BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással a következő határozatot hozta: 126/2007 (III29) közgy I Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET ALJEGYZŐI állás betöltésére Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - cselekvőképesség, - állam- és jogtudományi doktori képesítés, - jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, - legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, - az 1992 évi XXIII tv 22/A -ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, - személyes nyilatkozat munkaköri alkalmasságról (sikeres pályázati elbírálás esetén a foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasságon történő részvételt a munkáltató rendeli el) A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot, - végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat vagy azok hiteles másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - a pályázó szakmai elképzeléseit a Polgármesteri Hivatal működésében való közreműködéséről

2 2 Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII tv, illetve helyi rendelet szabályai szerint A kinevezés határozatlan időre szól Az állás azonnal betölthető A pályázat benyújtásának - határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 nap - helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vantara Gyula polgármester 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 Tel: 66/ A borítékra kérjük rávezetni: Aljegyzői pályázat A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a benyújtási határidőt követő legközelebbi ülésén dönt Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 március 29 II a) A beérkezett pályázatok bontása a polgármester és a jegyző együttes részvételével történik b) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az aljegyzői állásra benyújtott pályázati anyagok előzetes alaki vizsgálatára, valamint a pályázók meghallgatására az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottságot jelöli ki Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 május 6 Belváros revitalizációja A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 127/2007 (III29) közgy 1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a beterjesztett tervanyagot, amely a Békéscsaba belvárosa köztereinek revitalizációját I ütemként tartalmazza, megismerte, és elfogadta, és továbbtervezésre alkalmasnak találta

3 3 2/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy a II tervezési ütem a Szent István tér tervezése legyen, és a későbbi pályázatoknál, mint benyújtandó projekt kerüljön figyelembe vételre Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 december 31 Csaba-Center bővítése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 11/2007 (IV 2) önkormányzati rendelete a 9/2007 (II 19) önkormányzati rendelet módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990 évi LXV tv 16 (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az 1997 évi LXXVIII tv7 (3) bekezdés c) pontja felhatalmazása alapján módosítja Békéscsaba Megyei jogú Város Közgyűlésének Békéscsaba Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyásáról szóló 9/2007 ( II 19 ) sz (továbbiakban: R) rendeletét 1 Békéscsaba Jókai - Luther - Gyóni Géza utcák és az Andrássy út közti területén a szabályozási terv az 1 sz melléklet szerint módosul 2 (az R 11 (4) pontja szerinti övezetek táblázata kiegészül az alábbi két sorral) Sajátos terület hasz-nálat Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legki-sebb telek-terület (m²) Megengedett legnagyobb beépí- tettség (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítható új telek legkisebb Szélessége (m) Mélysége (m) Megjegyzés Központi vegyes Vk-8 zártsorú * 16,5 3, *Saroktelken: 80 Vk-9 zártsorú * 12,5 2, *Saroktelken: 80

4 4 3 (az R 40 (7) pontja a kiemelt szövegrésszel egészül ki) A rendelet 2007 április 2-án lép hatályba Vantara Gyula sk polgármester Dr Benedek Mária sk jegyző A 3129 hrsz-ú ingatlan értékesítése A közgyűlés 17 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 128/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, békéscsabai 3129 hrsz-ú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1 A földrészlet kikiáltási ára 8000,- Ft/m 2 + áfa 2 Az eladó az értékesített földrészlet önálló ingatlanként történő hasznosítására nem vállal garanciát Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2007 december 31 Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006 évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 129/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város 2006 évi közrend, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadta A közgyűlés köszönetét fejezi ki Marik András rendőrezredesnek, kapitányság vezetőnek és a városi kapitányság állományának a közbiztonság érdekében elért eredményekért Felelős: a határozat továbbításáért Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 április 15

5 5 A 7938/1 hrsz-ú földrészlet egy részének értékesítése A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 130/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése cserével vegyes adásvételi szerződést köt a békéscsabai 7936/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, az alábbi feltételek szerint: 1 A közgyűlés értékesíti a 7938/1 hrsz-ú földrészletnek az utcaszélesítéssel nem érintett, kb 500 m 2 nagyságú részét a 7936/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa számára 2 A közgyűlés kártalanítást nyújt a 7936/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a Cséplő és az Arató utcák kiszélesítéséhez leadott kb 130 m 2 összterületért cserébe A kártalanítás alapjául a leadott összterület 50 %-a vehető figyelembe 3 Az önkormányzat által értékesített és a kártalanítás ellenében átvett területek bruttó 1000,- Ft/m 2 áron kerülnek elszámolásra A vevőnek az általa megvásárolt, valamint a kártalanítás alapjául szolgáló terület különbözetét kell megfizetnie 4 A változási vázrajz elkészíttetése az eladó feladata és költsége Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2007 december 31 Korlátozási kártalanítás fizetése a szennyvíztelep környezetében A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 131/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai 0586/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak korlátozási kártalanítási kérelmét megismerte A közgyűlés az önkormányzat által elrendelt és az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett építési tilalom miatt bruttó ,- Ft korlátozási kártalanítást ajánl fel a tulajdonosok számára A kifizetett kártalanítás összegét az ingatlan Békés Megyei Vízművek Rt-vel közös megvásárlásakor a vételárba be kell számítani, és a vételár vevők közötti megosztásakor figyelembe kell venni

6 6 A kártalanítás pénzügyi fedezetét a 2007 évi vagyoni kiadásokból kell biztosítani Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: 2007 december 31 Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet 2007 évi céltámogatott gép- műszer beszerzése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 132/2007 (III29) közgy B) A céltámogatási igénybejelentés 2 számú dokumentuma 132/2007 (III 29) közgy számú közgyűlési határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba, Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet számára egészségügyi gép-műszer beszerzése, céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt: I A beruházás pénzügyi forrásai: I1 A beruházás összköltsége: ezer forint I2 A közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja I3 A saját forrás összegéből: Saját bevétel: 0 ezer forint Lakossági hozzájárulás: 0 ezer forint (Amennyiben a beruházás megvalósításához víziközműtársulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell szerepeltetni) Hitel: ezer forint Egyéb állami támogatások: 0 ezer forint ebből: Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira szolgáló előirányzat 0 ezer forint Egyéb: 0 ezer forint I4 A közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja: Lekötött betét: 0 ezer forint Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 0 ezer forint Privatizációból származó bevétel (pl gázközmű juttatás): 0 ezer forint

7 7 Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül): Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése: Osztalék- és hozambevétel: Egyéb (rövid megnevezéssel): Összesen: 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 15 Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás esetén): ezer forint/bekötés 16 A közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény (a továbbiakban: Ötv) 88 -a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct: 10 (3) bek b) pont] Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv 88 -ában foglaltaknak (Az önkormányzatnak az 16 pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!) Ezer forintra kerekítve Ebből No Megnevezés Összesen éves ütemek Saját folyó bevétel Helyi adók Illetékbevételek Bírságok Kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek Rövid lejáratú kötelezettségek (az 1990 évi LXV törvény (6) bekezdése szerint) 21 Tőke- és kamattörlesztés Lízing díj Korrigált saját folyó bevétel [(1-2)*0,7] Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény) (3 4)

8 8 II A településrendezési tervvel való összhang: 1 A közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás a 5/2006 (I 26) közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel összhangban van 2 A közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás --- számú tervvel és a 354/2002 (VII11) közgy számú közgyűlési határozatban elfogadott környezetvédelmi programmal összhangban van III Tulajdonjog: A közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás (kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés,) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg IV Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése: Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el / elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó) Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct 19 (2) bek] Kelt: Békéscsaba, 2007 év március hó 29 nap dr Benedek Mária sk jegyző Vantara Gyula sk polgármester a kiadmány hiteléül: P H (aláírás, dátum, pecsét) Melléklet: Felelős : Vantara Gyula polgármester Határidő : 2007 április 1 Feladat meghatározás - DARFT-TEUT 2007 tárgyú pályázat további előkészítésére

9 9 A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 133/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményével együtt a 2007 áprilisi közgyűlésre a DARFT-TEUT 2007 tárgyú pályázatra további utcák tervezését, közbeszerzési pályáztatását készítse elő Az előterjesztésben a bizottságok jelöljék meg a munkák forrását Felelős: Dr Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Határidő: 2007 április évi DARF-TEUT pályázat előkészítése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 134/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által 2007 évre kiírt A decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása (DARF-TEUT 2007) tárgyú kiírásra, pályázatot nyújtson be Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2007 évi DARF-TEUT pályázatra az alábbi utcák pályázatának benyújtását jóváhagyja: - Franklin u (Szegfű u Liliom u között) - Fövenyes u és Lencsési u közötti 4 névtelen utca; - Áchim ltp belső úthálózata I ütem; - Tábor u (Szabolcs u Kazinczy u között); - Szigligeti u; - Lencsési u és Menta u közötti névtelen utcaszakasz Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2007 évi költségvetésről szóló 6/2007 (II15) önkormányzati rendeletének 4 sz mellékletében az 50 cím 10 alcím 2 előirányzat csoportszám alatt a benyújtandó pályázatok 2007 évi saját forrásául jóváhagyott 420 millió Ft-ból biztosítja a jelen pályázathoz szükséges saját forrást A 2007 évi költségvetési rendelet módosításakor a változást át kell vezetni

10 10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 39 /1/ bekezdése alapján felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a részletes költségek ismeretében, pályázatonként döntsön a saját forrás vállalásáról Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 április évi CÉDE pályázat előkészítése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 135/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2007 évi költségvetésről szóló 6/2007 (II15) önkormányzati rendeletének 4 sz mellékletében az 50 cím 10 alcím 2 előirányzat csoportszám alatt a benyújtandó pályázatok 2007 évi saját forrásául jóváhagyott 420 millió Ft-ból biztosítja a szükséges saját forrást, - a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések támogatására - az alábbi pályázatokhoz: - Kossuth Zsuzsa Leánykollégium nyílászárók cseréjének II üteme összes költsége , - Ft, igényelt támogatás ,- Ft, saját forrás ,- Ft - Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyílászárók cseréjének II üteme összes költsége , - Ft, igényelt támogatás ,- Ft, saját forrás ,- Ft A 2007 évi költségvetési rendelet módosításakor a változást át kell vezetni Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 április évi CÉDE pályázat előkészítése Kossuth Zsuzsa Leánykollégium A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 136/2007 (III29) közgy A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a) helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be

11 11 A pályázat célja: Kossuth Zsuzsa Leánykollégium nyílászárók cseréjének II üteme A fejlesztés megvalósulási helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés 2007 év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen A közgyűlés a 2007 évi saját forrás összegét a 2007 évi költségvetéséről szóló 6/2007 (II15) költségvetési rendeletében (illetve annak módosításában) biztosítja A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 április évi CÉDE pályázat előkészítése Szent-Györgyi Albert Gimnázium A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 137/2007 (III29) közgy A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a) helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be A pályázat célja: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyílászárók cseréjének II üteme A fejlesztés megvalósulási helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út A fejlesztés forrásösszetétele:

12 12 adatok Ft-ban Megnevezés 2007 év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen A közgyűlés a 2007 évi saját forrás összegét a 2007 évi költségvetéséről szóló 6/2007 (II15) számú költségvetési rendeletében (illetve annak módosításában) biztosítja A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007 április 16 Képviselői kérdésre válasz Doboz kiválása a Békéscsabai Kistérségi Társulásból A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 138/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Doboz Nagyközség Békéscsabai Kistérségi Társulásból történő kiválására vonatkozó választ Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester értelemszerűen Képviselői kérdésre válasz - Mezőgazdasági agrárlogisztikai központ A közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

13 13 139/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Mezőgazdasági agrárlogisztikai központ projektre vonatkozó válaszát Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester értelemszerűen Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója címzett támogatás fel nem használt részéről történő lemondása A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 140/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körgát sori idősek otthona rekonstrukciójára 2003 évi LIX törvény 1 sz mellékletében megítélt címzett támogatás összegéből a fel nem használt , -Ft címzett támogatásról lemond Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester értelem szerint Tájékoztató az ÖKOVÍZ Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása tárgyú programról A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 141/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesület által bonyolított ÖKOVÍZ - Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása tárgyú program végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja A 195/2005 (IV21) közgyűlési határozat szerinti kötelezettség vállalását az önkormányzat a program megvalósításához igazodóan teljesíti Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester folyamatos Tájékoztató az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása GVOP projekt helyzetéről

14 14 A közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 142/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Elektronikus önkormányzati szolgáltatások projektről szóló polgármesteri tájékoztatót megismerte és jóváhagyja az előterjesztés 1 számú melléklete szerinti Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos szakmai vita lezárása tárgyú jegyzőkönyvbe foglalt, a UNITIS Rendszerház Zrt-vel kötött megállapodást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 2 számú melléklete szerinti teljesítési igazolásban foglaltakat, amelyben Vantara Gyula polgármester a UNITIS Rendszerház Zrt 2006 november 30 napjára szóló teljesítését elfogadja Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester azonnal A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló rendelet megalkotása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 7 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2007 (IV2) rendelete a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 évi XX törvény 44/A /2/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény (a továbbiakban: Ötv) 16 /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel az Ötv 9 /3/ bekezdésében szabályozott jogkörre, a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja Közbeszerzési ügyekben gyakorolt hatáskörök 1 A közgyűlés a közbeszerzési szabályzatban meghatározott hatáskörök közül az alábbiak gyakorlását ruházza át a polgármesterre: A polgármester: a) dönt a nemzeti értékhatár felét elérő és az egyszerű közbeszerzés értékhatára közötti beszerzések esetén, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő helyi beszerzések esetén a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról,

15 15 b) értékhatártól függetlenül dönt a lebonyolító, vagy független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról, c) amennyiben a szerződés kizárólagos szerzői jog keletkezésére irányul, úgy egyszerű eljárás tekintetében dönt a nyertes kiválasztásáról, a szerződés megkötéséhez az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság előzetes egyetértése szükséges, d) kijelöli a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül a közbeszerzési eljárásokban közreműködő bíráló bizottságok szakértelemmel rendelkező tagjait, e) jóváhagyja az összesített közbeszerzési tervet és az intézmények közbeszerzési szabályzatát Szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén gyakorolt hatáskörök 2 /1/ A közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI törvény 21 /1/ bekezdésében szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósítására biztosított hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át /2/ A polgármester: a) dönt a felsőfokú tanulmányokat támogató segély folyósításáról, b) megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők díjazását A polgármester: Oktatási, közművelődési területen gyakorolt hatáskörök 3 a) kiadja a fenntartói támogató nyilatkozatokat azon közoktatással kapcsolatos pályázatok esetében, amelyek összhangban vannak a megyei jogú város közoktatás-fejlesztési tervével, a feladatellátás minőségét javítják, de a bővülését nem eredményezik és - nem igényelnek többletforrást, vagy - a bizottság a rendelkezésére álló keretösszegből a szükséges önrészt biztosítja Amennyiben a pályázati feltételek között szerepel a jelzálogjog bejegyzés, a polgármester a jegyző ellenjegyzésével gyakorolja döntési jogkörét, b) a kötelezőóra-beosztás áttekintése után biztosítja az önkormányzati közoktatási intézményekben az ellátatlanul maradt feladatok végrehajtását (A közoktatásról szóló 1993 évi LXXXIX törvény, a továbbiakban: Kt 1 sz melléklet harmadik rész, II 21), c) egyetértési jogot gyakorol nevelési-oktatási intézményben történő rendkívüli szünet elrendelése esetén (Kt 54 /1/ bekezdés),

16 16 d) évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt (Kt 102 /4/ bekezdés) Egyéb hatáskörök 4 /1/ A polgármester dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott vezetői keret, városmarketing keret, területfejlesztési előirányzat, valamint polgármesteri keret felhasználásáról /2/ Az itt meghatározott keretek és célelőirányzat felhasználása során elszámolási kötelezettség előírása mellett társadalmi szervezetek számára is nyújtható támogatás /3/ A keretek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében a közgyűlésnek beszámol Záró rendelkezések 5 /1/ Ez a rendelet 2007 április hó 2 napján lép hatályba /2/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2007 (II19) rendelet 7 számú melléklete Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságra vonatkozó rendelkezései közül az egyéb döntési hatáskörök 9 pontja, valamint a 11/1991 (X10) rendelet hatályát veszti Vantara Gyula sk polgármester Dr Benedek Mária sk jegyző Vagyonrendelet mellékletének módosítása A közgyűlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2007 (IV2) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló módosított 12/2005(V19) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított 1949 évi XX Törvény 44/A (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990 évi LXV Törvény 16 (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 12/2005(V19) sz önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

17 17 /1/ A békéscsabai 3744/A-B hrsz-ú 410m 2 társasházi ingatlant megszünteti, az épületek bontása után meglévő 3744 hrsz-ú 1239m 2 területet beépítetlen művelési ággal felveszi az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe Az ingatlan területét telekmegosztás során 129m 2 -el csökkenti, majd 97m 2 területet áttesz a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó 3611 hrsz-ú Luther Márton utca közút 1ha 2853m 2 területéhez, és 32m 2 területet áttesz a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körben lévő 3766 hrsz-ú Mednyánszky utca közút 5354m 2 területéhez /2/ A békéscsabai 6266/1 hrsz-ú 9998m 2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlant megosztás miatt törli az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körből Az újonnan keletkezett 6266/6 hrsz 811m 2 közút művelési ágú ingatlant felveszi a Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körbe, és a 6266/7 hrsz-ú 9187m 2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlant felveszi az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe /3/ A mezőmegyeri hrsz-ú 6187m 2 játszótér művelési ágú Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körbe tartozó ingatlanból telekmegosztás során 663m 2 területet áttesz a Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körben lévő hrsz-ú 1530m 2 óvoda művelési ágú ingatlan területéhez, valamint 327m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe A hrsz-ú 300m 2 beépítetlen terület művelési ágú ingatlant kiveszi az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körből és telekegyesítéssel - a helyrajzi számot megszüntetve - a területet átteszi a Törzsvagyonkorlátozottan forgalomképes vagyoni körben lévő hrsz-ú óvoda művelési ágú ingatlan területéhez, amely így összesen 2493m 2 -re változik /4/ A mezőmegyeri hrsz-ú 4560m 2 közpark művelési ágú, és a hrsz-ú 1534m 2 saját használatú út művelési ágú Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körben lévő ingatlanokat telekmegosztással megszünteti A megszűnt ingatlanok területéből 682m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyonba, a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó hrsz-ú közterület (közút) művelési ágú Fő utca területét 2784m 2 -rel és a hrsz-ú közterület (közút) művelési ágú ingatlan területét 267m 2 -rel megnöveli A megosztással létrejött 11966/1 hrsz-ú 785m 2, 11966/2 hrsz-ú 783m 2 és a 11966/3 hrsz-ú 793m 2 beépítetlen területű ingatlanokat felveszi az Egyéb vagyonforgalomképes vagyoni körbe 2 /1/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő békéscsabai 869/1 hrsz-ú 1ha 3398m 2 Nádas sori ingatlan gyep megnevezését közparkra módosítja és átteszi a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körbe /2/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő békéscsabai 3381 hrsz 1121m 2 gazdasági épület, udvar művelési ágú, Trefort u 23 sz alatti ingatlant átteszi óvoda művelési ággal a Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyonba 1

18 18 /3/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő békéscsabai 4790/1 hrsz-ú 420m 2 ingatlan megnevezését beépítetlen területről közterületre módosítja és átteszi a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körbe /4/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő békéscsabai 6256/9 hrsz-ú 2372m 2 ingatlan szántó, út megnevezését közútra módosítja és átteszi a Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körbe /5/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő gerlai hrsz-ú 477m 2 beépítetlen terület megnevezését közútra módosítja és átteszi az ingatlant a Törzsvagyonforgalomképtelen vagyonba /6/ Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körben lévő Békéscsabai Almáskerti Ipari Parknál lévő 20528/6 hrsz-ú 837m 2 útszélesítéshez terület megnevezését útra módosítja, területét 1734m 2 -re növeli és átteszi a Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körbe Ez a rendelet 2007 április 2-án lép hatályba 3 Vantara Gyula sk polgármester Dr Benedek Mária sk jegyző A 2006 évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2007 (IV2) önkormányzati rendelete a 2006 évi költségvetésről szóló 8/2006(II23) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2006(III23), a 19/2006(VII06), a 27/2006(IX14),a 37/2006(X27) a 44/2006(XII18) valamint a 5/2007(II15) rendelettel módosított 8/2006(II23) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja: 1 /1/ Az R1 (1) bekezdésében foglalt 2006 évi összes bevétel 1392 Ezer Ft-tal csökkenti, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg csökkenést e rendelet 1 sz melléklete tartalmazza

19 19 2 /1/ Az R 2 (1) bekezdésében foglalt 2006 évi összes kiadás 1392 Ezer Ft-tal csökken, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg csökkenést e rendelet 1 sz melléklete tartalmazza 3 /1/ Az R 4 (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 1392 Ezer Ft-tal csökken, Ezer Ft-ra módosul, amelynek feladat részletezését e rendelet 3 sz melléklete tartalmazza 4 A módosított 8/2006(II23) önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak 5 Ezen rendelet 2007 április 2-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006 december 31 napjától kell alkalmazni Vantara Gyula sk polgármester Dr Benedek Mária sk jegyző Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 143/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 2/2007 (I 25) 3/2007 (I 25) 16/2006 (I 26) 39/2007 (I 25) 41/1994 (I 20) 77/2007 (II 15) 87/2007 (II 15) 88/2007 (II 15) 89/2007 (II 15) 92/2007 (II 15) 161/2006 (III 23) 231/2004 (IV29) 239/2006 (V 11) 294/2006 (VI 8) 302/2006 (VI 8) 306/2006 (VI 8) 309/2006 (VI 8) 328/2006 (VI 8)

20 20 332/2006 (VI 8) 340/2003 (VI19) 348/2006 (VI8) 358/2006 (VII 6) 364/2006 (VII 6) 372/2000 (VI8) 16/2004 (I26) 387/2006 (VII 6) 389/2006 (VII 6) 395/1998 (VII 9) 132/1996 (III 28) 213/1997 (IV 24) 413/2006 (VII 6) 529/2006 (X 12) 531/2006 (X26) 532/2006 (X26) 534/2006 (X26) 540/2002 (XII19) 546/2006 (X 26) 559/2006 (X 26) 567/2006 (X 26) 574/2006 (X 26) 582/1995 (XII 21) 89/2006 (II 23) 617/2006 (XI 16) 665/2006 (XII 14) 681/2006 (XII 14) 586/2006 (XI 16) 624/2006 (XII 14) 647/2006 (XII14) 682/2006 (XII 14) 689/2006 (XII 14) 691/2006 (XII 14) 697/2006 (XII 14) 698/2006 (XII 14) 700/2006 (XII 14)

21 Felelős: Dr Benedek Mária jegyző Határidő: 2007 április 6 Gerlai Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 144/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gerlai Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát jóváhagyja az alábbiak szerinti: ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: 1992 XII 18 az Alapító Okirat sorszáma: 23/1992 1/ Intézmény neve: Gerlai Általános Művelődési Központ 2/ Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Csabai út l Telephelye: Békéscsaba, Jázmin utca 3 3/ Törzsszáma: / Alapító szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7 5/ A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7 6/ Az intézmény felügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7 7/ Jogállása: önálló jogi személy, a Jázmin Utcai Óvoda (Békéscsaba, Jázmin utca 3 ), valamint a Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda általános jogutódja

22 / Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX tv 121 (5) bek szerint a működési (felvételi) körzete 9/ Gazdálkodási jogköre: Önálló költségvetési szerv 10/ Típusa: Többcélú intézmény általános művelődési központ (ÁMK) Intézményegységei: 1 általános iskola: 1-8 évfolyamok tagozata: nincs 2 óvoda 3 könyvtár és közösségi színtér könyvtári, közművelődési, sportfeladatok ellátása 11/ Felvehető maximális tanulólétszám általános iskola:224fő óvodai: 60 fő 12/a Alaptevékenység TEÁOR száma: /b Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX tv; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997 évi XXXI tv; a sportról szóló 2004évi I tv ; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL tv 55 -a és 65 -a; valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI8) MKM rendelet 3sz melléklete alapján Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (pszichés fejlődés zavarai miatt tanulási folyamatban akadályozott tanulók) Óvodai intézményi közétkeztetés (feltételek biztosítása) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (pszichés fejlődés zavarai miatt tanulási folyamatban akadályozott tanulók) Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi vendéglátás Diáksport Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Kötelező illetve nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni foglalkozások szervezése

23 23 Iskolai könyvtári feladatok ellátása Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Közművelődési könyvtári tevékenység Közösségi színterek tevékenysége Kiegészítő tevékenység: Intézményi vagyon működtetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 13/ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 14/ Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15/ Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján, 5 év határozott időtartamra Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja 16/ Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a hrsz-ú 6952 m 2 VIII ker Csabai út l sz 18003/1 hrsz-ú, 5976 m 2 Jázmin utca 3 alatti ingatlan Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve- amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a többször módosított 12/2005 (V19) önkormányzati rendelet szabályozza A közgyűlés 478/1992 (XIIl8) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994 (II 24), a 218/1995 (VIl), a 82/1998(III19), a 122/2003 (II 27), a 155/2004 (III25), a 367/2005 (VII14) 382/2006 (VII6) valamint a 144/2007 (III29) határozattal Békéscsaba, 2007 március 29 Vantara Gyula sk polgármester Dr Benedek Mária sk jegyző Felelős: Dr Benedek Mária jegyző Határidő: 2007 április 30 Arany János Művelődési Ház vezetői megbízása

24 24 A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 145/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990 évi LXV törvény 9 (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2007 május 1-től 2012 április 30-ig tartó ötévi határozott időtartamra megbízza Varga Gábort (an: Kovács Julianna, sz: Békéscsaba, Lakcím: Békéscsaba, Ihász u 4 I/4) az Arany János Művelődési Ház intézményvezetői beosztásának ellátásával, egyben kinevezi az intézménybe közművelődési szakember munkakörbe határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992 évi XXXIII tv szerint, vezetői pótlékát havi 44100,- Ft-ban állapítja meg Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007 május 1 Közalapítványok támogatása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 146/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a 29/2007 (III21) döntése alapján az alábbi közösségi célú alapítványok támogatását: Csabai Garabonciás Alapítvány :Garabonciás napok: ,- Ft Helios Alapítvány: Magyarság tábor 50000,- Ft Forrása: 2007 évi kulturális előirányzat Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007 április 30 Jankay képek eladása A közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

25 25 147/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány Kuratóriumának javaslatát az előterjesztés melléklete szerinti Jankay képek eladására A képek minimális eladási ára a művészettörténész által megállapított ár Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a képek eladásából származó összeget a Jankay Galéria működtetési költségeinek kiegészítésére használja a Jankay Közalapítvány kuratóriuma A felhasználás elszámolása a 2007 évről szóló közhasznúsági beszámolóban történjen Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007 december 31 Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer módosítása diáksport támogatása A közgyűlés 28 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 148/2007 (III29) közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Sportkoncepció és sportfinanszírozási rendszer, a diáksport önkormányzati támogatására vonatkozó pontjait a melléklet alapján módosítja Forrás: A diáksport-támogatás tervezett előirányzata Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: 2007 március 30 Melléklet 781 Diáksport Az Önkormányzat a diáksportot a mindenkori költségvetésben szereplő pénzösszeggel támogatja oly módon, hogy a rendelkezése álló összeg 90 százalékát az általános és középfokú intézmények között százalékban osztja szét, a fennmaradó 10 százalékát pedig létesítmény-használati támogatásként, jutalmazásként oszt fel, illetve pályázati alapként használ fel 7811 A diáksport célokra rendelkezésre álló pénzösszeg felosztása: 90%- az általános iskolák és középfokú intézmények között 50-50%-ban történik A különválasztott keretek további felosztása: 50% - létszámarányosan felosztható pénzösszeg azon iskolák között, amelyek az alapkritériumokat teljesítik (783 pontban részletezve) 30% - részvétel alapján felosztható pénzösszeg, csak a kötelező feletti indulásokért: 1 A kötelezőn feletti létszámmal vagy csapattal indul el 2 A kötelező sportágakon kívül a felsorolt sportágakban, versenyeken való részvétel 20% - eredményesség alapján felosztható összeg

26 26 Azon iskolák, amelyek nem teljesítik az alapkritériumokat, nem kapnak támogatást (Az ily módon bennmaradó pénzösszeggel az országos döntőket támogató pályázati pénz növekszik, avagy a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság kiír egy más jellegű pl sportszervásárlásról szóló pályázatot, a legalább az alapkritériumot teljesítő intézmények számára Ez az adott helyzet, illetve a rendelkezésre álló pénzösszeg figyelembe vételével aktuálisan döntendő el) 7812 Az intézményi diáksport támogatásának alapkritériumai: Általános iskolák kötelező versenyszámai: 1 Atlétika: a, mezei futóverseny: Alsó tagozatosoknál: A lehetséges 4 számból (I korcsoport leány, II kcs leány, I kcs fiú, II kcs fiú) kettőben kötelező elindulni (Egy csapat 5 főből áll, 4 eredménye számít) (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: 1 csapattal kötelező elindulni) Felső tagozatosoknál: A lehetséges 4 számban (II korcsoport leány, IV kcs leány, III kcs fiú, IV kcs fiú) kötelező elindulni (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: 2 csapattal kötelező elindulni) b, többpróba: nemenként legalább két-két korcsoportban (a lehetséges 8-ból) való elindulás kötelező Összesen: 4 csapat, amely 24 főt jelent (6 fő/csapat) (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: összesen 2 csapattal kötelező elindulni) c, ügyességi csb: a lehetséges 8 számból (súlylökés, magasugrás, távolugrás, kislabda hajítás) legalább 4-ben és a 10x200 méteres váltóban való elindulás (A váltó kiváltható egy másik számmal) Csapatlétszám: 5 fő (4 fő eredménye számít) (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: 2 csapattal kötelező elindulni) 2 Labdajátékok: a, Labdarúgás: a felsoroltak közül minimum háromban kell elindulni! - I korcsoportos fiú - II korcsoportos fiú - III korcsoportos fiú - IV korcsoportos fiú - III-IV korcsoportos leány - IV korcsoportos teremlabdarúgás (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: 2 csapattal kötelező elindulni) b, egyéb labdajátékok: a felsoroltak közül minimum kettőben kell elindulni! - III korcsoportos leány kézilabda - III korcsoportos fiú kézilabda - IV korcsoportos leány kézilabda - IV korcsoportos fiú kézilabda - III korcsoportos leány röplabda - IV korcsoportos leány röplabda - III korcsoportos fiú kosárlabda - IV korcsoportos fiú kosárlabda (A 200 főnél kisebb létszámú iskolák kedvezménye: 1 csapattal kötelező elindulni)

27 27 A labdajátékoknál egyéb szabályok: a A kötelező indulási létszám a labdajátékoknál: 5 (3+2) Ebből az 5-ből nem lehet mind az 5 fiú vagy leány csapat! Minimum egy leány vagy egy fiú csapatnak kell szerepelnie! b Ha valamely csapat ki nem állás miatt kizárásra kerül, nem számítható bele a kötelezők közé! c Egy kötelezően indítandó csapatot kiválthat egy iskola a következőkkel: - 12 fő asztalitenisz diákolimpiai versenyen való indítással - 12 fő úszás diákolimpiai versenyen való indítással - 1 csapat a játékos sportvetélkedőn való indulással - 1 csapat a torna diákolimpiai versenyen való indulással Az iskolák csak a kötelezőn feletti indulásokért gyűjthetnek részvételi pontokat: 1 A kötelezőn feletti létszámmal vagy csapattal indul el a versenyeken 2 A kötelező sportágakon kívül a felsorolt sportágakban, versenyeken való részvétel Ezek a sportágak: asztalitenisz, úszás, torna, játékos sportvetélkedő Középiskolák kötelező versenyszámai: 1 Atlétika: a, mezei futóverseny a nemenként két-két korcsoportra (V, VI korcsoport) bontott középiskolás versenyrendszer esetén, korcsoportonként 1-1 csapattal való elindulás (két fiú és két leány) összesen: 4 csapat, amely 20 főt jelent (5 fő/csapat) (Azokban az iskolákban amelyekben a lányok létszáma nagyon alacsony, ott engedélyezett két fiú csapat indítása) b, megyei atlétikai csapatverseny (súly, diszkosz, gerely, magasugrás, távolugrás, váltófutás, svédváltó) kötelező 3-3 számban elindulni összesen: 6 csapattal, amely 30 főt jelent (5 fő/csapat) (Azokban az iskolákban, amelyekben nagyon nagy a különbség a fiúk és a lányok létszáma között, akár mind a 6 kötelezően indítandó csapat lehet egy nemhez tartozó) c, megyei atlétikai csb (nemenként versenyszám és 2-2 váltó) kötelező 10 számban és 2 váltóban elindulni A váltót kiválthatja másik 5 versenyszám 2 Labdajátékok: A felsoroltak közül minimum négyben kötelező elindulni! De ha valahol a felsoroltak közül az adott iskola két csapatot elindít az egy esetben kiválthat egyet a kötelezők közül (pl valamely intézmény elindul két kézilabda csapattal, az kettőnek tudható be a kötelezően indítandó csapatok létszámánál!) Ha valamely csapat ki nem állás miatt kizárásra kerül, nem számítható bele a kötelezőknél! - városi amatőr fiú labdarúgó bajnokság - városi leány labdarúgó bajnokság - városi leány röplabda bajnokság - városi fiú röplabda bajnokság - városi amatőr fiú kézilabda bajnokság - városi amatőr leány kézilabda bajnokság - városi leány kosárlabda bajnokság - városi fiú kosárlabda bajnokság 3 Úszás ( B kategória)

28 28 Iskolánként minimum 4 fővel elindulni (8 szám van)! Az iskolák csak a kötelezőn feletti indulásokért gyűjthetnek részvételi pontokat: 1 A kötelezőn feletti létszámmal vagy csapattal indul el a versenyeken 2 A kötelező sportágakon kívül a felsorolt sportágakban, versenyeken való részvétel 3 Középiskolai Sportparádé eredményesség szerint: fiú, illetve leány összetett: megegyezik a városi bajnokság csapatsportágak eredményességi pontszámával összetett: ugyanezen elv szerinti pontszámítás, duplázva részvétel szerint: egyéni sportág: 2 pont/csapat (maximum 2 csapat/sportág) csapatsportág: 1 pont/fő (maximum 3 fő/sportág) 4 Katex-Rucanor atlétikai verseny részvétel szerint: egyéniben 0,5 pont/fő (maximum 4 fő/versenyszám) váltóban 2 pont/csapat (maximum 2 váltó/versenyszám) 5 Békés megyei, illetve városi középiskolás labdarúgó torna (résztvevő csapatonként 5 pont) Eredményességi ponttáblázatok: Egyéni versenyek a testnevelési tantervben szereplő sportágak VERSENY/HELYEZÉS Városi döntő Megyei döntő Országos döntő Egyéni versenyek egyéb sportágak VERSENY/HELYEZÉS Városi döntő Megyei döntő Országos döntő Csapatversenyek - a testnevelési tantervben szereplő sportágak VERSENY/HELYEZÉS Városi döntő Megyei döntő Országos döntő Csapatversenyek - egyéb sportágak VERSENY/HELYEZÉS Városi döntő Megyei döntő Országos döntő

29 29 A testnevelési tantervben szereplő sportágak: atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, úszás, torna Részvételi ponttáblázatok: Általános Iskola a) Egyéni sportágak: Atlétika, asztalitenisz, úszás egyéni verseny esetén minden induló 2 fő után 1 pontot kap az iskola, de maximum 15 pont kapható egy-egy sportágnál! b) Csapatversenyek: SPORTÁG VERSENYSZÁM KORCSOPORT PONT/ CSAPAT Többpróba I IV 5 Atlétika ügyességi csb III IV 5 mezei futóbajnokság I IV 5 egyéni IV 5 Játékos sportversenyek körzeti bajnokság I II 10 Kézilabda körzeti bajnokság III IV 10 Kosárlabda körzeti bajnokság III IV 10 körzeti kispályás bajnokság I III 10 Labdarúgás körzeti nagypályás bajnokság IV 10 teremlabdarúgó bajnokság IV 10 leány bajnokság, körzeti III IV 10 Röplabda városi bajnokság III IV 10 Torna B kategória körzeti bajnokság I IV Középiskola a) Középiskolák városi csapatversenyeinek részvételi ponttáblázata: SPORTÁG VERSENYSZÁM KORCSOPORT PONT Atlétika: mezei futóverseny városi bajnokság V VI 5 Kézilabda városi bajnokság V VI 10 Kosárlabda városi bajnokság V VI 10 Labdarúgás városi bajnokság V VI 10 Röplabda városi bajnokság V VI 10 b) Középiskolák megyei csapatversenyeinek részvételi ponttáblázata: SPORTÁG VERSENYSZÁM KORCSOPORT PONT Atlétika távolugró CSB V VI 5 súlylökő CSB V VI 5 diszkoszvető CSB V VI 5 gerelyhajító CSB V VI 5 magasugró CSB V VI 5

30 30 váltófutás V VI 5 svédváltó váltó V VI 5 egyéni V VI 5 mezei futóverseny V VI A diáksport célokra rendelkezésre álló pénzösszeg felosztása: a fennmaradó 10%-ot a szakbizottság visszatartja Ezen összegnek a felosztása két nagyobb keretet képez, melyeket fele-fele arányban oszt fel a szakbizottság: A keret (5%): 75 %-a létesítményhasználati-támogatás (3,75 %) 15 %-a diákolimpiai bajnokok díjazása (0,75 %) 10 %-a testnevelők köszöntése (0,5 %) a legeredményesebb 3-3 testnevelő díjazása B keret (5 %): Az országos döntőkbe jutott iskolák csapatainak, sportolóinak támogatása (utazási és szállás költség) A felosztás pályáztatással történne, bizottsági hatáskörben Közalkalmazotti álláshelyek változása a 25/2007 (I25) közgyűlési határozat 1/ pontjának végrehajtása A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodással a következő határozatot hozta: 149/2007 (III29) közgy I 1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2007-es évben az alábbi közalkalmazotti álláshelyeket véglegesen megszünteti: Intézmény Létszám Munkakör Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda 0,5 technikai Százszorszép Óvoda 0,5 technikai Kertvárosi Óvoda 1,5 technikai Mackó-Kuckó Óvoda 0,5 technikai Lencsési Lakótelepi Óvoda 0,5 technikai 1 technikai Petőfi Utcai Általános Iskola 1,75 pedagógus 1,5 technikai 2sz Általános Iskola 5,5 pedagógus 1 technikai Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda 3 pedagógus Erzsébethelyi Általános Iskola Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 1,5 technikai 10sz Általános Iskola 1 technikai 2,75 technikai 5,5 pedagógus

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: 2006. december 31. Felelős: Dr. Molnár László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-16/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-16/2012. 87/2012.(IV.24.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentést elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: Bárdos Lászlóné dr. 88/2012.(IV.24.) KT. Dunaföldvár

Részletesebben