LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/ ; Fax: 29/ LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: október 16. Gerje Forrás Np. Kft. ügyvezetı igazgatója

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A leltározási tevékenységre vonatkozó általános szabályok, számviteli elıírások 2. A leltárkészítés menete 3. A leltározás bizonylatai 3.1. Alaki követelmények 4. A leltározás elıkészítése, szervezése 5. A leltározás végrehajtása 5.1. Befektetett eszközök leltározása 5.2. Forgóeszközök leltározása 5.3. Források leltározása 5.4. Aktív-passzív idıbeli elhatárolások leltározása 6. Értékelési szabályok 7. A leltárkülönbözetek megállapítása, és a rendezés módja 8. A leltározás ellenırzése 9. A leltározásnál használt nyomtatványok Mellékletek: Leltározási utasítás Leltározási ütemterv Megbízólevél a leltározás vezetésére és ellenırzésére Megbízólevél leltározásra Leltározási jegyzıkönyv Jegyzıkönyv leltározás ellenırzésérıl Jegyzıkönyv leltárkülönbözetrıl Jegyzıkönyv pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról 1

3 1. A leltározásra vonatkozó általános szabályok, számviteli elıírások A számviteli törvény elıírása szerint az év végi záráshoz olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza a gazdálkodó szervezetnek a mérleg fordulónapján meglévı eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. A számviteli törvény "A mérlegtételek alátámasztása leltárral" cím alatt a leltárra és a leltározásra vonatkozóan az alábbi szabályokat írja elı: (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény elıírásai szerint megırizni, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza - a (3) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévı eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. (2) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelı mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülı adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelızıen - leltározással köteles meggyızıdni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfóliókezelésben, vagyonkezelésben lévı értékpapírokat és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie. (3) Az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó - a (2) bekezdéstıl eltérıen - az üzleti év mérlegfordulónapját megelızı negyedévben vagy az azt követı negyedévben is ellenırizheti tételes leltározással értékbeni nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A leltározással megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözetével a mérleggel lezárt üzleti év eredményét kell módosítani. A leltározás a befektetett és forgóeszközök, valamint azok forrásai, továbbá az idegen tulajdonú eszközök valóságban meglevı állományának megállapítása. A leltározási tevékenységhez tartozik a hiányok és többletek megállapítása és azok rendezése, valamint a selejtezendı és értékcsökkent eszközök feltárása is. A mérlegkésztés idıpontjában annak a tényleges vagyoni helyzetet kell rögzítenie. Ezért a szabályszerő leltározás az elıbbi követelményt kielégítı mérleg elkészítésének elıfeltétele. A leltározás célja: - a helyes eszköz- és forrásállományok megállapításán keresztül a mérleg valódiságának biztosítása, - a könyvelés, illetve nyilvántartások ellenırzése és egyúttal a bizonylati fegyelem megszilárdításának elısegítése, - a vállalkozói tulajdon védelme és az anyagi felelısök elszámoltatása, - a csökkent értékő készletek, valamint a használaton kívüli eszközök feltárása. Mindazon esetekben, ha a vállalkozás a számviteli alapelveknek megfelelı mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel, illetve csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél egyeztetéssel, minden évben a leltár összeállítását megelızıen kell elvégezni. 2

4 A mérleg alapja a leltár, annak teljessége érdekében szükségszerő, hogy a leltár tartalmazza a vállalkozás minden eszközét és ezek forrásait. A mérlegvalódiság elvébıl következik, hogy a leltárban nem lehet saját tulajdonként felvenni a - bérelt vagy kölcsönvett, - eladott, de el nem szállított, - a vállalkozásnál tárolt idegen tulajdonú eszközöket. A leltárnak mind mennyiségileg, mind pedig a tulajdonviszonyok tekintetében a valóságot kell tükröznie, ugyanez vonatkozik az eszközállapot minısítésére, melynek következtében csökkent értékő eszköz nem szerepelhet teljes értékőként. Leltár: olyan kimutatás, amely az eszközök és források, vagy egy-egy csoportjuk valóságban meglevı állományának mennyiségét és értékét - meghatározott napra vonatkoztatva - tartalmazza. A leltárkésztés a nyilvántartások alapján összeállított mennyiséget és értéket tartalmazó kimutatás elkészítése. A felvétel teljessége, célja, helye és idıpontja szerinti leltárfajták: - Teljes leltár A vállalkozás valamennyi eszközét és forrását tartalmazza, ideértve a felvétel idıpontjában a birtokában levı idegen eszközöket is. - Évközi és évzáró leltár Az év közben készült, illetve az éves mérlegek valódiságát alátámasztó dokumentáció, amely az adott fordulónapon a részleges vagy a teljes eszközállományt mutatja. Ezen fogalomkörbe tartoznak a speciális okokból elrendelt, év közben végrehajtott leltározások: - Elszámoltató leltározás: a rájuk bízott eszközökért, készletekért anyagilag felelıs alkalmazottak elszámoltatására, tevékenységük szakszerőségének és gondosságának ellenırzésére írják elı. - Átadási - átvételi leltározás: az esetben kell elrendelni és végrehajtani, ha az eszközök,készletek kezeléséért felelıs alkalmazottak személyében változás következik be. - Nyitóleltár: megalakulásukkor az új vállalkozásoknak kell készíteniük és ezen leltár a nyitómérleget támasztja alá. Az év utolsó napjával az elızıeken túlmenıen leltárt kell készíteni: - az úton levı árukról, - a megmunkálás céljából átvett idegen készletekrıl, - a javításra átvett eszközökrıl. A leltározás két munkafolyamatból áll: - az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben történı megállapításából és - a leltározott mennyiségek értékelésébıl. Ilyen mennyiségi felvételt igénylı eszközök - a tárgyi eszközök, 3

5 - a különbözı készletek, - az értékpapírok, váltók, csekkek, kötvények és - a készpénz. Az eszközök más részének mennyiségét nyilvántartások, különbözı igazolások alapján kell a leltárba állítani. Ezek a mennyiségi felvételt nem igénylı eszközök. Ilyenek: - a bankoknál lévı betétszámla követelések, - a vevıkkel szemben fennálló követelések, melyeket egyeztetéssel ellenırzött nyilvántartások alapján kell a leltárba állítani. A leltárral szemben támasztott alaki követelmények: - A leltár teljessége: a vállalkozás valamennyi eszközét és forrását tartalmaznia kell. - A leltár valódisága: minden leltárnak a valóságot - az eszközöknek a leltározás során fellelt tényleges mennyiségét és helyesen megállapított értékét - kell tükröznie. - A leltár világossága: a leltárnak áttekinthetıen, leltározási helyenként, fajta, típus, méret és minıség szerinti részletezéssel kell tartalmaznia az eszközöket és forrásokat. Ezen követelmény egyben a bruttó-elv érvényesítését is jelenti, mely szerint az egy helyen tárolt és összecserélhetı tételeket összevonni csak a vonatkozó belsı elıírások szerint szabad. A leltár tartalmi követelményei: - a bizonylatok és egyéb dokumentációk elıírás szerinti egyértelmő és hiánytalan kitöltése, - a szükséges záradékok és aláírások megléte. A leltárnak a következı adatokat kell tartalmaznia: a vállalkozás nevét, a leltár megjelölését, a leltárkörzet megjelölését, a bizonylatok sorszámát, a leltározás megkezdésének és befejezésének idıpontját, illetve a leltár fordulónapját, a leltározott eszközök és források szabatos meghatározását, a leltározott eszközök és források ténylegesen talált mennyiségét, egységárát és összértékét, a leltárkülönbözetek kimutatását (hiányok és többletek kompenzálását), a leltározás végrehajtásáért és ellenırzéséért felelıs, valamint a számadásra kötelezett személyek aláírását. A leltározás módja: - Mennyiségi felvétel, mely mindig tényleges megszámlálást, mérést jelent, mégpedig - a nyilvántartásoktól függetlenül, a nyilvántartással való utólagos összehasonlítással, vagy - a nyilvántartások alapján, a felvétel alkalmával való összehasonlítással hajtható végre. - Egyeztetés: a fıkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal való összehasonlítását jelenti. 4

6 Egyeztetéssel kell leltározni: 1.) a csak értékben kimutatott eszközöket (mely alól kivétel az árukészlet) 2.) a kötelezettségeket 3.) az idegen helyen tárolt eszközöket 4.) a dematerializált értékpapírokat. A leltározás idıpontja szerint megkülönböztetünk: - Folyamatos leltározást, melynek lényege, hogy a vállalkozásnál az eszközök és források teljes körét meghatározott idıtartamon belül legalább egyszer leltározni szükséges. A tulajdonosi szemlélet érvényesülése feltételezi a készletek meglétének, azok értéke helyességének folyamatos ellenırzését, ezért folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése esetén a saját hatáskörben elvégzett leltározás az év bármely idıszakában lehetséges. A folyamatos leltározás elıfeltételei: - A vállalkozás egyes részlegei elıírásszerő, naprakész, a leltározás idıpontjában a könyvvitellel egyezı nyilvántartást vezessenek, hogy annak alapján a hiányok és a többletek azonnal megállapíthatók és rögzíthetık legyenek. - Az azonos termékek leltározását a vállalkozás egész területén, elıre meghatározott azonos idıpontban célszerő végrehajtani. - Gondoskodni kell a folyamatos leltározás személyi feltételérıl és meg kell szervezni a folyamatos leltározás rendszeres ellenırzését. Belsı szabályzatban meg kell határozni a folyamatosan leltározni kívánt eszközök körét, ugyanis a leltárkészítés választott módszere eszközcsoportonként eltérı is lehet. - Fordulónapi leltározás azt jelenti, hogy a vállalkozás egész területén, vagy területileg különálló egységeiben a leltározásra kerülı valamennyi eszközt a vonatkozó analitikus nyilvántartások lezárásával egyidejőleg elıre meghatározott fordulónappal kell leltározni. A fordulónapi leltározást a következı eszközöknél és forrásoknál kell alkalmazni: - a befejezetlen termelés, - a megmunkálás céljából átvett idegen készletek, - a kéziraktárak készletei, - az úton lévı áruk, - a házipénztárak pénzkészletei, - a pénzintézetekkel, költségvetési szervvel - a volt társadalombiztosítási igazgatósággal szembeni követelések és tartozások, - az adósok és hitelezık, valamint a munkavállalók tartozásai, - az értékpapírok, kötvények, váltók és egyéb befektetett eszközök. Leltárnak kell tekinteni a leltározás alapján helyesbített és ellenırzött - a fıkönyvi könyveléssel egyezı - analitikus nyilvántartásokból készült kivonatokat is. A leltározás megtörténtét az analitikus nyilvántartásokban fel kell jegyezni, és az analitikus nyilvántartások adatait a leltárfelvétel adataival össze kell hasonlítani. Eltérések esetén az analitikus nyilvántartások adatait helyesbíteni kell a leltárfelvétel adatainak megfelelıen. Ezen egyeztetést el kell végezni a fıkönyvi számlák, és az analitikus nyilvántartás között. Ezek után az év utolsó napjával a leltár adatai alapján helyesbített és a fıkönyvi számlákkal egyeztetett analitikus nyilvántartás tekinthetı leltárnak. 5

7 A szabályszerően végrehajtott leltározás alapján helyesbített fıkönyvi számlák és az azok alapján készített fıkönyvi kivonat, illetve a fıkönyvi könyveléssel egyezı analitikus nyilvántartások a mérleg bizonylatai. A mérleg bizonylatai alátámasztásaként meg kell ırizni: - a leltározási szabályzatot, - a leltározás szabályszerő végrehajtását igazoló bizonylatokat, - a leltározás ellenırzése során készített feljegyzéseket, - a befejezetlen termelésrıl, úton lévı készletekrıl felvett leltárakat, - az értékelésnél használt dokumentációkat, - az átmenı aktívák és passzívák értékének meghatározását tartalmazó bizonylatokat és számításokat, továbbá - az eredményfelosztás bizonylatait és számításait. 2. A leltárkészítés menete a/ Eszközök mennyiségi felvétele. b/ Eszközök értékelése, ennek során a leltárfelvételi bizonylaton fel kell tüntetni a mennyiségek és a beszerzési ár (az elıállítási költségek) szorzatát. (Eszközök átminısítése az 50 ezer forint alatti értékő tárgyi eszközök elszámolási módjának megválasztása.) 3. A leltározás bizonylatai - a leltárfelvételi jegy, - a leltárfelvételi ív, - a leltárfelvételi összesítı. A leltározás során a gazdálkodó szerv készleteit, tárgyi eszközeit és egyéb vagyontárgyait a mellékletekben felsorolt nyomtatványok felhasználásával kell leltározni. A nyomtatványokat, mint a leltár bizonylatait írógéppel, tintával vagy golyóstollal kell kitölteni. A leltárbizonylatok formai helyességének követelményei: valamennyi rovat hiánytalan kitöltése, vagy a kitöltésre nem kerülı rovatok megsemmisítı vonallal történı áthúzása a leltárbizonylatok területenkénti folyamatos sorszámo-zása, olvasható szövegírás; javítás, helyesbítés esetén a javítás tényét a javítás végzıje köteles feltüntetni és aláírásával igazolni, a bizonylat kitöltıjének, illetve az abban szereplı adatok felelıseinek, az ellenırnek az aláírása (kézjegye). A nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása és átadása a leltározók részére, illetıleg azok elszámoltatása a vállalkozás leltárfelelısének feladata Alaki követelmények A leltározási bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei: a bizonylat megnevezése és sorszáma, a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése, a leltározók, leltárellenırök aláírása, a bizonylat kiállításának idıpontja, a leltározott tétel megnevezése 6

8 (a tétel leírása, cikkszáma stb.). A leltárfelvételi bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A vonatkozó rendelet alapján és az elızıekben elıírtakon túlmenıen az alábbi szempontokat kell még figyelembe venni: A leltározás elkészítésénél alapvetı célkitőzésnek kell tekinteni a tulajdon védelmét és a mérlegvalódiság érvényesítését. A leltározási szabályzat alapján minden évben a leltározás megkezdése elıtt leltározási ütemtervet kell készíteni. 4. A leltározás elıkészítése, szervezése A leltározás megfelelı elıkészítése és a leltár elkészítése a biztosíték a számviteli törvényben elıírt mérlegvalódiságot biztosító elıírások maradéktalan érvényesítésére, a vállalkozás tulajdonvédelmére. Ezen elıkészítési munka elsısorban szervezési feladat, melynek során - meghatározásra kerülnek az elvégzendı feladatok, - idıben gondoskodni kell arról, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges munkaerı és munkaeszköz rendelkezésre álljon, - a rendelkezésre álló munkaerıt és eszközöket úgy kell a feladat elvégzésének szolgálatába állítani, hogy a kitőzött cél, a leltározás eredményes lebonyolítása idıben és pontosan végrehajtható legyen. A gazdálkodó szervezet, felelıs vezetıinek feladata: - a leltározási szabályzat és ütemterv jóváhagyása, - a leltározási felelıs kijelölése, - a leltározás lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, - a végrehajtás megszervezése, - a leltározás ellenırzése, illetve a leltárértékelés szabályszerőségének, a vonatkozó elıírások betartásának ellenırzése, - a leltározás során tapasztalt hiányosságok esetén a szükséges intézkedések megtétele, - döntés a leltárhiány megtérítésérıl, a kártokozók felelısségre vonásáról. Az elıkészítés során végrehajtandó feladatok: Minden leltározási egység területén meg kell határozni a leltározásra kerülı eszközöket, - gondoskodni kell a tárgyi eszközök és készletek helyes elhatárolásáról, - az idegen helyen tárolt saját eszközök számbavételérıl, - az idegen eszközök elkülönítésérıl, és megjelölésérıl, - a munkahelyeken lévı használaton kívüli készletek raktárba való beszállításáról, - a kölcsönadott, javításba adott és kölcsönvett eszközök számbavételérıl, - meg kell határozni a beruházásokhoz beszerzett tartalék alkatrészek, épülettartozékok körét, például eszközjegyzékben, - gondoskodni kell a tárgyi eszközök azonosítási számainak rendben létérıl, - az új és visszavett használt eszközök elkülönítésérıl, - az elfekvı, csökkent értékő készletek feltárásáról, - a leltárfelvétel megkezdésének idıpontjára célszerő elkészíteni a dolgozóknál lévı eszközök név szerinti és cikkenkénti kimutatását, - el kell készíteni a szobaleltárakat, ha azok külön leltári körzetet képeznek, - biztosítani kell a szükséges mérımőszereket, - mérsékelni kell a leltározás közbeni eszközmozgást, 7

9 - biztosítani kell a szükséges leltározási nyomtatványokat. A leltárnyomtatványok szigorú számadásra kötelezettek. Kijelölendı az a dolgozó, aki a sorszámozásról, nyilvántartásról elszámoltatásról gondoskodik. A leltározási körzeteket úgy kell kialakítani, hogy azok fizikailag is elhatárolható területek legyenek. Az elıkészítı munkák fontos része a leltárnyomtatványok biztosítása, szétosztása. Minden leltározási nyomtatványon lehetıség van a leltár fordulónapjának és a leltárfelvétel idıpontjának feltüntetésére. Fordulónapi leltározás esetén csak a leltározás fordulónapja idıpontot kell kitölteni, folyamatos leltározás esetén pedig a leltárfelvétel idıpontját. Belsı elıírásokban kell szabályozni az alkalmazandó leltározási nyomtatványokat, azok rendeltetését, kitöltésük módját, a bizonylatok útját. A sorszámozott bizonylatokról az átvétel elismerését igazoló kimutatást kell vezetni. A nyomtatványokat csakis írógéppel, vagy tintával szabályszerő kitölteni. A leltározás technikai eszközeinek biztosítása a megfelelı számú és állapotú mérımőszer mérıeszköz rendelkezésre állását jelenti. A leltározás során már számba vett készleteket, tárgyakat jelzıeszközzel kell megjelölni. A leltározás személyi feltételének biztosítása során meghatározásra kerül a feladat elvégzéséhez szükséges munka-erıállomány. A rendelkezésre álló, illetve a szükséges munkaerıkbıl kerül kialakításra a leltározás személyi szervezete. A leltározási felelıs feladata A leltározás és az azt követı leltárértékelés szakmai irányítása és ellenırzése ezen belül a leltározási ütemterv elkészítése és kiadása, a leltározási egységek kijelölése, azaz a leltár megszervezése, elıkészítése, technikai lebonyolításának irányítása, a,,leltározási szabályzat végrehajtásának ellenırzése, a leltározáshoz szükséges eszközök és felszerelések biztosítása, a leltározás során felmerülı akadályok megoldására a szükséges intézkedések megtétele, a Leltározási szabályzat és a leltározási ütemterv megismertetése a leltározókkal. A leltározók feladata A leltározás tényleges lebonyolítását a leltározók végzik. Feladatuk: a kijelölt leltárkörzetekben található készletek és eszközök tényleges mérlegelés, megszámlálás stb. útján történı leltározása, továbbá az eszközök számbavételén túlmenıen azok állagának megvizsgálása. Az állapot megjelölését - törött, sérült (selejt) stb. - a leltárfelvételkor fel kell jegyezni és az azokról készült listát - a selejtezési jegyzıkönyv elkészítéséhez - az illetékes vezetınek kell átadni. Külön kell nyilvántartani, leltározni és megjelölni a felesleges (immobil) készleteket, az inkurrens és a csökkent értékő készleteket, továbbá az értékesebb készleteket (nemesfém, gyémánt, drága vegyszerek stb.). 8

10 5. A leltározás végrehajtása A leltározás a gazdálkodó szervezet szervezeti felépítésének megfelelıen csoportonként történik. Minden csoportban a kijelölt eszközfelelıs feladata a készletek és tárgyi eszközök elıkészítése, hogy a leltározási bizottság zökkenımentesen végezhesse a munkáját. A leltározási bizottság feladata, hogy a leltározási munkák, valamint a szükséges kimutatások idıben elkészüljenek Befektetett t eszközök leltározása Immateriális javak leltározása A befektetett eszközök csoportjába tartoznak, melyek a cég tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. A leltározást célszerő minden év utolsó napjával - fordulónappal - elvégezni. Az immateriális javakat csak értékben kell nyilvántartani, eszerint azoknak - mint mérlegtételeknek - a leltárral való alátámasztása is csak értékben történik. A mérlegbe értékkel felveendı immateriális javak nem anyagi eszközök, olyan forgalomképes dolgok vagy jogok, melyek a gazdálkodási tevékenységet segítik. Az immateriális javak leltározása során az elızıekbıl következıen szükséges a könyvekben, analitikus nyilvántartásokban szereplı értékek azonosítása, egyeztetése, a dokumentációkkal való alátámasztás meglétének, helyességének ellenırzése is. Az immateriális javak leltározásánál vizsgálandó dokumentációk a következık: - vagyoni értékő jogokon belül: bérleti jogok, szolgalmi jog, koncesszió, védjegy, földhasználat, haszonélvezetre vonatkozó szerzıdések megléte, hatálya, szabályossága, - üzleti vagy cégértéknél: a vásárlásra vonatkozó szerzıdés adatai, szabályos volta. - Szellemi termékeknél az alapdokumentációk megléte a mérlegtétel leltárral való alátámasztásának alapja, mint a találmányi szerzıdés, a védjegy, szerzıi jogvédelemben részesülı javak, szoftvertermékek, újítás, know-how és gyártási eljárás. - A kutatási kísérleti fejlesztés aktivált értékének leltározásánál alapdokumentum lehet : külsı vásárlásnál az igazolt számla, belsı teljesítésnél az egyes kutatási témaszámokon elszámolt ráfordítások dokumentációja. - Az alapítási és átszervezési költségek aktivált értéke leltározásánál vizsgálandó, melyek azok a ténylegesen felmerült költségek, amelyek ilyen címen merültek fel, de nem számolták el az adott évben költségként eredmény terhére. Tárgyi eszközök és beruházások leltározása: Tárgyi eszközök: a cég tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgáló rendeltetésszerően használatba vett, tárgyiasult eszközök, amelyek a gazdálkodó szervezet tevékenységét rendszeres használat mellett tartósan legalább egy éven túl szolgálják 9

11 Amennyiben a vállalkozás a számviteli alapelveknek megfelelı egyedi nyilvántartást vezeti mennyiségben és értékben is, ha az megfelel a leltárkészítést megalapozó követelményeknek, úgy nem kötelezı évenként leltározni a tárgyi eszközöket. A vállalkozás saját, belsı szabályzatban döntheti el milyen gyakorisággal végez tényleges leltározást és mely idıszakokban él a nyilvántartásokkal való összehasonlítás módszerével. A tárgyi eszközök csoportosítása: - ingatlanok, - mőszaki berendezések, gépek, jármővek, - tenyészállatok, - beruházások. A tárgyi eszközöket nettó értéken, a beruházásokat a tárgyi eszköz beszerzési és elıállítási költségein kell a leltárba felvenni. A bérbe vett eszközöket a bérbe vevınek kell leltároznia. A bérbe vevı átvételi elismervénye a bérleti szerzıdésben rögzített idıtartamig elfogadható leltárbizonylatként. Beruházások A tényleges állományt évenként, szükség esetén a szállító (kivitelezı) bevonásával egyeztetéssel kell leltározni. Befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök között kimutatott értékpapírok leltározása A befektetett pénzügyi eszközök: - részesedések, - értékpapírok, - adott kölcsönök, - hosszú lejáratú bankbetétek. Befektetett pénzügyi eszközként csak olyan eszköz szerepelhet, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan - legalább egy éven túl - szolgálja. Részvényeknél, kötvényeknél vizsgálni szükséges, hogy azok ténylegesen megvannak-e, hol és ki ırzi azokat. Adott kölcsönöknél a mérlegben szereplı összeg leltározásához elengedhetetlen a kölcsönszerzıdés megléte, és az abban lévı kondíciók összehasonlítása. Hosszú lejáratú bankbetéteknél a bankszámlaszerzıdéseket és a mérleg fordulónapja szerinti bankkivonatot kell a leltározás dokumentumaként vizsgálni. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok: - eladásra vásárolt kötvények, - saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények, - egyéb értékpapírok. Azokat az értékpapírokat, amelyeket a gazdálkodószervezet nem tartós befektetésre vásárolt, beszerzési értékükön kell nyilvántartásba venni. 10

12 5.2. Forgóeszközök leltározása A forgóeszközök csoportosítása: - készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök Készletek leltározása A készletek között csakis olyan eszközök szerepelhetnek, amelyek a cég tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják. A leltározást minden olyan készlet esetében el kell végezni, amikor a vállalkozás mennyiségi nyilvántartást nem, vagy nem folyamatosan vezet. Vásárolt készletek közé tartoznak - az anyagok, - az áruk. Áruk között kell kimutatni: - a kereskedelmi árukészletet, - az alvállalkozói teljesítményeket, - a betétdíjas göngyölegeket. Saját termeléső készletek: - a saját termeléső befejezetlen termelés és félkész termékek, - az értékesítésre váró saját termeléső késztermékek, Év végén kötelezıen leltározandó készletek: - az összes saját készlet - bérmunkára átvett készletek - más vállalkozó tulajdonát képezı, de az adott vállalkozás birtokában lévı készletek - úton lévı készletek - alvállalkozói teljesítmények - külföldön saját részlegnél lévı, konszignációs raktárban lévı, bizományba adott készletek - a bolti kereskedelmi készleteket, eltérıen a raktári készletektıl csak értékben tartják nyilván. Ezen készleteknél a leltározás idıpontja jelentısen eltérhet a mérleg fordulónapjától, azt a IV. negyedévben vagy a fordulópontot követı I. negyedévben el lehet végezni. Ilyenkor a két idıpont közötti készletváltozásokat könyv szerinti értéken lehet figyelembe venni. A készletek leltározásának fontosabb szempontjai: - a raktári készleteket mennyiségileg legalább évenként egyszer, a II. félévben a nyilvántartástól függetlenül fel kell leltározni, majd a leltározás során megállapított tényleges készletmennyiséget a mennyiségi nyilvántartás adataival össze kell hasonlítani, - a még fel nem használt, használatba nem vett vásárolt készleteket mennyiségi felvétellel december 31-i fordulónappal kell leltározni, - a munkahelyre kiadott használatban lévı eszközöket kétévenként legalább egyszer, mennyiségi felvétellel kell leltározni, 11

13 - a dolgozóknál lévı személyi használatra kiadott eszközöket kétévenként egyszer, a szabályszerően vezetett nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kell leltározni, ha azok a mérlegben értékkel szerepelnek. Az 5000 Ft értékhatár alatti, a mérlegben az eszközök között nem szereplı anyagokról mennyiségi nyilvántartást vezetni nem kötelezı. A használatban lévı eszközöket csakis mennyiségi felvétellel lehet leltározni, - a vállalkozás területén lévı, más gazdálkodó szerv tulajdonát képezı idegen készletekrıl, a két fél megállapodása szerinti idıpontban kell leltárt készíteni, ugyanez érvényes a bérmunkára átvett anyagokra is, - az idegen tulajdonú tárgyi eszközöket, készleteket külön tételben kell szerepeltetni és az év végi mérlegben a leltárív adatait a "0" számlaosztályban szabad csak kimutatni, - az úton lévı készletek leltározása során a szállítási szerzıdés vagy a számla a leltározás alapdokumentuma, - importnál leltárba lehet és kell venni azokat a készleteket, melyeknél a szerzıdésszerő teljesítés megtörténtérıl a mérlegkészítés napjáig az értesítést megkapták - export esetében azokat a készleteket kell úton lévı készletként leltározni, amelyek a telephelyet elhagyták, de a határátlépı bizonylata a mérlegkészítés napjáig az eladóhoz nem érkezett meg - a vállalkozás szakkönyvtár állományát a nyilvántartással való egyeztetés útján kétévenként egyszer kell leltározni, a folyamatosan vezetett és az egyes könyvek darabszámát, egységárát rögzítı nyilvántartást leltárnak lehet tekinteni, - a vállalkozás tulajdonában lévı szoftvertermékeket kétévenként legalább egyszer, a nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kell leltározni, - a képzımővészeti alkotásokat kétévenként mennyiségi felvétellel kell leltározni, - a gazdálkodó szervezetnek más intézménnyel közös raktárban tárolt készleteit egyazon idıpontban kell leltározni az elızıek szerint, - a csökkent értékő készleteket a leltározás során el kell különíteni, - a felesleges készletek feltárásának, elkülönítésének, leltározásának módját a vállalkozás belsı szabályzatban rögzítheti, - a befejezetlen termelést mint készletet évente legalább egyszer, fordulónappal, nyilvántartástól függetlenül, tényleges mennyiségi felvétellel leltározni kell. Követelések leltározása A számviteli törvény a követelésekkel kapcsolatban olyan leltár készítését írja elı, az éves mérleg és beszámoló összeállításához, amely tételesen, ellenırizhetı módon tartalmazza azokat értékben. A leltárban a követeléseket a mérleg szerinti csoportosításban kell kimutatni. A leltárba csak az adós által elismert követelés vehetı fel. Ha az adós nem ismeri el a követelés összegét, vagy azt csak részben ismeri el, az el nem ismert összeget még peresítés esetén sem lehet a mérlegbe beállítani. A leltár alapdokumentumai a követeléseknél: - bankszámlakivonatok a rövid lejáratú követeléseknél, - adó-elszámolási bizonylatok, adóbevallások a költségvetési kapcsolatokból származó követeléseknél, - kimenı számlák, visszáru bizonylatok más vállalkozóval szembeni követeléseknél, - analitikus nyilvántartások a munkavállalókkal szembeni követeléseknél, - szerzıdések más adósokkal szembeni követeléseknél, 12

14 - a váltó, mint a váltókövetelések alapja. A forgóeszközök csoportjába tartozó követelések: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból, vagyis a vevıkövetelés, mely a követelések legjellemzıbb, és legjelentısebb volumenő fajtája. A belföldi követelések analitikája csak forintban, a külföldi követelések analitikája forintban is és devizanemenként is figyelembe veendı. - Váltókövetelések leltározásánál a mérleg szerinti összeg alapja az analitikus nyilvántartás, és a ténylegesen ırzendı váltók. Amennyiben külföldi vevıtıl elfogadott váltóval is rendelkezik a vállalkozás, úgy arról devizánkénti analitikát is kell vezetni. - A készletekre adott elılegek leltározásának alapja a megkötött szerzıdés, egyéb megállapodás. -Alapítókkal szembeni követelés leginkább a vállalkozás veszteségének rendezését elısegítendı - a halmozott hiány fedezése céljából véglegesen, vagy átmenetileg adandó összegre vonatkozó ígéret. A leltár alapja az a dokumentum. mely szerint megnyílt a követelés. - Egyéb követelések. Pénzeszközök leltározása A pénzeszközöket és azok állományát az alábbi bontásban kell kimutatni: - pénztár/valutapénztár - csekk - elszámolási betétszámla - elkülönített betétszámlák - devizabetétszámla - átvezetési számla A pénzeszközök leltározását minden évben 31-ével, a leltár elkészítését megelızıen - egyeztetéssel kell elvégezni. A mérleg fordulónapján a pénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezıen kell felvenni. A készpénzkészletrıl, annak címletenkénti meglétérıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A pénztárak és csekkek leltározása során a mindenkori készpénz helyességének megállapításához a számviteli törvényben meghatározott alapbizonylatok, alapokmányok feldolgozásával készített pénztárnapló, pénztárkönyv adatait kell az egyeztetésnél figyelembe venni. Idesorolandó alapbizonylatok a pénztári kiadási, a pénztári bevételi bizonylatok, melyek elıre sorszámozottak, és szigorú számadásra kötelezettek. A banktételek értékét a mérleg fordulónapján a pénzintézeteknél elhelyezett betétek bankkivonattal egyezı értékében kell a leltárba beállítani, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi pénzintézeteknél helyezték el. A bankbetétek leltározása az egyes bankszámlákat vezetı bankok által küldött kivonat alapján, egyeztetéssel történik Források leltározása A számviteli törvény értelmében a források leltározása során az egyeztetés módszere, és a könyv szerinti érték figyelembevétele a mérvadó. 13

15 Saját tıke leltározása A leltár dokumentumai csoporton belül is eltérık. - A jegyzett tıke mérlegbe beállítandó, fordulónapi értékének egyeztetése elsısorban a társasági szerzıdésbıl, annak módosításából kell történjék. A jegyzett töke változásait rögzítı iratok Cégbírósági bejegyzésre kell kerüljenek. - A Tıketartalék leltározása során az vizsgálandó, hogy a mérlegsorban szereplı összegeket mibıl képezte a vállalkozás, kitıl kapta, és milyen formában. - Eredménytartalék leltárbavételekor, amennyiben más vállalkozástól véglegesen kapott, eredménytartalék-részrıl van szó, úgy az átadás dokumentuma a mérvadó, amennyiben a vállalkozás saját tevékenységének eredménye, úgy a kimutatott összeg nagyságára nézve az elızı évi mérlegadatok nyújtanak kellı információt. - A Mérleg szerinti eredmény nagyságát ugyancsak befolyásolja a ténylegesen elért eredményen túl a jóváhagyó testület döntése arra vonatkozóan, hogy a nyereségbıl mekkora összeget szánnak osztalékra. Kötelezettségek leltározása A számviteli törvény értelmében a mérlegbe csak olyan kötelezettség állítható be amelyet a vállalkozás magára nézve kötelezıen elismert, mert a teljesítés megtörtént. A kötelezettségek leltározását az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel, de az analitikák alapdokumentumait is vizsgálva kell végezni. - Hosszú lejáratú kötelezettségek - A beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek, kölcsönök mérlegtételeinél a hitelt nyújtó bankok XII. 31-i bankkivonatai, a kölcsönök esetében a kölcsönszerzıdés a leltár alapdokumentuma. - A tartozások kötvénykibocsátásból elnevezéső kötelezettségcsoport esetében a kibocsátott kötvények miatt keletkezett kötelezettségeket kell leltárba venni. - az alapítókkal szembeni kötelezettségek leltározásánál az alapítók által veszteség rendezése céljából adott - visszatérítendı - összeggel kapcsolatos megállapodás, közgyőlési taggyőlési jegyzıkönyv szolgálhat dokumentációként. - Rövid lejáratú kötelezettségek - A vevıktıl kapott elıleg esetén az elıleg banki átutalási bizonylata, és az azt megelızı megállapodás a leltározás alapdokumentuma. - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból címen kimutatott mérlegtételek leltára az analitikus kimutatásokkal való egyeztetés után fogadható el. - A váltótartozások leltározása ugyancsak az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel történik. - A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök leltározásánál a bankkivonatokkal a kölcsönszerzıdésekkel való összehasonlításra van szükség. 14

16 5.4. Aktív-passzív idıbeli elhatárolások leltározása Aktív idıbeli elhatárolások leltározása Aktív idıbeli elhatárolások számlára csak év végén kell könyvelni azokat a tételeket, melyek az adott idıszak eredményét azáltal befolyásolják, hogy költségcsökkentı vagy hozamnövelı hatásuk van. Passzív idıbeli elhatárolások leltározása Ezen számlára is csak év végén könyvelnek a vállalkozások, itt kell kimutatni: - a mérleg fordulónapja, XII. 31-e elıtt befolyt olyan tételeket, melyek csak a következı idıszak árbevételét képezik, - az olyan költségeket, melyek kiadásként a következı idıszakban jelentkeznek, - a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés idıpontja között ismertté vált, elızı idıszakra vonatkozó kártérítés, bírság, késedelmi kamat összegeket, - az elızı idıszakra vonatkozóan jóváhagyott, de ki nem fizetett prémiumokat, jutalmakat, azok járulékait. A leltározás befejezésekor ellenırizni kell, hogy - a leltárfelvételt a leltárkörzetekben minden leltározó csoport végrehajtotta-e, - a leltározás szakszerő volt-e, megfelelt-e a törvény és a leltározási szabályzat elıírásainak, - a leltározás során keletkezett okmányok és a rontott vagy fel nem használt nyomtatványok leadása hiánytalanul megtörtént-e. Az ellenırzésért felelıs: a leltár felelıse. A leltározás során számbavett, és az analitikus nyilvántartások adatait egyeztetni, az esetleges különbözeteket rendezni szükséges. A leltár alapbizonylatai - a leltárfelvételi jegyek és a leltárfelvételi ívek - alapján el kell készíteni a leltárösszesítést. Alapbizonylatokon a leltári adatok helyességét a leltározást végzık aláírásukkal igazolják, a végleges leltárösszesítı íveket az analitikus nyilvántartással történt egyeztetés után hitelesíteni és irattárazni kell. A leltározási bizonylatok megırzési ideje: 10 év. 6. Értékelési szabályok Azokat a készleteket, amelyek a vonatkozó elıírásoknak és az eredeti rendeltetésnek nem felelnek meg, a nyilvántartásokba és a leltárba csak csökkent értékben szabad felvenni. A készleteket csökkent értékőnek kell minısíteni, ha - olyan rongálódás következett be, amelynek következtében a készlet a beszerzéskor megjelölt rendeltetésre nem alkalmas, és - ha a rendeltetésszerő felhasználásra ugyan alkalmas, de a készlet minısége, mőszaki ismérvei megváltoztak. A készletek leértékelését úgy kell dokumentálni, hogy a szabályszerően elkészített és a vállalkozás vezetıjének engedélyét tartalmazó jegyzıkönyvbıl a leértékelés oka és a leértékelés jogossága a készletekre külön-külön megállapítható legyen. A leltárnak tartalmaznia kell az értékvesztést, valamint a visszaírást alátámasztó számításokat is. 15

17 A mérlegben az eszközök legmagasabb értéke a beszerzési, illetve az elıállítási érték lehet, ezt az értéket csökkenteni kell ha amortizációt vagy értékvesztést számol el a vállalkozó. A tárgyi eszközök felújítása esetén a felújítás költségét az adott eszköz értékét növelı tételként kell számba venni. 7. A leltárkülönbözetek megállapítása, és a rendezés módja Leltárkülönbözet: a leltározás során számbavett készletek mennyisége és a könyvviteli nyilvántartások szerinti készlet közötti különbség. A leltárkülönbözeteket legkésıbb a könyvviteli zárlat alkalmával kell rendezni. A vállalkozás éves mérlegében csak a leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehetı fel.a leltárfelvétel idıpontjától számítva lehetıleg 30 napon belül a leltározás adatait a könyvviteli nyilvántartásokkal egyeztetni és jegyzıkönyvileg rögzíteni kell, valamint a megállapított hiányosságok okát kivizsgálás útján rendezni. A leltárkülönbözet a leltár és a könyvviteli nyilvántartás közötti mennyiségi különbség, értéke a mennyiségi különbség nyilvántartási áron számított értéke. A felelısség megállapítása szempontjából a leltárhiány a leltárkülönbözetnek a kompenzálható hiányt meghaladó mértéke. A leltárkülönbözetek kompenzálása: Azon többletek és hiányok kompenzálhatók, amelyek - azonos cikkcsoportba tartoznak, - megközelítıleg hasonló értékőek, minıségük, rendeltetésük miatt összetéveszthetık, felcserélhetık, helyettesíthetık. Fontos szempont, hogy értékkülönbözet nem fedhet el mennyiségi különbözetet. A készleteltérések számviteli elszámolását minden vállalkozásnak számlarendjében részletesen rögzíteni kell. A leltáreredmény megállapítása A leltárfelvétel befejezésétıl számított harminc napon belül a leltározás adatait a könyvvitel adataival egyeztetni kell. Az egyeztetés során megállapított eltéréseket a kezelésért felelıs személy jelenlétében jegyzıkönyvileg rögzíteni kell. Eltérés esetén a különbözetek okát kivizsgálás útján kell tisztázni, aminek végsı határideje az egyeztetést követı harminc nap. A leltáreltérések könyvviteli rendezése: A leltár kiértékelése, az eltérések megállapítása zárójegyzıkönyv felvételével történik. A jegyzıkönyv tartalmazza: - a leltározási körzetet, - a felvétel befejezésének napját, - az egyeztetés idıpontját, - a megállapított eltérések mennyiségét és értékét, - a kivizsgálás ideje alatt rendezésre kerülı mennyiséget, annak értékét, a rendezés okát, - a könyvviteli rendezésre vonatkozó javaslatot. 16

18 A megállapított leltárkülönbözetek eredményét annak a negyedévnek az eredményében kell elszámolni, amelyben a határozat meghozatalára a végsı határidı bekövetkezik. Az éves mérleg eredményében minden felvett leltárkülönbözetet el kell számolni és az eszközök könyv szerinti értékét a felvett leltár értékére kell helyesbíteni. A mérleg ellenırzés alapján történı helyesbítését legfeljebb 5 évre visszamenıleg kell elvégezni. Az önellenırzésen alapuló mérleghelyesbítés nem mentesít az illetékes adóhatóság pénzügyi ellenırzésétıl. 8. A leltározás ellenırzése A leltározás a mérlegvalódiság biztosításának, a társasági tulajdon védelmének, a gazdasági hatékonyság növelésének fontos eszköze. Mindezekért különös gondot kell fordítani a leltározással kapcsolatos valamennyi feladat végrehajtásának ellenırzésére. A vállalkozás vezetıje felelıs a leltározásnak mint a mérleg bizonylati alátámasztásának szabályszerő végrehajtásáért. A vállalkozás vezetıje e területen felelıs: - a törvényes rendelkezések megtartásáért, - a leltározás szabályozásáért, - a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, - a részfeladatok végzıinek, irányítóinak, ellenıreinek kijelöléséért, - a bizonylati rendért, - az ellenırzés megszervezéséért és végrehajtásáért, - az értékelés helyességéért, - a leltári többletek és hiányok kimunkáltatásáért, - a szükséges felelısségre vonás megtételéért. A leltározás vezetıjének javaslatot kell tennie: - a gazdasági vezetı bevonásával a többletek és hiányok könyvviteli elszámolására, - egyes leltárhelyeken a leltározási munkálatok egészének vagy egy részének leállítására, - egyes leltározási vagy leltárellenırzési munkálatok részleges vagy teljes megismétlésére, - a leltározás során megállapított hiányosságok, mulasztások bekövetkezéséért felelıs személyek felelısségre vonására. A leltározás kijelölt vezetıje a belsı leltározási szabályzatban foglaltak alapján készíti el a leltározási ütemtervet. A leltározás ellenırzése érdekében ellenırzı csoportokat helyes kijelölni. Az ellenırzést végzı apparátusnak a leltározási ütemtervben meghatározott idıpontok szerint a következı feladatai vannak: - a felvétel megkezdése elıtt ellenırizni kell, hogy az elıkészítésnél felsorolt feladatokat kellı idıben végrehajtották-e, - felvétel közben ellenırizni kell, hogy az megfelelıen és az elıírt ütemben folyik-e, megakadályozandók a meg nem engedett eszközmozgatások, ha több helyen azonos eszközöket leltároznak, ellenırizni, hogy azok felvétele egy idıben történjék, - felvétel után a körzeti leltározócsoportok által felvett leltárakat sőrő szúrópróbákkal ellenırizni, - az egész leltározási munka tartama alatt ügyelni a leltárfelvételi jegyek, ívek, összesítık kezelésével kapcsolatos elıírások betartására. A dolgozók felelısségének formái: 17

19 - a leltárhiányért való felelısség, - kártérítési felelısség, - büntetıjogi felelısség, - fegyelmi felelısség. A munkavállaló a munkaviszonyából eredı kötelezettségek vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési kötelezettséggel tartozik. A vétkességet a munkaadónak kell bizonyítani. A leltárhiányért való felelısség és kártérítési felelısség tekintetében a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók, illetve a kollektív szerzıdésben leírtak szerint kell eljárni. 18

20 9. A leltározásnál használt nyomtatványok MSZ Sz. ny Leltárfelvételi jegy ingatlanok (épületek, építmények, telkek) felvételére Sz. ny Leltárfelvételi jegy álló tömb (tárgyi eszközök felv.) Sz. ny Leltárfelvételi jegy és jegyzıkönyv közúti gépjármővek leltározásához Sz. ny Leltárfelvételi ív gépek berendezések felvételére Sz. ny Leltárfelvételi ív tartalék motorok felvételére Sz. ny Leltárfelvételi ív és összesítı gépekhez és berendezésekhez Sz. ny Kimutatás tárgyi eszközök hiányáról vagy többletérıl Sz. ny Leltárfelvételi ív és összesítı gyártóeszközök felvételére Sz. ny Leltárfelvételi jegy készletek felvételére Sz. ny Készletek leltárfelvételi íve Sz. ny Leltárfelvételi ív és összesítı készletek felvételére Sz. ny Leltárfelvételi ív áru és göngyöleg felvételére Sz. ny Leltárfelvételi ív és összesítı áru és göngyöleg felvételére Sz. ny Leltárfelvételi ív Sz. ny Leltárfelvételi ív áru és göngyöleg felvételére Sz. ny Tárgyi eszközök egységenkénti (körzetenkénti) nyilvántartó lapja 19

21 .. Szervezet.... ÉVI LELTÁROZÁSI UTASÍTÁS TÁS A leltározás lefolytatásának feladatait az alábbiakban határozom meg: 1. A leltározás szabályszerő felvételének biztosítása érdekében a leltározás megkezdése elıtt minden esetben el kell végezni a szükséges selejtezéseket. Felelıs: Határidı: 2. A készletkezelı(k) köteles(ek) a leltározás megkezdése elıtt a készletmozgásokat a kartonokon rögzíteni, s a kartonokat lezárni. Felelıs: Határidı: 3. A leltározás idıszakában a raktárakat zárva kell tartani, ott semmiféle készletmozgást rögzítı adminisztráció nem végezhetı. A leltározás elıkészítéseként a leltározandó eszközöket a leltár idıpontja elıtt a készletkezelıknek kötelességük rendszerezni és csoportosítani. A leltárt megelızı utolsó bizonylatokat (bevételi, kiadási, visszavételezési) jelölni szükséges. Felelıs: Határidı: 4. A leltározás alkalmával a leltárfelvételi jegyek kiállítása kötelezı/nem kötelezı. A leltár felvételének szabályosságáért, a leltározási nyomtatványok szabályszerő kiállításáért a leltározó és a leltározási bizottság tagjai a felelısek. A leltározási bizonylatokon javítás csak a rontott adat áthúzásával történhet úgy, hogy a hibás adat olvasható maradjon. Felelıs: Határidı: 5. A leltározás során leltározásra kerülnek -ei fordulónappal: a) a készletek körében: - anyagok - munkahelyi készletek 20

22 b) az egyéb eszközök körében: - munkavállalók tartozásai - vevık - szállítók - pénztár - bankszámla - egyéb aktívák és passzívák c) a tárgyi eszközök körében: d) az idegen tulajdonban lévı készletek körében: 6. A leltározás kezdeti idıpontja:... A leltározás befejezésének idıpontja:... A bizonylatok leadásának határideje:... A leltárkiértékelés határideje: A leltározás határidıben történı elvégzéséért a leltározási bizottság tagjai és a készletkezelık, a leltározási bizonylatok határidıben történı leadásáért a bizottságvezetık és készletkezelık, a leltárkiértékelés határidıben való elvégzéséért pedig a fıkönyvelı tartozik felelısséggel. 8. A leltározás eseményeit leltározási záró jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 9. Jelen leltári utasítást a leltározási ütemterv egészíti ki, amely rögzíti a leltározás idıpontjait, valamint a leltározási bizottságok személyi összetételét. Kelt: Gerje Forrás Np. Kft. ügyvezetı igazgatója 21

23 .. Szervezet.. ÉVI LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV A leltározást.év hó napján kell megkezdeni és.. év.hó. napján be kell fejezni. A leltározást a következı leltározási körzetekben és idıpontokban kell elvégezni a körzeti leltárfelelısök közremőködésével: Leltározási körzetek Leltározási bizottság A leltározás idıpontja száma, megnevezése személyi összetétele A leltárak kiértékelését.év hó..napjáig, a zárójegyzıkönyvet..év..hó..napjáig kell elkészíteni. A leltározás során jelentkezı eltéréseket a könyvelésben legkésıbb..év.hó napjáig rendezni kell. Eltérések miatti felelısség megállapítása:....év...hó nap. Kelt:

24 23 Szervezet Vezetıje

25 .. Szervezet MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom.asszony/úr pénzügyi-gazdasági vezetıt a leltározás vezetésével és ellenırzésével, a következıkre is figyelemmel: 1.) Tartson elıkészítı, felkészítı elıadást a leltározásban résztvevık részére. 2.) Mőködjön közre a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 3.) Folyamatosan ellenırizze a leltározásnak a szabályzatban rögzítettek szerinti lebonyolítását, tevékenyen vegyen részt a leltározási munkálatokban. 4.) Ellenırizze szúrópróbaszerően a felvett vagyontárgyak valódiságát, azonosítható megfeleltetését. 5.) A leltárfelvétel befejezését követıen ellenırizze: - a leltárbizonylatok alaki, tartalmi helyességét, - a hiány-többlet kimutatások, elszámolások valódiságát, - a leltárfelvétel és a leltár fordulónapja közötti idıszakban történt eszközmozgások bizonylatolását, - a leltározott vagyontárgyak és a leltárkülönbözetek nyilvántartás szerinti adataival való egyezıséget. 6.) Írja alá a leltári jegyzıkönyvet. 7.) A felmerülı problémákról adjon jelzést, tegyen jelentést, a Szervezet Vezetıjének. Kelt:... Szervezet Vezetıje 24

26 .. Szervezet MEGBÍZÓLEVÉL... -t megbízom, hogy a... évi leltározásban mint a.. számú leltárbizottság tagja / vezetıje vegyen részt. A leltározási munkákat a leltározási utasítás és a leltározási ütemterv szerint kötelezı elvégezni. A leltározás kezdetének idıpontja:. A leltározás befejezésének idıpontja:. Kelt: Szervezet Vezetıje 25

27 .. Szervezet LELTÁROZÁSI JEGYZİKÖNYV Készült a raktár, helyiség stb. anyag és/vagy eszközféleségeinek leltározásáról. A leltározást végezték: leltároz ók,.....leltárelle nır,..... raktáros, a leltári felelıs. A leltározás tól ig tartott. A leltározás ideje alatt engedéllyel kiszállított áruk: A kivételezett A kivételezés Az engedélyezı A leltározott mennyiségben áruféleségek mennyisége személy szerepel nem szerepel megnevezése A leltározásnál felhasznált leltárbizonylatok száma: leltárfelvételi jegy...-tól...-ig leltárfelvételi ív...-tól...-ig elrontott példányok felsorolása A leltározást menet közben ellenırizte: Alulírottak felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a meghatározott leltározási feladatot elvégeztük, a raktárban, helyiségben stb. található eszközféleségeket - a valóságnak megfelelı mennyiségben és minıségben - teljes egészében számba vettük. 26

28 A leltári anyagokért felelıs személy észrevételei Aláírások: Kelt: raktáros 27

29 .. Szervezet J E G Y Z İ K Ö N Y V LELTÁROZÁS ELLENİRZÉSÉRİL Alulírottak, mint a, a felvett leltár birtokában eseti/szúrópróbaszerő ellenırzést hajtottunk végre a... leltárfelvételi helyen. A leltározás idıpontja:... Megállapításaink az alábbiak: Anyag, áru Mérték- Leltár Ellenırzés Különbözet Megjegyzés egyéb eszköz egység szerinti szerinti megnevezése mennyiség mennyiség Kelt:... Az ellenırzést végzık aláírásai:

30 .. Szervezet JEGYZİKÖNYV LELTÁRKÜLÖNBÖZETRİL Készült:... év hó... nap, a hivatalos helyiségében. Tárgy: a...-tól... -ig megtartott fordulónapi leltározás során megállapított leltáreltérések. A leltárkörzet száma és megnevezése:... A leltári készletekért felelıs neve:... Jelen vannak: alulírottak A leltározás során megállapított többletek: Megnevezés Mennyiség Egységár A többlet mennyiség Ft értéke Ft Összesen: 29

31 30

32 II. A leltározás során megállapított hiányok: Megnevezés Mennyiség Egységár A hiány Ft értéke Ft Összesen: A megállapított leltárhiányból normán belüli... Ft normán felüli... Ft a készletekért felelıs leltározó dolgozó aláírása leltárkiértékelı leltárkiértékelı A leltárkülönbözetek lekönyvelését elrendelem.... számviteli vezetı A megállapított leltáreltérések lekönyvelésre kerültek:... könyvelı 31

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.)

a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.) JMKK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV KIVONAT a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda (H-1116 Budapest, Temesvár u. 11-15.) MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint működő

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. LELTÁRSZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A leltározási alapelveket és kötelezettségeket az alábbiak határozzák meg: a számvitelről

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben