SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat"

Átírás

1 SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat

2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 2/2010. (VII.27.) NGM rendelet, valamint az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008.évi III. törvény figyelembe vételével határozza meg a Főiskola Pénzkezelési Szabályzatát. 1. Általános rendelkezések (1) A Pénzkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére. (2) A szabályzat célja, hogy a Főiskola biztosítsa a folyamatos pénzellátást, a pénztári befizetések, kifizetések szabályszerű utalványozását, az utalványozások ellenőrizhetőségét, a pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági intézkedések meglétét. (3) A Főiskola kiemelt figyelmet fordít a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására. 2. Készpénz kezelése, pénztár működése (1) A Főiskola Pénztárában kell kezelni minden, a Főiskola gazdálkodásával összefüggő készpénzben történő forint be- és kifizetést. Idegen tulajdont képező érték csak letétként külön gazdasági és üzemeltetési igazgatói engedély és bizonylat mellett kezelhető. (2) A Főiskola házipénztár helyiségénél a pénztári órákról, valamint a pénz vagy egyéb értékek átvételére jogosult pénztáros és helyettesének nevéről tájékoztatást kell adni. Ugyancsak tájékoztatást kell adni a pénztári óráktól eltérő időpontokban történő kifizetések idejéről is. (3) A házipénztár helyiségében a pénztáros, a helyettes, valamint a hatályban lévő kötelezettségvállalás és utalványozás aláírási rendjében meghatározottak aláírás mintáját kötelezően ki kell függeszteni. 3. Pénzkezelő helyek és pénzforgalmának szabályozása (1) A pénztár a pénzforgalom nagyságának megfelelően külön, az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségben működik az alábbi címen: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Campus főépület, II. emelet 225. iroda (2) Egyéb pénzkezelő helyek: Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Mártírok út 8. (3) A házipénztár engedélyezett záró állománya ,- Ft, azaz ötszázezer 00/100 forint. 2

3 (4) A pénztári keretet, valamint a jogszabály által előírt bevételt (50.000,- Ft) meghaladó összeget az Intézmény bankszámlájára be kell fizetni. (5) A pénztáros csak valódi és forgalomképes pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől és a kifizetést csak ilyen pénzben teljesítheti. Nem fogadhat el sérült, megcsonkított, egyes részeiben hiányos bankjegyet. Továbbá nem fogadhat el a pénztáros olyan érmét sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a forgalomban, a természetes kopás következtében vesztett súlyából, vagy sérült meg. (6) Amennyiben a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetőleg érmét talál, azt fizetőeszközként nem fogadhatja el és a bankjegyet, vagy érmét vissza kell tartania. Az esetről a gazdasági osztályvezetőt értesíteni kell, aki jegyzőkönyvben meghallgatja az átadni szándékozót arra vonatkozóan, hogy az illető kitől és mikor kapta a hamisnak látszó pénzt. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a befizető nevét, foglalkozását, lakcímét, valamint személyi igazolványának számát. A jegyzőkönyvet a befizetővel is alá kell íratni. Az aláírás esetleges megtagadásának tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az átvett, vagy hamisnak látszó pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyről bankjegy esetén fel kell tüntetni annak címletét, sorozat-és sorszámot. A hamisnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a pénzintézetnek. A pénzintézet a lefolytatott vizsgálat eredményéről a Főiskolát és befizetőt értesíti. (7) A pénz átvevőjének a személyazonosságát minden esetben személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárnál, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás átadása mellett fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. (8) A pénz átadását a befizetőnek a bevételi pénztárbizonylaton, aláírásával kell elismernie. 4. Készpénz és érték kezelésével kapcsolatos feladatok (1) A munkakör szempontjából a pénztárosi munkakört ellátó nem rendelkezhet utalványozási, bank aláírási joggal és nem bízható meg ellenőrzéssel. (2) A Pénztárt a pénztáros (és helyettese) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt pénztáros (és helyettese) munkakörének elfogadásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni az 1. és 2. sz. melléklet szerint. Egyidejűleg több személy a pénztárat nem kezelheti. (3) A pénzkészlet meglétének ellenőrzésére, továbbá a pénztári bizonylatok és a pénztárjelentés ellenőrzésére, arra alkalmas pénztári ellenőrt kell megbízni. (4) A készpénz szállítása a Magyar Államkincstártól (továbbiakban: Kincstár) a házipénztárba a pénzfelvételre felhatalmazott közalkalmazott személy kötelessége. A házipénztár működéséhez szükséges készpénz Kincstárból történő szállítása kizárólag az Intézmény hivatalos gépjárművével lehetséges az alábbiak figyelembe vételével: 3

4 a Ft értékhatárig 1 fő dolgozó b Ft Ft-ig 2 fő dolgozó c Ft Ft-ig 3 fő dolgozó egyidejű kíséretével. (5) A készpénz felvételénél be- vagy kifizetni csak a bizonylati rendnek megfelelően kiállított, érvényesített és utalványozott, alakilag és tartalmilag megfelelő okmány alapján lehet. (6) A pénztáros feladatai: a. a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, b. köteles gondoskodni a heti pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzéséről, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, c. a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, d. a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (csekk, utalványfüzetek) őrzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, e. az üzleti titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése, f. a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása. (7) A pénztárellenőr feladatai: a. A pénztári ellenőrzést ellátó a kifizetés vagy bevételezés előtt a bizonylatokat alakilag és tartalmilag felülvizsgálja. Ennek során meg kell vizsgálnia az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az előírt feltételeknek megfelel-e, a szükséges mellékleteket csatolták-e hozzá. Ellenőriznie kell az alapbizonylatokon végzett számítások helyességét, vizsgálni kell, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, továbbá az utalványozást és az érvényesítést, hogy az arra jogosult teljesítette-e, a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság a fedezetigazolással egy időben ellenőrzi. b. A pénztárellenőr feladata a kifizetések megtörténte után vizsgálni a pénztárjelentés számszaki helyességét, a kimutatott pénzkészlet meglétét. Ennek során ellenőrizni kell, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekre vonatkozóan megvannak-e a pénztári bizonylatok és alapbizonylatok. A bizonylatok hiánytalan meglétének esetén a pénztárellenőr köteles a napi pénztárjelentést, valamint a pénztárfogalom összefoglalása és záró készpénzkészlet összesítőt kézjegyével ellátni. c. A pénztárellenőr feladatait a vezetői ellenőrzés keretében gazdasági osztályvezető is elláthatja. d. A pénztárjelentést és a készpénzállományt a pénztárellenőrnek minden záráskor ellenőrizni kell. Amennyiben a pénztárellenőr a házi pénztár kezelésénél mulasztást, szabálytalanságot vagy a pénzkezelésre vonatkozó szabályokkal ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet (4. sz. melléklet) kell felvenni, amelyet a pénztárossal is alá kell íratni. A jegyzőkönyvet, intézkedés céljából át kell adni a gazdasági és üzemeltetési igazgató részére. 4

5 5. Pénztári pénzmegőrzés és tárolás (1) A pénztár a pénzforgalom nagyságának megfelelően külön helyiségben működik. Ablaka belülről nyíló, ráccsal ellátott. Ajtaja tömör, biztonsági zárral ellátott, az ajtónyílás külső részén rács van. (2) A készpénz tárolására egy db páncélszekrény szolgál. (3) A pénztárhelyiség betörésjelző védelemmel /riasztó/ ellátott, amely jelzését a Főiskola portájára adja. (4) A pénztárhelyiség és a páncélszekrény zárának kulcsát a pénztáros kezeli. (5) A pénztáros köteles a napi zárlat elkészítése után az okmányok és a készpénz behelyezését követően a páncélszekrényt bezárni. A páncélszekrény kulcsát az arra kijelölt személy köteles magával vinni. 6. Készpénzforgalom bizonylatolása (1) A napi kifizetésekhez szükséges készpénz összegét és címlet szerinti összetételét a pénztári keret figyelembe vételével a pénztáros határozza meg. (2) A készpénz felvétele a Kincstári Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat alapján, a hirdetménye által meghatározott feltételek és eljárási rend szerint történik: a. a következő munkanapi készpénzigényt /500 ezer forint alatti összeg/ legkésőbb 9 óráig, kell leadni b. a két munkanappal előbbi bejelentést /500 ezer forintot meghaladó összeg/ legkésőbb 12 óráig kell eljuttatni a MÁK Szolnoki Fiókjához (3) Az előirányzat-felhasználási keret számla felett rendelkezni jogosultak, az igénylő aláírása keretében kötelesek vizsgálni, hogy a felvételhez szükséges összeg a számlán szabad keretként rendelkezésre áll-e, és a készpénzfelvételi igény alakilag megfelelő-e. 7. Pénztári be- és kifizetések (1) A készpénzforgalom technikai lebonyolítása az EOS ügyviteli szoftver segítségével történik. (2) A pénzkezelés bizonylatai a számítógép által sorszámozott bevételi és kiadási bizonylatok, a napi pénztárjelentés, valamint szintén az EOS ügyviteli szoftverből nyomtatott pénztárforgalom összefoglalása és záró készpénzkészlet összesítő. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz csatolni kell a vonatkozó pénztári alapokmányokat. Minden pénztári kifizetésről külön pénztárbizonylatot kell kiállítani. (3) A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell. A rontott bizonylatot annak valamennyi példányát meg kell őrizni. 5

6 (4) Készpénzforgalmi tételek (ERA kódok szerint) az alábbiak lehetnek: a. K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313. Árubeszerzés K341. Kiküldetés kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások b. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, c. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és d. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, K331. Közüzemi díjak K332. Vásárolt élelmezés K333. Bérleti és lízing díjak K334. karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások e. K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forintértéket el nem érő kiadások, (repi) f. K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó g. K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások (5) A készpénzes számlákat a számla keltét követő 8 napon belül le kell adni ahhoz, hogy kifizetésre kerüljön. Rendkívül indokolt esetben lehet ettől eltérni, de egy hónapnál későbbi leadás esetén nincs mód az elszámolásra. (6) A készpénzfizetési számla összege az 50 eft-ot nem haladhatja meg (kivételes esetekben a gazdasági és üzemeltetési igazgató engedélyével lehet). (7) A pénztáros a házi pénztárban levő pénzeket címletenként elkülönítve köteles kezelni. (8) Pénztár zárlatkor a pénztárosnak meg kell állapítani: a. címletenkénti részletezésben, a pénztárban levő készpénzállományt, b. a bevételek és kiadások végösszegét, c. az előző pénztári időszak készpénz maradvány figyelembevételével a pénztár jelentés szerinti egyenlegét d. a pénztárjelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány egyezőségét. Az egyezőség megtörténtét aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentés aláírás helyén, melyet a pénztárellenőrzés után a pénztárellenőrnek az aláírásával is igazolni kell. (9) Amennyiben a pénztárjelentés egyenlege a pénzkészlettel nem egyezik meg, erről a pénztári ellenőrt, illetőleg a gazdasági és üzemeltetési igazgatót tájékoztatni kell, s meg kell kísérelni az eltérés okának kiderítését. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről az ellenőr által is aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a pénztárellenőr a gazdasági és üzemeltetési igazgatónak köteles átadni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elő kell írni, illetve a pénztárosnak be kell fizetnie. Amennyiben az eltérés oka a pénzügyi rendezést követően tisztázódik, úgy az érintettnek a megfelelő összeget előírás szerinti bizonylatolás mellett ki kell fizetni. 6

7 (10) Amennyiben a pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, vagy a pénztáros beosztásából végleg távozik, pénztár zárlatot kell készíteni. A pénztár zárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztár zárlat után a kezelt pénzértékeket, bizonylatokat és nyilvántartásokat jegyzőkönyvileg (3. sz. melléklet) át kell adni, illetőleg át kell venni. Az elszámolások helyességéről, a készpénz mennyiségéről, a nyilvántartások naprakészségéről az átadó és az átvevő kölcsönösen meggyőződni köteles. (11) A pénztárosi feladatkör átadásánál az átadónak, az átvevőnek és az ellenőrnek jelen kell lennie. Amennyiben az átadásnál az átadó betegség vagy egyéb ok miatt jelen lenni nem tud, az átadó helyett a gazdasági osztályvezetőnek, vagy a belső ellenőrnek kell jelen lennie. 8. Elszámolási előlegek (1) A pénztárosnak az elszámolásra kiadott előlegeket az EOS ügyviteli szoftver nyilvántartásába kiadáskor és visszavételkor is fel kell vezetni. Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása alapján az elszámolási határidők betartását ellenőrizni kell. (2) Egyes munkahelyeken rendszeresen előforduló kiadásokra állandó készpénz előleg kiadható. Az előleg mértékét a pénzkezelés és megőrzés biztonsági feltételeit is figyelembe véve a gazdasági és üzemeltetési igazgató állapítja meg. (3) Munkakör változása esetén a munkakört átvevőnek az előleget közvetlenül átadni nem lehet, azt az előleget felvevő köteles a pénztárnál visszafizetni, s az adott munkakört átvevő külön bizonylat alapján köteles felvenni. (4) Az állandó előleggel rendelkező személyek által teljesített kiadások elszámolásánál és bizonylatolásánál a kifizetésekre vonatkozó általános előírások szerint kell eljárni és a kifizetésekről a megfelelő kiadási bizonylatot kiállítani. Az elszámolás alapján kifizetésre kerülő összeg felvételére az állandó előleggel rendelkező dolgozó jogosult. (5) A kiadott előleg összege a cél eléréséhez szükséges mértéket nem lépheti túl. Az előleg kiadásakor meg kell határozni azt az időpontot, ameddig a felvevő személy az előlegről elszámolni köteles. (6) Az elszámolási előlegre felvehető összeg maximum 200 ezer forint. Ettől eltérni csak a gazdasági és üzemeltetési igazgató engedélyével lehet. (7) Előleg felvételének szándékát a felvétel előtt legkésőbb 3 munkanappal jelezni kell a pénztáros felé. Beszerzési előleg felvételére szervezeti egységenként egy fő jogosult. (8) A felvett előlegek elszámolása bruttó módon történik. A felvett összegről Bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani és a felhasznált összegről Kiadási pénztárbizonylatot, melyhez csatolni kell az alapbizonylatokat (megrendelő, utalványrendelet, készpénzszámla stb.). (9) A pénztárban elszámolni kizárólag az EOS ügyviteli szoftverben rögzített, illetve rögzíthető kiadásokat, bevételeket lehet. 7

8 (10) Az esetenként felvett előlegek elszámolási határideje maximum 30 nap lehet. Amennyiben az elszámolás a 30 napot meghaladja, az elszámolási előleg adókötelessé válik. (11) A külföldi kiküldetés és a napidíj elszámolása a Kiküldetési szabályzatban leírtak szerint történik. (12) Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, az előleg összegét azonnal vissza kell fizetni. (13) Amennyiben ugyanaz a személy elszámolásra azonos jogcímen újabb összeget kíván felvenni, a korábban felvett összegről akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kitűzött határidő még nem érkezett el. Az elszámolásra kötelezett személy az elszámolás eredményeként megállapított visszafizetendő összeget akkor is köteles visszafizetni, ha azonnal újabb előleget vesz fel elszámolásra. 9. Kerekítési szabályok (1) A vonatkozó rendelet értelmében az 1 és 2 forintos címletű érmék a készpénzforgalomban nem vehetnek részt. (2) Forintban, készpénzzel történő fizetés esetén a törvényben meghatározott kerekítési szabályok alapján kell a fizetendő végösszeget meghatározni. Bankkártyával történő fizetés esetén az elfogadó dönthet, hogy alkalmazza-e a kerekítési szabályokat. A bankkártya birtokosának figyelmét erre az eljárásra kifejezetten fel kell hívni. (3) A kerekítés szabálya a következő: a. 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; b. 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; c. 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; d. 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. A kerekítés nem része a pénzügyi bevételeknek vagy ráfordításoknak, nem minősül adóköteles ügyletnek, az ÁFA-nak nem képezi alapját. (4) Pénztár a rendszerben továbbra is csak egyenlő pénzkészlet esetén zárható. Kerekítési különbözetből eredő többletet, hiányt pénztárbizonylatokkal dokumentálni kell. 10. Szigorú számadású nyomtatványok (1) A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok kezelésével megbízott dolgozó szabványnyomtatvány felhasználásával nyilvántartást vezet a még használatban levő, általa felvett, kiadott és visszavett nyomtatványokról. (2) Minden olyan esetben, ha a megőrzéssel megbízott dolgozó a kezelésére bízott nyomtatvány készletből kiad, a kiadás és az átvétel tényét a nyilvántartás megfelelő sorában a kiadás és az 8

9 átvétel keltének feltüntetésével keresztül kell vezetni, és az átvételt ugyanott a megbízott személy aláírásával kell elismerni. (3) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmazni: a. a beszerzett bizonylat sorszámát, b. a beszerzés idejét, c. a nyomtatvány kiadásának keltét, d. a felvevő aláírását, e. a nyomtatvány leadásának keltét, f. a leadó aláírását. (4) A nyomtatványok kezelésében történő munkakör változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni a pénztárellenőr jelenlétében. 11. A pénzkezelő-helyek működési rendje (1) Készpénzbefizetések beszedésére, a Főiskolán kizárólag azok a szervezeti egységek jogosultak, amelyek külön szabályozás alapján meghatározott célú szolgáltatásokat végeznek és az ezért járó ellenérték átvételéről kell gondoskodni. (2) A készpénzbefizetések átvételére jogosult szervezeti egységek vezetője jelöli ki, a pénz beszedésére, elszámolására jogosult személyeket. (3) A pénzkezelő-helyeken befizetést csak bizonylat alapján szabad teljesíteni. A különböző jogcímeken beszedett összegekről a szigorú számadású Készpénzfizetési számlát vagy nyugtát kell kiállítani. (4) A beszedett pénzösszegeket legalább heti egy alkalommal, illetve amennyiben eléri az ,- forintot, akkor soron kívül be kell fizetni a Főiskola bankszámlájára, postai csekken. (5) A pénzkezelő-helyek a szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást kötelesek vezetni. A pénzkezelő-helyek működtetésében a házipénztári pénzkezelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 12. Előirányzat felhasználási keretszámlák, számlaforgalom, utalások rendjének szabályozása (1) A Főiskola kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv, így a költségvetés végrehajtásának pénzügyi lebonyolítását a Magyar Államkincstár látja el. (2) A Főiskola feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat a költségvetési támogatás, az államháztartáson belüli szervezetektől, elkülönített alapokból, egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök, valamint az ellátási és egyéb tevékenységek után beszedett saját bevételek teremtik meg. 9

10 (3) A Főiskola a készpénzforgalom kímélése érdekében elsősorban vásárlások ellenértékének kiegyenlítése érdekében kincstári kártyát alkalmaz. A kártyával rendelkező személy az aktuális egyenleg erejéig használhatja a kártyát. A vásárlás alkalmával Áfás számlát kell kérnie, amelyet a Főiskola nevére és címére kell kiállítani. A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál bizonylatot nyomtat, amelyet a kártyával rendelkező személy aláírásával igazol. A kártyával végzett minden tranzakcióval, és az ehhez kapcsolódó számlával, valamint a terminál által nyomtatott bizonylattal a rendelkező személynek el kell számolni. (4) A pénzeszközök kezelésére az Intézmény az alábbi kincstári számlákkal rendelkezik: a. előirányzat-felhasználási keretszámla: A bevételek fogadása és a kiadások teljesítése a Kincstári Egységes Számlán keresztül történik. A Főiskola számláját 24 pozíciós pénzforgalmi jelzőszám, a műveleteket és a kiemelt előirányzatokat egységes rovat azonosítók azonosítják. Ezen a számlán kerülnek jóváírásra az EMMI egyetértésével megnyitott havi előirányzat-felhasználási keretek, az intézményt megillető, jóváírt bevételek. Itt kerülnek terhelésre a ténylegesen teljesített kiadások. A működési és felhalmozási kiadásokra az elemi költségvetésben megállapított, illetve évközben módosított működési (aktuális) előirányzat havi időarányos keretként, míg a felhalmozási támogatás utófinanszírozás keretében áll rendelkezésre. b. Kincstári kártyafedezeti számla: az egyéb pénzellátás megoldására a Főiskolai kincstári kártyafedezeti számlát működtet. c. EU programok célelszámolási számlák: egyes projektekhez, elnyert pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalom szerződésben vállalt kötelezettség alapján - elkülönített kezelésére létesített kincstári számlák. d. Devizaszámla: A külföldről devizában érkező bevételeket, az Erasmus, Leonardo programok kiadásait, ha azok szerződés szerinti felhasználása is devizában történik, a Kincstárnál vezetett devizaszámlán kell kezelni. e. Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla: az állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltség és az államháztartáson kívülről érkező adományok elkülönített kezelésére szolgál. f. Neptun gyűjtő számla: a számla célja a felsőoktatási hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek (pl. kollégiumi díj, vizsgadíj) tetszőleges időközönkénti befizetéseinek elkülönített gyűjtésére szolgáló pénzforgalom lebonyolítása. Ide kell átutalni a 2012 szeptembert megelőzően létesített jogviszonyok esetében a költségtérítés díját is. (5) Pénzforgalom bonyolítására szolgáló bankszámlák: - MÁK Előirányzat felhasználási keretszámla: IBAN-száma: HU MÁK Intézményi kártyafedezeti számla: IBAN-száma: HU MÁK EU programok célelszámolási szla: IBAN-száma: HU MÁK EU program célelszámolási számla:

11 IBAN-száma: HU MÁK EU program célelszámolási számla: IBAN-száma: HU MÁK Norvég/EGT célelszámolási számla: IBAN-száma: HU MÁK Fedezet-biztosítási számla: IBAN-száma: HU MÁK devizaszámla, (EUR) HU Neptun gyűjtő számla : IBAN száma: HU Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla IBAN száma: HU EU progr.célelsz.forintszla- TÁMOP F-14/1/KONV Du IBAN száma: HU EU progr.célelsz.forintszla- TÁMOP B-15/1/KONV T IBAN száma: HU (6) A Főiskola számlái feletti rendelkezési jog a bejelentettek közül, két személy együttes aláírása útján valósul meg. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott főiskolai alkalmazottakat - nevüket, beosztásukat, aláírásukat - a használni kívánt cégbélyegzőt, az erre a célra szolgáló "Aláírásbejelentő karton"-on a Főiskola kancellárja igazolhatja. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek. (7) Előirányzat-felhasználási keretszámlák terhelése az alábbiak szerint történhet: a. Főiskola által kiállított papír alapú átutalási megbízással, b. csoportos átutalással a Kincstár Electra rendszerén keresztül, c. készpénzfelvételre szolgáló utalvánnyal, d. elektronikus fizetőeszközzel, e. jogszabályi felhatalmazás alapján, f. nettó finanszírozás keretében a Kincstár által kezdeményezett átutalással. (8) A Kincstár felé - számlavezetéshez és készpénzforgalomhoz kapcsolódó - pénzforgalmi és egyéb pénzügyi megbízások benyújtási és teljesítési rendjéről, valamint a devizaforgalmi kondíciókról a Kincstár hirdetményt tesz közzé. A napi utalások rendjét ennek megfelelően kell teljesíteni a Kincstár felé. (9) A Kincstár az év végi kincstári zárással és a következő évi nyitással kapcsolatos feladatokról és határidőkről rendelkező Tájékoztató -t, és ehhez kapcsolódó Naptári rend -et tesz közzé. 11

12 (10) Átutalás és készpénzfelvétel a számlákon lévő összegig, de maximum a kapcsolódó egységes rovat azonosítón biztosított szabad keret erejéig nyújtható be. (11) A Főiskola valutát nem tart birtokában, valutapénztárt nem működtet. (12) Devizaszámlákon kezelt pénzeszközök értékelését, nyilvántartásának rendjét az Eszközök és források értékelési szabályzata szerint végzi az Intézmény. (13) A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság számlaszámonként az EOS ügyviteli szoftverben tartja nyilván a teljesített pénzforgalmat. (14) A nyilvántartás hó végi egyenlegét az összevont számlakivonat egyenlegével és a főkönyvi kivonattal egyeztetni kell, amely a főkönyvi könyvelő feladata. 13. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa 43/l/2015. (VII. 16.) sz. határozatával elfogadta, és az elfogadás napján lép hatályba. (2) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola Szenátusa által napján 49/a/2014. (VIII. 28.) számú határozattal elfogadott Pénzkezelési Szabályzat hatályát veszti. Szolnok, július 16. Dr. Túróczi Imre rektor Varga Csaba kancellár 12

13 1. sz. melléklet FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI N Y I L A T K O Z A T Alulírott,..pénztáros tudomásul veszem, hogy.(intézmény) házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Szolnok, 201. év hó. nap. p é n z t á r o s 13

14 2. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T ( pénztárost helyettesítő) Alulírott,.. pénztáros tudomásul veszem, hogy (intézmény) házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros helyettesítésének időtartama alatt teljes anyagi felelősség terhel. Szolnok, 201. év hó. nap.... pénztáros helyettese 14

15 3. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült: év..hó.nap alkalmával a Szolnoki Főiskola pénztárhelyiségében. Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Jelen vannak:... pénztár ellenőr... pénztárt átadó... pénztárt átvevő Az intézménynél a pénztárosi teendőket től a korábbi pénztáros... (betegsége, távolléte, közalkalmazott jogviszonyának megszűnése) miatt... (név) látja el. c) Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa:... (db) d) Étkezési utalványok...megnevezés... sorszám...db szám... érték e) Készpénz:... Ft, mely összeg a következő címletekben került átadásra: Címlet Mennyiség (db) Érték Ft k.m.f... átadó.. átvevő.. pénztárellenőr 15

16 4. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV Készült: 201. év..hó.nap alkalmával a... pénztárhelyiségében. Tárgy: Pénztárrovancs Jelen vannak:... pénztár ellenőr.....pénztáros A Szolnoki Főiskola pénztárában én pénztárrovancsot végeztünk. A rovancs eredménye: Megnevezés Készpénz összege Étkezési utalványok összege Pénztáros Pénztárellenőr szerint Hiány/többlet(+-) szerint Ft Ft Ft A rovancs eredményeként a pénztárban. Ft (hiány, többlet) mutatkozott az ellenőrzés időpontjában. k.m.f... pénztáros.. pénztárellenőr 16

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE

A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE A TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZONYLATI RENDJE Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 2015. szeptember 5. Jóváhagyta: Demirkan Mehmet Tarik sk.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19.

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. Iktatószám: 0592-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. 2012. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben