ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA"

Átírás

1 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek programozási időszak Érvényes: április 2-ától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Elszámolhatósági időszak Elszámolhatóság feltételei Építési műszaki ellenőr (Független mérnök) A projekt általános tartalékkerete, a vállalkozási szerződések tartalék kerete és ezek felhasználásának esetei Az általános tartalék A vállalkozási szerződések tartalékkerete Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunkák) és egyéb többletköltségek elszámolhatóságának vizsgálata Általános elszámolhatósági feltételek Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunka), változtatás Többletmunka A projekt műszaki tartalmának változása Vállalkozói szerződések módosítása költségnövekedések miatt (vállalkozói követelések/claimek) Elszámolás költség átalány (flatrate) alapján AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE Beruházások Építés Eszközbeszerzések Új eszközök beszerzése Használt eszköz beszerzése Ingatlan vásárlás Földterület vásárlására vonatkozó különös szabályok Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei Felszín alatti vasút-létesítési jogra tekintettel fizetendő kártalanítás Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek Immateriális javak beszerzése Lízing Saját teljesítés Saját teljesítés előkészítési tevékenység során Saját teljesítés a megvalósítás során Ún. In-house beszerzések Kapcsolt vállalkozás által, szolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység Próbaüzem Szolgáltatások igénybevételének költsége Képzők képzése, akkreditáció, regisztrációs díjak, képzések Előkészítés költségei Projekt-menedzsment költség Személyjellegű ráfordítások (bérköltség és bérjárulékok) Projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás Útiköltség, kiküldetési költség Iroda- és eszközbérlet A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége Általános (vagy közvetett) költségek Természetbeni hozzájárulás Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó

3 2.9. Értékcsökkenés Árkedvezmény Szállítói előleg Közszféra szervezet kedvezményezettek esetében a szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előlegre vonatkozó speciális szabályok Bértámogatás Bevételek Jövedelem-termelőnek nem minősülő projektek Jövedelem-termelő projektek SPECIÁLIS ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása prioritás esetében elszámolható speciális tevékenységek Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása prioritás esetében elszámolható speciális tevékenységek Térségi elérhetőség javítása prioritás esetében elszámolható speciális tevékenységek Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése prioritás esetében elszámolható speciális tevékenységek Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritás esetében elszámolható speciális tevékenységek Speciális beruházási kérdések Ideiglenes közműkiváltás Végleges közműkiváltás Közterület-használati díj Kialakítandó üzlethelyiségek Gépjárműparkolók Egyéb, vasútüzemi tevékenységhez nem szorosan kapcsolódó berendezések elhelyezése Építési tevékenységhez kapcsolódó nem elszámolható költségek NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA Európai uniós jogszabályok Hazai jogszabályok

4 Bevezetés A korábbi időszakhoz képest ( ) az elszámolhatósággal kapcsolatos szabályozás módja megváltozott. Az egyik lényeges változás, hogy a Bizottság nem ad ki külön jogszabályt a költségek elszámolhatóságával összefüggésben. A költségek az egyes alapokra vonatkozó negatív lista (el nem számolható költségekre vonatkozó lista) kivételével 1, a tagállam döntésétől függően számolhatók el 2, ezáltal a Bizottság a tagállamok számára lényegesen nagyobb rugalmasságot biztosít az elszámolhatóság kapcsán. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden költség elszámolható lenne. A fentiek alapján kiemelten fontos az elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése. Jelen útmutató a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről című dokumentum általános keretrendelkezései alapján a KÖZOP-ra vonatkozó általános és speciális előírásokat határozza meg. Jelen útmutató célja az elszámolhatósági elvek rögzítése az adott konstrukció sajátosságainak figyelembe vételével, keretszabályokat határozva meg arra vonatkozóan, hogy mely költségek milyen feltételek mellett számolhatóak el. Jelen útmutató a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről című dokumentummal egyetértésben készült, az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban áll, figyelembe véve, hogy az elszámolhatóság konkrét szabályait jelen útmutató szükség szerint szűkítheti. A Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről című általános érvényű útmutatóban leírtakat bővíteni, az arányokat növelni az egyes fejezetekben leírtak kivételével nem lehet. Az útmutató időbeli hatálya: Jelen útmutató igazodva a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről című dokumentum legutolsó módosításához április 2-ától hatályos, az útmutató előírásait ezen a napon és az ezt követően benyújtott kifizetési kérelmek esetén lehet és kell alkalmazni. Jelen Útmutató hatálybalépésével az alábbi útmutató hatályát veszti: Elszámolható költségek útmutatója KÖZOP 1-5. prioritások ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS ELSZÁMOLHATÓSÁGI ELVEK programozási időszakra. Érvényes április 17-től. Amennyiben Támogatási Szerződés megkötésekor/a projektköltségek támogatásának tervezésekor kedvezőbb feltételeket szabott az akkor hatályos útmutató, mint a jelenleg érvényben lévő, abban az esetben a Kedvezményezett érvényesítheti a kedvezőbb költség elszámolását. 1 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1080/2006/EK rendelet) 7. cikke Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1081/2006/EK rendelet) 11. cikk (2) bekezdése A Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/1994/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11- i 1084/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1084/2006/EK rendelet) 3. cikke 2 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) 56. cikk (4) bekezdése 4

5 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Fogalom meghatározások: Költség: jelen Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a pályázat költségvetésében és a kedvezményezett elszámolásaiban megjelenik, beleértve a végrehajtás során felmerült és a támogató által elfogadott változásokat is. Elszámolható költség: az elszámolható költségekről szóló Nemzeti szabályozás által elszámolhatónak minősített költség, jelen Útmutatóban foglalt szűkítésekkel, amely Az Irányító Hatósága által a Monitoring Bizottság által előzetesen meghatározott szempontok alapján támogathatónak ítélt projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlenül összefüggésben merült fel; az 1.2 alatt megjelölt elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és kifizetésre került; és amelyet az 1080/2006/EK rendelet, az 1081/2006/EK rendelet, valamint az 1084/2006/EK rendelet nem nevesít, mint nem elszámolható költséget, valamint megfelel az elszámolható költségekről szóló Nemzeti Szabályozásnak, továbbá a jelen Útmutatóban rögzített feltételeknek. Teljes költség: a támogathatónak ítélt projekt összes felmerülő, a támogató felé elszámolható és a támogató felé el nem számolható költsége. Támogatási intenzitás: a támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya. Projekt: február 9-e előtt meghirdetett konstrukciók esetében a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés h), o) és s) pontjában és az 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában, a február 9-e után meghirdetett konstrukciók esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet pontjában és az 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom. Az Útmutató ennek értelmében projekt alatt érti a kiemelt és a nagyprojekteket, pályázatos projekteket valamint a technikai segítségnyújtási keretből finanszírozott műveleteket is Elszámolhatósági időszak Általánosan a Közlekedés Operatív Programból támogatott projektek esetében a Közlekedés OP SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja december 20. és december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és ezen időszakban kifizetett költségek számolhatóak el, azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejeződhet be az elszámolási időszak kezdetéig. Az operatív programok módosítása esetén amennyiben a program új támogathatósági területtel bővül az elszámolhatósági időszak kezdete a program-módosítás SFC-2007 rendszerben történő benyújtásának napja. Amennyiben a projekt támogatásra kerül, a projekt a támogatási szerződésben rögzített tényleges megvalósításának kezdete előtti de a fenti periduson (2006. december december 31.) belüli időszakban is keletkezhet elszámolható költség a projekt előkészítésének kapcsán. A pályázat benyújtását/befogadását megelőzően megkezdett, részben megvalósított projektek és ezek költsége is elszámolható az általános elszámolhatósági időszakon belül 3. A projekt akkor minősül részben megvalósítottnak, ha a kedvezményezettnél 3 Amennyiben releváns, gondoskodni kell a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 5

6 felmerült és pénzügyileg ténylegesen teljesített költségek nem haladják meg a projekt összköltségének 80%-át. Erről független mérnöknek, vagy szakértőnek kell nyilatkoznia 4. A százalékos mértéktől indokolt esetben IH egyedi engedéllyel és az IH által meghatározott mértékben el lehet térni Elszámolhatóság feltételei Általános feltételek: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél és/vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő szervezetnél (a továbbiakban: kedvezményezett) ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése kivéve az előleg esetében - (számlával, bevallással, egyéb számviteli vagy belső bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, végzéssel, amennyiben az nem bírság jellegű stb.) megfelelően alátámasztott. Teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén támogatáson felüli összegben) az 1.1 alfejezetben rögzített elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. Kifizetett költségnek minősül az állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy járulékelszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek minősül továbbá a szállítói számlának a szállítói szerződés alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része, kivéve az Útmutató 4. pontja szerinti szerződések alapján fizetendő késedelmi kamatot. A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti beszámítás alapján történő kompenzáció kizárólag e nevesített esetekben fogadható el. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a projekt jellemzőivel (pl. elhelyezkedés, műszaki tartalom stb.) összhangban lévő, az aktuális piaci helyzetnek megfelelő szokásos piaci árat, több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kalkulált árat vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat. A piaci ár alátámasztására benyújtott árajánlatok, ide nem értve a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatokat, kizárólag piaci feltételek mellett, független harmadik féltől 5 származhatnak. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Magyarország területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás, azaz az egyes költségek elszámolására államháztartási támogatás terhére egy alkalommal kerülhet sor. szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) szabályainak figyelembevételéről. 4 A projekt befejezettségére vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 152. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. (1) tartalmazza. 5 E tekintetben függetlennek tekinthetőek az olyan vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egymásban a Ptk. 685/B -a szerinti többségi befolyással. 6

7 Nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/jelen útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. Az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig merültek fel. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 58. (1) bekezdése alapján, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége. Az ilyen gazdasági eseményekről szóló számlák esetében a teljesítés napja lehet későbbi, mint a projekt fizikai befejezése. Ebben az esetben a számla kiállítási dátumának a támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás időszakán belül kell lennie. Egyéb közösségi szintű horizontális politikák feltételeit teljesítik, tehát a projekt végrehajtása során a kedvezményezett betartotta pl. a közbeszerzési, versenyjogi (állami támogatási) 6, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szabályokat. 1083/2006/EK rendelet 14. cikkében foglalt hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét teljesíti. A mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó közösségi irányelveknek megfelelően szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekhez kapcsolódó költségek számolhatók el Egyéb feltételek: Csak olyan vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el, amelyek projekt előkészítéséhez és/vagy végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Amennyiben a vállalkozási szerződésben százalékos alapon meghatározott érték magasabb, mint a valós piaci ár, a különbözet nem elszámolható. A január 1. után megkötött vállalkozói szerződések esetében nem számolhatóak el olyan vállalkozói vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, mely szerződés nem szabályozza egyértelműen az adott szerződés keretében kifizethető vállalkozói, megbízási díj maximális összegét. Kivételt képez a fenti szabály alól, ha az adott vállalkozási vagy megbízási szerződés tárgya alapján a beszerzés megkezdésekor mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól, és a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben az elszámolható költségek részletezése keretében szereplő, a szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazó költségsoron meghatározott maximális összeg egyértelműen és igazolható módon nem kerül túllépésre a szerződésre teljesített kifizetésekkel, és az adott szerződés kapcsán támogatási forrásból kifizetett összeg nem haladja meg a mindenkor hatályos szolgáltatásnyújtásra irányadó közbeszerzési értékhatárt. 6 A versenyjogi előírásokról részletesebben l. az pontot. 7

8 A január 1. előtt megkötött és maximális megbízási díjat nem tartalmazó vállalkozói szerződések esetében a költségek - az egybeszámítás szabályainak figyelembe vételével - alábbi feltételek szerint számolhatóak el: - amennyiben a szerződés értékhatárra tekintettel Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésre vonatkozik a költségek elszámolhatóak - a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a költségek kizárólag a közbeszerzés igazolt becsült értékéig számolhatóak el. (Igazolt értéknek tekinthető a Kbt.-ben előírt közbeszerzési tervben szereplő összeg, ennek hiányában a hirdetmény feladására vonatkozó kérelemben szereplő összeg.) A projekt egyes költségtípusainak egymáshoz vagy az összes elszámolható költséghez viszonyított jelen útmutatóban rögzített százalékos aránya a projekt megvalósítása során az egyes költségsorok átcsoportosítása vagy projektszintű megtakarítás eredményeként sem lépheti túl a közösségi jogszabályban meghatározott maximális mértéket. A közösségi jogszabályban 7 nem szabályozott százalékos korlátok túllépésének engedélyezése az IH hatásköre. Az elszámolható költségek körét jelen útmutató mellett az egyes pályázati kiírások is meghatározhatják. Amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza az elszámolható költségek és az elszámolhatósági feltételek részletes meghatározását minden esetben a pályázati kiírásban rögzített előírások alkalmazandóak Építési műszaki ellenőr (Független mérnök) A kedvezményezett az alábbi esetekben (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. -nak megfelelően) köteles építési műszaki ellenőrt (amely megegyezik a KÖZOP terminológiájában használt független mérnökkel) megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha: az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján építtetői fedezetkezelő működik közre. Nem építési engedély köteles építési tevékenység esetén az építési műszaki ellenőri tevékenységet saját teljesítésben elláthatja a Kedvezményezett megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalója. A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett az elszámolások mellékleteként köteles a független mérnök nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. A független mérnökkel szemben támasztott elvárások: A Kedvezményezett által megbízott független mérnök költsége elszámolható az alábbi feltételek teljesülésével: /2006 tanácsi rendelet 3. cikk (b) pont. 8

9 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 11. -a szerinti összeférhetetlenségi szabályoknak megfelel, a Kedvezményezettől való tulajdonosi és szervezeti függetlenség, kivéve amennyiben a független mérnök a Kbt (2) bekezdés c) pontja szerinti közszolgáltatói szerződés alapján látja el a feladatát, a független mérnök nem lehet sem a (kivitelező) Vállalkozó, sem a Megbízó alkalmazottja, a független mérnök nem lehet az üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátó szervezet, kivéve amennyiben a független mérnök a Kbt (2) bekezdés c) pontja szerinti közszolgáltatói szerződés alapján látja el a feladatát, a független mérnök Megbízási szerződés alapján látja el feladatát. A Támogatási Szerződésben ha megkötésekor már ismert - nevesíteni kell a megbízott független mérnököt, ill. a Megbízási szerződés aláírását követően nevét és székhelyét, jogosultságának igazolását 8 napon belül köteles a Kedvezményezett írásban bejelenteni a közreműködő szervezethez A projekt általános tartalékkerete, a vállalkozási szerződések tartalék kerete és ezek felhasználásának esetei Az általános tartalék A projekt támogatási szerződésében tervezett tartalékkeret (általános tartalék) az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, a vállalkozási szerződés tartalékkeretéből bármilyen ok miatt nem finanszírozható, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha a projekt alapvető céljainak teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, melynek eredményeként a projekt keretében létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl. tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik. Az általános tartalék tervezett aránya a projekt mindenkor hatályos támogatási szerződésében meghatározott elszámolható költségének maximum 10%-a lehet. Nagyprojektek esetében az általános tartalék nem lehet több mint a projekt mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott összköltségének maximum 10%-a. Az általános tartalékkeret csak a Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével használható fel. A tartalékkeret felhasználása során is figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok (a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve a Ptk.) szerződésmódosításra vonatkozó előírásait, az útmutatóban részletezett korlátokat, valamint a projekt költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat. Az általános tartalék felhasználása minden esetben a projekt támogatási szerződésében rögzített költségsorai közötti (tartalékkeretről történő) átcsoportosítással, illetve szükség esetén a támogatási szerződés módosításával történik. A kedvezményezett a tartalékkeret felhasználásának kezdeményezésekor indokokkal alátámasztott javaslatot tesz arra, hogy a projekt mely költségsorára szükséges a többlet átcsoportosítása. Amennyiben a költségsorok közötti átcsoportosítás mértéke meghaladja a projekt összköltségének 20 %-át, a támogatási szerződés módosítása is szükséges. 9

10 A módosítás következtében azonban a támogatási összeg, valamint - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott támogatási intenzitás nem növekedhet A vállalkozási szerződések tartalékkerete A vállalkozási szerződésben szereplő tartalékkeret a pótmunkák és egyéb, a vállalkozási szerződés alapján felmerülő többletköltségek kifizetésére használható fel. A kedvezményezettnek a pótmunkák, vagy egyéb többletköltségek elszámolásának alátámasztására vonatkozó dokumentációt a támogatási szerződésben rögzített összköltség 80%-ának elérésekor a KSZ-hez jóváhagyásra be kell nyújtania (kivéve tételes szerződések többletmunkáinak költségei esetén). Az ezt követően felmerülő pótmunkák, vagy egyéb többletköltségek elszámolásának alátámasztására vonatkozó dokumentáció legkésőbb a végszámla benyújtásakor szükséges a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az igény benyújtása az időközi és a záró kifizetés igénylések benyújtásakor történik, az elszámolhatóság jóváhagyásának időigénye nem számít bele a kifizetési igények ellenőrzésére és kifizetésére rendelkezésre álló hatályos jogszabályokban rögzített kifizetési határidőbe, azaz a kifizetési kérelemben a pótmunka elszámolására vonatkozó költségtétel a pótmunka elszámolhatóságának vizsgálata idejére felfüggesztésre kerül. Az elszámolhatósághoz, a vállalkozási szerződések tartalékkeretének felhasználásához nem szükséges szerződésmódosítás, abban az esetben ha az ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárása során olyan feltételrendszert dolgozott ki és illesztett a szerződésbe, amely egyértelműen és konkrétan rögzíti, hogy a jövőben bekövetkező esemény beállta, milyen következményekkel jár, így a szerződésből magából egyértelmű, hogy a feltételek változása esetén követendő eljárásban a felek a közbeszerzési eljárásban, a szerződés megkötésével megállapodtak Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunkák) és egyéb többletköltségek elszámolhatóságának vizsgálata A változtatások, a felmerült pótmunkák, illetve egyéb többletköltségek azonos alapelvek szerint kerülnek vizsgálatra, függetlenül attól, hogy a vállalkozási szerződés (VSZ) tartalékkerete vagy a projekt általános tartalékkerete terhére kerül elszámolásra Általános elszámolhatósági feltételek A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság az általános tartalék valamint a VSZ tartalék felhasználásának jóváhagyása során az alábbi általános elszámolhatósági szempontokat vizsgálja: a) az elszámolandó költségek összhangban vannak-e az Adatlapban, a Támogatási Kérelemben, a Bizottsági Határozatban valamint a Támogatási Szerződésben rögzített műszaki tartalommal, valamint a projekt céljaival; b) a költségek a jelen Elszámolhatósági Útmutató szabályai szerinti elszámolhatóak-e; c) a támogatott projektcél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve a projektcél nem sérül; d) A pótmunkát és egyéb többletköltséget kiváltó körülmény a szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó kockázati körébe; e) a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályozásnak való megfelelés. Az elbírálás során általános szabály, hogy a kedvezményezett szándékos mulasztása vagy gondatlan magatartása miatt keletkező többletköltség nem elszámolható. A pótmunkák és egyéb többletköltségek fedezetét biztosíthatja elsősorban a vállalkozási szerződésben betervezett tartalék, amennyiben az kimerült vagy nem áll rendelkezésre a 10

11 projekt mindenkor hatályos költségvetése más során jelentkező megtakarítás, valamint a támogatási szerződésben betervezett általános tartalék. A vállalkozási szerződés tartalékkerete kimerülése esetén a pótmunkák és egyéb többletköltségek elszámolása a projekt mindenkor hatályos költségvetése szerinti költségsorokról (a megtakarítást tartalmazó vagy az általános tartalék költségsorról) történő átcsoportosítással és a vállalkozási szerződés módosításával történik, a támogatási összeg változása nélkül, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott támogatási intenzitás fenntartása mellett. Az átcsoportosítás a kedvezményezett megfelelő indoklása alapján a Közreműködő Szervezet (KSZ) jóváhagyását követően lehetséges Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunka), változtatás 8 Amennyiben a projekt megvalósítása során olyan előre nem tervezett és a kedvezményezett és a vele szerződő vállalkozó által előre nem látható a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő - tevékenység költsége merül fel, amely megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, és a projekt eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható Többletmunka Többletmunka kizárólag tételes elszámolású vállalkozási szerződés esetén értelmezhető. Tételes elszámolású vállalkozási szerződések esetében, amennyiben a megvalósítás során az előre meghatározott mennyiségeken felüli teljesítés történik, és a többlet teljesítés megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, és a többletmunka a projekt eredeti célkitűzésnek végrehajtásához és fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység elszámolható az adott vállalkozási szerződés tartalékkeretének terhére A projekt műszaki tartalmának változása Abban az esetben, ha a projekt műszaki tartalma olyan mértékben módosul, amely érdemben módosíthatja a projekt támogathatóságának megítélését alátámasztó dokumentumokban foglalt lényegi elemeket (megvalósíthatósági tanulmány, CBA) vagy a pályázati dokumentációban az elbírálás alapjául szolgáló lényeges feltételek (költségvetés, helyszín, megvalósítási időszak) megváltozásával járhat, a kedvezményezett minden esetben köteles a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását kérni a változtatáshoz. Ebben az esetben a támogató mérlegeli, hogy a megváltozott feltételek szerinti projekttartalom továbbra is megfelel-e az eredeti projekt elbírálásakor támasztott támogathatósági feltételeknek. A módosítás jóváhagyásához a támogató kérheti az alátámasztó dokumentumok vagy azok meghatározott részeinek aktualizálását. Amennyiben a műszaki tartalom változásával a Közreműködő Szervezet, illetve a változás mértékétől függően az Irányító Hatóság és nagyprojektnél az EU Bizottság egyetért és azt jóváhagyja a műszaki tartalom változása következtében felmerülő költségek a projekt tartalékkerete terhére elszámolhatóak. Minden esetben meg kell vizsgálni a támogatási szerződés (nagyprojektek esetén a bizottsági határozat) módosításának szükségességét is. Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetében a szerződés módosításának szabályait a műszaki tartalmat érintő (pl. pótmunka) miatti módosításokat is beleértve a Kbt a (2012. január 1. előtt indított közbeszerzési 8 Az építőipari pótmunka jogi szabályozására l. Ptk (4) bekezdés, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával kapcsolatban l. Kbt

12 eljárások eredményeként létrejött szerződések esetében a évi CXXIX. törvény a), valamint építési beruházások esetében az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a határozza meg Vállalkozói szerződések módosítása költségnövekedések miatt (vállalkozói követelések/claimek) Az ilyen költségnövekmények az esetben elszámolhatóak amennyiben: a költségnövekedés érvényesíthetőségéről és mértékéről a közbeszerzési felhívás kötelező mellékletét képező szerződés tervezet és a szerződés egyértelműen rendelkezik, a késedelmes teljesítés egyik fél részére sem felróható, a költség növekedés aránya a késedelem napján érvényes KSH által közzétett fogyasztói árindex nagyságát nem haladja meg, késedelmes teljesítés a projekt megvalósítása érdekében merül fel. Az ilyen költségnövekedések elszámolásához azonban minden esetben a Közreműködő Szervezet egyedi mérlegelése és jóváhagyása szükséges Elszámolás költség átalány (flatrate) alapján A KÖZOP keretében nem lehetséges. 12

13 2. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 2.1. Beruházások Az Útmutató értelmezésében beruházás a következő: Tárgyi eszköz vagy immateriális jószág beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység; meglévő eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység Az elhasználódott eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul; az eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével járó, az eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelő korszerűsítés 9 Beruházás költségei alatt az Útmutató az Sztv. hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Sztv. 47., 48. és 51. -a által meghatározottakat, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Szja. törvény pontjában meghatározottakat érti a következő eltéréssel: az Útmutató 4. fejezetében a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az Sztv. szerint a beruházás bekerülési értékébe, illetve az Szja. törvény szerint a beruházási költségbe beletartozó költségek, nem elszámolhatóak Építés Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani. Építési költség idegen tulajdonban lévő ingatlanon is elszámolható lehet, amennyiben a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek. Az egyes KÖZOP prioritások esetében elszámolható speciális építési tevékenységeket az akciótervben foglaltak figyelembevétele mellett jelen útmutató 3. fejezete részletezi. 9 Tekintettel az Sztv. ezen rendelkezéseire a korszerűsítésnek nem minősülő karbantartási, üzemeltetési költségek nem elszámolhatóak. 13

14 Eszközbeszerzések Elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke, az Sztv. 47., 48. és 51. értelmezésében. Az európai uniós támogatások a projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető legkorszerűbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatják. A projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is, amennyiben az felújításnak minősül. Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási időszakot terhelő eszközbiztosítási díj elszámolható. Az eszközbeszerzés elszámolhatóságának feltétele az eszközök tulajdonosi és üzemeltetési feltételeinek rendezettsége különös tekintettel a 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében foglalt feltételekre. Gördülőállomány, (nagyvasúti és városi vasúti járművek), trolibusz, egyéb környezetbarát közösségi közlekedési eszközök (az Operatív Program célkitűzéseinek megfelelően) beszerzése a vasúti/elővárosi/városi közlekedés fejlesztését szolgáló projektek esetén elszámolható költség. Gördülőállomány beszerzése esetén a beszerzés költségei a próbaüzem végéig/végleges üzembe helyezésig számolhatóak el figyelembe véve a pont alatt rögzített feltételeket. Közlekedésbiztonsági projektek szakmai megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése elszámolható költség. Elszámolható költség a projekt biztonságos üzemeltetését szolgáló eszközök beszerzése Új eszközök beszerzése Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak Használt eszköz beszerzése Használt eszközök beszerzésének költsége kizárólag csak az alábbi esetben támogatható: Közlekedési Operatív Program Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése (Kódszám: KözOP-4.1) című pályázati felhívás keretében támogatott projektek esetében, amennyiben a Kedvezményezett KKV. A használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható: Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt. Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét. Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét. A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet pl. független értékbecslő igénybevételével). A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak. 14

15 Ingatlan vásárlás Ingatlanvásárlás alatt jelen útmutatóban az Sztv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok számlacsoportba tartozó tételek értendők 10, a földterület vásárlására vonatkozó alábbiakban részletezett eltérésekkel. Az ingatlanvásárlás elszámolható költség, amennyiben az ingatlanvásárlás vagy telephelyvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő. Nem számolható el különösen a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 6. (3) - (4) bekezdése szerinti visszamaradó területek kisajátítása esetén fizetendő kisajátítási kártalanítás költségei. Az ingatlan értékét független értékbecslőnek kell megállapítania vagy alátámasztania Földterület vásárlására vonatkozó különös szabályok Földterület tulajdonjogának és/vagy a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésének ellenértéke a következő feltételekkel elszámolható: A földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. A földterület/földterületek tulajdonjoga megszerzésének költségei (mely magába foglalja a földterület vételárát, a megszerzéssel kapcsolatos ügyvédi, értékbecslői, egyéb díjakat) nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át. A földvásárlást megelőzően független minősített értékbecslőtől vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szervtől 11 olyan igazolást kell beszerezni, amely megerősíti, hogy a vételár nem haladja meg a piaci értéket. Amennyiben az igazolás szerint a vételár meghaladja a piaci árat, a független minősített értékbecslő vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos szerv által meghatározott ár képezi az elszámolható költség alapját. Létesítményeket tartalmazó földterület csak egyedileg indokolt esetekben elszámolható. A földterület vásárlási költségek elszámolhatóságára vonatkozó, 10%-os korlát együttesen vonatkozik az előkészítés és/vagy a megvalósítás alatt megszerzett földterület beszerzési költségeire. Amennyiben a projekt megvalósítása megoszlik előkészítési és kivitelezési projektre az elszámolható földterület vásárlási költségek nem haladhatják meg együttesen az előkészítendő kivitelezési projekt becsült összes elszámolható költsége és az előkészítési projekt összes elszámolható költsége összegének 10%-át! Az ingatlan adás-vétellel kapcsolatos egyéb költségek, amelyek a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek elszámolhatóak. Az ilyen költségeket azonban figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatosan megállapított 10%-os korlát betartásánál. Ingatlan adás-vétellel kapcsolatban elszámolható egyéb költségek lehetnek: Adás-vétellel kapcsolatos ügyvédi díjak, illetékek ingatlan értékbecslés költsége kisajátítási terv készítésének költsége kártalanítási költségek Földhivatali eljárási költségek, illetékek Vízi-társulási hozzájárulási díj, az alábbiak teljesülése esetén: 10 Sztv. 26. (2) és (3) bekezdése 11 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése szerint a Kormány a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 41. (3a) bekezdése alapján kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. 15

16 A vízi-társulási hozzájárulási díj elszámolása során a Kedvezményezett köteles igazolni, hogy - az adott földterület egy Vízi-társulás működési területén helyezkedik el; - az adott Vízi-társulás küldöttgyűlése hozzájárulási díjat állapított meg; - a hozzájárulási díj befizetése kötelező jellegű. Az itt felsorolt három szempont egyidejű teljesülése esetén a vízi-társulási hozzájárulási díj KözOP forrás terhére elszámolható. Az előkészítési költségek között a földvásárlás kizárólag IH egyedi döntéssel elszámolható (lásd alfejezet). Az adás-vétellel, illetve a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek, ténylegesen felmerülő tőkeköltségek stb. a tulajdonjog, illetve az egyéb vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségeket azonban figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatos százalékos korlát betartásának ellenőrzésekor Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei Vagyoni értékű jog: a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti joga. 12 Amennyiben a projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez vagyoni értékű jogok kapcsolódnak és a projekt nem megvalósítható a vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek elszámolhatóak. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költségei azonban kizárólag a független árszakértői vagy értékbecslői határozat/szakvélemény által megállapított összeg erejéig lehet elszámolható függetlenül a Kedvezményezett által kifizetett összegtől. Az ilyen költségeket figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatosan megállapított 10 %-os korlát betartásának ellenőrzésekor Felszín alatti vasút-létesítési jogra tekintettel fizetendő kártalanítás Az ingatlannak felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő igénybevételéért fizetendő kártalanítás, ideértve az ingatlan esetleges kisajátítása esetén fizetendő kisajátítási kártalanítást, továbbá a kisajátítást megelőző adásvétel során fizetendő vételárat is, elszámolható költség. Az ilyen költségeket figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatosan megállapított 10 %-os korlát betartásánál Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, amennyiben a projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak. Mivel ezen költségek nem ingatlan tulajdonszerzéshez kapcsolódnak, ezért azt nem kell figyelembe venni a területszerzésre vonatkozó 10 %-os korlát számítása során. 12 Sztv (3) bekezdése alapján. 16

17 Immateriális javak beszerzése Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatóak, amennyiben azok szükségesek a projekt megvalósításához. Az immateriális javak költségei között számolhatóak el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló szellemi termékek pl. szoftverek -, vagyoni értékű jogok, stb. bekerülési értéke 13. Az immateriális javak elszámolhatósága érdekében Kedvezményezettnek biztosítania szükséges, hogy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotásokhoz fűződő valamennyi vagyoni jogot térbeli és időbeli korlátozás nélkül azok jogosultjaitól (vállalkozóktól) megszerezzen, továbbá hogy kizárólagos és harmadik személynek is átadható, az alkotás (terv) átdolgozására is vonatkozó felhasználási jogot szerezzen Lízing Lízingköltségek nem elszámolhatóak Saját teljesítés Az elszámolhatóság feltétele, hogy a kedvezményezett rendelkezzen a megfelelő szakemberekkel, szakértői állománnyal, amellyel ezen tevékenységeket saját hatáskörben és megfelelő szakmai színvonalon ellátni képes. Saját teljesítés alatt értendő, ha a Kedvezményezett bizonyos beruházásokat vagy szolgáltatásokat nem harmadik személyektől szerez be, hanem saját maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a kedvezményezett kapcsolt vállalkozása 14 által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben a tulajdonában lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés. E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget 15, valamint az értékesítés közvetett költségeit 16, utóbbiakat kizárólag abban az esetben, amennyiben azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az így elszámolt saját teljesítés értéke nem haladhatja meg továbbá a Kbt.-ben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, függetlenül attól, hogy a pályázó adott tevékenysége tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles-e. A közbeszerzési értékhatár figyelembevétele biztosítja az objektív ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a költséghatékonyság és a piaci verseny érvényesül. Amennyiben a pályázati felhívás erre lehetőséget ad, és a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a közbeszerzési értékhatár túllépése mellett a saját teljesítéssel való megvalósítás szolgálja legjobban a költséghatékonyságot, valamint a biztonsági érdeket, úgy a pályázó/kedvezményezett által készített önköltségszámítás alapján az IH ezt saját hatáskörben és felelősséggel jóváhagyhatja. Saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a pályázathoz/projekt tervhez olyan részletes, tételes anyagárakat is tartalmazó kalkulációt kell készíteni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és összhangban van a pályázó önköltség-számítási szabályzatával. 14 Sztv a alapján. 15 Az Sztv. 3. (2) bekezdés 7. pontja alapján, ha az OP-ra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 16 A közvetlen önköltség pontos meghatározására l. az Sztv. 51. (1) és (2) bekezdés 17 Az értékesítés közvetett költségeinek meghatározására l. az Sztv. 82. (3) bekezdés 17

18 Saját teljesítés előkészítési tevékenység során A saját teljesítés előkészítési tevékenység során a pontban foglalt szabályok betartása mellett számolható el. Ilyen tevékenységek pl. tanulmányterv, Megvalósíthatósági Tanulmány, stratégia, engedélyezési tervek, műszaki dokumentációk, értékelések elkészítése Saját teljesítés a megvalósítás során A projekt megvalósítása során saját teljesítésben végzett építési munkák költségei nem elszámolhatóak. Kivételt képez ez alól az autópálya- és közútkezelő, illetve vasútüzemeltető szervezet által jogszabályi rendelkezés, miniszteri kijelölés alapján végzett kezelői szolgáltatáshoz kapcsolódó, az üzemeltetés és fenntartás színvonalának fejlesztését célzó, valamint a közlekedés biztonságát növelő beruházás. A saját teljesítés elszámolhatóságának ellenőrzése a független Műszaki Ellenőr által leigazolt felmérési napló és a fentiekben említett önköltség-számítási szabályzat alapján történik Ún. In-house beszerzések A Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött szerződések elszámolhatóak, amennyiben azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. Ezen beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot Kapcsolt vállalkozás által, szolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység A közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaságok saját teljesítésként elszámolhatják azon tevékenységeket, melyeket a KSZ által jóváhagyott szolgáltatási szerződés alapján a kapcsolt vállalkozás kihelyezett tevékenységként nyújt, amennyiben azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket. Kihelyezettnek akkor tekinthető a tevékenység, ha a kedvezményezettnek nincs olyan szervezeti egysége, amelynek hatáskörébe az adott tevékenység elvégzése tartozik. Az így elszámolt saját teljesítés értéke (projektenként, a beszerzés tárgya szerint) nem haladhatja meg a Kbt.-ben rögzített, KÖZSZOLGÁLTATÓKRA irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat Próbaüzem Próbaüzem költségei elszámolhatóak, ha azonban ez alatt bevétel keletkezik, annak kezelésére a projekt-bevételek kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (lásd alfejezetet). 18

19 2.2. Szolgáltatások igénybevételének költsége Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások 17 költsége elszámolható. Szolgáltatás költségei alatt az Útmutató az Sztv. 51. (2) és (3) bekezdése által meghatározottakat érti a következő eltéréssel: az Útmutató 4. fejezetében a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az Sztv. szerint a szolgáltatás bekerülési értékébe beletartozó költségek, nem elszámolhatóak. Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el. Közvetlenül a projekthez kapcsolódó tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának költségei, valamint a projekt tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok, stb.) a projekt elfogadott kommunikációs tervében meghatározottak szerint Projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt) Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó díja, az ajánlatkérési dokumentáció elkészítésének és az ajánlattételi felhívás megjelentetésének a költségei) Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell elvégezni A kivitelezéshez kapcsolódó független mérnöki, beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok ellátása. Egyéb, a projekt megvalósításához közvetlenül szükséges szakértői költség, megbízási/vállalkozási díj. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Jogi, közjegyzői költségek Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei amennyiben a támogatás folyósításához a biztosítéknyújtás kötelező (pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés díja) A projekt megvalósításához kapcsolódó, a fejlesztés tárgyára vonatkozó biztosítási költség. A biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el. Az igénybevett szolgáltatások összköltsége nem haladhatja meg a projekt mindenkor hatályos támogatási szerződése szerinti összes elszámolható költségének 7%-át. Indokolt esetben az igénybevett szolgáltatások költségének aránya IH egyedi döntése alapján 7%-nál magasabb is lehet. A 7%-tól való magasabb arány engedélyezését a kedvezményezettnek indoklással alátámasztva a KSZ-nél kell kezdeményeznie. A KSZ a kedvezményezett indoklása alapján döntési javaslatot terjeszt az IH-hoz, aki dönt az egyedi engedély megadásáról. Az igénybevett szolgáltatások összköltségének 7%-os mértékét a pályázati kiírás is korlátozhatja, amely esetben a pályázati kiírásban rögzített korlátozások alkalmazandóak. 18 A definíciókat az Sztv. tartalmazza: az igénybe vett szolgáltatás meghatározása a 3. (7) bekezdés 1. pontjában, az egyéb szolgáltatás meghatározása a 3. (7) bekezdés 2. pontjában található. 19

20 2.3. Képzők képzése, akkreditáció, regisztrációs díjak, képzések Képzők képzése, tananyag fejlesztéséhez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, regisztrációs díjak, illetve a (tovább)képzés, oktatás költsége KÖZOP projektek esetében csak akkor számolhatóak el, ha a projekt megvalósításához illetve a működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak Előkészítés költségei Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott kivitelezési projekt támogatási szerződésben rögzített tényleges kezdete előtt de az elszámolhatósági időszakon belül keletkezett költségek számolhatóak el. A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott projekt előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak. Projekt előkészítés jogcímén az alábbi költségek számolhatók el: Jogszabály, hatóság, által előírt kötelező előzetes tanulmányok, megalapozó tevékenységek o Megvalósíthatósági tanulmány o Tanulmánytervek o Projektet megalapozó egyéb műszaki, forgalmi, üzemviteli vizsgálatok, tanulmányok, igényfelmérések o Örökségvédelmi hatásvizsgálat, o Stratégiai környezetvédelmi vizsgálat (SKV), környezeti hatástanulmány illetve hatásvizsgálat o Közúti biztonsági hatásvizsgálat és tanulmány o Natura 2000 területre vonatkozó hatásbecslés/vizsgálat o Értékelemzés o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények Tervezés és engedélyeztetés o engedélyezési tervdokumentáció elkészítése o szükség szerint tervfelülvizsgálat o engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek (pl: talajmechanikai szakvélemény készíttetése) o jogerős építési/létesítési engedély megszerzése o jogerős hatósági engedély (környezetvédelmi engedély) megszerzése o szükséges közműkiváltások tervezése, közműengedélyek megszerzése (pl. bányakapitánysági engedély, vízjogi létesítési engedély) o kiviteli tervek elkészítése o tervellenőri feladatok ellátása amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező o tervezéshez, engedélyeztetéshez, szakhatósági eljárásokhoz kapcsolódóan felmerülő hatósági, eljárási költségek, egyéb díjak o Közúti biztonsági audit költségei A projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-előkészítő munkák költségei, amelyeket a pályázati felhívás és/vagy az OP- vagy konstrukcióspecifikus elszámolhatósági útmutató határoz meg részletesen: o régészeti feltárás: előzetes régészeti dokumentáció, terepbejárás, műszeres lelőhely- és leletfelderítés, próbafeltárás, megelőző feltárás, elfedés Fogalmak definícióját l. a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvényben: előzetes régészeti dokumentáció pontja; terepbejárás pontja; műszeres lelőhely- és leletfelderítés pontja; próbafeltárás pontja; megelőző feltárás pontja; elfedés pontja. 20

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfaalanyoknak a közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfakötelezettségének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint.

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint. Beadási határidő Rendelkezésre álló forrás Támogatási intenzitás Támogatás összege Támogatható pályázatok száma Jogosultak Kizáró okok Támogatható tevékenységek 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.; képviseletében Szabó József polgármester, a továbbiakban, mint Támogató),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása:

Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: Ügytípus megnevezése: Mobilitási támogatások (lakhatási támogatás) Ügytípus rövid leírása: A mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás - lakhatási támogatás A mobilitási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben