A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)"

Átírás

1 A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ BTEL KÖTVÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŐ KÖTVÉNYPROGRAMJA ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓJÁNAK I. SZ. KIEGÉSZÍTÉSE FIGYELMEZTETÉS: A jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató ), amely alapján a Kötvényprogram (a nagy kezdıbetős kifejezések további definícióját lásd a dokumentumban a késıbbiekben) keretében a Kibocsátó szabályozott piacra bevezetésre kerülı és szabályozott piacra bevezetésre nem kerülı Kötvényeket hozhat forgalomba. Az Alaptájékoztatóban foglalt valamennyi információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelısség (ideértve a Tpt a és 38. -a alapján fennálló felelısséget is) kizárólag a Business Telecom Zrt-t (jogelıdje: Business Telecom Kft.), mint kibocsátót terheli, azaz a jelen Alaptájékoztatóban foglalt információkért, továbbá információ hiányáért sem a forgalmazót, sem pedig egyéb személyt nem terhel felelısség. A kibocsátó és a forgalmazó egyetemleges felelısségének hiányában, továbbá mivel a Business Telecom Zrt (jogelıdje: Business Telecom Kft.) BTEL Kötvényprogram elnevezéső kötvényprogramja megvalósítása következtében a kibocsátó hiteltartozásainak összege várhatóan meg fogja haladni a saját tıkéje összegét, a BTEL Kötvényprogram elnevezéső kötvényprogram keretében forgalomba hozandó Kötvények a Tpt. alapján a szokásostól eltérı kockázatúnak minısülnek. Az Alaptájékoztató I. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a október 4. napján kelt KE-III-508/2011.számú határozatával engedélyezte szeptember 27.

2 A Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (jogelıdje: Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság) (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.; Kibocsátó ) Ft (hárommilliárd forint) keretösszegő BTEL Kötvényprogram elnevezéső kötvényprogramjának (a továbbiakban Kötvényprogram ) összevont alaptájékoztatóját (amelyet a t. Felügyelet az KE-III-321/2011. számú, június 17-én meghozott határozatában közzétételre engedélyezett) a mai napon az alábbiakkal egészíti ki: 1. Az Alaptájékoztatóban valamennyi Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság (rövidített cégnév: Business Telecom Kft.) vagy Btel utalás a Kibocsátó jogutódlással történı átalakulása miatt értelemszerően Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaságra (rövidített cégnév: Business Telecom Zrt.) módosul. 2. Az Alaptájékoztatóban szereplı Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság cégjegyzékszáma ( ) a Kibocsátó jogutódlással történı átalakulása miatt a Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság cégjegyzékszámára ( ) módosul. 3. Az Alaptájékoztatóban szereplı Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság adószáma ( ) a Kibocsátó jogutódlással történı átalakulása miatt a Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság adószámára ( ) módosul. 4. Az Alaptájékoztatóban szereplı valamennyi Kibocsátó jegyzett tıkéje összege a legutolsó auditált beszámoló alapján Ft-ra, azaz háromszázhatvanmillióötszáznegyvenezer forintra módosul. 5. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó rövid jellemzése), valamint a (A Kibocsátó elnevezése, fıbb adatai) címő részben a gazdasági tevékenység végzésének kezdete az alábbiak szerint módosul: A Kibocsátó átalakulással napjával jött létre (jogelıdje a Business Telecom Kft napjával alakult). 6. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó rövid története) címő rész utolsó szakasza végére folytatólagosan a következı szöveg kerül: A Kibocsátó taggyőlése 1/2011. (VI. 28.) számú taggyőlési határozatában a Kibocsátó jogutódlással történı átalakulásról határozott. Ennek megfelelıen a Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság (a Kibocsátó jogelıdje) augusztus 31-én (az átalakulás napján) törlésre került a cégnyilvántartásból szeptember 1-jétıl a Kibocsátó (jogutódlással) Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaságként mőködik.

3 7. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó rövid története) címő rész Eredmény kimutatás szakasza bıvül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: (Adatok ezer forintban) Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 Egyéb bevételek 984 Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó rövid története) címő rész Mérleg szakasza bıvül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: (Adatok ezer forintban) Befektetett eszközök Immateriális javak 78 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 100 Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tıke Jegyzett tıke Jegyzett, de még be nem fizetett tıke 0 Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen

4 9. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó vezetıségének tagjai és megbízatásuk idıtartama) címő rész második szakasza az alábbiakra módosul: A Kibocsátó legfıbb döntéshozó szerve a közgyőlés. A közgyőlést legalább évente egyszer össze kell hívni. 10. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó vezetıségének tagjai és megbízatásuk idıtartama) címő rész harmadik szakasza az alábbiakra módosul: A Kibocsátó vezérigazgatója Név: Takács Krisztián Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Anyja neve: Horváth Ibolya Megbízatásának idıtartama: tıl ig tart. 11. Az Alaptájékoztató (Tulajdonosok és tulajdoni részesedésük) címő rész az alábbiakra módosul: A Kibocsátó alaptıkéje összesen db azaz hárommillió-hatszáznegyvenötezernégyszáz darab 100 Ft, azaz száz forint névértékő, és ezzel azonos kibocsátási értékő, névre szóló dematerializált törzsrészvénybıl áll. A részvények az alábbiak szerint oszlanak meg a részvényesek között: Név Lakcím Birtokolt törzsrészvények darabszáma Részesedés mértéke Tóth Milán 6070 Izsák, Alma u ,600% Borsuk Andrea 2100 Gödöllı, Kossuth Lajos u. 66. IV./ ,420% Körmendi Dezsı 2083 Solymár, Panoráma u ,767% Varga László Pál 1012 Budapest, Logodi u ,767% Takács Gábor 6000 Kecskemét, Felsıcsalános tanya 120/A ,958% Takács Krisztián 6000 Kecskemét, Tópart u ,958% Kelemen Péter 8600 Siófok, Erdész u ,280% Szıke Ilona 1126 Budapest, Dolgos u ép. A lph. 1/ ,250% 12. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó története és fejlıdése) címő rész utolsó szakasza végére folytatólagosan a következı szöveg kerül: A 2011-es évben fontos szervezeti változások zajlottak le a Kibocsátónál I. félévében. A Kibocsátó az ügyfélszolgálattal, call centerrel kapcsolatos feladatok állandó ellátásával - a profizmust és a minıséget szem elıtt tartva alvállalkozót bízott meg. Ezzel párhuzamosan megszüntette ügyfélszolgálati irodáját. Az ügyfélszolgálati munkatársak az értékesítési divízión belül mőködı adminisztrációs területeken kerültek elhelyezésre. A Kibocsátó a mőszaki feladatok szakszerő ellátását a specializációban látja, ezért a hatékonyság elısegítése érdekébe augusztus közepén kiszervezésre kerültek a telepítéssel összefüggı fıbb feladatok. A megvalósított szervezeti változásokkal párhuzamosan a Kibocsátó 2011-ben tovább bıvítette szolgáltatás portfólióját, bevezetésre került a mőholdas televízió szolgáltatás, valamint bıvítésre került a saját hálózat is.

5 A Kibocsátó taggyőlése 1/2011. (VI. 28.) számú taggyőlési határozatában a Kibocsátó jogutódlással történı átalakulásról határozott. Ennek megfelelıen a Business Telecom Távközlési Korlátolt Felelısségő Társaság (a Kibocsátó jogelıdje) augusztus 31-én (az átalakulás napján) törlésre került a cégnyilvántartásból szeptember ember 1-jétıl a Kibocsátó (jogutódlással) Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaságként mőködik szeptember 1-jére a Kibocsátó ügyfeleinek száma megközelítette a darabot. 13. Az Alaptájékoztató 4.2 (A Kibocsátó könyvvizsgálója) címő rész második szakasza az alábbiakra módosul: A Kibocsátó könyvvizsgálója: Név: Somogyi Lajos Állandó lakcím: 6070 Izsák, Nyár u. 25. Könyvvizsgálói engedélyszám: Megbízása szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra szól. 14. Az Alaptájékoztató 4.3 (Kiemelt pénzügyi információk) címő rész az alábbiakra módosul: A lényeges pénzügyi információk a és december 31-i i év végi és a augusztus 31. fordulónapra (mint átalakulás napjára) készített auditált mérleg és eredmény-kimutatások alapján a bekezdésekben találhatóak. A Kibocsátó és évi és augusztus 31. fordulónapra (mint átalakulás napjára) vonatkozó eredmény-kimutatásaés a vonatkozó kiegészítı mellékletek az Alaptájékoztató 3., 4. és 5. mellékleteiben találhatóak. 15. Az Alaptájékoztató (Fı tevékenységi körök) címő rész felsorolása kiegészül az alábbiak szerint: mérlege A mőholdas televíziós szolgáltatások üzletága. 16. Az Alaptájékoztató (Fı tevékenységi körök) címő rész második szakasza kiegészül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: Lakosság 33% Intézmény 11% Vállalkozás 56% A tárgyidıszakban kedvezıen alakult a forgalom megoszlása. Pozitívumként értékelhetı, hogy az elızı idıszakhoz képest növekedett a vállalati szférából származó forgalom aránya, mellyel párhuzamosan csökkenést mutat a lakossági szektorból származó forgalom aránya.

6 17. Az Alaptájékoztató (Legfontosabb szolgáltatási tevékenységek) ek) címő rész utolsó szakasza végére folytatólagosan a következı szöveg kerül: A A mőholdas televíziós szolgáltatások üzletága: Sat Tv: az Eutelsat mőholdjainak igénybevételével nyújtott kis- és nagykereskedelmi mőholdas televízió szolgáltatás. 18. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó testületei és vezetıi) címő rész elsı szakasza végére folytatólagosan a következı szöveg kerül: A 2011-es évben fontos szervezeti változások zajlottak le a Kibocsátónál I. félévében. A Kibocsátó az ügyfélszolgálattal, lattal, call centerrel kapcsolatos feladatok állandó ellátásával - a profizmust és a minıséget szem elıtt tartva alvállalkozót bízott meg. Ezzel párhuzamosan megszüntette ügyfélszolgálati irodáját. Az ügyfélszolgálati munkatársak az értékesítési divízión belül mőködı adminisztrációs területeken kerültek elhelyezésre. A Kibocsátó a mőszaki feladatok szakszerő ellátását a specializációban látja, ezért a hatékonyság elısegítése érdekébe augusztus közepén kiszervezésre kerültek a telepítéssel összefüggı fıbb feladatok. A jogutódlással történı átalakulás is hatással volt a Kibocsátó szervezeti felépítésére: 19. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó testületei és vezetıi) címő rész ábrája az alábbiak szerint módosul: Vezérigazgató (Takács Krisztián) Jogtanácsos Titkárság Értékesítési igazgató (Beier András) Nagykereskedelmi/ Marketing igazgató (Takács Gábor) Stratégiai-, fejlesztési igazgató (Tóth Attila) Gazdasági igazgató (Csizmadia Gizella) Adminisztráció Kiszolgálás Létesítés, hibaelháríás Könyvelés Viszonteladói hálózat Értékesítés IT fejlesztés, rendszertámogatás Kontrolling Mozgóügynöki hálózat Hálózat-és szolgáltatás fejlesztés Termékfejlesztés Pénzügy/ Kintlévőség kezelés 20. Az Alaptájékoztató (Taggyőlés) címő rész Közgyőlés -re változik és tartalma az alábbiak szerint módosul: A Kibocsátó legfıbb szerve a közgyőlés. A Kibocsátó minden tagja jogosult részt venni a legfıbb szerv tevékenységében. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: döntés ha a törvény eltérıen nem rendelkezik a társaság Alapszabályának megállapításáról, módosításáról, döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról, Társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszőnésének elhatározása, döntés a csıdeljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

7 Társaság vezérigazgatójának megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása, az munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. (1) bekezdése és a 188/A. (1) bekezdése alapján a vezetınek minısített munkavállalók körének meghatározása, a számviteli törvény szerinti beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, és összevont (konszolidált) éves üzleti jelentés elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, döntés ha a törvény eltérıen nem rendelkezik osztalékelıleg megfizetésérıl, az egyes részvényosztályokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés ha a törvény másként nem rendelkezik átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés ha a törvény másként nem rendelkezik alaptıke leszállításáról vagy felemelésérıl, döntés a jegyzési elsıbbségi jog kizárásáról, döntés ha a törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzésérıl, döntés gazdasági társaság alapításáról, mőködı gazdasági társaságban részesedés megszerzésérıl, fennálló részesedés növelésérıl, csökkentésérıl, illetve megszüntetésérıl, illetve részesedés tulajdonjogának bármilyen jogcímen történı átruházásáról, megterhelésérıl, ha a saját tıke vagy az üzlet tárgyának értéke (könyvszerinti vagy a szerzıdéses érték közül a magasabb) eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot, döntés minden kötelezettségvállalásról, ha annak értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot, perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió forintot, döntés minden olyan indítványról melyet a vezérigazgató, a Társaság könyvvizsgálója vagy a részvények legalább öt százalékával rendelkezı részvényes(ek) a Közgyőlés elé terjeszt(enek), döntés a tevékenységi körök módosításáról, döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyőlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Részvényes jogosult a Közgyőlésen részt venni, a Gt.-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkezı részvény birtokában pedig szavazni. 21. Az Alaptájékoztató (Igazgatóság/Vezetıség) címő rész tartalma az alábbiak szerint módosul: A Kibocsátó képviseletét egy személyben a vezérigazgató (a társaság vezetı tisztségviselıje) látja el, aki Név: Takács Krisztián Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Anyja neve: Horváth Ibolya Megbízatásának idıtartama: tıl ig tart. A vezérigazgató munkáját az alábbi területi igazgatók segítik, támogatják: Név: Beier András (értékesítési igazgató) Lakcím: 7100 Szekszárd, Gróf Pál u. 12. Anyja neve: Kézdi Márta Luca Megbízatásának idıtartama: tıl határozatlan ideig. Név: Tóth Attila (stratégiai-, fejlesztési igazgató) Lakcím: 1138 Budapest, Tomori köz 4. Anyja neve: Mitnyán Mária Megbízatásának idıtartama: tıl határozatlan ideig.

8 Név: Takács Gábor (nagykereskedelmi- és marketing igazgató) Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsıcsalános tanya 120/A Anyja neve: Horváth Ibolya Megbízatásának idıtartama: tıl határozatlan ideig. Név: Csizmadia Gizella (gazdasági igazgató) Lakcím: 6000 Kecskemét, Szabó Lırinc u. 14 Anyja neve: Mezı Gizella Megbízatásának idıtartama: tıl határozatlan ideig. 22. Az Alaptájékoztató (Tárgyi eszközök bemutatása) címő rész bıvül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: Megnevezés Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékő jogok 0 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek Beruházások Beruházásokra adott elılegek 0 Tárgyi eszközök összesen Eszközök összesen Tárgyi eszközök aránya az összes eszközhöz: 30,78% 23. Az Alaptájékoztató (Tárgyi eszközök bemutatása) címő rész utolsó bekezdése folytatólagosan az alábbi szöveggel bıvül: A tárgyi eszközök értéke augusztus 31-ére közel az elızı idıpontbeli érték duplájára növekedett. A növekedés mögött alapvetıen a befejezetlen beruházások állományának több, mint háromszoros növekedése húzódik. 24. Az Alaptájékoztató (Követelések bemutatása) címő rész bıvül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: Megnevezés Vevıkövetelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Követelések összesen Eszközök összesen Követelések aránya az összes eszközhöz: 53,21% 25. Az Alaptájékoztató (Követelések bemutatása) címő rész utolsó bekezdése folytatólagosan az alábbi szöveggel bıvül: A követelések értéke augusztus 31-ére vonatkozóan 21,1%-os növekedést mutat, az elızı idıpontbeli értékhez képest. A vevıkövetelések értéke több, mint 18%-kal bıvült az elızı idıpontbeli értékhez képest. A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelések teljes összege a Kibocsátó 100%-os tulajdonában lévı Marketorg Kft.-vel kapcsolatos. A növekedés oka, hogy 2011-ben a Társaság további eft összegő kölcsönt folyósított a Marketorg Kft.- nek a leányvállalat vesztesége- és mőködésének finanszírozására.

9 A vállalat alacsony vételárának feltétele volt az adósságállomány rendezése. Az egyéb követelések összege közel ötszörösére bıvült. 26. Az Alaptájékoztató (Tıkeforrások bemutatása) címő rész bıvül az átalakulás napjára vonatkozó adatokkal az alábbiak szerint: Megnevezés Saját tıke Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek a.) Tagi kölcsönök 0 b.) Szállítók c.) Rövid lejáratú hitelek d.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek e.) Vevıktıl kapott elplegek 198 Passzív idıbeli elhatárolások a.) Bevételek b.) Költségek, ráfordítások c.) Halasztott bevételek Források összesen Az Alaptájékoztató (Tıkeforrások bemutatása) címő rész utolsó bekezdése folytatólagosan az alábbi szöveggel bıvül: A Kibocsátó saját tıkéje több, mint 20%-os bıvülést mutat az elızı idıpontbeli értékhez képest. A saját tıke növekedésének hátterében egyrészt a eft összegő jegyzett tıke emelés, másrészt az elızı idıszakokban elért eredmény, valamint az adott idıszakban elért pozitív nyereség együttes hatása húzódik augusztus 31. idıpontra vonatkozóan a források értékének 68,57%-át a kötelezettségek teszik ki. Ennek oka a kötvénykibocsátásokból származó hosszú lejáratú kötelezettségek megjelenése. A költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásából eft-ot a kibocsátott kötvények idıarányosan fizetendı kamata tesz ki. A passzív idıbeli elhatárolásokon belül továbbra is jelentıs részarányt képviselnek a halasztott bevételek, melyek teljes összege a GOP /A számú pályázathoz kapcsolódik. 28. Az Alaptájékoztató 4.7 (A pénzügyi helyzet és az üzleti eredmény bemutatása a legutolsó auditált beszámoló alapján) címő fejezet az alábbiakra módosul: Alaptıke- és tartalékok változása A Kibocsátó jegyzett tıkéje eft, mely a évhez képest eft-tal növekedett, amit a Kibocsátó tagi kölcsönbıl valósított meg. Az eredménytartalék összege eft, a tıketartalék összege nem változott, eft. A Kibocsátó évi mérleg szerinti eredménye eft, így saját tıkéje eft-ot tett ki. Tárgyévben sem céltartalékképzésre, sem pedig feloldásra nem került sor.

10 4.7.2 Pénzügyi kötelezettségek alakulása, a likviditási helyzet elemzése A Kibocsátónak én pénzügyi lízing miatt az alábbi hosszú lejáratú kötelezettségei álltak fenn (eft): Budapest Autó CIB Lízing Merkantil Car A kötvénykibocsátás miatt fennálló tartozások az alábbiak szerint alakulnak (eft): Kötvény megnevezése Kötelezettség értéke BUSINESS TELECOM KÖTVÉNY I BTEL 2014/A BTEL 2014/B Likviditási ráta Likviditási gyorsráta Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek (Forgóeszközök-Készletek) ( ) Rövid lejáratú kötelezettségek = 6,8 = 5,9 A likviditási ráta értéke többszöröse a biztonságosnak tekinthetı 1,3-es értéknek. A Kibocsátó által zártkörően forgalomba hozott BUSINESS TELECOM KÖTVÉNY I. elnevezéső kötvények fıbb adatai: A 2010-es mérlegkészítési fordulónapot követıen, 2011 márciusában a Kibocsátó zártkörő forgalomba hozatal keretében, összesen ,- forint névértékben fix kamatozású (14.5%-os kuponú), hároméves futamidejő, egyenként 100,- forint névértékő dematerializált kötvényt hozott forgalomba. A kibocsátó évente egyszer (minden év március 31-én) fizet kamatot, és a tıkét egy összegben a lejáratkor, március 31-én fizeti vissza. A Kibocsátó arra is kötelezettséget vállalt azon kötvények tulajdonosaival szemben, akik a kötvényeket jegyezték (de nem jogutódaikkal szemben), hogy a Kibocsátó részvénytársasággá való átalakulása után ezen kötvénytulajdonosok apport útján eredményét tekintve tulajdonképpen. átválthatják kötvényeiket részvénnyé elıre meghatározott idıben és arány alapján. A jogosult kötvénytulajdonosok a futamidı alatt minden évben az év december 1-én kezdeményezve, az elsı évében 540 kötvényért 100 darab részvényt, a második évében 700 kötvényért 100 darab részvényt, a harmadik évében 900 kötvényért 100 darab részvényt kaphatnak, illetve a részvények esetleges tızsdei bevezetése elıtt 30 napon belül még egy további átváltási (tıkeemelési részvételi) lehetıséget kaptak a jegyzı kötvénytulajdonosok. A késıbbiekben forgalomba hozandó részvények névértéke és árfolyamértéke nem lett meghatározva. Ugyanakkor a Kibocsátó vállalta azt is, hogy amennyiben a zártkörő kötvények futamideje alatt a zártkörő kötvényeseken túlmenı harmadik személyek is alaptıkét emelnének a Kibocsátóban, úgy ezen személyek kizárólag a fent hivatkozott cserearányoknál számukra kedvezıtlenebb feltételek mellett emelhetnek alaptıkét.

11 A Kibocsátó által zártkörően forgalomba hozott BTEL 2014/B elnevezéső kötvények fıbb adatai: A 2010-es mérlegkészítési fordulónapot követıen, 2011 augusztusában a Kibocsátó zártkörő forgalomba hozatal keretében, összesen ,- forint névértékben fix kamatozású (12.5%-os kuponú), hároméves futamidejő, egyenként ,- forint névértékő dematerializált kötvényt hozott forgalomba. A kibocsátó évente egyszer (minden év október 23-án) fizet kamatot, és a tıkét egy összegben a lejáratkor, október 23-án fizeti vissza. A Kibocsátó arra is kötelezettséget vállalt azon kötvények tulajdonosaival szemben, akik a kötvényeket jegyezték (de nem jogutódaikkal szemben), hogy amennyiben a kötvénytulajdonosok szeptember 1-jéig bejelentik a tulajdonukban lévı BTEL 2014/B elnevezéső, Ft, azaz háromszáz millió Forint névértékő kötvény beváltása iránti szándékát, akkor a Kibocsátó szeptember 1. szeptember 15. közötti idıszakban azt beváltja és helyette a Kibocsátó jegyzett tıkéje 10 %, azaz tíz százalékának megfelelı összegő részvénycsomagot ad. A bejelentés megtörtént, a beváltás folyamata megindult Pénzügyi adatok elemzése (bevételek, ráfordítások, eredmény, eszköz-forrás kapcsolatok) A Kibocsátó év augusztus 31-ig eltelt idıszakban eft nettó árbevételt realizált, míg egyéb tevékenységbıl 984 eft képzıdött. Pénzügyi mőveletek bevételei címen a Kibocsátó 856 eft-ot számolt el, melybıl 847 eft pénzügyileg realizált árfolyamnyereségébıl származott. A Kibocsátónak 2011-ben eft egyéb ráfordítása keletkezett, melybıl eft késedelmi pótlékkal, bírságokkal, valamint eft vevıkövetelések értékvesztésével kapcsolatos. Az anyagjellegő ráfordításként a Kibocsátó eft-ot számolt el, amelynek 35,9%-a igénybevett szolgáltatásból, 56,5%-a pedig eladott (közvetített) szolgáltatásból származik. Személyi jellegő ráfordításként eft került elszámolásra, melybıl eft bérköltség címén, 793 eft személyi jellegő egyéb kifizetésként és eft pedig bérjárulék címén merült fel. Értékcsökkenési leírásként eft-ot számolt el a Kibocsátó. A pénzügyi mőveletek ráfordításai eft-ot tettek ki, melybıl eft a kibocsátott kötvényekhez idıarányosan kapcsolódó kamatráfordítás. Rendkívüli ráfordításként 228 eft, egyesületnek nyújtott, vissza nem térítendı támogatás került elszámolásra. A rendkívüli bevételek tárgyidıszaki összege eft, melynek teljes összege GOP /A számú pályázathoz kapcsolódik. Így összességében a Kibocsátó adózás elıtti eredménye eft. Az adózott eredmény eft nyereség, melybıl osztalékfizetésre nem került sor. A saját tıke aránya, illetve a források szerkezete alapján megállapítható, hogy a források összetételében az idegen források a meghatározóak. 29. Az Alaptájékoztató (A Kibocsátó vezetı testületének javadalmazása) címő rész az alábbiakra módosul: A Kibocsátó képviseletét egy személyben Takács Krisztián vezérigazgató látja el, aki tisztsége betöltéséért havonta rendszeres fizetésben részesül.

12 30. Az Alaptájékoztató 4.12 (Munkavállalók) címő rész az alábbiak szerint módosul: A Kibocsátónál munkaviszonyban álló munkavállalók átlagos létszáma a következıképpen alakult az elmúlt három üzleti év tekintetében: ,9 fı ,0 fı ,3 fı 31. Az Alaptájékoztató 4.13 (Tulajdonosok) címő rész az alábbiak szerint módosul: A Kibocsátó korlátolt felelısségő társaság formájában mőködött augusztus 31. napjáig szeptember 1-jétıl jétıl társasági formája zártkörően mőködı részvénytársaságra változott. A tulajdonosi szerkezet (részvények) alakulását az alábbi ábra szemlélteti: Szıke Ilona; 7,250% Tóth Milán; 19,600% Kelemen Péter; 8,280% Takács Gábor; 10,958% Borsuk Andrea; 19,420% Takács Krisztián; 10,958% Körmendi Dezsı; 11,767% Varga László Pál; 11,767% 32. Az Alaptájékoztató (Jegyzés benyújtása)) címő rész az alábbiak szerint módosul a fejezet utolsó két bekezdésének változatlanul hagyása mellett mellett: Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív benyújtásával és aláírásával lehet tenni. A jegyzési ívek a Jegyzési forgalomba hozatal kezdete és a forgalomba hozatal zárása között a vonatkozó végleges feltételekben megjelölt értékesítési helyeken személyesen, vagy meghatalmazott útján kerülhetnek benyújtásra. A forgalomba hozatal kezdeté kezdetének nek és a forgalomba hozatal zárásának (lehetséges) idıpontját a vonatkozó végleges feltételek tartalmazza.

13 A jegyzés minimális és/vagy maximális mennyiségére vonatkozó információkat a vonatkozó végleges feltételek tartalmazza. A joghatályos jegyzés megtételének feltétele, hogy a jegyzı értékpapírszámlával rendelkezzen a Forgalmazónál, illetve a végleges feltételekben feltőntetett közvetítınél. A jegyzési ív benyújtásával a jegyzı kötelezı erejő és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények megvételére a jegyzésben megjelölt teljes összeg erejéig, és tudomásul veszi, hogy jegyzése részben - az igényelt mennyiség meghatározott részére kiterjedıen - is elfogadható. A Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a vonatkozó végleges feltételekben feltüntetett, a Forgalmazónál, illetve Közvetítınél vezetett ügyfélszámlára befizetéssel vagy átutalással teljesíthetik. Befizetés esetében a jegyzés elfogadásnak feltétele, hogy a jegyzı a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételárát a jegyzési ív benyújtásával egyidejőleg a Forgalmazónál, illetve Közvetítınél vezetett ügyfélszámlára befizesse. Átutalással történı teljesítés esetén a jegyzés elfogadásának feltétele, hogy a Kötvények jegyzési áron számított bruttó vételára a jegyzı ügyfélszámlájára a jegyzés lezárásáig beérkezzen. A jegyzı akkor nyújthatja be a Forgalmazóhoz, illetve a végleges feltételekben esetlegesen feltőntetett közvetítıhöz a jegyzési ívet, ha a feltőntetett (és általa választott) befektetetési vállalkozásnál/hitelintézetnél értékpapírszámlával rendelkezik. A jegyzett értékpapírok ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségek azon befektetetési vállalkozás/hitelintézet felé állnak fenn, amelynél a jegyzést a jegyzı benyújtotta. 33. A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE címő rész folytatólagosan az alábbiakkal egészül ki: 5. A Kibocsátó napra vonatkozó mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítı melléklete és a könyvvizsgáló záradéka, valamint végleges vagyonmérlege és vagyonleltára. A 2. SZ. MELLÉKLET címő rész az alábbiak szerint módosul: Takács Krisztián Közgazdász, a Kibocsátó vezérigazgatója. Megbízatásának idıtartama tıl ig tart. Takács Krisztián a Kibocsátó alapító tulajdonosa. Korábban a hazai piac két legdinamikusabban fejlıdı, bıvülı szolgáltatójánál (GTS Datanet és Pantel) az értékesítés koordinációjával foglalkozott. Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Karán végezte. Középfokú szakmai angol nyelvvizsgával rendelkezik ben a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének uniós nagykövetévé választották. Beier András Közgazdász, a Kibocsátó értékesítési igazgatója. Megbízatásának idıtartama tıl határozatlan ideig tart. Beier András 2006-tól 2008-ig az Eurosys Telecom Kft. vállalati igazgatójaként, 2004-tıl 2006-ig a Tele2 Kft. dunántúli értékesítési csapatának vezetıjeként dolgozott tıl 2004-ig junior manager-ként szerzett nemzetközi tapasztalatot az Arcor Gmbh vállalatnál. Beier András tanulmányait a Corvinus Egyetemen végezte, felsıfokú német nyelvvizsgával rendelkezik.

14 Tóth Attila Telekommunikációs mőszaki szakember. A Kibocsátó stratégiai-, fejlesztési igazgatója. Megbízatásának idıtartama tıl határozatlan ideig tart. Tóth Attila 1991-tıl 2009-ig a Magyar Telekomnál dolgozott az alábbi beosztásokban: csoportvezetı, centrumvezetı, NGN berendezés üzemeltetési osztályvezetı, majd NGN alaphálózat üzemeltetési osztályvezetı tıl az Nemzeti Hírközlési Hatóság mőszaki szabályozási igazgatója. Tanulmányait a Távközlési Mőszaki Fıiskolán végezte, másoddiplomáját pedig Budapesti Mőszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Takács Gábor Gazdasági informatikus, a Kibocsátó nagykereskedelmi- és marketing igazgatója. Megbízatásának idıtartama tıl határozatlan ideig tart. Takács Gábor a Kibocsátó alapító tulajdonosa. A Kibocsátó jogelıdjének alapításától ig a mőszaki igazgatóként a mőszaki részleg irányítása volt a feladata, 2004-tıl 2006-ig az Eurosys Telecom Kft. ügyvezetıjeként távközlési eszközök forgalmazásával és telepítésével foglalkozott. Takács Gábor tanulmányait a Gábor Dénes Fıiskolán végezte. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Csizmadia Gizella Közgazdász, szervezı, számviteli szakember. A Kibocsátó gazdasági igazgatója. Megbízatásának idıtartama tıl határozatlan ideig tart. Több évtizedig dolgozott az ipar, kereskedelem és a mezıgazdaság különbözı nagyságrendő vállalkozásainál, mint fıkönyvelı, illetve gazdasági igazgató. Fontosabb munkahelyei: Alföld Kereskedelmi Rt. gazdasági igazgató (10 év); Mizse Ipari Szövetkezet fıkönyvelı /7 év/; Dél-Alföldi Állattenyésztı ÁG. fıkönyvelı (3 év) tól saját irodájában könyveléssel, adótanácsadással, pályázatírással foglalkozott.

15 Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Az Alaptájékoztató I. számú kiegészítésének elkészítéséért, az abban szereplı információkért a Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (és nem egyéb személy) viseli a felelısséget. A Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alulírott, cégjegyzési joggal rendelkezı és jelen Alaptájékoztató I. számú kiegészítésének aláírására jogosult képviselıje kijelenti az alábbiakat: Az Alaptájékoztató I. számú kiegészítésében szereplı információkért a Kibocsátó, azaz a Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (nyilvántartja a Bács- Kiskun Megyei Bíróság, mint cégbíróság; cégjegyzékszám: ) tartozik felelısséggel, az elvárható gondosság mellett készített jelen Alaptájékoztató I. számú kiegészítésében szereplı információk, adatok és állítások megfelelnek a valóságnak, illetve az Alaptájékoztató I. számú kiegészítése nem hallgat el olyan tényt és információt, amely a kibocsátandó Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése szempontjából jelentıséggel bír, továbbá nem mellızi azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható jelentıs következtetéseket, továbbá nem tartalmaz félrevezetı adatot, téves következtetés levonását elısegítı csoportosítást, elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. Kecskemét, szeptember 27. Név: Tisztség: Takács Krisztián vezérigazgató Business Telecom Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával.

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Elfogadta a Társaság Közgyűlése a 12/2013. (IV.30.) számú határozatával. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. - 1 - Tartalom I.FEJEZET

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELİ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MINIMUM 3.600 DARAB, 50.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ, DEMATERIALIZÁLT, OPTISOFT III./2021

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2014. évi üzleti jelentése Tartalomjegyzék 1. Előzmények... 3 1.1 A Társaság bemutatása... 3 1.2 A 2015. év fő célkitűzései...

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Dr. Pecsenye Csaba Általános rendelkezések Egységes jogi személy szabályozás Joganyag megismerés módja Ptk. Jogi személyek általános része Jogi személyek különös része Gazdasági társaságok általános része

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben