Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:"

Átírás

1 Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyújtását követő 45 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. A kizárólag utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át és legalább a 200 ezer forintot. Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Szállítói finanszírozás: Vegyes finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak illetve engedményezés esetén az engedményesnek kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve. A kizárólag szállítói finanszírozású, kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot. Ez alól kivételt a következő esetek jelentenek: a szeptember 15-től hatályos Kbt. 305., illetve a 306/2011. Korm. rend. 14. szerint kiállított, alvállalkozói teljesítéssel érintett szállítói számlák, a szállítói előleg esetén az előlegbekérő. A Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 45 napon belül kerül folyósításra, a hiánypótlás és a további pénzügyi felfüggesztések idejét nem beleértve. Az elszámolható költségek finanszírozási mód szerinti megbontását a támogatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Engedményezés: Előlegigénylés általános szabályai: Kedvezményezett az engedményezés tényéről a KSZ-t az engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő másolatának benyújtásával köteles értesíteni. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása. Amennyiben a szállító engedményezi követelését, azonban a támogatás kifizetése utófinanszírozású módban történik, a támogatás folyósításának bár a kifizetés a kedvezményezett részére történik feltétele az engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő benyújtása. Amennyiben a kedvezményezett valamely projekteleme(i) vonatkozásában utófinanszírozást választ, lehetősége van ezen projektelem(ek)re, azaz költségkategóriákra jutó - előleg igénylésére. Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. A Kedvezményezett a támogatás összegéből előleget azon projektelemekre igényelhet, amelyeknél nem kíván élni a szállítói finanszírozás lehetőségével. A kedvezményezett a támogatási szerződés Projekt elszámolható költségei című 1. számú mellékletében határozza meg, hogy a projekt projektelemei tekintetében milyen finanszírozási módot kíván alkalmazni, illetve melyik projektelem tekintetében kíván előleget igénybe venni, a fentiek szerint. 1

2 Előlegigénylés általános szabályai: Az előleg elszámolás módja: Az előlegigénylés általános feltételei: Támogatási szerződés hatályba lépése; Szabályszerűen kitöltött, (tartalmilag és formailag) megfelelő erre rendszeresített formanyomtatvány, (Előlegigénylésről szóló nyilatkozat); A biztosítékok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai, a támogatási szerződésben foglaltak szerint megfelelő mértékben rendelkezésre állnak; Önrész rendelkezésre állása; Záró kifizetési igénylés nem került benyújtásra; Egyéb, a támogató által előírt feltételek. Nem nyújtható előleg a kedvezményezett számára, ha a támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor (egyszeri elszámolók). A kedvezményezett az előleg igénybevételét követően bármikor megkezdheti az előleggel való elszámolást a kiírásban foglaltak betartásával. Az előleggel, illetve annak egy részével történő elszámolás módja a kifizetési kérelem formanyomtatvány rögzítésekor, az előleg elszámolására vonatkozó táblázatban feltüntetett összeg alapján történik. A Kedvezményezett az előleg igénybevétele után bármikor megkezdheti az előleg elszámolását, de legkésőbb a projekt zárásakor a záró kifizetési igénylésben köteles megtenni. Amennyiben a záró kifizetési igénylésben elfogadott utófinanszírozású számlák/bizonylatok összege alacsonyabb, mint a még el nem számolt előleg összege, a különbözetet a Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt a kedvezményezett köteles visszafizetni. Előleg felhasználása: Fordított áfa előleg: A Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget a Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt visszafizetni, amennyiben az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül nem nyújtott be utó- vagy vegyes finanszírozású kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. Továbbá a Közreműködő Szervezet köteles a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatást a támogatási szerződés Általános szerződési feltételek, Projektmenedzsment támogatás csökkentése pontjában foglalt mértékben csökkenteni. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történő időközi kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult. A fordított áfához kapcsolódó előleg igénylésének feltételei, az általános feltételeken túlmenően: a támogatási szerződésben szerződéskötéskor, vagy szerződésmódosítás keretében rögzítésre került a fordított áfa-előleg igénylés lehetősége, és maximális összege; a kedvezményezett az államháztartás alrendszerei közé sorolható szervezet; a kedvezményezett a projekt tekintetében nem jogosult ÁFA levonásra; a kedvezményezett a projekt megvalósítása során felmerült költségeit bruttó módon számolja el; a kedvezményezett a releváns projektelem tekintetében szállítói vagy vegyes finanszírozást választott; az áfa bevallás időpontjának a megvalósítási időszakba kell esnie, valamint az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény ában foglalt feltételek teljesülnek. A fordított áfa előleg igénylésének módja: A fordított áfa előleg elszámolás módja: Az általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelmet a kedvezményezett a fordított áfával érintett szállítói számla elszámolásának benyújtásával egyidejűleg, vagy amennyiben a bevallás időpontja későbbi, mint a várható kifizetési időpontot követő 30 nap, azt követően igényelheti, amennyiben a fordított áfa még nem került elszámolásra benyújtásra. A fordított áfával érintett szállítói nettós számla benyújtása elszámolásra: időközi kifizetési kérelem; a szállítói finanszírozású fordított áfás számla a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 6.2 pontjában meghatározott alátámasztó dokumentumokkal együtt. Minden fordított áfa tételt egyedi fordított áfa előzetes megtérítése iránt kérelmen kell rögzíteni, a nettós számlával való könnyebb összevezethetőség érdekében. A kérelmen megjelölt áfa befizetés időpontját követő 7 napon belül köteles kifizetési igénylést benyújtani a fordított áfa-előleggel történő elszámolás céljából: Kifizetési kérelem; Áfa-összesítő fordított áfa esetén; Áfa befizetését igazoló bizonylat (bankszámla-kivonat), amennyiben befizető pozícióban van; nyilatkozat, ha a kedvezményezett visszaigénylő pozícióban van. A folyósított előleg összegét részben vagy egészben az előleg folyósításától felszámított Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt vissza kell fizetni, ha a kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja azt, vagy a fordított áfa-előleggel érintett nettós szállítói számla részben vagy egészben elutasításra kerül, vagy a kedvezményezett az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja. 2

3 Szállítói előlegszámla elszámolása utófinanszírozással: Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az előlegbekérő alapján a vállalkozói szerződés szerint járó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs előírás. Ekkor az előlegbekérő nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a közbenső és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét, amelyben a szállító felé az előleg érvényesítésre/levonásra kerül. Szállítói előlegszámla elszámolása szállítói finanszírozás módban: Ebben az esetben az előlegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül a szállító részére történik, az elszámolásra benyújtott előlegbekérő alapján a szállítói finanszírozású számlákhoz hasonlóan, az előlegre jutó önerő kifizetésének igazolását követően. A Kedvezményezett a szállító által kiállított előlegbekérőt időközi kifizetési igénylés keretein belül szállítói finanszírozási mód alkalmazásával benyújtja a KSZ-hez, az önerő kifizetésének igazolásával, és a vállalkozói szerződéssel együtt. A KSZ a szükséges ellenőrzést követően a szállító részére átutalja a támogatást. A kedvezményezett a szállító által kiállított előlegszámlát legkésőbb az első részszámlával együtt benyújtja a KSZ-nek. Az előlegszámla benyújtása nem igényel rögzítést az on-line számlakitöltő rendszerben, a KSZ rögzíti a beérkezett előlegszámlát. Időközi kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó korlátok: Időközi kifizetési igénylés: Kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át és legalább a 200 ezer forintot. A százalékos korlátokat nem szükséges elérnie a benyújtott időközi kifizetési igénylésnek: szállítói vagy vegyes finanszírozású kifizetési igénylés esetén; az első időszakos beszámolóval együtt benyújtott kifizetési igénylés esetén; Záró elszámolás. A Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni, és a) a támogatás igénybevételét kezdeményezni, a megítélt támogatás legalább 10%-ának rendeltetésszerű felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával, és b) a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett megrendelni, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel megkötni. Időközi kifizetési igénylés kizárólag a projekt fizikai előrehaladását bemutató időszakos beszámoló benyújtásával együtt igényelhető. A beszámoló minden esetben projekt szintű adatokat tartalmaz. A kifizetési igénylésben igényelt és jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele az időszakos beszámoló jóváhagyása. Záró kifizetési igénylés: Támogatás folyósításának feltétele: A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra nem került, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelező mellékleteként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló záró beszámoló. Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve amennyiben a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg. Amennyiben a kedvezményezett egyszeri elszámoló, benyújtott kifizetési igénylése automatikusan záró kifizetési igénylésnek minősül. A támogatás bármely típusú igénylés ellenében történő folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A köztartozásokat a Magyar Államkincstár figyeli, amennyiben a Közreműködő Szervezet tudomást szerez arról, hogy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott valamennyi feladat, cél szerződésszerű teljesülésétől (Projekt fizikai megvalósulásától) számított 30 nap. Záró beszámoló és záró kifizetési igénylés kizárólag az előző időszakos beszámoló és időközi kifizetési igénylés elfogadását követően kezdeményezhető. 3

4 Piaci ár igazolása: Elektronizálás a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programokban Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól, egy költségkategóriára vonatkozó nettó forint feletti nem a pályázat benyújtása előtt felmerült előkészítési költségekhez kapcsolódó beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell benyújtani. A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. A fejlesztés fő célja a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programok fejlesztése annak érdekében, hogy az elektronikus és papírmentes pályázatkezelés egyik első lépéseként csökkentse a Kedvezményezettek előleg és kifizetés igényléseihez, valamint a beszámolókhoz jelentésekhez kapcsolódóan, papír alapon beküldendő dokumentumainak mennyiségét. A fejlesztés eredményeként a jelentéstétel - beszámolás, kifizetés és előlegigénylés adminisztratív teendői (sablon benyújtás, hiánypótlás, kapcsolódó mellékletek csatolása, és pályázók azonnali értesítése) teljesen elektronizáltan, online felületen, egységes technológiával lesznek kezelhetők. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerződést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. Pályázó tájékoztató felület elérése Belépés A Pályázó tájékoztató felület az honlap megnyitását követően a Pályázati e-ügyintézés menüben található meg: Kitöltendő adatok: konstrukció kiválasztása; pályázatszám (EMIR azonosító) kiválasztása; felhasználó kiválasztása: főpályázó vagy konzorciumi tag; jelszó megadása: a jelszót az illetékes KSz küldi meg levélben pályázói számára; Sikeres bejelentkezést követően az alábbi funkciók közül választhatunk Információk fül alatt található az ÚSZT Számlakitöltő kézikönyv, mely segítséget nyújt az elszámolások benyújtásához. 4

5 Elszámolások modulban a finanszírozással kapcsolatos információkat, illetve a számlakitöltő funkciót találjuk meg: pályázó adatai; elszámolási ütemek; elszámolások; kifizetések adatai, előleg kifizetések; Elszámolási ütemek Az Elszámolási ütemek felületen lehetősége nyílik arra is, hogy egy adott ütemhez új elszámolást készítsünk, az Új elszámolás linkre kattintva. Elszámolások Előleg kifizetések Az Elszámolások táblázat mutatja meg, hogy történt e már elszámolás rögzítés, illetve ha igen, akkor azok milyen főbb adatokkal rendelkeznek. Az utolsó oszlopban szereplő Megnyitás link segítségével lehet az elszámolásokat megtekinteni, módosítani vagy törölni. Lehetőség van új elszámolás létrehozására is, a jobb alsó sarokban szereplő Új elszámolás link segítségével. Figyelem! Nem módosítható az elszámolás, amennyiben státusza Jóváhagyott vagy Beküldött. Előleg kifizetések alatt tekintheti meg, hogy milyen összegű előlegek kerültek az eddigiek folyamán lehívásra, azok átutalása mikor történt meg, illetve innen is letöltheti az elszámoláshoz kötődő előleg lehíváshoz szükséges dokumentumot. Kifizetések adatai Elszámolás létrehozása, benyújtása Kifizetések adatai táblázatban tekintheti meg, hogy milyen számla alapú kifizetések történtek. Megnyitás: a kifizetés alapjául szolgáló számlák alapadatai tekinthetőek meg. Elszámolás létrehozásának, benyújtásának lépései röviden: Új elszámolás létrehozása. Számlák rögzítése (a Műveletek fülön). Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok ellenőrzése ( Kifizetési igénylést alátámasztó dokumentumok linkre kattintva a 2. lépés fülön). Rendelkezés az előleg elszámolásról (a 3. lépés fülön található Rendelkezés az előleg elszámolásról linkre kattintva). Közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok ismertetése (a 4. lépés fülön található Közbeszerzési eljárás ismertetése linkre kattintva). Elszámolás ellenőrzése (az 5. lépés fülön található Elszámolás ellenőrzése linkre kattintva). 5

6 Elszámolás létrehozása, benyújtása Új elszámolás rögzítése kétféle úton lehetséges az elszámolási ütemek táblázatból és az elszámolások táblázatból egyaránt. Elszámolás hozzárendelése Beszámolóhoz (6. lépés fülön található Elszámolás(ok) és Beszámoló összerendelése linkre kattintva). Fontos, hogy önállóan kifizetési igénylés nem küldhető be, minden esetben beszámolóhoz szükséges kapcsolni és azzal együtt beküldeni! Az összerendelés a Beszámoló funkcióból is elvégezhető (részletes leírás az ÚSZT Beszámoló kitöltő kézikönyvben található). Kifizetési igénylés és Beszámoló együttes ellenőrzése (a 7. lépés fülön található Ellenőrzés és beküldés linkre kattintva megnyitott oldalon található Ellenőrzés gombra kattintva). Kifizetési igénylés és beszámoló nyomtatása és beküldése a KSzhez (alátámasztó dokumentumokkal és számlákkal együtt). Az elszámolás megnyitását követően megjelenő felület 3 fő részből áll: Elszámolás alapadatai; Műveletek; Elszámoláshoz tartozó számlák; Elektronizálás a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programokban A papír alapon beküldendő dokumentumok jelentős részét a kifizetést alátámasztó dokumentumok teszik ki. Helyette a fejlesztés bevezetését követően már csak elektronikus úton kérhetők be a dokumentumok és csak azok, amelyeket az NFÜ által elfogadott mátrix tartalmaz. Elszámolás státusza Elszámoláshoz tartozó számlák Elszámolás státusza: a státusz tájékoztat arról, hogy az elszámolás feldolgozása éppen hol tart. A lehetséges státuszok az alábbiak: Új elszámolás: új elszámolás mentése előtt Módosítható: számlakitöltőben módosítható az az elszámolás, amely: még nem került beküldésre vagy EMIR-ben már bent lévő elszámolás, amit a KSz módosításra engedélyez az online számlakitöltőben. Beküldött: végleg jóváhagyott, EMIR-be beküldött elszámolás vagy az EMIR-ben szerkesztés alatt lévő elszámolás státuszát jelzi Jóváhagyott: a Közreműködő Szervezet által EMIR-ben jóváhagyott elszámolás Figyelem! A jóváhagyás nem azt jelenti, hogy az elszámolás összes számlája jóváhagyásra és elfogadásra került, hanem az egyes számlákra vonatkozó döntés elfogadását jelképezi. Sztornózott: a kitöltőben vagy az EMIR-ben sztornózott elszámolás. Elszámoláshoz tartozó számlák A táblázat az adott kifizetési igényléshez már berögzített számlák listáját tartalmazza. Itt van lehetőség a számlák főbb adatainak megtekintésére, karbantartására, valamint új számla rögzítésére is. 6

7 Záró elszámolás Új számla rögzítése Záró elszámolás Itt van lehetőség megjelölni, hogy az adott elszámolás záró elszámolás: egy szerződéshez csak egy záró elszámolás tartozhat záró elszámolás esetén az elszámolás számla nélkül is beküldhető a záró elszámolás csak záró beszámolóhoz kapcsolva küldhető be. Az Új számla link segítségével rögzíthetjük a számlák adatait. A megnyíló felületet két részre bonthatjuk: számlafej: számla alapadatainak rögzítésére szolgál; számlatétel: számlán szereplő tételek rögzítésére szolgál. Új számla rögzítése Szállító adatai A szállítót és adatait a rendszer adatbázisából lehet kiválasztani a Keres funkció segítségével. Új szállító rögzítése Szállítói finanszírozás Előfordulhat, hogy a keresett szállító a listában nem található meg, mert még nem szerepel az adatbázisban. Ebben az esetben a szállítót újként fel kell vinni, melyet az Új szállító rögzítése linkre kattintva tehet meg. Ha a számla szállítói finanszírozású (azaz a kifizetést közvetlenül a szállító számlaszámára kéri), úgy a számlafejen a jelölőnégyzet bepipálásával jelezze ezt. 7

8 Számla adatok Számlaösszesítő esetén a Kedvezményezett önmagát kell, hogy kiválassza szállítóként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifizetés csak arra az elkülönített bankszámlára történhet, amely ezen projekthez kapcsolódó támogatási szerződésben rögzítésre került. Ebben a mezőben kell rögzíteni a számla / bizonylat sorszámát. Számla sorszámát teljes, betű és számjegy sorozattal, nagybetűk alkalmazásával és szóközök nélkül kell kitölteni. Engedményezés Lehetőség van a felületen engedményes rögzítésére is, ez esetben kérjük elsőként pipálja ki az Engedményezés mezőt. Ezt követően aktívvá válik a Keres funkció, melynek segítségével már ki lehet választani az engedményest. Dátum mezők Új tétel rögzítése A kiválasztott számla típusa befolyásolja a számlafej jobb oldalán elhelyezkedő dátum mezők állapotát is. Új tétel rögzítése Ahhoz, hogy egy adott számlához tételeket lehessen rögzíteni, először sikeresen el kell menteni a számlát. A mentés után aktívvá válik az Új tétel rögzítése link, melynek segítségével rögzíthetők a számlatételek. Egy számlához több tétel is tartozhat. Ebben az esetben a további tételeket is a számlafej alatt található Új tétel segítségével rögzítheti. Fontos tehát, hogy a számlát nem szabad annyiszor rögzíteni, ahány tétele van, mert az hibás rögzítésnek minősül. A számlafej oldal tételek rögzítése nélkül is menthető, azonban a kifizetési igénylés beküldése ez esetben nem lehetséges. 8

9 Elektronizálás a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programokban Költségek Elektronizálás Számlakitöltő tervezet módosítása: A kifizetést alátámasztó dokumentumok rögzítésére a jövőben a Számlatétel oldalon is lehetőség lesz. A számlatétel oldalon megjelenik egy új fül, amelynek segítségével csatolhatók a kiválasztott Költségkategóriához tartozó fájlok. A költségek ikonra kattintva a szerződésben rögzített költségek jelennek meg táblázatos formában. Lehetőség van megtekinteni a szerződés teljes Költség tábláját, valamint excel fájlba exportálni az adatokat. Folyósítási lap kivonat Elszámolható költség, tevékenység, számviteli kategória A Folyósítási kivonat megtekintése ikonra kattintva elérhető excel táblázat költségenkénti és elszámolásonkénti bontásban mutatja meg az eddig benyújtott (tehát KSz-hez már beküldött) elszámolások adatait. Elsőként ki kell választani az Elszámolható költséget, majd a Tevékenységet. A Számviteli kategóriát a rendszer ezen adatok alapján generálja. A lenyíló mezők tartalmát az EMIR-ben a támogatási szerződés alapján berögzített adatok határozzák meg, amelytől nem lehet eltérni. Elszámolható költség, tevékenység, számviteli kategória Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok, 2. lépés Itt kell megadni a számla tételek teljes összegét nettó + ÁFA bontásban. (A bruttó összeget a rendszer számolja ki.) Az elszámolni kívánt összeg abban az esetben különbözik a teljes összegétől, ha nem a számla teljes összegét kívánják elszámolni. Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámolni kedvezményezett adott projektje terhére, a számlán jelölnie kell, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni, valamint a számla benyújtásával egyidejűleg írásban indokolni is szükséges a számlakitöltő programban a számlafej megjegyzés rovatban is. Miután minden számlát és tételt rögzített, az itt található Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok link alatt elérhető funkció segítségével kell leellenőrizni, hogy az egyes számlákhoz milyen dokumentumokat szükséges benyújtani a kifizetési igényléssel együtt. 9

10 Rendelkezés az előleg elszámolásról, 3. lépés Közbeszerzési eljárás ismertetése, 4. lépés A Rendelkezés az előleg elszámolásáról funkcióban van lehetőség arra, hogy rögzítse az elszámoláshoz tartozó kifizethető összegből azt, hogy mennyit kíván elszámolni a már kiutalt előleg terhére. A Közbeszerzési eljárás ismertetése funkcióban kell rögzíteni, hogy az elszámolás költségeihez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében történt-e közbeszerzés. Elszámolás ellenőrzése, 5. lépés Beszámoló és az Elszámolás kapcsolata Ahhoz, hogy az elszámolás és a beszámoló összekapcsolása után be lehessen küldeni őket, kötelező ellenőrizni az elszámolást. Az ellenőrzés eredményeképpen kiírt üzenetek kétféle típusúak lehetnek: a piros betűszínnel jelölt hiba üzenetek: kötelező javítani, az elszámolás nem küldhető be korrigálás nélkül; a zöld betűszínnel jelölt figyelmeztető üzenetek, a beküldést nem akadályozzák. Elszámolás és Beszámoló összerendelése, 6. lépés Ellenőrzés és beküldés Fontos, hogy önállóan kifizetési igénylés nem küldhető be, minden esetben beszámolóhoz szükséges kapcsolni és azzal együtt beküldeni! Az összerendelés funkció a 6. lépés fülön található felületről érhető el. Ezen a fülön van lehetőség ellenőrizni az összekapcsolt kifizetési igénylést és beszámolót, az Ellenőrzés és beküldés likre kattintva. Figyelem! Csak abban az esetben aktív, ha az elszámolás nem tartalmaz javítandó (piros szövegszínnel jelölt) hibát. 10

11 Hiánypótlás Abban az esetben, ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a KSz hiánypótlást ír elő, úgy arról írásban értesíti a Kedvezményezettet, illetve a számlakitöltőben újra módosítható válik az elszámolás. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elszámolás csak azon számláit lehet módosítani, amelyek Hiánypótlás alatt, vagy esetleg Beküldött státuszban vannak. A hiánypótlás / módosítás rögzítése után kérjük, újra küldje be az elszámolást elektronikusan, majd kinyomtatást követően postai úton is juttassa el a KSzhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 11

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 Speciális pályázati konstrukció Tevékenységek: - Innovációs tevékenység, piacképes termék/technológia/szolgáltatás

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására Téma: Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása. Pályázati feltételek: a pályázó intézmény

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom Tartalom 1. Regisztráció menete... 2 2. Első teendők... 5 Profilom ellenőrzése és kiegészítése, jelszó módosítása:... 5 3. Beállítások:... 10 3.1 Oktató jármű adatai, járműfotó feltöltés... 10 3.2 Az oktatási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg).

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg). 1. Bevezetés Üdvözöljük weboldalunkon, melynek üzemeltetője Klippan Ákos Ev. (továbbiakban: Szolgáltató). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az www.ajandekvarazs.hu weboldalon

Részletesebben

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS HÍREK 2016.06.01. EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KASZPER Felhasználói dokumentáció

KASZPER Felhasználói dokumentáció KASZPER Felhasználói dokumentáció Felhasználói kézikönyv a TITÁN Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer KASZPER moduljához KASZPER modul felhasználói dokumentáció 1/333 Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt

II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt II. Átutalásos számla kiállítása előzetes kérés esetén befizetés előtt Mikor kell átutalásos számlát kérni? Ha a költségtérítési/önköltségi díj fizetését egészben vagy részben a munkáltatója vagy saját

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

15. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól támogatás jogalkalmazási környezete

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Telkotech Telekommunikációs, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Csapshop.hu Általános Szerződési Feltételek

Csapshop.hu Általános Szerződési Feltételek Csapshop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól

Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól Vásárlás előtt gondosan olvassa el a jelen szerződést!!! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az Általános szerződést és a Vásárlási

Részletesebben

A RENDELÉS MENETE : Amennyiben mindent rendben talál, úgy kattintson a "megrendelés véglegesítése" gombra.

A RENDELÉS MENETE : Amennyiben mindent rendben talál, úgy kattintson a megrendelés véglegesítése gombra. A RENDELÉS MENETE : A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a vissza " gombot és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket/termékeket.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6.

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (A pályázat kódja: KAB-KEF-09-A/B/C/D)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A TÁMOP-6.2.2 projekt keretében képzési, vizsgáztatási feladatok ellátása a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. valamint a Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft. számára Közbeszerzési

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Az alkalmazás a https://hbny.mokk.hu címről érhető el. A felhasználók által a rendszer használatához

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Töltőfunkció Kezelési Utasítás

Töltőfunkció Kezelési Utasítás METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 3 1.1. Pénztár... 3 1.2. Folyószámlakezelés... 4 1.3. ÁFA bevallás... 6 1.4. Bejövő számla rögzítés... 6 1.5. Számlaböngésző... 9 1.6.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése

Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Ajánlati felhívás - Autóbuszok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben