Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft I. 01.-tıl XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához"

Átírás

1 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft I. 01.-tıl XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános információk 1. ÁLTALÁNOS ADATOK név: KTI Közlekedéstudományit Intézet Nonprofit Kft. székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u tulajdonos: Magyar Állam tulajdonosi joggyakorló: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium cégjegyzékszám: adószám: alakulás napja: január 15. jegyzett tıke: ezer Ft képviseletre jogosult, az éves beszámoló aláírására kötelezett személy: Dr. Ruppert László ügyvezetı igazgató, lakcíme: 1112 Budapest, Nagyszalonta u. 42. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. továbbiakban Intézet tevékenységi körét a beszámolási idıszakban is döntı részben a következı szolgáltatások (szolgáltatás-csoportok) alkották: kutatás-fejlesztés (SzJ , , ), szakértés-tanácsadás (SzJ , ), mérés-vizsgálat(szj , , , ). A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. Törvény 26. C. pontjában felsoroltak közül az Intézet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elısegítése a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 1

2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI Az Intézet a Számviteli törvény (továbbiakban Sztv.) 1. sz. mellékletében elıírt mérlegváltozatok közül az A változatot, az összköltség eljárással készítendı eredménykimutatások közül (Sztv. 2. számú melléklete) ugyancsak az A változatot alkalmazza. Az üzleti év mérlegfordulónapja: minden év december 31. A mérlegkészítés idıpontja: a mérleg fordulónapját követı év február 28. A Sztv. elıírása alapján kötelezı jelleggel végrehajtandó céltartalékolás mellett az Intézet céltartalékot képez a szükséges mértékben a várható jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségeire a nagyértékő mőszeregyüttesek fenntartási költségeire, garanciális javításokra, továbbá nagy összegő várható kötelezettségekre. 3. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁ- SOK, AMORTIZÁCIÓS POLITIKA A Sztv. szerint meghatározott immateriális javakat és tárgyi eszközöket a mérlegben bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, a beruházásokra adott elıleget az átutalt a levonható elızetesen felszámított forgalmi adót nem tartalmazó összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén mutatjuk ki. Lineáris leírást alkalmazva, az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenésnek a bekerülési (bruttó) értékhez viszonyított arányát az eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök) tervezett használata, ebbıl adódó hasznos élettartama alapján határozzuk meg, szükség szerint figyelembe véve a hasznos élettartam végén várható maradványértéket is. Az 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket és szoftvertermékeket az Intézet használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értékének meghatározásakor a gazdasági társaságban lévı befektetéseknél a társasági szerzıdésben rögzített alapításkori értéket, az adott kölcsönöknél az egy éven túl lejáró, szerzıdésben meghatározott pénzkövetelés összegét vesszük figyelembe, csökkentve azt az elszámolt értékvesztés összegével, illetve növelve az értékvesztés terhére történt visszaírással. A további eszköz- és forráscsoportoknál a következıkben részletezett eljárással (módon) történik a mérlegbe felvett értékek megállapítása: 2

3 a vásárolt készleteknél: a súlyozott átlagárak alkalmazásával meghatározott bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az értékvesztéssel csökkentett és az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén; a saját termeléső készleteknél: utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen; a követeléseknél: az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken; a valutapénztárban lévı valutakészletet, a devizaszámlán lévı devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéken mutatjuk ki abban az esetben, ha a mérlegfordulónapi értékelésbıl adódó különbözetek eredményre gyakorolt együttes hatása (elıjeltıl függetlenül) meghaladja a 100 ezer Ft-ot a forgóeszközöknél kimutatott értékpapíroknál: a bekerülési (beszerzési) értéken, figyelembe véve az esetleg elszámolt értékvesztést, illetve annak visszaírását; egyéb eszközöknél, forrásoknál: a könyvekben nyilvántartott értéken. 4. A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA Az intézeti vagyon a beszámolási idıszakban jelentıs mértékben gyarapodott. A saját tıke ezer Ft-tal növekedett, ami az üzleti év mérleg szerinti eredményének ( ezer Ft) köszönhetı. Az Intézet mérlegben kimutatott összes eszközállománya az elızı évhez képest 0,3 %-kal csökkent. Az eszközökön belül a befektetett eszközök értéke 9,9 %-kal nıtt, a forgóeszközök értéke mintegy 12,8 %-kal csökkent, míg az aktív idıbeli elhatárolások értéke 561,3 %-kal nıtt. Az elızıekben bemutatott változásokkal összhangban a teljes eszközállomány összetételében bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat mutatja %-ban: Megnevezés Elızı év Tárgy év Befektetett eszközök aránya 31,6 34,9 Forgóeszközök aránya 67,3 58,8 Aktiv idıbeli elhatárolások aránya 1,1 6,3 Eszközök összesen 100,0 100,0 3

4 A befektetett eszközök aránya 3,3 % ponttal növekedett, a tárgyi eszközök átlagos 11,3%-os növekedésének köszönhetıen. A forgóeszközök aránya 8,5 % ponttal csökkent, ami elsısorban annak volt köszönhetı, hogy a Pénzeszközök állománya 26,9 %-kal csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások aránya 5,2 % ponttal emelkedett az elızı évhez képest elsısorban a bevételek aktív idıbeli elhatárolásának elızı évhez képest történı 859,6%-os növekedése miatt. A befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke (Mérleg 18. sor) 8.082ezer Ft, amely a következı részekre tagolódik: a TÜV NORD - KTI Kft.-ben birtokolt üzletrész tartósan adott kölcsön ezer Ft, 562 ezer Ft. Ez utóbbi az intézeti dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 1 éven túl esedékes részletének értékét mutatja. Az 1 éven belül visszafizetésre esedékes kölcsönrész az egyéb rövidlejáratú követelések között szerepel 349 eft értékben, ugyanitt mutatjuk ki a tartósan adott kauciók értékét, összesen 213 eft értékben. Intézetünk saját tıkéje ezer Ft (Mérleg 53. sor), amely az elızı évhez képest a tárgyévi mérleg szerinti nyereséggel ( ezer Ft) változott (bıvült). A céltartalékok között (Mérleg 62. sor) a nagy értékő berendezések, idıszakonként ismétlıdı fenntartási költségei fedezésére az elızı években megképzett (összesen ezer Ft) tartalékot mutatjuk ki. Az intézeti források szerkezetében bekövetkezett változásokat a következı táblázat szemlélteti: Megnevezés Elızı év Tárgy év Saját tıke 53,7 58,5 Céltartalékok 0,2 0,2 Kötelezettségek 26,8 27,0 Passzív idıbeli elhatárolások 19,3 14,3 Források összesen 100,0 100,0 A változások fı jellemzıje: a saját tıke részaránya 4,8 % ponttal nıtt, a céltartalékok részaránya érdemben nem változott, a kötelezettségek részaránya az elızı évhez képest 0,2 % ponttal emelkedett, ami elsısorban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 38,0 %-os ( e Ft-os) növekedésének volt köszönhetı. A passzív idıbeli elhatárolások részaránya 5,0 % ponttal, míg értéke az elızı évhez képest 26,0%-kal csökkent. 4

5 A vagyoni helyzetet jellemzı további mutatók alakulása: Megnevezés Elızı év Tárgyév Befektetett eszközök fedezettsége: Saját tıke Befektetett eszközök x ,9 % 168,0 % Eladósodás mértéke: Hosszú lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség + Saját tıke 0,01 0,00 A mutatók alapján tıkeellátottságunk szintje a beszámolási idıszakban 1,9% ponttal mérséklıdött, az eladósodás továbbra is alacsony szinten maradt. 5. A pénzügyi helyzet alakulása Az elızı évhez képest az Intézet tárgyévi értékesítéseibıl származó nettó árbevétele 24,2 %-kal ( eft-tal) mérséklıdött, a kapott támogatásokkal kiegészített együttes bevétele pedig 19,2 %-kal ( eft-tal) csökkent, amelynek köszönhetıen a vállalt feladatok szerzıdések szerinti ütemes teljesítése mellett, a pénzfelhasználások megfelelı irányításával, a költségtakarékosság érvényesítésével folyamatosan sikerült biztosítani a fizetıképességet. Az éves mérleg adatai alapján számított, a pénzügyi helyzetet jellemzı mutatókat az alábbiak szerint részletezzük. Megnevezés a) Gyorsráta (Ft/Ft).: Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek b) Likviditási mutató I.: Forgó eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek c) Likviditási mutató II.: Pénzeszközök+értékpapírok+követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Elızı év Tárgyév Elızı év=100 % 1,69 1,22 72,2 2,54 2,19 86,2 2,52 2,17 86,1 Mindhárom pénzügyi mutató csökkenést mutat, ami elsısorban a pénzeszközök jelentıs mértékő csökkenésének ( eft) köszönhetı. A Likviditási mutatók esetében a pénzeszközök csökkenését a követelés állomány 46,1%- os emelkedése sem tudta ellensúlyozni amellett, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 0,9%-kal emelkedtek. 5

6 Az I.sz Likviditási mutatónál a forgóeszközök csökkenési üteme 22,8%, a rövid lejáratú kötelezettségek növekedési üteme pedig 0,9 % volt. A II. sz. Likviditási mutatónál a számlálóban szereplı pénzeszközök, értékpapírok és követelések együttes összegének csökkenése 22,9 %. (A követelések esetében 46,1 %-os mértékő növekedés volt, míg az értékpapírok értéke100,0 %-kal, a pénzeszközök állománya 26,9%-kal csökkent.) Az üzleti évre vonatkozóan elkészített cash flow kimutatást az alábbiak szerint mutatjuk be. 6

7 Cash-flow kimutatás (ezer Ft-ban) Elızı év Tárgyév I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési cash flow sorok) Korrigált adózás elıtti eredmény* Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitelfelvétel 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvény bevonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény visszafizetés 24. Hiteltörlesztés, visszafizetés 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség változása Pénzeszközök változása (±I.±II.± III. sorok) Adózás elıtti eredmény: Kapott osztalék Korrigált adózás elıtti eredmény

8 6. Jövedelmezıség Az Intézet az értékesítésbıl származó összes árbevétele és egyéb bevételei, valamint az összes ráfordítása egyenlegeként ezer forint üzleti nyereséggel zárta a gazdálkodási évet. A társaság a tárgyévben a pénzügyi mőveletek ezer Ft-os nyeresége és a rendkívüli körbe tartozó gazdasági mőveletekkel elért további ezer Ft-os eredménye alapján, ezer Ft adózás elıtti nyereséget realizált. Az intézeti rendkívüli bevételeket (és egyben a nyereséget) döntı részben a fejlesztési célra elnyert (halasztott bevételként elszámolt) vissza nem térítendı támogatásoknak az a hányada alkotja, amelyet a támogatásokból beszerzett (aktivált) tárgyi eszközök és szoftverek tárgyévi értékcsökkenési leírásának ellentételezésére ( eft) elszámoltunk. II. Specifikus jellegő kiegészítések a mérleghez és az eredménykimutatáshoz A. a Mérleggel kapcsolatos kiegészítések 1. Az alábbi táblázaton mutatjuk be az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékeinek állományváltozását, továbbá az értékcsökkenés nyitó értékét, évközi változását és záró értékét. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása évben A bruttó érték változása Megnevezés Nyitó érték Évközi csökkenés növekedés Átsorolás (ezer Ft-ban) Záró érték I. Immateriális javak összesen I./1. Vagyoni értékő jogok I./2. Üzleti vagy cégérték I./3. Szellemi termékek I./4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I./5. Alapítás-átszerv. aktivált értéke II. Tárgyi eszközök összesen II./1. Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. j II./2. Mőszaki ber., gépek, jármővek II./3. Egyéb berendezések és felszer II./4. Beruházások II./5. Beruházásokra adott elılegek 8

9 Megnevezés Az értékcsökkenés változása Nyitó érték Évközi csökkenés növekedés Átsorolás (ezer Ft-ban) Záró érték I. Immateriális javak összesen I./1. Vagyoni értékő jogok I./2. Üzleti vagy cégérték I./3. Szellemi termékek I./4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke I./5. Alapítás-átszerv. aktivált értéke II. Tárgyi eszközök összesen II./1. Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. j II./2. Mőszaki ber., gépek, jármővek II./3. Egyéb berendezések és felszer II./4. Beruházások II./5. Beruházásokra adott elılegek 2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszámolási idıszakban elszámolt értékcsökkenési leírásának a leírás módszere szerinti részletezését a következı táblázaton mutatjuk be (ezer Ft-ban): Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Terv szerinti leírás összesen ebbıl: lineáris Egyösszegő leírás (100 eft alatt) Terven felüli leírás összesen MINDÖSSZESEN Az Intézeten belüli környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök állományának (bruttó értékének, értékcsökkenésének) évi alakulását a következı táblázat mutatja be (ezer Ft-ban): 9

10 Megnevezés Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Bruttó érték változása Záró érték Ingatlanok Egyéb berendezések és felszerelések Tárgyi eszközök összesen Értékcsökkenés változása Ingatlanok Tárgyi eszközök összesen A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok állományának évi alakulását a következı táblázat mutatja be mennyiségben és értékben: Egyéb berendezések és felszerelések Veszélyességi osztályok Nyitó készlet(kg) Nyiró érték (eft) Évközi növekedés (kg) Évközi csökkenés (kg) Záró készlet (kg) Záró érték (Ft) H H12C H12C H12C H12C H13C H13H H H14C H14C H14C H14C H14C H20C H H3AC H3AC H3C H4C H5C H H6C H6C H8C Számt.hulladék

11 5. A mérlegforduló napján az Intézetnek a leányvállalatával szemben követelése nem volt. 6. A mérlegforduló napján Intézet leányvállalatával szembeni kötelezettség ezer Ft volt. 7. A bevételek, költségek, ráfordítások, passzív idıbeli elhatárolásának, valamint a halasztott bevételeknek a jelentısebb (címenként egy millió forintot meghaladó) összegeit az alábbiakban részletezzük: Cím Összeg (ezer Ft) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek ellentételezésére kapott támogatások Költségek, ráfordítások, passzív idıbeli elhatárolása a vezetık lezárt üzleti évhez kapcsolódó, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumai és annak járulékai a évet terhelı szerzıi díjak (és a kapcsolódó járulékok), melyek kifizetésére a mérlegfordulónapot követıen kerül sor a évet terhelı megbízási díjak (és a kapcsolódó járulékok), melyek kifizetésére a mérlegfordulónapot követıen kerül sor a évet költségként terhelı I. II. hónapban benyújtott és kifizetett számlák értéke Halasztott bevételek fejlesztési célra (visszatérítési kötelezettség nélkül) kapott támogatások A bevételek, valamint a költségek, ráfordítások, aktív idıbeli elhatárolásának a jelentısebb (címenként egy millió forintot meghaladó) összegeit az alábbiakban részletezzük: Cím Összeg (ezer Ft) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása XII. havi továbbszámlázott szolgáltatások értéke KHEM RKI mőködési támogatás Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása évi belföldi folyóiratok elıfizetési díjai évi szoftver használati díjak évi helyi utazási bérletek Az Intézet alaptıkéje eft, mely eft készpénz és eft apport állományból tevıdik össze. 11

12 10. Az egyéb követelések 27,4 %-kal (1.780 eft-tal) csökkentek az elızı évhez képest. Az egyéb követelések mérlegfordulónapi alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be: Megnevezés Összeg (ezer Ft) Adott elılegek Munkavállalókkal szembeni követelések 246 Lakásépítési kölcsön 153 Egészségbiztosítási pénztár elszámolási számla 513 Elszámolás állami költségvetéssel 89 Különféle egyéb követelések 613 Összesen: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 38,0 %-kal ( eft-tal) növekedtek az elızı évhez képest. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérleg forduló napi alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be: Megnevezés Összeg (ezer Ft) Személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás 475 Munkaadói járulék Munkavállalói járulék 1507 Egészségügyi hozzájárulás ÁFA Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék START kártya járuléka 53 Szakképzési hozzájárulás 7360 Dolgozókkal szembeni elszámolási kötelezettség Pénzügyi lízing Cégautóadó 655 Magánnyugdíjpénztárakkal szembeni kötlezettségek 6048 Szakszervezeti tagdíjak 136 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíjak 366 Egészségpénztári tagdíjak 354 Különféle egyéb kötelezettség Összesen B. az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az intézeti exportértékesítés árbevételének, mely kizárólag szolgáltatásexportot tartalmaz, (eredménykimutatás 02. sor) földrajzilag elhatárolt piacok szerinti megoszlása a következı (eft-ban): Európai Unión belüli: Európai Unión kívüli: - 12

13 2. Az Intézet évi összes nettó árbevétele (eredménykimutatás I. sor) az alapítói okiratban megjelölt fıbb tevékenységek szerinti bontásban az alábbiak szerint alakultak: Alaptevékenység Ebbıl: Kutatás- kísérleti fejlesztés Szakértı, tanácsadó tevékenység Mérés-vizsgálat Akkreditáció tevékenység Kiegészítı tevékenység eft eft eft eft eft eft 3. A tárgyévi értékesítés nettó árbevételébıl az Intézet leányvállalatától kapott összeg ezer Ft volt 4. Támogatási program keretében elnyert (folyósított) támogatások: Folyósító (támogató) Költségek ellentételezésére folyósított tárgyévi támogatások Felhasználás jogcíme Összeg (ezer Ft) EU Projektek mővelésével kapcsolatos költségek (részbeni) fedezése NKTH ERTRAC Hungary Nemzetközi Közúti Közlekedési Platform tárgyú projekt K+F költségeinek fedezésére NKTH FERSI tagdíj befizetése NKTH ITRD tagdíj fedezése 481 KHEM A 2012-es személyszállítási pályázati rendszer elıkészítésével, a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához, a szabályozást megalapozó kutatások, mérések és vizsgálatok végzése KHEM KHEM KHEM KHEM A közforgalmú személyközlekedési rendszer fejlesztéséhez, a közlekedés területének szakmai irányításához, a szabályozást megalapozó kutatások és vizsgálatok A gépkocsik üzemeltetése során keletkezı hulladékok szakszerő kezelésének elısegítése A gépkocsik környezetbarát üzemeltetésének elısegítése területén végzett tevékenység Az Intelligent Energy Europe uniós cél hazai megvalósításának lehetıségei a közúti közlekedés területén címő évi feladatrész ellátására KHEM Regionális Közlekedésszervezési Irodák mőködésének finanszírozására Összesen

14 5. Importok tárgyévi alakulásának földrajzilag elhatárolt piacok szerinti megoszlása a következı (ezer Ft-ban): Megnevezés Termékimport Szolgáltatás/import Összesen Európai unión belül Európai unión kívül Összesen Az elszámolt értékvesztések követelésekre gyakorolt tárgyévi hatása az alábbiak szerint alakult: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) eredeti értéke: Elszámolt értékvesztés tárgy évi értéke Halmozott értékvesztés értéke eft 0 eft 0 eft 7. A évi társasági adó alapjának számítását, az adóalapot csökkentı és növelı tételeket az alábbiakban részletezzük. 14

15 Társasági adóalap számítása (2009. I XII. 31.) ezer Ft Adózás elıtti eredmény Adóalap csökkentı tételek - elızı évek elhatárolt veszteségébıl felhasznált összeg - - költségre, kötelezettségre képzett céltartalék bevételként elszámolt összege - - az elızı évben követelésekre képzett céltartalék tárgyévi bevételként elszámolt összege - - terven felüli értékcsökkenés visszaírása 7 - adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás és kivezetett eszközök adótörvény szerinti nettó értéke kapott (járó) osztalék, részesedés megszőnés, átalakulás miatt kivezetett részesedés nyeresége - - szakképzésben közremőködı tanulók után Ft/hó - - korábban munkanélküli után fizetett TB járulék (max. 12. hónapig) - - visszafizetési kötelezettség nélkül - más adózótól - kapott támogatás - - behajthatatlan követelés és a korábbi leírt, behajthatatlan követelésre befolyt összeg, a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés követelés értékvesztésének adótörvény által elismert része - - elızı évek bírságának elengedése miatt elszámolt bevétel - - K+F közvetlen költsége a kapott támogatások levonásával (nem kell aktiválni) adóellenırzés miatt bevételként elszámolt összegek - - adomány (max. 100 %) - - Helyi iparüzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg 100%-a - Adóalap csökkentı tételek összesen: Adóalap növelı tételek - kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék - - elszámolt értékcsökkenés, kivezetett eszközök könyv szerinti értéke nem a vállalati tevékenység érdekében felmerült költség - - bírságok, TB törvény szerinti jögkövetkezményekbıl származó kötelezettségek 54 - adóévben elszámolt követelésekre képzett értékvesztés összege - - elızı évben értékvesztésként elszámolt adóalapcsökkentı tétel leírt behajthatatlan követelés és elengedett követelések adott támogatás, ingyenesen adott eszköz, szolgáltatás - - adóellenırzés során megállapított költség ráfordítás - Adóalap növelı tételek összesen: Számított adóalap Társasági adó 0 15

16 III. Tájékoztató jellegő kiegészítések 1. A Felügyelı Bizottság tagjai, valamint az ügyvezetı igazgató részére az üzleti évben végzett munkáért kifizetett járandóságok összegét csoportonként összevontan az alábbiak szerint mutatjuk be Ügyvezetı igazgató (munkabér, prémium): Felügyelı bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett tiszteletdíj: e Ft e Ft A beszámolási idıszakban az Intézet nem folyósított elıleget vagy kölcsönt a Felügyelı Bizottság tagjai, valamint az ügyvezetı igazgató részére, továbbá nem vállalt garanciákat a nevükben. 2. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegő egyéb kifizetéseit állománycsoportonként bontva az alábbi táblázat tartalmazza. 16

17 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Munkabér és személyi jellegő kifizetések (eft) (2009. évi tény) Megnevezés Teljes munkaidıs Összesen Részmunkaidıs Összesen Nyugdíjas szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai 17 Összesen Állományon kívüli Mindösszesen Átlagos állományi létszám (fı) 153,6 24,2 177,8 20,8 2,0 22,8 8,8 0,0 8,8 0,0 209,4 Bérköltség Korengedményes nyugdíj 0 Munkábajárás Végkielégítés 0 Szerzıi díj + szoftver díj Találmányi díj 0 Saját gépkocsi használat helyi Saját gépkocsi használat helyközi Étkezési hozzájárulás Belföldi, külföldi napidíj Táppénz 1/3 része Betegszabadság Üzleti vendéglátás Reprezentáció, ajándék Segélyek Szociális, kulturális, sport Természetbeni juttatás SZJA Hőségjutalom Különféle egyéb + alkalmi m.váll Összesen :

18 3. Az Intézet leányvállalatának neve, székhelye: Társaság neve Székhelye TÜV NORD - KTI Kft Budapest, Thán Károly u A társaság TÜV NORD KTI Kft-ben szerzett tulajdoni hányada: 46,2 %. A évben a TÜV NORD - KTI Kft saját tıkéje az alábbiak szerint alakult (eft-ban) (elızetes, könyvvizsgáló által nem hitelesített adatok): Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Budapest, március 25. dr. Ruppert László ügyvezetı igazgató 18

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységér l

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységér l KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységér l A Társaság Felügyel Bizottsága megtárgyalta a 13/2010. (IV.08.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés. a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységérıl A Társaság Felügyelı Bizottsága megtárgyalta a 13/2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben