Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS"

Átírás

1 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2006. (V. 10.) Ör. rendelet a évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör. rendeletének módosításáról 11/2006. (V. 10.) Ör. rendelet az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendelet OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29/2006. (IV. 11.) Kt. határozat döntés a napirendekről 30/2006. (IV. 11.) Kt. határozat a két ülés között történ fontosabb eseményekről 31/2006. (IV. 11.) Kt. határozat a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt öt éves tevékenységéről 32/2006. (IV. 11.) Kt. határozat a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának megválasztásáról 33/2006. (IV. 25.) Kt. határozat döntés a napirendekről 34/2006. (IV. 25.) Kt. határozat a két ülés között történ fontosabb eseményekről 35/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 36/2006. (IV. 25.) Kt. határozat az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos korszerűsítéséről, felújításáról és a lakóépületek környezete felújításáról 37/2006. (IV. 25.) Kt. határozat társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálásáról 38/2006. (IV. 25.) Kt. határozat sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálásáról 39/2006. (IV. 25.) Kt. határozat az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 40/2006. (IV. 25.) Kt. határozat a József Attila Általános Iskola pedagógia programjának és helyi tantervének felülvizsgálatáról, módosításáról 41/2006. (IV. 25.) Kt. határozat a Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt öt éves tevékenységéről 42/2006. (IV. 25.) Kt. határozat vagyonértékesítésről

2 Oroszlány Város Önkormányzatának 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban kapott felhatalmazás alapján a évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót EFt bevétellel EFt kiadással jóváhagyja. (2) A polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként az 1. számú és 3. számú mellékletekben, kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként a 2. számú és az 5.a 5.e számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 4. számú, kiadásait a 6. számú mellékletnek megfelelően, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben hagyja jóvá. 2. (1) A felhalmozási kiadásokat intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben a 7. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését intézményenkénti és célonkénti részletezésben a 8. számú melléklet szerint elfogadja. (3) Az önkormányzat évi adósságszolgálatát a 9. számú, a hitelállomány alakulását a 9.a számú, az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségek állományát a 9. b számú melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését a 10. számú, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 13.b számú, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 13.c számú mellékletek szerint tudomásul veszi. 4. (1) A helyi önkormányzat évi intézményfinanszírozásának alakulását a 11. számú melléklet, az önkormányzati támogatások alakulását a 11.a számú melléklet szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 12. számú, Oroszlány Város évi Egyszerűsített mérlegét a 13. számú, az önkormányzat december 31-i eszközeinek értékét a 13.a számú melléklet szerint jóváhagyja. (3) Oroszlány város évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja. A évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt EFt összeggel jóváhagyja. (4) Az önkormányzat hivatala és intézményei által 2005-ben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót a 15. számú melléklet szerint elfogadja.

3 3 (5) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja. (6) A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja. (7) Az önkormányzat hivatala és intézményei évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 18. számú melléklet szerint jóváhagyja. (8) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a csatolt Az önkormányzat ingatlanvagyon leltára december 31-én dokumentáció alapján elfogadja. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Oroszlány, április 25. Dr. Judi Erzsébet jegyző Rajnai Gábor polgármester

4 Oroszlány Város Önkormányzatának 10/2006. (V. 10.) Ör. rendelete évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör. rendeletének módosításáról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65., valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III.1.) Ör. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet II. A évi költségvetés végrehajtási szabályai fejezete a következő címmel és 9/A. -sal egészül ki: 9/A. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolások alapján: a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege elvonásra kerül, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni; b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozásainak tárgyévi teljesítésére kizárólag önkormányzati többlet-bevétel rendelkezésre állása esetén kerülhet sor; c) az a)-b) pontokban foglalt pénzeszközök felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor. (2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján: a) a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján visszaigényelt és nettó módon elszámolt normatívák összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni; b) a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján fizetendő normatívák összege elvonásra kerül, melyet fenntartó köteles általános tartalékba helyezni; c) az a)-b) pontokban foglalt pénzeszközök felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor. (3) A évi informatikai eszközbeszerzéshez kapcsolódó normatíva előirányzatával az érintett intézmények költségvetését csökkenteni kell, mellyel azonos összegben a fenntartó költségvetését a teljesítéshez kapcsolódó előirányzatokkal növelni kell. 2. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit először a évi pénzmaradvány felhasználására kell alkalmazni. (2) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt e rendelkezésnek az Oroszlány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III.1.) Ör. rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalására. Oroszlány, április 25. Dr. Judi Erzsébet jegyző Rajnai Gábor polgármester

5 Oroszlány Város Önkormányzatának 11/2006. (V. 10.) Ör. rendelete az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X.6.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak azon lakóközösségeire terjed ki, ahol a lakóépület legalább négy lakást tartalmaz. 2. A R. 1. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (4) Oroszlány Város Önkormányzata az éves költségvetésében jóváhagyott keretösszeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására és a lakóépületek környezetének felújítására. Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségnek az 1/3-át, és lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az állam az önkormányzat által benyújtott pályázat útján támogassa. Az önkormányzati támogatás összege nem haladhatja meg az állami támogatás összegét. (5) Az önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott támogatást kiegészíti a központi költségvetésből elnyert állami támogatás mértékével. Az állami támogatás mértéke a nyertes pályázatban szereplő elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. 3. A R. 2. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A pályázatot kettő példányban (egy eredeti, egy másolat), zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Városfenntartási Osztályán kell leadni. 4. A R. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság havonta bírálja el a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe vételével. (2) A pályázat elbírálásáról a döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség. 5.

6 6 A R. 4. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. (4) bekezdésében meghatározott, elkülönített keretösszeg felosztása az önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik. A pályázati felhívást a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza, amely az állami támogatásra évente kiírásra kerülő pályázat feltételeinek megfelelően készül, összhangban az önkormányzat lakóépület-felújítási programjával. (2) A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor azok megfizetésére a lakóközösség köteles, az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami és önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. (3) A támogatás folyósítása a készültségi fokkal és a vállalt támogatással arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik. (4) A pályázaton kizárólag azok a lakóközösségek vehetnek részt, akik vállalják a beruházás támogatásból nem fedezhető költségeinek biztosítását saját erőként. Záró rendelkezések 6. E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 3. (4) bekezdése hatályát veszti. Oroszlány, április 25. Dr. Judi Erzsébet jegyző Rajnai Gábor polgármester

7 1. számú függelék Pályázati felhívás Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatására Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2004. (X. 6.) Ör. rendelete alapján a következő feltételek szerint: I. A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszerének, berendezéseinek, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintendő a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológiával épült lakóépület. A támogatás tárgya csak teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész lehet. (a továbbiakban együtt: épület) A pályázat révén támogatás az épületek energiamegtakarítást eredményező felújítása és az épületek környezetének korszerűsítése, felújítása során elvégezhető alábbi munkálatokra igényelhető: a) Utólagos hőszigetelési feladatok 1. Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése (hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 2. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti, illetve a pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat 2, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése. 5. Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése. 6. Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. A fenti I. bekezdés a) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni. 1 Csak panelhézag tömítésre nem lehet pályázatot benyújtani! 2 A pályázathoz mellékelni kell a vonatkozó hőtechnikai előírásoknak való megfelelőséget igazoló hőtechnikai számítást. 3 Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintő cseréje már korábban, e pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képező -, nyílászárók cseréjére is lehet pályázatot benyújtani.

8 8 b) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energiamegtakarítást eredményező) felújítása 4, 1. Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint a hőleadók és a fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. Nem támogatható a távfűtőművek tulajdonában lévő berendezések korszerűsítése, cseréje. 2. Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje. 3. Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje. 4. Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve szükség esetén cseréje. 5. Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése. 6. Épületgépészet 6.1. A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztásszabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása: a) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő cseréje; b) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése; c) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül: ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; cb) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 6.2 A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése. A I. b) 6.2 pontban felsorolt munkálatokat csak a I. b) 6.1 pontban jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók. Kizárólag az I. b) 6. pontban felsorolt munkálatokra közvetlenül az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz nyújthatnak be önálló pályázatot a társasházak és lakásszövetkezetek, amennyiben önálló adószámmal rendelkeznek. c) Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása, abban az esetben, ha az épület hőszigetelése az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelel Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása. 2. Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása. 3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása. 4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása. Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévő járdákat, közutakat, 4 A lakásokban lévő energiamegtakarítást nem eredményező gépészeti berendezési tárgyak cseréjéhez, korszerűsítéséhez állami támogatás nem nyújtható. 5 Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész (több szekciós épület) megfelel. Csak meglévő járdák, utak, parkok, játszóterek és parkolók korszerűsítése, felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl. a parkok, a játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, valamint az utak és pakolók burkolatának cseréje.

9 9 parkokat, játszótereket, parkolókat (stb.). A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie. A fenti I. bekezdés b) és c) pont alatt felsorolt, arab számokkal jelölt pontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is - lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni. A program megvalósítása során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME tanúsítvánnyal kell rendelkezni. II. A pályázók köre: Oroszlány város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épület társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak azon lakóközösségei pályázhatnak, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz. Nem nyújthat be pályázatot, akinek 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van. III. Pályázati feltételek: A pályáztatási eljárás Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparosított technológiával épület lakóépületek engergiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X.6.) Ör. sz. rendeletében foglaltak szerint történik. A pályázónak minden a pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. Megkezdett beruházásnak minősül a 12/2001. (I. 31.) Korm. Rendelet 39. (6) bekezdés szerinti beruházás. Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakóépület engergiatakarékos felújításához, korszerűsítéséhez, amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek, és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét. Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek kimutatható energiamegtakarítást, kivéve a I. bekezdés c) pont alatti munkák (lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése). Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. A támogatás tárgya az a), b) és c) pontok esetében csak teljes épület, dilatációval határolt épületrész vagy a b) pont esetében teljes önálló fűtési egység lehet. Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be függetlenül a pályázat formájától. IV. A pályázattal elnyerhető támogatás: Oroszlány Város Önkormányzata az éves költségvetésében jóváhagyott keretösszeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására és a lakóépületek környezetének felújítására. Az önkormányzati támogatás nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségnek az 1/3-át, és lakásonként legfeljebb ,- Ft lehet. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az állam az önkormányzat által benyújtott pályázat útján támogassa. Az önkormányzati támogatás összege nem haladhatja meg az állami támogatás összegét.

10 10 Az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosított támogatást kiegészíti a központi költségvetésből elnyert állami támogatás mértékével. Az állami támogatás mértéke a nyertes pályázatban szereplő elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb ,- Ft. A pályázaton kizárólag azok a lakóközösségek vehetnek részt, akik vállalják a beruházás támogatásból nem fedezhető költségeinek biztosítását saját erőként. Teljes felújítási költség: mindazon pénzben kifizetendő költség és ráfordítás az általános forgalmi adóval együtt, amely a pályázat elkészítéséhez, a közbeszerzési eljárás lebonyolításához, a pályázat szerinti beruházás és a pályázat szerinti beruházással egyidőben elvégezni tervezett valamennyi további munka elvégzéséhez, a kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzéséhez, valamint a beruházás műszaki átadás-átvételhez kapcsolódik. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: A teljes bekerülési költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség jellemzően az alábbiakat tartalmazhatja: 1. a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban 6 a pályázó, vagy a lakástulajdonosok által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői, engedélyezési, költségeket, beleértve a pályázat elkészítésének költségeit is; 2. a közbeszerzési eljárás költségeit, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik; 3. a kivitelezés költségeit; 4. a kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzésének és a beruházás műszaki átadás-átvételének költségeit: 5. védett állatok megléte esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által előírt munkálatok költségeit: valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját. Támogatásból nem fedezhető költségek: támogatásból nem fedezhető költségek az ugyanazon épületben lévő, nem lakáscélú önálló albetétek 7 energiamegtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének, a lakások és a nem lakáscélú ingatlanok energiamegtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak, valamint a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó 8 ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei, valamint a pályázati díj. A támogatásból nem fedezhető költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. A támogatás mértéke: az igényelt állami támogatás mértéke 9 a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb forint lehet. A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: települési önkormányzat maximum a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg a 6. Az előző években (önkormányzat vagy minisztérium által) elutasított pályázatok esetében meghaladhatja a 12 hónapot, de ezt igazolni szükséges, és az adatokat aktualizálni kell. Ebben az esetben a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban befogadott és igazoltan kiegyenlített aktualizálási költségei is elszámolhatók. 7 A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az az albetét és a közös tulajdoni hányadból ezen albetétet megillető arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok). A pályázat szempontjából lakáscélúnak minősülnek az ingatlan-nyilvántartásban ugyan nem lakásként nyilvántartott, de közvetlenül valamelyik lakáshoz kapcsolódó és az adott lakástulajdonos(ok) kizárólagos tulajdonában lévő tárolóként és garázsként nyilvántartott albetétek is, függetlenül azok aktuális hasznosításától. 8 A pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások jellemzően: tulajdoni lap, térképmásolat kiváltásának illetéke, a pályázat sokszorosításának költségei és a postaköltség. 9 Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be (vagy a kétlépcsős önkormányzati, vagy az önálló) Az igényelt állami támogatás nem haladhatja meg a pályázat szempontjából elismerhető költségek maximum 1/3-át, de lakásonként legfeljebb forintot. A két támogatás nem vonható össze.

11 tulajdonos/ok központi költségvetés Ft/lakás összeget a bekerülési költség 1/3-a maximum a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg a Ft-/lakás összeget 10 A támogatás folyósítása a készültségi fokkal és a vállalt támogatással arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik. Az állami támogatás egyösszegű folyósítására a támogatott program befejezését követően, a készpénzben vállalt saját forrás és a támogatás arányában, a számlák és az azok kifizetését igazoló pénztárbizonylatok és/vagy bankszámlakivonatok, a munka szabályos elvégzését és az elvégzett munka volumenét és műszaki tartalmát rögzítő, épületgépészet kategóriában az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint a névjegyzékbe felvett felelős műszaki ellenőr által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, a kivitelezői nyilatkozat 11, valamint ha strangszabályozó szelepek beépítésére, vagy cseréjére került sor, úgy a strangszabályozó szelepek működésének ellenőrzésére szolgáló mérési jegyzőkönyv, másolatainak benyújtását követően kerül sor. A lakástulajdonosok saját erejeként figyelembe vehető készpénz, az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben általa vállalt saját erőt és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja. A támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázó lakóközösségnek a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a lakóközösség köteles, az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami és önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. A központi költségvetésből sikeres pályázat alapján elnyert állami támogatás esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt, melynek feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az Önkormányzat által megjelölt elkülönített számlára utalja át. A pályázott felújítás kivitelezőjével az önkormányzat köt szerződést. A felújítás megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az elbírálás szempontrendszere A pályázaton csak a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok kaphatnak támogatást. V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. 2. A pályázati formanyomtatványok és a pályázati útmutató az Országos Lakás- és Építésgyi Hivatal Internetes honlapjáról 12 letölthető. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. 3. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 4. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Városfenntartási Osztályán (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet) kell leadni. 10 Minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe. 11 A kivitelezői nyilatkozatban a kivitelezőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a munkát a területileg illetékes távhőszolgáltató által jóváhagyott tervek szerint végezte el. 12

12 12 A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LKFT-2006-LA-2), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét. 5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri ,- Ft összegű pályázati díjat kell fizetni. A pályázati díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni. 6. A pályázatok beérkezési határideje: szeptember óra A határidőt követően beérkezett pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek. 7. A benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság havonta bírálja el a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe vételével. A pályázat elbírálásáról a döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség. Ha a támogatás odaítélésére a források időközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, akkor a pályázati díjat az önkormányzat 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázati díj egyéb okból történő visszaigénylésére, illetve visszautalására nincs lehetőség. Az önkormányzat a lakóközösség pályázatának jóváhagyását követően pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz az iparosított technológiával épült lakóépületek és környezetük felújításának támogatása céljából. 8. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy teljes épület, dilatációval határolt épületrész, vagy teljes önálló fűtési egység korszerűsítési programja szerepelhet. 9. A Pályázat kiírója jogosult az elbírálási határidő meghosszabbítására, amennyiben megállapítható, hogy a pályázat az EU támogatási rendszeréhez kapcsolódik. A pályázó a kiírónak ezen jogosultságát tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az EU pályázati előírásokhoz szükséges dokumentációt és mellékletek felhívásra pótolja." VI. A pályázat felépítése A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell beküldeni. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani: A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok: 1. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet), 2. Adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról (2. és 2/A számú melléklet), 3. Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet), 4. A lakóközösség határozata a 4. sz. melléklet szerinti kötelező tartalommal (A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat-kivonat.). Műszaki dokumentumok: 5. A felújítás, korszerűsítés részletes költségvetése, vagy részletes kivitelezői árajánlat, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. 6. A tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hőtechnikai számítások Rövid szöveges programindoklás, mely tartalmazza, hogy milyen szükségletek, milyen okok miatt döntött az önkormányzat és a lakóközösség a pályázat szerinti felújításról, korszerűsítésről. 8. Az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációja, ha a felújítás építési engedélyköteles. 9. Az építési engedély hiteles másolata, vagy a benyújtásról szóló igazolás, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkező esetben a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés nem építési engedélyköteles. 13 A számításoknak igazolniuk kell a pályázott munkákkal tervezett összes és fajlagos energia-megtakarítást (Ft/év és GJ/év, GJ/lm 3 /év). A hőtechnikai számításnak tartalmaznia kell a jelenlegi hőfogyasztás részletes számítását, amelynek eredménye kis hibahatáron belül meg kell egyeznie a szolgáltató mért értékével, és a beavatkozás után várható hőigény részletes számítását. A mellékelendő számításokon rögzíteni kell a készítő nevét, végzettségét, lakcímét, vagy munkahelye nevét és annak címét, telefonszámát. A számítások csak akkor fogadhatók el, ha azt a készítő aláírta.

13 Nyílászáró csere vagy hőszigetelés esetén, ha gáztüzelő berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye szükséges, ha nincs gáztüzelő berendezés, akkor a tervezőnek nyilatkoznia kell, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelő lesz. 11. Nyílászáró csere esetén a pályázathoz mellékelni kell a nyílászáró minőségi tanúsítványát. Mellékletek: 12. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi (az Önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában 14 ) tulajdoni törzslapja. 13. Az épület környezetének korszerűsítése, felújítása esetén a lakókörnyezet tulajdoni lapjai és az 1:500 méretarányú közmű alaptérkép, melyet az illetékes önkormányzat, vagy közműnyilvántartó iroda ad ki. 14. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat. 15. Tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét. 16. Nyilatkozat a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében kezelt támogatásokat is). 17. Homlokzatszigetelés esetében a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok. A pályázati felhívás mellékelt adatlapjai a felhívás részét képezik. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által közzétett LKFT-2006-LA-2 kódszámú pályázati útmutató ad eligazítást. A felhívás és a mellékletek letölthetők az Önkormányzat honlapjáról ( 14 Igazolni szükséges.

14 29/2006. (IV. 11.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt 5 éves tevékenységéről Zárt ülés: 3. A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kinevezése Határidő: Felelős: azonnal Rajnai Gábor polgármester 30/2006. (IV. 11.) Kt. határozat 1. A József Attila Általános Iskolában a tanulócsoportok számának csökkenése miatt az alkalmazotti létszám szeptember 1-től 111,6-ről 99,5-re (10,1 pedagógusi és 2 technikai álláshely csökkenésével) változik. 2. Utasítja a polgármestert, hogy a József Attila Általános Iskola létszámváltozását a költségvetésen vezesse át. 3. Hatályon kívül helyezi a 3/2006. (I. 24.) Kt. határozatának 7. pontját, és a következő határozatot hozza: 4. Támogatja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 3/2006. (I. 24.) Kt. határozatának 7. pontja szerint benyújtott pályázat átdolgozását szűkített tartalomra, és benyújtását a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataira. A pályázat típusa: TEKI pályázat A fejlesztés címe: Bölcsőde felújítás A fejlesztés pályázat keretében megvalósítandó összköltsége Ft, melyből az igényelt támogatás Ft, a saját forrás Ft, az alábbi éves bontásban: Források Összesen Saját erő Támogatás Összesen A többi a megvalósításhoz és a működéshez szükséges munkát pályázaton kívül, Ft saját erőből valósítja meg az alábbi éves bontásban: Források Összesen Összesen A évi saját forrás összegét a 2006.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében, míg a és évre eső saját forrást a évben biztosítja, és megelőlegezi a évi támogatást. Elkülöníti a pályázat benyújtásához szükséges Ft pályázati díjat. A Bölcsőde felújítását szerepelteti évi közbeszerzési tervében. Felhatalmazza Rajnai Gábor polgármestert az intézkedések megtételére. 5. Kiegészíti közbeszerzési tervét a Fő tér felújításával, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása című pályázaton a évben nyertes projektekkel, ezen felül a Mészáros köz, Korányi utca, Bem utca és Április utca felújításával, valamint a beruházási koncepcióban erre az évre tervezett csatornázási munkákkal. E munkák bruttó értéke: Fő tér e Ft Petőfi utca és kiszolgáló útjai e Ft Tüzépsori garázsokhoz vezető út e Ft Mészáros köz e Ft Korányi utca e Ft Bem utca e Ft Április utca e Ft Bokodi úti csatorna e Ft A fenti költségeket a évi költségvetésének módosításakor átvezeti az elnyert támogatásokkal kiegészített beruházási céltartalék terhére.

15 15 Határidő: a határozat kihirdetésére: április 19. a 2. pont esetében: június 27. Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző a 2. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester 31/2006. (IV. 11.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának beszámolóját. A képviselő-testület az intézményben végzett munkáért az intézmény vezetőjének és valamennyi munkatársának kifejezi köszönetét és elismerését. Határidő: a határozat kihirdetésére: április 19. Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző 32/2006. (IV. 11.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: Öt évre augusztus 1-jétől július 31-éig a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójává Mészáros Évát nevezi ki. Garantált illetmény: Vezetői pótlék: Ft Ft Összesen: Ft Határidő: a határozat kihirdetésére: április 19. Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző a határozat végrehajtásáért: Rajnai Gábor polgármester 33/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 3. Oroszlány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2006. (III. 1.) Ör. rendeletének módosítása 4. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendelete 5. Társadalmi célok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása 6. Sportcélok megvalósítását szolgáló pályázatok elbírálása 7. Tájékoztató az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 8. A József Attila Általános Iskola pedagógia programjának és helyi tantervének felülvizsgálata, módosítása 9. A Bakfark Bálint Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója az intézmény elmúlt öt éves tevékenységéről 10. Vagyonértékesítés 11. Kérdés, interpelláció Határidő: Felelős: azonnal Rajnai Gábor polgármester 34/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Elfogadja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 2. Elfogadja Oroszlány város stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére című dokumentumot.

16 16 3. Támogatja, hogy az Önkormányzat a Petőfi utca és kiszolgáló útjai burkolat felújítási projektjét a Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása című pályázata során odaítélt támogatásával valósítsa meg, pályázatát a Tanács döntésének megfelelően módosítsa. Saját forrást biztosít az elnyert támogatásokkal kiegészített beruházási céltartalék terhére a projekt évi megvalósításához az alábbiakban részletezett összköltséggel és támogatással: Projekt megnevezése: Megvalósítás éve Saját erő (Ft) Saját forr. (1/10) Hitel (9/10) Petőfi utca és kiszolgáló útjai Támogatja a közvilágítási hálózat fejlesztésének megkezdését a tervek aktualizálásával, melyhez költségvetésében bruttó e Ft-ot biztosít az elnyert támogatásokkal kiegészített beruházási céltartalék terhére. 5. A március 20-án kelt ingatlanfinanszírozási pénzügyi lízingszerződésben meghatározott és az együttműködési szerződésben részletezett feladatok közül az alábbiakat az 53/2004. (VI. 29.) Kt. határozat 8.1. pontja szerinti az állandó bizottságok elnökeiből álló döntést hozó munkacsoportra ruházza át. A munkacsoport tagja továbbá Juhász András, valamint a polgári oldal által delegált személy, : figyelemmel kíséri a tervezési munkákat és az elkészült munkarészeket jóváhagyja (engedélyezési terv, kiviteli terv, műszaki leírás, specifikáció, stb.) közreműködik a kiviteli tervek módosításában esetleges pótmunkák felmerülésekor döntési javaslatot készít a képviselő-testületnek. 6. Az 5. pont szerinti munkacsoport Juhász András külső szakértő, valamint a polgári oldal által delegált személy bevonásával a kivitelezés időszakában amennyiben szükségesnek tartja szakértői vizsgálatot rendel el. Álláspontjáról, illetve a szakértői véleményekről soron következő ülésén tájékoztatja a képviselő-testület. 7. Az 5. pont szerinti munkacsoport megszűnik, ha a feladata végrehajtásáról szóló előterjesztést a képviselő-testület elfogadja. 8. Egyetért azzal, hogy a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola részt vegyen A munkaerőpiaci alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésre irányuló beruházások támogatására kiírt pályázaton. - A pályázathoz szükséges 2 M Ft önrészt az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. - Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti fenntartói nyilatkozat aláírására. 9. Hozzájárul az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola által a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság részére MPA képzési alaprész decentralizált keretből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához című pályázat benyújtásához. - A pályázathoz szükséges 400 E Ft önrészt az intézmény saját költségvetésében tanműhelyi bevétel terhére biztosítja. - Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti fenntartó támogató nyilatkozat aláírására. Határidő: a határozat kihirdetésére május 3. Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző Igényelt támogatás Projekt összes költsége (Ft) Támogatás mértéke % 35/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jóváhagyja, hogy Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság a 94/2004. (XI. 23.) Kt. számú határozatunk alapján kapott támogatási összegből fennmaradt Ft-ot a tűzoltó laktanya épületének állagmegóvására, a helyiségek korszerűsítésére, felújítására fordítsa, melyekről támogatott köteles a 4/117/2005 iktatószámú Támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően legkésőbb december 31-ig elszámolni. Határidő: Felelős: azonnal Rajnai Gábor polgármester

17 17 36/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képvelő-testülete: 1. Részt kíván venni a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása című pályázaton. (Kódszám: LKFT-2006-LA-2) 2. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt LKFT-2006-LA-2 kódszámú pályázat útmutatója szerinti pályázati rendszert működtet és az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendeletét a pályázati kiírásnak megfelelően módosította. 3. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2004. (X. 6.) Ör. rendelethez 1. számú függelékként csatolt pályázati felhívás helyébe a jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás lép. 4. Az 1. pont szerinti pályázaton való részvételhez pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3 mértékének megfelelő összegű, de lakásonként legfeljebb ,- Ft önkormányzati támogatást biztosít a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe vételével. Az önkormányzati támogatás összege nem haladhatja meg az állami támogatás összegét. A pályázaton kizárólag azok a lakóközösségek vehetnek részt, akik vállalják a beruházás támogatásból nem fedezhető költségeinek biztosítását saját erőként. 5. A támogatás céljából a költségvetésében 12 M Ft-ot különít el, melynek forrását a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 28. -a és 35. (1) bekezdése szerint a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által meghirdetett Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében történő hitelfelvétellel biztosítja. Határidő: a határozat kihirdetésére: május 3. Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző 37/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. A társadalmi célok évi megvalósítását szolgáló Ft-ból Ft-ot feloszt a pályázók között a mellékletben megjelölt pályázati célok megvalósítására. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a döntésről, és kösse meg a megállapodást a támogatást elnyert szervezetekkel. 3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített Ft felhasználásáról saját hatáskörben döntsön. Határidő: a határozat kihirdetésére: május 3. a határozat végrehajtására: 2. pont esetében május 15. az 1. és 3. pont esetében: folyamatos Felelős: a határozat kihírdetéséért: Dr. Judi Erzsébet jegyző az 1. 2.és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester évi társadalmi célú pályázatok elbírálása 1. sz. melléklet S Támogatást igénylő szervezet neve, címe, képviselője Oroszlányi Szabadidő Egyesület Oroszlány, Táncsics M. u. 66. Veilandics Béla Kék Duna Tánc Klub Oroszlány, Fő tér 1. Böcskei Vilmos Oroszlányi Szlovák Érdekképviseleti Szervezet (Szlovák Klub) Oroszlány, Rákóczi F. 78. Szabó Istvánné Pályázati cél Igényelt támogatás/ Ft Javasolt támogatás/ft évi városi gyermeknap megrendezése tánctanítás -szlovák folklórfesztiválon való részvétel (utazási költség) Megjegyzés Ft Ft Ft 4. Oroszlányi Rákóczi Szövetség -NEMZETKÖZI IRODALMI

18 Milleneumi Alapítvány Oroszlány, Táncsics udvar 8. II/1. Nagy Csaba 18 VETÉLKEDŐ szervezési költségei -könyvjutalmak, oklevelek, emléklapok Ft Városi Nyugdíjas Klub Oroszlány, Fő tér 1. Gál Jánosné Oropszlányi Utánpótlás Futball Club Oroszlány, Majki út 32. Mészáros István Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Oroszlányi Csoportja Oroszlány, Iskola út 5/2. Szentgyörgyi László Kertbarátok Köre Oroszlány, Fő tér 1. Szedlák Jánosné Bakfark Bálint Alapítvány Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar Oroszlány, Kossuth L. u 2. Domina József Oroszlányi Brána Táncegyüttes Oroszlány, Alkotmány u. 58. Ocskai Simon Evangélikus Ének- és Zenekar Oroszlány, Alkotmány út 46. Sztruhár András Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Gyermekeiért Alapítvány Rákóczi F. út 78. Iván Lászlóné Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Oroszlány, Fürst S. u. 20. Nagy Péterné -rendezvények (anyák napja, idősek napja, -karácsonyi szeretetcsomag -kirándulás költségei -postaköltség SPORTFESZTIVÁL szervezése, rendezése a városi civil szervezetekkel és a Szociális Szolgálattal az egészséges életmódért -szervezési, rendezési költségek -városi szavalóverseny lebonyolítása, országos szintű rendezvényeken való részvétel beteglátogatások, -megemlékezések, koszorúzások -terménybemutató a bányásznapi rendezvény keretén belül zenekari hangszerek javítása és hangszertartozékok vásárlása - Komáromban három napos bentlakásos tánctanulás (szlovák táncok) -koncertek szervezése -Plochingeni vendégszereplés -Plochingeni fúvószenekar szereplése és vendégül látásuk Oroszlányban - kórus kirándulása -CD felvételre alkalmas felszerelés beszerzése - klubdélután a városban élő cigány gyermekek és szüleik részére -idősek, egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő szülők és gyermekek táboroztatása, üdültetése Káptalanfüreden Ft nem volt ben került a városi program először megrendezésre Ft Ft Ft Ft Ft Nem volt Ft 14. Nyugdíjas Értelmiségi Klub Oroszlány, Fő tér 1. Slezák Józsefné -anyák napja, -karácsony -családok átmeneti otthonában lakó gyermekeknek foglalkozások szervezése - közös kirándulások szervezése -beteglátogatások Ft 15. Gyermekeink Egészségéért, Környezetünk Védelméért Alapítvány Oroszlány, Radnóti út 1. Dr. Markó Tímea CDF. Táncegyüttes 16. Oroszlány, Népekbarátsága út 24. 3/1. Bors Norbert Bányász Klub Alapítvány 17. Magyar-Finn Baráti Kör Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc Dr Brunner Róza Bányász Klub Alapítvány 18. Amatőr Klub Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Szemes Gábor Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete 19. Oroszlány, Fürst S. út 20. Csulik János 20. Bányász Klub Alapítvány Bányász Nyugdíjas Klub Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok részére tervezett programjaik: szülésre felkészítő tanfolyam baba-mama klub anyatejes világnap csecsemőmasszázás fellépő ruhák vásárlása - városi és országos rendezvényeken való részvétel -a finn delegáció fogadása, kulturális találkozó szervezése - magyarországi magyar-finn baráti körök látogatása, tapasztalatszerzés -rendezvények hangosítása, -színpadi világítás, díszlet -rendezvényköltségek kiállítások szervezése -hátrányos helyzetű gyermekek egy hetes táboroztatása Környebányára oroszlányi kistérségi nyugdíjasklubok találkozója Nem volt Nem volt Ft Ft Ft Ft

19 Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Juhász Istvánné Bányász Klub Alapítvány Bányász Népdalkör Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Hegedűs Istvánné Bányász Klub Alapítvány Utazók Klubja Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Schmidt János Bányász Klub Alapítvány Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar Oroszlány, Táncsics M. út 1. Molnár Ferenc, Simonics László Bányász Klub Alapítvány HALLEY Csillagász Szakkör Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Kiss Gergely Bányász Klub Alapítvány Oroszlány, Táncsics M. út 1. Molnár Ferenc, Bányász Klub Alapítvány Roma Színjátszók Klubja Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Molnár Ferenc, Molnár Tibor FLAME MUSICAL CSOPORT Oroszlány, Fő tér 1. Horváth Anett 19 és idősek ki-mit-tudjának megszervezése -oroszlányi kistérségi népdal és népzenei együttesek találkozója -fellépő ruhák, cipők -megyei, országos fesztiválokon való részvétel -nemzetközi klubestek szervezése -útikönyvek, térképek, DVD lemezek beszerzése fesztiválokon való részvétel -hangszerek javítási költségei -előadások, koncertek szervezése diaporámás lézerbemutatók hátrányos helyzetű gyermekeknek -városi gyermeknap rendezése -oroszlányi kistérségi kulturális romatalálkozó -megyei és országos roma kulturális találkozón való részvétel -jelmezekhez anyagok vásárlása -CD lejátszó és CD lemezek beszerzése -elektronikai cikkek és hangtechnika Elutasítandó 17/ (III.1.) MOSB határozat Ft Ft Ft Ft Nem volt Ft Jogelődje a MASZK Ft alapján Retrock Oroszlány, Táncsics udv /3. Török Gyula HEY DAY Oroszlány, Táncsics M. u. 3. F/1. Gozsovics Róbert Szövőszakkör Oroszlány, Fő tér 1. Kiss Barnáné Városi Civil Fórum Oroszlány, Fő tér 1. Magyarné Laczkovics Irén Munkás Szent József Templom Alapítvány Oroszlány, Haraszthegyi út 11. Kutchi András Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete Oroszlányi Optimisták Klubja Oroszlány, Táncsics M. u. 8. Tanosné Kazinczy Magdolna Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület Oroszlány, Haraszthegyi u. 2/A. Gánics József Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Oroszlány, Alkotmány u. 58. Károlyiné dr. Plóza Melinda Oroszlány Barátainak Köre Oroszlány, Fő tér 1. Nagy István Cirill Táncstúdió Oroszlány, Táncsics M. út 33. 9/1. Zajácz Edina -városi rendezvényeken való fellépés -szállítási költség -technikai eszközök vásárlása és bérlése fellépések -utazási költség -műszaki, elektronikai cikkek, hangtechnika -anyagköltség -fonalak Civilgála és Civileké a ház rendezvények (dekorációs anyag, nyomdai költség, hírdetés) -nemzetközi rendezvény PASSIÓ JÁTÉK Gánton (Duna TV) -városi, megyei kulturális rendezvényen való részvétel, belépő -gyógyfürdő látogatása (belépő. Utazási költség) -karácsonyi rendezvény -oroszlány város közbiztonságának, közlekedésének, bűnmegelőzésének javítása -önkormányzati, vállalati és civil szervezetek rendezvények zavartalan lebonyolításában segítés -fiatalkorúak veszélyeztetettségének elhárításában közreműködés -hagyományőrző-, ápoló rendezvények színvonalas lebonyolítása -városi programok, fórumok rendezése, lebonyolítása -nemzetközi kapcsolatok ápolása, közös programok Vágsellye Civil Fórumával -megyei, regionális, országos versenyeken, fesztiválokon való részvétel A pályázat kiírás feltételeinek nem felel meg (előterjesztés) Nem volt Nem volt Ft Ft Nem volt Ft Ft Ft Ft Ft

20 Gyermek Kuckó Alapítvány Oroszlány, Alkotmány út 56. Greskóné Rausch Szilvia Oroszlányi Gyermek Néptánc Együttes Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Végh Mária Ságvári Endre Általános Iskola Oroszlány, Ságvári köz 1-3. Hartmann József Bounce & Twirl Egyesület 2851 Környe, Rákóczi F. út 9/c. Geisztné Gogolák Éva Valentína Gyermektánccsoport Bounce & Twirl Egyesület Környe, Rákóczi F. út 9/c. Geisztné Gogolák Éva Hébé Tánccsoport Bounce & Twirl Egyesület Környe, Rákóczi F. út 9/c. Geisztné Gogolák Éva Tűzoltó Egyesület Oroszlány Oroszlány, Táncsics M. út 66. Czupár Norbert Majki Népfőiskolai Társaság 2800 Tatabánya, Gál lakótelep 532. IV/10. Bereznai Csaba 20 -fellépő eszközök, ruhák, lábbelik vásárlása, -nevezési díjak - kirándulásokra útiköltség -gyermeknapi rendezvények lebonyolítása -térségi, régiós rendezvényeken, minősítő versenyeken való részvétel (utazási költség) -táncház szervezése -fellépésekhez élő zenekar felkérése -látogatás a Vágsellyei Pázmány P. Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába -Pozsonyi kirándulás -modern táncgála megszervezése -jelmezek előállítás -rendezvények helyszínének bérleti díja -Országos Junior Táncművészeti Fesztivál költségei -jelmezek készítése -utazási költség -Országos Táncművészeti Fesztiválon való részvétel -Sirály Fesztiválon való részvétel költségei -utazás és szállásköltségek -kirándulások költségei (speciális mentési és tűzoltási gyakorlat) -Ifjúsági Tűzoltó Versenyen való részvétel ( nevezési díj, útiköltség) -gyakorlópálya készítése -oktatási célokra TV és DVD lejátszó vásárlása -hátrányos helyzetű gyermekeknek programok szervezése -játékok, eszközök beszerzése -nyomtatási költségek -túrák, strandolás, mozi látogatási költségei A pályázati kiírás szerint önkormányzati intézmény nem pályázhat A pályázat beadása a pályázati határidő lejárta után történt. Összesen: Ft Ft Előző évben nem pályázott Ft Ft Ft Előző évben az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 60 E Ft támogatást kapott Ft A pályázati kiírás szerint nem támogatható célokat áthúzással jelöltük. 38/2006. (IV. 25.) Kt. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. A sportcélok évi megvalósítását szolgáló Ft-ból Ft-ot feloszt a pályázók között a mellékletben megjelölt pályázati célok megvalósítására. 2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a döntésről, és kösse meg a megállapodást a támogatást elnyert szervezetekkel. 3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített Ft felhasználásáról saját hatáskörben döntsön. Határidő: a határozat kihirdetésére: május 3. a határozat végrehajtására: a 2. pont esetében május 15. az 1. és 3. pont esetében: folyamatos Felelős: a határozat kihirdetésére: Dr. Judi Erzsébet jegyző az és 3. pont esetében: Rajnai Gábor polgármester évi sportcélú pályázatok elbírálása 1. sz. melléklet 1. Sportszövetség, címe képviselője Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály 2840 Oroszlány, Táncsics út 66. Sallói István Pályázati cél -versenyköltségek, -sporteszközök, sportruházat vásárlása Igényelt támogatás Javasolt támogatás Megjegyzés Ft

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2008. (03.10.) rendelete a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014. A felhívás tartalma: Pályázati felhívás Pályázati adatlap Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A Rendelet 4. -ban a függelék szövegrész helyébe a melléklet szöveg lép.

A Rendelet 4. -ban a függelék szövegrész helyébe a melléklet szöveg lép. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 21.) rendelete az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására 1. számú melléklet a 11/2013.(III.29.) Ö. rendelethez Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására I. A támogatás célja A támogatás

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 2008. évi önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online-módon történő pályázat benyújtására Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, melyre

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás DUNAVARSÁNY VÁROS 2014. ÉVI MAGASÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás DUNAVARSÁNY VÁROS 2014. ÉVI MAGASÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás DUNAVARSÁNY VÁROS 2014. ÉVI MAGASÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁI X Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben