SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat"

Átírás

1 SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

2 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 69. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.), a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényben, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013 (I.11.) Korm. Rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), továbbá az Főiskola Gazdálkodási Szabályzatában foglalt előírások alapján készült. 2. A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat célja, tartalma (1) A szabályzat célja a. a mérleg valódiságának biztosítása tételes eszköz és forrásállományok megállapításával; b. a Főiskolán a leltározási kötelezettség egységes elvek alapján kerüljön végrehajtásra; c. eltérések kimutatása, a tényleges vagyoni helyzethez való nyilvántartás biztosítása; d. a leltárfelelősök elszámoltatásához szükséges bizonylatok nyilvántartása. (2) A szabályzat tartalmazza: a. a leltározás előkészítése során elvégzendő feladatok felsorolását; b. a leltározási egységek (körzetek, stb.) kijelölésének szempontjait; c. a leltározás bizonylati rendjének máshol nem szabályozott előírásait; d. a leltározás technikai feltételeit és eszközeit; e. leltározás módját (ideértve a mennyiségi felvétel speciális módszereit is) és az értékelés szabályait; f. a leltárfelvétel anyagának (leltározási bizonylatok, stb.) feldolgozási és megőrzési módját; g. a leltározás és az értékelés ellenőrzésének módját; h. a leltárkülönbözetek megállapításának és rendezésének módját. 3. Leltárkészítési kötelezettség (1) A Főiskola a leltár elkészítésével a kezelésében lévő vagyon védelmére vonatkozó törvényi előírások, valamint a mérleg valódiságának jogszabályi előírások szerint történő maradéktalan érvényesítését biztosítja. (2) A leltározási tevékenység elrendeléséért, irányításáért, ütemezéséért a kancellár felel. (3) A könyvek év végi zárásához, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltárban a Főiskola a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben szerepelteti. 2

3 (4) Ezen kötelezettség teljesítése keretében a Főiskolának a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést a beszámolási időszak mérleg fordulónapjára vonatkozóan kell elvégezni. (5) A Főiskola -a könyvtári könyvek kivételével- az évente mennyiségi felvétellel történő leltározást alkalmazza. Az Intézmény a könyvtári könyvekre vonatkozóan az Sztv. előírásai szerint a folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése mellett a háromévente mennyiségi felvétellel történő leltározást alkalmazza. (6) A csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt letétbe helyezett, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál minden beszámolási időszak mérleg fordulónapjára vonatkozóan egyeztetéssel kell a leltározást elvégezni. 4. A leltározással kapcsolatos fogalmak és feladatok (1) A leltár olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és források valóságában is meglévő állományát - mennyiségét és értékét egy meghatározott időpontra vonatkoztatva ellenőrizhető módon tartalmazza. (2) A leltár alaki követelményei: a. bizonylatok és dokumentációk előírás szerinti, egyértelmű és hiánytalan kitöltése; b. a szükséges záradékok (felelősségi nyilatkozat, stb.) megtétele és csatolása; c. a leltározási okmányok aláírása. (3) Minden leltárnak tartalmaznia kell: a. a leltárfelvétel helyének megjelölését; b. a leltározás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a leltározási fordulónapot, melyeket a leltározási utasításban és leltározási ütemtervben kell rögzíteni; c. a leltározott eszközök és források, vagy azok csoportjainak szabatos meghatározását; d. a felhasznált bizonylatok sorszámát; e. a leltározott eszközök és források ténylegesen fellelt mennyiségét, egységárát és összértékét; f. a leltárkülönbözetek (hiányok és többletek) tételes kimutatását; g. a leltározást végrehajtó és ellenőrző személyek, valamint a leltárfelelős személy aláírását. (4) A leltárértékelés a leltározott eszközök és források értékének meghatározása. (5) Leltározási ütemtervet a leltározás megkezdése előtt (1. sz. melléklet) kell készíteni. A leltározási ütemtervet Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság (továbbiakban GÜI) készíti el meghatározott időszakonként (háromévente, évente), a leltározást megelőzően 30 nappal. Az ütemtervet az Intézmény kancellárja hagyja jóvá. (6) Az ütemterv tartalmazza: a. a leltározásra kötelezett szervezeti egységeket; b. a leltározandó eszközök, források körét; c. a leltározás módját; 3

4 d. a leltározás fordulónapját; e. a leltározás megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját. (7) Leltározási utasítás a. a leltározási ütemterv jóváhagyását követően a szervezeti egységeket Leltározási utasításban (2. sz. melléklet) kell értesíteni a leltározás elrendeléséről, kezdési és befejezési határidejéről; b. a leltározás megkezdése előtt a leltározásban résztvevők részére a leltározás vezetőjének leltárértekezletet (felkészítést) kell tartania. A leltározási kötelezettség a GÜI minden dolgozójára kiterjed. A leltárértekezleten (felkészítésen) köteles mindenki részt venni, aki a leltározásban közvetlenül vagy közvetve közreműködik; c. a leltározásban résztvevők felkészítéséért a leltározás vezetője felelős; d. a leltárértekezlet (felkészítés) során ismertetni kell a leltározással kapcsolatos feladatokat, jogokat, továbbá a leltárbizonylatok kezelésével kapcsolatos szabályokat. (8) Leltározás módja a. a nyilvántartásoktól független felvétel; b. az összes leltározandó eszközféleség vonalkódos leolvasása, megszámlálása, megmérése, majd azonosító adataival együtt történő felvezetése a leltári bizonylatokra; c. a nyilvántartásokon alapuló leltározás. (9) A leltározás történhet a. mennyiségi felvétellel: tényleges mennyiségi (közvetlen) felvétel: az eszközök darabszám, súly, tömeg szerinti meghatározása számlálással, illetve méréssel. A mennyiségi felvétellel leltározandó eszközök csoportjai: aa. tárgyi eszközök; ab. használt és használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök; ac. készletek. b. egyeztetéssel: a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal, vagy a könyvelés helyességét igazoló okmányokkal (bankkivonatok, egyeztető levelek, számítások, stb.) való összehasonlítását jelenti. Az egyeztetéssel leltározandó eszközök csoportjai: ba. immateriális javak; bb. beruházások; bd. befektetett pénzügyi eszközök. Módszerei: ba. belső egyeztetés; bb. egyeztető levél; bc. személyes egyeztetés. (10) A Főiskola az eszközök és források leltározásának módjait az 3. sz. melléklet tartalmazza. (11) Leltározási körzet 4

5 Leltározási egységnek tekintjük a fizikailag elhatárolható, sorszámmal megjelölt és azonosítható területeket. Minden leltározási egységnél leltárfelelőst kell kijelölni, aki köteles gondoskodni az egységéhez tartozó eszközök vagyonvédelméről. Szervezeti változás esetén a leltári körzetek is változnak. A leltári egységek segítségével biztosítható a leltárfelvétel teljes körűsége. (12) A leltározás időpontja a szabályzat szerint elvégezhető a. folyamatosan; b. fordulónappal. (13) A Főiskola fordulónapi leltározást végez, a leltározást az Intézmény teljes egészénél, vagy különálló egységeiben előre meghatározott naptári nappal (fordulónap) kell elvégezni úgy, hogy a teljes eszköz és forrásállomány leltározásra kerüljön. A Főiskola a befektetett pénzügyi eszközöket, készleteket, követeléseket, forrásokat évente, az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket három évente leltározza. Ha a leltározás nem a fordulónappal történik, a mérleget alátámasztó leltárkimutatás (összesítő) elkészítéséhez a felleltározott eszközök leltár szerinti adatait korrigálni kell a leltározás fordulónapja és az adott év december 31. közötti időszak alatt bekövetkezett változásokkal. Az Intézmény kancellárja elrendelheti a három évnél rövidebb időszakú leltározást is. (14) A leltár típusai: a. vagyonmegállapító leltár, amely az éves mérleg valódiságát alátámasztó dokumentáció (egyeztetés a főkönyvvel, leltárívek kinyomtatása); b. az átadó-átvevő leltár, amely az anyagilag felelős dolgozó(k) személyében bekövetkezett változáskor készül, a változásról az egységvezető köteles írásban tájékoztatást adni a GÜI felé (átadás átvétel az analitikus nyilvántartás listája alapján); c. az idegen leltár, amely a Főiskolán lévő, nem a Főiskola tulajdonát képező vagyontárgyakról készül; d. a vagyonkezelésbe átadott eszközök leltára: a leltárív megküldése az eszközhasználó részére, az eszköz meglétének igazolása céljából, amit hitelesített aláírással (bélyegző és aláírás) igazol. (15) Leltárkülönbözetnek minősül a leltározás során megállapított mennyiség és a könyvviteli nyilvántartások szerinti mennyiség közötti különbözet. A leltárkülönbözet értéke a leltározás során megállapított mennyiségi különbözet nyilvántartási áron számított értéke. Ha a könyvviteli előírások szerint a leltározási egységben lévő készletekről nem kell tételes mennyiségi nyilvántartást vezetni, úgy a leltárfelvétel alkalmával talált készlet értéke és az értékben vezetett nyilvántartás szerinti érték közötti különbözet összegét kell leltárkülönbözetnek tekinteni. (16) Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett eszközben, anyagban, készletekben ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiány kivezetését az Intézmény kancellárja engedélyezi. (17) Leltártöbblet az, ha a leltározáskor megállapított mennyiség (érték) ismeretlen okból haladja meg a nyilvántartsában kimutatott mennyiséget értéket. Leltártöbblet nyilvántartásba vétele a hasonló rendeltetésű eszközök számított nyilvántartási értéke szerint a kancellár engedélye alapján történik. 5. A leltározással kapcsolatos hatáskörök és felelősségek 5

6 ( 1 ) A k a n c e l l á r hatásköre: a. a gazdasági és üzemeltetési igazgató által felterjesztett leltáreltérések számviteli rendezésének engedélyezése; b. a leltárvezető, leltárellenőrök, leltározók megbízásának jóváhagyása. A leltárhiányok miatt a törvényben, illetve a Kollektív Szerződésben meghatározott felelősség érvényesítése kártérítési eljárás keretében vagy bíróság előtt. A feltárt tényállás (mulasztás vagy cselekmény) alapján munkajogi felelősségre vonási, szükséges esetben büntető eljárás indítványozása. (2) A gazdasági és üzemeltetési igazgató hatásköre: a. leltározási ütemterv meghatározása; b. leltározási utasítás kiadása; c. a leltárvezető, leltárellenőrök, leltározók megbízása; d. a leltározási egységek kijelölése; e. a leltározás központi ellenőrzése; f. a leltárfelvétel megismétlésének elrendelése; g. a leltárértékelés megszervezése; h. a leltáreltérések megállapítása, leltár-főösszesítő jóváhagyása, kompenzálás engedélyezése; i. a leltárhiányokról, az anyagi felelősség érvényesítéséről a kancellár tájékoztatása, j. döntés, vagy engedélyezés a szabályzat által meghatározott esetekben (pl. határidő módosítások); k. a szervezeti egységek részletes leltározási programjának jóváhagyása; l. a leltárhiány miatti felelősség megállapítása az Intézmény Kollektív Szerződése szerint; m. intézkedés az eltéréseket előidéző okok lehetőség szerinti megszüntetésére. (3) A szervezeti egység vezetőjének hatásköre: a. a szervezeti egységen belül a vagyontárgyak kezelésének és megőrzésének megszervezése; b. az érintett szervezeti egységeknél a feladatok ellátásához szükséges anyagok megfelelő raktározási feltételeinek biztosítása, c. a leltározás előkészítéséhez, gyors és pontos végrehajtásához a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; d. a leltáreltérésekről igazoló jelentés megküldésének biztosítása az egységhez tartozó közalkalmazottak tekintetében. A leltározást megelőző fizikai rendbetétel és előkészítés a felelős vezető feladata. A fizikai rend pontos és körültekintő előkészítése egyben biztosítéka és alapfeltétele a gyors és helyes leltárfelvételnek. (4) A leltározók feladata a. a leltározás időtartama alatt minden nap a megjelölt időben meg kell jelennie a leltározás helyén és onnan a munkavégzés alatt csak a leltár felvétel vezetőjének engedélyével távozhat, b. leltárfelvétel megkezdésekor átveszi a szükséges bizonylatokat; c. a leltározást a megjelölt sorrendben végzi, kihagyás nélkül; d. részt vesz a leltárértekezleten. (5) A Leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazottak Anyagi felelősségvállalási nyilatkozat nyomtatvány (4. sz. melléklet) aláírásával teljes anyagi felelősséget vállalnak a használatukban lévő eszközért. (6) Csoportos leltárfelelősség esetében a Csoportos leltárfelelősségi megállapodás nyomtatvány (5. sz. melléklet) kitöltése szükséges. 6

7 6. A leltározás előkészítése, végrehajtása (1) A leltározás előkészítése a. a leltározás megkezdése előtt fel kell mérni és meg kell határozni a konkrét feladatokat; b. időben gondoskodni kell, hogy a szükséges létszám és munkaeszközök rendelkezésre álljanak; c. leltározási ütemtervet kell készíteni; d. a leltározási ütemtervtől csak a kancellár engedélyével lehet eltérni. (2) Az ütemtervben meghatározott fordulónap alapján az analitikus könyvelés naprakészségét, valamint a nyomtatványokkal való ellátását a GÜI köteles biztosítani. (3) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök leltározásának előkészítése, végrehajtása a. a rendelkezésre álló bérleti szerződések, illetve megrendelések és visszaigazolások alapján számba kell venni a kölcsönbe és javításba adott saját, valamint a kölcsönbe és átvett idegen eszközök állományának alakulását; b. gondoskodni kell (a leltározandó eszközök azonosíthatósága érdekében) a gépeken és egyéb berendezési tárgyakon elhelyezett vonalkódok, valamint a márka, típus, teljesítmény és egyéb adatjelző táblák (feliratok) olvashatóságáról, a megrongálódott, olvashatatlan adattáblák kicseréléséről, valamint ezek pótlásáról; c. az azonosításhoz fel kell használni a korábbi leltárfelvételi okmányokat; d. figyelmet kell fordítani a befektetett eszköz értékében benne lévő tartozékok leltározására. Vizsgálni kell, hogy azok az analitikus nyilvántartásokban szerepelnek-e, a nyilvántartások hiányosságait pótolni kell; e. a befejezetlen beruházások tényleges (nyilvántartott) állományát beleértve mind a más vállalatok (idegen kivitelezők) által, mind a saját vállalkozásban végzett, számlázott, elszámolt munkákat, továbbá a szünetelő és leállított, valamint a műszakilag befejezett, de üzembe nem helyezett beruházásokat évenként, szükség esetén a szállító (kivitelező) bevonásával, egyeztetéssel kell leltározni; f. az immateriális javak vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és egyéb immateriális javak leltározása a könyvekben, az analitikus nyilvántartásokban lévő értékek azonosítását és egyeztetését jelenti. Ehhez tartozik az alapul szolgáló dokumentációk meglétének, teljességének az ellenőrzése is; g. a részletező és analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy a számviteli törvénynek megfelelően a mérleg, a kiegészítő mellékletek vonatkozó adatszolgáltatása külön kigyűjtés nélkül teljesíthető legyen, melyhez a szükséges adatok az alábbiak: ga. az immateriális javak nyitó állomány; gb. növekedés: beszerzésből, térítésmentes átvétel, átsorolás, egyéb növekedés; gc. csökkenés: selejtezés, megsemmisítés, térítésmentes átadás, egyéb csökkenés; átsorolás; gd. = záró állomány ge. értékcsökkenés. h. A tárgyi eszközök ingatlanok, gépek-berendezések és felszerelések, járművek, tenyészállatok, beruházások, felújítások esetében a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatosan és pontosan vezetett analitikus nyilvántartás alapján lehet a leltárt elkészíteni a szabályzat 3. sz. melléklete alapján. A tárgyi eszközök az analitikus nyilvántartásokból a mérleg fordulónapján meglévő értékükön vehetők figyelembe a leltárnál. 7

8 i. Az analitikus nyilvántartás akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább a következő adatokat tartalmazza: ia. létesítésének évét, illetve gyári számát; ib. használatba vételének (üzembe helyezésének) időpontját; ic. bruttó értékét (beszerzési, előállítási költségét); id. értékcsökkenésének elszámolási módját, a leírási kulcsot, halmozott értékcsökkenést; ie. azt az évet, amikor a nettó érték 0 -vá válik; if. az eszköz nettó értékét; Ig. a felújítás költségét, annak időpontját; ih. a földterület nagyságát, helyrajzi számát; j. A befektetett pénzügyi eszközök részesedések, értékpapírok, adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek leltározása az analitikus nyilvántartás egyeztetését jelenti. Az analitikus nyilvántartásnak meg kell felelnie a számviteli törvény által támasztott követelményeknek, amely tartalmazza: ja. az azonosításhoz szükséges adatokat; jb. a befektetés, vásárlás, kölcsön évét; jc. összegét, annak időközben végrehajtott csökkenését (értékvesztését); jd. esetleges lejáratát, illetve; je. osztalék, kamat feltételeit. (4) Az idegen tulajdonú befektetett eszközökön végzett beruházások leltározásának módja megegyezik a fent leírtakkal. (5) A Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök év végi leltározása az üzemeltető, vagyonkezelő kötelezettsége, melyet minden év fordulónappal köteles elvégezni. Az üzemeltetőnek, a vagyonkezelőnek az év végi leltározást mennyiségi felvétel módszerével kell elvégeznie. A leltárkimutatásnak legalább a következő adatokat tartalmaznia kell: a. a leltározás fordulónapját, időpontját; b. a leltározást végzők nevét; c. a leltározott eszköz megnevezése, azonosító adatai; d. a mértékegység; e. mennyiség; f. bruttó érték; g. a leltározást végzők hiteles aláírása és üzemeltető bélyegzője. Az esetleges leltáreltérésekkel módosítani kell a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök könyvszerinti értékét és módosítani kell az átadási- átvételi jegyzőkönyvben (leltárban) szereplő adatokat. Az üzemeltetési, vagyonkezelési szerződés megszűnésekor az eszközök átadása-átvétele (visszavételezése) tételes leltár alapján történik. (6) Készletek leltározásának előkészítése, végrehajtása a. A raktári tárolási rend biztosítása érdekében mind a raktárban, mind a szabadban tárolt készleteket megfelelően elő kell készíteni, hogy a felmérés rövid idő alatt biztonsággal és zökkenőmentesen elvégezhető legyen. Ennek elérése érdekében a leltározandó készleteket minőség, méret, fajta, stb. szerint a lehetőséghez képest egy helyre, illetve egymás mellé kell helyeztetni. Raktárakban tárolt személyes jellegű eszközök, az új és használt készletek elkülönítése is szükséges. b. A leltározás előkészítése során biztosítani kell az egyes készletek tárolására vonatkozó műszaki előírások végrehajtását. 8

9 c. A leltározást megelőző fizikai rendbetétel és előkészítés a felelős vezető feladata. A fizikai rend pontos és körültekintő előkészítése egyben biztosítéka és alapfeltétele a gyors és helyes leltárfelvételnek. d. A készletek, kis értékű tárgyi eszközök leltározási előkészítésének egyik legfontosabb feladata a kis értékű tártgyi eszközök előírás szerinti vonalkódolása, a mozgások átkönyvelése. e. A vonalkódozás a készletek beazonosítása és helyes értékelése miatt elengedhetetlenül szükséges, a leltározás szakszerűségét és a leltározási munkák ütemét fokozza. f. A raktáron lévő készleteket anyagok, áruk, betétdíjas göngyölegek mennyiségi felvétellel kell december 31-i fordulónappal leltározni. g. A saját termelésű készletek befejezetlen termelés, félkész és késztermék leltározását szintén a mérleg fordulónapjára kell elvégezni. A befejezetlen termelést annak tárolási helyén, a készültségi (termelési) foknak megfelelően, a készültségi fok igazolása mellett kell leltározni. (7) Értékpapírok leltározásának végrehajtása Az értékpapírokra vonatkozó mérlegadatot december 31-i fordulónapra vetítve kell leltárral alátámasztani, a leltárt egyeztetéssel végrehajtott leltározás alapján kell összeállítani. Az értékpapírok analitikus nyilvántartását azok sajátosságainak megfelelően kell kialakítani. A hivatkozások, időmegjelölések, azonosítási adatok mellett a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a. az értékpapír fajtájának pontos megnevezését; b. beszerzési árát; c. lejáratát; d. hozamát és annak feltételeit; e. értékvesztését; f. értékének csökkenését; g. elidegenítését; h. beváltását stb.; A számviteli alapelveknek megfelelő, folyamatos és naprakész nyilvántartás esetén a nyilvántartás tölti be a leltár szerepét. (8) Pénzeszközök leltározásának végrehajtása A pénzeszközök leltározását minden év december 31-ével egyeztetéssel kell elvégezni, a pénztári pénzkészlet esetében jegyzőkönyvezett rovanccsal, valmint az eszközök egybevetése a vonatkozó analitikus nyilvántartásokkal és az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvvel. Az analitikus nyilvántartás leltárnak tekinthető. (9) Követelések leltározásának végrehajtása A követelésekről a mérleg fordulónapjára vetítve egyeztetéssel végzett leltárt kell készíteni, mely forintértékben tételesen adósonként és vevőként is ellenőrizhető módon tartalmazza a követeléseket. A leltárban a követeléseket a mérlegben szereplő csoportosításban kell kimutatni. Az egyeztetés az alábbiak alapján történik: a. vevőkkel, adósokkal, hallgatókkal szembeni követelés esetén a vonatkozó számlák; b. költségvetéssel kapcsolatos követelés esetén az adóelszámolásról szóló bizonylatok, illetve adóbevallás; c. pénzintézettel szembeni követelés esetén az egyenlegek (számlakivonatok); d. munkavállalókkal szembeni követelés esetén az analitikus nyilvántartások. Az egyeztetés során feltárt eltéréseket a mérlegkészítés előtt rendezni kell. 9

10 (10) Források leltározásának végrehajtása Az alábbi mérlegtételek esetében egyeztetéssel történő leltározási mód szükséges a szabályzat 3.sz. melléklete szerint: a. saját tőke; b. kötelezettségek; c. egyéb sajátos forrásoldali elszámolások; d. kincstári számlavezetésel kapcsolatos elszámolások e. passzv időbeli elhatárolások. Az egyeztetés során feltárt eltéréseket a mérlegkészítés előtt rendezni kell. (11) A leltárfelvétel megkezdése előtt a leltár felvétel vezetője a szervezeti egység vezetőjét, a leltárellenőrt, a leltározó tagokat, az eszköz felelőst, valamint a közreműködő dolgozókat köteles tájékoztatni a leltározási munkák folyamatáról. Ismertetnie kell a szabályzat előírásait, a leltározási feladatokat (leltározás módját, program szerinti időtartamát, stb.), a leltározók felelősségét. (12) A leltárfelvevők feladatai A leltározás tényleges munkáját a leltározási csoport irányítása és ellenőrzése mellett a szervezeti egységek dolgozói elsősorban a leltárfelelősök együttesen végzik. (13) Az eszközfelelős köteles a leltározás megkezdésének időpontjára biztosítani: a. a leltározás tárgyát képező eszközök időveszteség nélküli fellelhetőségét; b. mennyiségi felmérés eszközeit; c. azokat a bizonylatokat, amelynek az egyeztetett nyilvántartásban foglaltakhoz képest, hitelt érdemlően eltérést bizonyítanak; d. az eszközök azonosító szám elhelyezésének azonnali bemutathatóságát. (14) A leltárfelvétel vezető feladata A leltár felvétel vezetője a szervezeti egység leltározó körzeteiben irányítja és ellenőrzi a leltározási munkát, abban részt is vesz. Gondoskodik a leltározáshoz szükséges tárgyi feltételekről: nyomtatványokról és mérőeszközökről. Ha a leltárfelvétel vezető a leltározás végrehajtásának ellenőrzése során jogszabályellenes leltárfelvételt tapasztal, erre a gazdasági és üzemeltetési igazgató figyelmét írásban köteles felhívni, továbbá felelős a szabályzatban, valamint az egyéb utasításokban foglaltak betartásáért. (15) A leltárellenőrök feladata A leltárellenőr a szervezeti egység leltározási munkájának teljes folyamatában részt vesz. Az ellenőrzés fontosabb munkafeladatai a következők: a. a leltározás megfelelő előkészítésének és a feltételek biztosításának ellenőrzése; b. a mennyiségi felvételek helyességének, szakszerűségének ellenőrzése; c. a mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források felvételének vizsgálata; d. valamennyi leltározással összefüggő számítás és értékelés helyességének vizsgálata; e. a leltár összeállítás szabályosságának, illetőleg a részletező leltárakon rögzített adatok helyes összesítésének ellenőrzése; f. a leltározás előkészítő munkáinak intézkedést igénylő hiányosságait a leltárellenőr a szervezeti egység vezetőjének jelenti be. Akadályoztatása esetén a gazdasági és üzemeltetési igazgatót köteles értesíteni. (16) A leltározási munkában a szervezeti egység vezetőjének kijelölése alapján minden dolgozó köteles részt venni. (17) Leltározni csak megbízás alapján lehet (megbízólevél minta: 6. sz. melléklet) 10

11 (18) A leltározáshoz szükséges nyomtatványok előállítása az EOS ügyviteli szoftverből történik, mely alkalmazása kötelező. (19) A leltárnyomtatványok felhasználásának formai követelményei a. a nyomtatványokat, mint a leltár bizonylatait golyóstollal kell kitölteni; b. valamennyi rovat hiánytalan kitöltése, vagy a kitöltésre nem kerülő rovatok vonallal történő áthúzása; c. olvashatatlan szövegírás, radírozás a bizonylatokon nem lehet, javítás, helyesbítés esetén a helyes adat félreérthetetlenül megállapítható legyen, továbbá az eredeti adatnak is olvashatónak kell lennie, a javítás tényét a javítást végző köteles aláírásával igazolni; d. a bizonylat kitöltőjének, illetve a leltározásban résztvevők és felelősök, valamint az ellenőrök aláírása. (20) A leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazott részvétele a leltározásban a. A leltározásnál a közalkalmazott illetve indokolt akadályoztatása esetén képviselője, csoportos leltárfelelősségnél az általuk kijelölt közalkalmazott jelenlétét lehetővé kell tenni. Ennek érdekében a leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazottat (csoportos leltárfelelősségnél az érintett személyeket) a leltározás megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban értesíteni kell, s abban a jelenlétük lehetőségéről tájékoztatást kell adni. b. Amennyiben a leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazott (vagy indokolt akadályoztatása esetén képviselője) a leltár felvételénél nem jelenik meg, ez a leltár felvételének nem akadálya. Ebben az esetben ugyanakkor a gazdasági és üzemeltetési igazgató a leltárfelvétel szabályszerűségének tanúsítása érdekében a leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazottal azonos (vagy hasonló) munkakörben foglalkozatott közalkalmazottat jelöl ki a leltárfelvételen történő jelenlétre. c. A leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazottal a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. Ennek lehetőségére a leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazottat írásban kell tájékoztatni megjelölve annak időpontját és helyét, ahol, és amikor a leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazott a leltár értékelésével, a leltár eredményének rögzítésével kapcsolatos iratokat személyesen megtekintheti. d. A leltárfelelősséggel tartozó közalkalmazott a leltárfelvételre, a leltárértékelésre, észrevételeket tehet. A közalkalmazott észrevételeit az ismertetéskor szóban, vagy az ismertetéstől számított öt munkanapon belül írásban teheti meg. Amennyiben a közalkalmazott észrevételeit írásban teszi meg, őt amennyiben az indokolt személyesen is meg kell hallgatni. 7. A leltárak összesítése, feldolgozása (1) A leltárfelvétel eredményét a leltározók tételenként rögzítik a leltárbizonylatokon. A leltárfelvételi íveket a leltározóknak, eszközfelelősnek, leltár ellenőrnek alá kell írnia. A javításra vagy kölcsönbe átadott eszközöket elismervény alapján kell számba venni. A leltárösszesítő alapján az analitikus nyilvántartók (tárgyi eszköz-készlet) egyeztetik a nyilvántartásaival és kimutatják a leltáreltérést. A leltárkiértékelés egy m á so la t i példányát át kell adni a leltárfelelősnek, az eredeti példány pedig a GÜI-n marad. (2) A leltáreltérésekkel kapcsolatos igazoló jelentéssel együtt kell átadni a többlet-hiány kompenzálására vonatkozó javaslatot. Általános szabály, hogy a hiányt többlettel csak azonos cikkcsoportba tartozó, megközelítően hasonló értékű, minőségű, rendeltetésű és emiatt összetéveszthető, felcserélhető és 11

12 helyettesíthető, általában ugyanabban a raktárban, vagy helyiségben tárolt készlet és tárgyi eszköz esetében lehet kompenzálni. (3) Normalizált hiánynak minősül az elkerülhetetlen természetes mennyiségi csökkenés, ami a készletek belső tulajdonságai folytán állhatnak elő, amellyel kezeléssel, tárolással járó veszteség (káló, hiány) keletkezik. (4) A gazdasági és üzemeltetési igazgató gondoskodik a leltárbizonylatok 10 évig tartó megőrzéséről. (5) A leltáreredmény megállapítása (6) Az intézmény összesített leltáradatait a GÜI egyezteti a főkönyvi és analitikus könyvelés adataival és megállapítja a leltáreredményt, amely lehet a. egyező leltár; b. leltártöbblet; c. leltárhiány. (7) A leltári körzetek egyeztetett és helyesbített leltárai alapján az intézményi leltári főösszesítő elkészítéséről a GÜI intézkedik. (8) Leltárellenőrzés a. A szervezeti egység vezetője a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében köteles a leltározás e szabályzatban foglalt végrehajtását ellenőrizni. b. A munkafolyamatba épített ellenőrzés része a leltározási csoportban a leltárellenőr részvételével végzett tevékenység. c. A gazdasági és üzemeltetési igazgató szúrópróbaszerűen ellenőrzi az egyes leltározási körzetekben folyó leltárfelvételi munkát. d. A szabályzatban foglaltak betartását a belső ellenőr a jóváhagyott munkaterv alapján az ellenőrzés programjának megfelelően vizsgálja. 8. A leltár értékelése (1) A leltárértékelés a Főiskola tulajdonát képező, illetve kezelésébe vagy használatába adott eszközök, valamint azok forrásai forint-értékének meghatározása a mérlegkészítés alkalmával. (2) Az egyes eszközök értékelésének részletes szabályait az Intézmény Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza. 9. Záró rendelkezések (1) A könyvtári állomány leltározását a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM számú együttes rendelet alapján kell végrehajtani. (2) A szabályzatban ki nem emelt kérdésekben a hivatkozott jogszabályok előírásai az irányadók. (3) A jogszabályi változásokból adódó módosítások, aktualizálások nem igényelnek szenátusi döntést, azok átvezetéséről a gazdasági és üzemeltetési igazgató saját hatás- és felelősségi körében köteles gondoskodni, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottakat a belső levelezési rendszeren keresztül tájékoztatni, valamint a módosított dokumentumot az intézményi dokumentumtárban elhelyezni. 12

13 (4) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa október 29-i ülésén megtárgyalta és 61/b/2015. (X. 29.) számú határozatával elfogadta, mely az elfogadás napján lép hatályba. (5) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola Szenátusa által július 16. napján 43/k/2015. (VII. 16.) számú határozattal elfogadott Leltározási és leltárkészítési szabályzata hatályát veszti. Szolnok, október 29. Dr. Túróczi Imre rektor Varga Csaba kancellár 13

14 1. sz. melléklet Szolnoki Főiskola SZOLNOKI FŐISKOLA ÉVI A leltározás célja: LELTÁROZÁSI ÜTEMTERVE A teljes körű leltározás kiterjed a Főiskola eszközeinek és forrásainak számbavételére: ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök D. Követelések E. Egyéb sajátos esközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások FORRÁSOK G. Saját tőke H. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások A leltározás fordulónapja: A leltározás vezetője:

15 Leltározási ütemterv további adatai: 1. Leltározás helye, körzetszáma 2. Szervezeti egység megnevezése 3. A leltárfelvétel időpontja (kezdete és befejezése) 4. A leltározásban részt vevő személyek neve: leltárfelvétel vezetője tagok szervezeti egységek leltárfelelősei leltár ellenőrök Az ütemterv tartalmazza: a leltárfelvétel módját, technikai és tárgyi feltételeit; a kiértékeléssel kapcsolatos feladatokat, időpontokat, a kiértékelést végzők nevét. Szolnok, Az ütemtervet összeállította:. gazdasági és üzemeltetési igazgató Jóváhagyta:. kancellár

16 Szolnoki Főiskola 2. sz. melléklet Leltározási utasítás a.. évi leltározáshoz A szabályzatban foglaltak alapján,a leltározási ütemtervnek megfelelően, a leltározást az alábbiak alapján rendelem el: Eszközök és források fajtái: A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök D. Követelések E. Egyéb sajátos esközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások G. Saját tőke H. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások A leltározásba bevont szervezeti egységek és a leltározásban részt vevő személyek felsorolását, valamint a leltározás kezdetét, befejezését, kiértékelését, lezárásának határidejét részletesen az 1. sz. melléklet - A leltározási ütemterv - tartalmazza. Szolnok, gazdasági és üzemeltetési igazgató

17 Sorszám Sorszám 3.sz.melléklet Az eszközök és források leltározásának módja A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Megnevezés A leltárfelvétel módja A/I. Immateriális javak egyeztetéssel A/II. Tárgyi eszközök A/II/1. Ingatlanok A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3. Tenyészállatok A/II/4. Beruházások, felújítások egyeztetéssel (földterületek), ténylege mennyiségi felvétellel (épületek) tényleges mennyiségi felvétellel számlálással egyeztetéssel A/III. A/IV. Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök egyeztetéssel tényleges mennyiségi felvétellel B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Megnevezés A leltárfelvétel módja B/I. Készletek B/I/1. Vásárolt készletel tényleges mennyiségi felvétellel B/I/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek tényleges mennyiségi felvétellel B/I/3. Egyéb készletek tényleges mennyiségi felvétellel B/I/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek egyeztetés (mezei leltár) B/I/5. Növendék-,hízó és egyéb állatok számlálással B/II. Értékpapírok analitikus nyilvántartás alapján

18 Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám C. Pénzeszközök Megnevezés A leltárfelvétel módja C/I. Hosszú lejáratú betétek egyeztetéssel C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek tényleges mennyiségi felvétellel C/III. Forintszámlák egyeztetéssel C/IV. Devizaszámlák egyeztetéssel C/V. Idegen pénzeszközök egyeztetéssel D. Követelések Megnevezés A leltárfelvétel módja D/I. D/II. D/III. Költségvetési évben esedékes követelések egyeztetéssel Költségvetési évet követően esedékes egyeztetéssel követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások egyeztetéssel E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások Megnevezés A leltárfelvétel módja E Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások egyeztetéssel F. Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés A leltárfelvétel módja F Aktív időbeli elhatárolások egyeztetéssel

19 Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám G. Saját tőke Megnevezés A leltárfelvétel módja G Saját tőke egyeztetéssel H. Kötelezettségek Megnevezés A leltárfelvétel módja H/I. H/II. H/III. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyeztetéssel Költségvetési évet követően esedékes egyeztetéssel kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyeztetéssel I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Megnevezés A leltárfelvétel módja I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások egyeztetéssel J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Megnevezés A leltárfelvétel módja J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások egyeztetéssel

20 Sorszám K. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés A leltárfelvétel módja K Passzív időbeli elhatárolások egyeztetéssel.

21 Szolnoki Főiskola Anyagi Felelősségvállalási NYILATKOZAT 4. sz. melléklet MINTA! Név: Szervezeti egység: Alulírott közalkalmazott/hallgató teljes anyagi felelősséget vállalok az általam kizárólagosan, visszaszolgáltatási kötelezettséggel használatba vett alábbi megnevezésű és leltári számú eszközökért. Egyedi Sorszám Eszköz pontos megnevezése Leltári szám azonosító (gyári szám) Amennyiben tőlem fenti eszközök valamelyikét eltulajdonítják vagy az balesetben, illetve egyéb káreseményben megsemmisül, vagy abban ilyen események következtében bármilyen hiány vagy károsodás keletkezik, - megsemmisülés esetén az eszköz károkozás időpontjában érvényes, az eszköz avulására tekintettel megállapított piaci árával-, - károsodás esetén az eszköz kijavítására fordított kiadásnak figyelembe véve a kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét is megfelelő összeggel, a Szolnoki Főiskola felé teljes anyagi felelősséggel tartozom leszámítva a kárnak azt a részt, amely a Szolnoki Főiskola esetleges közrehatása következtében állt elő -, kivéve, ha a kár elhárítása érdekében mindent megtettem, és az esemény elháríthatatlan volt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 179. és azt követő -aiban, valamint a hatályos Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályaiban foglalt jogaimat és kötelezettségeimet tudomásul veszem. Ezen kötelezettség vállalás az eredeti átvétel időpontjától érvényes. Dátum: aláírás Készült 2 példányban 1 pld. Kötelezettség vállaló 1 pld. Tárgyi eszköz nyilvántartó

22 5. sz. melléklet MINTA! Csoportos leltárfelelősségi megállapodás Amely létrejött egyrészről a Szolnoki Főiskola székhelye/lakhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. képviseli:... mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), (1) másrészről... (munkavállaló megnevezése) leánykori neve:... anyja neve:... lakhelye:... születési hely és idő:... (2)... (munkavállaló megnevezése) leánykori neve:... anyja neve:... lakhelye:... születési hely és idő:... és (3)... (munkavállaló megnevezése) leánykori neve:... anyja neve:... lakhelye:... születési hely és idő:... mint munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállalók) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: A Munkáltató és a Munkavállalók megállapodnak abban, hogy a Munkavállalók... év... hó... napjától kezdődően a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ai, a kollektív szerződés IX. részének a rendelkezései 1, valamint a jelen megállapodásban foglaltak szerint vétkességükre tekintet nélkül kártérítési felelősséggel tartoznak az általuk kezelt leltári készletben bekövetkező leltárhiány összegéért. A Munkavállalók által kezelt leltári készlet köre: A felek rögzítik, hogy a Munkáltató a jelen leltárfelelősségi megállapodás megkötését megelőzően írásban tájékoztatta a Munkavállalókat a) azoknak az anyagoknak, áruknak a köréről, amelyek után forgalmazási veszteség számolható el, b) a forgalmazási veszteség elszámolható mértékéről, c) a leltári készlet átadásának és átvételének módjáról és szabályairól, d) a leltárhiány, vagy a leltárfelelősség megállapítására irányuló eljárás rendjéről, és e) a leltári készlet biztonságos megőrzését szolgáló munkáltatói kötelezettségekről. A Munkáltató a fenti körülményekről azok megváltozása esetén - a Munkavállalókat minden leltározási időszak kezdetét megelőzően köteles írásban tájékoztatni. A fenti körülmények a leltározási időszakon belül a Munkavállalók hátrányára nem módosíthatóak. 1 A dőlt betűs részek közül a nem kívánt rész törlendő.

23 Felek rögzítik, hogy a leltári készletet a Munkavállalókon kívül az alábbi leltárhiányért nem felelős munkavállaló(k) 2 is kezeli(k): A Munkavállalók a fenti munkavállaló(k) adott munkahelyen, illetve munkakörben történő foglalkoztatásához a jelen leltárfelelősségi megállapodás aláírásával hozzájárulnak. A Munkavállalók a leltárhiány összegéért... 3 havi távolléti díjuk együttes összegének az erejéig felelnek. A Munkavállalók a leltárhiányért távolléti díjuk arányában felelnek/a következő arányban felelnek 4 :... munkavállaló a leltárhiány...%-áért... munkavállaló a leltárhiány...%-áért... munkavállaló a leltárhiány...%-áért tartozik felelősséggel azzal a megkötéssel, hogy az egy munkavállalóra jutó felelősség mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló hat havi távolléti díjuk együttes összegét 5. A Munkáltató és a Munkavállalók megállapodnak abban, hogy a leltározási időszak letelte előtt leltározást kell tartani a következő esetekben: A felek rögzítik továbbá, hogy leltározást kell tartani a következő munkakörök betöltésének a megváltozásakor is: A Munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Munkavállalók a leltári készletet szabályszerű átadóátvevő leltárral vegyék át, valamint arról, hogy a leltárhiány megállapítására a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján kerüljön sor. Mentesülnek a Munkavállalók a leltárhiányért való felelősség alól abban az esetben, ha: a Munkáltató a leltárkészlet biztonságos őrzésének a feltételeit nem biztosítja, a leltári készlet nem szabályszerűen kerül átadás-átvételre, a leltárhiány nem a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történt leltározás alapján kerül megállapításra. A felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállalók felelőssége, illetve a kártérítés mértéke megállapításánál figyelembe kell venni az eset összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a Munkavállalók felelősségére kihatnak, illetve amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták, ezen belül a biztonságos őrzésre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a munkavállalók esetleges távollétének az időtartamát. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen leltárfelelősségi megállapodást határozatlan időre létesítik. 2 Ha nincs ilyen munkavállaló, ez a bekezdés törlendő. 3 Kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában a munkavállalók felelőssége legfeljebb 6 havi távolléti díjuk együttes összegének megfelelő mértékű lehet. 4 Eltérő megállapodás hiányában a munkavállalók egymás közti felelőssége távolléti díjuk arányában áll fenn. 5 A dőlt betűs részek közül a nem kívánt rész törlendő.

24 A Munkavállalók jogosultak a leltárfelelősségi megállapodást a leltáridőszak utolsó napjára indokolás nélkül, írásban felmondani. A felmondás csak a jognyilatkozatot közlő munkavállaló tekintetében szünteti meg a megállapodást. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. Leltárfelelősségi megállapodásra vonatkozó rendelkezései, valamint a kollektív szerződés valamint a Leltározási és leltárkészítési Szabályzatban leírtak 6 az irányadóak. Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. Kelt, Szolnok, Munkáltató Munkavállaló Munkavállaló Munkavállaló 6 A dőlt betűs részek közül a nem kívánt rész törlendő.

25 6. sz. melléklet MINTA! MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom, NÉV BEOSZTÁS t, hogy a Szolnoki Főiskolán 201 (hó).(nap) tól 201 (hó).(nap) ig lebonyolításra kerülő teljes körű intézményi/szevezeti egység* szintű leltározás során leltárvezetői feladatok ellátásával/ leltározási feladatok ellátásával/ leltár ellenőrzésével*. Megbízásával kapcsolatos feladatai és tudnivalói a következők: 1. A leltárfelvételt a fenti időpontban a leltározási ütemterv szerint kell végrehajtani. 2. A tényleges készletet közvetlen mennyiségi felvétellel, (méréssel, megszámlálással, térfogat megállapítással, stb.) kell leltározni. 3. Leltározni csak az eszközökért anyagilag felelős dolgozó, vagy az általa írásban megbízott személy (eszközfelelős, szoba leltárfelelős, stb.) jelenlétében szabad. 4. A leltárfelvétel az erre előkészített leltárfelvételi íven történik. 5. A leltározásnak és ellenőrzésnek a kijelölt eszközféleségek minden egyes tételére ki kell terjedni. 6. A bizonylatokat hiánytalanul, olvashatóan, szabályosan kell kitölteni és tartalmazniuk kell az abban szereplő tételek leltározóinak és leltárellenőreinek, valamint a leltárfelelősnek aláírását. 7. Akadályoztatás esetén a leltározás vezetőjét értesíteni kell, hogy helyettesről gondoskodjék. 8. A leltározás megkezdése előtt értekezletet tartunk, melyen a megjelenés kötelező. Kelt:. kancellár * a megfelelő aláhúzandó

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24.

DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. DEBRECENI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOM 1. Fogalmi meghatározások...3 2. A leltározás célja, típusai...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19.

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. Iktatószám: 0592-RH/2012 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Szenátus 26-2012/2013. (2012. 12. 18.) sz. határozatával 2012. 12. 18-án elfogadta. Hatályba lépés: 2012. 12. 19. 2012. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról

9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2015. (IX.24.) számú határozata a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata

Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat. Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata Borsodvíz Zrt.. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Ügyirat szám: Beszerzési és Anyaggazdálkodási Szabályzat Anyaggazdálkodás Működési Szabályzata A beszerzési és anyagellátási tevékenységnek meghatározott szabályok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 6 A szabályzat hatálya A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) Gazdálkodási Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) az elnökségre és a KDSE vel megbízási szerződésben lévőkre terjed

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben