A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról szóló beszámolójában tájékoztatott arról, hogy a Szolnoki úti 38 lakás önereje és állami támogatása kifizetésre került. A Bem Iskola új szárnyának átadása-átvétele szeptember 16-án megtörtént, a tanulók 20-án birtokba vehették az épületet. A hulladékprogram a lerakó és a válogatómû alapozásával a kivitelezés fázisába lépett. A szennyvízcsatorna-hálózat közbeszerzési eljárása zajlik, október 14-én várhatóan elfogadásra kerül a mérnökre, a könyvvizsgálóra vonatkozó és a kommunikációs tender kiírása a Közbeszerzési Bizottság által. A mûszaki tartalom ismertetésére október 19-én sajtótájékoztató keretében kerül sor. Beszámolt arról, hogy szeptember 29-e és október 2-a között Németországba látogatott a Deyle céghez, ahol a vezetõvel tárgyalt a városi strand és a Termálfürdõ üzemeltetésére vonatkozó együttmûködési megállapodásról. Az októberi események közül kiemelte az aradi vértanúk emlékére tartott ünnepséget és koszorúzást, valamint az Olimpiai Akadémia 45. vándorgyûlését, mely városunkban zajlott 7-én és 8-án. Az Idõsek Hete rendezvénysorozatot 11-én nyitották meg az Idõsek Otthonában. Ezen a napon megemlékezést tartottak Kárteszi István néhai polgármester sírjánál a Csengettyûs temetõben, halálának 10 évfordulója alkalmából. A Megyei Munkaügyi Központ által 12-én rendezett konferencián Polgármester Úr a foglalkoztatási politika kérdéseivel kapcsolatban a város és környezetének gazdasági helyzetérõl tartott elõadást. A beszámoló elfogadását követõen a Képviselõ-testület elfogadta az ülés 33 napirendi pontját. Megalkották Cegléd Város Önkormányzatának 21/2005. (X. 20.) Ök. rendeletét a versenyeztetési eljárás szabályainak pontosításáról, a 22/2005. (X. 20.) Ök. rendeletét a helyi támogatások elosztásának rendjérõl szóló 10/1999. (IV. 23.) Ök. rendelet módosításáról, a 23/2005. (X. 20.) Ök. rendeletét az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 18/2001. (V. 24.) Ök. rendelet módosításáról, valamint a 24/2005. (X. 20.) Ök. rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 32/2000. (XII. 8.) Ök. rendelet módosításáról, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A képviselõk elfogadták az Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint a Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet kapacitásbõvítés iránti kérelmét. Döntöttek automata újraélesztõ készülékek beszerzésérõl, és azok elhelyezési lehetõségeirõl, az Önkormányzat likvidhitel-keretének 60 millió forinttal történõ megemelésérõl, a Táncsics Mihály és a Várkonyi István Általános Iskola alapító okiratainak módosításáról. A volt Bem SE Sporttelepet kertvárosi lakóövezet hasznosításra jelölték ki, az ebbõl származó bevételt sportcélok felhasználására fordítják. A Testület meghatározta a Ceglédi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság tagjai részére a év kiemelt céljait. Közmunkaprogramokra vonatkozó önálló pályázati jogát a CESZOLG Kht.-ra ruházta át a Képviselõ-testület. A pályázat vízelvezetõ csatornahálózat kialakítása, helyreállítása, karbantartása, illegális szemétlerakók felszámolása, valamint parkosítás, parkfenntartás tevékenységek támogatására nyújt lehetõséget. A képviselõk hozzájárultak az Ungváry László utca Kabak és Folyondár u. közötti szakasza építésének elkezdéséhez, az útalap szintjéig történõ lakossági kivitelezési munkáihoz. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzõi Iroda A évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 25/2004. (VII. 18.) FMM rendelet értelmében október 31., hétfõ pihenõnap, november 5., szombat munkanap. A Polgármesteri Hivatal november 4-én pénteken és november 5-én szombaton 12 óráig tart ügyfélfogadást.

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 20. Cegléd Város Önkormányzatának 21/2005.(X. 20.) Ök. rendelete a versenyeztetési eljárás szabályainak pontosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat vagyonának versenyeztetési eljárás útján történõ hasznosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2001. (III. 29.) Ök. rendelet (továbbiakban: R.) mellékletének II./1.) pontja helyébe 1.) A versenyeztetés a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntése alapján megvalósulhat: a.) értékesítés esetén - pályázati eljárás, vagy- árverés útján b.) bérleti jog megszerzése esetén versenyeztetés útján. (2) A R. mellékletének II./4.) pontja helyébe 4.) Az árverés az ingatlan- és ingóvagyon értékesítésének nyilvános a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, amely során a vételár a nyilvános liciten licitlépcsõk alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár. (3) A R. mellékletének II. része kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 5.) A versenyeztetés az ingatlan- és ingóvagyon hasznosításának (bérbeadásának) nyilvános, a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, amely során a bérleti díj a nyilvános liciten, licitlépcsõk alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati, (bérleti) díj. (4) A R. mellékletének IV. rész fõcíme helyébe Az árverés és a versenyeztetés (5) A R. mellékletének IV. részének bevezetõ rendelkezése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Az árverés ill. az árverési eljárás szabályait a versenyeztetésnél is alkalmazni kell. Erre való tekintettel árverési vevõ alatt pályázót árverezõ alatt versenyeztetõt árverési elõleg alatt pályázati biztosítékot kell érteni. (6) A R. mellékletének a IV. része Az árverést követõ eljárás megjelölésû fejezetének 2.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 2.) Adás-vétel esetén az árverési vevõ köteles a teljes vételárat a szerzõdés megkötésének idõpontjáig, de legkésõbb az árverés befejezésétõl számított 30 napon belül megfizetni. Amennyiben az adás-vételi, illetve a bérleti szerzõdés megkötésére az árverési vevõ, illetve a pályázó hibájából nem kerül sor, akkor az árverési vevõ, illetve a pályázó a biztosítékot elveszíti és az árverés, a versenyeztetés eredménytelennek minõsül. 2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó 33/2000. (XII. 8.) Ök. rendelet 29.. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1.) A nem lakás céljára szolgáló helyiség csak határozott idõre, legfeljebb öt évre adható bérbe, a Képviselõ-testület döntése alapján pályázati eljárás, vagy versenyeztetés úján a 9/2001. (III. 29.) Ök. rendelet szabályai szerint. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba és a rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell. Dr. Balogh Edit sk. jegyzõ Sós János sk. polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 22/2005. (X. 20.) Ök. rendelete a helyi támogatás elosztásának rendjérõl szóló 10/1999. (IV. 23.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. -ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: e) Szennyvízcsatorna kivételével külsõ közmûcsatlakozás létesítéséhez. 1/A A rendelet 3. -ának (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki: e) A bekerülési költség 75%-a, de maximum Ft. 2. A rendelet 3/A (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Elemi csapás esetén vissza nem térítendõ támogatás is adható, melynek összege legfeljebb a kár 30%-a, de legalább 50 eft. 3. A rendelet 4. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A Képviselõ-testület által nyújtott szövegrész kimarad.) (4) A kamatmentes helyi támogatás visszafizetésének feltételeit a 6. (1) bekezdésében megjelölt döntést hozó állapítja meg. 4. A rendelet 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. (1) a./ és b./ pont szerinti helyi támogatásról, annak összegérõl környezettanulmány elvégzése után, a c./ és e./ pont szerinti támogatásról, annak mértékérõl a kérelem és mellékletei alapján dönt a Népjóléti és Szociális Bizottság. A 2. (1) bek. d./ pontjához, valamint a 3/A. -hoz fûzõdõ belvízkárok helyreállításának támogatása ügyében a Polgármester dönt. A döntésrõl a Képviselõ-testületet a döntést hozók 30 napon belül tájékoztatják. 5. A rendelet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A Népjóléti és Szociális Bizottság javaslata alapján nyújtott szövegrész kimarad.) (1) A Képviselõ-testület a kamatmentes helyi támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti annak a családnak, amely önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a havi törlesztõ részletek megfizetésére. 6. Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. jegyzõ Sós János sk. polgármester F E L H Í V Á S A Ceglédi Hírmondó szeptember 22-i számában megjelent pályázati felhívásban melyben az önkormányzat pályázatot hírdetett az iparosított technológia felhasználásával épített lakóépületek enegiatakarékos felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására közétett benyújtási határidõ módosul. A pályázatokat november 30-ig lehet benyújtani Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Bálint Andrea

3 2005. október 20. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal Cegléd Város Önkormányzatának 23/2005.(X. 20.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 18/2001.(V.24.) Ök.rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. -ának (1) bekezdése helyébe (1) Támogatás az alábbi célokra nyújtható: a) Utólagos hõszigetelési munkálatok - nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások és közös fûtött helyiségek 100 %-ában, és a zárófödém teljes felületének (felsõ síkjának) hõszigetelése (hõ- és vízszigetelése, ha az épület lapostetõs szerkezetû), vagy az elsõ fûtött lakószint alatti födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs, stb.) érintkezik, - az épület valamennyi homlokzatának hõszigetelése, - az épület külsõ nyílászáróinak szigetelése és/vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, amennyiben az épület külsõ falszerkezete kielégíti az érvényben lévõ magyar hõtechnikai szabvány elõírásait, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot, - az épület egy, vagy mindkét, külsõ nyílászárókkal nem tagolt végfalának hõszigetelése, a tetõ teljes felületének hõ- és vízszigetelése, vagy az utolsó fûtött lakószint feletti födém (felsõ síkjának) hõszigetelése, ha az épület magastetõs szerkezetû, - az elsõ fûtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik. A fenti a) pont alatt felsorolt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni. b) Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerûsítése - meglévõ központi fûtési berendezések és rendszerek, valamint a hõleadók és a fûtésszabályozók korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, - hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, - épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, fõelosztó berendezés, valamint a lakások mérõórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerû berendezésekre történõ cseréje, - az épület valamennyi felvonójának korszerûsítése, illetve szükség esetén cseréje, - szellõzõ rendszerek felújítása, korszerûsítése. c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévõ utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerûsítése, felújítása - lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerûsítése, felújítása, - lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerûsítése, felújítása, - lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerûsítése, felújítása, - lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerûsítése, felújítása. Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következõ értendõ: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti köterületen már meglévõ járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat, stb. A pályázattal érintett területnek az önkormányzat vagy/ és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie. d) A fenti b) és c) pontban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az a) pontban megjelölt munkálatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák végzésétõl csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hõtechnikai szabványokat. 2. A rendelet 3. -ának (1) bekezdése helyébe (1) A Képviselõ-testület minden évben egy alkalommal pályázatot bocsát ki az 1. -ban megfogalmazott cél érdekében. 3. A rendelet 6. -ának (3) bekezdése helyébe (3) A pályázatoknak a támogatásra pályázatot kiíró állami szervhez történõ felterjesztésérõl, valamint a támogatás mértékérõl a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül a Képviselõ-testület dönt. Cegléd Város Önkormányzatának 24/2005.(X.20.)Ök.rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000.(XII.8.) Ök.rendelet módosításáról 1. A rendelet 1.sz. melléklete 2. pontjának a lakbér mértékére vonatkozó elõírása az alábbiak szerint módosul: A lakbér mértéke (Ft/hó/m2) Komfortfokozat övezeti besorolás övezeti besorolás övezeti besorolás I. II. III. Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás Dr. Balogh Edit sk. jegyzõ 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Sós János sk. polgármester 4. A rendelet 7. -ának (1) bekezdése helyébe (1) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerûsítését az állami pályázatot kiíró minisztérium, vagy miniszter is támogassa. 5. A rendelet 9. -ának (1) bekezdése helyébe (1) A felújítási munkát a pályázó köteles az állami pályázatot kiíró minisztérium, vagy miniszter képviselõjével kötött szerzõdésben foglalt feltételekkel amennyiben az másként nem rendelkezik nyilvános pályázati eljárás keretében meghirdetni. 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr.Balogh Edit sk. Jegyzõ Sós János sk. polgármester

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 20. Az Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld száma: A Nép Ügyvédje segít Önnek! Jogi tanácsért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Segítséget kap beadványok és okiratok szerkesztéséhez, birtokháborítási, lakhatási, hagyatéki, munka- és foglalkoztatási ügyekben, családjogi, szabálysértési, és egyéb kérdésekben. Igazságügyi Minisztérium Nép Ügyvédje Szolgálata Köszönet az 1%-ért A Szent Lõrinc Alapítvány (2700 Cegléd, Vörösmarty tér 1.) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 15-át Alapítványunknak ajánlották fel. A részünkre így átutalt Ft összeget az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelõen használtuk fel. Elsõsorban szociálisan rászorultakat és nagycsaládosokat támogattunk, valamint gyermekek nyári táboroztatására fordítottunk ebbõl az összegbõl. Az Alapítvány adószáma, amelyre a következõ évben is várjuk felajánlásaikat: Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma. A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Cegléd közigazgatási határain belül november 10-tõl december 30-ig arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóik látják el, valamint díjat szednek. Gyógyszertárak ügyeleti rendeje November Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., K rösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., K rösi út 11. F e l h í v á s! A Rendõrkapitány tájékoztatója A közelmúltban elkövetett két típusú telefonos csalássorozatról értesítettek bennünket, ezért kérem, amennyiben bárki hasonlóval találkozik, az alábbiak szerint járjon el: Az elsõ eset a hagyományos, vezetékes telefonokat érinti, amelynél egy automata géphang értesíti a hívást fogadó személyt, hogy egy egzotikus nyaralást nyert, amelynek minden költségét fizetik. Ezután megkérik, hogy nyomja meg a 9-es gombot a további részletekért. Ekkor egy emeltdíjas számra kapcsolnak, amelynek a percdíja 20 angol font. Ezt követõen azonban már hiába szakítjuk meg a hívást azonnal, minimum 5 percet, azaz 100 fontot kiszámláznak. A hívás végén megkérnek, hogy billentyûzzük be a postai irányítószámunkat és a házszámunkat és további két perc múlva tájékoztatnak, hogy mégsem mi vagyunk a szerencsés nyertesek Ez alatt az idõ alatt a hívás díja elérheti a 260 fontot. Mivel a hívások eredete külföldi, a hatóságok és a telefontársaság nem sokat tehet ellene. Az egyetlen, amit tenni lehet hogy AZONNAL MEG KELL SZAKÍTANI A HÍ- VÁST, AMINT EGY ELÕRE FELVETT ÜZENET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, HOGY NYERTÜNK VALAMIT! Egyéb variációk is elõfordulhatnak, ezért minden hasonló esetben így járjunk el! A második eset a mobiltelefonokkal kapcsolatos. Nem fogadott hívásként a es szám jelenik meg Az utolsó négy szám változhat, de az elsõ négy ugyanez marad. A szám visszahívása 50 font/percbe kerül.

5 2005. október 20. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévõ Ceglédi 67/2 hrszú és valóságban 2700 Cegléd, Gubody u. 17. szám alatti ingatlan-együttesbõl 25 m2 alapterületû helyiséget versenyeztetés útján bérbe adja a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett állapotban. Az versenyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisházasságkötõ terem. Versenyeztetés ideje: november 07. délelõtt 10 óra. A kikiáltási ár: 7.647,-Ft/m2/év + ÁFA (15.931,-Ft/hó + ÁFA) A licit lépcsõ: 500,-Ft/m2/év A versenyeztetésen való részvétel feltételei: A pályázónak november 02-ig a jelentkezését a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában kell leadnia. A jelentkezésnek tartalmaznia kell, ha a pályázó - magán személy akkor a nevét, személyi adatait, lakáscímét, - gazdasági társaság, akkor érvényes, a versenyeztetés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén a versenyeztetés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói igazolványt. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (az I. emelet 31. szoba, telefon: ) elõre egyeztetett idõpontban. A pályázati biztosíték a kikiáltási ár háromszorosa: ,-Ft + ÁFA = ,-Ft. Ezen összeget az eljárás megkezdése elõtt (2005. november 07. de. 10 óra) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az eljárás kezdõ idõpontjában a versenyeztetõnek be kell mutatni. Pályázni meghatalmazott képviselõ útján is lehet. A pályázó azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az eljárás idõpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy - a bérelni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tudomásul vette a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat, azoknak magát aláveti, - Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, Hirdetmények - tudomásul vette, hogy saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez szükséges engedélyeket. A bérleti szerzõdés megkötésének és a bérleti jogviszony kezdetének legkésõbbi idõpontja: november 30-a, illetve december 1-je. A pályázati biztosíték beszámít a fizetendõ bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig a pályázat nyertese hibájából nem jön létre, akkor a biztosítékot elveszíti és a versenyeztetés eredménytelennek minõsül. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázatot ír ki a tulajdonában álló ingatlanok hasznosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd Kossuth tér 1. A pályázat tárgyát képezõ ingatlanok meghatározása: 1. ceglédi 104 hrsz-ú m2 alapterületû ingatlan /korábban üzletház, mûhely/ 9.443/ tulajdoni hányada, 2. ceglédi 105 hrsz-ú m2 alapterületû ingatlan / korábban napközi otthon/ 1/ 1 tulajdoni hányada. Az 1. pontban leírt ingatlan társasház, amely az alábbi, a kiíró tulajdonában álló, üzlethelyiségeket tartalmazó albetétekbõl áll. 104/A/2 635 m2 104/A/3 50 m2 104/A/4 140 m2 104/A/5 104 m2 A 104/A/1 albetét magántulajdonú lakás. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlat tételekor ajánlattevõnek ajánlatában ki kell térnie a magántulajdonú albetét kezelésére vonatkozó elképzeléseire is. Az ingatlanok Cegléd város központjában, a városközpontot a vasútállomással összekötõ Rákóczi út mellett helyezkednek el. 2./ A pályázat célja, jellege: A kiíró ajánlatokat vár a pályázat tárgyát képezõ ingatlanok, - a szomszédságukban található további ingatlanok szükség szerinti bevonásával történõ hasznosítására, az ingatlanok által elfoglalt épületegyüttes felhasználásával vagy bontásával. A hasznosítási ajánlatok egyaránt vonatkozhatnak a kiíró tulajdonában álló ingatlanok megvásárlására, vagy közös fejlesztés keretében történõ hasznosításra. A pályázatot benyújtók ajánlatukban részletesen térjenek ki a tervezett hasznosítás formájára, a területen megvalósítandó fejlesztés tartalmára és jellegére. Lehetõség szerint látványtervek, szemléltetõ anyagok mellékletével tegyék ajánlatukat vizuálisan is megítélhetõvé. A pályázat kétfordulós. A második fordulóba azok a pályázók jutnak, amelyek a kiíró számára is elfogadható fejlesztési javaslatot nyújtanak be. A második forduló során az elsõ fordulóból bejutott pályázók közül a gazdaságilag legelõnyösebb pályázat kiválasztása történik meg. A pályázóknak ebben a fordulóban lehetõségük lesz ajánlatuk pénzügyi részének módosítására tárgyalásos eljárás keretében. 3./ A pályázat tárgyát képezõ ingatlanok részletes ismertetõje a területre vonatkozó építési elõírások, a pályázati eljárás részletes szabályai pályázati tájékoztató formájában átvehetõk Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Irodáján / 2700 Cegléd Kossuth tér 1./ ,- Ft + ÁFA térítési díj ellenében. A pályázatra érvényes ajánlat benyújtásának feltétele a tájékoztató megvásárlása. 4./ Az ajánlatok benyújtásának módja, helye: A pályázati ajánlatokat zárt borítékban név megjelölésével november 30-ig kell benyújtani a fenti címre személyesen, vagy postai úton. 5./ Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: 60 nap. 6./ A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ a fenti címen munkanapokon, valamint az es telefonszámon Hornyák Imre fõmunkatárstól. 7./ Pályázati biztosíték: A második fordulóba jutott pályázók ,- /azaz ötmillió/ forint pályázati biztosítékot kötelesek befizetni a kiíró pénztárába, vagy egyszámlájára. A pályázati biztosíték a pályázat nyertese számára beszámításra, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követõ öt napon belül visszafizetésre kerül. 8./ A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot akár indoklás nélkül is eredménytelennek minõsítse.

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 20. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata árverés útján történõ értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezõ 171/A/5 hrsz-ú, Cegléd, Kossuth F. u. 12. sz. alatt található ingatlanát, mely a tulajdoni lap szerint 56 m2 alapterületû, két szobás, komfortnélküli társasházi lakás a hozzá tartozó 1030/ tulajdoni hányaddal együtt. A lakás kikiáltási ára: Ft A lakás megtekintésének idõpontja: november 3. (csütörtök) 10 óra Az árverés helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kisterem, november óra, Az árverési elõleg befizetésének helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Pénztár, november 7. 9:00 9:45-ig. Az árverésen való részvétel feltételei: 1.) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt idõpontig árverési elõlegként a kikiáltási ár 10 %-át letétbe helyezte. 2.) Az árverési vevõ letétje a vételárba beszámításra, a többi letevõnek az elõleg az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. 3.) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. 4.) Az ajánlattevõnek az árverés megkezdése elõtt be kell mutatni: - személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, - az árverési elõleg letétbe helyezésének igazolását, - meghatalmazást, amennyiben az árverése való részvételre meghatalmazott útján kerül sor. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a árverési elõleg letétbe helyezésre került, és nyertessé nyilvánítása esetén az árverezõ kizárólag vele köti meg az adásvételi szerzõdést. Az árverés során a licitlépcsõ Ft. Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat 30 napon belül megfizetni, illetve átutalni. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére a fentiek szerint nem kerül sor, az árverési vevõ a letétbe helyezett elõleget elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az árverést - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévõ 2700 Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. szám alatti ingatlan-együttesbõl 70 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiséget árverés útján bérbe adja, a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett állapotban. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: november 7. ( hétfõ) délelõtt 10 óra. A árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerzõdés megkötésének várható legkésõbbi idõpontja: november 30-a. A bérleti jogviszony kezdõ napja: december 1-je. A kikiáltási ár: Ft/m2/év + 25 % ÁFA ( Ft/hó + 25% ÁFA) A licit lépcsõ: 250,-Ft/m2/év Az árverésre jelentkezés legkésõbbi idõpontja: november 03. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverezõ, ha - magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, - gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (az I. emelet 25. szoba, telefon: 53 / ) elõre egyeztetett idõpontban. Árverési elõleg a kikiáltási ár háromszorosa: Ft + 25 % ÁFA = Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése elõtt ( de. 9,30 óra ) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az árverés kezdõ idõpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselõ útján is lehet. Az árverezõ azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés idõpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy - az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, - Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, - saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendõ bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverezõ a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. A helyiség megtekintésének egyeztetése 53/ telefonszámon. T á j é k o z t a t ó A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány, mint kiemelkedõen közhasznú szervezet köszönettel tájékoztatja mindazokat, akik a évi személyi jövedelem adójuk 1 %-át a Közalapítvány céljainak a megvalósítására ajánlották fel. Az APEH által átutalt ,-Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban megjelölt célra használta fel. Az alapítvány adószáma: Számlaszáma: BB Rt Várjuk a jövõben is felajánlásaikat. Közalapítvány Kuratóriuma A Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány Ceglédi Támogató Szolgálata az III. Szociális törvény alapján Rendelkezésére áll: személyi segítõ és szállító szolgálatával minden mozgás, látás, hallássérült, egyéb (autista), életvitelükben akadályoztatva lévõ fogyatékos ember számára. Várjuk leendõ és régi ellátottjaink igénybejelentését a 06/53/ , 06/ 53/ telefonokon, hétfõtõlpéntekig óra között, vagy személyesen a szolgálatvezetõnél. Címünk: MOHA Ceglédi Támogató szolgálata 2700 Cegléd, Õsz u. 13. sz. Nyerges József MOHA Alapítvány elnöke

7 2005. október 20. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács - kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt, ebbõl felépítmény 11,6 - MFt, telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévõ, 5707/ 17 hrsz-ú 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telek jelentõs feltöltést igényel, beépíthetõsége 30%-os. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Külsõ-Körösi úton lévõ korábban hajléktalan szállóként - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületbõl álló ingatlanát. Az épületek fûtése a kiépített központi fûtési rendszerrel - hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 25 % ÁFA 4./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft, ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA, telekár Ft 5./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 6./ Cegléden a Kõrösi úton - az Új köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: november 7. ( hétfõ de: 10,00 óra) Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: november 7.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévõ Ceglédi 946/A/57 hrsz-ú és valóságban 2700 Cegléd, Jászberényi út szám alatti 15. számú, 17 m2 alapterületû gépkocsi tárolót árverés útján bérbe adja a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett állapotban. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: november 7. (hétfõ) délelõtt 10 óra. A árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerzõdés megkötésének várható legkésõbbi idõpontja: november 30-a. A bérleti jogviszony kezdõ napja: december 1-je. A kikiáltási ár: 5.000,-Ft/m2/év + ÁFA ( Ft/hó + ÁFA) A licit lépcsõ: 100,-Ft/m2/év Az árverésre jelentkezés legkésõbbi idõpontja: november 03-a. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverezõ, ha - magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, - gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (fsz. 11. szoba, telefon: ) elõre egyeztetett idõpontban. Árverési elõleg a kikiáltási ár háromszorosa: ,-Ft + ÁFA = ,-Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése elõtt ( de. 9:30-ig) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az árverés kezdõ idõpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselõ útján is lehet. Az árverezõ azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés idõpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy - az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, - Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, - saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendõ bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverezõ a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az árverést - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse.

8 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 20. T Á J É K O Z T A T Ó A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) november 1-jén történõ hatálybalépésérõl és fontosabb rendelkezéseirõl (II. rész) A tanú is az eljárás fontos szereplõje lehet, egy újdonság a védett tanú fogalma. A közigazgatási eljárás során a védett tanú személyazonosító adatait zártan kell kezelni, ha valószínûsíthetõ, hogy tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Gondoskodni kell arról is, hogy a védett tanú és az eljárás egyéb résztvevõi ne találkozhassanak, ezért például a tanú meghallgatásán nem lehet jelen más. Az ügyféli jogokhoz tartozik az is, hogy ha az eljárás bármely résztvevõje által használt idegen nyelvet az ügyintézõ nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. Siket, vagy siket-néma esetében jeltolmácsot kötelezõ alkalmazni. Az eljárás vétkes akadályozásának esetén többször is megismételhetõ - eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként Ft, legmagasabb összege természetes személynél Ft, jogi személynél (szervezetnél) 1 millió Ft. A bírság mérsékelhetõ, valamint a visszavonására is lehetõség van, amennyiben az ügyfél utóbb mégis eleget tesz kötelezettségének. A bírság mellett a hatóság kötelezheti a felmerült többletköltség megfizetésére is az eljárást jogellenesen akadályozó ügyfelet. Nagyszámú ügyfelet érintõ eljárásban új intézmény a közmeghallgatás, melyet vagy jogszabály elõírása, vagy a hatóság erre irányuló szándéka esetén meg kell tartani. Helyérõl és idejérõl általában hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján kell tájékoztatást adni. Ugyancsak az ügyfelek mellérendeltségi pozícióját erõsíti az egyezségi kísérlet az ellenérdekû ügyfelek között, melyet, ha eredményre vezet, a hatóság határozatba foglal és jóváhagy. Az ügyfeleket továbbra is terheli az együttmûködési kötelezettség. Elõfordul, hogy valaki szándéka ellenére is elmulaszt egy határnapot, határidõt. Ilyen esetekben nyílik lehetõség az ún. igazolási kérelem elõterjesztésére, melyrõl az a hatóság dönt, ahol a mulasztás történt. Fontos ügyféli jog, hogy betekinthet az eljárás irataiba, személyesen, vagy írásban meghatalmazott képviselõje útján. Kérhet másolatot, vagy kivonatot is, vagy készíthet ilyet. Ugyanakkor az ügyfél konkrét megjelöléssel kérheti az ellenérdekû ügyfél iratbetekintési jogának kizárását személyes adatai, üzleti, vagy méltányolható magánérdekei védelmében. A törvény pontosan szabályozza, hogy mibe nem tekinthet be az ügyfél, továbbá meghatározza a hatósági határozatok körét, amelyek közérdekûek és így bárki megismerheti. Új elem és lehetõség a korábban nem értesített ügyfél számára a bizonyítékok ismertetése az eljárás befejezését követõ 5 napon belül, melyre szintén 5 napon belül észrevételt tehet, nyilatkozatot, vagy bizonyítási indítványt terjeszthet elõ. Fontos újítás, hogy a bírósági eljáráshoz hasonlóan itt is megjelenik a döntések kétfajta elnevezése. Az egyik az érdemi döntés neve: a határozat, a másik, az eljárási kérdésekben hozott döntés neve: a hatósági végzés. Amint arról már volt szó, a hatóság határozatba foglalja és jóváhagyja az egyezséget meghatározott elõfeltételek teljesülése esetén. Vadonatúj intézmény a hatósági szerzõdés. Ha a jogszabály lehetõvé teszi, az I. fokon eljáró hatóság a hatáskörébe tartozó ügy közérdek és ügyfél szempontjából kedvezõ elõnyös rendezése érdekében határozat helyett az ügyféllel hatósági szerzõdést köthet. A határozatot az ügyféllel és mindazokkal közölni kell, akikre nézve jogot, vagy kötelezettséget állapít meg, illetve az eljárásban részt vett szakhatósággal, más hatósággal, vagy állami szervvel. A döntés közlésének az a nap számít, amelyen kézbesítették, vagy szóban távközlési eszköz útján, illetve elektronikus úton azt közölték, hirdetmény esetén a kifüggesztést követõ 15. nap a közlés napja. Ha a címzett vagy meghatalmazottja az átvételt megtagadja, az irat a sikertelen kézbesítés napján kézbesítettnek tekintendõ. Ha az irat nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendõ. Ez az ún. kézbesítési vélelem, mely megdönthetõ a vélelem beálltától számított 15 napon, de legkésõbb 6 hónapos jogvesztõ határidõn belül. A törvény a korábbihoz képest részletesebben szabályozza a hatósági ellenõrzés fogalmát, azok lehetséges formáit és a lebonyolítás módját. A hatóság ellenõrizni köteles a jogszabályok betartását, valamint a hatósági határozatban foglaltak teljesítését. Ennek során kérhet az ügyféltõl adatszolgáltatást, iratok bemutatását, tájékoztatást, illetve tarthat helyszíni ellenõrzést, mindezt az ügyfél munkájának, tevékenységének akadályozása nélkül. Az ellenõrzési jogosultságot igazolni és az ügyfelet kellõ idõben értesíteni kell. Ha az ellenõrzés megállapítja, hogy a jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt elõírásokat az ügyfél megsértette, határidõ tûzésével, jogkövetkezményre történõ figyelmeztetéssel felszólítja a jogszabálysértés megszüntetésére, ugyanebbõl a célból hivatalból megindítja az eljárást, megkeresi a megfelelõ hatóságot, illetve szabálysértési, büntetõ, polgári, vagy egyéb eljárást kezdeményez. A határozatok ellen önálló jogorvoslatnak van helye, végzés ellen pedig akkor, ha erre törvény ad lehetõséget. A jogorvoslati eljárás lefolytatására az ügyfél, továbbá a rendelkezõ rész által érintett személy kérelme alapján kerül sor. Az ügyfél 4 fajta jogorvoslati eljárást indíthat, természetesen mindegyiket a maga idejében, ezek a következõk: fellebbezési eljárás, bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás (új!), méltányossági eljárás (új!). Hivatalból kerül sor a döntés felülvizsgálatára 4 esetben: saját hatáskörben indított eljárásban, felügyeleti eljárásban, alkotmánybírósági határozat illetve ügyészi óvás alapján. Fellebbezni ügyféli jog, és az I. fokú határozat ellen lehet, bármely okból, ha a döntést sérelmesnek tartja. A végzés megtámadható a határozat elleni fellebbezésben, továbbá ha az önálló fellebbezést a törvény engedi. A fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van, kivéve ha a hatóság azonnal végrehajthatónak nyilvánította, pl. életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet megelõzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében. Ha a döntés jogszabálysértõnek minõsül, az eljáró hatóság saját döntését módosítja, vagy visszavonja. Megteheti ezt akkor is, ha a döntés nem volt jogszabálysértõ, feltéve, hogy a kérelemben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekû fél. A másodfokon eljáró szerv a fellebbezés alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, vagy a döntés megsemmisítése mellett az elsõfokú szervet új eljárásra uta-

9 2005. október 20. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9. oldal (folyt. a 8. oldalról) sítja. A másodfokú döntést a fellebbezõvel és mindazokkal közölni kell, akik az elsõfokú döntést megkapták és változatlan maradt a szabályozás. A közlésrõl az I fokú hatóság gondoskodik. Az új szabályozás szerint a másodfokon hozott határozat jogerõs és végrehajtható. Jelenleg végrehajtani csak a bírósági felülvizsgálatot követõen lehet, kivéve az azonnali végrehajthatóság esetét. Az ügyfél 30 napon belül kérheti a jogerõs határozat felülvizsgálatát az illetékes bíróságtól keresettel, ha fellebbezési jogát kimerítette, vagy a törvény a fellebbezést kizárta. Az ügyfél a keresetlevélben kérheti a végrehajtás felfüggesztését. A bíróság jogszabálysértés esetén a döntést hatályon kívül helyezi és a hatóságot szükség esetén új eljárásra kötelezi.a hatóság az új eljárásban a bíróság döntése szerint köteles eljárni. Ha az ügyfélnek a határozat jogerõre emelkedését követõen jutott olyan lényeges tény, adat vagy bármiféle bizonyíték a tudomására, amely már a határozat meghozatala elõtt is megvolt, akkor 15 napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, ha az új ismeretek szerint kedvezõbb határozat várható. Az újrafelvételi kérelmet az elsõ fokon eljáró hatóság bírálja el. Az ügyfél kérheti a nem jogszabálysértõ jogerõs határozat módosítását, vagy visszavonását, ha annak végrehajtása a határozat után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz és a végrehajtási eljárásban nincs lehetõség méltányosság gyakorlására, feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki, nincs ellenérdekû fél, vagy ha van, ehhez hozzájárul, nem sért közérdeket, és a jogerõ óta egy év, vagy a teljesítési határidõ még nem telt el. A nem jogerõs, vagy bíróság által el nem bírált jogszabálysértõ határozat hivatalból módosítható vagy visszavonható, általában csak egy ízben és egy éven belül. Ismételt intézkedésre van lehetõség alkotmánybírósági határozat, vagy ügyészi óvás alapján január 1-tõl a végrehajtás szervezeti háttere és tartalma jelentõsen megváltozik. Létrejön a közigazgatási végrehajtó szolgálat, addig azonban a végrehajtás továbbra is az elsõfokú hatóság feladata marad, amit végzéssel rendel el. Jegyzõi Iroda TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjasok távhõszolgáltatási támogatásáról A 212/2005.(X. 5.) Korm. rendelet alapján a támogatás folyósítása a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél benyújtandó kérelemre történik. A október 1-jétõl szeptember 30-ig terjedõ teljes idõszakra vonatkozó kérelem benyújtásának határideje: október 30., a támogatás összege: október 1. és március 31. között: Ft/hó, április 1. és szeptember 30. között: Ft/hó. A október 30-át követõen benyújtott kérelem esetén a benyújtást követõ hónap 1. napjától jár a támogatás. A távhõszolgáltatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. Támogatásra jogosultak azok a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személyek, ideértve a rokkantsági nyugdíjasokat és a rokkantsági járadékosokat, akiknél a következõ feltételek együttesen fennállnak: 1. a távhõszolgáltatási díjat mint díjfizetõk - közvetlenül a távhõszolgáltatónak fizetik; 2. a díjfizetés alapjául szolgáló ingatlanban tulajdonjoggal, bérleti joggal, használati joggal vagy haszonélvezeti joggal rendelkeznek, és az ingatlanban életvitelszerûen tartózkodnak; 3. a háztartásban együtt élõ személyek jövedelmének együttes, egy fõre jutó összege a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát egyszemélyes háztartás esetén (jelenleg: Ft), a kétszeresét két- és többszemélyes háztartás esetén (jelenleg: Ft). A kérelemnek tartalmaznia kell: 1. az igénylõ nevét, születési helyét és idejét, nyugdíjfolyósító törzsszámát, TAJszámát, lakóhelyét; 2. az ingatlan használatának jogcímét; 3. a távhõszolgáltatási számlát kibocsátó megnevezését, címét; 4. a kérelem benyújtásának helyét és idõpontját; 5. az igénylõ nyilatkozatát arról, hogy a. a díjfizetési kötelezettség õt terheli; b. egyedülálló esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát; c. nem egyedülálló esetén a háztartásban együtt élõk egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének kétszeresét; d. a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek; e. az elbíráláshoz szükséges adatkezeléshez hozzájárul. A kérelemhez mellékelni kell: - az elõzõ havi távhõszolgáltatási számla másolatát; - a nyugellátás(ok) és nyugdíjszerû ellátás(ok) és a háztartásban együtt élõ személyek egyéb jövedelmének összegszerûségét igazoló bizonylat másolatát (pl. nyugdíjszelvény, banki bizonylat, kereseti igazolás, stb.) A jogosultak a támogatást elsõ alkalommal decemberében kapják meg október 1. napjáig visszamenõleg. Ezt követõen a havi nyugdíjjal egyidejûleg a támogatás összegének külön feltüntetésével folyósítják a jogosultak részére a nyugdíjfolyósító szervek. A jogosultsági feltételekben történõ változást a jogosult 15 napon belül köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzõnél bejelenteni. Ügyfélszolgálati Iroda PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA Cegléd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók (A típus) illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok (B típus) számára. A pályázati dokumentáció (Pályázati kiírás, Pályázati ûrlap, Útmutató, Igazolás) a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában vehetõ át, vagy letölthetõ a Internet címrõl. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em. 39.) írásban, a pályázati ûrlapon és kötelezõ mellékleteivel, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje október 31.

10 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 10. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ október 20. Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.),17-18 óra között a Kaszinóban. 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri HivatalI. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. Tájékoztató a november havi vásárok idõpontjairól Abony november 05. szombat OÁV november 27. vasárnap OÁKV Albertirsa november 20. vasárnap OÁKV Dabas november 13. vasárnap OÁKV Fülöpszállás november 26. szombat OÁKV Jászberény november 12. szombat OÁKV Lajosmizse november 06. vasárnap OÁKV Ónod november 03. csütörtök OÁKV Tiszakécske november 20. vasárnap OÁKV Törtel november 13. vasárnap OÁKV Tura november 02. szerda OÁKV 1. sz. alatt. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát.. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

Árverés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke utca 65. II. emeleti tanácsterem. Lakások. Közös költség Ft/hó.

Árverés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 1131 Budapest, Béke utca 65. II. emeleti tanácsterem. Lakások. Közös költség Ft/hó. Lakások 1089 Budapest, Kőris utca 5/B 1. lh. II. 25. 1. 2015. október 13. (kedd) 8.30-9.00 1139 Budapest, Fiastyúk utca 55. I. lh. IV. 1. 2. 2015. október 13. (kedd) 9.45-10.05 1131 Budapest, Hajdú köz

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 15. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. október 27. Félidőben Két évvel ezelőtt október 10-én tette le az esküt a város

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére

Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Pályázat - Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér üzemeltetésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-Andráshida repülőtér 2014. május 1-től 2015. december

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő

Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Eladó ingatlan - Zárda utcai orvosi rendelő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Eladó önkormányzati ingatlan

Eladó önkormányzati ingatlan Eladó önkormányzati ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: 1.) Cím (Zalaegerszeg) 17656 hrsz Erzsébethegy u. 46. Megnevezés

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 5..), mint a(z) Gépjárműjavító és Ingatlanhasznosító

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület, Semmelweis u. 9. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24247/0/A/6, 24247/0/A/9, 24247/0/A/13)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIX. évf. 8. szám 2010. AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 PÁTYI KURÍR HIRDETMÉNY A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/G. (5) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Ajánlatkérő BFVK Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A), a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. 2. Pályázat jellege: Nyílt pályázat 3. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú 4277 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti, N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 50. szám alatti, 27493 hrsz-ú, 977 m² területű, és a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 191/2005.(VII.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 191/2005.(VII.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 191/2005.(VII.27.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Rákóczi u. 104. szám alatti ingatlan hajléktalanok rehabilitációs otthona, valamint nappali melegedő

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-5/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 69/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozata ingatlanok értékesítéséről:

Részletesebben

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő, jelen pályázati kiírás 3. számú mellékletében felsorolt nem lakás célú helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T az Önkormányzat tulajdonát képező, 1135 Budapest, Jász utca 91. szám alatt 2014-ben átadásra kerülő passzívházban lévő, 2014.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) VIFA Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.., levelezési cím: 1071 Budapest, Damjanich utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan 624/1000 tulajdoni hányadának kikiáltási ára: 8.531.000 Ft. Pályázati feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. szeptember 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Cég-Révész Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) VIDOR Ipari Park Kft. f.a

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI

PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK PÁLYÁZATOT ÍR KI PÁLYÁZATI KIÍRÁS VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, JUTASI ÚT 2. SZÁM ALATTI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK MELLETT TALÁLHATÓ VEGYESPIAC ELÁRUSÍTÓ HELYEK SZOMBATI NAPRA SZÓLÓ BÉRLETÉRE

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakótelkek nyilvános pályázati felhívásáról szóló döntés meghozatala Előadó:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 4300 Nyírbátor Szabadság tér 22. 2527/1/A/2-hrsz. 2527/1/A/3-hrsz. 2527/1/A/9-hrsz. 2527/1/A/10-hrsz. Üzletek, iroda komplexum megnevezésű ingatlan elidegenítésére RÉSZLETES

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) WEST

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan

Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Eladó-kiadó önkormányzati ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni, illetve bérbe adni (5 éves határozott időre, a bérleti szerződés aláírásától

Részletesebben