- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési"

Átírás

1 Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság 12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mez gazdasági szövetkezet) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távh -szektor energetikai korszer sítése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott es id szakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segít útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerz dés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerz dés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygy jteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is. Jelen pályázati útmutató április 22-t l visszavonásig érvényes. A1. Alapvet cél és háttérinformáció A pályázati konstrukció alapvet és els dleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szint CO2 megtakarítás fokozása a távh termelés és -szolgáltatás primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszer sítésével. A meglév távf tési rendszerek ma Magyarországon mintegy 2-2,5 millió lakost szolgálnak ki h energiával és használati melegvízzel, mintegy 650 ezer lakásban. A mintegy 63 PJ volumen és 83%-ban földgázt felhasználó távh piacon az energiatermel berendezések, az elosztó hálózatok és a h központok korszer sítése a szolgáltatás színvonalának és a megtakarított energiahordozó mennyiségének növekedését eredményezi. Ezen keresztül pedig n a fogyasztók elégedettsége és az ingatlanaik értéke, valamint csökken az ország energiaimport-függ sége és az üvegházhatású gázok kibocsátása. A konstrukció a távh szolgáltatók és -termel k energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához vissza nem térítend támogatás formájában járul hozzá. Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós standard kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (Pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelez mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján döntés születik, és

2 támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a jelen konstrukció esetében összesen évre 8 milliárd forint. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint): VÁLLALKOZÁS 1 Jogi személyiség vállalkozás 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság 12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mez gazdasági szövetkezet) A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési engedéllyel rendelkeznek. B2. Méret A C1.1. szerinti tevékenységek esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely, a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeir l szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet pontja szerinti közszolgáltatást végz olyan vállalkozás, amelynek adózás el tti átlagos éves forgalma (nettó árbevétele) a pályázat benyújtását megel két pénzügyi évben elérte, vagy meghaladta a 100 millió euró összeget A C1.2. tevékenységek vonatkozásában ilyen jelleg korlátozás nem áll fenn. B3. Székhely Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkez szervezet pályázhat. B4. Iparág - A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési engedéllyel rendelkeznek. - Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mez gazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: C1.1. Távh ellátás energiahatékonysági korszer sítése (távh -szolgáltatói engedéllyel rendelkez k esetében) az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelel en. ezen belül: 1. Hulladékh hasznosítás

3 2. Primer h távvezetékek cseréje, illetve föld feletti távh vezeték h szigetelése, föld alá helyezése 3. Szolgáltatói h központok szétválasztása, felhasználói h központok korszer sítése 4. Változó tömegáramú rendszer kialakítása 5. H hordozó közeg váltása (g zrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) 6. Távh termel berendezések (kazánok) energiahatékony korszer sítése 7. Meglév, villamos energiával m köd h tési rendszerek cseréje távh vel üzemel h gépekre (távh tés kiépítése) 8. Új fogyasztók távh rendszerbe kapcsolása 9. A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt h és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, h tárolók létesítése Fenti tevékenységek egymással kombináltan is alkalmazhatók C1.2. Távh ellátás energiahatékonysági korszer sítése (távh -szolgáltatói engedéllyel rendelkez k esetében) az ún. regionális beruházási támogatás feltételrendszerének megfelel en 1. Meglév, villamos energiával m köd h tési rendszerek cseréje távh vel üzemel h gépekre (távh tés kiépítése) 2. Új fogyasztók távh rendszerbe kapcsolása 3. A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt h és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, h tárolók létesítése A C1.1. és a C1.2. szerinti tevékenységek egymással NEM kombinálhatók. A C1.1. 7), 8) és 9) pontjai, illetve a C1.2. 1), 2) és 3) pontjai azonosak. Amennyiben a fejlesztés kizárólag e két tevékenység valamelyikére (vagy mindkett re) vonatkozik, a pályázó szabadon választhat, melyik feltételrendszer (közszolgáltatási határozat, regionális beruházási támogatás) szerint kívánja igénybe venni a forrásokat. A pályázati útmutató egyes fejezeteiben a két feltételrendszer egymástól elkülönítve (utalva a C1.1. és C1.2. pontokra) jelenik meg a követhet ség érdekében. C2. Nem támogatható tevékenységek köre 1. Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve o a szolgáltatói h központok szétválasztását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építmény építését. o az új fogyasztók távh rendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei. o kapcsolt h - és villamosenergia-temelés létesítését, trigeneráció feltételeinek megteremtését és h tárolók létesítését célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei 2. Nem nyújtható támogatás megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló távh termelési kapacitás kiépítéséhez (ilyen célú beruházások támogatása a KEOP /B vagy a KEOP pályázati konstrukció keretében lehetséges). 3. Nem nyújtható támogatás a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységekhez. 4. Nem nyújtható támogatás azon távh termel i tevékenységre, amelyet a távh szolgáltatást végz távh termel közvetlenül a nem lakossági felhasználónak, egyedi (nem közüzemi) szerz dés alapján végez. 5. Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a létesítend kapcsolt

4 h -és villamosenergia-termelés célja a villamos energia értékesítése. C3. Elszámolható költségek köre A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény el írásai az irányadóak. Kizárólag a C.1.1 és a C.1.2 pont felsorolásban szerepl tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehet k figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes kör, a felsorolásban nem szerepl költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. A 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet szerint a következ típusú "állami támogatás" nyújtható: (1) csekély összeg támogatás, (2) regionális beruházási támogatás, (3) közszolgáltatások ellentételezésére nyújtott támogatás. Az állami támogatás szabályrendszere az útmutató D1 pontjában kerül részletesen kifejtésre. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: - A költségek felmerülésének legkorábbi id pontja január 1. - Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhel, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb bels bizonylattal igazolhatóak. - Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában. - A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerz désben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelel en részletezettnek és ily módon ellen rizhet nek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Támogatási Szerz dés mellékletét képezi a Költségvetési tábla. (A költségvetési tábla a pályázathoz is csatolandó, lásd XI. melléklet). - Több, egymástól m szakilag és id ben elkülönül beruházási ütem esetén, a költségvetési táblát az egyes ütemek szerint, és összesítetten is meg kell adni. Az egyes ütemek között átfedés lehet, az egyik ütem megvalósítási szakasza egybeeshet az (id ben utána) következ ütem el készítési szakaszával. A projekt egyes projektelemeire, illetve az el készítésre vonatkozó maximális mértékeinek el írása az összevont költségvetésben megadott összegekre vonatkoznak. (Az egyes ütemek el készítési költségei esetenként meghaladhatják a 6%-os korlátot, azonban az összes el készítési költség nem.) A több költségvetés elkészítése és a pályázat tevékenységeinek ütemekre történ bemutatása a megvalósítási tanulmányban különösen indokolt, ha klasszikus el készítési költségek (pl. tervezés) merül fel, jóval a projekt megkezdését (pl. építési naplóba történ els bejegyzés) követ en. Az ütemekre bontás esetén, a pályázati anyagban - így például a létesítményjegyzékben - az egyes ütemeket elkülönítetten mutassák be. A nem megosztható költségeket - tipikusan ilyen lehet pl. a projektmenedzsment, nem szükséges megbontani, azokat az 1. ütem költségvetés táblájában (és az összevont költségvetési táblában) kell szerepeltetni. - Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi

5 területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. - A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. - A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. - Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kett s finanszírozás. Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható áfát tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható áfa elszámolására nincs lehet ség! Amennyiben az áfa levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehet ségével. Nem egyértelm helyzetekben célszer az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának el zetes kikérése, mivel a támogatást nyújtó szervezett l nem várható el, hogy minden esetben egyértelm en meg tudja állapítani az áfa levonás lehet ségét. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája és jogcíme A Pályázó m ködési támogatásának nem min sül, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítend támogatás). A jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások a Szerz dés 86., 87. és 88.cikke szerinti állami támogatásnak min sülnek. Jelen pályázati kiírás keretében a "Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeir l" szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. (1) A) pontja szerinti tevékenységekre nyújtható támogatás. A Rendelet alapján a következ állami támogatási kategóriák alkalmazhatók az egyes támogatható tevékenységek vonatkozásában: - az általános gazdasági érdek szolgáltatások m ködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történ alkalmazásáról szóló, november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatban (továbbiakban Bizottsági Határozat) - regionális beruházási támogatás [1628/2006/EK számú október 24-i Bizottsági rendelet (HL L /29.)], - csekély összeg támogatásokra [1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.)] A Pályázati Útmutató C1.1. pontja szerinti tevékenységekre a közszolgáltatások ellentételezésre vonatkozó támogatás és csekély összeg támogatás; a C1.2. szerinti tevékenységekre regionális beruházási támogatás,továbbá csekély összeg támogatás nyújtható. A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtható támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok: 1. A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati er forrásokból bármilyen formában megítélt kedvezmény (támogatás) összes éves összege, a jelen támogatási konstrukcióban nyújtott támogatás éves összegével együtt sem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításával összefügg költségeket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek biztosításához szükséges saját t kearányos elismerhet nyereséget.

6 Továbbá a közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati er forrásokból bármilyen formában megítélt kedvezmény (támogatás) összes éves összege, a jelen támogatási konstrukcióban nyújtott támogatás éves összegével együtt sem érheti el a 30 millió euró összeget. Figyelem: A közszolgáltatással járó ellentételezés számításánál figyelembe kell venni az állam/önkormányzat által vagy az állami/önkormányzati er forrásokból bármilyen formában odaítélt kedvezményeket. Nem tartozik a közszolgáltatással járó ellentételezés fogalom-körébe a közszolgáltatás igénybe vev i által megfizetett szolgáltatási díj, függetlenül attól, hogy azt hatósági árként állapítják-e meg. 2. A figyelembe vehet költségek a közszolgáltatás m ködtetéséb l származó költségek. A költségeket az általánosan elfogadott költségelszámolási elvek alapján kell kiszámítani, az alábbiak szerint: a) amennyiben a vállalkozás tevékenysége kizárólag a távh szolgáltatásra és az ahhoz szükséges általa végzett távh termelésre korlátozódik, minden költségét figyelembe lehet venni; b) amennyiben a vállalkozás a távh szolgáltatáson és az ahhoz szükséges, általa végzett távh termelésen kívül es tevékenységeket is folytat, csak távh szolgáltatással és az ahhoz szükséges távh termeléssel összefügg költségeket lehet figyelembe venni (költségmegosztás); c) a távh szolgáltatáshoz (ideértve a távh szolgáltató által e célra végzett távh termelést is) kapcsolódó költségek tartalmazzák a közszolgáltatás nyújtása során felmerül változó költségeket, valamint a közszolgáltatással és a többi tevékenységgel egyaránt összefügg állandó költségekhez való arányos hozzájárulást és az ésszer nyereséget; d) ha közszolgáltatás m ködtetéséhez befektetések is szükségesek - különösen az infrastruktúrával összefügg k -, akkor ezeket a költségeket is figyelembe lehet venni. 3. A figyelembe veend bevételnek a közszolgáltatásból származó teljes bevételt tartalmaznia kell. 4. Amennyiben a közszolgáltató egy másik, az ésszer nyereségen túl is nyereséget hozó általános gazdasági érdek szolgáltatással összefügg speciális vagy kizárólagos jogokkal rendelkezik, vagy más állami kedvezményekben is részesül, akkor - az Ek Szerz dés 87. cikk értelmében történ besorolásuktól függetlenül - ezeket is hozzá kell adni a bevételhez. 5. Az elismerhet nyereség közszolgáltatással összefügg saját t kére vetített mértéke nem haladhatja meg az évi 6%-ot (ennek kiszámításához ld. a X. mellékletet [Útmutató a saját t ke arányos nyereség számításához]) 6. Amennyiben vállalkozás a közszolgáltatáson kívül es tevékenységet is végez, köteles bels számvitelében elkülöníteni a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó és a megosztással érintett eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat. Minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartania olyan módon, hogy az egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelm en megállapítható legyen. 7. A közszolgáltatáson kívül es tevékenységekkel összefügg költségek tartalmazzák az ahhoz kapcsolódó változó költségeket, az állandó költségekhez való megfelel hozzájárulást és a t kehozamot. E költségekre

7 nem adható ellentételezés. 8. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a projekt a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig,, a m ködési engedélyében és a vonatkozó jogszabályokban el írtak szerint a m ködési engedélyében megjelölt ellátási területen ármegállapító hatáskörrel rendelkez önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerz dés keretében teljesíteni. 9. A jelen pályázati konstrukció keretében elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a pályázónál jelentkez, egyéb, a projektet terhel költségekkel csökkentett nettó költségmegtakarítást a közszolgáltató köteles a lakossági távh szolgáltatási díjat terhel költségek megállapításánál csökkent tényez ként figyelembe venni. E kötelezettségér l a távh szolgáltatásról szóló évi XVIII. Törvény (Tszt.) VII. fejezetében el írtak szerinti ár-megállapítási eljárásban a közszolgáltató köteles a Magyar Energia Hivatalt, illetve a távh szolgáltatásban ár-megállapítási hatáskörrel rendelkez helyi önkormányzatot írásban tájékoztatni. 10. A közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásától számított 5. év végéig, a távh szolgáltatás díjának változásairól a Közrem köd Szervezetet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás kötelez melléklete a támogatással megvalósult beruházásokból származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó kötelezettség teljesítésér l szóló, a Magyar Energia Hivatal által kiadott igazolás. 11. A vállalkozás az esetleges túlkompenzáció ellen rizhet sége érdekében köteles a projekt fenntartási id szaka alatt évente, legkés bb az üzleti évet követ év június 15 napjáig a fenti elvek figyelembe vételével elszámolni a közszolgáltatás m ködtetéséb l származó bevételekkel, költségekkel és eredménnyel, az üzleti évr l készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a vállalkozás legf bb szerve által jóváhagyott beszámoló benyújtásával. 12. A közszolgáltatót, a fenntartási id szakon belül esetlegesen megállapított túlkompenzáció összegének megfelel támogatás-visszafizetési kötelezettség terheli. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok: Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni. Induló beruházásnak min sül a tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történ beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglév létesítmény b vítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történ diverzifikációjával, egy meglév létesítmény teljes termelési folyamatának alapvet megváltoztatásával kapcsolatos, illetve a létesítmény felvásárlása. Helyettesít, szintentartó beruházás, nehéz helyzetben lév vállalkozások, és a pályázat befogadása el tt felmerült elszámolható költségekkel rendelkez projektek (megkezdett beruházás) nem támogathatóak. A projekt el készítése nem min sül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. A csekély összeg (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok: Csekély összeg (de minimis) támogatás esetén az adott és a támogatás odaítélését megel két pénzügyi év id szakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összeg (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenyked kedvezményezett esetében a eurónak megfelel forint összeget. A csekély összeg támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott és a támogatás odaítélését megel két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összeg támogatások

8 támogatástartalmáról (ld. Pályázati adatlap 52. sz. nyilatkozat; és jelen pályázati útmutató F9. Csatolandó mellékletek). Minden egyes új csekély összeg támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az el két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összeg támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A csekély összeg támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottságnak a közötti id szakra vonatkozó regionális támogatási térképr l szóló jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A csekély összeg támogatásokról külön útmutató áll rendelkezésre. (IX.] melléklet) D2. Támogatás mértéke - A C1.1 fejezet szerinti tevékenységek vonatkozásában: A támogatás mértékének minimuma: 10, a maximuma 50%. A tényleges értéket a támogatási intenzitásszámítás (ld. V. melléklet: Támogatási intenzitás számítási útmutató), valamint a saját t ke arányos nyereség-számítás (ld. X. melléklet: Útmutató a saját t ke arányos nyereség számításához [KEOP _ROE_utmutato]) határozza meg. - A C1.2 fejezet szerinti tevékenységek vonatkozásában: A támogatás mértékének minimuma 10%, maximuma az alábbi táblázat alapján alakul. A tényleges értéket a támogatási intenzitásszámítással kell meghatározni (ld. Támogatás intenzitás számítási útmutató). Észak-Magyarország 50 Észak-Alföld 50 Dél-Alföld 50 Közép-Dunántúl 40 Dél-Dunántúl 50 Nyugat-Dunántúl 30 Pest megye 30 Budapest 25 D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhet támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet. E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a id szak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet, a programozási id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellen rzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret - el relátható - kimerülése esetén vagy egyéb indokolt esetben a benyújtás lehet ségét felfüggessze. A felfüggesztés tényét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a honlapon közzéteszi. E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehet ség. A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az el írt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli

9 meg, hogy a Pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelel helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követ en a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehet ség. Az ilyen jelleg módosítási igények nem vehet k figyelembe. A pályázatot 50 millió forint alatti támogatási igény esetén 2 nyomtatott példányban (1 eredeti; 1 másolat); 50 millió forint és azt meghaladó támogatási igény esetén 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint mindkét esetben elektronikus formában (1 CD-n, amely tartalmazza legalább az adatlapot, a megvalósíthatósági tanulmányt, az energetikai mellékletet, a támogatási intenzitás számítást, valamint a saját t ke arányos nyereség számítást), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következ címre kell beküldeni: "ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft. Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. Környezet és Energia Operatív Program Kódszám: KEOP Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet 1437 Budapest, Pf. 328 Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi id ben van lehet ség: Hétf l csütörtökig 9-16 óra között Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP ), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellen rizze a kitöltött adatokat és az adathordozó épségét! A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott Pályázati adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszer en aláírt Pályázati adatlap tekintend hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap megegyez ségér l a pályázó köteles gondoskodni. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: A pályázatok benyújtása március 27-t l folyamatosan lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követ en az ellen rzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellen rzését!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatására Kódszám: KEOP-3.3.0. A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.1.2. 1 Tartalomjegyzék A. A TÁMOGATÁS CÉLJA,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának megújuló energiaforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoród Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Mogyoród FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 6486 A kérelmező jogállása

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 1. melléklet a /2016 ( ) határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (Pályázat kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben