Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló

2 I Azonosító: (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ3A C Elektronikus mentés). ~- VáHa~kozásra vonatkozó adatok Név: I Cégjegyzékszám: ~Adószám: Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési KfI: Leve ezési cím Irányítószám: Helység: Utca, házszám: 5525 Füzesgyarmat ] Szabadság tér 1. Beszámolóra vonatkozó adatok Beszámolákészítés oka: normál, fordulónapi beszámolás Beszámolási időszak kezdete: Beszámolási időszak vége: Adatok pénzegysége: A közzétett adatok könyvvizsgálattal ~ - Mérleg: ezer HUF Beszámo ó dokumentumok van Ered ménykimutatás: Kiegészítő melléklet: Könyvvizsgálói jelentés: Üzleti jelentés: van van fliflcs nincs Közzétételi költségtérítés befizetés igazolás nincsenek alátámasztva. nincs csatolva. Beszámolókészítés helye, kelte: Füzesgya rmat, (- Vc~gezd~1kodisi és lat~i~tisy OzenseUe~e~ I ~orla~»lt Fc~sé~ Táieas zcy.n~l, ~ ~cr L I Ac.t~s~rn: * ~4~íirn o~-og-o~~rn : A vállalkozá& vezetölének - kápvlselőjónek aláírása PH. Kérji~k, a pecsét ne énntse a fenti táblázatot.

3 Azonosító: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE HA VÁLTOZAT ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Füzesgyarmati Váro~gazd. é~ Intézmény Üzemelteté5i Kft (~égjegyzéksz~m: 04~O9~ Adószám: Beszámolási időszak: Adatok pénzegységben: ezer HUF Előző é~k).. Tetel me~nevezese Elozo ev módos~sai Targyev 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriáhs javak Immateriális javak értékhelyesbítése (02. sorból) O O 04. II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (04. sorból) O O 06. IlL Befektetett pénzügyi eszközök O O 07. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (06. sorból) O O 08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból) O O 0~ B. Forgőeszközök (10.i ±16. sor) I. Készletek O O 11. II. Követelések Követelések értékelési különbözete (11. sorból) O O 13 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbőzete (11. sorból) O C) 14. HI. Értékpapírok O O 15. Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból) O O 16. IV. Pénzeszközök C. Aktív Időbeli elhatárolások Eszközök összesen (01.-l sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. L ~... ~.. ~ A vmialkoiás vezetőjének- képvisekijének al~írása Füzesgyarmat, V ~d Ikod~ l éa~ Oz~5~e!t~é~j ~.orl~ic,1t F~1ei. ~ 5525F5~c v~ ~ ~ ~ün~ 14L~2-O4 ~J~Z~r.C~o~ J77 PH. KéI~JÜk. a pecs& ne &intse a fenti t~blázatot.

4 Azonosító: EGYSZERŰSÍTE1T ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE AII VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft ~Cé~jegyzékszám: Adószám: ] Beszámol~si időszak: , Adatok pénzegységben: ezer HUF Előző év(ek).. Te~el megnevezese Elozo ev m~o ~~ Targyev 19. D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból) O O 22. IL Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) O O 23. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött l:artalék O O 26. VI. Értékelési tartalék (27., 28. sorok) O O 27. Értékhelyesbités értékelési tartaléka O O 28. Valós értékelés értékelési tartaléka O O 29. VII, Mérleg szerinti eredmény s (1 E, Céltartalékok , F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek O O 33. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból) O O 36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból) O O 37. G. Passzív időbeli elhatárolások Források Összesen ( sor) A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek alátámasztva. Füzesgyarmat, P~ynxma~i ~i bt~uv Üztmehe~ ~ort~t h F.~!~:~ ~ ~ Fu~c I AváIIaIk~zás vezetőj~nek - k~pvkaaiőjének aiáír~sa PH. KérJük, a pecsé.t ne érintse a fenu t~b~ázatot.

5 Azonosító: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A~ VÁLTOZAT ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL Füzesgyarmati Városgazd. és Intézmény Üzemeltetési Kft CCégjegyzékszám: Adószám: Beszámolási időszak: 2015, Adatok pénzegységben: ezer HUF..... Előző év(ek) Tetel megnevezeae Bozo ~ n6ciosít~sai Targyev 01. L Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivátt saját teljesítmények értéke () III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés (03. sorból) O O 05. IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkené.sl leírás VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés (08. sorból) O O 10. A. Üzemi üzleti tev. eredménye(q1,.±q2.+03, sor) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Értékelési különbözet (11, sorból) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O 14. Értékejési különbözet (13. sorból) O O 15. B. Pénzügyi múveletek eredménye ( sor) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±1O.±15. sor) X. Rendkívüli bevételek o XI. Rendkívüli ráfordítások O Q 19. D. Rendkívüli eredmény (17.-is. sor) E. Adózás előtti eredmény (±16.~19. sor) XII. Adóflzetési kötelezettség F. Adózott eredmény (± sor) G. Mérleg szerinti eredmény A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Füzesgyarmat, ~ -~\ Peit~yaxm~j ~ ~e l~t~z»~.~ny Üeziejtetéa~ Korl~b F~ ~í ~t frz ~~.~ ÁJ~$ ~~ 2 ~ ~ ~~ A v~llalkozés vezetőjének képví~eiőjének aléírésa ~- PH, Kér~ik, a pecsét ne érintse a fenu t~biázatot,

6 I Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel.: (66) B-mail: varosgazdkf~~fuzesgyarmat.hu Határozati javaslatok: 1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-t - amely kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága - a évben megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló Ft értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől. 2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját eft Eszköz és Forrás főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel, az adózott eredményből ositalék nem kerül kifizetésre, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Füzesgyarmat, április Ügyvezető ~

7 Adószám: Cégjegyzékszám: O Füzesgyarrnati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Uzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet üzleti év beszámolójához Dátum: március 10. ~~. ügyvezető k~

8 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Altalános rész A társaság neve: Rövidített cégnév: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft A társaság székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. A társaság alapítója: Jegyzett tőke összege: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér Ft Alapítás időpontja: november 29. A működés megkezdésének időpontja: januári. Előtársasági időszak: A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc, 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49. Cégjegyzék száma: Törvényességi felügyelet: Békés megyei Cégbíróság Statisztikai jelzőszáma: Adószáma: Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. Fiók Füzesgyarmat, A társaság könyvvizsgálója: Felügyelő Bizottsági tagok: Galuska Józsefné 5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. utca 1. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 5525 Füzesgyarmat, Petőfi tér A társaság bemutatása Szabó László András 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A. Zs. Nagy Sándor 5525 Füzesgyarmat, Arpád utca 8. A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft november 29.-én alakult a Füzesgyarmat Város Onkorrnányzata által, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Jegyzett tőkéje FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS intézmény ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT FELELŐS SÉGŰ TÁRSASÁG

9 -3 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ft, mely 100%-ban pénzbeni vagyoni hozzájárulásként került a vállalkozáshoz. A Kft-t a cégbíróság január 14.-én jegyezte be, főtevékenységét január 1.-én kezdte meg. Társasá~unk által végzett főbb tevékenys&i körök: TEAOR szám Megnevezés Epítményüzemeltetés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Egyéb m.n.s. bányászat Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Lakó- és nem lakó épület építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Epítési terület előkészítése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Altalános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Sportlétesítmény működtetése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A Kft. az alapítóval, azaz Füzesgyarmat Város Önkormányzatával feladatellátási és támogatási megállapodást kötött. Ez alapján feladatellátási körébe tartozik: - a közterülettel összef~iggő kertészeti munkák elvégzése, - a zöldterület fenntartása, - a köztisztaság biztosítása, a burkolt felületek tisztántartása, a közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítés, - piac és gyepmesteri feladatok, - közintézményi épületek üzemeltetési és karbantartási feladatok, - a csatornahálózat karbantartása, más taxatíve fel nem sorolt egyéb közfeladat. A fent nevesített feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat vagyonkezelői szerződés keretében adta át az alapító a Kft részére. 2. Számviteli politika A Kft. a nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő évi C. számú törvény alapján állította össze számviteli politikáját. Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmi helyzetre kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. A használatunkban lévő eszközök, illetve források, valamint a saját tőke változását Kettős könyvvitel rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével. A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló évi C. törvény 9.~-a alapján Egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Társaságunk a beszámoló részét képező Mérleget A típusú és az eredménykimutatást A típusú összköltség eljárással készíti, költségeit az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván, a 6-7-es számlaosztályt nem használja.

10 -4- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint tárgyévet követő Március 31. Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, december 31.-i fordulónappal készül el. Amortizációs politika Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke. Amem~yiben jogszabály, vagy az értékelési szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értékként a számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. A vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök bekerülési értékének az átadónál az átvétel időpontjában kimutatott, számviteli törvény szerinti nettó értéket tekintjük (bruttó érték halmozott értékcsökkenés). Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján negyedévenként lineárisan, a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel, a 2. számú mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával történik. A vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenését az átadónál alkalmazott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. A 100 eft egyedi beszerzési ár alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Kft a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. Piaci értéken való értékelés A Kft nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása a Kf~ Eszközök és általános szabályoknak megfelelően történik. források leltárkészítési szabályzata szerint az A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása, elemzése 1. Vagyoni helyzet elemzése 1.1 Az eszköz- és forrásállomány összetétele Eszközök és források év Megoszlás % év Megoszlás % megoszlása eft év eft év Befektetett eszközök , ,37 Forgóeszközök , ,26 Aktív időbeli elhatárolások , ,37 ESZKÖZÖK Saját tőke , ,48 Céltartalékok Kötelezettségek , ,64 Passzív időbeli elhatárolások , ,84 FORRÁSOK

11 -5- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1.2 Tőkeerősség, saját tőke aránya A Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft Saját tőke aránya a teljes vagyonból -2,48 %. A évhez képest romló tendenciát mutat, mivel a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent ismét. 1.3 Kötelezettségek részaránya A Kft kötelezettsége több, mint az összes vagyon, hiszen 101,64 %. A kötelezettségek megoszlása szerint hosszú lejáratú 98,96 % valamint rövid lejáratú 1,04 %. Hosszú lejáratú kötelezettség teljes egészében az alapító által rendelkezésre bocsátott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek, tehát gyakorlatilag teljes mértékben idegen forrásból finanszírozott. 1.4 Vevők szállítók aránya A Kft nyilvántartásában szereplő vevői követelés eft, míg a szállítói kötelezettség eft. Tehát a be nem folyt bevételek 242,17 %-ban fedezik a ki nem egyenlített kötelezettségeket. 2. Pénzügyi helyzet elemzése 2.1 AdósságáHomány fedezettsége A Kft adósságállomány fedezettségének mértéke -2,47 % ami elég kedvezőtlen a negatív saját tőke miatt. 2.2 Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) A Kft likviditási mutatója tárgyévben 2,14, mely szerint a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök (jelen esetben követelések és pénzeszközök) értéke 2,14-szorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek. 2.3 Hosszú távú pénzügyi helyzet (tikviditás) A Kft hosszú távú likviditásátjellemző mutató értéke a tárgyévben 0,022, mely a forgóeszközök és az összes kötelezettségek aránya, mely továbbra is nagyon alacsony. 3. Jövedelmi helyzet elemzése 3.1 Árbevétel-arányos jövedelmezőség A Kft árbevételének j övedelmezősége minden egyes eredménykategória szintjén negatív előjelű, az évi végi veszteség miatt év 2015.év Uzemi, üzleti tevékenység szintjén 26,70 % -62,45 % Adózott eredmény szintjén 25,3 8 % -63,57 %

12 -6- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3.2 Tőkearányos jövedelmezőség A Kft Saját tőke jövedelmezősége: év év Üzemi, üzleti tevékenység Szintjén 1.285,66 % 103,49 % Adózott eredmény Szintjén 1.221,99 % 105,34 % Az adatok nagyon megtévesztőek, mert a negatív eredmény és a negatív saját tőke miatt lettek pozitív eredmények. 3.3 Eszközarányos jövedelmezőség A vállalkozás vagyonkörében lévő eszközök eredménytermelő képessége: 2014.év 2015.év Üzemi, üzleti tevékenység Szintjén 1,68 % -2,62 % Adózott eredmény Szintjén 1,60 % -2,67 % III. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Eszközök összetételének bemutatása 1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök évi bruttó értékének alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Megnevezés bruttó eft eft bruttó érték eft érték eft Sajátinimateriálisjavak Vagyonkezelt ingatlanok Saját ingatlanok Vagyonkezeltműszakiberend Sajátműszakiberendezések Vagyonkezelt egyéb berend Sajátegyébberendezések l00000alatti Befejezetlen beruházás Idegeningatlanonvégzettbemh Összesen

13 - 7- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök évi terv szerinti értékesökkenésének alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró eft eft eft eft Sajátinimateriális javak Vagyonkezelt ingatlanok Saját ingatlanok Vagyonkezelt műszaki berend Sajátműszakiberendezések Vagyonkezelt egyéb berend Saját egyéb berendezések l00000alatti Befejezetlen beruházás Idegen ingatlanon végzett beruh Összesen A Kft jan. 1.-ével valamint jan. 1.-ével a Füzesgyarrnat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe vett át tárgyi eszközöket eft értékben. A Kft. ezen eszközöket az Onkormányzat könyveiben szereplő nettó értéken mutatja ki, a törvényi előírásnak megfelelően. A vagyonkezelésbe vett ingatlanok esetében a évben a Kft. felúj ította a miskoictapolcai nyaralót, valamint a bölcsődét. A vagyonkezelt műszaki berendezéseknél visszaadásra került az Onkormányzatnak a GRW-246 skoda gépjármű. Egyéb berendezésként lapvibrátor, az óvoda tűzjelzőjéhez szünetmentes tápegység, valamint az Kossuth Lajos Alt. Iskolába klíma került beszerzésre. A Kft. idegen ingatlanon végzett beruházásként tartja nyilván a Kossuth utca második felében végzett járda építést, valamint a Batthyányi utca, Klapka utca és a Garalapos utca járda építéseit, továbbá a Jókai utca, Szigligeti utca, Báthori utca és a Bajcsy Zs. utca árok építéseit, melyeket a évről hozunk át továbbra is. Valamint a év folyamán tovább bővült a buszmegálló, a temető térkövezése, a hulladékudvar, a Kálvin tér térkövezése és az Árpád utca árok építése munkákkal. 1.3 Követelések Belföldi követelések (vevők) A Kft dec. 31.-ej állapot szerint eft összegű belföldi vevő követelést tart nyilván. A követelések közül lakbér hátralékként eft, bérleti díj tartozásként eft, valamint szolgáltatási díj tartozásként eft összeg került kimutatásra. Lej árat szerint Összeg eft Határidőn belüli követelés Határidőn túli követelés napon belüli napon belüli túli

14 Munkabér előlegek -8 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kft. a munkavállalói részére munkabér előlegek kifizetését engedélyezte. A törlesztések a munkabérből közvetlenül kerülnek levonásra, ezért ebből adódó elmaradás nincs. A nyilvántartásunk alapján eft összegű ilyen jellegű követelés szerepel. Különféle egyéb követelés A Kft eft összegben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák áfa tartalmát mutatja ki, amelyek dec. havi számla keltűek, de az előzetesen felszámított áfa csak jan. hónapban lesznek elszámolhatóak. Ezen összeg évben átvezetésre kerül az előzetesen felszámított áfa főkönyvi számra. 1.4 Pénzeszközök A társaság pénzeszközei házipénztárban valamint bankszámlán kerülnek kimutatásra. Záró pénzkészletként a házipénztárban e Ft, míg a bankszámlán eft van nyilvántartva. 1.5 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között eft értékben azon folyamatos teljesítésű közüzemi számlák (gáz, víz, villany számlák) kerültek kimutatásra, amelyek dec. havi számla keltűek, de a számlákban elszámolt időszak jan. hó. 2. Források összetételének bemutatása 2.1 Saját tőke Jegyzett tőke A Füzesgyarmat Város Önkormányzata november 29.-ével eft törzstőkével alapította a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.-t. Eredménytartalék A Kft eft összegben tart nyilván eredménytartalékot, amely az előző évek nyereség különbözete. veszteség Mérleg szerinti eredmény A Kft eft összeggel zárta a évet, amely a képviselő testület határozata alapján majd az eredménytartalékba kerül átvezetésre, 2.2 Céltartalék A Nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint, a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközökön az elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő mértékben felúj ítást kell végrehajtani, vagy céltartalékot kell képezni. A Kft a évben eft összegben képzett ezen célból céltartalékot. Azonban a Füzesgyanriat Város Önkormányzatának képviselő testülete április 28.-án tartott ülésén, a

15 -9- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET sz. önkormányzati határozatában mentesíti a Kft-t a fenti összegű céltartalék képzése alól. Ennek következtében a Kft a eft összegű céltartalékát feloldotta, az egyéb bevételekbe vezette át. 2.3 Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft. hosszú lejáratú kötelezettségként tartja nyilván a Füzesgyarmat Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszközöket. Ezen eszközök értéke a évben eft. Rövid lejáratú kötelezettségek A társaság rövid lejáratú kötelezettségként mutatja ki a belfzildi szállítói tartozásokat eft értékben, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket, melyek a NAV felé fennálló tartozások, eft értékben. A szállítói tartozások lej árati idő szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. Lej árat szerint Összeg eft Határidőn belüli kötelezettség Határidő túli kötelezettség napon belüli napon belüli túli 5.- A szállítói tartozások jelentős részét a közüzemi számlák képezik eft értékben. A fennmaradó eft üzemanyag és egyéb anyagok vásárlásából adódik. A NAV felé fennálló kötelezettségeink a dec. havi munkabér járulékai, a dec. havi áfa és a fizetendő társasági adó. Az alábbi táblázat ezek részletezését tartalmazza. Kötelezettség Összeg eft Társasági adó Személyi jövedelemadó Altalános forgalmi adó Egészségügyi hozzájárulás 1 68~- Szakképzési hozzájárulás 41.- Szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbizt. járulék Egészségbizt. és munkaerő-piaci jár Egyszerűsített fogl.utáni kötelezettség 2.- Osszesen Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások között eft összegben azon folyamatos teljesítésű számlák kerültek kimutatásra, amelyek jan. havi számla keltűek, de az elszámolási időszak a évet terheli. Ezen számlák részletezését a következő táblázat tartalmazza. Szolgáltató megnevezése Összeg eft E-ONKft ÉMÁSZ Nrt. 2.-

16 - 10- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AWóldvíz Zrt. 72v- ENKSZ 87.- CYEBKft Magyar Telekom Nyrt MIVIZ 4.- ATEV Zrt MiReHuKöz Kft 4~- Karcag Térségi Hulladékg. Kft Összesen Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1 Bevételek alakulása A bevételek évi alakulását a következő táblázat mutatja év év év Tervtől Megnevezés Tény eft Terv eft Tény eft való eltérés % 1. Értékesítés nettó árbev ,53 a, Belföldi ért. árbev b, Bérleti díjak ,25 c, Szállítás szolg. árbev d, Egyéb szolg. árbev ,00 2. Egyéb bevételek ,26 a, Ónkormányzattól kapott tárnog ,40 b, Munkaügyi Kp.-tól kapott tám c, Céltartalék feloldás d,kapottkötbér e,egyébbevétel ,00 3. Pénzügyi műv. bevételei a, Kamatj óváírás Rendkívüli műv. bevételei a, Onkormányzat által eleng. Köt Összesen ,91 Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevételeként a fenti táblázatból látható, hogy belföldi értékesítés árbevétele, bérleti díjak, szállítás szolgáltatás és egyéb szolgáltatás árbevétele került elszámolásra. A belföldi értékesítésből származó 42.- eft bevétel, vasanyag értékesítésből származik. A bérleti díjakból származó, a évben összesen eft, a szociális és szolgálati lakások, a nem lakó épületek, a Széchenyi úti iskola és sportcsarnok, az Egészségügyi Központ, a piac ás gép bérbeadásból származó bérleti díjakból tevődik össze. A szállítás szolgáltatás árbevételeként elszámolt eft a transporterrel és a traktorral nyújtott szállítási szolgáltatásokból származik. FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS intézmény ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT

17 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az egyéb szolgáltatás árbevételeként kimutatott eft fűnyírásból, járda építésből, akadálymentesítésből, épület bontásból, hőszigetelésből, betonozásból, vízelvezető csőrendszer kiépítéséből tevődik össze. Egyéb bevételek Egyéb bevételként került elszámolásra az Önkormányzattól kapott támogatás, a Munkaügyi Központtól kapott bér- és járulék támogatás, a céltartalék feloldása, valamint egyéb bevételből származó összegek. Az Onkormányzattól kapott eft támogatási szerződés alapján került elszámolásra. A Munkaügyi Központtól kapott 44.-eFt egy fő alkalmazott után járó bér- és járulék támogatás. A céltartalék feloldásából származó 4:693.- eft bevétel a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök értékcsökkenésére képzett céltartalék - az Onkormányzat által hozott 41/2014 (IV.24.) sz. határozat szerinti - elengedésének kivezetése. Az egyéb bevételként nyilvántartott 7.- eft a kerekítésekből származó összeg. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek bevételeiként került elszámolásra a pénzintézeti kamatj óváírás. Rendkívüli műveletek bevételei Rendkívüli műveletek bevételeiként, azon belül Önkormányzat által elengedett kötelezettségként került elszámolásra a vagyonkezelésbe kapott GRW-246 gépjármű visszaadása következtében a tárgyi eszköz ig elszámolt értékcsökkenése. Ugyanis az Onkormányzat mind évben határozatot hozott arról, hogy mentesíti a Kft-t a vagyonkezelt tárgyi eszközök értékcsökkenéseinek visszaforgatása alól. A tervtől való eltérések magyarázata A táblázat alapján látható, hogy a Kf~. a tervezett bevételhez képest 7,09 %-kal maradt el a tervtől. Jelentősebb eltérés az egyéb szolgáltatások árbevételénél jelentkezik, de a tervezéskor még nem voltak konkrét feladataink, csak remélni tudtuk, hogy az év folyamán sikerül valamilyen nagyobb összegű beruházásban részt venni, de sajnos nem így alakult. Az Onkormányzattól kapott támogatás tervezettől való 9,6%-os eltérése abból adódik, hogy a évben kiállított agyagbánya földterület rendezése számla levonásra került a támogatásból. 3.2 Ráfordítások alakulás A ráfordítások évi alakulását a következő táblázat tartalmazza év év év Tervtől való Megnevezés Tény eft Terv eft Tény eft eltérés % Anyagjellegű ráfordítás ,90 Személyi jellegű ráford ,04 Ertékcsökkenés Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen ,51

18 - 12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A társaság költségeinek, ráfordításainak 56,07%-a anyagjellegű, 31,82%-a személyi jellegű, 8,91%-a amortizáció és 3,2%-a egyéb ráfordítás. Az összességében 2,51%-os eltérés abból adódik, hogy az értékcsökkenés összege és az egyéb ráfordítások között elszámolt eft összegű céltartalék nem volt betervezve. Anyagi ellegíí ráfordítások részletezése év év év Tervtől Megnevezés Tény eft Terv eft Tény eft való eltérés_% Tisztítószerek Gépjárművek fenntart. ktg Egyéb dologi anyagktg Közüzemiktg vízktg gázktg villanyktg Nyomtatvány, irodaszer Veszélyes hull. ártalmatlanítás Bérleti díj, őrzési díj Karbantartási ktg Rovar-rágcsáló-szúnyog írtás Szennyvíz szippantás Szemét szállítás Posta-bank ktg Könyvviteli szolg Tűzvéd.-munkavéd. Szolg ANTSZ Telefon ktg Alvállalkozói díj Oktatás ktg-e Biztosítás, illetékek Egyéb szolg.költség Összesen ,90 Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a Kft a tervezett adatokhoz képest összességében 15,1%-kal kevesebb költséget produkált. Sajnos ezen megtakarítás összege sem fedezte a tárgyévi értékcsökkenés összegét, ami nem volt betervezve. Személyi jellegű ráfordítások részletezése Megnevezés év év év Tervtől való Tény eft Terv eft Tény eft eltérés % Dolgozók bérköltsége Megbízási díj Egyszerűsített fogl.bérköltsége M.váll, tagoknak űz. szem. jell. kifiz Gépjármű használat ktgtérítése Bérjárulékok Összesen ,04

19 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a fenti táblázat szerint 2,04%-os eltérés mutatkozik. A tervezetthez képest a nagyobb összegű eltérés az egyszerűsített foglalkoztatottakkal kapcsolatban keletkezett, mert tervezéskor még nem tudtuk, hogy ilyen jellegű kifizetéseink is lesznek. Az iskola hőszigetelési munkálataiban való részvétel miatt kellett ezen összegben kifizetni a dolgozókat. Értékcsökkenés részletezése év év év Tervtől való Megnevezés Tény eft Terv eft Tény eft eltérés % Kis értékű tárgyi eszközök Évi amortizáció Összesen Egyéb ráfordítások részletezése év év év Eltérés % Megnevezés Tény eft Terv eft Tény eft Káreseménnyel kapcs. fizetések Késedelmi kamat Céltartalék képzés a jövőbeni ktg-re Gépjárműadó Egyéb ráford Összesen ,8 A Kft a évben összesen eft összegben képzett céltartalékot a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenése után, mivel ezen összegben nem tudott a vagyonkezelt eszközökön pótlólagos felújítást végrehajtani. 3.3 Társasági adó fizetési kötelezettség Adóalap módosító tételek: Adóalap csökkentő jogcímek Összeg eft Adóévi bevételként elszámolt céltartalék Társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés Pályakezdők, munkanélküliek foglalkoztatása Összesen Adóalap növelő jogcímek Összeg eft Céltartalék várható költségekre Számviteli törvény szerinti értékesökkenés Osszesen FELELŐS SÉGŰ TÁRSASÁG

20 - 14- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Társasági adó megállapítása Összeg eft Adózás előtti eredmény Adóalap csökkentő jogcímek Adóalap növelőjogcímek Adóalap Fizetendő társasági adó 0.- Adózott eredmény Jövedelem- (nyereség-) minimum Összeg_eFt Összes bevétel (korrigált) Jövedelem- (nyereség-) minimum (2%) Fizetendő társasági adó (10%) Adózott eredmény A Kft vállalja, hogy adófizetési kötelezettségét a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján állapítja meg. IV. Tájékoztató rész 1. Részesedések, befolyások A Kft egyszemélyes tulajdonosa a Füzesgyarmat Város Önkormányzata. A Kft-nek más vállalkozásban befolyása, részesedése nincs. 2. Bér- és létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, valamint a bérköltség alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Át!. állományi Bérköltség Megnevezés létszám eft fő Ugyvezetés Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak 17, Állományon kívüli (megbízási j ogviszony) Egyszerűsített foglalkoztatott 3, Összesen 25, A beszámoló aláirója Az éves beszámolót a Füzesgyarmati Városgazd. és Int. Üzem. Kft képviseletére jogosult személy Turbucz Róbert Ferenc (5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49.) ügyvezető írhatja alá. Az ügyvezető megbízatása napjától 5 éves határozott időre szól. A megbízatását munkaviszony keretében látja el.

21 4. Könyvvizsgáló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét független könyvvizsgáló vizsgálta meg. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló Galuska Józsefné (5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. utca 1., kamarai nyilvántartási száma: ). 5. Felügyelő Bizottság Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító évben a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, j avadalmazásban nem részesültek.

22 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK RJ~SZLETEZVE Tisztelt KéDvis elő-testület! A éves költség-, ill támogatás felhasználásról a Füzesgyarmati Városgazdálkodási ás Intézmény Uzemeltetési Kft az alábbi információt nyújta a Tisztelt Képviselő- testület részére. A Kft i fordulónappal készítette cl az éves Beszámolót. A Kft. részére 2015 évre készített Uzerni Üzleti tervben szereplő Ft támogatást szavazott meg a Kft működésére a Füzesgyarmati Önkormányzat Képviselő- testülete, mely tervezett Ft költségből, és Ft tervezett bevétel különbözetéből adódott. V.1. Támogatás felhasználása A táblázatból látszik, hogy a Képviselő- testület által megszavazott éves eft- os támogatásból, eft támogatást kért le a Kft, ennek oka az, hogy, évben az Onkormányzattal készült Szerződés alapján Teleprendezést végzett a Kft az Agyagbányánál ez került leszámlázásra az Onkormányzat felé, ás ez az összeg levonásra került a finaszirozásból, mivel április hónapban került a számla kiegyenlítésre ezért nem is kért arra a hónapra támogatást a Kft,valamint december hónapban szintén számlázásra került az Onkormányzat felé iroda felújítás (EFI) Ft összeggel, amivel ismételten csökkent a évi Támogatás összege, ami összesen Ft. A lenti táblázatok mutatják, hogy havonta milyen összeg került lehívásra, illetve havonta az éves támogatás hány % - át kértük le. Január hónapban nem kértünk támogatást, mivel évről a 2014 évi elszámoló számlákra, illetve az áthúzódó tételekre meg volt a finanszírozás a Kf1 bankszámláján, valamint április hónapban sem kértünk támogatást, mivel a fent említett Onkormányzatnak végzett szolgáltatás számlája kiegyenlítésre került. Február, március hónapban 12% -11% -át kértünk le a támogatási összegből ennek az oka közüzemi számlák kiegyenlítése a téli hónapban a gázfogyasztás ami növelte a költséget. Eves finansz Ossz. Hónap Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Osszeg. Ft Levonás %arány 0% 12% 11% 0% 9%~ l0%~ 9%~ 8%~ 4%~ 1Q%~ 8%~ 8% 90% Finansz+ levonás 11 75R 21~1 Finansz+ levonás dec31-ig Finansz dec.31-ig Finansz 90% dec.31-ig Finansz+ levonás 10% dec31-ig A táblázatból látszik, hogy az éves eft- os támogatásból, ig eft támogatás kértünk le, és április hónapban került levonásra évben kiszámlázott szolgáltatás összege ami : eft, így a felhasználás: eft, ami az éves Támogatás 74% -a. A tényleges támogatásból ig 64% került lekérésre. Idő arányosan mind a finanszírozás levonásával is időarányosítva is megfelel. (75% alatti) ig a képviselő - testület által megszavazott támogatási összeg 90% -át kértük le támogatásba, a fent maradó 10 ~ pedig levonásra került, mivel ennek az összegnek megfelelő értékű szolgáltatást végzett a Kft az Onkormányzat részére, mely számlázásra került ás a számla kiegyenlítésre került, igy a megszavazott összeg 100% -a lekérésre került.

23 - 17 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET.. Sor. Dátum Halmozott összeg szám Osszeg FINASZIR.-RA LEKÉRT TÁMOG / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / : 2015/ /

24 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.évi Támogatás lekérése heti bontásban 9~XX~OJJ 8 OX) OX) s~ooooo 70X)O~J: cOJOX 5tXOIX( W30X) X)OI ~ )~ OX) OX N) N) Q Q -~ -~ C~fl 01 ~- -~ CA) IIIh I ll I ~fl0 000 ~ N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q N) Q -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ ~1 CD ~ -~ ~- -~ -~ ~ -~. -~ ~- N). N) ~ ~ N) ~- N). ~ -~ CA) 01 -~J CD -~ CA) 01 ~ CD -~ évi Támogatás havi lekérés szerint Jan. Febr. Márc Aug Szept Okt FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ÍNTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT

25 BEVÉTELEK: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ft;17% Ft; 83% D Bevétel saját Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft~ F Ft 2013.év 2013.év 2014.év 2014év 2015.év 2015.év. Terv Tény Terv Tény Terv Tény FELELŐS SÉGŰ TÁRSASÁG

26 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Terv Tény Terv Tény Terv Tény 2013.év 2013.év 2014.év 2014.év 2015.év 2015.év. BEVÉTEL Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bevétel saját Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Céltartalék Ft Ft KIADÁS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Anyag költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igénybe vett egyéb szolgáltatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Értékcsökkenés -Ft Ft Ft Ft -Ft Ft Egyéb ráfordítások - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Társasági adó Ft Ft Passzívidő beli elhatárolás Ft - Ft Ft - Ft A fenti kördiagramból látszik, hogy a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft az összbevételnek 17% -a saját bevétel, 83% Önkormányzati támogatásból tevődik Össze. A fenti táblázatból, diagramból is látszik, hogy évtől, csak 2015 évben nem sikerült a tervezett bevételt elérnie a Kft-nek, a tervezett összegnek 92% -a, számszerűsítve eft saját bevételből, csak eFt teljesül, eltérés eft.. Ennek oka, hogy évre terveztük az Iskola fűtéskorszerűsítésénél végzett munkának számlázását, de a tervezett bevételtől elmaradt, ennek összege Bruttó: Ft III. negyed évben a tervezetthez képest időarányosan, tehát a éves bevételnek a 75% -nak kellett volna teljesülnie, ezzel szemben 62% -a lett teljesítve, ami 13% elmaradást mutat. Az utolsónegyedévben javulás volt tapasztalható a bevételeknél igy az éves tervezett bevételnek a 93% -a teljesült. A 2.-3 sz. mellékletben részletezve vannak hogy milyen bevételeink voltak, miből mennyi bevétel generálódott. I Bérleti díjak: A. 2 sz.- 3.sz. mellékletben látható, hogy az éves tervezett bevételnek a 101 % -a teljesült a tervezett bevételhez képest, többlet bevétel az alábbi költséghelyeken adódott: ~ Piactér, Mozi: 104% számszerűsítve: Ft Kormányhivatal: 125%: számszerűsítve: Ft Egyéb bérleti díj: 242% számszerűsítve: Ft kevesebb bevétel az alábbi költséghelyeken képződött: o Iskola, Sportcsarnok bérleti díj: 73% számszerűsítve: Ft Egészségügyi központ mük.hozz,: 99% számszerűsítve: Ft Szolgálati lakások bérleti díj: 93% szániszerűsítve: Ft Szociális bérlakások bérleti díja: 92 % számszerűsítve: Ft Eszköz bérbeadás: itt jelenik meg gépi f~51dmunka árbevétele Ft, teleprendezés, fz5ldfeltöltés bevétele Ft, gép bérbeadásból l ft, gépbérlés vízvezeték építéshez: l ft, FDS-008 gépjármű bérbeadásából pedig Ft.

27 -21 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyéb szol2áltatási díj: Itt az éves bevételnek csak a 71% -a teljesült, eft bevétel lett tervezve, de ebből csak eft bevétel realizálódott, eft-al elmaradt a tervezetthez a 2015.évben. Ennek oka, hogy évre terveztük az Iskola fűtéskorszerűsítésénél végzett munkának számlázását, tervezett eft összeggel, de az majd csak évben került kiszámlázásra, de a tervezett bevételtől elmaradt. ennek összege Bruttó: Ft lett. Költséqek:2015. évre az üzleti tervben eft költség lett betervezve ezzel szemben eft összköltséggel zárta az évet a Kft, eft az eltérés. Tisztítószer: A lenti táblázatban látható költséghely szerinti felsorolásban, év tény adatok, évi terv számok, valamit a évi tényleges költségek. A évi tényadatokhoz a évi költségek összehasonlítása alapján, összességében Ft -al több lett kiadva az előző évhez képest. A évben a tisztítószer a tervezett költséghez képest a tényleges költség Ft al több lett. Itt alultervezés mutatkozik ez a tervezés tudatos volt szerettük volna az előző évi költséghez képest csökkenteni a kiadást. Igy a tervezett költség 13% -al lett alul tervezve ~ Éi Tény Terv Tény Elt. Elt. 2014/2015.év tisztítószer év év 2015.év Tervhez % eltérés ISKOLA- Sportcsarnok Tisztítószer Ft Ft Ft Ft 23% Ft Óvoda ~ Tisztítószer Ft Ft Ft Ft -9%~ Ft Bölcsőde ~ Tisztítószer Ft Ft Ft Ft 15%~ Ft Kulturális Intézmények Piac Tisztítószer Ft Ft Ft Ft 20%I Ft Tisztítószer Ft Ft Ft Ft -58% Ft Városháza Tisztítószer Ft Ft Ft Ft 9% Ft Egészségügyi Központ Tisztítószer Ft Ft Ft Ft 21% Ft Turinform ( Kossuth u.) Tisztítószer Ft Ft Ft Ft -6% Ft Üdülő Tisztítószer - Ft Ft Ft Ft -197% Ft Klapka u.34 Tisztítószer - Ft - Ft Ft Ft 0% Ft TISZTÍTÓSZER ÖSSZESEN: j Ft Ft t Ft j Ft I 13%J Ft

28 Közüzemi költségek: 4. sz melléklet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A táblázatban a 2013.év tény adattól készült az összehasonlítás melyből látszik hogy évenként a tervezett költségek és a tény költségek hogy alakultak az elmúlt 3 évben, megbontva közüzemenként. Osszességében a V Víz é5 csatorna díl: évben eft volt évben eft,,2015. évben eft. Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Az előző évhez képest a Ft -al csökkent a kiadás, valamint tervezett költség hez képest eft-al kevesebb költség keletkezett, ittfelültervezés mutatkozik, 35%. V gázszolgáltatás: 2013.évben 19.8l9eFt, évben 24.B76eFt, évben eft. előző évhez képest itt kevesebb költség került kifizetésre úgy mint a vízszolgáltatásnál itt Ft al csökkent a kiadás, valamint a tervezett költséghez képest is Ft -al kevesebb kiadás volt a tárgyévben, 7% -al..

29 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET V villamos energia díj:2013. évben eft volt évben eft,,2015. évben eft Villamos energia díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft ~U15 előző évhez képest itt is kevesebb költség került kifizetésre úgy mint a Víz, - gáz szolgáltatásnál itt is az előző évhez képest Ft al csökkent a kiadás, valamint a tervezett költséghez képest is Ft -al kevesebb költség volt a tárgyévben, évi közüzemi költségek Tény Tény : Terv év év I Tény 2015.év/2014.év 2015.év Tényelt.Ft/ % :P~i~ ~ ~ Villamos energia díj Ft Ft Ft Ft Ft 85% Össz. Közüzemi költség Ft Ft Ft Ft Ft 90% Összességében a közüzemi költségeknél 10% felültervezés volt évben, számszerűsítve: eft.

30 Költséghelyenkénti eltérés: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Terv Téli év I év Eltérés Fl-ban Iskola-Sportcsarnok Tisztítószerek Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Karbantartási költségek Ft Ft Ft Yiziizemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gázdíj Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Nyomtatvány irodaszer ( fénymásoló papír) Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft Ovoda Ft Ft Ft Tisztítószerek Ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Karbantartási költségek Ft Ft Ft Kíiziizemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gáz díj Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft ~ Lurális Intézmények F Fi F1 Tisztítószerek Könyvtár Ft Ft Ft Ft - Ft Ft ~gyéb anyag költség Ft Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések) Ft Ft Ft Köziizenil díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gáz dí~ Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft

31 -25- KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Bölcsöde Ft Ft Ft Tisztítószerek Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések, pl.hütö, víztísztitó, stb) Ft Ft Ft Közüzemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gázdíj Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Fl Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft Piac Ft Ft Ft Tisztítószerek Ft 6386 Ft Ft Egyéb anyag Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft Közüzemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj - Ft - Ft - Ft Gáz díj - Ft - Ft - Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Városháza Ft Ft Ft Tísztítószerek ll00000ft Ft Ft Egyéb anyag költség Ft Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések,) Ft Ft Ft Közüzenűdíjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gáz díj Ft Ft Ft Villamosenergiadíj I Ft Ft Ft Szemétszájiítási díj Ft Ft Ft ~g~szségügyi Központ Ft Ft Ft Tísztítószerek Ft Ft Ft ~yvéb anyag költség Ft Ft Ft Védőnők Ft -Ft Ft Orvosi rendelő - Ft - Ft - Ft Karbantartási költségek( gépek, berendezések) Ft Ft Ft K~i tíizemidíjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft 408 Ft Gázdíj Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft

32 Turinform (Kossuth is.) Tisztítószerek Egyéb anyagköltség 26 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Textil szalagftiggöny karnissal (3 db) Ft - Ft Ft Trsmszparens szinű átlátszó esötető bejárati ajtó felett - Ft - Ft - Ft elöpark paddal, térburkolóval+ virág Ft - Ft Ft Beltéri szennyfogó szőnyeg Ft - Ft Ft Két hátsó bejárati ajtó felújítása. jay., festése, rács festés -Ft -Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések) Ft - Ft Ft Tárgyi eszköz ( görös szék I db, mini hűtőszekr, mikrohullámú sütő) Ft - Ft Ft Köziizemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gáz díj Ft Ft Ft Villamos energia díj Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft MOZI Ft Ft Ft Tísztítószerek -Ft -Ft -Ft AMyagköltség Ft Ft Ft izzó stb, Ft - Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések) Ft - Ft Ft Köziizemi díjak Ft Ft Ft Víz és csatorna díj Ft Ft Ft Gázdíj -Ft -Ft -Ft Viflamos energia díj Ft Ft Ft Szemét szállítási díj - Ft - Ft - Ft S ortpálya Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések) Ft Ft Ft Közűzemi díjak Ft Ft Ft Víz ás csatorna díj Ft Ft Ft Gázdíj Ft Ft Ft Villamos energia di Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft lemető Ft Ft Ft Egyéb anyagköltség Ft 5313 Ft Ft Karbantartási költségek ( gépek, berendezések) Ft Ft Ft Szemét szállítási díj Ft Ft Ft FÜZESGYARMATI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS I NTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOLT

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2013. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310 Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl

Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit Kft. tevékenységérıl Tisztelt Képviselıtestület! A KFT. 2008-as mőködésérıl 2008. novemberi testületi ülésén részben beszámoltam. A cégben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét.

A Kőbányai Média és Kulturális Kht mellékelten benyújtja a Képviselő-testület elé 2008. évi Közhasznú jelentését ill. Közhasznú beszámoló mérlegét. Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, ft/m?7 4$/lPV >ím M Tárgy: A Kht 28.évi Közhasznú jelentése Tisztelt

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

em kerülhet levonásra bruttó

em kerülhet levonásra bruttó Bevezető A Pilisi Városüzemeltető Kft. 2015.10.01-én alakult meg, melynek kizárólagos tulajdonosa Pilis Város Önkormányzata. Cégbejegyzése 2015.11.03-án történt meg. Tevékenységét 2015-ben csak részben

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti terve Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei,

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo +36 42 52'K01 E>MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző;

Részletesebben