Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 27-én órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Dr. Lőrinczy Tamás Nagy Mihályné Záhonyi László képviselők Hivatal részéről: Szaniszló Tamás jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Távol van: Bak Attila Gábor Gorzsás Attila képviselők Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Szilágyi Gyöngyi Kissné Balogh Judit intézményvezető óvodavezető gazdaságvezető Szőllős Sándor polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy Bak Attila képviselő úr, Gorzsás Attila képviselő úr jelezte távolmaradását, illetve Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr jelezte, hogy késni fog az ülésről. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendi pontokat a képviselők 4 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, Napsugár Óvoda, Humánszolgáltató Központ alapító okiratainak módosítására Előadó: Szőllős Sándor polgármester 3. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 4. Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra vonatkozó rendelet megalkotására Előadó: Szaniszló Tamás jegyző

2 5. Előterjesztés../2014 (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Balogné Kiss Judit gazdaságvezető 6. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 7. Különfélék 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a január 01. és január 31. közötti időszakban a testület 2 ülést tartott és 15 határozatot hozott. Az előterjesztésben a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentés van feltüntetve. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata megtárgyalta a Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat a január 01. és január 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 2

3 2. napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, Napsugár Óvoda, Humánszolgáltató Központ alapító okiratainak módosítására Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az államháztartásról szóló kormányrendelet és egyéb intézkedések miatt kell az intézmények alapító okiratait módosítani. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát meghatározó 57/2009. (VI. 25.) KT. sz. számú határozatát módosítja. A Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala módosító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint Az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg. A módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából meg kell küldeni. A vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően át kell dolgozni. A Képviselő-testület 57/2009 (VI.25.) KT. számú határozata ezzel egyidőben hatályát veszti. Határidő: azonnal Felelős: Szaniszló Tamás jegyző Szaniszló Tamás jegyző. Szőllős Sándor polgármester 3

4 1. sz. melléklet Módosító okirat Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát: Módosításra kerül: a költségvetési szerv neve: helyett: Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Közfeladata és alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége helyett: igazgatási tevékenysége Helyi önkormányzatok és társulások Beépítésre kerül: Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Adó-, vám és jövedéki igazgatás Szociális szolgáltatások igazgatása Állampolgársági ügyek anyakönyv Lakáspolitika igazgatása Oktatás igazgatása Kultúra igazgatása 4

5 Törlésre kerül: az alapfeladatok szakfeladatainak felsorolása Törlésre kerül: Vállalkozási tevékenysége. Törlésre kerül: Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Módosul a vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület pályázat útján az évi XXIII. törvény 8. -ban leírt követelményeknek megfelelően. A kinevezés határozatlan időre szól. helyett: A jegyzőt Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. alapján a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. Módosul a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése a hatályos jogszabályok megjelölésével: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. helyett: A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. szerint közszolgálati jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 5

6 A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Bocskaikert, február 27. P.H... Szőllős Sándor polgármester ALAPÍTÓ OKIRAT 2. számú melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal alábbi egységes szerkezetű alapító okiratát adja ki: 1./ A költségvetési szerv neve: Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 2./ Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz 3./ Közfeladata és alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 4./Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 6

7 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Adó-, vám és jövedéki igazgatás Szociális szolgáltatások igazgatása Állampolgársági ügyek anyakönyv Lakáspolitika igazgatása Oktatás igazgatása Kultúra igazgatása 5./Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 6./Illetékessége, működési köre: Bocskaikert község közigazgatási területe 7./Irányító szerv neve, Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8./Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u / Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A jegyzőt az Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. alapján a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. szerint közszolgálati jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerinti megbízásos jogviszony. 7

8 Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Bocskaikert, február PH.. Szőllős Sándor polgármester Módosító okirat Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát: Módosításra kerül: a költségvetési szerv neve: helyett: Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Közfeladata és alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége helyett: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 8

9 Beépítésre kerül: Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Adó-, vám és jövedéki igazgatás Szociális szolgáltatások igazgatása Állampolgársági ügyek anyakönyv Lakáspolitika igazgatása Oktatás igazgatása Kultúra igazgatása Törlésre kerül: az alapfeladatok szakfeladatainak felsorolása Törlésre kerül: Vállalkozási tevékenysége. Törlésre kerül: Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: közhatalmi. önállóan működő és gazdálkodó. Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Módosul a vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület pályázat útján az évi XXIII. törvény 8. -ban leírt követelményeknek megfelelően. A kinevezés határozatlan időre szól. helyett: A jegyzőt Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. alapján a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. Módosul a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése a hatályos jogszabályok megjelölésével: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 9

10 jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. helyett: A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. szerint közszolgálati jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Bocskaikert, február 27. P.H... Szőllős Sándor polgármester ALAPÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal alábbi egységes szerkezetű alapító okiratát adja ki: 1./ A költségvetési szerv neve: Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 2./ Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz 10

11 3./ Közfeladata és alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásai szerinti önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása, feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése. 4./Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Adó-, vám és jövedéki igazgatás Szociális szolgáltatások igazgatása Állampolgársági ügyek anyakönyv Lakáspolitika igazgatása Oktatás igazgatása Kultúra igazgatása 5./Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 6./Illetékessége, működési köre: Bocskaikert község közigazgatási területe 7./Irányító szerv neve, Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11

12 8./Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u / Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: 10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A jegyzőt az Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. alapján a polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX tv. szerint közszolgálati jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerinti megbízásos jogviszony. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikert Község Polgármesteri Hivatala az 57/2009. (VI.25.) KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20 /2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Bocskaikert, február 27. PH.. Szőllős Sándor polgármester A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata 12

13 A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ alapító okiratát meghatározó 45/2009. (V. 20.) KT. sz. számú határozatát az alábbiakkal módosítja: A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ módosító okiratát jelen határozat 1, sz. melléklete szerint Az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja meg. A módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából meg kell küldeni. A vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően át kell dolgozni. Képviselő-testület 45/2009. (V. 20.) KT. sz. számú határozata ezzel egyidőben hatályát veszti. Határidő: azonnal Felelős: Szaniszló Tamás jegyző Szaniszló Tamás jegyző Szőllős Sándor polgármester 13

14 1. számú melléklete MÓDOSÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ alapító okiratát: Módosításra kerül: Az intézmény székhelye: 4241 Bocskaikert, Gyöngyvirág u. 28 helyett: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz Módosításra kerül: Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltató integrált intézmény bentlakás nélkül Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: közfeladata és alaptevékenysége: Az intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv., (a továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján a személyes gondoskodás étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappal ellátás, falugondnoki szolgáltatás - szociális szolgáltatási feladatokat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján gyermekjóléti alapellátásként - gyermekjóléti szolgálat és családi napközi az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. alapján család és nővédelmi egészségügyi gondozás védőnői - feladatokat lát el. 14

15 Módosul: a vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje a hatályos jogszabályok megjelölésével: A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ vezetője az intézményvezető, akit Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselőtestület nevez ki 5 évre pályázat alapján nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. (3) bek. alapján. helyett: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. Módosul Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése a hatályos jogszabályok megjelölésével: Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. helyett: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. Módosul: a feladat ellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozóan a 15/2004. (XII.1.) KT. sz. rendelet az irányadó. helyett: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Törlésre kerül: Törlésre kerül: Alaptevékenység szakfeladatai Típus szerinti besorolása, 15

16 Törlésre kerül: Törlésre kerül: Törlésre kerül: alaptevékenység szerinti besorolása feladatához kapcsolódó funkciója Gazdálkodási jogkör: önállóan működő szerv, pénzügyi- gazdálkodási feladatait a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ május 20-án kelt 45/2009. KT. számú Képviselőt-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 21/2014. (II.27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Szőlős Sándor polgármester 16

17 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ alábbi egységes szerkezetű alapító okiratát adja ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2./Székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz 3./ Telephelye: 4241 Vincellér u. 20. sz. 4./Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Az intézmény alapítását a Bocskaikert Község Önkormányzata 90/2007. (VIII. 28.) KT. számú határozatával hagyta jóvá. 5./Alapító, fenntartó, működtető neve: címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat 4241 Bocskaikert, Poroszlay u /Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltató integrált intézmény bentlakás nélkül 7./közfeladata és alaptevékenysége: Az intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv., (a továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján a személyes gondoskodás étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappal ellátás, falugondnoki szolgáltatás - szociális szolgáltatási feladatokat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján gyermekjóléti alapellátásként - gyermekjóléti szolgálat és családi napközi az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. alapján család és nővédelmi egészségügyi gondozás védőnői - feladatokat lát el. 17

18 8./Irányító szervének neve: székhelye: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4241 Bocskaikert, Poroszlay u /Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: Alapszolgáltatási Központ 4241 Bocskaikert, Vincellér u. 20. sz. 10./ Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 11./Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása 12./Vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 13./Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. 18

19 14./Feladat ellátást szolgáló vagyon, Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ május 20-án kelt 45/2009. KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot a Bocskaikert Közégi Önkormányzat képviselő-testülete 21 /2014. (II.27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá... Szőllős Sándor polgármester MÓDOSÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ alapító okiratát: Módosításra kerül: Az intézmény székhelye: 4241 Bocskaikert, Gyöngyvirág u. 28 helyett: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz 19

20 Módosításra kerül: Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltató integrált intézmény bentlakás nélkül Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: közfeladata és alaptevékenysége: Módosul: a vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje a hatályos jogszabályok megjelölésével: Az intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv., (a továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján a személyes gondoskodás étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappal ellátás, falugondnoki szolgáltatás - szociális szolgáltatási feladatokat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján gyermekjóléti alapellátásként - gyermekjóléti szolgálat és családi napközi az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. alapján család és nővédelmi egészségügyi gondozás védőnői - feladatokat lát el. A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ vezetője az intézményvezető, akit Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület nevez ki 5 évre pályázat alapján nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. (3) bek. alapján. helyett: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. Módosul Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése a hatályos jogszabályok megjelölésével: Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. helyett: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. 20

21 Módosul: a feladat ellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozóan a 15/2004. (XII.1.) KT. sz. rendelet az irányadó. helyett: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Törlésre kerül: Alaptevékenység szakfeladatai Törlésre kerül: Törlésre kerül: Törlésre kerül: Törlésre kerül: Típus szerinti besorolása, alaptevékenység szerinti besorolása feladatához kapcsolódó funkciója Gazdálkodási jogkör: önállóan működő szerv, pénzügyi- gazdálkodási feladatait a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ május 20-án kelt 45/2009. KT. számú Képviselőt-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 21 /2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. Szőlős Sándor polgármester 21

22 ALAPÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ alábbi egységes szerkezetű alapító okiratát adja ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 2./Székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz 3./ Telephelye: 4241 Vincellér u. 20. sz. 4./Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Az intézmény alapítását a Bocskaikert Község Önkormányzata 90/2007. (VIII. 28.) KT. számú határozatával hagyta jóvá. 5./Alapító, fenntartó, működtető neve: címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat 4241 Bocskaikert, Poroszlay u /Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltató integrált intézmény bentlakás nélkül 7./közfeladata és alaptevékenysége: Az intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv., (a továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján a személyes gondoskodás étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappal ellátás, falugondnoki szolgáltatás - szociális szolgáltatási feladatokat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján gyermekjóléti alapellátásként - gyermekjóléti szolgálat és családi napközi az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. alapján 22

23 család és nővédelmi egészségügyi gondozás védőnői - feladatokat lát el. 8./Irányító szervének neve: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u /Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: Alapszolgáltatási Központ 4241 Bocskaikert, Vincellér u. 20. sz. 10./ Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 11./Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása 12./Vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi 23

24 Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 13./Foglalkoztatottjair a vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. 14./Feladat ellátást szolgáló vagyon, Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ május 20-án kelt 45/2009. KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot a Bocskaikert Közégi Önkormányzat képviselő-testülete 21/2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá... Szőllős Sándor polgármester 24

25 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (II. 27.) KT. sz. határozata A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda alapító okiratát meghatározó 17/2011. (III. 29.) KT. sz. számú határozatát az alábbiakkal módosítja: A Napsugár Óvoda módosító okiratát jelen határozat 1., sz. melléklete szerint Az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg. A módosított egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából meg kell küldeni. A vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően át kell dolgozni. Az 17/2009 (III.29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: Szaniszló Tamás jegyző. Szaniszló Tamás jegyző Szőllős Sándor polgármester 25

26 1. számú melléklete MÓDOSÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdés, a 20/ (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdés szerinti előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítja a Napsugár Óvoda alapító okiratát: MÓDOSÍTÁSRA KERÜL: A költségvetési szerv Neve: Beépítésre kerül: feladatellátási helye: Beépítésre kerül: Az intézmény típusa: Napsugár Óvoda helyett: Bocskaikerti Napsugár Óvoda Bocskaikert, Debreceni u. 85.sz. óvoda Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Közfeladata és alaptevékenysége: Módosításra kerül: Vezetőjének kinevezési, megbízási választási rendje: óvodai nevelés helyett: Az óvoda a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben előírt a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. (3) bek. alapján. helyett: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 26

27 Módosításra kerül: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Törlésre kerül: Törlésre kerül: Törlésre kerül: a vállalkozási tevékenysége A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerinti közalkalmazottak, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint foglalkoztatott munkavállalók, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló1959. évi IV. tv. szerinti egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak helyett: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. az alaptevékenység szakfeladatainak felsorolása Gazdálkodási jogköre Törlésre kerül: Beépítésre kerül: illetékessége és működési köre: Módosul: a feladat ellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: felvételi körzet: elsősorban Bocskaikert község közigazgatási területe Bocskaikert közigazgatási területe Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló mindenkori hatályos, Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő testületének rendelete. helyett: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napsugár Óvoda március 29-én kelt 17/2011. KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirata hatályát veszti. A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 22 /2014. (II. 27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. PH... Szőllős Sándor polgármester 27

28 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdés, a 20/ (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdés szerinti tartalommal a Bocskaikerti Napsugár Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 1./ A költségvetési szerv Neve: 2./Székhelye: 3./Feladat ellátási helye: Bocskaikerti Napsugár Óvoda 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. sz. 4./Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) Az intézmény alapítását a Bocskaikert Község Önkormányzata 17/2011. (III. 29.) KT. számú határozatával hagyta jóvá. 5./Alapító, fenntartó, működtető neve: címe: 6./Az intézmény típusa: Bocskaikert Községi Önkormányzat 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. óvoda 7./közfeladata és alaptevékenysége: 8./ Felvehető maximális gyermeklétszám: Az óvoda a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben előírt a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 125 fő 9./Irányító szervének neve: székhelye: 10./Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. sz. 28

29 11./Főtevékenységéne k államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 12./Szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkció szerinti megjelölése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés 13./Vezetőjének megbízási rendje: 14./Foglalkoztatottjair a vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 15./Feladat ellátást szolgáló vagyon, Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a évi CXC. tv. alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerinti megbízásos jogviszony. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napsugár Óvoda március 29-én kelt 17/2011. KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 22/2014. (II.27.) KT. sz. határozatával hagyta jóvá. PH... Szőllős Sándor polgármester 29

30 MÓDOSÍTÓ OKIRAT Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdés, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdés, a 20/ (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdés szerinti előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítja a Napsugár Óvoda alapító okiratát: MÓDOSÍTÁSRA KERÜL: A költségvetési szerv Neve: Beépítésre kerül: feladatellátási helye: Beépítésre kerül: Az intézmény típusa: Napsugár Óvoda helyett: Bocskaikerti Napsugár Óvoda Bocskaikert, Debreceni u. 85.sz. óvoda Közfeladata kiegészül az alaptevékenységgel és az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Közfeladata és alaptevékenysége: Módosításra kerül: Vezetőjének kinevezési, megbízási választási rendje: Módosításra kerül: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: óvodai nevelés helyett: Az óvoda a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvényben előírt a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. (3) bek. alapján. helyett: Az intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerinti közalkalmazottak, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint foglalkoztatott munkavállalók, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló1959. évi IV. tv. szerinti egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak helyett: 30

31 A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. szerint munkaviszony, valamint a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. szerint megbízásos jogviszony. Törlésre kerül: Törlésre kerül: Törlésre kerül: a vállalkozási tevékenysége Törlésre kerül: Beépítésre kerül: illetékessége és működési köre: Módosul: a feladat ellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: az alaptevékenység szakfeladatainak felsorolása Gazdálkodási jogköre felvételi körzet: elsősorban Bocskaikert község közigazgatási területe Bocskaikert közigazgatási területe Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló mindenkori hatályos, Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő testületének rendelete. helyett: Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát az önkormányzat biztosítja. Az intézmény a mindenkori helyi vagyonrendeletben meghatározottak szerint használja a használatába adott vagyont. Záradék: Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésessel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Napsugár Óvoda március 29-én kelt 17/2011. KT. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirata hatályát veszti. A módosító okiratot a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete /2014. (II..) KT.sz. határozatával hagyta jóvá. PH... Szőllős Sándor polgármester 31

32 3. napirendi pont: Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Szaniszló Tamás jegyző úrnak, a napirendi pont előadójának. Szaniszló Tamás jegyző úr elmondja, hogy a TIKÖFE megküldte a véleményét, nem kíván módosítással, vagy kiegészítéssel élni. A törvény felhatalmazása által az ingatlan tulajdonos helyett az ingatlan használó fogalma, valamint fel kell ajánlani minden szolgáltatónak egynél több űrméretű kukát. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.. cikk (2) bekezdésében foglalthatáskörömben, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13.. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 35. -ában és a 88.. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró TIKÖFE vélemények kikérésével az alábbiakat rendeli el. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Bocskaikert Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról szervezett közszolgáltatás útján gondoskodik. A közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött közszolgálati szerződésben foglaltak szerint, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz./ Közszolgáltató engedély száma: 14( )/2013; ÖHÜ minősítő okirat száma: A-064/

33 A települési szilárd hulladék kezelésére a Hajdúböszörmény, Czégény út 01329/4 hrsz. alatti Hajdúböszörményi Regionális Hulladékkezelő Telep szolgál. A rendelet célja 2. Bocskaikert község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a települési szilárd hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási feladtok helyi szabályozása. Bocskaikert község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés a lakosság minél szélesebb körében történő alkalmazása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. A rendelet hatálya 3.. A rendelet személyi hatálya Bocskaikert közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlanhasználóra), valamint minden - Bocskaikert közigazgatási területén - települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. Nem terjed ki a veszélyes hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokra. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte 4.. (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 33

34 (2) Ha jogszabály, jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont: a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja; b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés foglalja magában, mely tartalmi elmei az alábbiak: (a) a felek megnevezése és azonosító adatai, (b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, (c) a teljesítés helye, (d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, (e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, (g) társasházi szerződés esetén a lakások száma, (h) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, (i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, (j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, (k) az irányadó jogszabályok meghatározása. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módjai és feltételei 5. A Közszolgáltató köteles az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettől, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben: a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása; b) ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszeri a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és elszállítása; c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása; d) az a) és b) pontban részletezett hulladékszállítás bármilyen okból történő elmaradása esetén annak 48 órán belüli pótlása. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlanhasználót a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás lényeges feltételeiről tájékoztatni. Tájékoztatási 34

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. június 25-én, du. 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VIII.26.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Az Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása. Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. 1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 0. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! /0. (IV..) ÖH. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

Veresegyház Város Jegyzője

Veresegyház Város Jegyzője Veresegyház Város Jegyzője 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 588-600 Fax: 28 588-646 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. 03. 28-i rendes / rendkívüli ülésére Tárgy: A Veresegyház Városi Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 4.4. pontja - helyébe a következő rendelkezés lép: Okirat száma: 1/142/2016. Módosító okirat A Balatonfüredi Városi Bölcsőde Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által,201.július 23. napján kiadott 1/3727-18/201. számú alapító okiratát

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 28.-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület s

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám:

ELŐTERJESZTÉS. Sorszám: Sorszám: Tárgy: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (III.29..) KT.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (XII.05.) KT.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. JANUÁR 1. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a 2008. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén hozott döntések: 43/2014. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 44/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. - 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. - 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények 334/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városi Sportiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben