Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider Gyula ügyvezet igazgató"

Átírás

1 Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a évi éves beszámolóhoz Állampuszta, április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató

2 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA A vállalkozás bemutatása A számviteli politika bemutatása... 3 SPECIFIKUS RÉSZ... 6 B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZET KÉPESSÉGR L... 6 C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Az értékhelyesbítések bemutatása Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Készletek alakulása Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Értékpapírok Saját t ke Céltartalékok Kötelezettségek Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Értékvesztések...13 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Egyéb bevételek Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Adózás a társasági adó alapjának levezetése Módosítások TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Kötelezettségvállalások Mérlegen kívüli tételek Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Bér- és létszámadatok Egyéb adatok Cash-flow kimutatás

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A) A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA 1. A vállalkozás bemutatása A társaság megnevezése: Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. Állampusztai Kft. A társaság székhelye: Állampuszta A társaság fióktelepe: - Adószáma: KSH száma: Cégjegyzékszáma: Az Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi Kft. egyszemélyes korlátolt felel sség társaság. Tulajdonosa a Magyar Állam. A társaságot január 1.-én a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma alapította határozatlan id re. Alapítása átalakulással az évi LIII. törvény alapján történt. Az Állampusztai Kft. az Állampusztai Célgazdaság általános jogutódja. Tulajdonosi döntés alapján 2002-ben kivált a Nagyfai Kft. és ekkor alakult ki az Állampusztai Kft jelenlegi szerkezete. Kiváláskor az Állampusztai Kft. törzst kéje Ft-ban került megállapításra. A társaság alapításkor meghatározott feladata az elítéltek foglalkoztatása. A évi CVI. törvény hatálybalépésével változott a tulajdonosi képviselet, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. Vagyonkezelési szerz dés alapján a Vagyonkezel a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, képviseli dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok. Állampusztai Kft. alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök közül ki kell emelni a mez gazdasági termelést, ezen belül a szántóföldi növénytermesztést és az állattenyésztést. A mez gazdasági tevékenység adta 2008-ben az éves árbevétel 88,4 %-át. A társaság jelenleg 9892 hektár területtel rendelkezik, ebb l a szántóterület aránya 58,4 %. 2

4 Állattenyésztés f korcsoportjainak éves átlaglétszáma tárgyévben 90 db mangalica koca, 1576 db juh, db pulyka, 33 db ló. A 2008-as termelési évet az Állampusztai Kft adózott eredménnyel zárta, ami a tervezetthez viszonyítva jelent s javulást jelent. Az árbevétel 6,5 %-kal alacsonyabb, mint 2007-ben, de a tervezett nál jelent sebb mértékben, 15,5 %-kal kevesebb. A kedvez hozamok mellett kialakult, tervhez viszonyított árbevétel csökkenés a késztermékek értékesítésének részbeni átütemezésével indokolható. Csak a teljes napraforgó készlet évi várható nettó árbevétele 140 millió Ft. Az állattenyésztés fedezethiánya továbbra is jelent s, a felvásárlási ár az év folyamán az önköltség alatt maradt, amit a részleges támogatások, és a felvásárlási ár, pulykánál számottev változása sem kompenzált. Annak ellenére, hogy a pulyka ellenértékét megkaptuk, a fizetési készség nem volt folyamatos, rendszeresen késve teljesítettek. A baromfiágazat helyzete továbbra sem stabilizálódott. Az elitélt foglalkoztatást, nagy részben biztosító ágazat fenntartásához a növénytermesztésben keletkezett fedezet járult hozzá. A bevétel és fedezet f ágazatonkénti megoszlása az elmúlt két évben Árbevétel Fedezet % változás Szántóföldi növénytermesztés , Kertészet , Állattenyésztés , Mg. melléktevékenység , Egyéb mg. tevékenység , Alaptevékenységen kívüli tevékenység , Összesen: , A számviteli politika bemutatása a) A beszámoló formája, tartalma Társaságunk a hatályos Számviteli törvény 9. -a alapján éves beszámolót készít. A beszámolót a számviteli törvényben meghatározott szerkezetben az ott el írt tagolásban, az el írt tételeket a megadott sorrendben, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszer en vezetett kett s könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthet formában, magyar nyelven kell elkészíteni. A mérleg, az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti kötelez tagoláson túl, tovább nem részletezett, illetve összevonásokat nem tartalmazhat. 3

5 Az éves beszámoló részét képez mérleget, eredménykimutatást és kiegészít mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Társaságunk a beszámoló mérlegét a törvény 1. sz. melléklet A változata szerinti, eredménykimutatását a törvény 3. sz. melléklet (forgalmi költség eljárás) A változata szerinti tagolásban készíti el. Az Alapító információs igényeinek kielégítésére az eredménykimutatást a 2. sz. melléklet (összköltség eljárás) A változata szerinti tagolásban is elkészítjük. Az eredménykimutatás alátámasztására Társaságunk az els dleges költséghely-költségvisel, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza. Társaságunk az Sztv. el írásainak (12. ) megfelel en könyvvezetési kötelezettségét a kett s könyvvitel rendszerében teljesíti. b) Üzleti év, a mérleg fordulónapja, a mérlegkészítés id pontja Üzleti év az az id tartam, amelyr l a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év id tartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: az üzleti év utolsó naptári napja. A mérlegkészítés id pontja: a tárgyévet követ év április hó 30. napja. Tulajdonosi döntés alapján a évben a mérlegkészítés napja április 15. volt, az el z években meghatározott április 30. helyett. Az id pont megváltoztatásának a évi beszámolót lényegesen érint kihatása nincs. c) Értékcsökkenési leírás szabályai Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve, a hasznos élettartam figyelembe vétele alapján meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Az 50 egyedi beszerzési, el állítási érték alatti vagyoni érték jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy el állítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. d) Piaci értéken történ értékelés elveinek ismertetése Év közben az eszközökr l mennyiségben és értékben analitikus nyilvántartást vezetünk. Tárgyi eszközök közül az ingatlanokat négy, a berendezéseket, járm veket kétévenként egyeztetjük a nyilvántartásokkal. Egyéb eszközöket évente tényleges leltár felvétellel alátámasztva vesszük számba. Immateriális javakat, tárgyi eszközöket egyedileg, beszerzési, el állítási értéken tartjuk nyilván. A mérlegbe amortizációval csökkentett nettó értéken kerülnek. Befektetett pénzügyi eszközöket értékvesztéssel csökkentett könyvszerinti értéken tartjuk nyilván. 4

6 Vásárolt készleteket a f könyvben anyagféleségenként csoportosítva, elkülönítve, elszámoló áron tartjuk nyilván és számoljuk el. Anyagféleségenként gy jtött árkülönbözetet negyedévente osztjuk fel a készlet és készletcsökkenés arányában. El z évek saját termelés készleteit év közben sz kített, valamint sz kített él súly önköltségen tartjuk nyilván és számoljuk el. Tárgyévi el állítású termékeket elszámoló áron hozamoljuk és használjuk fel. Saját termelés termékek tényleges el állítási költségét év végén a termelési folyamat befejezésekor utókalkulációval állapítjuk meg és módosítjuk az elszámoló áron elszámolt készletértéket. Követeléseket egyeztetve, számla szerinti összegben tartjuk nyilván. Min sítésük a lejárati id, valamint a behajthatóság szerint történik. Saját t ke könyvszerinti, ezen belül a jegyzett t ke a cégbíróságon bejegyzett értéken szerepel. Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegben könyvszerinti értéken szerepelnek. e) A társaság könyvvizsgálatával megbízott, beszámoló aláírására jogosult, könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy. Társasági törvényben leírtak szerint a társaság választott könyvvizsgálót alkalmaz. A könyvvizsgáló neve, címe: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt Budapest, F utca 71. II./1. MKVK nyilvántartási száma: Képvisel je: Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló MKVK tagsági ig. száma: Az éves beszámoló aláírására jogosult, és a törvény által arra köteles személy: Schneider Gyula ügyvezet igazgató Dunaföldvár, Pet fi u. 18. A könyvviteli feladatok irányításáért felel s személy: Kriska József Harta, Templom u. 94. Regisztrálási száma: MKVK Számviteli elvekt l való eltérést a mérleg és eredménykimutatás tudomásunk szerint nem tartalmaz. 5

7 SPECIFIKUS RÉSZ B) SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉR L, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZET - KÉPESSÉGR L A mutatók táblázatos formában a 1. számú mellékletben találhatók. C) MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének valamint halmozott értékcsökkenésének alakulása Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés 5 - Selejtezés 6 - Egyéb csökkenés 7 Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés 14 Záró értékcsökkenés Záró nettó érték

8 Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyi eszközök összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés Egyéb növekedés 4 - Értékesítés Selejtezés Egyéb csökkenés Záró bruttó érték Nyitó értékcsökkenés Terv szerinti écs Terven felüli écs Értékesítés miatt kiv Selejtezés miatt kiv Egyéb csökkenés Záró értékcsökkenés Záró nettó érték Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Lineáris módszerrel elszámolt Terv szerinti értékcsökkenési leírás Degresszív Teljesítmény módszerrel arányosan Egyösszeg elszámolt elszámolt Összesen Terven felüli értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás összesen Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javak összesen Ingatlanok M szaki berendezések gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek Tenyészállatok Beruházások Tárgyieszközök összesen

9 3. Az értékhelyesbítések bemutatása Értékhelyesbítés elszámolásának lehet ségével a társaság nem élt. 4. Lízingelt eszközök a tárgyévben pénzügyi lízing keretében üzemeltetett eszközök lízingfeltételeinek bemutatása Lízingelt eszközök és a fennálló törleszt részletek Bruttó Futamid Törlesztés értéke db New-Holland TG 285 er gép hó Törleszt részletek összesen: Befektetések tulajdoni hányadok, szavazati arányok bemutatása Befektetések Cégjegyzék száma Névérték Beszerzési érték Értékvesztés Mérleg érték Szavazati arány % Kalocsai F szerpaprika Zrt. Kalocsa ,4 Összesen: ,4 Dolgozóknak adott kölcsön

10 6. Készletek alakulása Készletek december 31.-én Változás Anyagok Ebb l: Ipari takarmány Üzemanyag Alkatrész Állatgyógyszer Befejezetlen termelés Növendék, hízó és egyéb állatok Ebb l: Pulyka Sertés Késztermékek Ebb l: Búza Kukorica Napraforgó Árpa Áruk Készletekre adott el leg Összesen: Készletek szükség esetén mobilizálhatóak, azok a termelési folyamat részét képezik. 7. Követelések külön kiemelve az elszámolt értékvesztést Követelések megoszlása december 31.-én lejáratuk szerint Fizetési határid n belül napon belül lejárt nap között lejárt nap között lejárt napon túl lejárt Összesen:

11 Követelésekre elszámolt értékvesztés: Követelés Ft Értékvesztés % Ft Merián Rt. Orosháza Sáfár István Fülöpszállás Vér Sándor Szabadszállás Kaszala Imre Kunszentmiklós Mészáros János Egyéb Összesen: Egyéb követelések Változás Elszámolás adóhatósággal Munkáltatói kölcsön éven belüli része Elszámolás dolgozókkal Földalapú támogatás Szállítói túlfizetés Egyéb Összesen: Értékpapírok Forgatási céllal vásárolt értékpapírral a társaság nem rendelkezik. 9. Saját t ke Változás Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját t ke

12 A t ketartalék tal növekedett a évi géptámogatás kiutalását követ en. Csökkenést a támogatások visszafizetési kötelezettségének arányos lejárata miatt lekötött tartalékból felszabadított, valamint lekötött tartalékba helyezett összeg egyenlege okozza. A lekötött tartalék képzését, jogszabály alapján t ketartalékba helyezett támogatások, visszafizetési kötelezettséggel terhelt még fennálló része indokolja az alábbiak szerint. Összesen Visszafizetési kötelezettség lejár Lekötött tartalék Céltartalékok Céltartalékot, 2006-ban értékben képeztünk a gázolajtartályok és az esetleges környezeti károk felszámolására. 11. Kötelezettségek Hosszúlejáratú kötelezettségek alakulása Összesen Törlesztés Európa hitel T kepótló hitel Aszálykáros hitel Lízing Összesen: Az éves hitelkeret fedezeteként az el z évek gyakorlatának megfelel en, keret jelzálogként kezelt alábbi ingatlanokat fogadta el a bank. Földterület Solt 0269/1; 0269/2; 0271 hrsz Harta 0180; 0181; 0187/3; 0187/4; 0212 hrsz Pince Solt 4681 hrsz Ingó dolgot (szárító berendezés) terhel jelzálogjog

13 Egyéb kötelezettségek Változás Lízingtörlesztés éven belül Osztalékfizetési kötelezettség - Fogvatartott bér Polgári bér TB elszámolás Elszámolás adóhatósággal Elszámolás dolgozókkal Egyéb Összesen: Aktív és passzív id beli elhatárolások alakulása, tartalma Változás Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások Összesen: Változás Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen:

14 13. Értékvesztések Nyitó Elszámolt Visszaírt Csökkenés Záró Vagyoni érték jogok 0 Immateriális javak: 0 Ingatlanok és vagyoni ért. jogok M szaki berendezések 0 Egyéb berendezések 0 Tenyészállatok 0 Beruházások 0 Tárgyieszközök: Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök: Befektetett eszközök összesen: Anyagok Befejezetlen és félkész termékek 0 Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk 0 Készletre adott el legek 0 Készletek: Köv. áruszállítás és szolg. (vev k) Köv. egyéb rész. viszonyban lév vállalkozással szemben 0 Egyéb követelések 0 Követelések: Pénztár, csekkek 0 Bankbetétek 0 Pénzeszközök: 0 Forgóeszköz összesen: Eszközök összesen:

15 D) EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés f bb irányai szerint Árbevétel % Szántóföldi növénytermesztés ,5 Kertészet ,8 Állattenyésztés ,8 Mg. melléktevékenység ,8 Egyéb mg. tevékenység ,3 Alaptevékenységen kív. tev ,0 Összesen: ,0 2. Egyéb bevételek Változás Értékesített tárgyi eszközök Értékesített követelések Egyéb bevételek (kártérítés, késedelmi kamat, támogatás költségek fedezetére) Utólag kapott engedmények Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Kapott támogatás Biztosító kártérítése Különféle egyéb bevételek Összesen: A fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos többletköltségek részbeni ellentételezésére kapott támogatások, annak hatása az eredményre Elszámolás módja Havi ütemezésben Egyéb bevétel Pályázati úton Összesen:

16 Egyéb bevételekb l az APEH-t l, VPOP-tól igényelt támogatások, visszatérítések alakulása Agrárpiaci támogatások Változás Agrártermelési támogatások Agrárfinanszírozási támogatás Földhasznosítási támogatás* Új gépvásárlási támogatás Piacra jutást el segít támogatás Jövedéki adó visszatérítés Állatjóléti támogatások Egyéb támogatások Összesen: * SAPS, TOP-UP, AKG 3. Költségek költségnemenkénti bontása, alakulása; a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése Költségnemek és saját teljesítmények részletezése Saját el állítású eszközök aktivált értéke Saját termelés készletek állományváltozása III. Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás

17 4. Kutatás, kísérleti fejlesztés bemutatása Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévben a társaságnál nem volt. 5. Egyéb ráfordítások f bb csoportjai, azok alakulása Változás Értékesített tárgyi eszközök értéke Értékesített követelések értéke Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások (kártérítés, késedelmi kamat) Utólag adott engedmények Céltartalék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Káresemény, elhullás Adók, illetékek, hozzájárulások Különféle egyéb ráfordítások Összesen: Pénzügyi m veletek eredményében f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Változás Kapott osztalék Kapott kamatok Árfolyamnyereség Pénzügyi m veletek bevételei Bef. pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége Fizetend kamatok Befektetések leírása Pénzügyi m veletek ráfordításai Összesen:

18 7. A rendkívüli eredmény f bb szerepet játszó tényez k, azok alakulása Rendkívüli ráfordítások és a rendkívüli bevételek alakulása Rendkívüli ráfordítások összesen: Vagyonfelosztásból kapott pénzeszköz Leltártöbblet elszámolása Véglegesen kapott fejlesztési támogatás elszámolt része Rendkívüli bevételek összesen: Adózás a társasági adó alapjának levezetése Jogszabály szerint a társaság nem tartozik a társasági adó hatálya alá. 9. Módosítások El z éveket érint jelent s önellen rzést nem hajtottunk végre. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Részesedési viszonyban álló vállalkozások adatai Az adatok a C. 4. fejezetben bemutatásra kerültek. 2. Kötelezettségvállalások Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettsége a társaságnak nincsen. Mérlegben meg nem jelen, jöv beni kötelezettség nem ismert. 17

19 3. Mérlegen kívüli tételek Mérlegben nem szerepl jelent sebb, értékkel nyilván nem tartott vagyontárgyakról, mérlegen kívüli egyéb tételekr l, így különösen függ és biztos (jöv beni) kötelezettségvállalásról az ügyvezetésnek nincs tudomása. 4. Üzletvezetés, igazgatóság, felügyel bizottság Az üzletvezetés, felügyel bizottság éves járandóságai Létszám f Járandóság Folyósított el leg, kölcsön Ügyvezet Felügyel bizottság Bér- és létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma, járandóságai Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám f Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Teljes munkaid s fizikai nem fizikai Részmunkaid s fizikai nem fizikai Egyéb, állományon kívüli Összesen: Fogvatartott fizikai nem fizikai Összesen: Mindösszesen:

20 6. Egyéb adatok Környezetvédelemmel összefügg információk Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök. Mennyiség db Létesítés kelte Bruttó érték Nettó érték Monitoring kutak Veszélyes hulladékok (tonna) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ártalmatlanítás ráfordításai Állati hulla 7,4 7, Fáradtolaj 1,7 2,5 4,2 Akkumulátor 0,8 0,8 Növényvéd szer göngyöleg 1,3 0,8 1,9 0,2 Lejárt szav. növényvéd szer Olajos rongy, f részpor, sz r 0,4 0,4 28 Gyógyszeres ampulla, t Tartálytisztítási iszap 0,6 0,6 37 Összesen: 2273 Veszélyes hulladékot el írások szerint tároljuk, majd szakosodott vállalkozásokkal, térítés ellenében megsemmisíttetjük, vagy hasznosításra értékesítjük. 7. Cash-flow kimutatás 19

21 Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemz mutatók Leírás Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját t ke Befektetett eszközök T ke szerkezete Idegen t ke Összes forrás Saját t ke aránya Saját t ke Összes forrás M szaki berendezések elhasználódottsági foka Berendezések nettó értéke Berendezések bruttó értéke Beruházások fedezete Beruházások tárgyévi ráfordítása Értékcsökkenési leírás Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Eszközök összesen Saját t kenövekedési mutató Saját t ke Jegyzett t ke Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök +forgóeszközök Vev állomány aránya a szállítóállományhoz Vev k Szállítók 1 1. sz. melléklet % % % , ,3 88, , ,8 108, , ,7 131, , ,9 96, , ,6 82, , ,8 138, , ,5 108, , ,6 114, , ,3 88, , ,0 111,4

22 A pénzügyi likviditási helyzet jellemzése Leírás Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek Rövidtávú likviditás I. Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek Rövidtávú likviditás II. Forgóeszközök követelések Rövidlejáratú kötelezettségek Gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek Hitelfedezetségi mutató Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek Kölcsön fedezeti arány Kötelezettségek-likvid eszközök Saját t ke + kötelezettségek - likvid eszközök Kamatfedezetségi mutató Adózás el tti eredmény + kamat Kamat Eladósodottság mértéke Kötelezettségek Saját t ke Árbevételre vetített eladósodottság Hosszúlejáratú kötelezettségek és saját források aránya Kötelezettségek likvid eszközök Nettó árbevétel Hosszúlejáratú kötelezettségek Saját t ke + hosszúlejáratú kötelezettség 2 1. sz. melléklet % % % , ,3 82, , ,3 53, , ,0 55, , ,9 46, , ,2 50, , ,3 170, , ,7 129, , ,0 137, , ,4 222, , ,5 33,8

23 1. sz. melléklet A vállalkozás jövedelmi helyzetének jellemzése Leírás % % % Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmények ,5 Anyagmentes termelési érték Bruttó termelési érték anyagjelleg ráfordítások ,8 Termelési költségszint Összes költség Bruttó termelési érték , ,9 99,9 Értékesítési költségszint Értékesítés közvetlen költsége Nettó árbevétel , ,0 98,9 Anyaghányad Anyagjelleg ráfordítások Bruttó termelési érték , ,0 101,2 A t ke hatékonysága Adózott eredmény Saját t ke , ,8 118,0 T kearányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Saját t ke , ,8 119,6 Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Eszközök összesen , ,8 115,3 Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Nettó árbevétel , ,5 146,1 Él munka hatékonyság Anyagmentes termelési érték Bérjelleg költségek , ,7 101,0 3

24 2. sz melléklet CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám december 31. adatok -ban A tétel megnevezése El z év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (M ködési cash flow, sorok) Adózás el tti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív id beli elhatárolások változása ± Vev követelés változása ± Forgóeszközök (vev követelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív id beli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetend adó (nyereség után) Fizetett, fizetend osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységb l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi m veletekb l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, t kebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesít értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, t kekivonás (t keleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben