1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6."

Átírás

1 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (A pályázat kódja: KAB-KEF-09-A/B/C/D) Pályázati Útmutató április 20.

2 1. Fogalmak 1.1. Pályázó: amennyiben a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége Kedvezményezett: az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó vagy egyéb a kötelezettségvállalás alapján jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója Kötelezettségvállaló: a jogképességgel nem rendelkező pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölni. A kötelezettségvállaló szervezet a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására kötelezettséget vállaló jogi személy Számlatulajdonos: az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak bankszámlával rendelkező személyt vagy szervezetet kell megjelölni a pályázatban, aki/amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja Támogató: az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet, aki a kedvezményezetteket támogatásban részesíti Pályázatkezelő: jogszabály vagy a támogatóval kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végző, illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv, azaz az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht (továbbiakban ESZA Kht.) Internetes pályázatkezelő rendszer: a pályázatkezelő által üzemeltetett Internet-alapú pályázatkezelő információs rendszer (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, EPER) E-pályázat: olyan pályázat, amely legalább a pályázati felhívásban a támogatás igénybe vételének feltételeként meghatározott adatokat, szakmai programot és annak költségvetését tartalmazza és az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül érkezik a pályázatkezelőhöz Támogatási időszak: a pályázati felhívás 6. pontjában és jelen útmutató 4. pontjában megjelölt időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. Ezen időszakban kell a pályázónak a pályázati programot megvalósítania, s a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel Önrész: önrész a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság és egyéni vállalkozás kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető. A Támogató meghatározhatja a készpénzes önrész arányát is. Nem pénzbeli saját erő alatt a pályázó által biztosított társadalmi (vagy önkéntes) munkát, dologi feltételek biztosítását vagy szolgáltatás biztosítását értjük. 2/34

3 1.11. Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn, a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó. aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja; b) kizárt közjogi tisztségviselő, kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó; d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül: da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot), dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot). e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. Vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető tisztségviselő. f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv. 13. alapján a honlapon közzétették. 3/34

4 1.12. Érintettség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdése szerint érintettség azzal szemben áll fenn, a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) aki nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) aki az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) aki az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) amely olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. Az érintettség közzétételét a pályázónak a pályázatot befogadó szervnél (ESZA Kht.) kell kezdeményeznie a kitöltött közzétételi kérelem megküldésével. A közzétételi kérelem letölthető az alábbi honlapról: Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok 2.1 Tartalmi követelmények Az A kategóriára pályázók esetében: Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával, a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentummal összhangban legyenek alkalmasak a térségben adódó szükségletekre való reagálásra, a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására, prioritások felállítására, az aktuális helyi stratégiához kapcsolódó éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására, azok szakmai felügyeletére, és ehhez kapcsolódóan a KEF saját munkatervének elkészítésére és az abban szereplő feladatok ellátására. A felvázolt támogatási program több éves folyamat eredménye, amely egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő elemeket tartalmaz (képzés, szervezetfejlesztés a KEF-en belül, helyzetfelmérés, helyi stratégia értékelése, szükség szerinti újra tervezése, KEF munkatervkészítés). A B kategóriára pályázók esetében: Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával, a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentummal összhangban legyenek alkalmasak a térségben adódó szükségletekre való reagálásra, a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására, prioritások felállítására, az aktuális helyi stratégiához kapcsolódó éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására, azok szakmai felügyelete, és ehhez kapcsolódóan 4/34

5 a KEF saját munkatervének elkészítésére és az abban szereplő feladatok ellátására, az elfogadott és érvényben lévő stratégiában szereplő tevékenységek finanszírozása érdekében egyéb pályázati lehetőségek feltárására, illetve egyéb formában elérhető források mobilizálására. A C kategóriára pályázók esetében: Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával, a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentummal összhangban legyenek alkalmasak a térségben adódó szükségletekre való reagálásra, a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására, prioritások felállítására, lokális stratégia és az ahhoz kapcsolódó éves cselekvési terv elkészítésére, a KEF saját munkatervének elkészítésére, és az abban szereplő feladatok ellátására. C kategóriában pályázók esetében az alábbi tevékenységek megvalósulása kötelező augusztus 31-ig: továbbképzés és/vagy szervezetfejlesztés - a KEF képessé válik feladatainak ellátására; a helyzetfelmérés eredményei alapján a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégia elkészítése, pályázati beszámolóval való beküldése, valamint legalább a stratégia önkormányzat vagy önkormányzati társulás valamely kompetens bizottságának a stratégiáról szóló elfogadó határozatának benyújtása. A stratégia és az elfogadó nyilatkozat a pályázat szakmai beszámolójának kötelező része lesz. A D kategóriára pályázók esetében: A D kategóriában újonnan alakult pályázók esetében az alábbi tevékenységek megvalósulása kötelező augusztus 31-ig: képzés és szervezetfejlesztés - a KEF képessé válik feladatainak maradéktalan ellátására; helyzetfelmérés - a KEF olyan információk birtokába jut, melyek alapján el tudja készíteni a helyi stratégiát; minimum 4 KEF ülés megtartása; SZMSZ elkészítése. A D kategóriában újjá alakuló pályázók esetében az alábbi tevékenységek megvalósulása kötelező 2010 augusztus 31-ig: képzés és szervezetfejlesztés - a KEF képessé válik feladatainak maradéktalan ellátására; helyzetfelmérés - a KEF olyan információk birtokába jut, melyek alapján el tudja készíteni a helyi stratégiát; minimum 4 KEF ülés megtartása; SZMSZ felülvizsgálata; KEF tagság újraszervezése, új tisztségviselők megválasztása. 2.2 Támogatott kiadástípusok A pályázat keretében támogatás nyújtható a KEF működésével összefüggésben felmerült költségek fedezetére, ezen belül pl. szakmai programok, oktatás, továbbképzés költségeire, személyi juttatásokra. Infrastrukturális fejlesztések, valamint nagy értékű eszközbeszerzések (100 ezer forint feletti) jelen pályázati támogatásból nem valósíthatók meg. 5/34

6 A kategóriában 1. A KEF folytatólagos működésével, valamint koordinációs tevékenységével kapcsolatos feladatok (melyre legfeljebb bruttó Ft pályázható) képzett, aktív és együttműködő tagság biztosítása; KEF éves munkatervének elkészítése; helyi stratégiához kapcsolódó éves cselekvési terv elkészítése; szükség esetén a helyi stratégia felülvizsgálata; a megvalósulás értékelése a KEF váljék hatékony, véleményformáló tényezővé a helyi közösségben, térségben, ezért biztosítsa jelenlétét a helyi nyilvánosságban és a szakmai közéletben; terv készítése a KEF forrásmozgósító képességének növeléséhez (mind a KEF működtetéséhez, feladatellátásához, mind a helyi/térségi stratégia megvalósításához); a KEF saját munkája hatékonyságának vizsgálata, monitorozása ehhez indikátorrendszer kidolgozása és működtetése; a KEF által lefedett térségre vonatkozó információgyűjtő és áramoltató funkciójának erősítése; terv készítése a KEF mint hatékony erőforrás-szövetség kiépítéséhez; kapcsolatépítés a helyi társadalmat vagy adott térséget érintő egyéb szociális problémákkal foglalkozó szervezetekkel, testületekkel, fórumokkal, a jövőbeni közös munka lehetséges kapcsolódási pontjainak feltérképezése érdekében. Az A kategória koordinációs tevékenységeihez kapcsolódó támogatás lehetséges felhasználása Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (Itt a felsorolt tevékenységek közül minimum 3 elemet meg kell jelölni!): KEF ülések szervezése Továbbképzés a KEF tagok számára Szakmai konferenciákon való részvétel Médiumokkal való együttműködés Választható tevékenységek (kötelezően 2 elem megjelölendő!): Városi/kerületi konferencia szervezése Kistérségi konferencia szervezése Regionális konferencia szervezése Egyéb szakmai rendezvény (szakmai kerekasztal, kutatási adatok ismertetése, stb.) Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára más KEF látogatása Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára szakintézmény látogatás KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív háttér biztosítása, koordinátor foglalkoztatása) (A tevékenységek felmerülő költségein kívül elszámolható a koordinátor díjazása (az esetleges járulékokkal együtt max. bruttó ,- Ft) és a felmerülő adminisztratív költségek is. KEF szervezetfejlesztése (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a program célcsoportja, megvalósítója, a program hossza, a program helyszíne, költségének indoklása) A KEF-fel, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos szakmai anyagok megjelentetése, közreadás (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a kiadvány célcsoportja, tartalma, tervezett terjedelme, példányszáma, költségének indoklása) 6/34

7 Kutató, elemző tevékenység kezdeményezése a helyi stratégia értékelése, felülvizsgálata, újratervezése érdekében (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: az értékelés tárgya, módszertana, megvalósítója, időtartama, költségének indoklása) Szakanyagok elkészítése /pl. egyéb szakértői anyagok elkészítése/ (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a szakanyag célcsoportja, tartalma, az elkészítésben résztvevők szakmai tapasztalata, költségének indoklása) Szakmai kiadványok vásárlása (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a megvásárolni tervezett kiadványok szakmai tartalma, példányszáma, célcsoportja, a hozzáférés biztosításának módja, költségének indoklása) 2. A helyi stratégiák megvalósulásával kapcsolatos tevékenységek A pályázat támogatni kívánja az egyes Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok illetékességi területére vonatkozó, a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulását. Ehhez a pályázónak rendelkeznie kell érvényes, szakmailag megalapozott, véglegesített, önkormányzat által elfogadott helyi stratégiával. Az elfogadásról szóló részletes követelmények a Felhívás 8.4 pontjában találhatók. Az elfogadásról szóló nyilatkozat hiányában nem történhet meg a szerződéskötés Támogató és a Pályázó között még kedvező pályázati elbírálás esetén sem! Amennyiben a stratégia a pályázati idő alatt (2009. szeptember 1. után és augusztus 31. előtt) lejár, úgy a pályázó kötelezi magát arra, hogy a lejárat ideje előtt Támogatónak megküldi meghosszabbított, önkormányzat vagy önkormányzati társulás által elfogadott stratégiáját. A támogatott tevékenységek a Nemzeti Stratégia mind a 4 pilléréhez kapcsolódhatnak: 1. Közösség és együttműködés 2. Prevenció 3. Kezelés-ellátás 4. Kínálatcsökkentés A programok a helyi stratégiákhoz kell, hogy kapcsolódjanak, kidolgozásuknál útmutatóként szolgálnak a Nemzeti Stratégia elvei, céljai és szakmai megfontolásai. A pályázati pénzösszegből a helyi szükségleteknek megfelelően egy vagy több, de maximum 4 db programelem támogatható! A pályázónak minden egyes megvalósítandó programelem kapcsán egyértelműen hivatkoznia kell a helyi stratégiájának adott FŐ- és ALCÉLJAIRA, tehát arra, hogy a tervezett programelemek, tevékenységek, szolgáltatások, fejlesztések hogyan szolgálják a helyi stratégia megvalósulását (Lásd. 3. sz. melléklet), valamint meg kell neveznie egyenként az adott programelemek megvalósításért felelős helyi vagy helyben működő intézményt/szervezetet (intézményeket/szervezeteket), amellyel/amelyekkel a nyertes pályázó az SZMM-mel való szerződés megkötésével egyidejűleg feladat ellátására szerződést/megállapodást köt (programelemenként 1-1 felelős szervezet jelölhető meg, mindenki más együttműködő partner lehet). A megnevezett intézményeknek/ szervezeteknek a pályázatban való részvételéről szándéknyilatkozatot szükséges postán beküldeni (Lásd. 4. sz. melléklet). Az elbírálás során előnyt élveznek a több intézmény/szervezet együttműködésében megvalósuló programok, de itt is meg kell jelölni egy konkrét felelős intézményt/szervezetet. 7/34

8 A megvalósításban szerepet vállaló intézmények/szervezetek a KEF pályázatban megjelölt programelemnek e támogatásban finanszírozott részére más, SZMM által kiírt pályázati kategóriáiban támogatást nem igényelhetnek. B kategóriában A KEF folytatólagos működését, a helyi stratégia megvalósítását szolgáló koordinációs tevékenységek, amelyek az alábbiak szerint alakulnak: Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (Itt a felsorolt tevékenységek közül minimum 4 elemet meg kell jelölni!): KEF ülések szervezése Továbbképzés a KEF tagok számára Szakmai konferenciákon való részvétel Kutató, elemző tevékenység kezdeményezése a helyi stratégia értékelése, felülvizsgálata, újratervezése érdekében Médiumokkal való együttműködés Forrásteremtő, forrás felkutató tevékenység a helyi stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében ( pl: donorkonferencia) Választható tevékenységek (kötelezően 3 elem megjelölendő!): Városi/kerületi konferencia szervezése Kistérségi konferencia szervezése Regionális konferencia szervezése Egyéb szakmai rendezvény (szakmai kerekasztal, kutatási adatok ismertetése, stb.) Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára más KEF látogatása Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára szakintézmény látogatás KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív háttér biztosítása, koordinátor foglalkoztatása). A tevékenységek felmerülő költségein kívül elszámolható a koordinátor díjazása (az esetleges járulékokkal együtt max. bruttó ,- Ft) és az egyéb adminisztratív költségek is. KEF szervezetfejlesztése (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a program célcsoportja, megvalósítója, a program hossza, a program helyszíne, költségének indoklása) A KEF-fel, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos szakmai anyagok megjelentetése, közreadás (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a kiadvány célcsoportja, tartalma, tervezett terjedelme, példányszáma, költségének indoklása) Kutató, elemző tevékenység kezdeményezése a helyi stratégia értékelése, felülvizsgálata, újratervezése érdekében (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: az értékelés tárgya, módszertana, megvalósítója, időtartama, költségének indoklása) Szakanyagok elkészítése /pl. egyéb szakértői anyagok elkészítése/ (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a szakanyag célcsoportja, tartalma, az elkészítésben résztvevők szakmai tapasztalata, költségének indoklása) Szakmai kiadványok vásárlása (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a megvásárolni tervezett kiadványok szakmai tartalma, példányszáma, célcsoportja, a hozzáférés biztosításának módja, költségének indoklása) C és D kategóriákban A KEF hatékony és sikeres működésével kapcsolatos feladatok képzett, aktív és együttműködő tagság biztosítása; 8/34

9 éves munkaterv elkészítése; a KEF váljék hatékony, véleményformáló tényezővé a helyi közösségben, térségben, ezért biztosítsa jelenlétét a helyi nyilvánosságban és a szakmai közéletben. Szakmai feladatok helyzetfelmérés, monitorozás elvégzése; helyi stratégia elkészítése (csak a C kategóriánál kötelező) A támogatás lehetséges felhasználása: Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (Itt a felsorolt tevékenységek közül minimum 4 elemet meg kell jelölni!): KEF ülések szervezése Helyzetfelmérés Továbbképzés a KEF tagok számára Szakmai konferenciákon való részvétel Médiumokkal való együttműködés Egyéb szakmai rendezvény (szakmai kerekasztal, kutatási adatok ismertetése, stb.) Választható tevékenységek (kötelezően 1 elem megjelölendő!): Városi konferencia szervezése Kistérségi konferencia szervezése Regionális konferencia szervezése Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára más KEF látogatása Szakmai tanulmányút a KEF tagság számára szakintézmény látogatás Szakanyagok elkészítése KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív háttér biztosítása, koordinátor foglalkoztatása). A tevékenységek felmerülő költségein kívül elszámolható a koordinátor díjazása (az esetleges járulékokkal együtt max. bruttó ,- Ft) és az egyéb adminisztratív költségek is. KEF szervezetfejlesztése (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a program célcsoportja, megvalósítója, a program hossza, a program helyszíne, költségének indoklása) A KEF-fel, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos szakmai anyagok megjelentetése, közreadás (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a kiadvány célcsoportja, tartalma, tervezett terjedelme, példányszáma, költségének indoklása) Szakmai kiadványok vásárlása (Fejtse ki minimum 500 karakterben a következő szempontok szerint: a megvásárolni tervezett kiadványok szakmai tartalma, példányszáma, célcsoportja, a hozzáférés biztosításának módja, költségének indoklása) Használt eszköz vásárlásához támogatás nem nyújtható! 3. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek A pályázati felhívás 4. pontja értelmében a pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. 9/34

10 Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság és egyéni vállalkozás kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető. (Az A kategóriában az önrész megosztása arányosan történjen a koordinációs tevékenységek és a helyi stratégiához kapcsolódó egyes tevékenységek között). A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, azaz a pénzügyi bizonylatok teljesítési dátumának a támogatási időszakba kell esnie, továbbá a pénzügyi bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási időszakhoz kell kapcsolódniuk, és a pénzügyi bizonylatok pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 4. Támogatási időszak A pályázó által az internetes pályázati adatlap Projekt kezdete és Projekt vége elnevezésű adatmezőkben megadott szeptember 1. és augusztus 31. közé eső időszak. Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg, hogy abba az előkészítés és a projekt zárás időszaka is szerepeljen, figyelemmel a 12. pontban a pénzügyi bizonylatokról írtakra. 5. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 5.1. Pályázati dokumentáció A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az ESZA Kht. honlapján, amelyeknek címe: A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt Kötelező regisztráció Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a Regisztráció kereső funkció segítségével kaphat Regisztráció menete A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre ( címre) van szükség. Lépjen a oldalra, majd kattintson a jobb felső sarokban látható EPER logóra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra. Jelen pályázati felhívásra kizárólag szervezetek adhatnak be pályázatot, tehát válassza a Szervezet regisztráció gombot. A regisztráció során az Általános, Alapadatok, Működési cím, hatókör, Címadatok, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell adnia a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz nélkülözhetetlen (név, székhely, adószám, bankszámlaszám stb.), illetve egyéb információs, de nem kötelezően kitöltendő adatokat. A kötelező adatmezők elnevezéseinél piros csíkot talál. 10/34

11 Az eljárás akkor sikeres, ha a Regisztráció nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs t küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs ben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rendszer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja kezdeni az eljárást. 72 órán belül, ha ismételten regisztrálni próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs t, kérjük, forduljon az ESZA Kht. ügyfélszolgálatához Regisztrációs nyilatkozat A regisztrált pályázó minden évben köteles a pályázatkezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat -nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie az ESZA Kht. postacímére. A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a Reg.nyilatkozat menüpontban a nyilatkozat nyomtatása gombot. A nyomógomb PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell. A telepítőcsomagot letöltheti például a honlapról is, a jobb alsó sarokban található Technikai ajánlás -ból. Kattintson valamelyik Adobe Acrobat Reader linkre, válassza a Mentés (Save) parancsot, mentse el az.exe kiterjesztésű fájlt a saját gépére, majd futassa (Run) azt. A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely annak kötelező részét képezi, ezért feltétlenül együtt küldje el és ne feledje el a nyilatkozat mellett cégszerű aláírással hitelesíteni ezt a mellékletet is! Az EPER használatához további segítséget nyújt a honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv Regisztrációs díj A regisztrált pályázó minden évben köteles a pályázatkezelőnek befizetni a Ft, azaz háromezer forint éves regisztrációs díjat. Amennyiben szervezete alapítvány vagy társadalmi szervezet, úgy 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium döntése értelmében az éves rendszerhasználati díj befizetését a Minisztérium átvállalja a szervezettől. Az éves regisztrációs díjat az ESZA Kht számú számlájára kell befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. Regisztrációs díj befizetést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető megegyezik a regisztrált partnerrel Regisztrációval kapcsolatos határidők A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a pályázatkezelőnek. Az éves regisztrációs díjat az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő számú számlájára befizetni Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése A beküldött regisztrációs nyilatkozatot és az ESZA Kht. megadott számlaszámára megérkezett befizetéseket a pályázatkezelő munkatársai ellenőrzik és iktatják az EPER-ben. Ameddig nem kap érvényes jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat és befizetés, addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata és regisztrációs díj befizetése. Amennyiben már postázta az ESZA Kht. számára a nyilatkozatot, illetve befizette a Ft-os díjat, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más műveletet nem korlátoz ez a figyelmeztetés. 11/34

12 5.3. Pályázat elkészítése és benyújtása A pályázatot az EPER rendszerben kell elkészíteni (azt kinyomtatva nem kell beküldeni), viszont az NDI által elkészített előminősítés miatt (pályázati útmutató 8. pont) postai úton is szükséges beküldeni dokumentumokat az ESZA Kht. címére (1134 Budapest Váci út 45.) a borítékra ráírva KAB-KEF-09-A/B/C/D: A kategóriában A pályázati programelemek megvalósításáért felelős intézmények, szervezetek szándéknyilatkozata a pályázatban való részvételéről (programelemenként egy-egy nyilatkozat) (4. sz. melléklet) kötelező A, B és C kategóriában a KEF minősítéshez A KEF tagintézmények érvényben lévő nyilatkozata vezetői aláírással arról, hogy a KEF munkájában aktív szerepet vállalnak és/vagy együttműködési megállapodás. (Ld. Példaként a KEF Régi Kézikönyv 6. sz. / Új Kézikönyv 8.sz. mellékletét) Megbízási szerződés a KEF tagintézmény és a tagintézményt képviselő személy között (ha nem intézményvezető képvisel egy szervezetet) (Ld. Példaként a KEF Régi Kézikönyv 8. / Új Kézikönyv 10. sz. mellékletét) as tárgyévhez kapcsolódó KEF- és munkacsoportülések napirendi pontjai, jelenléti ívei, emlékeztetői. D kategóriában Hivatalos igazolás arról, hogy a KEF a pályázat beadási határidejét megelőzően már 6 hónapja működik. Újonnan alakuló KEF esetén (budapesti kerületi és regionális) szándéknyilatkozat a KEF létrehozásáról/befogadásáról. A postára adás határideje: a pályázatok véglegesítésének időpontja. A határidőn túl postára adott dokumentumok érvénytelenek. A pályázat elkészítése: Az EPER-be való belépés után a Pályázati kategóriák menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati kiírásokat. A kategória megjelölése után a Megtekintés és új pályázat beadása gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott pályázati kategória alapadatait, és megkezdheti új pályázat benyújtását. A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a baloldalon ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki a programűrlapot. 1. Alapadatok A rendszer automatikusan tölti ki. 2. Kötelezettségvállaló adatok Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a pályázóval, kérjük, hogy a kötelezettségvállaló a pályázóval azonos mezőbe tegyen egy pipát. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe. 3. Számlatulajdonos adatok Bankszámlaszámmal nem rendelkező pályázóinknak Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, jelölje meg a Számlatulajdonos a pályázóval 12/34

13 azonos mezőt pipával. Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott adatokat automatikusan beemeli a kitöltendő mezőkbe. Külön felhívjuk az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező pályázók figyelmét különös tekintettel az önkormányzati fenntartású intézményekre, hogy amennyiben más szervezet a számla tulajdonosa (pl.: a fenntartó önkormányzat, GAMESZ), abban az esetben ezen szervezet adatait adják meg. 4. Projektadatok A projektnek egyedi címet kell adni, illetve a projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint szeptember 1., a projekt vége dátum augusztus 31. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is. 5. Pénzügyi adatok Az itt található adatmezőket az EPER az Ön által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti. 6. Információs adatok A program témájára, munkaformájára, nyelvére, weboldalára vonatkozó adatok, melyek kitöltése nem kötelező. Amennyiben a Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? mezőben igennel válaszol, úgy projektjét a oldal Projektkeresőben közzétesszük. 7. Projekt részletes költségvetése Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla bevétel és kiadás oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés úgynevezett fő- és alsorokra oszlik, melyet betűtípussal és számozással is megkülönböztetünk. Fősornak nevezzük például az Anyagköltségeket (jelölése A ), melynek egyik alsora a Nyomtatvány, irodaszer költsége (jelölése: A6 ). A költségvetési táblázat kitöltésénél kérjük, ügyeljen a 2. pontban meghatározott feltételekre, előírásokra. Vannak olyan költségnemek, amelyekre támogatás nem igénylehető, ezeknél a tételeknél a támogatási összeg mező kitöltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges az összegző sorok közvetlen kitöltése (pl. Anyagköltségek), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki. A projekt költségvetését, különösen az igényelt támogatási összeget a 3. pontban részletezett, az ÁFA elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megtervezni. A számviteli törvény alapján a kiadástípusok 7 nagy csoportba sorolva találhatók meg a pályázatban: A. Anyagköltségek B. Szolgáltatások C. Személyi jellegű költségek D. Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak 8. Pályázati űrlap adatai A pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemző kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során. A kategória Kérjük válasszon az alábbi beszámolási, folyósítási konstrukciók közül 1) Négy részletben történő elszámolás. Ebben az esetben az alábbi határidőkben szükséges benyújtani a (rész)elszámolás(ok)t: Az első pénzügyi részelszámolás beküldésének határideje legkésőbb november 30.; a második pénzügyi részbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb február 15.; a harmadik pénzügyi részbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb április 30.; a végbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb szeptember 30. A végbeszámolóknak tartalmaznia kell az projektidőszakról szóló a részletes szakmai beszámolót, valamint az adott időszakról szóló 13/34

14 pénzügyi elszámolást. A támogatási részösszegek utalására a részelszámolások/végbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül sor. 2) Hátrom részletben történő elszámolás. Ebben az esetben az alábbi határidőkben szükséges benyújtani a (rész)elszámolás(ok)t: Az első pénzügyi részelszámolás beküldésének határideje legkésőbb november 30.; a második pénzügyi részbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb február 15.; a végbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb április 30. A végbeszámolóknak tartalmaznia kell az projektidőszakról szóló a részletes szakmai beszámolót, valamint a projektidőszak fennmaradó időszakról szóló pénzügyi elszámolást. A támogatási részösszegek utalására a részelszámolások/végbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül sor. 3) Két részletben történő elszámolás. Ebben az esetben az alábbi határidőkben szükséges benyújtani a (rész)elszámolás(ok)t: A pénzügyi részelszámolás beküldésének határideje legkésőbb november 30.; a végbeszámoló benyújtásának határideje legkésőbb április 30. A végbeszámolóknak tartalmaznia kell az projektidőszakról szóló a részletes szakmai beszámolót, valamint a projektidőszak fennmaradó időszakról szóló pénzügyi elszámolást. A támogatási részösszegek utalására a részelszámolások/végbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül sor. 4) Egy részletben történő elszámolás. Ebben az esetben a (vég)beszámoló (projekt egészéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) beküldésének határideje legkésőbb április 30. A támogatási összeg utalására a végbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül sor. A beszámolási/folyósítási módozatot a pályázó legfeljebb a támogatási szerződés megkötéséig módosíthatja. Csatolandó dokumentumok 1. Kérjük, csatolja az aktuális és érvényes helyi stratégiáját, mely tartalmazza a helyzetfelmérés eredményeit is! 2. Kérjük, csatolja a KEF évi beszámolóját! (lásd. 1. számú mellékletet) 3. Kérjük, csatolja a 2. számú mellékletben kitöltött táblázatot, melyben összesíti a KEF által lefedett területen működő szervezeteket/intézményeket és a KEF tagintézmény listáját! Program adatok 4. Kérjük, jelölje, hogy a felsoroltakból mely koordinációs tevékenységeket kívánja megvalósítani a pályázati támogatásból a megvalósítás idejét is megjelölve! (lásd pályázati útmutató 2. pontja) 5. Kérjük, csatolja a helyi stratégia megvalósítására vonatkozó pályázati programját a 3. számú mellékletben programelemenként részletezve! 6. Kérjük, nevezze meg programelemenként a megvalósításért felelős szervezetet! 7. Kérjük, csatolja a koordinációs tevékenységre vonatkozó összesített és a helyi stratégia megvalósításához kapcsolódó, programelemenként részletezett költségvetést az 5. számú mellékletben! (A táblázat mindösszesen oszlopába írt adatokat kell majd bevinnie az internetes pályázati rendszer költségvetési táblázatába.) KEF minısítés adatai 1 8. Mely években pályázott az önkormányzat / önkormányzati fenntartású intézmény / önkormányzati társulás a KEF koordinációs feladatok ellátására? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő évekhez!) 9. A 2008-as évről szóló éves beszámolón kívül beküldte-e a KEF a évi KEF beszámolót? (Amennyiben pályázott tavaly, automatikusan küldenie kellett.) KEF minısítés adatai ban KEF képviselő részt vett-e az önkormányzat valamely szakbizottsági- és/vagy képviselőtestületi ülésén vagy közgyűlésén a KEF munkájával kapcsolatosan? Igen/nem. 11. Mely, az NDI által szervezett rendezvényeken képviseltette magát a KEF 2008-ban? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő rendezvény mellé!) Országos konferencia (2008. június 19.) Országos konferencia (2008. dec. 4.) 14/34

15 Regionális találkozók (2008. március 27. Észak-Magyarország, március 28. Budapest és Közép-Magyarország, április 4. Dél-Dunántúl, április 1. Nyugat-Dunántúl, április 8. Dél-Alföld, március 31. Közép-Dunántúl, április 7. Észak-Alföld) 12. Milyen egyéb, releváns képzéseken, konferenciákon vett részt a KEF tagság 2008-ban? (pl. NDI-s továbbképzések, MAT konferencia, MPT kongresszus, stb.)? Stratégia adatai 13. Nyilatkozat a pályázathoz csatolt Helyi stratégiáról (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő helyre!) a 2007-es KEF pályázaton benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, nem módosítottuk a 2008-as KEF pályázaton benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, nem módosítottuk a 2008-as és/vagy 2007-es KEF pályázaton már benyújtásra került, de azóta módosítottuk először kerül benyújtásra KEF pályázathoz. 14. Amennyiben a csatolt helyi stratégia már korábban benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, milyen típusú önkormányzati dokumentumot küldött be a stratégia elfogadásáról? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő helyre!) A stratégia elfogadásáról képviselő-testületi ill. közgyűlési határozatot nyújtottunk be az ESZA Kht-hoz A stratégia elfogadásáról az önkormányzat valamely kompetens bizottságának elfogadó határozatát nyújtottuk be az ESZA Kht-hoz 15. Kérjük, jelezze beküldött stratégiájának érvényességi idejét! KEF honlap adatai 16. A KEF feltöltötte a KEF honlapra Az érvényes helyi stratégiáját Az érvényes KEF taglistát A KEF bemutatkozását A KEF érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatát (Kérjük, tegyen jelet-et a feltöltött anyagok mellé.) Egyéb adatok 17. Kérjük, jelezze a KEF illetékességi területén élő lakosok számát (Kb. X ezer fő)! 18. Kérjük, adja meg a KAB-KEF-08 kategóriában benyújtott pályázatának adatait! Pályázati azonosító/megítélt összeg B kategória Csatolandó dokumentumok 1. Kérjük, csatolja az aktuális és érvényes helyi stratégiáját, mely tartalmazza a helyzetfelmérés eredményeit is! 2. Kérjük, csatolja a KEF évi beszámolóját! (lásd. 1. számú mellékletet) 3. Kérjük, csatolja a 2. számú mellékletben kitöltött táblázatot, melyben összesíti a KEF által lefedett területen működő szervezeteket/intézményeket és a KEF tagintézmény listáját! Program adatok 4. Kérjük, jelölje, hogy a felsoroltakból mely koordinációs tevékenységeket kívánja megvalósítani a pályázati támogatásból a megvalósítás idejét is megjelölve! (lásd pályázati útmutató 2. pontja) KEF minısítés adatai 1 5. Mely években pályázott az önkormányzat / önkormányzati fenntartású intézmény / önkormányzati társulás a KEF koordinációs feladatok ellátására? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő évekhez!) 6. A 2008-as évről szóló éves beszámolón kívül beküldte-e a KEF a évi KEF beszámolót? (Amennyiben pályázott tavaly, automatikusan küldenie kellett.) KEF minısítés adatai ban KEF képviselő részt vett-e az önkormányzat valamely szakbizottsági- és/vagy képviselőtestületi ülésén vagy közgyűlésén a KEF munkájával kapcsolatosan? Igen/nem. 15/34

16 8. Mely, az NDI által szervezett rendezvényeken képviseltette magát a KEF 2008-ban? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő rendezvény alá!) Országos konferencia (2008. június 19.) Országos konferencia (2008. dec. 4.) Regionális találkozók (2008. március 27. Észak-Magyarország, március 28. Budapest és Közép-Magyarország, április 4. Dél-Dunántúl, április 1. Nyugat-Dunántúl, április 8. Dél-Alföld, március 31. Közép-Dunántúl, április 7. Észak-Alföld) 9. Milyen egyéb, releváns képzéseken, konferenciákon vett részt a KEF tagság 2008-ban? (pl. NDI-s továbbképzések, MAT konferencia, MPT kongresszus, stb.)? Stratégia adatai 10. Nyilatkozat a pályázathoz csatolt Helyi stratégiáról (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő helyre!) a 2007-es KEF pályázaton benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, nem módosítottuk a 2008-as KEF pályázaton benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, nem módosítottuk a 2008-as és/vagy 2007-es KEF pályázaton már benyújtásra került, de azóta módosítottuk először kerül benyújtásra KEF pályázathoz. 11. Amennyiben a csatolt helyi stratégia már korábban benyújtásra került, és azzal teljesen megegyező, milyen típusú önkormányzati dokumentumot küldött be a stratégia elfogadásáról? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő helyre!) A stratégia elfogadásáról képviselő-testületi ill. közgyűlési határozatot nyújtottunk be az ESZA Kht-hoz A stratégia elfogadásáról az önkormányzat valamely kompetens bizottságának elfogadó határozatát nyújtottuk be az ESZA Kht-hoz 12. Kérjük, jelezze beküldött stratégiájának érvényességi idejét! KEF honlap adatai 13. A KEF feltöltötte a KEF honlapra Az érvényes helyi stratégiáját Az érvényes KEF taglistát A KEF bemutatkozását A KEF érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatát (Kérjük, tegyen jelet-et a feltöltött anyagok mellé.) Egyéb adatok 14. Kérjük, jelezze a KEF illetékességi területén élő lakosok számát (Kb. X ezer fő)! 15. Kérjük, adja meg a KAB-KEF-08 kategóriában benyújtott pályázatának adatait! Pályázati azonosító/megítélt összeg C kategória Csatolandó dokumentumok 1. Kérjük, csatolja a KEF évi beszámolóját! ld. 1. számú mellékletet. 2. Kérjük, csatolja a 2. számú mellékletben kitöltött táblázatot, melyben összesíti a KEF által lefedett területen működő szervezeteket/intézményeket és a KEF tagintézmény listáját! Program adatok 3. Kérjük, részletezze, hogy a térségben milyen, a témával kapcsolatos szükségletek adódnak, és ezekre milyen módon és eszközökkel kívánnak reagálni; mindez hogyan felel meg a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentumban foglaltaknak. 4. Kérjük, jelölje, hogy a felsoroltakból mely koordinációs tevékenységeket kívánja megvalósítani a pályázati támogatásból a megvalósítás idejét is megjelölve!(lásd pályázati útmutató 2. pontja! KEF minısítés adatai 1 5. Mely években pályázott az önkormányzat / önkormányzati fenntartású intézmény / önkormányzati társulás a KEF koordinációs feladatok ellátására? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő évekhez!) 16/34

17 6. A 2008-as évről szóló éves beszámolón kívül beküldte-e a KEF a évi KEF beszámolót? (Amennyiben pályázott tavaly, automatikusan küldenie kellett.) KEF minısítés adatai ban KEF képviselő részt vett-e az önkormányzat valamely szakbizottsági- és/vagy képviselőtestületi ülésén vagy közgyűlésén a KEF munkájával kapcsolatosan? Igen/nem. 8. Mely, az NDI által szervezett rendezvényeken képviseltette magát a KEF 2008-ban? (Kérjük, tegyen jelet-et a megfelelő rendezvény alá!) Országos konferencia (2008. június 19.) Országos konferencia (2008. dec. 4.) Regionális találkozók (2008. március 27. Észak-Magyarország, március 28. Budapest és Közép-Magyarország, április 4. Dél-Dunántúl, április 1. Nyugat-Dunántúl, április 8. Dél-Alföld, március 31. Közép-Dunántúl, április 7. Észak-Alföld) 9. Milyen egyéb, releváns képzéseken, konferenciákon vett részt a KEF tagság 2008-ban? (pl. NDI-s továbbképzések, MAT konferencia, MPT kongresszus, stb.)? KEF honlap adatai 10. A KEF feltöltötte a KEF honlapra Az érvényes KEF taglistát A KEF bemutatkozását A KEF érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatát (Kérjük, tegyen jelet-et a feltöltött anyagok mellé.) Egyéb adatok 11. Kérjük, jelezze a KEF illetékességi területén élő lakosok számát (Kb. X ezer fő)! 12. Kérjük, adja meg a KAB-KEF-08 kategóriában benyújtott pályázatának adatait! Pályázati azonosító/megítélt összeg D kategória Pályázati program 1. Kérjük, részletezze, hogy a térségben milyen, a témával kapcsolatos szükségletek adódnak, és ezekre milyen módon és eszközökkel kívánnak reagálni; mindez hogyan felel meg a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében című dokumentumban foglaltaknak. 2.. Kérjük, jelölje, hogy az alább felsoroltakból mely koordinációs tevékenységeket kívánja megvalósítani a pályázati támogatásból a megvalósítás idejét is megjelölve! (lásd pályázati útmutató 2.1. pontja)! 3. Kérjük, jelezze a KEF illetékességi területén élő lakosok számát (Kb. X ezer fő)! 4. Szándéknyilatkozat a KEF alakulásáról, illetve újjáalakulásáról 9. Tárolási nyilatkozat Pontosan meg kell adnia a pályázati dokumentáció és a támogatás szabályszerű felhasználását igazoló elkülönített nyilvántartás tárolási helyét. 10. Nyilatkozatok A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az űrlapon szereplő nyilatkozat tartalmát. Felhívjuk figyelmét az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás ellenőrzésére vonatkozó válaszának (f) pont) fontosságára. Amennyiben nem választ ad, úgy a támogatási döntést követően, a támogatás folyósítását (részletekben történő folyósítás esetén valamennyi támogatási részlet folyósítását) megelőzően mellékelnie kell az állami és önkormányzati (budapesti székhelyű szervezetek esetén: kerületi és fővárosi) adóhatóság, valamint a Vám- és Pénzügyőrség 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását arról, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen. Fontos kitérnünk még a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmára (lásd jelen útmutató 1. pont), amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak pályázóként és nem részesülhetnek 17/34

18 támogatásban. Ebben a pontban arról is nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy kizáró összeférhetetlenségi okok nem állnak fönn vele és szervezetével szemben sem. Ugyanez a jogszabály 8. (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amelyről szintén jelen útmutató 1. pontjában tájékozódhat részletesen. Kérjük, érintettség esetén ne felejtse el a pályázat benyújtási határidejéig postázni az ESZA Kht. címére az honlapról letölthető közzétételi kérelem egy eredeti példányát. A pályázat írását az érvényes beadási határidő lejártáig bármikor felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti. A gomb szolgál arra, hogy munkája közben elmentse a már beírt adatokat, a gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és visszakerül a listanézetre. Ezen mentés funkciók használatakor tartalmi ellenőrzést nem végez az EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a kötelezően megjelölt adatmezők stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az Ellenőrzés gomb bármikor szabadon használható, egyetlen esetben azonban kötelező használni: a pályázat véglegesítése előtt. Javasoljuk, hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellenőrzés funkciót, hogy elegendő ideje maradjon az esetleges javításokra. A pályázat mindaddig megkezdett státuszban marad, ameddig a pályázó nem véglegesíti azt a gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határidő lejártáig bármikor módosítható, változtatható. Véglegesítés után erre már nincsen lehetőség, a Véglegesítés gomb megnyomása után tekinti a kezelőszervezet a pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan beérkezett státuszra vált, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot ad, valamint egy értesítés is kerül a pályázó olvasatlan üzenetei közé, mely a fentiekről tájékoztatást nyújt. Az EPER használatához további segítséget nyújt a honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv is. Elérhetősége: 6. A pályázatok benyújtásának határideje Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely június 3-án óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza megkezdett maradt), azokat pályázatkezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, s már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott beadási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet. A pályázatok benyújtásának határidejéig a oldalra is feltöltendő adatok az A, B és C kategóriákra pályázók számára: KEF érvényes SZMSZ-e (kötelező) KEF Bemutatkozása (kötelező) Érvényes helyi stratégia A és B kategóriában (kötelező) A KEF tagintézmények listája (kötelező) összhangban a 2. számú mellékletben megadott táblázatban jelölt szervezetekkel és a beküldött együttműködési megállapodásokkal. Azok a tagintézmények, melyek prevenciós programokkal rendelkeznek, vagy kezelési-ellátási szolgáltatást nyújtanak, vagy drogüggyel összefüggő kutatást végeznek, a SZIP-en keresztül kerüljenek regisztrálásra (ld. februárban küldött NDI tájékoztató levél). /Azok a szervezetek, intézmények, amelyek csak a különböző típusú szolgáltatások megrendelői (pl. sok esetben az iskolák), ne regisztrálják magukat a SZIP-en, csak abban az esetben, ha 18/34

19 kifejezetten saját fejlesztésű programjuk van (egyébként a kef.hu-ra vigyék fel őket)./ (segítség kérhető az NDI-ben es telefonszámon) Aktuális, január 1. utáni események (megvalósult vagy tervezett koordinációs tevékenység vagy helyi stratégiához kapcsolódó programok) Aktuális, egyéb, a KEF munkájával összefüggő dokumentumok. 7. A pályázatok érvényességi ellenőrzése A pályázatokat a pályázatkezelő formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak: a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága, c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége, d) a regisztrációs díj befizetése (amennyiben a pályázó jogi státusza nem alapítvány vagy társadalmi szervezet), e) érintettség esetén a közzétételi kérelem postára adásának dátuma, megfelelősége, Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat a fenti szempontok alapján hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót hiánypótlásra szólítja föl egy alkalommal. A hiánypótlási felhívást a pályázatkezelő elektronikus úton küldi ki EPER-ben üzenetként, illetve a pályázó által használt címre elektronikus levélként - a hiányosságok felsorolásával és 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Az alábbi esetekben hiánypótlásra nem kerül sor, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen: a) nem a felhívás 8. pontjában meghatározott jogi státuszú szervezet/pályázó nyújtotta be a pályázatot; b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében; Az internetes pályázati adatlaphoz kötődő hiánypótlást a pályázó az EPER-ben végzi el úgy, hogy a szükséges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a pályázatot legkésőbb a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napjának órájáig. Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására, kiegészítésére szólít föl (pl. regisztrációs díj befizetése), úgy a pályázónak a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint kell eljárnia. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely az értesítésben megjelölt határidőn belül (a határidő utolsó napjának órájáig) elektronikus úton a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett, illetve a papíralapú melléklet hiánypótlása, amelyet a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidő utolsó napján postára adtak vagy a pályázatkezelő székhelyén a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidőig benyújtottak. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat a felszólításban megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a pályázónak. A pályázatkezelő az érvényes, befogadott pályázatok alábbi adatait a honlapon közzéteszi: - pályázati azonosító - pályázó neve - pályázó székhelyének település és megye adata - pályázati projekt címe - igényelt összeg 8. A pályázatok tartalmi értékelése 19/34

20 A befogadott pályázatokhoz tartozó, postai úton beküldött, illetve a oldalra feltöltött információkat és felcsatolt dokumentumokat (lásd útmutató 8.3. pont) a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet előminősíti, ezt követően a befogadott pályázatokat a Pályázatkezelő a Támogató által felállított Bírálati Bizottság elé terjeszti. Előminősítés : A B és C kategóriában befogadott pályázatokkal összefüggően a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a pályázatot benyújtó önkormányzathoz, önkormányzati fenntartású intézményhez vagy önkormányzati szövetséghez kapcsolódó Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mint az önkormányzat szakmai tanácsadó testületének, valamint a helyi stratégia koordinálójának a működését az alábbi kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján értékeli. Lásd részletesen alább az 1. sz. táblázatot, valamint 6. sz. pályázati tájékoztató mellékletet. 1. sz. táblázat Értékelési szempontrendszer Pontozási szempontok Pont Korábbi pályázatok értékelése 1. A KEF 2007-ben és 2008-ban nem hagyta ki a pályázási lehetőséget, és/vagy nem mondott le a nyert összeg egészéről vagy több mint 50%-áról. *A 2008-ban először pályázóknál ez a szempont nem releváns, nem kapnak pontot 2. A legutolsó (2007-es vagy korábbi) KEF pályázatának mind szakmai, mind pénzügyi beszámolóját határidőre elkészítette, vagy a szükséges hiánypótlást a Pályázatkezelő hiánypótlásra való első felszólítására elküldte. Egyszer kihagyott pályázási lehetőséget/visszautalt - 2,5 pont, kétszer hagyott ki pályázási lehetőséget/lemondott - 0 pont. Probléma esetén - 0 pont *A 2008-ban először pályázóknál ez a szempont nem releváns, nem kapnak pontot KEF tagság értékelése 3. A KEF rendelkezik pontos tagintézmény listával (ld. a 2. számú mellékelt táblázatot), mely tartalmazza a képviselő személyek tagszervezetbeni beosztását is, valamint az ezen listában szereplő szervezetek/intézmények megtalálhatók a központi KEF honlapon (ld 13. pontot is). A tagsági képviselet megfelel a Nemzeti Stratégia négy fő pillérének, azon belül is a multiszektoriális követelményeknek (egészségügy, oktatás, igazságszolgáltatás, önkormányzat, civil szervezetek, egyházi szervezetek, stb.). 4. Ha nem intézményvezető képvisel egy szervezetet, akkor készült megbízási szerződés a képviselt intézmény és a képviselő személy között, mely jelenleg is érvényben van (Ld. példaként KEF Régi Kézikönyv 8/. Új Kézikönyv 10. melléklet.) Pluszpont 5. Képviselt intézmények érvényben lévő nyilatkozata - vezetői aláírással - arról, hogy a KEF munkájában aktív szerepet vállalnak és/vagy együttműködési megállapodás. (Ld. példaként KEF Régi Kézikönyv 6./ Új Kézikönyv 8. melléklet.) Szervezeti működés és kapcsolódó dokumentumok A pályázat 2. sz. mellékletében kell jelezni, hogy milyen típusú intézmények működnek a KEF által lefedett területen, és azok benne vannak-e a KEF-ben. Az értékelésnél figyelembe vesszük, hogy a városban/kerületben stb. rejlő lehetőségekhez képest mennyire képviseltetik magukat az intézmények a KEF-ben. Ha minden intézményt vezető beosztású személy képvisel (ld. a 6. számú mellékelt táblázatot), nem szükséges megbízási szerződés, de a magas szintű képviseletért is adandó pluszpont. 0.5 pont darabonként A szempontrendszer 5. pontjában benyújtott lista összevetésre kerül a nyilatkozatokkal vagy az együttműködési megállapodással. 1 hiányzik=3 pont; több hiányzik=0 pont /34

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B

A pályázati kiírás kódja: NTP-TV-14-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-MTB-M-15 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen és túl c. kiíráshoz NTP-TSZPK-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása határon innen c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-16

A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-16 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A külföldön élő, a külföldi programokban részt vevő magyar tehetségek hazai tehetségsegítő programokba való bekapcsolásának, gyakornoki tevékenységének c. kiíráshoz A pályázati kategória

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkező tehetséggondozó szervezetek c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-E. Pályázati útmutató Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetősége növekedjen A pályázat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott)

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) A pályázat kódja: KOR-TARS-11 Pályázati Útmutató 2011. december

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3.

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés -----------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z

Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Ú T M U T A T Ó AZ Ú T A T U D O M Á N Y H O Z AL P R O G R A M E L L E NŐRZÖ T T AD A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/ut_2011

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1

Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Regisztrációval kapcsolatos felhasználói teendők a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Rendszerben (HBNYR) v3.1 Az alkalmazás a https://hbny.mokk.hu címről érhető el. A felhasználók által a rendszer használatához

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz

2011. évi Pályázati szabályzat. nyílt pályázatokhoz 2011. évi Pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat folyamata... 4 3. A pályázati felhívás... 4 4. Az e-pályázat rendszer... 5 5. A pályázat összeállítása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Tanári felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2014 2 Tartalom 1 Alap működési jellemzők... 4 1.1 Dátum kitöltés... 4 1.2 Irányítószám / Település kitöltése... 4 1.3 Belföldi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Erzsébet-program 2016. évi üdülési pályázatainak és kedvezményes fürdőbelépő pályázatának benyújtási folyamata

Az Erzsébet-program 2016. évi üdülési pályázatainak és kedvezményes fürdőbelépő pályázatának benyújtási folyamata Az Erzsébet-program 2016. évi üdülési pályázatainak és kedvezményes fürdőbelépő pályázatának benyújtási folyamata Általános tudnivalók Az Erzsébet-program pályázatainak benyújtását szolgáló elektronikus

Részletesebben

3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:

3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-NYD-07) 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági termékek értéknövelése (VP-ÉLIP) felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Verziószám: 0.1 2016. január

Részletesebben

A pályázat célja: A pályázatoknak 2008. június 20-án 12.00 óráig kell beérkezniük, postán 2008. júniu s 20-ai postabélyegző.

A pályázat célja: A pályázatoknak 2008. június 20-án 12.00 óráig kell beérkezniük, postán 2008. júniu s 20-ai postabélyegző. PA K S V Á R O S K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L ET E E G É S Z S É G Ü G Y I É S S Z O C I Á LI S B I Z OTT S Á G Á N A K P Á LY Á Z ATI FELHÍ V Á S A 2008 Pa k s V áro s K épvi selő-te stületének E gé

Részletesebben

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

2012.07.12. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés (Kertészet - gyógynövény (VP)) felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J Á N A K T Á M

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Függelék A 26/2012.(VII.13.) ÖKT. Sz. rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZAT A BUDAÖRSI VÁLLALKOZÁSOK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Függelék A 26/2012.(VII.13.) ÖKT. Sz. rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZAT A BUDAÖRSI VÁLLALKOZÁSOK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL Függelék A 26/2012.(VII.13.) ÖKT. Sz. rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZAT A BUDAÖRSI VÁLLALKOZÁSOK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL 1 I. PÁLYÁZATI ELŐLAP..1... számú példány *EREDETI/MÁSOLAT A Pályázat

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től

Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Telkotech Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2016.01.02-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Telkotech Telekommunikációs, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére A Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat benyújtása senior pályázat esetén a https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_senior_2016,

Részletesebben

Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016.

Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016. Pályázati felhívás Tartalmas pihenés 2016. Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

Részletesebben

Kultúra Program (2007-2013)

Kultúra Program (2007-2013) Kultúra Program Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Tudnivalók pályázóknak 1.2.1 terület Kultúra Program (2007-2013) 2011. júliusi változat 1 BEVEZETÉS Jogi nyilatkozat: Az alábbiakban

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom Tartalom 1. Regisztráció menete... 2 2. Első teendők... 5 Profilom ellenőrzése és kiegészítése, jelszó módosítása:... 5 3. Beállítások:... 10 3.1 Oktató jármű adatai, járműfotó feltöltés... 10 3.2 Az oktatási

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 2.1 verzió

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016. január 21. verziószám: 01 2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2016. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2016.

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség 2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány - ához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv

ibanq 2 Felhasználói kézikönyv Copyright 2015 AXA 1. oldal ibanq 2 Felhasználói kézikönyv AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője / 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. ép. / Fővárosi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Oldal: 1 / 8 Adatlap A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:...

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 06 Tartalom. NYITÓOLDAL...!. REGISZTRÁCIÓ...!... REGISZTRÁCIÓ AKTIVÁLÁSA...!. BEJELENTKEZÉS...!.. ELSŐ BEJELENTKEZÉS...!.. ALAP BEJELENTKEZÉS... 4!. ELFELEJTETT

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ. Pályázati azonosító*: KÖZKINCS-I. KÖZKINCS-II. KÖZKINCS-III.

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ. Pályázati azonosító*: KÖZKINCS-I. KÖZKINCS-II. KÖZKINCS-III. PÁLYÁZATI ŰRLAP AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAM TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATAIHOZ * Kérjük, aláhúzással jelölje! A Kulturális Koordinációs Iroda tölti ki! Pályázati azonosító*: KÖZKINCSI.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS 2016 TAVASZÁN AZ ÉRETTSÉGI ELJÁRÁS MENETRENDJE Jelentkezés az érettségire: 2016. február 15-ig. Az emelt szintű érettségikre a behívók 2016. áprilisának második felében vehetők

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság, a bírálati szempontok és preferenciák...

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában megtalálhatják:

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában megtalálhatják: Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásról A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban 2 jogszabály van hatályban: - a közpénzekből

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2013 2012. december 17. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató letölthető az alábbi címen: http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága, célja... 3 2. A támogatásra rendelkezésre álló keret... 3 3. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma... 3 4. A támogatásra jogosultak

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a tehetséggondozás területi elosztásának kiegyensúlyozását

Részletesebben