3. sz. szavazókör: Zentainé Ivanov Rita A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 87/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi C. törvény 21. (2) bekezdés a) pontja és 23. (1) bekezdés rendelkezései szerint az alábbi tagokat választja meg szavazatszámláló bizottság tagjainak: Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonna Olaszné Szendrei Éva Papp Ferencné Kosztolányi Beáta Rehák Jánosné Zentainé Ivanov Rita. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: A szavazás követően a jegyző asszony észlelte, hogy Haris Gyula Ágostonné megválasztására nem került sor, ezért kéri, a jelölt megválasztását is. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő határozatát: 88/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi C. törvény 21. (2) bekezdés a) pontja és 23. (1) bekezdés rendelkezései szerint Haris Gyula Ágoston-nét megválasztja meg szavazatszámláló bizottság tagjainak. Felelős: Petrik József polgármester

31 Határidő: azonnal dr. Szax Márta Veronika elmondja, hogy döntött a képviselő testület a márciusi ülésén, hogy a 07 hrszámú ingatlant értékesíteni kívánja 1750 E Ft + áfa összegért. A licit összege: 100 e Ft, ennek megfelelően kiírja a pályázatot. Ha nincs vagyonrendelete az Önkormányzatnak akkor a licit kiírható. Az a kérdés, hogy az Önkormányzat még mindig értékesíteni kívánja-e a területet, mert aki, vételi szándékot jelzett korábban az értékbecslést követően már soknak találja a testület által meghatározott összeget. Írjon e ki licitet? Árendás Vendel véleménye szerint igen. Víz kutak vannak, ha olyan tevékenységet akarnak ott végezni, akkor ez kimondottan előnyös Nagy Béla elmondja, hogy az a víz csak locsolásra jó, nem ivóvíz minőségű vízről van szó. Pintér Ferenc Gáborné elmondja, hogy ipari vízként lehetne például a pályát öntözni, csak egy szivattyú kellene. Eddig sem javasolta az eladását. Nagy Béla elmondja, hogy azok a kutak tele vannak dobálva, először a szeméttől ki kell megszabadítani. Szabó Zsolt elmondja, hogy az épület sem ér semmit, amit lehetett elloptak. Nagy Béla elmondja a javaslatát, miszerint ha nem ragaszkodik a testület, akkor licit nélkül kellene meghirdetni. Kovács Géza elmondja, hogy már három évvel ezelőtt is beszéltek róla. Haracska Ferenc szerint az Önkormányzati vagyont inkább gyarapítani kellene. Nagy Mihály elmondja, ha az a vevő visszalépett, akkor nem kötelező eladni. Nagy Béla ha az ingatlan értékesítésből befolyó pénzből tudnak pályázaton indulni, amin nyerhetnek, akkor igen. Most nyertek a falunapra is. Pintér Ferenc Gáborné szerint olyan pályázaton még nem nyertek, ami pénzt is hozott. dr. Szax Márta Veronika ismerteti a határozati javaslatot. Petrik József javaslata, hogy legyen a licit meghirdetve. Árendás Vendel véleménye szerint részletesebb kiírás kellene, a m 2 legyen feltüntetve. Nagy Béla elmondja, hogy nagyobb értéken vannak, mint amit az ingatlan becslő adott. Milyen licitre számíthatnak? A képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatát: 89/2009 (V.14.) számú képviselő-testületi határozat Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő hirdetmény közzététele mellett árverés útján kívánja értékesíteni Tokodaltáró 07 helyrajzi számú külterületi ingatlanját: Eljárási szabályok az árveréssel kapcsolatban:

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat 82/2010. (XII.14.) számú határozat 2. szám ú meliéklete A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat Monostorpályi

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12- /2013. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony

Részletesebben

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat

74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat 74/2010.(IV.23.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 5. napirendi pont Az Önkormányzat, valamint Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m. Alapító Okira t

József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m. Alapító Okira t József Attila Városi Könyvtár és Múzeu m Alapító Okira t A költségvetési szerv neve : Székhelye : Telephelyei: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó, Deák Ferenc u. 2. 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben