PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló többször módosított 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé. 1. A pályázat célja Jelen pályázat célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az Otthon Melege Program családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram keretében elsődlegesen az energiahatékonyság javítása céljából közzétett állami pályázaton (továbbiakban: állami pályázat) részt vevő, a 2. pontban foglalt tulajdonos természetes személyek által, az állami pályázaton elnyert vissza nem térítendő központi támogatást Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) további támogatással egészítse ki annak érdekében, hogy kerületünk lakástulajdonosai minél szélesebb körben igénybe tudják venni az állami pályázati lehetőséget. 2. Pályázat benyújtására jogosultak 2.1. Pályázat benyújtására jogosultak a Budapest XVI. kerület közigazgatási területén belül található családi házas lakóépületek cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező, nagykorú, tulajdonos természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) A pályázat keretében önkormányzati támogatást minden, a Budapest XVI. kerület közigazgatási határán belül elhelyezkedő, hagyományos technológiával (vályog, illetve falazott szerkezetű), 1996 előtt épült, de december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m 2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni. 3. Rendelkezésre álló keretösszeg A rendelkezésre álló támogatás tervezett összege Ft - azaz hatvannyolcmilliókettőszázhetvenötezer-nyolc forint-, amely összeget az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet pályázati kerete tartalmazza a "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész megnevezéssel. E keretösszeg erejéig nyújtható támogatás a benyújtás sorrendjében értékelt és elfogadott pályázatokra. A támogatás ütemezése: az önkormányzati támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás és/vagy utófinanszírozás keretében (legfeljebb két részletben) történhet. 4. Támogatható tevékenységek köre

2 Jelen pályázati felhívás 2. pontjában felsorolt lakóépületek (családi házak) tervezett felújításához az alábbiak szerint meghatározott, kimutathatóan energia-megtakarítást eredményező munkálatok költségeire igényelhető pénzügyi támogatás: 4.1. Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási munkák; 4.2. Felújítási tevékenység: a) homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása, b) homlokzatok és födémek hőszigetelése, c) fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása, d) a megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése, valamint e) minden olyan kivitelezési munkálat, amely elengedhetetlenül szükséges a felújítási tevékenység a), b), c) és d) pontjaiban megjelölt, mérhető energia-megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl. kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége). 5. Nem nyújtható támogatás a) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz, b) valótlan adatszolgáltatás esetén, s az hitelt érdemlően bebizonyosodik, c) olyan pályázathoz, amelynek műszaki tartalma nem felel meg a 4.2. pontban leírtaknak, d) olyan lakóépülethez, amelynek állékonysági problémája van, e) olyan pályázathoz, amely nem felel meg a 2. pontban leírt kritériumoknak, f) olyan munkákra, amelyek az államháztartás alrendszereiből, és/vagy uniós támogatási forrásból jelen pályázati felhívásra benyújtásra kerülő pályázatot megelőző 10 évben korszerűsítésre került, g) használt gépek, eszközök, egyéb berendezések beszerzésének és szerelésének költségeihez. 6. Nem jogosult pályázatot benyújtani a) akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, b) aki nem tartozik a pályázatot benyújtani jogosultak körébe, c) aki az önkormányzati és/vagy állami pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz, d) aki magyar adószámmal nem rendelkezik, e) cselekvőképtelen természetes személy, f) kiskorú természetes személy, g) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, vagy korábban benyújtott támogatási szerződéssel összefüggésben lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van, h) aki nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásulvételéről, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás a nyertes pályázót nem illeti meg. 2

3 7. Az önkormányzati támogatás formája, mértéke, ütemezése A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás az 4. pontban meghatározott munkákra. A támogatás mértéke: Az önkormányzati támogatás mértéke az állami pályázat szerint támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségének 25%-a, de legfeljebb Ft, amelyet a Pályázó kizárólag a pályázatban általa biztosítani szükséges önrészként használhat fel. A Pályázó saját önrésze a támogatható és elfogadott tevékenységek összes elszámolható költségének legalább 25%-a. A szakértői és kivitelezési költségekre vonatkozó előírás: A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet magasabb. A szakértői díj maximális mértéke az elszámolható költség legfeljebb 6%-a lehet, amelyből az energetikai számítások és az energiatanúsítványok költsége maximum Ft lehet. A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó Ft/m 2 fajlagos költséget, illetve a határoló szerkezetekre vonatkozó hőszigetelési elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó Ft/m 2 fajlagos költséget. Saját kivitelezés nem támogatható! Amennyiben a Pályázónak a vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban Áfa visszaigénylési joga nincs, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a felújítás támogatható összes költségének Áfá-val növelt bruttó összege. Amennyiben a Pályázó Áfa visszaigénylésre jogosult, akkor a vissza nem térítendő támogatás számításának alapja a felújítás támogatható összes költségének nettó összege. 8. Pályázati dokumentumok A pályázatot az alábbiak szerinti kötelező tartalommal kell összeállítani és benyújtani Pályázati adatlap (1. melléklet) 8.2. Csatolmányok a) a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (elegendő e- hiteles tulajdoni lap is (elektronikus nyilvántartásból kinyerhető), b) tulajdonostársak, haszonélvezők hozzájárulása a tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához (2. melléklet), c) az épület felújítás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó, tanúsító program használatával készített, hitelesített energetikai tanúsítvány, d) az épület felújítás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített, nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány, e) a kerületi építésügyi hatóságtól hatósági bizonyítvány a pályázat tárgyát képező épületről, a 2.2. pontban meghatározottakra vonatkozóan, f) feltételes vállalkozói szerződés és annak elengedhetetlen mellékletét képező, felmérésen alapuló tételes, kivitelezői árajánlat, valamint ajánlati összesítő (utóbbit l. állami pályázat költségvetési minta ajánlati összesítő) g) mindkét fél által aláírt feltételes vállalkozói/kivitelezői szerződés (tartalmi elemeit l. állami pályázat útmutatója 3. sz. mellékletében) Nyilatkozati adatlap. Aláírva szükséges csatolni a pályázathoz (3. melléklet). 3

4 9. Pályázatok benyújtási módja, helye és határideje Pályázatonként egy lakóépületre igényelhető önkormányzati támogatás. Ugyanazon épületre csak egy pályázat adható be. Egy magánszemély egy épület vonatkozásában részesíthető támogatásban. Amennyiben több magánszemély tulajdonában áll a pályázat tárgyát képező lakóépület, úgy bármely magánszemély benyújthatja a pályázatot, feltéve, hogy megfelel a 2. pontban foglalt jogosultsági feltételeknek. A pályázatokat a) magyar nyelven, b) papír alapon, c) mindent kitöltve, d) A/4-es formátumban, e) a pályázati adatlap minden oldalát aláírva, f) egy eredeti példányban, g) folyamatos oldalszámozással ellátva, h) személyesen lehet benyújtani Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. Címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43., földszint 8. (Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: hétfő: ; kedd: ; szerda: ; péntek: ) 10. A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatot benyújtani május 20. napjától az állami pályázat felfüggesztésének vagy lezárásának napjáig lehetséges, de legkésőbb addig a napig, amikor Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának Polgármestere a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a rendelkezésre álló költségvetési keretet felhasználta. Amennyiben ezen feltételek egyike sem teljesül augusztus 01-ig, úgy a pályázat benyújtásának határideje augusztus 01. A keretösszeg kimerülése esetén az Önkormányzat a honlapján ( közleményt tesz közzé. A benyújtás határidejének az Ügyfélszolgálaton történő érkeztetés dátuma tekintendő. A csomagoláson fel kell tüntetni: Pályázat családi házak felújítására című feliratot. A pályázat elkészítéséhez igény esetén szakmai segítséget nyújt dr. Pécsi Mária pályázati referens ( Tel.: ). 11. Pályázatok feldolgozása és bírálat a) A 9. és a 10. pontban foglaltak szerint beérkezett pályázatok formai és tartalmi vizsgálatát követően befogadásra kerülnek. Formai és tartalmi értékelés keretében kerülnek vizsgálatra a következők: a pályázat hiánytalanul kitöltésre került-e; a mellékleteket csatolták-e; az igényelt támogatás mértéke a maximálisan igényelhető 4

5 mértéket meghaladja-e; a pályázatot az arra jogosult és az előírt módon nyújtotta-e be, a tervezett költségek reálisak-e. b) A nem előírt módon beérkezett pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. c) A pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázat az érkeztetéstől számított 5 napon belül befogadásra kerül, amelyről a Pályázó elektronikus úton értesítést kap. A befogadott pályázat nem jelenti a pályázat elfogadását. d) A befogadott pályázatokat a befogadás sorrendjében a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hetente egy alkalommal értékeli és javaslata alapján a Polgármester dönt. e) Az értékelés során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek vonatkozásában a 7. pontban meghatározott maximális önkormányzati támogatásnál alacsonyabb mértékű támogatást igényelnek. f) A pályázatokkal kapcsolatos döntés formái: az igényelt támogatható tevékenységek teljes összegének elfogadása, vagy a pályázat elutasítása. g) Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nincs. h) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, amelynek értelmében az Önkormányzatot a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli. A döntés eredményéről (elfogadás vagy elutasítás) a Pályázó(k) a döntést követően két napon belül elektronikus úton értesítést kapnak. Az elektronikus értesítést követően postázásra kerül a döntésről szóló értesítés. A támogatott pályázatok az értesítéssel együtt az Ígérvény önkormányzati támogatásról elnevezésű (5. melléklet) dokumentumot is kézhez kapják. 12. Önkormányzati támogatási szerződés megkötése Az önkormányzati támogatási szerződés megkötésének feltételei: a) Az önkormányzati támogatási szerződés aláírása az állami pályázat eredményhirdetését követő 60 napon belül a támogatásban részesített Pályázó által. b) Köztartozás mentesség. 13. Nem köthető önkormányzati támogatási szerződés azzal, a Pályázóval a) akinek jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, b) aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, c) nem áll rendelkezésére a fejlesztés megvalósításához szükséges saját erő, d) aki az önkormányzati támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 14. Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: a) az önkormányzati támogatási szerződés megkötése, b) az állami támogatói okirat hitelesített másolati példányának az Önkormányzat részére történő megküldése, c) köztartozás mentesség. 15. Az önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése 5

6 15.1. Az önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése legfeljebb két részletben történhet Az önkormányzati támogatás összegének legfeljebb 50%-a előlegként folyósítható abban az esetben, ha a pályázati kiírásban és az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek a Pályázó eleget tett, a saját önrészét teljes egészében felhasználta, ennek hiteles igazolását megküldi az Önkormányzat részére Az önkormányzati támogatás összegének fennmaradó 50%-a utófinanszírozás keretében kerül folyósításra, a megvalósított fejlesztés állami pályázatot kiíró teljesítés igazolása után, az Önkormányzat műszaki ellenőre igazolását követően, a Pályázó nevére szóló, a Pályázó által hitelesített számla másolata és a Pályázó által az Önkormányzathoz benyújtott pénzügyi elszámolás elfogadása alapján Amennyiben a Pályázó előleget nem igényel, az önkormányzati támogatás teljes összege utófinanszírozás keretében kerül folyósításra a megvalósított fejlesztés állami pályázatot kiíró teljesítés igazolása után, az Önkormányzat műszaki ellenőre igazolását követően, a Pályázó nevére szóló, a Pályázó által hitelesített számla másolata és a Pályázó által az Önkormányzathoz benyújtott pénzügyi elszámolás elfogadása alapján Az elnyert támogatás kizárólag az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített munkák finanszírozására, használható fel. Amennyiben az önkormányzati támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőig amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható a kivitelezési munkák nem fejeződnek be, a támogatás nem folyósítható, az előleg visszaköveteléséről pedig intézkedés történik Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletes szabályait az önkormányzati támogatási szerződés tartalmazza Az állami pályázatra vonatkozó támogatói okirat aláírása előtt megkezdett munkákra önkormányzati támogatás nem adható. A feltételes kivitelezési szerződés megkötése nem számít a fejlesztés megkezdésének. 16. Megvalósított fejlesztés elfogadása és ellenőrzése a) A támogatást nyert Pályázónak a beruházást az állami támogatói okirat elektronikus átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania. b) A megvalósított fejlesztés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az állami pályázatot kiíró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (illetve meghatalmazottja) elfogadja a teljesítést, továbbá az Önkormányzat, a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása utáni helyszíni ellenőrzést követően a teljesítést igazolja. c) Az önkormányzati támogatást nyert Pályázó köteles biztosítani az Önkormányzat részére - a kivitelezés mindenkori ellenőrizhetőségét; - a felújítással kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, szerződés, számla, kifizetést igazoló könyvelési bizonylatok, továbbá - azon okiratokba, dokumentumokba való betekintést, amelyek az önkormányzati támogatási szerződésben foglaltak teljesítését érintik. d) A Pályázó egy alkalommal kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő előtt 20 nappal. 6

7 A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt, s a döntésről írásbeli értesítést kap a Pályázó. e) A pályázat a támogatás folyósítását követően pénzügyi lezárásra kerül. A pályázat teljes lezárására a fenntartási időszak lejárta után kerülhet sor. f) Amennyiben a Pályázó az önkormányzati támogatást nem megfelelően használta fel, s ezt a tényt az Önkormányzat műszaki ellenőre megállapítja, a Pályázó köteles az önkormányzati támogatás összegét a jegybanki kamatok összegével növelve a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat számú számlájára visszafizetni. 17. Jelen pályázatban használt egyes fogalmak értelmezése a) Lakóépület: a teljes épület; b) Központi támogatás: családi házak, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához (továbbiakban együtt: felújítás) központi költségvetési keretösszeg terhére, pályázat útján elnyert támogatás; c) Önkormányzati támogatás: az Önkormányzat által kiírt, pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás, mely a Pályázó által elnyert központi támogatást egészíti ki; d) Saját önrész: a fejlesztés összes költsége csökkentve az önkormányzati és központi támogatás összegével. 18. Kapcsolatos pályázat és jogszabályok a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az Otthon Melege Program keretében, a Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram című, április 07. napján közzétett pályázati felhívása és a pályázati dokumentum; b) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról; c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. Mellékletek: 1. Pályázati adatlap; 2. Tulajdonostársi/haszonélvezői hozzájárulás (minta); 3. Nyilatkozati űrlap Önkormányzati pályázathoz; 4. Ígérvény önkormányzati támogatás biztosításáról (minta). 7

8 Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására című pályázati felhívás mellékletei 8

9 1. melléklet Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pályázati adatlap családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására 1.)Pályázó adatai: A családi házas lakóépület címe: 2.) A pályázatot benyújtó tulajdonos adatai: Név:... Cím:..... Elérhetőségek (telefon, ):..... Adószám: Pénzintézet neve:.... Bankszámlaszám: ) A fejlesztés leírása (a tevékenységek részletezése a 4. pontban foglalt csoportosítás szerint): 4.) A fejlesztés megvalósításának tervezett időtartama:...napjától...napjáig (állami pályázatban megjelölt időtartam) 9

10 5.) Áfa visszaigénylésére jogosult Igen Nem 6.) A fejlesztés megvalósításának költsége Megnevezés 6.1. Szakértői, tervezői, eljárási költségek, munkadíj (l. pályázati felhívás 7. pontja) Szakértői díj Tervezői, eljárási díj Munkadíj Összeg (Ft-ban) Nettó Bruttó Nem Áfa Nem Támogatható Támogatható támogatható támogatható 6.2. Felújítási költségelemek összesen Nyílászárók felújítása vagy cseréje Homlokzatok és födémek hőszigetelése Fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, felújítása A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése Egyéb felújítási munkálatok költsége Mindösszesen ( ) 10

11 7.) A fejlesztés tervezett finanszírozása Pénzügyi forrás megnevezése Összege (Ft-ban) 7.1. Igényelt központi támogatás (Otthon Melege Program) 7.2. Igényelt önkormányzati támogatás 7.3. Felújításra elkülönített összeg 7.4. Hitel 7.5. Egyéb (és pedig..) Mindösszesen (Meg kell egyeznie áfa visszaigénylés esetén a mindösszesen nettó költséggel, más esetben a mindösszesen bruttó költséggel) 8. ) Támogatás és saját erő aránya a támogatható összes költség %-ában Támogatás és saját erő Arány (%) Igényelt központi támogatás (7.1.) Önkormányzati támogatás (7.2) Támogatás összesen Saját erő ( ) Támogatás + saját erő ) Előleget igényel Igen Nem Amennyiben igen, annak %-os mértéke, összege (Ft-ban) 11

12 10.) Tulajdonviszonyok bemutatása Tulajdonos (ok), haszonélvező megnevezése Tulajdoni arány (%) Tulajdonos neve: Tulajdonos neve: Tulajdonos neve: Haszonélvező neve 11.) Az energia tanúsítványok alapján kalkulált CO2 megtakarítás CO2 kg/év: Budapest, (hó) (nap) Pályázó neve és aláírása 12

13 2. melléklet Tulajdonostársi/haszonélvezői hozzájáruló nyilatkozat Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzathoz benyújtott pályázathoz Alulírott tulajdonostárs/haszonélvező, jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására (.(név) tulajdonostárs (anyja neve: ; születési ideje:..; lakcíme:.) pályázatot nyújtson be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által meghirdetett pályázati felhívásra, továbbá a pályázatban megjelölt beruházást megvalósítsa, és a beruházás eredményét három évig fenntartsa. Pályázattal érintett ingatlan adatai: Az ingatlan természetbeni címe:.. Az ingatlan helyrajzi száma:.. Tulajdonostárs/haszonélvező Neve: Anyja neve:. Születési ideje:. Lakcíme:.. Budapest, (hó)..(nap).. Tulajdonostárs/haszonélvező aláírása Tanúk: Név:..Név:.. Lakcím: Lakcím: Szem.ig. szám.: Szem.ig. szám.: Aláírás:.. Aláírás:.. 13

14 3. melléklet Nyilatkozati űrlap Önkormányzati pályázathoz Pályázó akként nyilatkozik, ó hozzájárul, hogy: A pályázó akként nyilatkozik a pályázat benyújtásának időpontjában, hogy 1. nem áll fenn adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, vételár tartozása, valamint lejárt kölcsöntartozása (nem minősül vételár tartozásnak, ha a tulajdonosok a vételárat részletekben fizetik meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesítik), 2. környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóság által határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége nincs, 3. a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában nem vesz részt. A pályázó nyilatkozik, hogy 4. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nincs, 5. korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, 6. jelen fejlesztéshez támogatást nem ítéltek meg számára, 7. az állami támogatói okirat aláírása előtt a fejlesztés megvalósítását nem kezdi meg. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 8. a pályázat benyújtását követően az abban foglaltakat helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósítását és annak szakszerűségét az Önkormányzat ellenőrizze. A pályázó tudomásul veszi, hogy kizárható jelen pályázati rendszerből, ha 9. pályázatban valótlan adatokat szolgáltat, 10. az elfogadott céltól eltérő fejlesztés megvalósítása, 11. bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget, ha a fejlesztés meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. A pályázó nyilatkozik arról, hogy 12. a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, 13. a pályázat tárgyát képező épületnek nincs állékonysági problémája a fejlesztés előtti állapotban, 14. a pályázat tárgyát képező épület a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház, 15. nyertes pályázat esetén benyújtja pályázatát a ZFR-CSH/2016. kódszámú állami pályázati felhívásra, 16. az állami támogatói okirat elektronikus átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül a beruházást megvalósítja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 14

15 17. adatait az Önkormányzat a pályázat szabályszerű lebonyolítása céljából nyilvántartsa és kezelje. A pályázó tudomásul veszi, hogy 18. az Önkormányzat köztartozások mentességéről igazolást bekérhet, 19. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 151. (2) bekezdése (a továbbiakban: Art.) szerint felfüggesztésre kerül, 20. támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá az Önkormányzati Támogatási Szerződés visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. (3) bekezdésében meghatározott mértékű ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A pályázó nyilatkozik arról, hogy 21. az állami pályázatban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel, 22. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek. 15. Pályázó akként nyilatkozik, hogy: 16. Pályázó kijelenti, hogy: Budapest, (hó) (nap). Pályázó melléklet

16 Iktatószám: Hivatkozási szám: Ígérvény önkormányzati támogatás biztosításáról (minta) A családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására benyújtott,. számon nyilvántartott, önkormányzati támogatás iránti pályázatát.. döntés alapján előfinanszírozással és/vagy utófinanszírozással című lakóépület felújításához legfeljebb..... Ft (azaz..) összegben, vissza nem térítendő formában önkormányzati támogatásban részesítem. Az önkormányzati támogatás mértéke az Otthon Melege Program keretében közzétett, családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása célú, április 07-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett pályázat, kódszáma: ZFR- CSH/2016 (a továbbiakban: állami pályázat) keretében elfogadott támogatott tevékenységek összes költségének legfeljebb %-a, azaz..ft. Jelen ígérvényt a.pályázó részére, az állami pályázaton való részvételéhez adtam ki. Jelen, egy alkalommal felhasználható ígérvény alapján és az önkormányzati támogatási szerződés megkötése valamennyi feltételének fennállása esetén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (képviselője: Kovács Péter polgármester) és a nyertes pályázó önkormányzati támogatási szerződést köt. Jelen ígérvény legkésőbb november 15. napjáig érvényes. Amennyiben a pályázó támogatásban nem részesül az állami pályázat keretében, vagy nem állnak fenn az önkormányzati támogatási szerződés megkötésének feltételei, jelen ígérvény visszavonásra kerül. Jelen ígérvény három eredeti példányban készült. Budapest, Kapják: 1. Pályázó 2. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 3. Irattár Kovács Péter polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat PH! 17. á Pályázó nyilatkozik, hogy az alábbiak nem állnak fenn: 16

17 18. hogy az alábbiak nem állnak fenn: 17

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap Pályázati kiírás 2016. május hó 25. nap A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról. Pályázati kiírás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek a 2016. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra Gyomaendrőd Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS/2016 2016. május 31. 1. A pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-16 A meghirdetés dátuma: 2016.

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 1. melléklet a /2016 ( ) határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (Pályázat kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének idpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Lakossági energiamegtakarítást eredményez nyílászáró cserére/nyílászáró utólagos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására 1. számú melléklet a 11/2013.(III.29.) Ö. rendelethez Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására I. A támogatás célja A támogatás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2009. november 2. Hatályos: 2009. november 2-tıl Sikeres Magyarországért

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAPOK Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK Otthon Melege Program Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2016. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, SZABADSÁG TÉR 12. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 35/A/1 HRSZ. ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben