Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: október 14. A Képviselõ-testület október 7-ei ülésnapján Sós János úr az alábbiakban számolt be a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl: A városban zajló beruházásokról szóló tájékoztatójában kiemelte a szennyvíztisztító ünnepélyes átadását, valamint a regionális hulladéklerakó alapkõletételét, amelyek november elején várhatók. Koordinációs értekezleten vett részt, amelyen jelen voltak a bonyolító, a kivitelezõk, illetve a kommunikációs tender gyõztesei. Elmondta, hogy a megvalósulás lépcsõfokairól részletes programterv készült. A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése érdekében megkezdõdik a kommunikáció az érintett 48 település lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében nagy hangsúlyt fektet az együttmûködésre. A teljes program építési beruházása jövõ év februárjában indul el. A Megyei Településfejlesztési Tanácstól Cegléd elnyerte a déli városrész felszíni vízelvezetõ rendszeréhez benyújtott pályázatot. Közbeszerzési eljárás lefolytatása után jövõ év tavaszától várható a kivitelezés megkezdése. Tárgyalások folytak a két ülés közötti idõszakban a Kõrösi út mentén elhelyezkedõ területek értékesítésérõl, ennek eredményeképpen az Újvárosi településrész is kereskedelmi és szolgáltatásfejlesztést kaphat. A Batthyány utca és Ady Endre utca közötti szakaszon a volt Cipész Szövetkezet és Bölcsõde épületére több vételi ajánlat érkezett. Tájékoztatott arról, hogy allergén gyom és parlagfû irtására irányuló közmunkaprogram indult, amelynek költségeit 90%- ban az állam, 10%-ban pedig az Önkormányzat vállalja. A tisztítás a Budai út mentén, illetve olyan területeken zajlik, ahol nem Önkormányzati hírek volt megoldott ez a probléma. A várost terhelõ költség mindössze 100 ezer forint, mivel a szociális keret terhére az aktív korúak rendszeres segélyének megtakarításából vállalható volt a programhoz szükséges forrás. Az események sorából kiemelte a Kossuth napokat és a hozzá kapcsolódó kiállításokat, amelyeket a lakosság és a testvérvárosok is pozitívan értékeltek. Szeptember 23-án a Pest Megyei Közgyûlés alelnökének kezdeményezésére a Megyei Tourinform Iroda találkozójára került sor városunkban. Október 4-én az Idõsek Világnapja alkalmából a Mûvelõdési Ház Színháztermében sikeres rendezvény zajlott. A Képviselõ-testület a i tájékoztatót követõen elfogadta az ülés 33 napirendi pontját. A Testület megalkotta a évi költségvetés módosításáról, a vásárokról és piacokról szóló 12/2004. (IV. 1.) Ök. számú rendelet módosításáról, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2001. (III. 29.) Ök. számú rendelet módosításáról, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000. (XII. 8.) Ök. számú rendelet módosításáról, valamint Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról szóló rendeletét, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Képviselõ-testület elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény, a Humán Szolgáltató Központ, valamint a Ceglédi Központi Ügyelet beszámolóját, köszönetét fejezte ki magas színvonalon végzett munkájukért. Az idei év költségvetési kiadásainak további csökkentésérõl hoztak határozatot a képviselõk. A Ceglédi Hírmondó szeptemberi számában megjelent felhívásra beérkezett lakossági javaslatok alapján a Budai úti vasúti megállót Ceglédi Fürdõ-Budai út -ra nevezte el a Képviselõ-testület. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban, illetve ügyfélfogadási idõben szóbeli tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodáján. Jegyzõi Iroda A Ceglédi Kaszinóban november 3-án (szerdán) órai kezdettel Közérdekû beszélgetést tart Sós János úr. A közérdekû beszélgetésre minden hónap elsõ szerdáján kerül sor! A Ceglédi Kaszinóban november 26-án (pénteken) órai kezdettel Parlamenti beszámolót tart Dr. Csáky András Országgyûlési Képviselõ. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Jegyzõi Közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján.

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október /2004. (X.14.) Ök. számú rendelete évi költségvetésérõl szóló 4/2004.(III.4.) Ök. számú rendelet módosításáról Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXVI. tv. alapján évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A céltartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. (9) Az általános tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. (10) A rendelet 9. (1) bekezdésében jóváhagyott létszámkeretét a 9. sz. kimutatásban foglaltak szerint állapítja meg: a.) Polgármesteri Hivatal: 132 fõ b.) Humán Szolgáltató Központ: 48 fõ c.) Gyógyszertárak: 41 fõ d.) Intézmények: fõ. 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is érvényben maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit s.k jegyzõ Sós János s.k 29/2004. ( X. 14. ) Ök. számú rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (IV. 1.) Ök. számú rendelet módosításáról 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel. (2) A rendelet 3. (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezõgazdasági kistermelõnek nem minõsülõ az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ egyéb magánszemély a tulajdonát képezõ vagyontárgyakat kirakóvásáron és használtcikk- piacon alkalomszerûen értékesítheti. (3) A rendelet 3. (5) bekezdésének f.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: f) fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray, (4) A rendelet 3. (6) bekezdése a következõ f.) ponttal egészül ki: f) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék. 2. (1) A rendelet 8. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Szedett gomba, sertéshúsból elõállított füstölt hús, étkezési szalonna, olvasztott étkezési zsír és csomagolt élelmiszer a piacon a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonát képezõ, a piac területén lévõ gombavizsgáló helyiség és a portásfülke által határolt területen kizárólag az erre a célra elhelyezett bádoglemezzel borított asztalokon történhet. (2) A rendelet 8. -a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Tej, tejtermék a piac területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen árusítható. 3. A rendelet 13. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Országos állatvásár megrendezésére évente márciustól októberig minden hónap elsõ keddjén kerül sor. 4. A rendelet 17. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Országos állat- és kirakóvásár megrendezésére évente április és október hónap harmadik vasárnapján kerül sor. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 12/2004. (IV.1.) Ök. számú rendelet 4. (2) bekezdése hatályát veszti. (3) Jelen rendelet a Ceglédi Hírmondóban való közzététellel kerül kihirdetésre. Dr. Balogh Edit s.k. jegyzõ Sós János s.k. Közlemény Az Éneklõ Pedagógusokért Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-áról az alapítvány javára rendelkeztek. A felajánlott Ft-ot az alapító okiratban megjelölt célnak megfelelõen a kórus szereplési költségeinek fedezésére használtuk fel. Alapítvány Kuratóriuma

3 2004. október 14. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal 30/2004.(X.14) Ök. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 9/2001.(III.29.) számú Ök. számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 17. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Többszemélyes gazdasági társaságban, közhasznú társaságban - amennyiben az önkormányzati tulajdonrész 25 %-nál nagyobb - a társaság legfõbb szervének hatáskörébe tartozó kérdések közül a döntést megelõzõen, a Képviselõ-testület dönt az a) és b) pontban felsorolt kérdésekben: a) korlátolt felelõsségû társaság, közhasznú társaság esetében: pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, a törzstõke felemelése és leszállítása, osztalékelõleg fizetésének elhatározása, üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, tag kizárásának kezdeményezésérõl való határozat, a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása, az ügyvezetõ megválasztása, visszahívása díjazásának és egyéb javadalmazásának megállapítása, az önkormányzat által jelölt felügyel? bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, a felügyelõ bizottsági tagok díjazásának megállapítása, az olyan szerzõdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetõjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha utóbbi szerzõdés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, a társaság jogutód nélküli megszûnésének, átalakulásának elhatározása, más gazdasági társaság alapításáról, illetve mûködõ társaságba tagként való belépésrõl történõ döntés, a társasági szerzõdés módosítása, a társaság mérlegbeszámolójának elfogadása. b) részvénytársaság esetében: az alapító okirat /alapszabály/ megállapítása és módosítása, döntés a részvénytársaság mûködési formájának megváltoztatásáról, a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszûnésének elhatározása, döntés az osztalékelõleg fizetésérõl, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés a saját részvény megszerzésérõl, továbbá nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, döntés az alaptõke felemelésérõl vagy leszállításáról, döntés más gazdasági társaság alapításáról, illetve mûködõ társaságba tagként való belépésrõl, amennyiben az alapító okirat (alapszabály) úgy rendelkezik a vezetõ tisztségvisel? megválasztása, visszahívása, díjazásának és egyéb javadalmazásának megállapítása. a társaság mérlegbeszámolójának elfogadása. 2. E rendelet a kihirdetése napját követõ hónap elsõ napján lép hatályba. Dr.Balogh Edit sk. Jegyzõ Sós János sk. Gyógyszertárak ügyeleti rendje (November) november 6, 14, 22, 30 Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u november 7, 15, 23 Schulek Gyógyszertár C., Kõrösi út 51. Tel.: , november 8, 16, 24 Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok november 1, 9, 17, 25 Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út /2004.(X.14.) Ök. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000.(XII.8.) Ök. számú rendelet módosítására 1. A rendelet 1.sz. melléklete 2. pontjának a lakbér mértékére vonatkozó elõírása az alábbiak szerint módosul: A lakbér mértéke (Ft/hó/m2) Komfortfokozat övezeti besorolás övezeti besorolás övezeti besorolás I. II. III. Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás A rendelet 1.sz. melléklete 2. pontjának a költségalapon meghatározott lakbérû lakások bérleti díja mértékére vonatkozó elõírása az alábbiak szerint módosul: A Cegléd Szolnoki út 71. szám alatti lakások bérleti díja egységesen 400 Ft/hó/m2. A Cegléd, Damjanich u. 8. sz. alatti lakások bérleti díja egységesen: Ft/hó/m2. Dr.Balogh Edit sk. Jegyzõ Köszönet az 1 %-ért A Szent Lõrinc Alapítvány /2700 Cegléd, Vörösmarty tér 1./ kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1 % át Alapítványunknak ajánlották fel. A részünkre így átutalt Ft összeget az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelõen használtuk fel. Elsõsorban szociálisan rászorultakat és nagycsaládosokat támogattunk, valamint gyermekek nyári táboroztatására fordítottunk ebbõl az összegbõl. Az Alapítvány adószáma, amelyre a következõ évben is várjuk a felajánlásaikat: Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma november 2, 10, 18, 26 Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u november 3, 11, 19, 27 Kígyó Patika C., Táncsics M. u november 4, 12, 20, 28 Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a november 5, 13, 21, 29 Szent Anna Gyógyszertár C., Kõrösi út Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Sós János sk

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október /2004.(X. 14.) Ök. számú rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 26/1999.(X.1.) Ök. számú rendeletének módosításáról Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 26/1999. (X. 1.) számú rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 7. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: Minden 2 millió Ft-ot meghaladó összegû vagyonügylet; (2) Az SzMSz 24. q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: minden 2 millió forintot meghaladó összegû vagyonügylet,. (3) Az SzMSz 4. számú, a feladat-és hatáskörérõl szóló mellékletében a Rendelkezik az Önkormányzat vagyonának elidegenítésérõl, hasznosításáról, megterhelésérõl, ha annak értéke az 1 millió forintot nem haladja meg. mondat helyébe az alábbi mondat lép: Rendelkezik az Önkormányzat vagyonának elidegenítésérõl, hasznosításáról, megterhelésérõl, ha annak értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. A a vagyonnal való rendelkezésrõl a soron következõ Képviselõ-testületi ülésen köteles írásos beszámolót elõterjeszteni. 2. Az SzMSz 25. (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: (4) A név szerinti szavazás minden esetben a képviselõk neveit alfabetikus sorrendben tartalmazó névsor szerint történik, melyet a jegyzõkönyv eredeti példányához kell csatolni. 3. (1) Az SzMSz 3. sz. mellékletében az önként vállalt feladatok felsorolásából az - A Felnõttek alap-és középfokú oktatása (Külterületi Ált. Isk. és a középiskolák) szövegrész Felnõttek alapfokú oktatása (Külterületi Ált. Isk.) szövegrészre módosul. (2) Az - Alapfokú zeneoktatás (Erkel F. Zeneiskola), a - Pedagógiai szakmai szolgáltatás (Táncsicshoz integráltan) és a - Az Önkormányzati Kommunális-és Vízi- Közmû Üzemeltetõ Kft. Mûködtetése szövegrész hatályát veszti. 4. Az SzMSz 4. számú mellékletében a Képviselõ-testület által átruházott feladat-és hatásköreinek felsorolásából (1) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülõ, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosító igazolvánnyal rendelkezõ személy után a támogatást folyósító, illetõleg az igazolványt kiállító köteles havi /napi 70/ forint összegû egészségügyi hozzájárulást fizetni évi LXXXVIII. tv. 2. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személynek ingatlan vagyona van, halála esetén hagyatéki hitelezõként lép fel a évi III. tv.32/a. Jövedelempótló támogatásban részesíti a megélhetése alapjául szolgáló jövedelem pótlására azt a munkanélkülit, aki az évi III. tv. alapján rászorult évi III. tv. 33. (1) bek. Szünetelteti a munkanélküli jövedelempótló támogatásának folyósítását az évi III. tv-ben meghatározott esetben évi III. tv. 34. (3) bek. Tovább kell folyósítani a jövedelempótló támogatást, ha a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak évi CXXII. tv. 56. Dönt a támogatás megszûntetésérõl, illetve szüneteltetésérõl, a szünetelés okának feltüntetésével évi III. tv. 35. (3) bek. Felülvizsgálja a támogatás feltételeinek fennállását évente évi III. tv. 35. (4) bek. Ha a jövedelempótló támogatásra jogosult lakóhelye a támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik, kérelemre vagy hivatalból az ügy iratait az új lakóhely szerinti önkormányzat részére megküldi. 32/1993. (II. 17.) Korm.r. 8. (3) szövegrész hatályát veszti, (2) A Lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik évi III. 38. (1) bek. szövegrész Lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz évi III. 38. (1) bek. szövegrészre módosul. (3) A bentlakásos szociális intézménybe történõ beutalásról szóló Ha a beutalás feltételei nem állnak fenn, az elhelyezést megszünteti és errõl a beutaltat, valamint a tartásra kötelezetteket, továbbá az elhelyezõ intézmény vezetõjét értesíti. szövegrészt követõ jogszabályi hivatkozás az évi III. tv (2) bek. helyett évi III. tv (3) bek. -re módosul, Az elhelyezést további egy évvel meghosszabbítja, ha a beutalás idõtartama eltelt, azonban a beutalt állapota miatt családi környezetébe nem térhet vissza. szövegrészt követõ jogszabályi hivatkozás az évi III. tv (3) bek. helyett évi III. tv (4) bek. -re módosul. (4) A rehabilitációs intézményekbe történõ beutaló határozathoz csatolni kell az évi III. törvényben megállapított szakvéleményeket évi III. tv (2) a-b Vissza kell vonni a beutaló határozatot, illetve az ideiglenes elhelyezést meg kell szüntetni, ha a szakvélemény felülvizsgálata során a beutalás feltételeinek hiányát állapítják meg. Ebben az esetben biztosítja a kérelmezõ ellátását - állapotának megfelelõ- más, személyes gondoskodási formában évi III. tv (4) bek. Meghosszabbítja a beutalás idõtartamát, ha a beutaló határozatban vagy az évi III. tv /1/ bek.-ében foglalt idõtartam eltelt, de a szakértõi bizottság véleménye alapján a jogosult további gondozása szükséges évi III. tv (4) bek. szövegrész hatályát veszti. (5) A szakértõi bizottság kezdeményezésének megfelelõen 30 napon belül intézkedik évi III. tv. 113/A. (3) bek. szövegrész Az évi III. tv. 113/A (2) bekezdésében foglaltak esetén a szakértõi bizottság kezdeményezésének megfelelõen 30 napon belül intézkedik évi III. tv. 113/A. (3) bek. szövegrészre módosul. (6) A Biztosítja a veszélyeztetett kiskorúak külön jogszabályban meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátását, így: - a kiegészítõ családi pótlékot, évi CXXXIII. tv rendkívüli gyermekvédelmi támogatást évi XXXI. tv általános iskolás korúak tankönyv- és tanszerellátásának támogatását, a gyermekintézmények étkezési térítési díjkedvezményeit évi XXXI. tv Évente felülvizsgálja a rendszeres nevelési támogatásra való jogosultság feltételeit évi XXXI. 20. (3) bek. szövegrész Biztosítja a szociálisan hátrányos helyzetben lévõ családok anyagi támogatását, így: - a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, évi XXXI. tv rendkívüli gyermekvédelmi támogatást évi XXXI. tv általános iskolás korúak tankönyv- és tanszerellátásának évi egyszeri támogatását évi XXXI. tv. 20/A., - a gyermekintézmények étkezési térítési díjkedvezményeit évi XXXI. tv Évente felülvizsgálja a rendszeres nevelési támogatásra való jogosultság feltételeit évi XXXI. 20. (4) bek. szövegrészre módosul. 5. Az SzMSz 6. számú mellékletében a Népjóléti és Szociális Bizottság Képviselõ-testület által átruházott feladat-és hatáskörei közül (1) Az ápolási díjjal kapcsolatos elsõ három bekezdés szövege az alábbi szövegre módosul: Dönt az ápolási díj megállapításáról évi III. tv. 41. (1) és (4) bek. Dönt az ápolási díj megszüntetésérõl évi III. tv. 42. (2) bek. A háziorvos ápolási díjjal kapcsolatban adott szakvéleményének felülvizsgálatát kérheti az ápolásra szoruló lakóhelye szerint illetékes szakrendelés - az ápolást indokoló diagnózis szerinti - szakorvosától évi III. tv. 43. (2) bek. (2) Az ápolási díjjal kapcsolatos hatáskörök a következõ rendelkezéssel egészülnek ki: Kétévente felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultság feltételeit évi III. tv. 44. (4) bek.

5 2004. október 14. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal (Folytatás a 4. oldalról) 6. (1) Az SzMSz Polgármesteri Hivatal Ügyrendjérõl szóló 8. számú melléklete (a továbbiakban: Ügyrend) I. fejezetének 4.a) pontjában az Ügyfélszolgálati Iroda feladatai közül a) a mozgáskorlátozottak ügyei szöveg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szövegre módosul, b) a vakok személyi járadéka szövegrész hatályát veszti, c) a kiegészítõ családi pótlék szöveg rendszeres gyermekvédelmi támogatás szövegre módosul, d)az Okmányiroda feladatainak felsorolása az alábbi feladattal egészül ki: mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa. (2) Az Ügyrend I. fejezetének 4. b) pontjában a Jegyzõi Iroda feladatai közül a) a kisebbségi önkormányzat mûködésének koordinálása szöveg hatályát veszti, b)a minõségbiztosítási vezetõ /aljegyzõ/ szöveg minõségbiztosítási vezetõ szövegre módosul. (3)Az Ügyrend 4.b) pontjában a Humán Iroda feladatai az alábbi feladatokkal egészülnek ki: a) kisebbségi önkormányzat mûködésének koordinálása, b) gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátori feladatok. (4) Az Ügyrend 4.g) pontjában az Idegenforgalmi és Marketing Iroda feladatai az alábbi két feladattal egészülnek ki: - kitüntetõ címek adományozásának elõkészítése és végrehajtása. - rendezvények szervezése. (5) Az Ügyrend I. fejezetének 4. pontja a következõ g./ alponttal egészül ki, egyben a korábbi g./ alpont jelölése h./ jelölésre, a korábbi h./ alpont jelölése i./ jelölésre, a korábbi i./ alpont jelölése j./ jelölésre módosul: g./ Gyámhivatal Terjedelme miatt nem tüntetjük fel részletesen a gyámhivatal feladat-és hatáskörét, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv ai tartalmazzák azt. 7. Az Ügyrend II. fejezetén belül A Hivatal mûködése cím 2. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Az Ügyfélszolgálati Iroda Okmányirodája, Anyakönyvi csoportja, Szociális ügyek csoportja; a Pénzügyi Iroda Adócsoportja, a Jegyzõi Iroda, a Gyámhivatal és az Idegenforgalmi és Marketing Iroda minden nap, munkaidõben folyamatos félfogadást tart. A Humán Iroda, a Mûszaki Iroda, a Vagyongazdálkodási Iroda, valamint a Pénzügyi Iroda (az Adócsoport kivételével) hétfõ: 8-16 óra között szerda:14-18 óra között péntek: 8-12 óra között tart ügyfélfogadást. 8. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a Ceglédi Hírmondóban való közzététellel kerül kihirdetésre. Dr. Balogh Edit sk. jegyzõ Sós János sk. H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános pályázati útján történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ : Cegléd belterület 1034/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Jászberényi út - Malomtó szél utca sarkán található ingatlanát. Az ingatlan a Bem József Mûszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ területének megosztása után keletkezett. Az ingatlan per- és tehermentes. VT 6 vegyes terület besorolású / kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység céljára vehetõ igénybe / Maximális beépítési százalék 80%. Szintterület sûrûség VT/ 2,0 Legalacsonyabb vételár: Ft/m %ÁFA A pályázat benyújtási határideje: november 02. (kedd du: 15,00 óra) Helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázónak az ingatlanon megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit, az elõzetesen készített látványterveket, vagy vázlatos terveket. A pályázati eljárás második fordulójában azok a pályázók vesznek részt, akiknek a pályázatában foglalt fejlesztési elképzelések megfelelnek a kiírónak a terület beépítésére vonatkozó elõzetes elvárásainak, és teljesítik a legalacsonyabb vételárra vonatkozó feltételt. A kiíró döntése alapján a pályázati eljárás második fordulójába jutott pályázók az árverésre vonatkozó szabályok szerint a benyújtott pályázatuk alapján alakítják ki a végleges vételárat. A pályázat elsõ fordulójának értékelésére a Képviselõ-testület november havi ülésén kerül sor. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek a pályázat benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy hiteles meghatalmazást kötelesek mellékelni. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlan megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Szolnoki út 67. I. em. 9. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 29 m2 A lakás lakbére: 94.- Ft/m2/hó A lakás megtekintésének idõpontja: október 20. (szerda) de ig. A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak adható bérbe aki: legalább két éve Cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik; a pályázat benyújtásától visszamenõlegesen számítva 10 éven belül a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerzõdése nem szünt meg, továbbá jogerõs hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek; a pályázat benyújtásának idõpontjában a pályázó vagy házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet; a vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 50 %-ánál, de nem haladja meg annak háromszorosát. nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerzõdés alapján lakáscélú elõtakarékosságot folytat minimum ,-Ft/hó befizetés teljesítésével. Az errõl szóló igazolást a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az elõtakarékosság bármely okból történõ megszûnése a lakásbérleti szerzõdés felbontását vonja maga után, a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: november 5-én 12 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit, - a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület decemberi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (fsz. 11. szoba) vagy az telefonszámon Dobos Lászlónénál lehet kérni. Vagyongazdálkodási Iroda

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 14. Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A "Kovács - kastély" néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebbõl felépítmény 11,6 - MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden, a Kõrösi úti vállalkozói övezetben lévõ / Kõrösi út - Gerje patak - Török Ignác utca - Újvárosi Köztemetõ által határolt területet / 5719/13 hrsz-ú 4 ha 835 m2 nagyságú beépítetlen megnevezésû ingatlanát. A terület, igény szerint megosztható. A közmûvesítés a vevõ feladata. Építési engedély csak a közmûvek kialakítása után adható a területre. Kikiáltási ára: Ft/m % ÁFA 3./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA telekár Ft 4./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között lévõ, hat darab egyenként 665 m2 nagyságú építési telket. Az építési telkek jelentõs feltöltést igényelnek. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 5./ Cegléden a Világ szélen - az Árok utca és a Világ utca között lévõ, egy darab 960 m2 nagyságú építési telket. A terület részben feltöltött, további feltöltést igényel. Kikiáltási ár : Ft/m % ÁFA 6./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 7./ Cegléden a Kõrösi úton - a köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2+25%ÁFA Az árverés ideje: november 2. (kedd de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os kaució befizetése: november. 2-án 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû kaució letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A kaució a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázati eljárás útján bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi helyiséget, jelenlegi megtekintett állapotában: A Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. szám alatt lévõ 63 m2 alapterületû helyiséget és az épület udvarából 100 m2 nagyságú területet. A bérlet idõtartama: 5 év. A nem lakáscélú helyiség kiskereskedelmi célra vehetõ bérbe. Korábban Csempe boltként üzemelt a nem lakáscélú ingatlan, amely a Kõrösi útra nyíló egy helyiségbõl áll. A mosdó és WC használata a mellette lévõ könyvtárhoz tartozó helyiségben biztosított. A bérleti díj minimális összege a: 63 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiségre: 3.750,-Ft/m2/év + 25 % ÁFA (19.688,- Ft/hó + 25 % ÁFA). 100 m2 nagyságú udvar használat: 900,- Ft/m2/év +25% ÁFA ( 7.500,-Ft/hó + 25 % ÁFA ) A helyiség megtekinthetõ szeptember 30.-án de óráig. A pályázaton való részvétel feltételei: 1.) Írásbeli pályázat benyújtása október 29.-én óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára (I. em. 25. sz. szoba) zárt borítékban, Kossuth Lajos utca. jelige megjelöléssel. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait (név, lakcím, születési hely és idõ, anyja neve, személyi száma), gazdasági társaság esetén érvényes (30 napnál nem régebbi) és hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a pályázó elképzeléseit a helyiség hasznosítására vonatkozóan, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit, stb. megismerte, tudomásul vette, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul veszi és vállalja a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket, - nyilatkozatot arról, hogy pályázó a vonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, továbbá saját hatáskörében, felelõsségére és költségén beszerzi a mûködéséhez szükséges engedélyeket. A pályázó tudomásul veszi, hogy az e körben esetlegesen felmerülõ problémák esetén az Önkormányzat semmilyen felelõsséget nem vállal és mindenféle igénytõl elzárkózik, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak Cegléd Város Önkormányzatával szemben lejárt határidejû tartozása semmilyen jogcímen nem áll fenn, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napig fenntartja (ajánlati kötöttség). - a bérleti díj megajánlott összegét (...Ft/hó + 25 % ÁFA bontásban, a 63 m2 alapterületû helyiségre és 100 m2 nagyságú területre vonatkozóan), A pályázati határidõ lejártát követõen november 2.-án du órakor kerül sor a nyilvános borítékbontásra a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. sz. irodájában. A Polgármesteri Hivatal valamennyi érvényes pályázatot az Önkormányzat képviselõje elé terjeszti. A helyiség bérlõjét az Önkormányzat képviselõje választja ki. A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap a borítékbontást követõ 30 napon belül. A pályázat nyertese az Önkormányzat képviselõje döntésének közlését követõ 60 napon belül köteles bérleti szerzõdést kötni. A szerzõdéskötésre halasztás nem engedélyezhetõ. A helyiség bérleti díja inflációkövetõ. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat indoklás nélkül való eredménytelenné nyilvánításának jogát. További részletes felvilágosítás ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában I. em. 25. sz. szobában, tel: 53/

7 2004. október 14. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA Cegléd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára. Pályázhatnak: A típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek részt. B típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. * A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. * A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. * PhD képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. * Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázati dokumentáció (Pályázati kiírás, Pályázati adatlap, Útmutató, Igazolás) a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában vehetõ át, vagy letölthetõ a Internet címrõl. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában írásban, a pályázati adatlapon és kötelezõ mellékletein, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje október 22. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról bõvebb felvilágosítás kapható Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában (Kossuth tér 1. I. emelet 44. ajtó), a valamint a Internet címen. Közhasznú jelentés A Ceglédi Városvédõ és Szépítõ Egyesület évi tevékenységérõl. Egyesületünk a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CL VI. elõírásai szerint kérte a Pest megyei Bíróságtól a nyilvántartásba vételt a közhasznú szervezetek közé. Ezt a bíróság április 01-i hatállyal a 4. pk /1989/8. sz. végzésében elfogadta. 1. Számviteli beszámoló Egyesületünk tevékenységét a hatályos alapszabály és a mindenkor érvényes számviteli jogszabályok elõírásai szerint az ellenõrzõ bizottság felügyelete mellett végzi. 2. Vagyonfelhasználás Saját vagyon Ft évi bevételek Ft évi kiadások Ft évi záró saját vagyon Ft Tárgyi eszközzel az egyesület nem rendelkezik. 3. Cél szerinti juttatás év során nem volt. 4. Egyéb támogatás a.) Ceglédi vállalattól Ft b.) Lakossági támogatás Ft c.) Szja 1 %-nak Ft 5. Vezetõ tisztségviselõnek nyújtott juttatások A vezetõség és az ellenõrzõ bizottság tagjai önként vállalt feladatukat társadalmi munkában látják el, amelyért a beszámolási idõszakban semmiféle juttatásban nem részesültek, még költségtérítésben sem. 6. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója Az egyesület 1987 óta az alapszabályban rögzített célok és feladatok szerint Cegléd város épített és természeti környezetének védelme megóvása érdekében tevékenykedik. Közhasznú tevékenysége ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hagyományok ápolása. Ennek érdekében iskolai vetélkedõket rendezünk. Megalakult az ifjúsági tagozatunk, mely a közép- és általános iskolai tanulókat vonja össze. Minden év május 8-án, a Városalapító napján tartjuk éves közgyûlésünket. Ez alkalomból Kiadvány formájában tájékoztatjuk tagjainkat az évben végzett tevékenységünkrõl. Itt került kiosztásra az Együtt a Városért Díj és az Ifjúság a Városért plakett azon személyek részére, akik kiemelkedõ munkát végeztek városunk érdekében. Ceglédi Városvédõ és Szépítõ Egyesületének május 8-án megtartott közgyûlésén az elõterjesztett és jóváhagyott közhasznúsági jelentését a gazdasági beszámolóval együtt a Cegléd Hírmondó címû lapban nyilvánosságra hozza. Márkus János Elnök Pénzügyi beszámoló a évi gazdálkodásról Megnevezés Nyitó(Ft) Bevétel(Ft) Kiadás(Ft) Záró(Ft) Pénztár Bank Bevételek Vállalati támog Önkorm. támog APEH SZJA 1% Tagdíj Magánszem. tám Kamat bevétel 1431 Kiadások Emléktábla kész Tám. park. kts Díjazás Mûködési ktg Összesen Márkus János elnök

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 14. Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Felház utcai Kaszinóban 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. Szunyogh László minden hónap második keddjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. Tájékoztató a november havi vásárok idõpontjairól Abony november 06. OÁV november 28. OÁKV Cegléd november 02. OÁV Albertirsa november 21. OÁKV Dabas november 14. OÁKV Fülöpszállás november 28. OÁKV Jászberény november 13. OÁKV Kóka november 21. OÁKV Lajosmizse november 07. OÁKV Nagykáta november 28. OÁKV Ónod november 04. OÁKV Pásztó november 14. OÁKV Tiszakécske november 21. OÁKV Törtel november 14. OÁKV Tura november 03. OÁKV Újszilvás november 14. OÁKV C H A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1 Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására Budapest

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.) KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (III. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A lakáscélú támogatásokról Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet, aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint Kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

Dorog Város Önkormányzatának 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről Dorog Város Önkormányzatának 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. a.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra, b.) ideiglenes hasznosítású lakás céljára használt helyiségekre,

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. a.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra, b.) ideiglenes hasznosítású lakás céljára használt helyiségekre, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (II. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

A megpályázott lakás címe: Budapest VIII... utca..házszám emelet...ajtó

A megpályázott lakás címe: Budapest VIII... utca..házszám emelet...ajtó 1-2. sz. melléklet Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. KSZ/2012 Lakásgazdálkodási Iroda 1082 Budapest, Őr utca 8. Ár: 500,- Ft + Áfa Pályázati jelentkezési lap (bérlakás pályázat a Józsefvárosi

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. A pályázaton részt vehet aki: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 105-16/2010. Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 15. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. október 27. Félidőben Két évvel ezelőtt október 10-én tette le az esküt a város

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben