Számviteli törvény változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli törvény változásai"

Átírás

1 Számviteli törvény változásai évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról évi CXLVII. törvény MK 136 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról évi CLXXVIII. törvény (MK 159. kihirdetve : november 29.)

2 Készpénz napi záró állománya: a készpénz napi záró állományának maximális mértékére vonatkozó szabályt (14. (9)-(10) bekezdései) december 1 től hatályon kívül helyezi évi CXLVI. törvény 25. -a Ez azonban nem jelenti azt, hogy a számviteli politikában a maximális mértéket nem kell szerepeltetni, azonban annak felső határára törvényi előírás december 1-től nincs. Tehát a vállalkozások korlát nélkül dönthetnek a maximális készpénz állományról.

3 Árfolyamveszteség elhatárolási lehetőség forgóeszközhitelekre A devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásainak enyhítését célozza az árfolyamveszteség elhatárolási lehetőségének forgóeszközhitelekre történő kiterjesztése. Az átmeneti rendelkezések alapján már a évben induló üzleti évről készített beszámolóban is alkalmazható január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 3

4 Árfolyamveszteség elhatárolása Nem csak a beruházási jellegű devizahitelek árfolyamvesztesége határolható el későbbi évekre, hanem a devizában fennálló forgóeszközhitelek árfolyamvesztesége is. Az elhatárolás alkalmazása esetén ebben az esetben is fennáll a céltartalék-képzési kötelezettség. Ekkor a kiinduló időpont a hitel folyósításának időpontja. (sztv. 33. (2) és (3) bekezdései, valamint a 41. (4) bekezdése) január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 4

5 Gt. tv. számvitelt érintő változása új tőkevédelmi szabály I. A társaság saját tőkéje két egymást követő évben alacsonyabb, mint a jegyzett tőke. Ha a társaság a számvitel tv. szerinti beszámolójának elfogadását követő három hónapon belül (azaz a mérleg fordulónapját követő 8 hónap) rendelkezik egy olyan számviteli tv. szerinti beszámoló fordulónapját követő fordulónapra vonatkozó közbenső mérleggel, amelyben a saját tőke ismételten megfelelő szinten áll, külön további, a saját tőkét rendező intézkedésre nincs szükség január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 5

6 Gt. tv. számvitelt érintő változása új tőkevédelmi szabály II. Kft. esetén amikor a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken; rt. esetén a saját tőke az alap tőke kétharmadára vagy 5 millió forint alá csökken Új kiegészítés, hogy a tagoknak, illetve a részvényeseknek akkor van intézkedési kötelezettségük, ha az e célból összehívott taggyűlés, közgyűlés időpontját legfeljebb egy hónappal megelőző mérleg-fordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint még mindig fennállnak az intézkedésre okot adó körülmények, azaz a vagyonvesztés még mindig fennáll január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 6

7 Nem realizált árfolyamveszteség miatti tőkeveszteség rendezése Azok a cégek amelyek csak a kedvezőtlen árfolyammozgások miatt szenvednek el átmeneti tőkevesztést a és üzleti években, nem kell azonnal visszapótolniuk az így elvesztett saját tőkéjüket. A módosítás lehetővé teszi, hogy egy átmeneti időre figyelmen kívül hagyható a devizában fennálló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékeléséből származó nem realizált tőkevesztés Így ezt a saját tőke hiányának megállapítása során nem kell figyelembe venni május 31-ig. Ez a korrekció azonban az osztalékfizetéskor, illetve egyéb más tőkeművelet során nem vehető figyelembe január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 7

8 A tőkevesztés rendezéséhez kapcsolódó módosított intézkedések a kihirdetést követő napon, azaz október 17-én léptek hatályba, ettől a naptól alkalmazhatóak január 10. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. 8

9 Személyi hatály változása Nem terjed ki a számviteli tv. hatálya arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre, amely az üzleti évben a nyilvántartásait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló tv. szerint vezeti. (bevételi nyilvántartás) Kisvállalati adó alanya a számviteli törvény alanya marad! Visszatéréskor ugyanazok a szabályok, mint az eva hatálya alá tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál, egyéni cégeknél. Hatályba lépés: január 1. Mérlegképes kötelező továbbképzés 2012 Minden jog fenntartva: Penta Unió Zrt. Változások január 10. 9

10 2012. évi CLXXVIII. törvény számviteli törvényt érintő módosításai Elfogadva november 19.

11 Jelentős összegű hiba, lényeges hiba Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba és a hibahatások előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha mérleg főösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot (500 millió Ft helyett ) akkor az 1 millió forintot (500 millió Ft helyett) évi beszámolóra is alkalmazható Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibára, valamint az ismételt közzétételre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésre kerülnek. Hatályba lépés: január 1. Alkalmazás: évben induló üzleti évtől, azzal, hogy a évi beszámoló vonatkozásában még a december 31-én hatályos szabályok alkalmazandóak.

12 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Készítésének sajátosságait kormányrendelet szabályozza, Ki választhatja: könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. Tevékenységét év közben kezdő vállalkozás adatait éves szintre át kell számítani, illetve tárgyévi várható adatokat kell figyelembe venni.

13 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó két egymást követő évben a feltételeknek nem felel meg, akkor a második üzleti évet követő évtől éves beszámolót egyszerűsített éves beszámoló köteles készíteni. Más esetben a vállalkozó leghamarabb három, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el a választásától A következő üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az előző üzleti év megfelelő záró adataival évtől induló üzleti évtől választható

14 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Sajátos egyszerűsített éves beszámoló évről készíthető utolsó ízben A sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó speciális szabályok január 1-től hatálytalanok, de a szabályokat a évi beszámoló készítése során alkalmazni kell.

15 Üzleti év évi V. törvény (cégtörvény) jogutód nélküli megszűnés új módjaként bevezette a kényszertörlési eljárást. Kényszertörlési eljárás esetén a felszámolásra, végelszámolásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni A kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás időszaka üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének napja.

16 Szellemi termék Az elmúlt években változott a szellemi termékekre vonatkozó jogszabályi környezet, ezért szükségessé vált a számviteli törvény szerinti fogalom e környezethez való igazítása. A szellemi termék fogalma 3 csoportban kerül meghatározásra Iparjogvédelemben részesülő alkotások Szerződi jogvédelemben részesülő szerzői művek Jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak. Megszűnt a taxatív felsorolás évi beszámolóra is alkalmazható! Szt. 25. (7)

17 Készletek A jelenlegi számviteli törvény szerint egyértelműen nem sorolhatóak be azok az eszközök amelyeket a vállalkozás értékesítési céllal szerez be, de átmenetileg használatba veszi azokat. A használatba vétel időpontjától áruként kell kimutatni azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó értékesítésig átmenetileg használatba vett évi beszámolóra is alkalmazható! Szt. 28. (3) d.) pont

18 Halasztott bevételek feloldása Amennyiben a halasztott bevétellel érintett eszköz bekerülési értéke a használatba vételt követően megnő (későbbi felújítás, átalakulás során történő átértékelés) a használatba-vételkori bekerülési értékhez képest, a halasztott bevétel feloldása során a növekményt figyelmen kívül kell hagyni. Ha az eszköz hasznos élettartalma is növekszik, a hasznos élettartam növekedést is figyelmen kívül kell hagyni. Átmeneti szabály: ha e törvény hatályba lépése előtt eszköz bekerülési értéke növekedett, a halasztott bevétel feloldásánál a korábban választott módszer is alkalmazható évi beszámolóra is alkalmazható Szt. 45. (2a)

19 Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés Az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának feltétele a tartósság. Hiánypótló jogszabályváltozás Tartósnak minősül a könyv szerinti és piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények, jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. Tartós a különbözet abban az esetben is fennállásának időtartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető évi beszámolóra is alkalmazható!

20 Villamos energia, földgáz bekerülési értéke A villamos energia, földgáz kereskedő által értékesített villamos energia bekerülési értékébe is beletartoznak az értékesítésről kiállított számlában szereplő, külön jogszabály szerint kötelezően felszámítandó díjak.

21 Pontosítás Gyakorlati alkalmazás során felmerül bizonytalanság miatt szükségessé vált módosítás. Eredménytartalék osztalékra történő igénybevétele esetén a ha a tárgyévi adózott eredmény negatív a mérleg szerinti eredmény a negatív tárgyévi adózott eredménnyel azonos összegű évi beszámolóra is alkalmazható

22 Konszolidáció A konszolidációra vonatkozó mentesítési szabályok nem alkalmazhatóak, ha az anyavállalat, illetve a konszolidálásba bevont vállalatok értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték évi beszámolóra kell alkalmazni!

23 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, ráfordításai Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve ráfordításai között kell kimutatni a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3 %-át meg nem haladó kedvezmény összegét. (skontó) (korábban legfeljebb a késedelmi kamattal arányos összeg) Kialakult kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően.

24 Cash-flow változása 22. sor Részvénybevonás, tőkekivonás esetén a bevont saját részvény, üzletrész visszavásárlási értékét kell szerepeltetni a névérték helyett. A január 1-jén hatályba lépett saját részvény bevonásának új számviteli elszámolási szabályai következtében.

25 Hatályon kívül helyezett rendelkezések Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választására, készítésére vonatkozó szabályok Ismételt közzétételre vonatkozó szabályok Az Országos Számviteli Bizottságra vonatkozó szabályok Az OSZB-t kormányhatározati szinten kell újraszabályozni. Előkészítése folyamatban.

26 Egyéb módosítások jogszabályi környezet változása miatt Társadalombiztosítási járulék helyett szociális hozzájárulási adó Biztosító intézet helyett biztosító Árkiegészítés helyett - ártámogatás

27 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 398/2012. (XII.20.) Korm. rendelet

28 Könyvvezetési kötelezettség Kettős könyvvitel, magyar nyelv Számlarend készítési kötelezettség nincs, amennyiben a korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti számlatükröt alkalmazza A számlatükörtől eltérni nem lehet A számlák tovább részletezhetőek

29 Számviteli alapelvek Számviteli politikát nem kell készíteni A számviteli törvény szerinti alapelveket a korm. rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Az olyan gazdasági események kihatásait amelyeket két üzleti évet érintenek, abban az időszakban kell elszámolni amelyikben a bizonylatot kiállították A kettőnél több üzleti évet érintő gazdasági események hatásait arra az időszakra kell elszámolni amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

30 Mikrogazdálkodói beszámoló Mérlegből és eredménykimutatásból áll. Felépítését, tartalmát a korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza eltérni nem lehet.

31 A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt:...

32 Fel kell tüntetni: Mérleg A mérlegkészítés időpontját A beszámolót készítő regisztrált szolgáltató adatait, vagy annak tényét, hogy nem ilyen személy készítette Kapcsolt ügyletek voltak - nem voltak Készletekről folyamatos nyilvántartást vezet - nem vezet Kis értékű eszközök leírásánál alkalmazott értékhatár Terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza nem alkalmazza Az értékvesztési szabályokat alkalmazza- nem alkalmazza Céltartalékképzési szabályokat alkalmazza nem alkalmazza

33 A mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) XIII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre XIV. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

34 Eltérések a számviteli törvénytől Az ellenőrzés megállapítása mindenkor nem jelentős hiba Nem felújítás a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti eszközön végzett tevékenység melynek értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2 %-át, de legalább 100 ezer forintot. Karbantartás ami nem minősül felújításnak Behajthatatlan követelés a 100 ezer forintot meg nem haladó, 180 napja lejárt követelés Nem mutatható ki Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti-fejlesztés aktivált érték Üzleti vagy cégérték (sem pozitív, sem negatív) Jövőben költségekre képzett céltartalék A magyar határállomás és külföldi rendeltetési hely közötti szállítási, rakodási költség nem csökkenti az export bevételt, azt költségként kell elszámolni.

35 Eltérések a számviteli törvénytől Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése esetében a vételárban lévő kamatot nem kell külön kapott kamatként kimutatni. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos információkat a beszámolóban nem kell külön bemutatni.

36 Aktív időbeli elhatárolás kizárólag a korm. rendeletben meghatározottak mutathatóak ki járó kamatbevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, és a kamatfizetési periódusa az egy évet meghaladja olyan költségek, ráfordítások, melyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban kerültek költségként, ráfordításként elszámolásra az átvállalt kötelezettséget, ha annak összege az 1 millió forintot meghaladja

37 Passzív időbeli elhatárolás kizárólag a korm. rendeletben meghatározottak mutathatóak ki fizetendő kamatok, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, mérleggel lezárt időszakot terhelik, és a kamatfizetési periódusa az egy évet meghaladja olyan bevételek, melyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet illetnek, de a mérleggel lezárt időszakban kerültek bevételként elszámolásra a kapott fejlesztési támogatás, elengedett kötelezettség, térítés nélkül átvett eszköz, ha annak rendkívüli ráfordításként elszámolt összege az 1 millió forintot meghaladja

38 Eszközök bekerülési értéke nem tartoznak a bekerülési értékbe költségként, ráfordításként kell elszámolni hitelfelvételhez kapcsolódó járulékos költségek beruházásnál a biztosítási díj beruházáshoz kapcsolódóan aktiválásig keletkezett árfolyam-különbözet beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei bizonylat hiánya miatt keletkezett bekerülési érték különbözet minden esetben nem jelentősen módosító tétel egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás

39 Eszközök bekerülési értéke termék, szolgáltatás bekerülési értéke valutában történő kiegyenlítés esetén minden esetben a fizetett valuta könyv szerinti árfolyamán történik nincs választási lehetőség kamatozó értékpapír bekerülési értéke a vételárban fizetett kamat értékét is magában foglalja saját termelésű készletek bekerülési értéke a még várhatóan felmerülő költségekkel és kalkulált haszonnal csökkentett eladási ár

40 Eszközök értékcsökkenése terv szerinti aktiválás napjától az állományból való kivezetés napjáig napi értékcsökkenés maradványérték nincs alkalmazható módszerek lineáris, időarányos módszerrel elszámol, használatba vételkor egy összegben társasági adó törvény szerinti kulcsok alkalmazása kötelező immateriális javak, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznos élettartama 3 év, kivéve ha szerződés vagy más dokumentum szerint ettől kevesebb a hasznos élettartam. 100 ezer forint egyedi bekerülési értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket (kis értékű eszközök) egy összegben kell elszámolni a kis értékű eszközök leírása esetén 100 ezer forintnál kisebb érték is választható minden eszköz esetén a választott értékhatár alkalmazandó

41 Eszközök értékcsökkenése terven felüli immateriális jószág, tárgyi eszköz esetén könyv szerinti érték > piaci érték, a különbözetet terven felüli értékcsökkenésként kell kimutatni, ha az eszközök mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30 %-kal alacsonyabb, mint a piaci érték káresemény következtében az eszköz káreseményt követő piaci értéke legalább 30 %- kal a könyv szerinti érték alá csökken

42 Visszaírás ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni. nem kell a visszaírást elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb mint 30 %-kal haladja meg a könyv szerinti értéket

43 Eszközök értékvesztése ha az eszközök piaci értéke tartósan és legalább 30 %-kal kevesebb mint a könyv szerinti érték befektetett pénzügyi eszközök készletek értékpapírok esetében

44 Eszközök értékvesztése - követelések 100 ezer forint egyedi bekerülési érték feletti, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában több mint 180 napja lejárt, bekerülési érték 30 % több mint 270 napja lejárt, bekerülési érték 50 % több mint 365 napja lejárt, bekerülési érték 100 %

45 Visszaírás ha az értékvesztés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn a korábban elszámolt értékvesztést vissza kell írni. nem kell a visszaírást elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb mint 30 %-kal haladja meg a könyv szerinti értéket.

46 Eszközök és források értékelése Nem alkalmazhatóak befektetett eszközök esetében a piaci értékre történő felértékelés szabályai valós értéken történő értékelés szabályai devizás tételek év végi értékelési szabályai

47 Devizás tételek értékelése - valuta, deviza MNB árfolyam - eladási, vételi árfolyam nem alkalmazható - követelés, kötelezettség Áfa törvény szerinti árfolyam - csökkenések elszámolása - könyv szerinti árfolyamon egyedi értékelés, ha az nem lehetséges átlagárfolyam

48 Devizás tételek értékelése - valuta, deviza MNB árfolyam - nem jegyzett valuta, deviza szabadpiaci árfolyam - értékpapír, befektetett pénzügyi eszköz választható árfolyam, - eladási vagy vételi árfolyam nem alkalmazható! - követelés, kötelezettség Áfa törvény szerinti árfolyam - csökkenések elszámolása - könyv szerinti árfolyamon egyedi értékelés, ha az nem lehetséges átlagárfolyam

49 Készletek - ha nem vezet folyamatos nyilvántartást mérlegérték = leltári mennyiség * utolsó beszerzési ár - saját termelésű készlet mérlegérték = leltári mennyiség * még várhatóan felmerülő költségekkel és kalkulált haszonnal csökkentett eladási ár - ha év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet, akkor a készletek nyilvántartásával, értékelésével kapcsolatos szabályokról készlet nyilvántartási szabályzatot kell készíteni a szabályzatban a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni

50 Sajátos szabályok bt, kkt, egyéni cég Nem kötelező alkalmazni - a tárgyi eszközök piaci értékeléséből adódó terven felüli értékcsökkenésre, és visszaírásra vonatkozó szabályait. - az értékvesztésre vonatkozó szabályokat - a céltartalék-képzésre vonatkozó szabályokat kivéve ha a céltartalék képzést más jogszabály írja elő

51 Áttérés az üzleti év első napjával - az alapítás átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként el kell számolni, a lekötött tartalékot fel kell oldani. - a kormány rendeleten kívüli kimutatott időbeli elhatárolásokat fel kell oldani - ha a céltartalék képzési szabályokat nem alkalmazza (bt, kkt, egyéni cég) a kötelezettségekre képzett céltartalékot meg kell szüntetni. - a jövőbeni költségekre képzett és az egyéb céltartalékot meg kell szüntetni - az értékhelyesbítést és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát ki kell vezetni.

52 Áttérés az üzleti év első napjával - valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos különbözeteket meg kell szüntetni. - részesedéshez kapcsolódó üzleti vagy cégértéket meg kell szüntetni, azzal a részesedés könyv szerinti értékét kell módosítani - egyéb üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét ki kell vezetni, egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítással szemben az első üzleti évben, az üzleti év első napján állományban lévő tárgyi eszközök, immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését az állománybavételkor meghatározott módon kell folytatni.

53 Köszönöm a figyelmet!

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll.

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. A számviteli törvény 2016. évi változásai A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Számviteli törvény 2016. évi változásai

Számviteli törvény 2016. évi változásai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Számviteli törvény 2016. évi változásai 2015. július 4-i hatállyal lépett életbe a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben