TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2."

Átírás

1 TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható projektjavaslatok száma... 4 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...4 B1. Jogi forma... 4 B2. Kizáró okok... 4 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 5 C3. Elszámolható költségek köre... 5 C4. El nem számolható költségek köre... 9 C5. Projekt területi korlátozása C6. A projekt megkezdése C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C8. Fenntartási kötelezettség C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...11 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...13 E1. Monitoring mutatók E2. Horizontális szempontok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...15 F1. A támogatási konstrukció megszüntetése F2. A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projekt javaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék... 25

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Előzmények A Kormány a március 18-i ülésén hagyta jóvá az Államreform operatív program évi akciótervének a módosítását, mely keretében kiemelt projektként nevesítette a tárgybeli projektet. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az így kapott felhatalmazás alapján bocsátja ki jelen útmutatót. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a (továbbiakban: Ket.) november 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezte az államigazgatási eljárásról szóló évi IV. törvényt. A Ket. számos új jogintézményt vezetett be, a jogalkalmazók nemzedékei által megszokott munkaszervezési módszerek újragondolását követelte meg, s az ügyfelek jogainak előtérbe helyezésével teljesen újfajta szemléletet kívánt meg vezetőtől és ügyintézőtől egyaránt. Az új törvény hatálybalépését támogató képzéseket a évben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ jogelődje, a Magyar Közigazgatási Intézet végezte uniós és költségvetési forrásból. Ennek eredményeképpen kifejlesztésre került egyebek mellett kettő, a Ket. általános bemutatását célzó program, s ezeken a képzéseken összesen fő köztisztviselő vett részt. E képzések tananyagait használja kiindulásként jelen projekt. Cél A Ket. hatályosulásának vizsgálatát követő kodifikációs munkák eredményeképpen az Országgyűlés elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt módosító évi CXI. törvényt, mely október 1-jén lép hatályba. A Ket. említett módosítása a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatban olyan jelentős szemléletbeli változtatást gerjeszt, ami a Ket. hatálybalépésénél megvalósultakhoz hasonlóan szervezett felkészítési folyamatot igényel a tevékenységek ellátásához szükséges egységes jogalkalmazás biztosítása céljából. Ennek megvalósítását szolgálja a projekt. A részletes célok A projekt célja olyan képzési programok kidolgozása és azokon nyugvó képzések lebonyolítása, melyek az átfogó törvénymódosítás alkalmazására való megfelelő felkészüléssel biztosítják a képzésben résztvevők körében, hogy: - elméleti ismereteket szerezzenek az általános eljárási szabályok gyakorlatban történő alkalmazásáról; - kialakuljon az egységes jogalkalmazási gyakorlat; - a hatósági eljárásokban alkalmazható optimális munkaszervezési tapasztalatra tegyenek szert az ügyfélközpontúság, eredményesség és hatékonyság előtérbe helyezésével; továbbá - ismereteik fejlesztésével, szinten tartásával javuljon egyéni versenyképességük. A projekt végrehajtásával elérendő, a közigazgatás egészét jellemző eredmények: a) magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására képes, képzett közigazgatási állomány megteremtése; b) az egyéni versenyképesség javításához, a külső és belső mobilitás növeléséhez való hozzájárulás; c) kompetencia fejlesztő képzések kínálatának bővítése; valamint 3

4 d) költséghatékony, korszerű oktatási módszertanok alkalmazása. Elvárt eredmény A projekt keretében: - oktatási tananyagok készülnek, melyek interneten keresztül is hozzáférhetővé válnak a projektgazda honlapján keresztül; - képzők felkészítése; továbbá - állami vezetők és köztisztviselők képzése. A megvalósítás során összesen fő köztisztviselő, 200 állami vezető, s mintegy fő polgármester felkészítése valósul meg a Ket. általános jogi ismereteivel kapcsolatban, és további fővel a kiemelt ágazatokban hatósági jogalkalmazással foglalkozó ügyintézők és vezetők körében. Ez utóbbi célcsoport esetében külön tananyag kerül kifejlesztésre a kiemelt ügycsoportokra. A képzéseknek az általános szakismeretek átadásán túl ki kell terjedniük a kapcsolódó készségek fejlesztésére is (legalább a képzettek hozzáállásának a megváltoztatásával). A felhívás és projektjavaslati útmutató elválaszthatatlan része a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A legfontosabb irányadó jogszabályok megtalálhatóak jelen útmutató F6. pontjában. A2. Rendelkezésre álló forrás A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 360 millió forint. Jelen projektjavaslati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok száma Jelen felhívás keretében legfeljebb egy kiemelt projekt kerül támogatásra. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE B1. Jogi forma A kiemelt projektre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projekt javaslatot. B2. Kizáró okok A projektgazdának, illetve konzorcium esetén bármely konzorciumi tagnak nem nyújtható támogatás, ha ha csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; kezdeményezik a konzorcium vezetőjének vagy bármely tagjának szervezeti megszüntetését; a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 4

5 strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) és (3) bekezdései alapján a támogatási rendszerekből kizárták, a kizárás időtartama alatt; vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektjavaslat benyújtásakor; a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a projektjavaslat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet; a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll; akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projekt céljának megvalósítását szolgáló szakértői tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása, valamint egyes, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek, amelyeket a projektjavaslati útmutató C3. Elszámolható költségek köre pontja tartalmaz. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Elszámolható költségekről általában Amennyiben a kedvezményezett a fejlesztés, illetve a fejlesztés eredményének a hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a fejlesztéssel, illetve a fejlesztés hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. 5

6 Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: - A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. - A felmerült költségeknek teljesítményarányosnak kell lenniük, s nem rögzíthetők sávos teljesítési küszöbök. - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. - A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a szabály- és célszerű közbeszerzés eredményeként kötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. - Az akciótervben vagy az operatív programban meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. - A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. - Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. - Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzáadott értéket képviselnek. - Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőséget a szerződés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltséget a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. - Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. - Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel. A kedvezményezett kötelezettsége, hogy költséghatékonyan valósítsa meg a fejlesztést. A költséghatékonyság követelménye a szokásos piaci árak betartásán túl magában foglalja a nyilvános és diszkriminációmentes közbeszerzések lebonyolítását, a közbeszerzések és egyéb beszerzések során az eljárás típusához és tárgyához választott bírálati szempontrendszer alapján elérhető legelőnyösebb ajánlat elérésének a kötelezettségét, továbbá az indokolatlan költségek keletkeztetésétől való tartózkodást. Kizárólag a költséghatékonyan felhasznált forrás számolható el. Előkészítési költségek Előkészítési költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 1 százalékáig számolhatók el. A december 21. után, a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdési időpontig felmerült előkészítési költségek számolhatóak el. Az előkészítés költségei között olyan külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások számolhatóak el, amelyek a támogatott projekt előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódnak (projekt tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok, felmérések, tanulmányok készítése, közbeszerzés előkészítési tevékenységei). 6

7 Projektmenedzsment költségek A projektmenedzsment költségekbe mindazon tevékenységek költségei értendők, mely tevékenységek nem a szakmai célok teljesítéséhez, hanem ennek adminisztratív lebonyolításához, a tevékenységek koordinációjához kapcsolódnak. Kizárólag a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó személyjellegű költségek, illetve a menedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások számolhatóak el. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személy jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak - munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része számolható el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő-beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Bérköltség között elszámolható költség a megbízási szerződés, a 6/2009. Korm. rendelet előírásainak megfelelő kereset-kiegészítési megállapodás, vagy célfaladat kiírása keretében történő munkavégzés. A projektmenedzsment tevékenység saját szervezeten belül történő ellátásán túl lehetőség van külső szakértői szolgáltatások igénybevételére a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályok vagy a költségszint megalapozottság bizonyításának alkalmazásával. A projektmenedzsment keretén belül eszközök beszerzése és bérlése nem számolható el. Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 6 százalékáig számolhatóak el. Szolgáltatások igénybevétele A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele számolható el: - mérnöki, szakértői díjak; - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban jelentkező költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének a 1,5 százalékáig; - rendezvényszervezés költségei; - nyilvánosság biztosításának költségei a teljes projekt elszámolható költségének legfeljebb 3 százalékáig; - az esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatók alapján vállalt tevékenységek költségei. - a jelen útmutatóban kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége. Képzéssel és képzési anyagokkal kapcsolatos költségek - a projekt A1. pontban nevesített céljait közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása a képzési szolgáltatás igénybevételének következő költségei számolhatók el: az oktatók díja, a helység bérleti díja, az oktatástechnikai eszközök bérleti díja, készletnek minősülő fogyóeszközök költségei, továbbá saját helyszínen történő képzés lebonyolítása esetén az ellátás költségei; nyomdai és digitális előállítási szolgáltatás költségei; - a képzéshez közvetlenül kapcsolódó oktatási tananyagok. A képzés és rendezvényszervezés során felmerülő költségek esetében kizárólag a tételes, aláírt jelenléti íveken nyugvó résztvevői szám után számolhatók el a költségek. A 7

8 kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítését szolgáló rendezvények a nyilvánosság biztosítása alatt számolandók el, s e rendezvényekre az előbb említett feltétel nem vonatkozik. Az elektronikus tananyag oktatása esetében külön kimutatást kell készíteni mindazon költségekről, melyeket a projektgazda e címen el kíván számolni. Saját teljesítés - a projekt A1. pontban nevesített céljait közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása érdekében önköltségszámítási szabályzat alapján (vagy az üzemeltetési költségek arányosításával) saját teljesítésként elszámolható a helységek bérleti díja, az oktatástechnikai eszközök használati díja, a készletnek minősülő fogyóeszközök költségei, továbbá saját helyszínen történő képzés lebonyolítása esetén az ellátás költségei; - nyomdai és digitális előállítási költségei. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik A projekt céljainak megvalósításában (ilyen például a képzések szervezése, megvalósítása) és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet bére, a bér járulékai, illetve egyéb, a projektgazda és/vagy konzorcium esetén a konzorciumi tagok belső szabályzatában foglalt egyéb juttatások elszámolhatók. Az elszámolt érték nem haladhatja meg a piaci értéket, és igazodnia kell az érintett szervezeten belüli bérviszonyokhoz. A projektmenedzsment célú tevékenységek kiadásai kizárólag a projektmenedzsment címszó alatt számolhatók el. A bérköltség a támogatásban részesülő munkáltató által fizetett költségeket jelenti, és a következőket foglalja magában: bruttó bér, és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a munkaadót terhelő egyéb költségek (pl. munkáltatói járulék, egészségügyi hozzájárulás, a belső szabályzat szerinti utazási költségtérítés stb.). Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei számolhatók el. A bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér, munkadíj alapján és az alkalmazott esetében (munkaidő kimutatás alapján megállapított) a projekttel töltött ideje arányában számolható el. Bérköltség között elszámolható költség a megbízási szerződés, a 6/2009. Korm. rendelet előírásainak megfelelő kereset-kiegészítési megállapodás, vagy célfaladat kiírása keretében történő munkavégzés. A támogatási szerződés megkötéséig a közreműködő szervezet részére be kell nyújtani a szervezet e ponttal összefüggő belső szabályzatait. A költségszint megalapozottságának bizonyítása A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. Főszabály szerint a piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál. A közbeszerzés, vagy a beszerzés esetén tapasztalt nem valódi verseny esetén ez nem használható fel a piaci ár igazolására. Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában nettó ,- forint feletti értékben a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell bekérni. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól független 8

9 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra). A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás). A 3 árajánlat bekérésének kötelezettségétől el lehet térni azon képzők esetében, akik köztisztviselői jogviszonyban állnak, a kiválasztásuk szigorú szakmai kritériumok alapján nyilvánosan, az interneten keresztül történik és akik felé ugyanazon egységes díjszabás kerül alkalmazásra, mely nem haladja meg a közigazgatási továbbképzés évi ajánlott díjairól szóló 1/2008 (MK 62) MeHVM irányelvben szereplő képzőkre vonatkozó díjtételek 90 százalékát. A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A piaci ár bizonyítása az előkészítési költségek, valamint a személyi jellegű ráfordítások esetében is fennálló kötelezettség. Jövedelmek A projekt megvalósításához kötődő bármely bevétel (pl.: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítására kell fordítani. C4. El nem számolható költségek köre Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre, valamint a C3. Elszámolható költségek köre pontjában foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység, illetve költség nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: - épület-kivitelezés, föld, telek, ingatlanvásárlás, - beruházás költsége; - épületfelújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - eszközök beszerzése és bérlése, kivéve az oktatástechnikai eszközök bérleti díja; - bérleti díjak a rendezvényszervezést szolgálón és a képzés céljára használt helyiségek, illetve képzési eszközök bérleti díja kivételével; - természetbeni hozzájárulás költsége, kivéve a személyi jellegű egyéb kifizetéseket (pl. étkezési jegy); - értékcsökkenés; - biztosítékok költsége; - bértámogatás; - ösztöndíjak; - kamattartozás kiegyenlítés; - hiteltúllépés költsége és egyéb pénzügyforgalmi költségek; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - deviza-átváltási jutalék veszteség; - bírságok, kötbérek és perköltségek; - általános költségek; 9

10 - levonható ÁFA, illetve egyéb levonható adók, közterhek; - gépjármű vásárlásának költsége, illetve ehhez kapcsolódó gépjármű fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek; - az elszámolható költségek között jelzetten túli egyéb beszerzési költségek (így különösen a projektmenedzsment részére történő eszközbeszerzés). C5. Projekt területi korlátozása A projektet Magyarország területén kell megvalósítani azzal, hogy biztosítani kell a projekt eredményeinek országos hasznosulását. C6. A projekt megkezdése Tekintettel a projekt eredményének eléréséhez szükséges minimális időtartamra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a programozási időszakra vonatkozó nemzeti elszámolható költségekről szóló szabályozás 1.1 pontjában nevesített felhatalmazás alapján engedélyezi, hogy a projekt a projektjavaslat benyújtását megelőzően is saját felelősségre megkezdhető. A költségek kizárólag akkor számolhatók el, ha a projekt befogadásának napján a kedvezményezettnél felmerült költségek nem haladják meg a projekt összes elszámolható költségének a 80%-át. A projektnek legkésőbb a C7. pontban jelzett végső fizikai megvalósulási (utolsó projekttevékenységi) határidőig meg kell valósulnia. C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a projektgazda zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta. A projekt fizikai megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésőbbi időpontja március 25. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje a projekt fizikai megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követő 30. nap de legkésőbb április 25. C8. Fenntartási kötelezettség A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései szerint minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. Amennyiben a projektgazda partnereket is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását. C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Jelen kiírásra benyújtott projekt más forrásból támogatásban nem részesülhet. A projektgazda több kiírásra is benyújthatja projektjavaslatát, de több nyertes projektjavaslat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik projektjavaslati forrást veszi igénybe. 10

11 Kizárólag azon projektjavaslat támogatható, melynél a pályázó teljesíti az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak (E2. pontban foglaltaknak megfelelően). Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. D3. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb 360 millió forint lehet. D4. Előleg igénylése A kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően előlegre jogosult a megítélt támogatási összeg 25 százalékának erejéig. Előleg utófinanszírozású projektelemekre igényelhető projektelemenként 25% mértékben. A projektelemenként igényelt előlegek együttes összege nem haladhatja meg a támogatási összeg 25 százalékát. Amennyiben az egész projektre vonatkozóan igényel a Kedvezményezett előleget, csak utólagos finanszírozási forma választható a projekt lebonyolítása alatt. Az előleg és a köztes kifizetés együttes értéke elérheti a támogatási összeg 100 százalékát. D5. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE Amennyiben szervezete vagy projektje a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól, a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták egyikének nyújtására kötelezett: a) jelzálogjog ingatlanra, b) jelzálog ingóságra, c) bankgarancia, d) biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, e) garanciaszervezet által vállalt kezesség, f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, g) óvadék. 11

12 Az a), b) pont alkalmazása esetén a kedvezményezett köteles vagyonbiztosítást kötni a jelzáloggal érintett ingatlanra, illetve ingóságra. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, a közreműködő szervezetet megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a Kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében (jogszabályon alapuló inkasszó). D6. Egyéb feltételek Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. A beszerzések/közbeszerzések keretében létrejövő szerződések alapján kiállításra kerülő számlák elszámolhatóságának feltétele minden esetben a nyilvános, diszkriminációmentes, a piaci versenyt lehetővé tevő eljárás lefolytatása. A közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések esetén e kritérium a pályázati útmutató C3 A költségszint megalapozottságának bizonyítása pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A közbeszerzési értékhatárok felett az elszámolhatóság feltétele minden esetben vagy hirdetmény közzétételével induló nyilvános eljárástípus, vagy a központosított közbeszerzés használata. Nem számolhatók el azon közbeszerzési eljárások eredményeként kiállított számlák sem, melyek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény kivételei alapján kerülnek lebonyolításra. A központosított közbeszerzésen keresztüli beszerzés kivételével kizárólag olyan közbeszerzések eredményeképpen létrejött szerződések alapján kiállításra kerülő számlák összege számolható el, amely beszerzések esetén az ajánlatkérés konkrét technikai specifikációt tartalmazott jelen útmutató szerinti fejlesztésre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, az adott közbeszerzés tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. A közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a kedvezményezettnek a Kbt-ben foglalt rendelkezések mellett az ezzel kapcsolatos legfontosabb kötelezettségei: - a kedvezményezett tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A kedvezményezett megküldi a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegzést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a közbeszerzési döntőbizottság (KDB) határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a közösségi értékhatárok feletti beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról a kedvezményezett az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 nappal tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet, és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban: EKKE). 12

13 Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során dokumentumokat kér be, vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott számlák kifizetésének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a kifizetési igénylések benyújtása előtt 15 nappal a kifizetési kérelmekkel érintett beszerzésekhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat megküldi a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. Kommunikációs szabályozás A projektgazda a támogatási döntéstől a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza ( A projektgazda a támogatási döntéstől a projekt megvalósítása során és azt követően a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs csomag szerinti intézkedéseket köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott "Arculati Kézikönyvben" szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles jól látható helyen elhelyezni és fenntartani a projekt megvalósításának fő helyszínén. A projektjavaslat mellékleteként be kell nyújtani a projektre vonatkozó kommunikációs intézkedési tervet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kritériumok: Jogszabályi feltétel Az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz való hozzájárulás Egyértelmű, mérhető és elérhető célok Költséghatékonyság Fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség Értékelési szempontok 1. a projekt céljai illeszkednek a stratégiai környezetbe 2. a projekt céljai egyértelműek, mérhetőek 3. a projekt megoldást kínál az azonosított problémára 4. a projektjavaslat pénzügyileg megalapozott, a meghatározott finanszírozással megvalósítható, a tervezett költségek reálisak a tevékenységek megvalósításához 5. a tervezett projekt értékarányos 6. a projektjavaslat pénzügyi szempontból fenntartható 7. a projektjavaslat szervezeti szempontból fenntartható 8. a projektgazda megfelel az útmutató környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainak 13

14 9. a projektgazda megfelel az útmutató esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos elvárásainak 10.a projektjavaslat társadalmilag fenntartható Megvalósíthatóság 11.reálisan megvalósítható a projekt a javaslatban jelzett ütemterv és az egyes tevékenységek egymásra épülése alapján 12.a projekt megvalósulásának időtartama megfelel az útmutató feltételeinek 13.a projektgazdánál megfelelő személyi és egyéb nem pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre a projekt végrehajtásához 14.az esetleg párhuzamosan futó fejlesztési projektek kezelése megoldott, nem jelent kockázatot a megvalósításra. Az értékelési szempontokra igen/nem válasz adható az értékelés során. A projektjavaslat kizárólag akkor támogatható, ha az összes szempontra igen válasz adható. E1. Monitoring mutatók Mutató neve Típus Mértékegység Kiinduló érték Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása kidolgozott tananyagok száma output db kedvezményezett képzettek száma output fő kedvezményezett Kizárólag olyan projekt javaslat támogatható, ami a fenti mutatók mindegyikéhez hozzájárul. Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor a projekt javaslat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalja. A projekt adatlapon évente kumulatív módon kell feltüntetni a fenti mutatók teljesülési mértékét. A főben mért mutatót nemek szerinti bontásban kell majd a projekt végrehajtása során a projekt előrehaladásáról szóló jelentésekben megadni. Kérjük ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a projekt javaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a projektjavaslat költségvetésével. Két indikátor adatait a projekt végrehajtása során az alábbi bontásban kell megadni: - képzettek száma férfi képzettek száma a Közép-magyarországi régióban; - képzettek száma női képzettek száma a Közép-magyarországi régióban; - képzettek száma férfi képzettek száma országosan összesen; - képzettek száma női képzettek száma országosan összesen; és - képzettek száma országosan összesen. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon mutatók esetén, ahol a mutató forrásaként a kedvezményezett került megjelölésre, a projekt sikeres zárásának és a zárójelentés elfogadásának feltétele a mutatók megadásán túl azok részletes, ellenőrizhető alátámasztása. 14

15 E2. Horizontális szempontok Kizárólag azon projekt javaslat támogatható, melynél a projektgazda teljesíti az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági és társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak. A horizontális szempontokat a projekt által érintett szervezetekre, s nem pusztán a projekt gazda szervezetére kell vonatkoztatni. Az útmutatók által előírt kritériumok teljesítésének költsége a projekt számára megítélt támogatás összegéből is biztosítható. A horizontális szempontokkal és a teljesítendő előírásokkal kapcsolatos útmutatók letölthetők az NFÜ honlapjáról a címről. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásrendet a időszak Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza. F1. A támogatási konstrukció megszüntetése A támogatási konstrukció megszűnik, ha a benyújtási határidőn belül egyetlen támogatható projektjavaslat sem kerül benyújtásra, a projekt céljainak a teljesülésével illetve a beadási határidő elteltével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy jelen támogatási konstrukciót különösen indokolt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amely esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a címen. F2. A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a jelen útmutató mellékletét képező projekt adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. A projektjavaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a támogatás lebonyolításában közreműködő szervezet következő címére kell beküldeni: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft Budapest, Gellérthegy u A borítékon kérjük feltüntetni: ÁROP-2009/2.2.7 Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (ÁROP-2009/2.2.7), a pályázó nevét és címét. Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. 15

16 A projekt javaslatot augusztus 24. és szeptember 30. között lehet benyújtani. A projekt javaslat egy alkalommal kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt javaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A projektjavaslati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a telefonszámon kapható. F3. A projekt javaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Felhívjuk a figyelmet, hogy: A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell az adatlap lapjain, illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség! A projektjavaslatot kizárólag összefűzött (pld. dossziéba lefűzött spirálozott) formában tudjuk befogadni. A projektjavaslati dokumentáció hitelesítéséül az eredeti projekt adatlap utolsó oldalát, az 1. és a 2. számú mellékletet, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen alá kell írni. A projekt adatlappal együtt, ahhoz csatolva az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: Csatolmány tartalma 1. A 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 8/b. számú, Adatlap a támogatási döntésről című melléklete a Korm. rendeletben foglaltak szerinti tartalommal és formátumban kitöltve 2. A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult aláírás mintája 3. Az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum az alábbiak szerint: - amennyiben a projekt gazda szervezet vezetője írja alá cégszerűen a pályázati dokumentációt, úgy erre a csatolmányra nincsen szükség; - minden ellenkező esetben a projekt gazda szervezet vezetője által tett, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt aláíró személy kötelezettséget vállalhat a szervezet nevében. Benyújtás módja Kitöltve, kinyomtatva aláírva Bank vagy közjegyző által hitelesített aláírásminta Szükség esetén nyilatkozat 16

17 4. A projekt gazda nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének, fenntartásának fedezetét mely forrásból, így o saját forrásból és/vagy o a fenntartó és/vagy o az OEP biztosítja (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés d) pont) 5. A fenntartó, illetve az OEP nyilatkozata a létesítmény működési többletköltség igényének befogadásáról (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés e) pont) 6. Konzorciumi pályázat esetében a pályázat benyújtására vonatkozó, a pályázati felhívásban megjelölt formátumú konzorciumi együttműködési megállapodás. Nyilatkozat (a nyilatkozatban tüntesse fel az adott projekt nevét, valamint a nyilatkozat érvényességének idejét) Nyilatkozat (a nyilatkozatban tüntesse fel az adott projekt nevét, valamint a nyilatkozat érvényességének idejét) Cégszerűen aláírva Valamennyi projektre vonatkozó nyilatkozat elfogadhatóságának feltétele, hogy a nyilatkozatban konkrétan megjelölésre kerüljön az adott projekt neve, valamint a nyilatkozat érvényességének ideje a fenntartásra vonatkozó nyilatkozatok esetén. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a projektjavaslatok kezelésére közreműködő szervezetet bízott meg, amely az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága felhatalmazása alapján jár el. Jelen támogatási konstrukció esetében a projektjavaslatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. fogja végezni. A kiemelt projektek az akciótervben előzetesen nevesítésre kerülnek, azonban a nevesítés nem jelent garanciát a projekt támogatására (255/2006. Korm. rendelet 17. (5)). A projekt kiválasztás, illetve jóváhagyás határideje a támogatásról vagy az elutasításról hozott döntésről történő értesítésig ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét kiemelt projektek esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap. Befogadási alap-kritériumok vizsgálata A beérkezést követően megvizsgálásra kerül: - a pályázatot a jelen útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be (1 eredeti, 1 másolat és 1 elektronikus változat); - a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra; - az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást; - a papír alapon benyújtott adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. 17

18 A pályáztatás e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség, bármely fenti feltétel nem teljesülése esetén a pályázat elutasításra kerül. Jogosultság vizsgálata Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott jogosultsági feltételeknek, így különösen a Jogosultsági vizsgálat keretében vizsgálatra kerül, hogy a pályázó/projekt megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutató A., B., C., D. pontjai szerinti követelményeknek. Továbbá vizsgálatra kerül, hogy: - a projektjavaslat megfelelő formátuma (az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható); - a pályázat zárt csomagolásban érkezett, a borítékon feltüntetésre került a felhívás kódszáma; - a pályázat magyar nyelven, összefűzött formában került benyújtásra a megfelelő adatlapon, és a pályázati adatlapot nem kézzel töltötték ki; - a Projekt adatlap hiánytalanul kitöltésre került; - a csatolt CD lemezen levő adatok épsége, használhatósága; - valamennyi jelen útmutatóban előírt melléklet megfelelően csatolásra került; - az aláírások cégszerűségének az igazolása megfelelően megtörtént; - a pályázatban megadott adatok, információk, költségek egymással összhangban vannak. A jogosultsági hiánypótlás rendje Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülése nem állapítható meg egyértelműen, illetve a vizsgálat hiányosságot állapít meg, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint. Ha megállapítható, hogy a jogosultság szempontjai a hiánypótlást követően sem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett az indokok megjelölésével a pályázat beérkezésétől, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásának határidejétől számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot. Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, úgy a projekt támogatása érdekében módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges jelen kiírásban rögzített benyújtási határidőig. Az újra benyújtott pályázat esetében is be kell tartani valamennyi, a jelen pályázati konstrukcióban meghatározott feltételt. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés) Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság feltételeinek, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 15 napon belül befogadásra kerül. A befogadás írásban történő megerősítés arról, hogy a projekt a részletes vizsgálat végső eredményétől függően megfelel a feltételeknek. Tartalmi értékelés A projektjavaslat tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a projektjavaslatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat e dokumentum tartalmazza. 18

19 Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében az Útmutató E. pontjában található szempontrendszer alapján az összes szempontra nem adható igen válasz. Bírálat A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a benyújtott projektjavaslat elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre. A támogatandó projektjavaslat az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján abban az esetben támogatható, ha minden részszempontra igen válasz adható. A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az értékelőlapban foglalt javaslat alapján az alábbiak lehetnek: A projektjavaslat támogatása A projektjavaslat feltételekkel történő támogatása, mely feltételek a következők lehetnek: A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, illetve csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, illetve aránytalanul magas. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Ha ennél nagyobb mértékű csökkentés szükséges, a projektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni. Az értékelő a támogatási szerződés aláírásához vagy a támogatás kifizetéséhez olyan előfeltételek előírását javasolhatja, amelyek teljesítését a projektgazdának a támogatási szerződés aláírása, illetőleg a támogatás kifizetése előtt igazolnia kell. A projektjavaslat elutasítása. Ha a bíráló bizottság nem ért egyet az értékelő, illetve az értékelők javaslatával, a projektjavaslatot a pályázati felhívásban meghatározott projekt kiválasztási szempontok szerint és részletes, írásban rögzített indoklás alapján újraértékelheti és az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot tehet, ha az új összpontszám az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot indokol, a jelenlévő értékelőkkel haladéktalanul újraértékeltetheti, és az újraértékelés eredményének megfelelő döntési javaslatot tehet, legfeljebb 8 napos határidő tűzésével újraértékeltetheti, és az újraértékelés eredményének megfelelő döntési javaslatot tehet. A bíráló bizottság tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kérhet a közreműködő szervezettől. Döntés A Bíráló Bizottság döntési javaslata a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetőjéhez vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre. A döntésről történő tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. A projektgazda a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Irányító Hatóság a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap), továbbá a támogatás elnyerése esetén a projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra hozza az NFÜ honlapján ( Amennyiben az Irányító Hatóság vezetője a projektjavaslatot elutasítja, a VÁTI Nonprofit Kft. a döntés kézhezvételét követően írásban, elutasító levélben értesíti a projektgazdát 19

20 arról, hogy projektjavaslata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás részletes indokát is. A támogatási szerződés megkötésének feltételei A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a projektgazda és bevont partnere(i) az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítik a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti. A kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. A támogatási szerződés aláírásának további feltétele, hogy a kedvezményezettnek a megvalósítás időtartamára vonatkozóan, időszakokra bontott pénzügyi ütemtervet (kifizetési előrejelzést) kell a Közreműködő Szervezet részére beküldenie. A támogatási szerződés megkötésének feltételeiről szóló tájékoztató levélben foglaltak alapján. A projektjavaslatban benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése a támogatási szerződés megkötése után eltér a szerződésben rögzítettől, úgy az aktuálisan benyújtandó kifizetési igénnyel együtt, változás bejelentővel, illetve a kifizetési igény ütemezésére rendszeresített táblázat kitöltésével, Kedvezményezett jelenti Közreműködő Szervezet felé a kifizetési igény ütemezésének módosulását. A támogatási szerződés módosítása Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A támogatási szerződés esetleges módosítását a kedvezményezett vagy a támogató kezdeményezheti írásban. A kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell a VÁTI Nonprofit Kft.-hez benyújtania. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a támogató vagy a VÁTI Nonprofit Kft. írásban értesíti a kedvezményezettet. A Közreműködő Szervezetnek és az Irányító Hatóságnak lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa, ez indokolt esetben a támogatás visszavonásával járhat. A kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak. Amennyiben a projektjavaslatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása meghaladja a támogatási szerződésben rögzített értéket, illetve mértéket, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A projektjavaslat szerinti befejezési határidő a támogatási szerződés módosításával legfeljebb egy alkalommal, illetve változásbejelentő alkalmazásával is ezen felül legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg azzal, hogy a projektjavaslat szerinti befejezési határidő legfeljebb 10 hónappal tolható ki. 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS BBA- 6.3.2 korlátozott projekt-kiválasztás Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/9467-1/2014. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Készítette: Fekete Leticia, dr. Lévai Zsuzsa, Kisfaludy László András Közigazgatási

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése c. kiemelt projekt pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET 1 TARTALOM I. A SEGÉDLET CÉLJA II. FOGALMAK III. TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉVEL (PÁLYÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK IV. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben