Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai"

Átírás

1 Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyújtását követő 45 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik. A kizárólag utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át és legalább a 200 ezer forintot. Ferenczi Anna DARFÜ Nonprofit Kft. Szállítói finanszírozás: Vegyes finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak, illetve engedményezés esetén az engedményesnek a számlájára kerül kifizetésre, az önerő (a számla támogatás feletti részének) kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A szállítói finanszírozási módban a számla akkor nyújtható be, amennyiben a számla egyedi támogatástartalma eléri az 1 millió forintot. A korláttól eltérni az alábbi esetekben lehetséges: a szállítói előleg esetén előlegbekérő; részszámlázás esetében a végszámla; egyéb, indokolt esetben a KSZ engedélyével. A Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés benyújtását követő 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 45 napon belül kerül folyósításra, a hiánypótlás idejét nem beleértve. Engedményezés: Előlegigénylés általános szabályai: Kedvezményezett az engedményezés tényéről a KSZ-t az engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő másolatának benyújtásával köteles értesíteni. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása. Amennyiben a kedvezményezett valamely projekteleme(i) vonatkozásában utófinanszírozást választ, lehetősége van ezen projektelem(ek)re, azaz költségkategóriákra jutó támogatási előleg igénylésére. Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. A kedvezményezett a támogatási szerződés Projekt elszámolható költségei című 1. számú mellékletében határozza meg, hogy a projekt projektelemei tekintetében milyen finanszírozási módot kíván alkalmazni, illetve melyik projektelem tekintetében kíván előleget igénybe venni, a fentiek szerint. Amennyiben a szállító engedményezi követelését, azonban a támogatás kifizetése utófinanszírozású módban történik, a támogatás folyósításának bár a kifizetés a kedvezményezett részére történik feltétele az engedményezési szerződés vagy az engedményezési értesítő benyújtása. 1

2 A támogatási előleg elszámolás módja Előleg felhasználása: A kedvezményezett az előleg igénybevételét követően bármikor megkezdheti az előleggel való elszámolást. Az előleggel, illetve annak egy részével történő elszámolás folyamata megegyezik a kifizetési igénylés folyamatával. Az előleg terhére elszámolandó költségeket a kifizetési kérelem formanyomtatvány előleg elszámolására vonatkozó táblázatában fel kell tüntetni. A Kedvezményezett a kifizetett előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében köteles elszámolni. Amennyiben a záró kifizetési igénylésben elfogadott utófinanszírozású számlák/bizonylatok támogatástartalma alacsonyabb, mint a még el nem számolt előleg összege, a különbözetet a Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt a kedvezményezett köteles visszafizetni. A Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget a Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt visszafizetni, amennyiben az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül nem nyújtott be utó- vagy vegyes finanszírozású kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. Továbbá a Közreműködő Szervezet köteles a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatást a támogatási szerződés Általános szerződési feltételek, Projektmenedzsment támogatás csökkentése pontjában foglalt mértékben csökkenteni. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történő időközi kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult. Időközi kifizetési igénylés: Időközi kifizetési igénylés: A Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni, és a) a támogatás igénybevételét kezdeményezni, a megítélt támogatás legalább 10%-ának rendeltetésszerű felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával, és b) a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett megrendelni, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel megkötni. Időközi kifizetési igénylés kizárólag a projekt fizikai előrehaladását bemutató időszakos beszámoló benyújtásával együtt igényelhető. Az időközi kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok: kifizetési kérelem formanyomtatvány, időközi beszámoló, összesítő táblázatok (számlaösszesítő, valamint az összes olyan összesítő táblázat, amely egyben nyilatkozatokat is tartalmaz), alátámasztó dokumentumok a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai útmutató 6.2 pontjában meghatározottak szerint. Időközi kifizetési igénylés a záró kifizetési igénylés benyújtásáig kezdeményezhető. A beszámoló minden esetben projekt szintű adatokat tartalmaz. A kifizetési igénylésben igényelt és jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele az időszakos beszámoló jóváhagyása. Kifizetést alátámasztó dokumentumok Személyi jellegű költségek: a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai útmutató 6.2 pontjában meghatározottak szerint Pályázati E-ügyintézés felület: Elszámolást alátámasztó dokumentumok 2

3 Személyi jellegű költségek: Időközi kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó korlátok: Figyelem! Specifikus számlaösszesítők esetén elegendő kizárólag a kifizetés bizonylatát benyújtani, amennyiben az összesítő a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén 100 ezer forint támogatási összeget meg nem haladó számlákat vagy egyéb számviteli bizonylatokat tartalmaz Kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át és legalább a 200 ezer forintot. A százalékos korlátokat nem szükséges elérnie a benyújtott időközi kifizetési igénylésnek: szállítói vagy vegyes finanszírozású kifizetési igénylés esetén; az első időszakos beszámolóval együtt benyújtott kifizetési igénylés esetén; egyéb, indokolt esetben a KSZ engedélyével; Záró elszámolás esetében. Támogatás folyósításának feltétele: Záró kifizetési igénylés: A támogatás bármely típusú igénylés ellenében történő folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A köztartozásokat a Magyar Államkincstár figyeli, amennyiben a Közreműködő Szervezet tudomást szerez arról, hogy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét. A köztartozás mentesség igazolására elfogadható nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről, vagy a folyósítás időpontjához képest 30 napnál nem régebbi összevont adóigazolás eredeti példányának projektgazda által hitelesített, szkennelt példánya. A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra nem került, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelező mellékleteként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló záró beszámoló. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a záró kifizetési igénylés a projekt szakmai zárásához szükséges feltételek megléte esetén hagyható jóvá, melyek teljesítése (pl. működési engedély, üzemeltetési engedély beszerzése) számos esetben jelentős időigényű. Tájékoztatjuk, hogy lehetőség van nullás, azaz számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés benyújtására is, így javasoljuk, hogy törekedjenek a támogatás teljes összegének elszámolására időközi kifizetési igénylések formájában. Szállítói finanszírozású számla nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve amennyiben a projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg. Piaci ár igazolása: Elektronizálás a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programokban Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól, egy költségkategóriára vonatkozó nettó forint feletti nem a pályázat benyújtása előtt felmerült előkészítési költségekhez kapcsolódó beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell benyújtani. A három közül a legkedvezőbb ajánlat alapján kell a szállítót kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. A fejlesztés fő célja a Beszámolók/Jelentések és Számlakitöltő programok fejlesztése annak érdekében, hogy az elektronikus és papírmentes pályázatkezelés egyik első lépéseként csökkentse a Kedvezményezettek előleg és kifizetés igényléseihez, valamint a beszámolókhoz jelentésekhez kapcsolódóan, papír alapon beküldendő dokumentumainak mennyiségét. A fejlesztés eredményeként a jelentéstétel- beszámolás, kifizetés és előlegigénylés adminisztratív teendői (sablon benyújtás, hiánypótlás, kapcsolódó mellékletek csatolása, és pályázók azonnali értesítése) teljesen elektronizáltan, online felületen, egységes technológiával lesznek kezelhetők. A piaci ár alátámasztásául szolgáló dokumentációnak a projektmegvalósítás helyszínén kell rendelkezésre állnia, és helyszíni ellenőrzés során azok bemutatása szükséges. 3

4 Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő elérési útvonala, bejelentkezés Elérési útvonal, bejelentkezés Elérési útvonal, bejelentkezés Belépéshez szükséges adatok: alintézkedés (konstrukció) kiválasztása; pályázatszám (EMIR azonosító) kiválasztása; felhasználó kiválasztása: főpályázó; jelszó megadása: a jelszót az illetékes KSz küldi meg a befogadó levélben pályázói számára Amennyiben elfelejtette jelszavát, vagy bármilyen okból annak megváltoztatását / törlését igényli, kérjük, hogy töltse ki a jelszóigénylő formanyomtatványt, majd szíveskedjen kinyomtatva, kitöltve, aláírva benyújtani az illetékes Közreműködő Szervezet számára. A nyomtatvány letölthető a kezdő oldalról. Pályázó Tájékoztató funkciói Elszámolások Help/Információk fül alatt található az ÚSZT Számlakitöltő kézikönyv, mely segítséget nyújt az elszámolások benyújtásához Az Elszámolások modulban tekinthetik meg a pályázók a finanszírozással (kifizetési igénylésekkel) kapcsolatos információkat, illetve itt érhető el a számlakitöltő alkalmazás is. Az Elszámolások funkcióra kattintva elsőként egy 5 részből álló felülettel találkozhatunk: Pályázó Elszámolási ütemek; Elszámolások; Kifizetések adatai; Előleg kifizetések. 4

5 Elszámolási ütemek Elszámolási ütemek Az Elszámolási ütemek táblázatban láthatók a Pályázóval kötött támogatási szerződés alapján az EMIR-ben rögzített költségütemterv adatok. Az utolsó két oszlop tartalma a már beküldött elszámolásokhoz kötődik ütemenként összesítve: Igényelt támogatás: rögzített elszámolásokhoz tartozó igényelt támogatások összege; Kifizethető összeg: az EMIR-ben már bent lévő elszámolásokhoz tartozó számlák alapján ténylegesen kifizethető összeg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elszámolás összege meghaladhatja a tervezet elszámolási összeget, azonban erről értesíteni kell az illetékes Közreműködő Szervezetet (KSz-t): amennyiben az eltérés mértéke 20%-nál kisebb, változás bejelentőt kell küldeni; 20%-nál nagyobb eltérés esetén szerződésmódosítást kell kezdeményezni. Az Elszámolási ütemek felületen lehetősége nyílik arra is, hogy egy adott ütemhez új elszámolást készítsünk, az Új elszámolás linkre kattintva. Elszámolások Előleg kifizetések Az Elszámolások táblázat mutatja meg, hogy történt e már elszámolás rögzítés, illetve ha igen, akkor azok milyen főbb adatokkal rendelkeznek. Az utolsó oszlopban szereplő Megnyitás link segítségével lehet az elszámolásokat megtekinteni, módosítani vagy törölni. Lehetőség van új elszámolás létrehozására is, a jobb alsó sarokban szereplő Új elszámolás link segítségével. Figyelem! Nem módosítható az elszámolás, amennyiben státusza Jóváhagyott vagy Beküldött. Itt tekinthető meg, hogy milyen összegű előlegek kerültek az eddigiek folyamán lehívásra, azok átutalása mikor történt meg, milyen típusú az előleg, illetve szállítói előlegbekérés esetén ki a szállító. Innen is letölthető az elszámoláshoz kötődő előleg lehíváshoz szükséges dokumentum. Kifizetések adatai Kifizetések adatai táblázatban tekintheti meg, hogy milyen számla alapú kifizetések történtek. Kifizetés igénylés benyújtása A hatályos támogatási szerződéssel rendelkező Kedvezményezettek költségeik elszámolásával és igazolásával intézhetnek kifizetés igénylést az intézményrendszer Közreműködő Szervezetei (KSZ) felé. Időközi kifizetési igénylés kizárólag a projekt fizikai előrehaladását bemutató időszakos beszámoló benyújtásával együtt igényelhető. Megnyitás: a kifizetés alapjául szolgáló számlák alapadatai tekinthetőek meg. A beszámoló minden esetben projekt szintű adatokat tartalmaz. A kifizetési igénylésben igényelt és jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele az időszakos beszámoló jóváhagyása. A funkció részletes bemutatását és a Beszámolók, jelentések kitöltő funkció használatáról bővebb információkat a Beszámolók, jelentések és az Információ modulból is letölthető útmutatók tartalmazzák. 5

6 Elszámolás létrehozásának, benyújtásának lépései röviden Új elszámolás létrehozása. Számlák rögzítése (a Műveletek fülön). Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok ellenőrzése ( Kifizetési igénylést alátámasztó dokumentumok linkre kattintva a 2. lépés fülön). Rendelkezés az előleg elszámolásról (a 3. lépés fülön található Rendelkezés az előleg elszámolásról linkre kattintva). Közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok ismertetése (a 4. lépés fülön található Közbeszerzési eljárás ismertetése linkre kattintva). Elszámolás ellenőrzése (az 5. lépés fülön található Elszámolás ellenőrzése linkre kattintva). Elszámolás hozzárendelése Beszámolóhoz (6. lépés fülön található Elszámolás(ok) és Beszámoló összerendelése linkre kattintva). Fontos, hogy önállóan kifizetési igénylés nem küldhető be, minden esetben beszámolóhoz szükséges kapcsolni és azzal együtt beküldeni! Új elszámolás rögzítése Kétféle úton lehetséges: az elszámolási ütemek táblázatból és elszámolások táblázatból egyaránt. Kifizetési igénylés és Beszámoló együttes ellenőrzése (a 7. lépés fülön található Ellenőrzés és beküldés linkre kattintva megnyitott oldalon található Ellenőrzés gombra kattintva). Kifizetési igénylés és beszámoló nyomtatása és beküldése a KSz-hez (alátámasztó dokumentumokkal és számlákkal együtt). Új elszámolás rögzítése Új elszámolás rögzítésének első lépése az elszámolás létrehozása, melyhez alábbi felület mentése szükséges Az elszámolás megnyitását követően megjelenő felület 3 fő részből áll: Elszámolás alapadatai;műveletek; Elszámoláshoz tartozó számlák. Figyelem! Amennyiben az új elszámolást az Elszámolások táblázat alatti linkről indította, úgy ki kell választania az elszámolási ütemet. A munka folytatásához nyissa meg az érintett elszámolást Elszámolás státusza Elszámoláshoz tartozó számlák Elszámolás státusza: a státusz tájékoztat arról, hogy az elszámolás feldolgozása éppen hol tart. A lehetséges státuszok az alábbiak: Új elszámolás: új elszámolás mentése előtt Módosítható: számlakitöltőben módosítható az az elszámolás, amely: még nem került beküldésre vagy EMIR-ben már bent lévő elszámolás, amit a KSz módosításra engedélyez az online számlakitöltőben. Beküldött: végleg jóváhagyott, EMIR-be beküldött elszámolás vagy az EMIR-ben szerkesztés alatt lévő elszámolás státuszát jelzi Jóváhagyott: a Közreműködő Szervezet által EMIR-ben jóváhagyott elszámolás Figyelem! A jóváhagyás nem azt jelenti, hogy az elszámolás összes számlája jóváhagyásra és elfogadásra került, hanem az egyes számlákra vonatkozó döntés elfogadását jelképezi. Sztornózott: a kitöltőben vagy az EMIR-ben sztornózott elszámolás. A táblázat az adott kifizetési igényléshez már berögzített számlák listáját tartalmazza. Itt van lehetőség a számlák főbb adatainak megtekintésére, karbantartására, valamint új számla rögzítésére is. 6

7 Műveletek Új számla rögzítése Záró elszámolás Itt van lehetőség megjelölni, hogy az adott elszámolás záró elszámolás: egy szerződéshez csak egy záró elszámolás tartozhat záró elszámolás esetén az elszámolás számla nélkül is beküldhető a záró elszámolás csak záró beszámolóhoz kapcsolva küldhető be. Az Új számla link segítségével rögzíthetjük a számlák adatait. Új számla rögzítése A megnyíló felületet két részre bonthatjuk: számlafej: számla alapadatainak rögzítésére szolgál; számlatétel: számlán szereplő tételek rögzítésére szolgál. Új számla rögzítése A számlafejen található mezőket csoportosíthatjuk a kitöltés típusa alapján: oautomatikusan töltődő adatok Kedvezményezett; Kedvezményezett adószáma; Kedvezményezett címe. okötelezően kitöltendő mezők (piros csillaggal jelölt mezők) Kedvezményezett: speciális esetben; Szállító adatai: név, adószám, cím és bankszámlaszám; Szállítói finanszírozás; Számla sorszáma; Devizanem; Deviza árfolyam (amennyiben nem HUF); Számla típusa; Fizetési mód; Kifizetést igazoló bizonylat; Dátum mezők; Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése/megjegyzések. onem kötelezően kitöltendő mező Számlatípustól függően változik a kitöltendő dátumok köre. Szállító adatai A szállítót és adatait a rendszer adatbázisából lehet kiválasztani a Keres funkció segítségével. Új szállító rögzítése Előfordulhat, hogy a keresett szállító a listában nem található meg, mert még nem szerepel az adatbázisban. Ebben az esetben a szállítót újként fel kell vinni, melyet az Új szállító rögzítése linkre kattintva tehet meg. 7

8 Szállítói finanszírozás Engedményezés Ha a számla szállítói finanszírozású (azaz a kifizetést közvetlenül a szállító számlaszámára kéri), úgy a számlafejen a jelölőnégyzet bepipálásával jelezze ezt. Lehetőség van a felületen engedményes rögzítésére is, ez esetben kérjük elsőként pipálja ki az Engedményezés mezőt. Ezt követően aktívvá válik a Keres funkció, melynek segítségével már ki lehet választani az engedményest. Számlaösszesítő esetén a Kedvezményezett önmagát kell, hogy kiválassza szállítóként. Számla adatok Dátum mezők Számla sorszáma Ebben a mezőben kell rögzíteni a számla / bizonylat sorszámát. Számla sorszámát teljes, betű és számjegy sorozattal, nagybetűk alkalmazásával és szóközök nélkül kell kitölteni. A kiválasztott számla típusa befolyásolja a számlafej jobb oldalán elhelyezkedő dátum mezők állapotát is. Új tétel rögzítése Számlatétel adatai Ahhoz, hogy egy adott számlához tételeket lehessen rögzíteni, először sikeresen el kell menteni a számlát. A mentés után aktívvá válik az Új tétel rögzítése link, melynek segítségével rögzíthetők a számlatételek. Egy számlához több tétel is tartozhat. Ebben az esetben a további tételeket is a számlafej alatt található Új tétel segítségével rögzítheti. Fontos tehát, hogy a számlát nem szabad annyiszor rögzíteni, ahány tétele van, mert az hibás rögzítésnek minősül. 8

9 Költségek A költségek ikonra kattintva a szerződésben rögzített költségek jelennek meg táblázatos formában. Folyósítási lap kivonat A Folyósítási kivonat megtekintése ikonra kattintva elérhető excel táblázat költségenkénti és elszámolásonkénti bontásban mutatja meg az eddig benyújtott (tehát KSz-hez már beküldött) elszámolások adatait. Lehetőség van megtekinteni a szerződés teljes Költség tábláját, valamint excel fájlba exportálni az adatokat. Elszámolható költség, tevékenység, számviteli kategória Elsőként ki kell választani az Elszámolható költséget, majd a Tevékenységet. A Számviteli kategóriát a rendszer ezen adatok alapján generálja. A lenyíló mezők tartalmát az EMIR-ben a támogatási szerződés alapján berögzített adatok határozzák meg, amelytől nem lehet eltérni. Elszámolható költség, tevékenység, számviteli kategória Itt kell megadni a számla tételek teljes összegét nettó + ÁFA bontásban. (A bruttó összeget a rendszer számolja ki.) Az elszámolni kívánt összeg abban az esetben különbözik a teljes összegétől, ha nem a számla teljes összegét kívánják elszámolni. Amennyiben az Elszámolható költség lista üres, kérjük, forduljon a KSz-hez. Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámolni kedvezményezett adott projektje terhére, a számlán jelölnie kell, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni, valamint a számla benyújtásával egyidejűleg írásban indokolni is szükséges a számlakitöltő programban a számlafej megjegyzés rovatban is. Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok, 2. lépés Rendelkezés az előleg elszámolásról, 3. lépés Miután minden számlát és tételt rögzített, az itt található Kifizetési Igénylést alátámasztó dokumentumok link alatt elérhető funkció segítségével kell leellenőrizni, hogy az egyes számlákhoz milyen dokumentumokat szükséges benyújtani a kifizetési igényléssel együtt. A Rendelkezés az előleg elszámolásáról funkcióban van lehetőség arra, hogy rögzítse az elszámoláshoz tartozó kifizethető összegből azt, hogy mennyit kíván elszámolni a már kiutalt előleg terhére. 9

10 Közbeszerzési eljárás ismertetése, 4. lépés Elszámolás ellenőrzése, 5. lépés A Közbeszerzési eljárás ismertetése funkcióban kell rögzíteni, hogy az elszámolás költségeihez kapcsolódó beszerzés megvalósítása érdekében történt-e közbeszerzés. Ahhoz, hogy az elszámolás és a beszámoló összekapcsolása után be lehessen küldeni őket, kötelező ellenőrizni az elszámolást. Az ellenőrzés eredményeképpen kiírt üzenetek kétféle típusúak lehetnek: a piros betűszínnel jelölt hiba üzenetek: kötelező javítani, az elszámolás nem küldhető be korrigálás nélkül; a zöld betűszínnel jelölt figyelmeztető üzenetek, a beküldést nem akadályozzák. Elszámolás és Beszámoló összerendelése, 6. lépés Ellenőrzés és beküldés Fontos, hogy önállóan kifizetési igénylés nem küldhető be, minden esetben beszámolóhoz szükséges kapcsolni és azzal együtt beküldeni! Az összerendelés funkció a 6. lépés fülön található felületről érhető el. Ezen a fülön van lehetőség ellenőrizni az összekapcsolt kifizetési igénylést és beszámolót, az Ellenőrzés és beküldés linkre kattintva. Figyelem! Csak abban az esetben aktív, ha az elszámolás nem tartalmaz javítandó (piros szövegszínnel jelölt) hibát. Hiánypótlás Gyakran felmerülő kérdések/problémák Abban az esetben, ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a KSz hiánypótlást ír elő, úgy arról írásban értesíti a Kedvezményezettet, illetve a számlakitöltőben újra módosítható válik az elszámolás. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elszámolás csak azon számláit lehet módosítani, amelyek Hiánypótlás alatt, vagy esetleg Beküldött státuszban vannak. A hiánypótlás / módosítás rögzítése után kérjük, újra küldje be az elszámolást elektronikusan, majd kinyomtatást követően postai úton is juttassa el a KSz-hez. Az alábbi dokumentumok esetében cégszerű aláírással ellátott, eredeti példány benyújtása szükséges: kifizetési kérelem formanyomtatvány, összesítő táblázatok (számlaösszesítő, valamint az összes olyan összesítő táblázat, amely egyben nyilatkozatokat is tartalmaz) A Kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelemhez papír alapú benyújtás esetén az előzőekben nem említett dokumentumok eredetivel megegyező, másolati példányát kell csatolni. A másolati példányokat a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett jelen projektben képviseletre való jogosultsággal bíró képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni. A benyújtandó dokumentumok körét a Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályainak 6.2 pontja tartalmazza 10

11 Gyakran felmerülő kérdések/problémák 2. Az eredeti számlán cégszerű aláírással kell a teljesítést igazolni (külön teljesítésigazolási dokumentáció esetén is), illetve a számla záradékolásaként rá kell vezetni a projektazonosítót és a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget. Kifizetést igazoló bizonylatokkal szembeni követelmények! Számlaösszesítők használata (Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek összesítője; Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz (kommunikáció) kapcsolódó számlák összesítője) Minden változás bejelentése a Közreműködő Szervezet felé Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 11

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 Speciális pályázati konstrukció Tevékenységek: - Innovációs tevékenység, piacképes termék/technológia/szolgáltatás

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI)

AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) AZ OEP TAJ ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSE AZ IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) RENDSZERBE I. ÜTEM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS AZ ADATSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE KENYSZI: v.1.2.2.0 Dátum: 2015.04.10. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET 1 TARTALOM I. A SEGÉDLET CÉLJA II. FOGALMAK III. TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉVEL (PÁLYÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK IV. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA online módon történő pályázat benyújtására Téma: Pákozdi állandó és ideiglenes kiállítás megvalósítása. Pályázati feltételek: a pályázó intézmény

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése.

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése. Verzió leírások 5.12. (2016.06.14.) - Törzsadatok/Terméktörzs: fix eladási ár rögzítése esetén számlakészítéskor nem írható át a nettó ár, ha a bekérdezni lehetőség jelölőnégyzete üres. - Beállítások/Beállítások/Számlázás

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Tájékoztató a projektek lezárásához

Tájékoztató a projektek lezárásához 1 / 10 Tájékoztató a projektek lezárásához A Felelős Hatóság a tájékozató kibocsátásával segíteni kívánja az Európai Unió Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programja keretében

Részletesebben

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS HÍREK 2016.06.01. EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Telkotech Telekommunikációs, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom Tartalom 1. Regisztráció menete... 2 2. Első teendők... 5 Profilom ellenőrzése és kiegészítése, jelszó módosítása:... 5 3. Beállítások:... 10 3.1 Oktató jármű adatai, járműfotó feltöltés... 10 3.2 Az oktatási

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK 2. sz. melléklet ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozott beruházási támogatások felhasználásáról készített elszámolásokhoz,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS BBA- 6.3.2 korlátozott projekt-kiválasztás Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól

Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól Általános Szerződési feltételek Hatályos: 2014.06.13.-tól Vásárlás előtt gondosan olvassa el a jelen szerződést!!! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az Általános szerződést és a Vásárlási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Több juttatás, rengeteg élmény!

Több juttatás, rengeteg élmény! A kártyabirtokos igény esetén előleget is fizethet OTP SZÉP kártyájával a www.otpportalok.hu honlapon. Nem kell mást tennie, mint lefoglalni a szolgáltatást az elfogadóhelynél, majd egyeztetni és jelezni,

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen A pályázat

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-szá mlá zá s Prográm Felhászná lo i leí rá s á 2015.01.01.-to l e rve nyes prográmmo dosí tá sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-szá mlá zá s Prográm Felhászná lo i leí rá s á 2015.01.01.-to l e rve nyes prográmmo dosí tá sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-szá mlá zá s Prográm Felhászná lo i leí rá s á 2015.01.01.-to l e rve nyes prográmmo dosí tá sokhoz Tartalom 1 Tételes, 1 millió forintos ÁFA határt... 2 2 Vas és acél termékek fordított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

KASZPER Felhasználói dokumentáció

KASZPER Felhasználói dokumentáció KASZPER Felhasználói dokumentáció Felhasználói kézikönyv a TITÁN Térségi Információs Technológiai és Általános Nyilvántartórendszer KASZPER moduljához KASZPER modul felhasználói dokumentáció 1/333 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben