A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)"

Átírás

1 A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén a megnyitott fedezetkezelői számlát és a fedezetkezelés tényét támogatási szerződés módosításaként szükséges benyújtani. Ennek oka, hogy a fedezetkezelő Magyar Államkincstár a támogatási szerződést alapdokumentumként kezeli, így annak módosításával ismeri el a Közreműködő szervezet a fedezetkezelői számlát a pénzügyi teljesítésre alkalmas folyószámlaként. 2. Az előleg kifizetésének feltételei.. - Támogatási szerződés hatályba lépése, - Szabályszerűen kitöltött Előlegigénylési nyilatkozat benyújtása, - Az előírt biztosíték meglétének igazolása, - Az első kifizetési igénylés jóváhagyásához a támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítése, amennyiben releváns. 3. Az előleg elszámolásának legkésőbbi dátuma. A záró elszámolási csomag benyújtása. A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget - Ptk (3) bekezdése szerinti ügyleti kamattal növelt összegben -, amennyiben nem nyújt be megfelelő utófinanszírozású vagy vegyes időközi/záró kifizetési igénylést az előleg vagy annak első részlete kifizetésétől számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésnek megfelelő használatát bizonyítja. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történő kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult. 4. Amennyiben a záró elszámolás hiánypótlása során újabb számla benyújtására kerülne sor A ROP IH állásfoglalása alapján az elszámolási ütem jóváhagyását követően él az új számlák benyújtásának és befogadásának tilalma. Tehát hiánypótlás keretében van mód a lentebb megfogalmazott feltételeknek megfelelő "kimaradt számla rögzítésére és benyújtására. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai dokumentum 1.3 pontja az alábbiakat tartalmazza:

2 A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla. Ezt követően a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetőség. 5. Előleggel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség keletkezése, amennyiben támogatás elvonás előlegigényléssel érintett költséget érint.. A ROP és KOR IH közös egyeztetésének eredményeként abban az esetben, ha a megítélt támogatás szabálytalanság miatt csökken és ebből következően az előleg összege is csökkenne a korábban kifizetett és az alacsonyabb előlegösszeg közötti különbözetet nem kell visszakövetelni. Visszafizetési kötelezettsége csak abban az esetben keletkezik, ha nem tud az előleggel elszámolni. 6. Szállítói finanszírozás esetében az önkormányzat fedezeti számlanyitási kötelezettsége, a kifizetési folyamat lezajlása, valamint az utófinanszírozás tényének bemutatása.. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén, szállítói finanszírozás alapján történő kifizetéshez, a kedvezményezettnek a szállítói finanszírozású számla saját erő összegét kell befizetnie a MÁK-nál megnyitott fedezetkezelői számlájára, még a kifizetési igény Közreműködő szervezethez való benyújtása előtt és az erről szóló bankszámlakivonatot kell csatolni a kifizetési igény mellé. A szállítói finanszírozású számla támogatási összegét a Közreműködő szervezet a fedezetkezelői számlára utalja, tehát a kifizetési kérelem formanyomtatványán a szállítónál a fedezetkezelői számlaszámot szükséges szerepeltetni. Online kitöltőben szállítói finanszírozás esetén a szállító adatait kell rögzíteni a fedezetkezelői számla megjelölésével. Az építtetői fedezetkezeléssel érintett projektek esetén a szállítói finanszírozást tartalmazó kifizetési igénylések benyújtási módja nem változott. Amennyiben az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó kedvezményezett vállalkozói előleget nyújt a szállítójának, az előlegtámogatással érintett részének kifizetése szintén a fedezetkezelői számlára való átutalással történik. Utófinanszírozás esetén a számla teljes összegét kell a kedvezményezettnek befizetni a fedezetkezelői számlára, még a kifizetési igény Közreműködő szervezethez való benyújtása előtt és az erről szóló bankszámlakivonatot kell

3 csatolni a kifizetési igény dokumentációjában. A számla támogatási összegét a Közreműködő szervezet továbbra is a kedvezményezett al-számlájára utalja, így a kifizetési kérelem formanyomtatványán a kedvezményezett bankszámlaszámát szükséges feltüntetni. 7. Követelmény a kifizetési kérelem összeállításával kapcsolatban A beadott dokumentumok nyomonkövethetősége, átláthatósága és gyorsabb ellenőrizhetősége érdekében kérjük a beérkező kifizetési kérelmeket tartalomjegyzékkel és oldalszámozással ellátva beküldeni. 8. A vállalkozói szerződésben megjelöltektől eltérő időpontban teljesített tevékenység kezelése (amennyiben a számla és a teljesítésigazolás összhangban van). Amennyiben az eltérés olyan mértékű, hogy a támogatási szerződés tevékenység ütemezésének mellékletében nem eredményez változást és nem veszélyezteti a megvalósítás záró dátumát elegendő a műszaki ellenőr igazolása a csúszás okáról. Amennyiben változást okoz a fent nevezett mellékletben változás bejelentés vagy a támogatási szerződés módosítására is szükséges lehet. 9. A fordított áfa előleg igénylésének és elszámolásának pontos menete.. A fordított áfa előleg igénylésének feltételei: - a támogatási szerződésben szerződéskötéskor, vagy szerződésmódosítás keretében rögzítésre került a fordított áfa-előleg igénylés lehetősége, és maximális összege; - a kedvezményezetett az államháztartás alrendszerei közé sorolható szervezet; - a kedvezményezett a releváns projektelem tekintetében nem jogosult ÁFA levonásra; - a kedvezményezett a releváns projektelem megvalósítása során felmerült költségeit bruttó módon számolja el; - a kedvezményezett a releváns projektelem tekintetében szállítói vagy vegyes finanszírozást választott; valamint - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény ában foglalt feltételek teljesülnek. Az előlegigénylés során benyújtandó dokumentumok: - Kifizetési kérelem formanyomtatványa - Szállítói nettós számla (valamint egyéb alátámasztó dokumentumok) - Kérelem általános forgalmi adó előzetes megtérítésére

4 A fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben a kedvezményzettnek meg kell jelölnie az áfával érintett számlára vonatkozó áfabevallás időpontját. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint a fordított áfa-előleg folyósítását követő 30. nap. A fordított áfa előleg elszámolási módja: A kedvezményezett a fordított áfa-előleg igénylésekor megjelölt áfa-bevallási időpontot követő 5 munkanapon belül köteles kifizetési igénylésben benyújtani a Közreműködő szervezethez az alábbi alátámasztó bizonylatokat a fordított áfaelőleggel történő elszámolás céljából: - Kifizetési igény formanyomtatványa, - Áfa-összesítő fordított áfa esetén, - Áfa befizetését igazoló bizonylat (bankszámla-kivonat), - Az elszámolásban érintett számlákhoz kapcsolódó áfa bevallás dokumentumai. Az előleggel történő elszámolás időpontja nem lehet a záró elszámolási csomag benyújtási határidejénél későbbi időpont. Amennyiben a kedvezményezett a fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, vagy a fordított áfa-előleggel érintett nettós szállítói számla elutasításra kerül, vagy a kedvezményezett az előleget nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, köteles a nem megfelelően felhasznált előleg összegét a Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt visszafizetni, és a Közreműködő Szervezet köteles a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatást a támogatási szerződés ÁSZF pontjában foglalt mértékben, ennek hiányában minimum az eredetileg megítélt összeg 20%-ával csökkenteni. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetési igénylés benyújtására a Kedvezményezett nem jogosult. Amennyiben a projekt keretében utófinanszírozott projektelem is van, vagy a projekt keretében a későbbiekben újabb fordított áfa-előleg igénylése várható, a visszafizetendő összeget a következő esedékes kifizetésbe be kell számítani. Amennyiben a beszámításra nincs lehetőség, és a kedvezményezett a visszafizetési felszólításnak nem tesz eleget, vele szemben az általános, szabálytalansággal kapcsolatos szankciók kifizetések felfüggesztése és szabálytalansági eljárás lefolytatása érvényesítendők. 10. Szállítói és utófinanszírozás egyszerre történő kérése egy kivitelező esetében A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg a kedvezményezett az 1. sz. melléklet kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a projektjében szereplő költségtípusokat milyen finanszírozási formában nyújtja be elszámolásra. Egy

5 költségkategórián belül csak egyfajta finanszírozási forma választható, ez alól csak a fordított adózás hatálya alá eső építési költségek a kivételek. Az 1. sz. mellékletben rögzített finanszírozási módoktól eltérni csak szerződésmódosítás keretében lehet. Vállalkozói szerződésen belül eltérő finanszírozási mód esetén plusz oszloppal bővíthető az 1. sz. melléklet, melyben megadható, hogy a szállítói és az utófinanszírozással elszámolni kívánt összeg. 11. A számla ellenjegyzése.. A számla kiállítójának minden esetben alá kell írnia a számlát, amennyiben a számlához külön teljesítési igazolás nem tartozik, akkor a számlán mindkét fél cégszerű aláírásának szerepelnie kell. 12. Az igazoló dokumentációk beküldése összesítők esetén Jogszabály és az eljárásrend szerint sem kötelező a kedvezményezettnek benyújtania az 500 és 100 eft alatti számlaösszesítők mögé a háttérdokumentumokat. A háttérdokumentumok a helyszíni szemle során kerülnek tételesen ellenőrizésre. 13. A szállótói előleg elszámolásának pontos menete. A vállalkozók részére folyósított előleg elszámolása kétféleképpen történhet: a.) szállítói finanszírozási módot választ a kedvezményezett: ebben az esetben a vállalkozó részére az előlegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül történik, a szállítói finanszírozású számlákhoz hasonlóan, az előlegre jutó önerő kifizetésének igazolását követően. Ezen módszer alkalmazásának együttes feltételei a következők: - kizárólag építési költségkategórián tervezett tevékenység megvalósítására kötött vállalkozói szerződés esetén alkalmazható - a vállalkozói szerződés értéke eléri a nettó 25 millió forintot - az elszámolásra benyújtani kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a vállalkozóval kötött szerződés 40%-át, de maximum bruttó 400 millió forintot, melytől kizárólag kiemelt projekt esetén lehet eltérni az IH előzetes jóváhagyásával - a kedvezményezett a vállalkozási szerződésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles az előleg mértékének megfelelő bankgaranciát adni az előleggel történő elszámolásig b.) a kedvezményezett utófinanszírozási módot választ: ebben az esetben a Kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az előlegbekérő alapján a

6 vállalkozói szerződés szerint járó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs előírás. Az elszámolás bizonylata ilyenkor az előlegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a közbenső és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét. 14. A teljesítésigazolás aláírása/aláírói. Az aláírásnál a következő érvényesül: a teljesítésigazolást a kedvezményezett hivatalos képviselője vagy az általa meghatalmazott személy írja alá. Amennyiben a vállalkozói szerződés támogatás tartalma eléri az 5 millió Ft-ot a teljesítést műszaki ellenőrnek kell igazolni. A 250 millió Ft-ot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében független mérnök igazolja a teljesítést. 15. Az utófinanszírozott számlabenyújtás esetén a Közreműködő szervezet által történő 10%-os értékhatár vizsgálata Amennyiben benyújtáskor az előírásnak megfelelően teljesült a 10%-os határ, de egy számla elutasítása után már a fenti feltétel nem teljesül a jóváhagyott számlák kifizetése az alábbiak szerint történik A hatályos 340/2009. (XII.30.) Korm. rendelet értelmében az utófinanszírozású kifizetési igény esetében csak benyújtáskor kell vizsgálni azt a tényt, hogy az igényelt támogatás összege meghaladja-e a megítélt támogatás 10%-át. A jóváhagyott számlák kifizetése megtörténik, ha egyes számla/számlák elutasítása után a 10%-os szabály már nem teljesül. 16. Köztartozás mentesség igazolása.. Kedvezményezetti köztartozás mentesség A támogatás bármilyen típusú igénylése során a folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek a kifizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. A kedvezményezetti köztartozás mentességet a Közreműködő szervezet az EMIR-en keresztül figyeli, és amennyiben tudomást szerez arról, hogy a kedvezményezettnek köztartozása van a kifizetést felfüggeszti, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét. Szállítói köztartozásmentesség Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv (Art.) 36/A -a alapján a közpénzek védelme érdekében február 14-től a közbeszerzési eljárás nyertese és a közreműködő alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések, valamint a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes

7 ajánlattevő között létrejött szerződések alapján havonta nettó módon (forgalmi adót nem tartalmaz) 200 ezer forintot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kifizetést megelőzően a kifizetés jogosultja bemutat/átad/megküld egy 30 napnál nem régebbi együttes, nemleges adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Kedvezményezett nem a Kbt. szerint szerez be APEH honlapon ellenőrizendő a köztartozásmentesekről szóló nyilvántartás - amennyiben a listában szerepel a szállító, ki kell nyomtatni. Amennyiben a köztartozásmentesek adatbázisában nem szerepel igazolást kell bekérni a köztartozás mentességről. 17. A számlaösszesítőn szereplő számlák rögzítése EMIR-ben? A számlaösszesítőn szereplő számlákat nem számlánként, hanem a költségvetési tábla sorainak megfelelően, egy összegben kell felrögzíteni az EMIR-ben. Tehát egy költségvetési sorban több számla is szerepelhet egy soron. 18. Kifizetési kérelem benyújtása, amennyiben a kivitelezővel kötött szerződésben pénzügyi és műszaki ütemterv készült Szükséges kifizetési kérelem benyújtás; a részszámlázás esetén a vállalkozási szerződés részét képező pénzügyi és műszaki ütemterv benyújtása szükséges a részszámlázáshoz igazodóan. 19. Benyújtandó dokumentumok, ha adott számla több költségvetési sort érintően kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a számla összege több költségvetési sort érint, illetve, ha nem beazonosítható a tevékenység rövid leírása szerint mely költségvetési sort érinti, a Támogatási szerződés 2. sz. mellékletében lévő költségvetési tábla sorainak megfelelő számlarészletező vagy nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EMIR-ben történő rögzítése esetén szintén figyelni kell arra, hogy a megfelelő sorokra történjen a számla megbontása (pl.: két építési sort érint a számla, akkor erre két sorra kell megbontani a számlát, mely együttesen a számla teljes értékét adja.) 20. A teljesítési igazolás aláírói.. Az elvégzett szolgáltatásról szóló teljesítési igazolást a kedvezményezett támogatási szerződés szerinti aláírásra jogosult képviselője írhatja alá, ettől eltérni csak abban az esetben igazolt, ha a pályázathoz benyújtott aláírási

8 címpéldányon igazolt, annak a személynek az aláírási jogosultsága is, aki a Támogatási szerződés szerinti aláírási jogosultsággal rendelkező helyett aláír. Egyéb esetben egy magánokiratban foglalt két tanú hitelesítésével ellátott megbízással lehet aláírási jogot átruházni. A meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazott aláírásának is. Építés esetén: - Amennyiben a vállalkozói szerződés támogatástartalma nem éri el az 5 millió Ftot a vállalkozó aláírásra jogosult képviselőjének szükséges nyilatkoznia a teljesítésről, - Amennyiben a vonatkozó vállalkozási szerződés támogatástartalma eléri az 5 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 250 millió Ft-ot - Mérnök/műszaki ellenőri igazolása szükséges a teljesítésről, - Amennyiben az építési beruházásra jutó támogatás összege meghaladja a 250 millió Ft-ot - Független mérnöki igazolás szükséges az építés tervnek megfelelő előrehaladásáról, valamint a munka készültségi fokáról. 21. A cégszerű aláírás jelentése.. A Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy aláírása, cég bélyegzője. Meghatalmazással az aláírásra jogosult személy felhatalmazhat más személyt az dokumentumok aláírására. A kétoldalú megállapodás aláírása esetén, ha az aláíró fél a cégnevét kiírja betűvel, akkor a Ptk. szerint nem kell alkalmaznia cégbélyegzőt. 22. Készpénzes fizetés esetén a számla ellenértékének a szállítóhoz történő megérkezésének igazolási módja Készpénzes fizetés esetén, ha a kiadási pénztárbizonylaton az átvevő nevénél nem a szállító aláírásra jogosult képviselőjének cégszerű, beazonosítható aláírása szerepel, hanem a kedvezményezetté vagy a kedvezményezett pénztárát kezelő személyé, akkor a kiadási pénztárbizonylat mellé kell egy olyan külön átvételi elismervény, amellyel a kedvezményezett és a szállító együttesen igazolja, hogy a szállító felé a kifizetés megtörtént. 23. A szállítói és kedvezményezetti köztartozás mentesség igazoló dokumentum kiállításának napjára vonatkozó érvényességi határidő A Kedvezményezetti és szállítói köztartozás esetén is 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló dokumentumot szükséges benyújtani.

9 24. Kivitelezői végszámlához végleges, jogerős hatósági engedély benyújtásának szükségessége Esetleges számla nélküli elszámolása.. A végleges, jogerős hatósági, forgalomba helyezési/üzembe helyezési engedély megléte a projekt zárás feltétele. Amennyiben a kivitelezői végszámla nem a záró kifizetési igényben, hanem egy korábbi elszámolásban kerül benyújtásra, akkor a végszámla elszámolásának nem feltétele a végleges jogerős engedélyek megléte. 25. A projektazonosító feltüntetése a benyújtandó dokumentumokon. A projektazonosító feltüntetése a háttérdokumentumokon, azért fontos, mert így könnyebben beazonosíthatóak a projekthez tartozó dokumentumok, több oldalas összetűzött dokumentáció esetén elegendő csupán az első oldalra felvezetni az azonosítót. 26. A ZPEJ-hez és a záró kifizetéshez benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárás (pl. tanulmányok).. Nem szükséges külön-külön mindegyikhez benyújtani, mert a ZPEJ és a záró kifizetési igény ellenőrzése együtt valósul meg, így a bekért dokumentumokat is együtt kell kezelni, nem kell kétszer benyújtani azokat. 27. A minősítési dokumentáció beküldése a Közreműködő szervezet részére Nem szükséges, a helyszíni szemle során történik annak leellenőrzése. 28. Az összesítők sorszámának megadására vonatkozó szabályok Az összesítő táblák sorszáma folyamatos és a kifizetési igény sorszámával megegyező kell, hogy legyen (pl.: 1/2011/500EFTSZLAÖSSZ). Az évszám megjelölése már csak pontosítás, akkor van jelentősége, ha a projekt megvalósításának időszaka meghaladja az egy évet. 29. Elszámolási alkalmakkor új Kifizetési ütemterv készítésének szükségessége minden konzorciumi tagra vonatkozóan (akkor is, ha csak egyikük nyújt be kifizetési kérelmet). A támogatási szerződés 11. sz. mellékletét minden olyan esetben aktualizálni szükséges, amikor abban változás állt be, függetlenül attól, hogy tagi szinten van változás vagy sem. Pontossága és betartása azért fontos, mert a Közreműködő Szervezetek ez alapján készítenek kifizetésekre vonatkozó éves előrejelzést.

10 30. A korábbi elszámolások, vagy változás-bejelentések során már beküldött anyagok ismételt megküldése, ha azok a kifizetéshez is kapcsolódnak. A hatályban lévő pénzügyi elszámolás részletes szabályai nevű dokumentum 3.2 pontja tartalmazza a kedvezményezettek által benyújtandó dokumentumok körét. A Közreműködő Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezően beküldendő dokumentumok mellett az egyes projekt tevékenységhez kapcsolódó, további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a Kedvezményezettől. Abban az esetben, ha az alábbiakban részletezett dokumentumok (pl. megbízási szerződés, szállítói szerződés, stb.) valamelyikével kapcsolatban a projekt megvalósítási és elszámolási ideje alatt több alkalommal folyósítható támogatás, a dokumentumokat elegendő egyetlen alkalommal benyújtani azon kifizetési kérelem mellé, amelyben az adott költség először felmerül. A Kedvezményezettnek a hatályos jogszabályok szerint a Kedvezményezett nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát 25 millió forint alatti támogatási összeg esetén a 100 ezer, 25 millió forintot meghaladó támogatás esetén az 500 ezer forintot meg nem haladó támogatási igényű számlák esetén a számlák és kifizetési bizonylatai hitelesített másolatát kiváltó számlaösszesítőt (bővebben a 3.2. pontban) kell benyújtania Közreműködő Szervezet részére.

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely

Kifizetési kérelem. EMVA III.-IV. tengely Kifizetési kérelem EMVA III.-IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímrendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthető

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

EMVA III. IV. tengely

EMVA III. IV. tengely Kifizetési kérelemk EMVA III. III.-IV. IV. tengely 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályok: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 35/2013 VM rendelet ( Leader jogcímrendelet) 104/2013 VM

Részletesebben

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.

Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2. Tájékozató Kertészet korszerűsítése ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.2.-16 A konstrukció célja Az ágazat további fejlesztésének feltétele

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. --------------------------------------------./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzatának ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95236-2016:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 Speciális pályázati konstrukció Tevékenységek: - Innovációs tevékenység, piacképes termék/technológia/szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: Tájékozató Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével c. pályázatról Kódszám: VP-2-4.1.3.1.-16 A konstrukció

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben