Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a t á r o z a t a önkormányzati intézmények alapító okiratának aktualizálására Demecser Város Képviselő-testülete 1. mint alapító, az Önkormányzat alábbi intézményeinek alapító okiratait az 1-4. sz. melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg a korábbi, elfogadott és módosított alapító okiratokat és az erről szóló kt. határozatokat (9/2008. (II. 14.), 24/2002.(I.30.), 68/2008.(VII. 17.), 94/2008.(VIII.27.) hatályon kívül helyezi: 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata - 2. számú melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata 3. számú melléklet Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata 4. számú melléklet Demecseri Oktatási Centrum Alapító Okirata 2. Utasítja az érintett intézmények vezetőit, a jegyzőt és a polgármesteri hivatal költségvetési csoportvezetőjét, hogy a felülvizsgált egységes szerkezetű alapító okiratokat hitelesített formában 8 napon belül a Magyar Államkincstárnak küldje meg a T88A jelű alapadat bejelentési kérelemmel együtt nyilvántartásba vételre. Határidő: azonnal, illetve 8 nap Felelős: polgármester, jegyző Erről értesül: 1.) Polg.Hiv. költségvetési csoportvezető 2.) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője 3.) Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 4.) Demecseri Oktatási Centrum intézményvezetője K.mf.t. Kiss Gyula sk. Polgármester Mártonné dr. Csimbók Ildikó sk. Jegyző A kiadmány hiteléül: Leíró

2 A 118/2008.(XI.06.) határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV.törvény 38.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 88. (3) bekezdése, valamint a végrehajtására vonatkozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet alapján Demecser Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. I. Megnevezés: Demecser Város Polgármesteri Hivatala II. Székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. Irodaépületei: 4516 Demecser Kétezer-egy tér Demecser Szent István u Berkesz Rákóczi u. 7. (külön megállapodás alapján) III. Gazdálkodási jogkör: Teljesen önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv IV. Tevékenységi besorolás: a) alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége b) alaptevékenysége TEÁOR szerint: 8411 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége c) szakfeladatok: a polgármesteri hivatal számlarendjében meghatározott alábbi szakfeladatok Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Város-és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem

3 Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Háziorvosi szolgálat Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Házi szakápolás Védőnői szolgálat Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység V. Vállalkozási tevékenység: nincs VI. VII. Az alapítás ideje:1990. Alapító szerve: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete VIII. Felügyeleti szerve: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete IX. Jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv X. Azonosító adatok: a) Statisztikai számjel: b) Adóigazgatási szám: c) TB. törzsszám: és Önkormányzat törzsszám: d) KSH szám: XI. Elérhetőségei: Demecseri irodaépületek: Telefon: Fax Berkeszi irodaépület: Telefon: :

4 XII. Működési területe: Berkesz község és Demecser város közigazgatási területe. Ezt meghaladóan az önkormányzat jegyzője körzetközponti jegyzőként ellátja az okmányirodai feladatokat és külön jogszabály alapján ellátja a kiemelt építéshatósági feladatokat is. A polgármesteri hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézője városi gyámhivatalként működik a hatályos jogszabályok által kijelölt településeken, illetékességi területen. XIII. Gazdálkodási rendje: Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályok és az önkormányzat rendeletei szerint. XIV. szervezete: - irányítója: - a megválasztott polgármester a jegyző útján - vezetője: - a határozatlan időre kinevezett jegyző XV. A vezető kinevezésének rendje: A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV.törvény, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi XXIII.törvény, és a Képviselőtestület által meghatározott pályázati feltételek alapján határozatlan időre. Az Aljegyző kinevezésére ugyanezt a szabályt kell alkalmazni. XVI. Feladatellátását szolgáló vagyon: Demecser, Kétezer-egy tér 1. (246/1hrsz.) Demecser, Szent István út 2-4.sz.(746 és 770 hrsz.) alatti felül-építményes ingatlanok és az intézmény vagyonleltárban szereplő berendezések és felszerelések ingyenes használata, valamint Berkesz Rákóczi u. 7.szám alatti Községháza irodaépülete és berendezési, felszerelési tárgyai (Berkesz Község Önkormányzatával kötött külön megállapodás szerint.) XVII. A vagyon feletti rendelkezés: A Képviselő-testül által elfogadott hatályos vagyon rendelet szerint Demecser, november Kiss Gyula Polgármester Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

5 A 118/2008.(XI.06.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat létrehozását elrendelő jogszabály: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény. I. Megnevezés: Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár II. Székhely: 4516 Demecser, Szabolcs vezér út 6. III. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény részben önálló gazdálkodó, önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. IV. Tevékenységi besorolás: a. alaptevékenységi szakágazat: Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása. b. szakfeladatok: fő tevékenysége: Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység V. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. VI. Az alapítás ideje: február 01. VII. Alapító szerve: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete VIII. Felügyeleti szerve: Demecser Város Önkormányzat Képviselőtestülete IX. Jogállása: Az intézmény részben önálló gazdálkodó, önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi gazdasági feladatait Demecser Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el gazdasági szervezetével az 1. sz. mellékletben meghatározott gazdálkodási szabályzat szerint. X. Azonosító adatok: a) Statisztikai számjel: b) Adóigazgatási szám: c) TB. törzsszám: d) KSH szám:

6 XI. Elérhetőségei: Telefon: 06/ XII. Működési területe: Az intézmény működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. XIII. Gazdálkodási rendje: Az Államháztartásról szóló f1992. évi XXXVIII. Törvény és annak végrehajtására kiadott Kormány rendeletek XIV. Szervezete: - Irányítója: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete - Vezetője: Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető XV. A vezető kinevezésének rendje: Az intézmény vezetőjét Demecser Város Képviselő-testülete nevezi ki pályázat alapján 5 év határozott időre és gyakorolja felette a munkáltatói jogköröket. XVI. Feladatellátását szolgáló vagyon: A demecseri 680 hrsz-ú, 6800 m 2 térmértékű ingatlanon található. XVIII. A vagyon feletti rendelkezés: Az intézményvezető az önkormányzat vagyon rendeletében foglaltak szerint rendelkezik jogosítványokkal a vagyon felett. Demecser, november Kiss Gyula Polgármester Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző

7 A 118/2008.(XI.06.) határozat 3. sz. melléklete SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Demecser Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10.. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 88. -a, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 57.. (4) bekezdése és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 96.. (1)-(3) bekezdései alapján az alábbi okiratot adja ki: I. Intézmény neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ II. Székhelye: 4516, Demecser, Szent István u. 2-4.sz. 1. Telephely: 4516, Demecser, Boldogasszony tér 16.sz. 2. Területi iroda I. 4515, Kék, Petőfi u. 2.sz. 3.Területi iroda II. 4517,Gégény, Táncsics-köz 1.sz. 4. Területi iroda III. 4534, Székely, Kapitány u. 35.sz. III. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személyiségű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a bérelőirányzata felett önállóan jogosult dönteni. Az intézmény pénzügyi- gazdálkodási feladatait külön megállapodás szerint Demecser Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Vállalkozási tevékenységnek nem minősülő kiegészítő jellegű tevékenységből származó bevétel az intézmény saját bevétele, ami a működésre fordítható. IV. Tevékenységi besorolás a., Alaptevékenységi szakágazat: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül b., Szakfeladatok Fő tevékenység: Családsegítés Egyéb tevékenységek: Gyermekjóléti Szolgáltatás Házi segítségnyújtás

8 Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás V. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. VI. Az intézmény alapításának ideje: május 30. VII. Intézmény alapítója és fenntartója: Demecser Város Képviselőtestülete. A fenntartáshoz külön társulási megállapodásban hozzájárulnak a társulási megállapodást megkötő önkormányzatok. VIII. Intézmény felügyeleti szerve: Demecser Város Képviselő-testülete IX. Az intézmény jogelődje: A én alapított Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az én alapított Gondozási Központ. X. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önkormányzati költségvetési intézmény XI. Az intézmény elérhetőségei Telefon: - Székhely (Demecser) : 42/ ; Fax: 42/ Telephely (Demecser): 42/ Területi iroda I. (Kék): 06/ Területi iroda II. (Gégény): 06/ Területi iroda III. (Székely): 42/ XII. Az intézmény ellátási területe és alaptevékenységének (TEÁOR) szám szerinti besorolása: Székhely: Demecser, Szent István u. 2-4.sz.: Családsegítés Gyermekjóléti Szolgáltatás Telephely: Demecser,Boldogasszonytér16.sz.: Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Területi iroda I. 4515, Kék, Petőfi u. 2.sz.: Családsegítés Gyermekjóléti Szolgáltatás

9 Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Területi iroda II. 4517, Gégény, Táncsics-köz 1.sz: Családsegítés Gyermekjóléti Szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Területi iroda III. 4534, Székely, Kapitány u. 35.sz.: Családsegítés Gyermekjóléti Szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés XIII. Az intézmény típusa: Az évi III. tv.57..(4) bek. szerinti, személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó intézmény. XIV. Az intézmény élén magasabb vezető állású intézményvezető áll. Az intézmény vezetőjét, nyilvános pályázati eljárás keretében, határozott, legalább 5, de legfeljebb 10 éves időtartamra, Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezők közül a társult önkormányzatok véleményének kikérésével. A pályázati kiírást a hivatalos közlönyben kell megjelentetni. Intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat az alapító önkormányzat polgármestere gyakorolja. XV. Az intézményi dolgozókat a társulásban résztvevő polgármesterek véleményének kikérésével az intézményvezető nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört a Kjt. és Munkatörvénykönyve rendelkezései szerint. XVI. Az intézmény feladat-ellátását szolgáló vagyon: a Demecser, Szent István u. 2-4.sz. alatti, 764 hrsz.-ú ingatlanrész, valamint az alapító által biztosított ingóságok, melyek Demecser Város Önkormányzat tulajdonát képezik és amelyek az intézmény ingyenes használatában állnak az önkormányzat vagyonrendelete és az intézménnyel kötött külön megállapodás szerint. A székhely és telephely ingatlanban lévő ingóvagyontárgyakat az egyesített intézményi vagyonleltár tartalmazza, melyekért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmény a területi irodákat és az ott lévő ingóságokat - külön leltár szerint - a társult önkormányzattal kötött megállapodás alapján és feltételei szerint használja. XVII. Az intézmény használatára az alapító által átadott vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót a társult önkormányzatok által használatra átadott vagyon feletti rendelkezési jogosultság pedig a

10 társult önkormányzatokat - illeti meg az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül. A vagyonszaporulat az alapítót és a társult önkormányzatokat a társulási megállapodás szerint illeti meg, de a közösen szerzett vagyonról az intézmény külön, szoros elszámolást tart nyilván. XVIII. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetésére az alapító jogosult. A megszüntetést az alapító határozattal mondja ki a társulási megállapodás szerint. Demecser, november Kiss Gyula polgármester Mártonné dr. Csimbók Ildikó jegyző

11 A 118/2008.(XI.06.) határozat 4. sz. melléklete Alapító Okirat I. Megnevezés: Demecseri Gimnázium, Szakközép- és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Oktatási Centrum rövidített neve: Demecseri Oktatási Centrum (DOC) II. Székhelye: Demecser Szabolcs vezér út 4. telephelyei: Demecser Szabolcs vezér út Demecser Kinizsi Pál út Demecser, Szabolcs vezér u Berkesz Rákóczi u Berkesz Kossuth u Székely Váci M. u Székely Illyés Gy. u Kék, Rákóczi u Nyíregyháza, Búza u Nyírtass, Árpád u Dombrád, Kossuth út 45.sz Újdombrád, Iskola út 27.sz Tiszarád, Kossuth út 75.sz Vasmegyer, Kossuth út 141.sz. III. Gazdálkodási jogkör Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési intézmény IV. Tevékenységi besorolás a.) Alaptevékenységi szakágazat: Általános középfokú oktatás (mint fő tevékenység) Óvodai nevelés Alapfokú, oktatás Alapfokú művészeti nevelés b.) Szakfeladatok: 1.) Óvodai nevelés 2.) Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése 11

12 3.) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 4.) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5.) Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelési-oktatási feladatok 6.) Integráltan nevelt tanulók ellátása 7.) Képesség kibontakoztató felkészítés 8.) Iskolaotthonos ellátás 9.) integrációs felkészítés, nevelés, oktatás óvodában, iskolában 10.) Felnőttoktatás, 1-8 évfolyamon. 11.) Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás 12.) Alapfokú művészetoktatás Táncművészeti ág: - néptánc, társastánc, modern-kortárs tánc tanszak Színművészeti ág: - bábjáték tanszak - színjáték tanszak, Zeneművészeti ág: - furulya, fuvola, zongora, trombita, harsona, tuba, gitár, klarinét, kürt citera, hegedű és ütő tanszak Képző- és iparművészeti ág: - grafika, festészet, kerámia, kézműves, tűzzománc készítő tanszak 13.) Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Gyógy testnevelés Nevelési tanácsadás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Iskolapszichológiai ellátás 14.) Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (4 évfolyamos általános gimnáziumi nevelés, oktatás 5 évfolyamos gimnáziumi nevelés, oktatás, nyelvi előkészítő évfolyammal) 12

13 15.) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása 16.) Gimnáziumi felnőtt oktatás (esti oktatás munkarendje szerint) 17.) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (informatikai szakmacsoportban) 18.) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása 19.) Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (számítástechnikai szoftver-üzemeltető OKJ szám: ) 20.) Diáksport 21.) Iskolai könyvtár működtetése 22.) Az ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek/ tanulók fogyatékosság szerinti tipusai: o testi fogyatékos o beszéd és más fogyatékos o értelmi fogyatékos: - iskolában enyhe fokban sérült óvodában enyhe fokban sérült, középsúlyos értelmi fogyatékos o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek / tanuló o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek / tanuló o beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek / tanulók ellátása V. Vállalkozási tevékenység Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Nem minősül vállalkozásnak az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználására irányuló tevékenység, melyet az intézmény nem nyereség szerzés céljára végez. 13

14 VI: Az alapítás ideje: 2003 VII: Alapító szerve: fenntartója: VIII: Felügyeleti szerve: IX. Jogállása: Demecser Város Önkormányzat Képviselőtestülete Demecser Kétezer-egy tér 1. Demecser Város Önkormányzat Képviselőtestülete, július 15-től működő, Intézményfenntartó társulással Demecser Kétezer-egy tér 1. Demecser Város Önkormányzat Képviselőtestülete Demecser Kétezer-egy tér 1. Önálló jogi személy X. Azonosító adatok: a.) statisztikai számjel: b.) Adóigazgatási szám: c.) TB Törzsám: d.) KSH szám: e.) OM azonosító: XI. Elérhetőségei: Telefon: 42/ XII. működési területe: A gimnázium és szakközépiskola működési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Az általános iskola és óvoda működési területe: Demecser város valamint Berkesz és Székely községek közigazgatási területe Az alapfokú művészetoktatási intézmény működési területe: Demecser, Nyíregyháza, Dombrád város, Berkesz, Kék, Székely, Nyírtass Újdombrád, Tiszarád és Vasmegyer községek közigazgatási területe és vonzáskörzete Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési területe: Demecser város közigazgatási területe és az önkormányzattal külön megállapodást 14

15 kötő önkormányzatok közigazgatási területe. XIII. Az intézmény gazdálkodási rendje XIV. a.) Szervezete, típusa: b) Az intézmény intézményegységei: 1.) Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. 2.) Az intézmény működési és fenntartási költségeit a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza, melyet Demecser- Berkesz-Székely települések önkormányzatai a társulási megállapodás szerint egyeztetnek és hagynak jóvá. 3.) Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatait Demecser Város Polgármesteri Hivatala látja el. A részben önálló gazdálkodással kapcsolatban a gazdálkodás módját, végrehajtását a fenntartó önkormányzat és az intézmény közötti részletes megállapodás szabályozza. Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, melyet az igazgató képvisel és vezet, az intézmény igazgatását az igazgatótanács segíti 1.) Gimnázium és Szakközépiskola Demecser Szabolcs vezér út 4. 2.) Általános Iskola Demecser Szabolcs vezér út 8. 3.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Demecser Szabolcs vezér út 8. 4.) Óvoda Demecser Kinizsi Pál út 1. 5.) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Demecser Szabolcs vezér út 8. 6.) Berkeszi tagintézmény (ált.isk.+óvoda+ alapfokú művészeti oktatás) Berkesz Rákóczi u

16 7.) Székelyi tagintézmény( ált.isk.+ óvoda+ alapfokú művészeti oktatás) Székely Váci M. u. 2 c) Az intézmény évfolyamainak száma: d.) Az intézménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: Gimnázium és szakközépiskola 4 évfolyam Gimnázium, nyelvi előkészítő évfolyammal 5 évfolyam Szakképzés 2 évfolyam, Általános iskola: Demecser 8 évfolyam ( ig) Berkesz 6 évfolyam (1.-6.-ig) Székely 4 évfolyam (1.-4. ig) Alapfokú művészetoktatás 12 évfolyam Gimnázium és szakközépiskola nappali rendszerű oktatás 455 tanuló Gimnázium esti rendszerű: oktatás 160 tanuló Szakképzés 60 tanuló Általános iskolai oktatás: Demecser: 600 tanuló Berkesz: 200 tanuló Székely: 100 tanuló Alapfokú művészetoktatási intézmény 800 tanuló Óvoda: Demecser: 200 gyerek Berkesz: 25 gyerek Székely: 50 gyerek e.) Az intézmény vezetője Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogot az intézményben és végzi a teljes körű szakmai irányítást és ellenőrzést. XV. A vezető kinevezésének rendje: Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabályok szerint Demecser Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozott időre nevezi ki. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Demecser Város polgármestere gyakorolja 16

17 XVI. A feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény az alább felsorolt vagyontárgyak ingyenes használati jogával rendelkezik Demecser városban, illetve a Berkeszi és Székelyi Tagintézmények Székely és Berkesz községekben a július 15-től működő közoktatási társulási megállapodással egyezően: 1.) ingatlanok: a.) Demecser Kinizsi Pál út 1.sz.alatti 214.hrsz-ú, 34701m 2 alapterületű kettő óvodaépülettel rendelkező felépítményes ingatlan, b.) Demecser Szabolcs vezér út számok alatti 680/1 hrsz-ú m2 alapterületű telek ingatlan és a rajta lévő alábbi épületek: c.) Demecser Szabolcs vezér út 4. sz. alatti középiskolai épület bruttó 1817 m2 alapterülettel, d.) Demecser Szabolcs vezér u. 6. sz. alatti, bruttó 749 m2 alapterületű művelődési ház könyvtár felépítménynek külön megállapodás szerinti épületrésze e.) Demecser Szabolcs vezér u. 8.sz. alatti általános iskola épület bruttó 2756 m2 alapterülettel f.) Kék Rákóczi u. 2.sz. alatti kéki 132/2 hrsz-ú 8317 m2 alapterületű telek ingatlan és a rajta lévő Kék, Rákóczi u. 2. szám alatti általános iskolai épület 1600 m2 területtel rendelkező felépítményes ingatlan külön megállapodás alapján g) Nyírtass, Árpád u alatti nyírtassi 545 hrsz.-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján. h.) Nyíregyháza, Búza u alatti nyíregyházi 5478/1 hrsz.-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján. i.) Berkeszi tagintézmény céljára a Berkesz, Rákóczi u. 5.alatti, a berkeszi 357/4 hrsz-ú 12112m2 területű ingatlan és a rajta lévő 2007,5m2 alapterületű felépítmény - Berkesz Kossuth u.1.alatti, a berkeszi 74/2 hrsz-ú 3066 m2 területű ingatlan és a rajta lévő 230 m2 alapterületű felépítmény j.) Székely tagintézmény céljára Székely, Váci M. u. 2.alatti, a székelyi 444/4 hrsz-ú m2 ingatlan és a rajta lévő bruttó 430 m2 területű iskolai épület - Székely Illyés Gy. u. 27.alatti, a székelyi 161 hrsz-ú, 5297m2 területű ingatlan a rajta lévő 620 m2 bruttó alapterületű óvoda épület ingyenes használati joga. 17

18 k.) l.) m.) n.) Dombrád, Kossuth út 45. alatti Dombrádi 11 hrsz.-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján Újdombrád, Iskola út 27. alatti Újdombrádi 272/4 hrsz-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján Tiszarád, Kossuth út 75. alatti Tiszarádi 272 hrsz.-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján Vasmegyer, Kossuth út 141. alatti Vasmegyeri 500 hrsz.-on lévő ingatlan és iskola épülete külön megállapodás alapján. 2.) ingóságok: Ingó vagyontárgyak, melyeket az egyesített intézményi és külön a Berkeszi és Székelyi tagintézményi vagyonleltár tartalmaz. XVII. A vagyon feletti rendelkezés A leltárban nyilvántartott vagyonért az intézmény vezetője - tagintézmény esetén tagintézmény vezetője felelős, aki a Demecser Város Önkormányzatának- tagintézmény tekintetében pedig az érintett községi önkormányzatnak a vagyonáról szóló rendeletében foglaltak szerint rendelkezhet a vagyon felett. Demecser, november Kiss Gyula Polgármester Mártonné dr. Csimbók Ildikó Jegyző 18

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola

Alapító okirat. /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola Alapító okirat /a Kt.4 (1), Közoktatási törvény 37. (5) / A költségvetési szerv neve: Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Rövid neve: VMÁAMI Székhelye: 9062 Kisbajcs, Arany

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-209/3096/2012. sz. határozat Tárgy : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-118/2774/2012.sz.határozatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 01-102-5/2015. ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2002. (II.25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2002. (II.25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2002. (II.25.) számú h a t á r o z a t a a Váci Mihály Városi Művelődési Központ és Gyermekcentrum és a Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatósága alapító

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) 20. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-118/2774/2012. sz. határozat Tárgy: A Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet

Módosító Okirat. 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete. 1.a melléklet 295/2012. (X. 18.) Kt. határozat melléklete Módosító Okirat 1.a melléklet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben