PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi gyorsjelentése

2 PANNON-VÁLTÓ Rt I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok június június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök ,03 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,00 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3 Vagyoni értékű jogok 4 Szellemi termékek ,00 5 Üzlet, vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott előlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,25 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,71 2 Műszaki berendezések, gépek járművek ,52 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,21 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások ,00 6 Beruházásokra adott előlegek n.é. 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,13 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,13 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés 4 Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. vállalkozásban 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés B. Forgóeszközök ,33 I. KÉSZLETEK 0 71 n.é. 1 Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk 0 71 n.é. 6 Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,94 1 Követelések áruszállításból és szolg.-ból (vevők) ,63 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,49 3 Követelések egyéb rész. visz. vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések ,70 III. ÉRTÉKPAPIROK ,11 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb részesedés ,40 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,59 IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) ,80 1 Pénztár, csekkek ,57 2 Bankbetétek ,30 C. Aktív időbeli elhatárolások ,69 1 Bevételek aktív id. elhatárolások ,69 2 Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolások 3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,54

3 2006. június 30. (e Ft) június 30. (e Ft) Változás /előző év=100%/ D. Saját tőke ,36 I. JEGYZETT TŐKE ,00 Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TOKE III. TÖKETARTALÉK ,00 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,55 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.é. E. Céltartalékok 0 0 0,00 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,91 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0,00 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. Vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,71 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek ,00 5 Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7 Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. vállalkozással szemben n.é. 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,78 1 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejáratú hitelek ,07 3 Vevőtől kapott előlegek 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,72 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek a kapcsolt vállalkozással szemben ,73 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. vállalkozással szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55 G. Passzív időbeli elhatárolások ,91 1 Bevételek passzív időbeli elhat. 2 Költségek, ráfordítások passzív id. elhatárolása ,91 3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,54

4 Eredmény kimutatás adatok június 30. (e Ft) június 30. (e Ft) Változás /előző év=100%/ 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,57 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,57 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 0,00 III Egyéb bevételek n.é. 05 Anyagköltség ,95 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,10 07 Egyéb szolgáltatások ,47 08 Eladott áruk beszerzési értéke 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,00 IV Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,64 10 Bérköltség ,34 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,90 12 Bérjárulékok ,61 V Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,95 VI Értékcsökkenési leírás ,67 VII Egyéb ráfordítások ,76 Ebből értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,70 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ,01 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott n.é. 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége n.é. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,00 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott ,00 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,63 VIII Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,49 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,68 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott n.é. 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,45 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,93 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) n.é C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) n.é. X Rendkívüli bevételek ,00 XI Rendkívüli ráfordítások D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,00 E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) n.é. XII Adófizetési kötelezettség F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) n.é. 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) n.é.

5 Cash-Flow kimutatás I. A szokásos tevékenység pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalékképzés és felhasználás különb. Bruttó Cash-Flow Befektetett eszközök ért. eredménye Szállítói kötelezettség változása Más Rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelések változása Egyéb Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenység pénzeszköz változása Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása 671 Kapott 16. osztalék 211 III. Pénzügyi műveletek pénzeszköz változása Részvénykibocsátás bevétele 18. Kötvény (hit.v.m.é) kibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lej.-ra ny. kölcs. bankb. törlesztése 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkelesz.) 23. Kötvény visszafizetés 24. Hiteltörlesztés, visszafizetés Hosszú lej.-ra ny. kölcs.és bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alap. szembeni, illetve egyéb h.lej. köt. v. IV. Pénzeszközök változása A pénzeszközök tényleges változása (A Forgóeszközök 39. sorának változása)

6 Felelősségvállaló nyilatkozat A PANNON-VÁLTÓ NyRt első félévi gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetők auditált adatoknak. A Gyorsjelentés mindenben a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik. Pannon-Váltó NyRt.

7 Összefoglaló I. félévi eseményekről PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi tevékenységét a Társaság illetőleg leányvállalatai tulajdonában lévő ingatlaneszközök kezelése, valamint a meglévő ingatlanportfolió szerkezetének további ésszerűsítése, átalakítása jellemezte. Ezen fenti elképzeléseknek megfelelően I. félévében a Pannon-Váltó Nyrt. illetőleg érdekeltségei azon voltak, hogy a tervezett ingatlan értékesítéseket előkészítsék illetőleg lebonyolítsák illetőleg továbbfolytatták azon ingatlanok felkutatását, amelyről a Társaság úgy vélekedik, hogy értéknövekedésük az elkövetkezendő időben jelentősen meghaladja majd az átlagos piaci árnövekedést. Az ingatlanértékesítés keretében már korábban meghirdetésre került a Társaság tulajdonában lévő szilvásváradi Hegyi Camping, amelyet a Társaság 7 évvel korábban vásárolt. Ez az ingatlan a jelenlegi elképzelések szerint kevéssé illik a Társaság portfoliójába ezért az ingatlan eladásáról az év első felében a Társaság adásvételi szerződést írt alá egy fejlesztésben gondolkodó vállalkozással. A foglaló kifizetését követően azonban a Vevő a vételár további részleteit nem utalta át a Társaságnak, így bár a Társaság továbbra sem tett le eladási elképzeléséről - az értékesítés átmenetileg meghiúsult. Értékét tekintve ennél jóval jelentősebb esemény volt, hogy bár ez hivatalosan év II. félévét érinti majd a Társaság 100 %-os tulajdonában lévő MIF. Kft.-nek sikerült az elképzeléseknek megfelelően értékesítenie egy jelentős értéket képviselő budapesti ingatlant. A telek értékesítését az elmúlt 1-2 évben a területen tapasztalható a megnyíló fejlesztési lehetőségekkel magyarázható jelentős ingatlan áremelkedés valamint az indokolta, hogy a közeljövőben az egyéb befektetési lehetőségekhez képest már csak alacsonyabb értéknövekedés lenne realizálható az ingatlan megtartása esetén. Az értékesítés eredményeképpen a MIF Kft. a Társaság által közzétett rendkívüli tájékoztatásban jelzettek szerint 300 M. Ft. feletti eredményt realizált. A Társaság év I. félévében tovább folytatta azon ingatlanok felkutatását is, amelyekkel kapcsolatban úgy véli, hogy az átlagot meghaladó értéknövekedést biztosítanak az elkövetkezendő években. Ennek révén tett is ajánlatot ingatlan vásárlására illetve pályázott is meghirdetett ingatlanokra, ezekből azonban sajnos nem sikerült I. félévében egyetlen adásvételt sem realizálni. A Társaság korábbi tevékenységének jelentős részét jelentették az értékpapír és határidős piacon történő befektetések. Ezek szerepe az elmúlt időszakban jelentős mértékben visszaszorult így ma már elmondható, hogy a Társaság eredményét ezen befektetések csak minimális mértékben érintettik. Ez igaz volt I. félévére is, hiszen az alacsony likvid eszköz állomány miatt a Társaság jelentősebb eredményt e területen nem tudott felmutatni. A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései Az elkövetkezendő időszakban a Társaság illetve érdekeltségei továbbra is azt tervezik, hogy a Budapesttől távolabb fekvő illetőleg a vélhetően alacsonyabb értéknövekedéssel bíró ingatlanjaikat értékesítik és az abból befolyó pénzeszközöket, valamint a rendelkezésre álló hitelkeretet is felhasználva újabb, értéknövekedésüket tekintve kedvezőbb adottságokkal rendelkező ingatlanokat vásárolnak a már korábban is jelzett Budapest környéki illetőleg más területeken. Ennek megfelelően a Társaság és érdekeltségei értékesíteni tervezik a MIF Kft. miskolci ingatlanjait, a szilvásváradi Hegyi Campinget és néhány egyéb kisebb ingatlant. Az újabb ingatlanok vásárlásánál továbbra is a várhatóan magasabb értéknövekedésű ingatlanokat keresi a Társaság és azok megvásárlásához saját likvid eszközei mellett ha az szükséges - a jelenleg rendelkezésére álló hitelkeretet is fel kívánja használni.

8 A Pannon-Váltó Nyrt. mérleg és eredmény kimutatásának bemutatása Eszközök Mérleg A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értékében jelentősebb változás nem volt tapasztalható. A Befektetett tárgyi eszközök értéke a korábbi időszakhoz képest összegében nem változott jelentősen igaz szerkezete módosult. Ennek magyarázata - a már korábban is jelzetteknek megfelelően hogy az Alfa Art Hotel felújításának befejeződött és a költségek aktiválására II. félévében sor került. A Befektetett pénzügyi eszközök értékének növekedése közel 10 %-os. A növekedést a már korábban is említettek szerint a M.I.F. Kft.-ben történő üzletrészvásárlás valamint a Pannon Alfa Kft.-ben történő üzletrészvásárlás magyarázza, amelynek nagyobb része szintén II. félévét érintette. A Forgóeszközök értéke az I. félévben közel 10 %-ot csökkent, amely elsősorban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hitelkövetelések növekedéséből illetőleg az egyéb követelések valamint a pénzeszközök jelentős csökkenéséből ered. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelés növekedését a Társaság által ingatlan vásárlásra és egyéb célok megvalósítására az érdekeltségeknek nyújtott újabb tagi hitelek nyújtása magyarázza. Ez összegében azonban alig 20 M. Ft-os hitelnövekedés, amely nem tekinthető jelentősnek. Az egyéb követelések majd 50 %-s csökkenése értékben szintén nem jelentős és elsősorban az alacsonyabb értékpapírpiaci aktivítással indokolható. A pénzeszközök jelentős csökkenése elsősorban a tavalyi, viszonyítási időszakban egyszeri mondható magas adatokra vezethető vissza. Az Értékpapírok alig 4 %-s növekedése sem mondható jelentősnek, ugyanakkor szerkezetében látható, hogy a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva I. félévének végén magasabb volt a részvények és alacsonyabb a befektetési jegyek állománya. Az Aktív időbeli elhatárolások összegének növekedése a nyújtott hitelek utáni kamatkövetelést tartalmazza. Források A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a társaság Saját tőkéje a tavalyi I. félévhez képest alig változott, 8 M. Ft-tal nőtt. A Társaság Kötelezettségei az összehasonlító időszakhoz képest 22 %-kal növekedtek amellett, hogy Hosszúlejáratú kötelezettségei 85 %-kal csökkentek, míg a Rövid lejáratúak 247 %-kal növekedtek. Ennek magyarázata a hosszúlejáratú hitelek átsorolása a rövid lejáratú hitelek közé valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek növekedése. Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek döntő része a korábbi évek fel nem vett osztalékait továbbá részvénycseréhez kötődő kifizetéseket tartalmazza.

9 Eredmény kimutatás Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Társaság Értékesítés nettó árbevétele jelentősen csökkent. Ez azonban elsősorban a tavalyi bázisév egy átszámlázás miatti - magas adataira vezethető vissza. Az Anyagjellegű ráfordítások melynek döntő része szolgáltatásokból áll a korábban említett átszámlázott tételek kiesésének megfelelő összeggel csökkent, ami az anyagjellegű ráfordítások 55 %-s csökkenését eredményezte. A Személyi jellegű ráfordítások az infláció szintjének megfelelő mértékben emelkedtek. A Társaság Üzemi eredménye - amely tevékenységéből eredően minden évben veszteséges - a korábbi időszakhoz képest a 6,7 %-kal csökkent. A Pénzügyi műveletek bevételei a korábbi időszakhoz képest 68 %-kal csökkentek. Ez elsősorban egy I. félévi üzletrész értékesítés miatt a tavalyi év I. félévének magasabb bázisadatai miatt következett be illetőleg amiatt, hogy a Társaság az említettek szerint kevéssé volt aktív a különböző tőzsdei befektetéséknél. A Pénzügyi műveletek ráfordításai közel 40 %-kal csökkentek, ami a magasabb kamatok miatti magasabb hitelkamat fizetés és az alacsonyabb tőzsdei aktivitás miatt 60 %-kal visszaeső egyéb ráfordítás csökkenése mellett valósult meg. Összességében a Pénzügyi műveletek eredményei a korábbi 50 M Ft eredményről 8 M. Ft veszteségbe csúszott át, aminek következményeként a Társaság a rendre negatív üzemi eredményét nem tudta I. félévében pozitív irányba fordítani. Így a Társaság Adózás előtti eredménye a korábbi év hasonló időszakával szemben 27 M. Ft. veszteséget mutat. Forduló napi események A korábban közzétett rendkívüli tájékoztatás szerint a M.I.F. Kft. által értékesített ingatlan adásvételi szerződése lezárult. Az ingatlan vételára a M.I.F. Kft. számlájára befolyt, míg az ingatlan a Vevő részére átadásra került. Egyéb adatok A Társaság átlagos alkalmazotti létszáma a félév végén 2 fő volt. A Társaság igazgatóságának és a felügyelő bizottságának összetételében változások nem következtek be. A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra június 30-án az alábbi: Pannon Investor Zrt. 49,98 % Pannon Consulting Kft. 24,99 % Pannon Consultline Kft. 12,4 % Egyéb hazai befektetők 12,63 % A Pannon-Váltó Nyrt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidőszak során nem rendelkezett.

10 Az előző gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások Bejelentés időpontja: február 14. Tájékoztatás a 2006 évi gyorsjelentés megjelenéséről Bejelentés időpontja: március 6. Tájékoztatás a MIF Kft. feltételek teljesüléséhez kötött ingatlan értékesítéséről (A Társaság értékesítette egy nagy értékű telkét. Ennek az eredményre gyakorolt pozitív hatása a 300 M. Ft-ot meghaladja.) Bejelentés időpontja: március 28. Közgyűlési hirdetmény megjelentetése Bejelentés időpontja: április 12. A Pannon-Váltó Nyrt. mérlege főbb adatainak közzététele Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlése által jóváhagyott mérleg közzététele (A társaság mérlegfőösszegét Eft összegben, adózás előtti eredményét E. Ft összegben fogadta el a közgyűlés. A társaság mérleg szerinti eredménye Ft, mely az eredménytartalékban kerül teljes összegben elhelyezésre.) Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési határozatai (Az éves beszámoló elfogadásán túl a közgyűlésen a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően megtörtént a Társaság alapszabályának módosítása. Ezen kívül Audit Bizottság került megválasztásra illetőleg döntés született a konszolidált mérleg elkészítéséről.) Bejelentés időpontja: május 2. Tájékoztatás a 2006 évi éves jelentés megtekinthetőségéről Bejelentés időpontja: május 21. Tájékoztatás ingatlan eladásról (A Társaság bejelentette, hogy a szilvásváradi Hegyi Camping -et értékesítette. Ennek közel 50 M. Ft. pozitív hatása lesz a Társaság eredményére.) Bejelentés időpontja: május 22. Tájékoztatás közzétételi hely megváltozásáról (A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye a Társaság április 28.-i közgyűlését követően a Társaság honlapja. Bejelentés időpontja: június 4. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás hitelkeret növeléséről (A hitelkeret szerződés módosítása a korábbi szerződés két pontját érinti, amely szerint a szerződés lejárata két évvel, augusztus 2.-ig meghosszabbodik és a korábbi hitelkeret 250 M. Ft-tal 550 M. Ft.-ra megemelésre került.) Bejelentés időpontja: július 20.

11 Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás alapszabály módosítás bejegyzéséről Bejelentés időpontja: július 31. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan adásvételi szerződés felmondásáról (A Pannon-Váltó Nyrt. a május 21.-i napon a szilvásváradi Hegyi Camping eladásáról aláírt adásvételi szerződést - a Vevő fizetési kötelezettségének elmaradása okán - felmondta.) Bejelentés időpontja: augusztus 14. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan értékesítés lezárásáról (A március 06.-án rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett ingatlan adásvételi szerződés illetve az abban szereplő feltételek teljesülése.)

12 PANNON-VÁLTÓ NyRt I. félévi konszolidált mérleg és eredmény kimutatása

13 Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e A. Befektetett Eszközök / I. IMMATERIÁLIS JAVAK / Alapítás-átszerv. aktivált értéke / 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 3. Vagyoni értékű jogok / Szellemi termékek / Üzleti vagy cégérték / 6. Immateriális javakra adott előlegek / 7. Immateriális javak értékhelyesbítése / II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / Ing. és a kapcs. vagyoni é. jogok / Műszaki ber., gépek, járművek / Egyéb ber., felszerelések, járművek / Tenyészállatok / 5. Beruházások, felújítások / Beruházásokra adott előlegek / Tárgyi eszközök értékhelyesbítése / III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / Tartós részesedés kapcs. váll.-ban / Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban / 3. Egyéb tartós részesedés / 4. Tartós kölcsön e. rész.-i v-.ban l. váll-.ban / 5. Egyéb tartósan adott kölcsön / 6. Tartós hitelviszonyt megt.-ő értékpapír / 7. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállaltoikból / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e B. Forgóeszközök / I. KÉSZLETEK / Anyagok / Bef.len termelés és félkész termékek / Növendék-, hízó- és egyéb állatok / 4. Késztermékek / 5. Áruk / Készletre adott előlegek / II. KÖVETELÉSEK / Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Köv.-ek kapcs. váll.-sal szemben / 3. Köv.-ek e. rész.-i v.--ban l. váll-sal szemben / 4. Egyéb követelések / Konsz-ból adódó áthúzódó TAO követelés / III. ÉRTÉKPAPÍROK / Részesedés kapcsolt vállalkozásban / 2. Egyéb részesedés / Saját részvények, saját üzletrészek / Forg.-i célú hv-t megt.-ő értékpapírok / IV. PÉNZESZKÖZÖK / Pénztár, csekkek / Bankbetétek /

14 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Halasztott ráfordítások / ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /

15 A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e D. Saját tőke / I. Jegyzett tőke / a) visszavásárolt részesedés névértéken / II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke / III. Tőketartalék / IV. Eredménytartalék / V. Lekötött Tartalék / VI. Értékelési tartalék / VII. Mérleg szerinti eredmény / VIII. Leányvállalti saját tőke változás /(+/-) IX. Konszolidáció miatti változások (+/-) Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok, más tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok / 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre / 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre / 3. Egyéb céltartalék / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e F. Kötelezettségek / I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / 1. Hátras. köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / 2. Hátras. köt.-k e. rész.-i v.-ban l. váll.-sal sz. / 3. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól / II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Hosszú lejáratra kapott kölcsönök / 2. Átváltoztatható kötvények / 3. Tartozások kötvénykibocsátásból / 4. Beruházási és fejlesztési hitelek / Egyéb hosszú lejáratú hitelek / 6. Tartós köt.-k kapcsolt váll.-sal szemben / 7. Tartós köt.-k e. rész.-i v-ban l. váll.-sal sz. / Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Rövid lejáratú kölcsönök / ebből: átváltoztatható kötvények / 2. Rövid lejáratú hitelek / Vevőtől kapott előlegek / Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) / Váltótartozások / 6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Rövid lej.-ú köt.-k e. rész.-i v.-ban lévő v.-sal sz. / 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / G. PASSZÍV IDŐBELI ELH.-OK / Bevételek passzív időbeli elhatárolása / 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Halasztott bevételek / Források összesen /

16 Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele / Export értékesítés nettó árbevétele / I. Értékesítés nettó árbevétele / II. Saját előállítású eszk. akt. értéke / 03. Saját term.-ű készletek állományvált.-a / 04. Aktivált saját telj.-k értéke / III. Egyéb bevételek / ebből: visszaírt értékvesztés / 05. Anyagköltség / Igénybe vett szolgáltatások értéke / Egyéb szolgáltatások értéke / Eladott áruk beszerzési értéke / Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke / IV. Anyagjellegű ráfordítások / Bérköltség / Személyi jellegű egyéb kifizetések / Bérjárulékok / V. Személyi jellegű ráfordítások / VI. Értékcsökkenési leírás / VII. Egyéb ráfordítások / ebből: értékvesztés / A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés nem társult vállalkozástól / 13/A Kapott (járó) osztalék és részesedés társult vállalkozástól / 14. Részesedések értékesítésének árfoly.-e / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 15. Bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatj. bev.-k / ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei / VIII. Pénzügyi műveletek bevétele / Befektetett pénzügyi eszközök árf.v.-e / ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások / ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott / 20. Részesedések, értékp.-k, bankbetétek értékv.-e / 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai / IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai / B. Pénzügyi műveletek eredménye / C. Szokásos vállalkozási eredmény / X. Rendkívüli bevételek / XI. Rendkívüli ráfordítások / D. Rendkívüli eredmény / E. Adózás előtti eredmény / XII. Adófizetési kötelezettség / XII/A Konszolidálásból adódó (számított) TAO különbözet (+/-)

17 F. Adózott eredmény / Eredménytartalék ig.v-e osztalékra, rész.-re / 23. Fizetett (jóváh.-tt) osztalék és részesedés / G. Mérleg szerinti eredmény /

18 A Pannon-Váltó NyRt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzs/Alaptőke M. Ft. Tulajdoni hányad (%) Pannon Property Kft ,87 Pannon Consulting Kft ,90 Pannon Alfa Kft ,11 M.I.F. Kft ,0 Pannon Consultline Kft. 149,8 66,76 Eszközök Mérleg A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értéke meghaladja az 1,7 Mrd. Ft-ot. Ezen belül Befektetett tárgyi eszközök értéke 1,67 Mrd. Ft, amelyből 1,435 Mrd Ft. ingatlan befektetésekben található. Ez elsősorban három társaságnál található a Pannon-Váltó NyRt.-nél az anyacégnél valamint a Pannon Property Kft-nél és a Pannon Alfa Kft.-nél. A Forgóeszközök között a legnagyobb részt szintén ingatlanok, továbbértékesítés céljából vásárolt ingatlanok jelentik. Az itt szereplő 670 M. Ft-ot meghaladó érték két társaságnál a M.I.F. Kft-nél illetőleg a Pannon Alfa Kft.-nél fellelhető ingatlanokat tartalmaz. A Követelések között szereplő áruszállításból eredő követelések főként a Pannon Property Kft. által üzemeltetett Alfa Art Hotel működtetéséből erednek míg az egyéb követelések között szereplő 111 M. Ft. nagy része brókerekkel és a Hotel üzemeltetéséből eredő ügyfelekkel szembeni követeléseket tartalmaz. Az Értékpapírok döntően az anyacég, a Pannon-Váltó NyRt. értékpapír befektetéseit tartalmazzák, a konszolidációba bevont többi társaság kizárólag állampapírba vagy befektetési jegybe történő befektetései mellett. A Pénzeszközök viszonylag magasabb állománya a Pannon Property Kft.-hez kötődik és szintén az Alfa Art Hotel üzemeltetésével van összefüggésben. Források A Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje I. félévének végén 2, 304 Mrd. Ft-ot tett ki. Ez a jegyzett tőkére vetítve 131,68 %-s saját tőke/jegyzett tőke arányt jelent. A csoport mérleg szerinti eredménye az anyacég 27 M. Ft-s vesztesége mellett 61 M. Ft-s veszteséget mutat. Ennek magyarázata, hogy a csoport vagyonának legnagyobb részét jelentő ingatlanok közül az I. félévben egyetlen ingatlan sem került eladásra, így a működési költségek mellett még nagy költséget jelentő kamatfizetéseket - ingatlan értékesítéssel és pénzügyi eredménnyel - nem sikerült bevételi ágon ellensúlyozni. A Pannon-Váltó csoport Kötelezettségei I. félévében 755 M. Ft-ot tettek ki. Ennek legnagyobb részét712 M. Ft-ot a korábbi ingatlan vásárlásokhoz felvett banki hitelek jelentik. E hitelek döntően rövid lejáratú hitelek, amelyeknek közel fele a forduló napot követően már visszafizetésre került.

19 Eredmény kimutatás Az Eredmény kimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Pannon-Váltó csoport Értékesítés nettó árbevétele megközelítette a 80 M. Ft.-ot. Ennek több mint 90 %-a a Pannon Property Kft.-nél jelentkezett az Alfa Art Hotel működtetéséhez kötődően. Ez természetesnek mondható, hiszen a konszolidációba bevont társaságok közül nem ingatlan értékesítéshez kötődő árbevétele döntően a Pannon Property Kft.-nek volt. Ugyanezen okkal magyarázható, hogy az Anyagjellegű ráfordítások között is melynek döntő része igénybe vett szolgáltatásokból áll majd 70 %-s a Pannon Property Kft. részedése. A Személyi jellegű ráfordítások közel 40 M. Ft-ot tettek ki az I. félévben. Ennek 80 %-a szintén a Pannon Property Kft.-nél az Alfa Art üzemeltetéséhez köthetően jelentkezik. A Pannon-Váltó csoport Üzemi eredménye a Pannon-Váltó Nyrt., azaz az anyacég 19 M. Ft-s vesztesége mellett 37 M. Ft. veszteség lett. Ezt a felvett hitelek miatti kamatfizetés tovább növelte így a csoport Adózás előtti eredménye 61 M. Ft. veszteséget mutatott I. félévének végén.

20 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Pannon-Váltó Nyrt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Telefax Kossuth üdülőpart 102. Ágazati besorolás Ingatlanforgalmazás cím Beszámolási időszak I. félév Befektetői kapcsolattartó Szlávik László Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - nem Konszolidált igen - Számviteli elvek Magyar igen IAS - Egyéb - Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke M.Ft. Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás 1 Pannon Property Kft ,87 99,87 L Pannon Consulting Kft ,90 49,01 L Pannon Alfa Kft ,11 47,11 L M.I.F. Kft ,0 100,0 L Pannon Consultline Kft. 149,8 66,76 20,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. PK4. Eredménykimutatás (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az eredménykimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. PK5. Cash-flow kimutatás (Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidőszak adatait kell feltüntetni.) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak dátumát is. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség Hitelkeret: 200 M. Ft. vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

21 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Pannon-Váltó Nyrt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Telefax Kossuth üdülőpart 102. Ágazati besorolás ingatlanforgalmazás cím Beszámolási időszak I. félév Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Időszak elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 87, , Külföldi intézményi/társaság - - Belföldi magánszemély 12, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető - - tisztségviselők Saját tulajdon - - Államháztartás részét képező - - tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési - - Intézmények 3 Egyéb - - Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 Pannon Investor Rt. B I ,98 Pannon Consulting Kft. B I ,99 Pannon Consultline Kft. B I ,4 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

22 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Pannon-Váltó Nyrt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Telefax Kossuth üdülőpart 102. Ágazati besorolás ingatlanforgalmazás cím Beszámolási időszak I. félév Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte április 28. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje július 20. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /94 A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor HUF A Társaság működésének időtartama 1 határozatlan A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tőkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Megfelelő aláhúzandó 2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet szerepeltessék az első helyen. A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Pannon-Váltó Nyrt. Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Csoport szinten Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Scheuer Gyula Elnök IT Dr. Kreczné Dr. Makra Ágnes Tag IT Szlávik László Tag IT Botos Balázs Tag FB Dr. Szoboszlai Attila Elnök FB Völgyi Tamás Tag FB Pap Géza Tag Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

23 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Pannon-Váltó Nyrt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Telefax Kossuth üdülőpart 102. Ágazati besorolás ingatlanforgalmazás cím Beszámolási időszak I. félév Befektetői kapcsolattartó Szlávik László Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Bejelentés időpontja: február 14. Tájékoztatás a 2006 évi gyorsjelentés megjelenéséről Bejelentés időpontja: március 6. Tájékoztatás a MIF Kft. feltételek teljesüléséhez kötött ingatlan értékesítéséről (A Társaság értékesítette egy nagy értékű telkét. Ennek az eredményre gyakorolt pozitív hatása a 300 M. Ft-ot meghaladja.) Bejelentés időpontja: március 28. Közgyűlési hirdetmény megjelentetése Bejelentés időpontja: április 12. A Pannon-Váltó Nyrt. mérlege főbb adatainak közzététele Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlése által jóváhagyott mérleg közzététele (A társaság mérlegfőösszegét Eft összegben, adózás előtti eredményét E. Ft összegben fogadta el a közgyűlés. A társaság mérleg szerinti eredménye Ft, mely az eredménytartalékban kerül teljes összegben elhelyezésre.) Bejelentés időpontja: május 2. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési határozatai (Az éves beszámoló elfogadásán túl a közgyűlésen a Gazdasági Társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően megtörtént a Társaság alapszabályának módosítása. Ezen kívül Audit Bizottság került megválasztásra illetőleg döntés született a konszolidált mérleg elkészítéséről.) Bejelentés időpontja: május 2. Tájékoztatás a 2006 évi éves jelentés megtekinthetőségéről Bejelentés időpontja: május 21. Tájékoztatás ingatlan eladásról (A Társaság bejelentette, hogy a szilvásváradi Hegyi Camping -et értékesítette. Ennek közel 50 M. Ft. pozitív hatása lesz a Társaság eredményére.)

24 Bejelentés időpontja: május 22. Tájékoztatás közzétételi hely megváltozásáról (A Társaság hirdetményeinek közzétételi helye a Társaság április 28.-i közgyűlését követően a Társaság honlapja. Bejelentés időpontja: június 4. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás hitelkeret növeléséről (A hitelkeret szerződés módosítása a korábbi szerződés két pontját érinti, amely szerint a szerződés lejárata két évvel, augusztus 2.-ig meghosszabbodik és a korábbi hitelkeret 250 M. Ft-tal 550 M. Ft.-ra megemelésre került.) Bejelentés időpontja: július 20. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás alapszabály módosítás bejegyzéséről Bejelentés időpontja: július 31. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan adásvételi szerződés felmondásáról (A Pannon-Váltó Nyrt. a május 21.-i napon a szilvásváradi Hegyi Camping eladásáról aláírt adásvételi szerződést - a Vevő fizetési kötelezettségének elmaradása okán - felmondta.) Bejelentés időpontja: augusztus 14. Megjelenés helye: Társaság honlapja Tájékoztatás ingatlan értékesítés lezárásáról (A március 06.-án rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett ingatlan adásvételi szerződés illetve az abban szereplő feltételek teljesülése.) Budapest, augusztus 28. Pannon-Váltó Nyrt.

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat NÉV Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből A változat Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! A megoldásnál minden feladatot külön lapon

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben