BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz"

Átírás

1 BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz

2 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u A Társaság telephelyei, fióktelepei - A Társaság honlapjának címe A jegyzett tőke összege: Ft A cég cégjegyzékszáma: A cég statisztikai számjele: Működési formája részvénytársaság Alapítás és bejegyzés A Társaságot a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság november 17-én jegyezte be Cg számon. A Társaság egyedüli részvényese az Alapító: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) A cég tevékenysége: A cég fő tevékenységi köre vagyonkezelés (TEÁOR08:6420). A Társaság célja, hogy a hozzá rendelt, városüzemeltetési szempontból meghatározó, jellemzően közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságok működését szakmai szempontból Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonosi érdekeit tükröző irányításával hatékonyabbá tegye, és az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalát magasabb szinten biztosítsa. A Társaság feladata, hogy a tulajdonosi érdekeknek megfelelően irányítsa és ellenőrizze ezen gazdasági társaságokat, optimálissá tegye a vállalatcsoportként történő működés kialakítását, érvényesítse a csoport nagyságából adódó piaci előnyöket, és javítsa a gazdasági társaságok működésének hatékonyságát. Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében a Társaságnak, mint a gazdasági társaságok irányítására létrehozott társaságnak az általa irányított gazdasági társaságok által ellátott közszolgáltatási feladatokra, a közös stratégiai együttműködés kialakítása, közszolgáltatási menedzsment-szolgáltatás, koordinációs, üzletvezetési-, szervezési-, és ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 29. (2) h) pontján alapuló kizárólagos jogot biztosított. A kizárólagos jog kiterjed a közös üzleti stratégia kialakítása és működtetése, a komplex humán erőforrás koncepció kidolgozása és megvalósítása, a közös teljesítménymérési rendszer megteremtése, a közös pénzügypolitika, cash-pool, és a kontrolling rendszer működtetése és közös arculat kialakítása és működtetése, a forrásallokáció, valamint a beszerzések optimalizálása és kialakítása érdekében és az irányító tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítésére megkötendő szerződések kizárólagos teljesítésére. 2

3 Telephelyek A Társaság telephellyel nem rendelkezik. Könyvvezetés, könyvvizsgálat A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, a beszámoló elkészítéséért felelős személy: Kovács Attila (2100 Gödöllő, Mátyás király u. 50.; reg.sz.:160127) A Társaság könyvvizsgálójának adatai: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A., nysz: ), a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Czinkóczi Csilla (1147 Budapest, Benkő u.5. I/5., bjsz: ). A könyvvizsgáló évben tevékenységéért ,- Ft díjazásban részesült. A könyvvizsgálói tevékenységen kívül más szolgáltatásért díjazásban nem részesült. 2. A Társaság vezető tisztségviselői, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai A Társaság képviseletét az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság többi tagja együttesen gyakorolják. Az Igazgatóság tagjai a mérlegkészítés időpontjában: dr. Bán Tamás (elnök) 1192 Budapest, Bercsényi u. 65. I/A. Szarvas Ferenc (vezérigazgató) 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B. dr. Nagy Márta 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. Szabadhegy Péter 1112 Budapest, Meredek u. 46. Váczi Árpád 2120 Dunakeszi, Pihenő köz 6. A Felügyelő Bizottság tagjai a mérlegkészítés időpontjában: dr. Lóránt Zoltán (elnök) 1221 Budapest, Ringló út 67. Alexa György 1172 Budapest, Jászivány u. 29. dr. Jurasits Zsolt 1025 Budapest, Cseppkő u. 12/a. Kredits Ferenc 1173 Budapest, Bélavár u A számviteli politika főbb elemeinek ismertetése A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) kettős könyvvezetésre vonatkozó rendelkezései szerinti "A" típusú mérleget és összköltség eljárással készült "A" típusú eredménykimutatást is tartalmazó éves beszámolót készítünk. A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által közölt devizaárfolyamon hajtjuk végre. A számviteli alapelvektől nem térünk el. 3

4 A mérlegkészítés időpontja: január 31. Minden, a fenti időpontig ismertté vált információt, amely a megbízható és valós vagyoni helyzetet befolyásolja, az éves beszámoló elkészítése során figyelembe vettünk. A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően az egyéb ráfordítások között, külön főkönyvi számlára kell könyvelni. Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők voltak. A lényeges hatású hiba esetén a tárgyévet közvetlenül megelőző év éves beszámolóját kell újra közzé tenni. A tárgyévet közvetlenül megelőző év évzáró adatát kell az ismételten közzétételre kerülő éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása Előző év adataként közölni, ha az ellenőrzés több évre terjed ki. Az előző év (évek) módosításai oszlopban ebben az esetben a több év jelentősebb összegű hibái együttesen összevontan szerepelnek. Részletezésüket a kiegészítő mellékletben adjuk meg. A Társaság vevőnként, adósonként együttesen kisösszegű követelésnek a 100 ezer forintot meg nem haladó összegű követelést tekinti. Az elszámolt értékcsökkenést az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, Társaságunk tevékenységére jellemző körülmények figyelembevételével terveztük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmaztuk. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indultunk ki. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik. Az értékcsökkenést a Társaság havonta számolja el. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 4

5 4. Kapcsolt vállalkozások bemutatása Leányvállalat neve: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Leányvállalat székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Részesedés mértéke 100 % Leányvállalat neve: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Leányvállalat székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Részesedés mértéke 100 % 5

6 Leányvállalat neve: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Leányvállalat székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Részesedés mértéke 100 % Leányvállalat neve: Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Leányvállalat székhelye: 1081 Budapest, Alföldi u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény 0 Saját tőke Részesedés mértéke 100 % 6

7 Leányvállalat neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Leányvállalat székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény 0 Saját tőke Részesedés mértéke 100 % Leányvállalat neve: Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Leányvállalat székhelye: 1073 Budapest, Dob u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény 97 Saját tőke Részesedés mértéke 100 % 7

8 Leányvállalat neve: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Leányvállalat székhelye: 1186 Budapest, Ipacsfa u Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Részesedés mértéke 100 % Leányvállalat neve: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. Leányvállalat székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor Jegyzett tőke Tőketartalék 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Részesedés mértéke 49,8 % 8

9 További kapcsolt vállalkozások: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: Déli Kút Ásványvíz Kitermelő Kft 1038 Budapest, Kázmér u HUNGARO-TERMÁL Magyar Termálegészségügyi Nonprofit Kft ("f.a.") 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B Malomtó Török Fürdő Projekt Beruházó Kft 1138 Budapest, Népfürdő u Rác Sikló Kft Budapest, Attila út Széchenyi Étterem Kft Budapest, Állatkerti út YBL Tervező Kft Budapest, Bécsi u Belvárosi Temető Udvar Kft Budapest, Fiumei út BTI Nemeskő és Építőipari Kft Budapest, Kozma utca DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főtáv-Komfort Épületenergetikai Szolgáltató és Fővállalkozó Kft Budapest, Szőlő u Budapest, Kalotaszeg u Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg u Budapesti Energiaügynökség Kft. ( v.a. ) 1116 Budapest, Kalotaszeg u IMMODUS Ingatlanhasznosítási Zrt Budapest, Szőlő u Virágértékesítő Kft Budapest, Lehel u. 4/a FŐKERT Mérnök Iroda Kft Budapest, Dob u Tahi Faiskola Kft Tahitótfalu Tahi-Nagykert hrsz Agglomerációs Hulladékkezelő Kft Budapest, Alföldi u Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások: Neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: Rác Nosztalgia Kft Budapest, Hadnagy u A vállalatcsoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját a BVK Holding Zrt. (1052 Budapest, Városház u ) készíti el. A konszolidált (éves) beszámolót a Társaság a cégbíróságnál letétbe helyezi és közzéteszi. 9

10 II. A vagyoni-, pénzügyi- helyzet átfogó értékelése 5. A mérleg főbb sorainak elemzése A Befektetett eszközök B Forgóeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D Saját tőke E Céltartalék n/a F Kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A Társaság befektetett eszközeiben és saját tőkéjében bekövetkezett jentős változás alapvetően az alapító Fővárosi Önkormányzat tőkeemeléséről szóló döntésének tudható be. A Fővárosi Közgyűlés /2011 ( ) számú határozataival döntött a Társaság tőkeemeléséről. A tőkeemelés nem pénzbeli hozzájárulás formájában valósult meg oly módon, hogy ,- Ft összegű tőkeemelés ellentételezéseként a Társaság rendelkezésére bocsátotta a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt ,- Ft névértékű részvénycsomagját. Az alaptőke-emelés mértéke: ,- Ft volt, ami a Társaság darab, névre szóló, ,- Ft- névértékű, ,- Ft kibocsátási értékű A részvénysorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű kibocsátásával történt. A nem vagyoni hozzájárulás alaptőkén felüli része (az apport tárgyát képező társaság értékelési különbözete), amely ,- Ft, a Társaság alaptőkén felüli vagyonába került. Budapest Főváros Önkormányzata a kibocsátott részvények ellenértékét nem vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatta Társaság számára. Az apport tárgyát Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság (FKF Zrt.) részvényei képezték. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gt (1) bekezdése szerint, figyelemmel az Áht (3) bekezdésére is, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzék száma: , könyvvizsgáló kamarai száma: ) könyvvizsgálónak előzetes vizsgálata (vagyonértékelése) és Biczó Péter könyvvizsgáló (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai nyilvántartási szám: ) az apport felülvizsgálatáról szóló jelentése alapján, azzal egyező értékben állapította meg. A Forgóeszközök és Kötelezettségek értékének jelentős csökkenését az osztalék követelés és kötelezettség változása indokolja. 10

11 6. Immateriális javak, Tárgyi eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Immateriális javak A vagyoni értékű jogok mérlegsorban pénzügyi elemző szoftver, irodai alkalmazások kerültek kimutatásra. Tárgyi eszközök Műszaki berendezések Egyéb berendezések Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök évben a Társaság tevékenységének ellátásához szükséges további irodai bútorokat, berendezéseket, számítógépeket és hardver eszközöket szerzett be. A beruházások között a BVK Holding Zrt IT hálózat tervezési költsége szerepel. 6.1 Értékcsökkenés leírási módonként Az értékcsökkenés lineáris módszerrel kerül elszámolásra 7.181e Ft értékben, terven felüli értékcsökkenés illetve visszaírás a tárgyévben nem volt. 6.2 Környezetvédelemmel kapcsolatos eszközök bemutatása A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a Társaság nem rendelkezik. 6.3 Vagyonkezelésbe átvett eszközök bemutatása Vagyonkezelésbe átvett eszközökkel a Társaság nem rendelkezik 11

12 7. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Összesen: Budapest Főváros Önkormányzata a Társaság alaptőke-emelését nem vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatta ,- Ft értékben. Az apport tárgyát Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok (BGYH Zrt., BTI Zrt., FŐKERT Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FŐTÁV Zrt., FTSZV Kft., FKF Zrt.) üzletrészei/részvényei képezték. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gt (1) bekezdése szerint, figyelemmel az Áht (3) bekezdésére is, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft előzetes vizsgálata (vagyonértékelése) az apport felülvizsgálatáról szóló jelentése alapján, azzal egyező értékben került megállapításra, mely a következő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt e Ft Budapesti Távhőszolgáltató Zrt e Ft Budapesti Temetkezési Intézet Zrt e Ft Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt e Ft Fővárosi Kéményseprőipari Kft e Ft Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt e Ft Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft e Ft Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztés évben nem került elszámolásra. A Társaságnak hátrasorolt követelése tárgyévben nem volt. 8. Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezik. 8.1 Készletekre elszámolt értékvesztés Tekintettel arra, hogy a Társaság nem rendelkezik készletekkel, így értékvesztés sem került elszámolásra. 8.2 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok veszélyességi osztályok szerint A Társaság veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. 12

13 9. Követelések Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen: A jelentős csökkenést az okozza, hogy 2012.évben e Ft az osztalékkövetelés, ellenben 2011.évben e Ft volt. Az egyéb követelések értékének növekedését a következő időszakban levonható áfa összege okozza. 9.1 Vevőkövetelések értékvesztése A Társaság a követelésekre tárgyévben értékvesztést nem számolt el. 9.2 Követelések kapcsolt vállalakozással szemben Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (leányvállalat) vevőkövetelés n/a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. (leányvállalat) Főtáv Zrt. (leányvállalat) osztalék követelés osztalék követelés Összes vevőkövetelés Összes kölcsönkövetelés Összes kamatkövetelés Összes osztalék követelés Követelések egyéb részesedés viszonyban lévő vállalakozással szemben A Társaság egyéb részesedés viszonyban lévő vállalakozással szemben követeléssel nem rendelkezik. 13

14 9.4 Az egyéb követelések Éves helyi utazási bérlet n/a Erzsébet utalvány n/a Áfa követelés Munkabér előleg n/a Szolgáltatásra adott előleg Innovációs járulék előleg n/a Iparűzési adó előleg n/a Összesen: évi értékekhez képest jelentős változást okozott a megnövekedett áfa követelés. 10. Értékpapírok A Társaság értékpapírokkal a fordulónapon nem rendelkezik. 11. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen: A pénzeszközök állományának változását, annak okát a kiegészítő melléklet részét képező cash-flow kimutatás tartalmazza részletesen. 14

15 12. Aktív időbeli elhatárolások 12.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása: betéti kamat projektmenedzsment díj n/a Összesen: Ebből kapcsolt vállalkozással szemben: A bevételek aktív elhatárolása között a Társaság számlavezető bankjánál lekötött pénzösszeg időarányos kamatát tartalmazza Költségek aktív időbeli elhatárolása: Megnevezés Változás Index 2013.évi éves bérletek n/a Cégtár használat n/a szaklap előfizetések n/a Összesen: Ebből kapcsolt vállalkozással szemben: Halasztott ráfordítások Halasztott ráfordítása a Társaságnak nem volt. 15

16 13. Saját tőke Jogcím Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Budapest Főváros Önkormányzata a Társaság alaptőke-emelését nem vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatta ,- Ft értékben. Az apport tárgyát Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság, az FKF Zrt. részvényei képezték. A nem vagyoni hozzájárulás alaptőkén felüli része (az apport tárgyát képező társaság értékelési különbözete), amely ,- Ft, a Társaság alaptőkén felüli vagyonába került. 14. Céltartalékok Jogcím Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bérleti díj kötelezettség Összesen: A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága december 7-i ülésén - 134/2011. (XII.07) számú határozatában döntött a KÖKI üzletközpont területén létrehozandó regionális ügyfélszolgálati centrum létrehozásáról. A BVK HOLDING Zrt. és az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. között december 30-án helyiségbérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a KÖKI üzletközpont 243. számú helyiségére (a továbbiakban: bérlemény) vonatkozóan. A bérlemény birtokba vétele a BVK HOLDING Zrt. részéről nem történt meg, mivel a regionális ügyfélszolgálati centrum koncepció időközben felülvizsgálatra került, így a Társaság jelezte a Szerződés módosítására vonatkozó szándékát, mely szerint a bérleményt új bérlőként, a FŐGÁZ Zrt. venné bérbe. A FŐGÁZ Zrt. általi bérbevétel szeptember második felében megtörtént. Időközben az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt-vel szemben november 6-i hatállyal felszámolási eljárás indult. A többszöri egyeztetést követően a felek a bérleti díj vonatkozásában jogvita alakult ki, amelynek során az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt. képviselői kijelentették, hogy társaságuk kizárólag összesen három számla ellenértékét (bruttó Ft szolgáltatási díj) követeli a BVK HOLDING Zrt-től. Fenti összeget a Társaság ügyvédi letétbe helyezte és annak összegében céltartalékot képzett. 15. Hátrasorolt kötelezettségek A Társaság hátrasorolt kötelezettségekkel nem rendelkezik. 16

17 16. Hosszú lejáratú kötelezettségek A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik, így a kötelezettségek között öt évnél hosszabb futamidejű, illetve zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. A Társaságnak nincsenek a mérlegben nem szerepeltetett kötelezettségei, illetve egyéb mérlegen kívüli garanciavállalásai. Jövőbeni, illetve függő kötelezettségvállalások, határidős-, opciós-, valamint swapügyletek tárgyévben nem köttettek. 17. Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (szállítók) Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: n/a NAV kötelezettség Iparűzési adó kötelezettség Ki nem fizetett bér Cafeteria kötelezettség Egyéb kötelezettség Osztalék kötelezettség Összesen: A jelentős csökkenés oka, hogy a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat felé a évinél lényegesen kevesebb osztalékfizetési kötelezettség került megállapításra. 17

18 17.1 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Megnevezés Változás Index Szállítói tartozás Főkert Zrt FŐTÁV Zrt Immodus Zrt Kölcsön és kamat tartozás Egyéb tartozás (vevői túlfizetés) BGYH Zrt BTI Zrt Főkert Zrt FŐTÁV Zrt Fökétüsz Kft FKF Zrt Ftszv Kft Összesen: A túlfizetés a évre vonatkozó előzetes kalkuláció alapján megfizetett és a végelszámolás során megállapított tényleges szolgáltatási díj különbözetéből adódik. 18. Passzív időbeli elhatárolások 18.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Projekt menedzsment díj elszámolás Szolgáltatási díj bevétel n/a Összesen: Ebből kapcsolt vállalkozással szemben: A jelentős eltérés abból fakad, hogy a szolgáltatási díj elszámolásának megjelenítése az előző évitől eltérően (Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron) kerül bemutatásra. 18

19 18.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása könyvvizsgálati díj prémium és járulékai Szakértői díj Összesen: Ebből kapcsolt vállalkozással szemben: Halasztott bevételek Halasztott bevétel elhatárolása a Társaságnak tárgyévben nem volt. 19. Mérlegen kívüli tételek A Társaságnak nincsen mérlegen kívüli tétele. 20. Az eredménykimutatás főbb sorainak elemzése A - Üzleti tevékenység eredménye B - Pénzügyi műveletek eredménye C - Szokásos vállalkozási eredmény D - Rendkívüli eredmény E - Adózás előtti eredmény F - Adózott eredmény G - Mérleg szerinti eredmény A Társaság eredményének jelentős változása a leányvállalatoktól kapott ill., a Társaság által fizetendő osztalék nagy mértékű csökkenéséből adódik. 19

20 21. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 21.1 Értékesítés árbevétele tevékenységenkénti bontásban szolgáltatási díj bevétel projekt menedzsment díj tovább számlázott szolgáltatások árbevétele egyéb árbevétel Összesen: A Társaság fő tevékenységének megfelelően és a Főváros Közgyűlés 3519/2011. (XI.30) számú határozatával összhangban a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. mellékletét a 28. ponttal szereplő társaságokkal szolgáltatási szerződést kötött. A Társaság árbevétele ezen szolgáltatási díjból származik. A Társaság további bevétele a Fővárosi Önkormányzattal kötött Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt menedzseri feladatai elvégzésért járó ellenérték. A szerződés szerint a szolgáltatás nyújtásáért kapott díj az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/ ) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül Értékesítés nettó árbevételéből a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Budapesti Temetkezési Intézet Zrt Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Fővárosi Kéményseprőipari Kft Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Budapesti Távhőszolgáltató Zrt Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft Összesen Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény értelmében a évi beszámoló elkészítésekor a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nem minősült kapcsolt vállalkozásnak, így a fenti táblázat a 2011.évi adatok tekintetében kiegészítésre került annak érdekében, hogy az előző évi adatokkal való összehasonlíthatóság biztosított legyen. 20

21 22. Export értékesítés nettó árbevétele Export értékesítésből származó árbevétele a Társaságnak 2012.évben nem volt. 23. Aktivált saját teljesítmények értéke A Társaság aktivált saját teljesítményt nem mutat ki. 24. Egyéb bevételek Céltartalék felhasználása Értékesített tárgyi eszköz bevétele n/a Kilépő dolgozó cafeteria elszámolás M.Államkincstár visszatérítés n/a Előző évet érintő módosítás n/a Egyéb bevétel Összesen: Anyagjellegű ráfordítások 25.1 Anyagköltség Irodaszer, nyomtatványok Üzemanyag Villamosenergia Számítástechnikai anyagok n/a Egyéb anyagköltség Összesen:

22 25.2 Igénybe vett szolgáltatások értéke Jogi tanácsadás Könyvvizsgálati díj Egyéb szakértői díjak Iroda, bútor bérleti díj Gépjármű bérleti díj Javítás, karbantartás Telefon, internet Marketink költségek Takarítás Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatás Összesen: Az igénybe vett szolgáltatások megnövekedett összegének elsődleges oka, hogy a Társaság évben még a működés feltételeinek kialakításán, az ahhoz szükséges infrastruktúra és erőforrások felépítésén dolgozott, így az nem tekinthető teljes évnek. A költségek emelkedése a Társaság által évben ellátott többlet feladat ellátásához kapcsolódik Egyéb szolgáltatások értéke Hatósági díjak, illetékek Bankköltség Tagsági díjak n/a Összesen: Az egyéb szolgáltatások értékének növekedését egy feltételes adómegállapítási kérelem, illetve egy versenyhivatali eljárási díj indokolta Eladott áruk beszerzési értéke Eladott áruk beszerzési értéke

23 25.5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Importbeszerzések A Társaságnak import beszerzése nem volt. 26. Személyi jellegű ráfordítások 26.1 Bérköltség Munkabér Tiszteletdíjak Összesen: A Társaság a tárgyévben kizárólag szellemi tevékenységű munkavállalóknak teljesített bérjellegű kifizetést Személyi jellegű egyéb kifizetések Cafeteria -Étkezési jegy/erzsébet utalvány Utazási bérlet Üdülési csekk/szép kártya Nyugdíj- és Egészségpénztár Munkába járás költségtérítése Reprezentáció Béren kívüli juttatás utáni SZJA Táppénz Egyéb béren kívüli juttatások Összesen: A költségek változása annak tudható be, hogy a 2012.évben az emberi erőforrás állomány elérte a kitűzött feladatok ellátásához szükséges szintet. 23

24 26.3 Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék Szociális hozzájárulás n/a Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Összesen: Átlagos statisztikai létszám fizikai (fő) szellemi (fő) Összesen: Egyéb adatok, információk A Társaságnál ötfős igazgatóság és 5 főből álló felügyelőbizottság működik. Őket a tárgyidőszak vonatkozásában ezer Ft tiszteletdíj illette meg. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai sem előleget, sem kölcsönt nem vettek fel, részükre garanciavállalásra nem került sor. Korábbi vezető tisztségviselők, igazgatósági-, felügyelő bizottsági tagokkal szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 27. Értékcsökkenési leírás terv szerinti, lineáris értékcsökkenés egy összegben elszámolt értékcsökkenés Összesen:

25 28. Egyéb ráfordítások Céltartalék képzés n/a Káresemények Bírság, önellenőrzési pótlék Iparűzési adó Innovációs hozzájárulás Egyéb ráfordítás Összesen: Pénzügyi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamatbevétel Kapott (járó) osztalék A 2012-re járó osztalék a Társaság Igazgatóságának április 11-i ülésén, a leányvállalatok éves beszámolójának elfogadásával egy időben került meghatározásra oly módon, hogy a FŐTÁV Zrt. által fizetendő osztalék ,- Ft-ban, míg az FKF Zrt. által fizetendő osztalék ,- Ft-ban került megállapításra. Pénzügyi műveletek ráfordításai Társaságunknak tárgyévben pénzügyi ráfordítása nem volt Változás Index % Pénzügyi műveletek eredménye Jövőbeni, illetve függő kötelezettségvállalások, határidős-, opciós-, valamint swapügyletek tárgyévben nem köttettek. 30. Rendkívüli tevékenység eredménye A Társaság rendkívüli betételt és rendkívüli ráfordítást sem számolt el 2012.évben. 25

26 31. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése A pénzügyi helyzetet a likviditási mutatók, az adósságállományra, a vagyoni helyzetre valamint a jövedelmezőségre vonatkozó számítások alapján jellemezhetjük: Pénzállomány Likviditási mutató I. = = -- = 0, = 0,08 Rövid lejáratú köt Pénzáll. + köv Likviditási mutató II. = = - = 1, = 1,04 Rövid lejáratú köt Forgóeszközök Likviditási ráta = = - -- = 1, = 1,04 Rövid lejáratú köt Kötelezettségek Eladósodottság = = --- = 16,1% = 2,55% Saját tőke Saját tőke Tőkeerősség = = -- = 85,65% = 97,45% Források összesen Kötelezett.-követel Nettó eladósodottság = = - - = - 0,16% = 0,10% Saját tőke Adózott eredmény Sajáttőke-arányos = = --- = 15,95% = 2,29% adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Árbevétel-arányos = = -- = 2.563,4% = 453,92% adózott eredmény Értékesítés árbev Saját tőke Befektetett eszköz = = -- = 100,08% = 100,04% fedezettsége Befekt. eszközök

27 32. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Az 1.sz. melléklet szemlélteti az immateriális javak és tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változásokat. 33. A társasági adó levezetése Növeli Csökkenti Adózás előtti eredmény Kapott osztalék Értékcsökkenési leírás elszámolása Bírság miatt 2 Képzett/felhasznált céltartalék Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Módosító tételek összesen Társasági adóalap: Jövedelem-(nyereség) minimum (e Ft-ban): összes bevétel: eladott áru beszerzési értéke 0 - közvetített szolgáltatás minimum 2%-a Tekintettel arra, hogy a Társaság adózás előtti eredménye meghaladja a TAO tv. 6.. (7) bekezdésében meghatározott jövedelem-(nyereség-) minimumot, így társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezik. 27

28 III. Tájékoztató adatok 34. A beszámoló aláírására jogosult(ak): - neve: Szarvas Ferenc - címe: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B. 35. Közszolgáltatási tevékenység A Társaság közszolgáltatási tevékenységet nem végez 36. Kapott támogatások Társaságunk az államháztartástól támogatást nem kapott. 37. Kutatás és kísérleti fejlesztés A Társaság ilyen tevékenységet nem végzett. 38. Adózásra vonatkozó nyilatkozat Az adóhatóság a vonatkozó adójogszabályokban foglalt határidőn belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat. Budapest, április a vállalkozás képviselője 28

29 Tárgyi eszköz mozgástábla BVK Holding Zrt. Minden adat e Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve 1. számú melléklet Nyitó nettó Záró nettó Nyitó bruttó Növekedés, Csökkenés, Záró bruttó Écs Écs Nyitó Écs Záró Écs könyv szerinti könyv szerinti érték átsorolás átsorolás érték növekedés csökkenés érték érték Vagyoni értékű jogok Termelő gépek, berendezések Irodai, igazgatási berendezések Beruházás Végösszeg

30 Minden adat e Ft-ban értendő, amennyiben nincs másképp jelölve Cash-Flow Előző év eft Tárgyév Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( I. sorok ) Adózás előtti eredmény +/ Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/ Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 6. Szállítói kötelezettség változása +/ Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/ Passzív időbeli elhatárolások változása +/ Vevőkövetelés változása +/ Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/ Aktív időbeli elhatárolások változása +/ Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( 14- II. 16. sorok ) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás ( sorok ) Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 18. bevétele Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törl., 20. megszűnt., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás ( tőkeleszállítás ) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz, pótbefizetés Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/- IV. Pénzeszközök változása ( I+II+III. sorok ) +/ eft Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben