PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...4 A4. Támogatható pályázatok várható száma...4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma...5 B2. Méret...5 B3. Székhely...5 B4. Iparág...5 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró okok...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre...9 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámolható költségek köre...12 C4. Nem elszámolható költségek köre...14 C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)...14 C6. Projekt iparági korlátozás...14 C7. Projekt területi korlátozás...15 C8. A projekt megkezdése...15 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...15 C10. Fenntartási kötelezettség...15 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...17 D2. Támogatás mértéke...17 D3. Támogatás összege...17 D4. Az önrész összetétele...17 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...18 D6. Biztosítékok köre...18 D7. Előleg igénylése...19 D8. Egyéb feltételek

3 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...26 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...27 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...27 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...28 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...28 F5. Panaszkezelés...34 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...35 F7. Fogalomjegyzék...39 F8. Csatolandó mellékletek listája...43 F9. Pályázati Útmutató mellékletei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A pályázat alapvető célja az emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása. Átfogó célok: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A kórházi ellátást kiváltó szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas infrastruktúra megteremtése. - A definitív és lakosság-közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások/ tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. - A térségek versenyképességének, népességmegtartó képességnek megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása az egészségügyi fejlesztésekkel. A2. Részcélok - A lakosság lakóhelyéhez közel mindazon szükséglet alapú szakellátási szolgáltatások biztosítása, melyek egymásra épülve és/vagy kiegészítve integrált rendszert alkotva biztosítják a szolgáltatási hiányok megszüntetését és a megnövekedett, szükséglettel alátámasztott igények kielégítését (lásd. még C.1.1 pont). - A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, épület). - A régión belüli járóbeteg szakellátás magasabb szintjének megvalósítása, amely koordináló szerepet tölt be együttműködési színterek kialakításával, partneri együttműködések fejlesztésével. - A projekt keretén belül megvalósuló beruházások, épület felújítások során olyan épített környezet megteremtése, amely figyelembe veszi a környezeti és gazdasági fenntarthatósági elvárásokat (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata). A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióban a megítélt támogatásból 0 Ft használható fel. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság kizárt, ESZA típusú tevékenységek fedezésére nem számolható el költség. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatható pályázatok várható száma: 1-3 darab. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE A B1 pontban meghatározott szervezetek, amennyiben megfelelnek a következő feltételeknek: 1. ahol többszakmás aktív fekvőbeteg szakellátás működött és legkésőbb április 1-jétől megszűnt, vagy 2. az egészségügyi szolgáltatónak OEP által finanszírozott csak egy szakmára kiterjedő, maximum 20 ágyas aktív kapacitása van, vagy 3. amennyiben jelenleg többszakmás aktív fekvőbeteg szakellátása van és vállalja, hogy a legkésőbb a beruházás befejezéséig a 2. pontban foglaltakat teljesíti (lásd pályázati útmutató 23. számú melléklete) A jelen pályázati konstrukcióból szakkórházak fejlesztése nem támogatott. A fenti elvárásokon túl olyan intézményekben indulhat fejlesztés az emelt szint eléréséhez, ahol az adott intézmény legalább lakos ellátását vállalja fel, valamint a településen nem működik más közfinanszírozott vagy területi kórház. A pályázat benyújtásától a fenntartási időszak végéig kötelező az előírt fő lakosságszám megléte. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak (KSH besorolással): - Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321) - Olyan önkormányzat által létrehozott non-profit gazdasági társaság, amely legalább 25 %-os önkormányzati tulajdonrésszel rendelkezik (59). A pályázatot az Egészségügyről szóló évi CLIV. tv 3. wa,) wd) pontja által meghatározott fenntartó szervezetnek kell benyújtania. Jelen pályázati kiírás keretében támogatásban részesülő partner bevonása nem lehetséges. B2. Méret Nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a megvalósítás helyén székhellyel rendelkező pályázó adhat be pályázatot. A Közép-magyarországi régióban nem nyújtható be pályázat. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezhető. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezhető. 5

6 B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek: Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval a. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; b. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; c. amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; d. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; e. amely jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; f. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek (a Közreműködő Szervezet ezt a pontot a (pontos link: honlapon ellenőrzi); g. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; h. amely a 292/ (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 292/ (XII. 19.) Korm. rendelet 113. (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; i. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; j. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; k. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét b) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó feltételek: Kizárólag olyan per-, igény-, és tehermentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely alkalmas a funkció befogadására és a település szabályozási terve ezt lehetővé teszi. A tulajdonjogi helyzet tiszta, azaz a pályázó és a tulajdonnal rendelkező szervezet azonos, vagy az ingatlan önkormányzati tulajdonosa/kezelője az építéshez és a projekt megvalósításához visszavonhatatlan beleegyezését adja, melyről szóló képviselő testületi határozatot a pályázathoz csatolja a pályázó. 6

7 c) Egyéb feltételek: A pályázatban szereplő fejlesztések építési-műszaki engedélyezési dokumentációja jogerős építési engedéllyel rendelkezik, vagy annak az illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtását a pályázó igazolni tudja. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési engedély megléte. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak: - amely nem csatolja a megyei önkormányzati testület véleményét a fejlesztésről, illetve vélemény hiányában a benyújtásáról szóló igazolást, - amely a pénzügyi fenntarthatóságot modellszámításokkal nem támasztja alá, - ha nincs pályázó részéről kötelezettségvállalás a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humán erőforrás biztosításáról - amely nem nyújtja be a közúti elérhetőség tekintetében 25 km-en belül lévő analóg szakmai profillal rendelkező közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók nyilatkozatát (20. sz. melléklet) a fejlesztés tudomásul vételéről, illetve ennek hiányában a megkeresés tértivevényes igazolását. Amennyiben 25 km-en belül nem található közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, úgy a pályázónak erről a tényről kell nyilatkoznia, - amely a nem hiánypótolható mellékleteket a pályázat beadásakor nem csatolja. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások: 1. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak. A projekttevékenységeknek a helyi igényeken, szükségleteken és lehetőségeken kell alapulniuk. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. 2. Alapvetően a legfontosabb támogatandó tevékenység a meglévő infrastruktúra fejlesztése, akadálymentesítése, komfortosítása, szakmai felszereltségének javítása. 3. Elvárás, hogy a létrehozandó emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ a megyei járóbeteg-szakellátási hálózat részeként működjön, teljes körűen betöltve a megfelelő funkciókat, szakmailag kiegészítve és koordinálva az alapszintű szakellátók munkáját. 4. Az épületfejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti fenntarthatóságra, az építési tervdokumentáció mellékleteként rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő igazolása is becsatolandó. 5. A projekt tervezése során az ellátni kívánt települések önkormányzataitól előzetes szándéknyilatkozat benyújtása szükséges. 6. A támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézményeknek az alábbi kötelező tartalmi elemeknek kell megfelelnie: A megalapozó járóbeteg szakellátás fejlesztési koncepció alapján az intézmény típus a következő szakmai tevékenységeket végzi: Az intézménytípus kötelező tartalmi elemei: - járóbeteg szakellátás széles vertikumának biztosítása (megelőzés, gyógyítás, gondozás, rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 szakmacsoportban nyújt szolgáltatást és tartalmazza a 4 alapszakmát). A pályázat során lehetőség van az intézmény jelenleg meglévő járóbeteg szakellátási kapacitásainak szakmacsoportok szerinti átstrukturálására, - egynapos ellátás nyújtása (sebészet, diagnosztika, terápia), - otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése, - diagnosztika (labor, képalkotó) fejlesztése, - digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztika (telemedicina) alkalmazása, - nappali kórházi ellátás kialakítása, - terápiás ellátások nyújtása (pl. fizioterápia) megfelelő szakorvosi háttér egyidejű biztosítása mellett, - a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi aktivitásainak színtere, - ellátás-szervezési feladatok ellátása, koordináló szerep betöltése a térség lakosainak betegút szervezésében és a térség szolgáltatóinak körében. Széles partneri kapcsolat kiépítésével szorosan együttműködik az alapellátással, a szociális ellátórendszerrel (pl. szociális munkás, közösségi gondozó, falugondnok), civil szervezetekkel, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, - egységes info-kommunikációs szolgáltató egység(ek) működtetése, mely alkalmas a hatályos jogszabályok és az egészség-biztosító(k) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, és előállítja az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat on-line kapcsolat létesítésére a hatályos jogszabályokban rögzített szervezetekkel. 8

9 melyeket gazdaságossági és szükségleti okok miatt is kialakíthat (opcionális): - krónikus fekvőbeteg szakellátás (rehabilitáció, krónikus ellátás, ápolás), - alapellátás, központosított alapellátási ügyelet fizikai feltételeinek kialakítása (helység biztosítása eszközök beszerzése nélkül) - terápiás ellátások (balneoterápia, stb.), - mentőállomás befogadása (amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült, amihez OMSZ nyilatkozatát csatolták), - gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálása, (a bérbeadásból vagy más forrásból származó bevétel esetén a nettó bevétellel kerül a támogatás mértéke csökkentésre) - kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások (mobil szolgálat, internet, videotelefon szolgálat, házi jelzőrendszer tanácsadó) bevezetése, nyújtása, - képzés, továbbképzések színterének biztosítása a funkció indoklásával és középtávú terveivel (szakemberek és laikusok képzése, esetmegbeszélések, roma egészségőrök és telepi tanácsadók képzése, betegoktatás, stb.), - a vállalat- és minőségirányítási rendszer, valamint szakmai programok feltöltéséhez szükséges adatbázis létrehozása. C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Tevékenységi körök Projekt előkészítése: A projekt megfelelő megvalósításához szükséges előkészítés. Épületfejlesztés: A környezettudatos tervezés (18. sz. melléklet), a komplex akadálymentesítés (24. sz. melléklet) és gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve: - Új emelt szintű járóbeteg-szakrendelő építése, bővítése (max. nettó 2000 nm) vagy meglévő épület átépítése. A felújított, átépített, bővített épületegyüttes alapterülete nem haladhatja meg a nettó 3500 nm-t (ebbe a max. nettó 2000 nm bővítés is beleértendő). Ennél nagyobb nettó alapterületű épület(ek) fejlesztése jelen projekt keretében nem valósulhat meg. A fejlesztések eredményeképpen biztosítani kell, hogy a létrejövő járóbeteg szakrendelő egy épületben/épülettömbben egymással fizikai összeköttetésben kerüljön kialakításra. - Gépészeti és energetikai korszerűsítés. A gépészeti és energetikai korszerűsítés meglévő épület esetén az emelt szintű járóbeteg-szakrendelőkhöz tartozó épületegységeken kívül az egyéb kapcsolódó egészségügyi szakellátást biztosító épületekre is vonatkozik, amennyiben ez építészetileg indokolt. Eszközbeszerzés: - Kizárólag új eszközök beszerzése támogatható. Az adott, illetve kialakítandó szolgáltatások szakmai programja alapján a mellékelt ajánláshoz igazodó orvos- 9

10 technikai gépek, műszerek és eszközök beszerzése, valamint a 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő vagy annál magasabb színvonalú ellátás biztosításához: képalkotó (kivéve CT, MRI, PET), laboratóriumi és egyéb diagnosztikai eszközök, terápiás (pl. egynapos sebészet), ápolási eszközök, és rehabilitációs egységek (pl.: medence, tornaterem), eszközök, berendezések beszerzése támogatható. Informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztés amennyiben szükséges és indokolt: - intézményi integrált informatikai medikai rendszer, - integrált vállalat-irányítási rendszer, - digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztikához (telemedicinához) szükséges digitális technológia, - info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei, - otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása, - központi betegirányító és beteghívó rendszer, - informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL), - információbiztonsági irányítási rendszer (IBIR) fejlesztése, megvalósítása Az intézményi informatikai rendszerekben biztosítani kell a jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést, az adatok változtatásának naplózását, és a naplók utólagos megtekintését. Az informatikai fejlesztés specifikációját és kereteit a pályázati útmutató 16. számú melléklete tartalmazza. Az épületfejlesztés és eszközbeszerzés elemek csak együttesen pályázhatók! Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tendert elnyert szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bővítése a kötelező továbbképzések keretében folytatódnak a szolgáltatók támogatásával. A projektben ez nem támogatott tevékenység. Nyilvánosság tájékoztatása: A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő A típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén. 10

11 Projektmenedzsment biztosítása A projekt megfelelő színvonalú végrehajtáshoz szükséges projektmenedzseri tevékenységek, így különösen koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása. 1. Elvárások a projektmenedzserrel kapcsolatban: - felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezik, - referenciaként legalább egy 50 millió Ft feletti beruházási projekt végrehajtásában szerzett releváns tapasztalatokkal rendelkezik, - a projekt megvalósítása során projektmenedzsert kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban lehet alkalmazni, feladatát heti minimum 20 órában látja el. 2. A projektmenedzsmenthez és a szakmai megvalósításhoz kötődő feltételek és elvárások: - Szakmai vezető: releváns, járóbeteg-szakellátás pénzügyi és szakmai működtetési vezetői tapasztalattal rendelkezik. - Pénzügyi munkatárs: felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik. - Projektasszisztensek: minimum 1 fő. 3. A fenti feltételek mellett, amennyiben a projektmenedzsment feladatokat szervezet látja el, akkor a projektmenedzsment szervezettel kapcsolatban további elvárás az EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat minimum 500 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási projektben. Előnyt jelenthet olyan projektmenedzsment céggel kötött szerződés, amely rendelkezik projektmenedzsment tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. A bírálatnál előnyt jelent, ha a pályázó intézmény tevékenysége funkcionálisan integrálódik az egészségügyi alap-, és egyéb szakellátásokkal, valamint a szociális alapellátással. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni, a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. Hatálya alá, abban az esetben az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): A Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben tehát nem kell ajánlatokat bekérni; A Ft és Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a pályázó egy ajánlatot kér be; Ft felett a Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni. 11

12 A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( ben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. Szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Azon tevékenységek, amelyek a támogatható tevékenységek között nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. Különösen nem támogatható: - gyógyfürdő kialakítása, - termálvíz bevezetése, kivéve fűtés korszerűsítés esetén - szállás, lakás, garázs céljára szolgáló helyiségek kialakítása, - az intézmény működtetéshez kapcsolódó tevékenységek, - használt gépek beszerzése, - egy településen több telephelyen megvalósuló beruházás, - új eszközök és gépek kezelésének betanítása, - ESZA típusú tevékenység (pl:képzés, oktatás). C3. Elszámolható költségek köre C3.1. Az elszámolhatóság feltételei, általános szabályok: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), 12

13 számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Csak olyan szerződések számolhatóak el, amelyek projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. C3.2. Az elszámolható költségek fajtái Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek 1 ): az elszámolható költségek maximum 5%-a, de legfeljebb 30 millió forint. (Az előkészítés szakasza a jelen pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig tart.) Beruházás költségei: - Építés (átalakítás, bővítés, felújítás). Keretösszeg: az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg a bruttó Ft/ nettó m 2 összeget. (További részletes információkat ezzel kapcsolatban az útmutató 28. számú melléklete a Útmutató az építészeti költségszámításokhoz tartalmaz.) - Eszközbeszerzések - Immateriális javak beszerzése. Projekt menedzsment költségek: elszámolható költségek maximum 7 %-a, de legfeljebb 50 millió forint. Szakmai megvalósítással összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Általános költségek Elkülönített bankszámlanyitás Biztosítási díj Telekommunikációs szolgáltatások Postaköltségek Tartalék Természetbeni hozzájárulás 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 47. (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges. 13

14 A meghatározott százalékos korlátok kiszámítását a költségvetésben a tartalékkal növelt összköltséghez viszonyítva szükséges végezni. (Részletesen lásd 5. sz. melléklet: Költségvetés specifikáció 3. pontja.) Jelen pályázati konstrukció keretében ERFA és ESZA közötti átjárhatóság nem megengedett. FIGYELEM! Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 4. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató és 5. számú mellékletét képező, jelen pályázati konstrukcióra vonatkozó költségvetési specifikáció rendelkezik. C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, amelyek nem szerepelnek az elszámolható költség között. Különösen: - föld-, és ingatlanvásárlás, - ingatlan bérlés (kivéve az elszámolható költségeknél meghatározott bérleti díjak), - használt eszköz vásárlása, - lízing, - lakóépület felújítása, építése, átalakítása, - járművásárlás, - természetbeni hozzájárulás (kivéve ingatlan), - saját teljesítés, - visszaigényelhető, vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adó, - K+F+I szolgáltatások díja, - tanulmányok, hatás- és eredmény vizsgálatok (kivéve megvalósíthatósági tanulmány), - a minőségbiztosítás tanúsíttatása, - az adatbázis létrehozása a szoftver beszerzés kivételével, - képzések szervezése, lebonyolítása, - késedelmi kamat, kártérítés - értékcsökkenés - kútfúrás díja - hitel- és kamatköltségek Figyelem! A C3. pontban felsoroltakon kívül más költség nem számolható el, különösen az ERFA Elszámolható költségek általános útmutató szerinti el nem számolható költségekre, valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségekre vonatkozóan! C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A járóbeteg szakellátás fejlesztése illeszkedjen a regionális egészségügyi fejlesztési tervhez, valamint a helyi települési rendezési tervhez. C6. Projekt iparági korlátozás Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezhető. 14

15 C7. Projekt területi korlátozás Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés, abban az esetben sem, ha a pályázó székhelye nem a Közép-magyarországi régióban van. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az a helyszín, ahol a pályázó a vásárolt eszközt üzembe helyezi, az intézményt működteti. A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig kell értelmezni. C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. A projekt megkezdésének minősül - a. Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre irányuló beruházást is) megkezdése időpontjának jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének időpontját vagy a beruházással összefüggésben felmerült első eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátumát kell tekinteni. b. Immateriális javak esetében az átvétel időpontja, c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. d. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. második rész IV. fejezet (7/A. cím) szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén az eljárás második szakaszának eredményeként kötött szerződés létrejöttének napja. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének időpontjára vonatkozóan jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a Költségvetési specifikáció tartalmazza.) C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje a támogatási szerződésben rögzített projektzárás (megvalósítás) időpontját követő 90. nap, de legkésőbb március 31. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósításától (zárásától) számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a fejlesztés tárgyát képező 15

16 ingatlan és eszközök rendeltetésében és a velük kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Amennyiben a fejlesztés tárgyát képező ingatlan (társ)tulajdonosa és az ingatlanban működő intézmény fenntartója eltérő szervezet, a fenti feltétel teljesüléséért együttesen felelnek. A pályázó vállalja (a támogatás visszafizetésének terhe mellett), hogy a fejlesztés eredményeképpen létrejött intézményt a pályázatban vállalt szakmai feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartja és biztosítja a működését. A pályázó jogi státuszában a fenntartási időszak alatt nem történhet változás. A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig meg kell őriznie. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Pályázó további projektek megvalósítására nyújthat be más pályázatot, azonban a megvalósítandó célok egyértelműen el kell, hogy határolódjanak. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Az alapellátás és a központi alapellátási ügyelet fizikai feltételeinek biztosítása esetén az eszköz (és mobiliák) beszerzése nem elszámolható költség. 16

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) kormányrendelet alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből érkező pályázat esetében 95%-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: - minimum 300 millió Ft - maximum 800 millió Ft D4. Az önrész összetétele A pályázónak az igényelt támogatáson kívül önrésszel is hozzá kell járulnia a projekt megvalósításához, amelyet a projekt költségvetésének tervezésekor is figyelembe kell vennie. A projektgazda által önrészként nem számolható el az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatás. Az önrész az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon igazolható: Önrész elemei Igazolás módja Igazolás esedékessége Számlapénz Bankbetét A forrás igazolására kizárólag a projektgazda nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal vagy banki igazolással kívánja igazolni egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. 30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről és annak meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. Támogatási szerződés megkötésének feltétele Támogatási szerződés megkötésének feltétele 17

18 Önrész elemei Névre szóló értékpapír Bankhitel Önkormányzati költségvetési forrás Ingatlan Igazolás módja A pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás értékpapírok összegéről, és azok meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. Megkötött hitel/kölcsönszerződés Társulási vagy képviselő testületi határozat az önrész rendelkezésre bocsátásáról Független értékbecslő által készített, pályázat beadásának időpontjához képest 30 napnál nem régebbi értékbecslés Kizárólag a fejlesztéssel érintett ingatlan (telek és épület) számolható el természetbeni önerőként Igazolás esedékessége Támogatási szerződés megkötésének feltétele Támogatási szerződés megkötésének feltétele Támogatási szerződés megkötésének feltétele Támogatási szerződés megkötésének feltétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök Nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. A támogatás folyósításának feltétele, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatónak címzett felhatalmazás benyújtása, amely a kedvezményezett valamennyi fizetési számlája tekintetében a közreműködő szervezetet a támogatási jogviszony végéig a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatás visszafizetésének biztosítására beszedési megbízás benyújtására jogosítja (felhatalmazó levél). Nem köteles a felhatalmazó levél benyújtására a) az - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott - államháztartás szervezete, b) az államháztartás szervezetének a Ptk. 685/B. -ában meghatározott többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, c) az 58. (1) bekezdésében meghatározott biztosítékot nyújtó kedvezményezett a projekt megvalósítási időszak alatt. 18

19 Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy - központi költségvetési szerv kivételével az a kedvezményezett, aki a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támogatási összeg erejéig az ban meghatározott biztosíték nyújtására köteles. D7. Előleg igénylése Jelen felhívás keretében a kedvezményezett által igényelhető előleg összege a Pénzügyminisztérium egyetértésével maximum a támogatási összeg 25%-a. Részletes rendelkezéseket a Pályázati Útmutató F pontja tartalmazza. D8. Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Erről részletes tájékoztatatást a 27. sz. melléklet a Segédlet a jövedelemtermelő projekt pénzügyi elemzéséhez tartalmaz. 19

20 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási formai kritériumok 2. Jogosultsági kritériumok 3. Tartalmi értékelési kritériumok 1. Befogadási formai kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 1. A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 2. A projektgazda a támogatásra való jogosultságát az útmutatóban előírt módon igazolta Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 3. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. 4. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Projekt adatlap 2.6 pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül 5. A papír alapon benyújtott projektadatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, hiánypótlásra a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 6. (5) bekezdése alapján nincsen lehetőség. 2. Jogosultsági kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 6. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. 20

21 Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve. A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és a pályázó kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. 9. A pályázat összefűzve került benyújtásra. 10. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 11. A projekt megvalósításának helyszíne megfelel az útmutatóban meghatározottaknak 12. Projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. 13. A pályázati útmutatóban, a költségvetésre előírt belső korlátokat betartották. 14. A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van. 15. A pályázóra nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. Projekt adatlap 3. pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Projekt adatlap 2.2 pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Projekt adatlap 2.3, 2.4 pontja. Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás Projekt adatlap 5.6.1, 5.6.2, pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás Projekt adatlap 5.6.1, pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás Projekt adatlap - a pályázó nyilatkozata Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. Projekt adatlap 5.6.1, pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás Projekt adatlap 5.6.1, pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 21

22 Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 18. A pályázó a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. Projekt adatlapon a pályázó nyilatkozata 19. A pályázó nem szolgáltatott a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. Projekt adatlapon a pályázó nyilatkozata 20. A pályázó a projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok részében a kötelező adatszolgáltatást megtette. Projekt adatlap 8.1, 8.2 pontja, 21. A pályázó a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában a kötelező adatszolgáltatást megtette, kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. Projekt adatlap pontja, 22. A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. Projekt adatlap pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla 23. A pályázati útmutató F8 pontjában felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat csatolta a pályázó. Pályázati útmutató F8. Pont Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás Amennyiben az ellenőrzés során a közreműködő szervezet hiányosságot állapít meg, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont teljesítése, de a jogosultsági kritériumokat magában foglaló táblázat Megjegyzés a szemponthoz oszlopa nem rendelkezik ellenkezőleg, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. III. Tartalmi értékelési kritériumok A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: Építészeti értékelési szempont Maximálisan adható pontszám Megjegyzés 1. Mennyire indokolt a projekt megvalósítása? 5 Min. 50% Mennyire előkészítettek a projekt megvalósításhoz a szükséges szervezeti és együttműködési feltételek? Mennyiben felel meg a projektterv a pályázati útmutatóban megfogalmazott célkitűzéseknek? Mennyire megalapozott és részletes a projekt cselekvési és ütemterve? Mennyire valósíthatóak meg a tervezett tevékenységek az ütemterv alapján? Mennyire részletes, releváns és teljes körű a projekt megvalósítása során várható, a pályázó által felmért kockázatok listája és az arra kidolgozott kezelési terv? 5 Min. 50% 20 Min. 50% 10 Min. 50 % 22

23 5. 6. A környezettudatosság milyen mértékben érvényesül az építészeti kialakításban? Az épületgépészeti megoldások mennyire tükrözik az energiatudatosságot? Mennyiben terjed ki a projekt a zöld terület kulturált kialakítására? Mennyire valósítható meg a beruházás a tervek alapján? Mennyire igazodik a helyi adottságokhoz, szükségletekhez és a pályázat céljaihoz a tervdokumentáció? 7. A tervezett tevékenységek mennyiben indokoltak a projekt céljainak elérésének érdekében? Az építészeti megoldások mennyiben szolgálják a gazdaságos működtetést, mennyiben alkalmazzák a 8. működési költségeket csökkentő legkorszerűbb környezetbarát technológiákat? Mennyire szolgálja a fenntartható fejlődést a 9. megvalósítás és/vagy a környezettudatos menedzsment és tervezés? 10. Milyen mértékben jelenítik meg a pályázatban az esélyegyenlőségi szempontokat? 20 Min. 50% Min. 50% 15 Min. 50% 5 10 Min. 50% Min. 20% 5 Min. 20% 5 Összesen 100 Min. 60 pont Orvos-szakmai, orvosi gép-műszer és fenntarthatósági értékelési szempont Mennyire indokolt a projekt megvalósítása? Mennyire van összhangban a szükségletekkel a projektterv? (Kellő részletességgel indokolta meg a pályázó a projekt megvalósításának okait? A feltárt problémákat tényadatokkal támasztották alá? Kellő részletességgel mutatták be a célcsoportot) Mennyiben felel meg a projektterv a pályázati útmutatóban megfogalmazott célkitűzéseknek? Mennyire reagál a pályázat a helyi adottságok problémáira, a lakosság szükségleteire és igényeire? Mennyire relevánsak és koherensek, illetve megvalósíthatóak a pályázatban leírt szakmai tevékenységek? A bemutatott szakmai program hogyan elégíti ki a megfogalmazott ellátási és szolgáltatási igényeket? Mennyiben biztosítottak a projekt megvalósításhoz a szükséges szervezeti és együttműködési feltételek? Maximálisan adható pontszám Megjegyzés 10 Min. 50% 10 Min. 50% 22 Min. 50% 8 Min. 50% A beszerzésre kerülő felszerelések, eszközök összhangban vannak-e a tevékenységekkel? Mennyiben igazodnak a mellékelt ajánlati eszközlistához? A beszerzésre kerülő felszerelések, eszközök milyen mértékben alkalmazzák a szakmai feladatnak és kompetenciának megfelelő legkorszerűbb technológiákat? 8 8 Min. 50% Min. 50% 23

24 Az intézmény fenntarthatósága pénzügyi/gazdasági szempontból mennyire biztosított (bevételstruktúra, költségstruktúra? Mennyire szolgálja a fenntartható fejlődést a megvalósítás és/vagy a környezettudatos menedzsment és tervezés? Milyen mértékben jeleníti meg a pályázatában az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését? 24 Min. 50% 5 Min. 20% 5 Min. 20% Összesen 100 Min. 60 pont Pénzügyi értékelési szempont Maximálisan adható pontszám Megjegyzés Mekkora tapasztalattal rendelkeznek a projektmenedzsment résztvevői a projektek megvalósításában? Amennyiben nem nevesíthetők a projektmenedzsment tagjai: a projektmenedzsmentben résztvevők kiválasztására kidolgozott szempontrendszer mennyiben biztosítja a projekt lebonyolítását? Mennyire biztosított a humánerőforrás a projekt megvalósításához? Mennyire megalapozott és részletes a költségvetés, illetve a tervezett kiadások mennyire indokoltak, reálisak és mennyire költség-hatékonyak a projekt megvalósítása szempontjából? Minden tevékenységre betervezte-e a pályázó a szükséges forrást? Mennyire biztosított a pályázat megvalósulásának likviditása? (A beruházás megvalósításának ütemezése és a pénzügyi terv milyen összhangban van egymással?) Mennyire megalapozott és részletes a projekt cselekvési és ütemterve? Mennyire valósíthatóak meg a tervezett tevékenységek az ütemterv alapján? Mennyire szolgálja a fenntartható fejlődést a megvalósítás és/vagy a környezettudatos menedzsment és tervezés? 7. Milyen mértékben jeleníti meg a pályázatában az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését? Összesen 15 Min. 50% 10 Min. 50% 30 Min. 50% 25 Min. 50% 10 Min. 50% 5 Min. 20% 5 Min. 20% 100 Min. 60 pont 24

25 Informatikai értékelési szempont Mennyiben felel meg a projektterv a pályázati útmutatóban megfogalmazott informatikai célkitűzéseknek? Mennyire megalapozott és részletes a projekt cselekvési és ütemterve? Mennyire valósíthatóak meg a tervezett tevékenységek az ütemterv alapján? A beszerzésre kerülő felszerelések, eszközök milyen mértékben alkalmazzák a szakmai feladatnak és kompetenciának megfelelő korszerű technológiákat, figyelemmel az eszköz kapacitására és a várható igénybevétel közti összhangra? A tervezett informatikai tevékenységek mennyiben indokoltak a projekt céljainak elérése érdekében? A tervezett kiadások mennyire indokoltak és reálisak, mennyire költség-hatékonyak a projekt megvalósítása szempontjából? Mennyire szolgálja a fenntartható fejlődést a megvalósítás és/vagy a környezettudatos menedzsment és tervezés? 6. Milyen mértékben jeleníti meg a pályázatában az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését? Maximálisan adható pontszám Megjegyzés Min. 50% Min. 50% Min. 50% Min. 50% Min. 20% Min. 20% Összesen 100 Min. 60 pont Az értékelési szempontok súlyozása a következőképpen alakul: - Építészeti értékelési szempontok 35 % - Orvos-szakmai, orvosi gép-műszer és fenntarthatósági értékelési szempontok 35 % - Pénzügyi értékelési szempontok 20 % - Informatikai értékelési szempontok 10 % A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! 25

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben