Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 Sorsz Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A tétel megnevezése Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások adatok M Ft-ban Tárgy év 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( ) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk Készletekre adott előlegek 35. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. Értékpapírok ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, március 13. vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Sorsz. Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások Tárgy év 57. D. Saját tőke ( ) I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (65+66) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek ( ) I. Hátrasorolt kötelezettségek ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Források (passzívák) Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság A tétel megnevezése Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben adatok M Ft-ban Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, március 13. vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Sorsz Statisztikai számjel Cégjegyzék száma december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Összköltség eljárással) Zártkörűen Működő Részvénytársaság "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző év Lezárt évekre vonatkozó megállapítások adatok M Ft-ban Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36±38+39) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (±F+50-51) Keltezés: Budapest, március 13. vállalkozás vezetője (képviselője)

4 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Kiegészítő Melléklete március 13.

5 TARTALOM A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA... 4 A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE... 4 A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI... 8 A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai... 8 A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei... 8 A.2.3. Főbb értékelési szabályok... 9 A.2.4. A piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B.1.1. Immateriális javak B.1.2. Tárgyi eszközök B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök B.2. FORGÓESZKÖZÖK B.2.1. Készletek B.2.2. Követelések B.2.3. Értékpapírok B.2.4. Pénzeszközök B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA B.5. CÉLTARTALÉK B.6. KÖTELEZETTSÉGEK B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK C.1. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE C.1.1. Üzemi eredmény alakulása C.1.2. Pénzügyi műveletek eredményének értékelése C.1.3. A rendkívüli eredmény értékelése C.2. A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁNAK LEVEZETÉSE D. VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MUTATÓSZÁMOK D.1. A VAGYONI ÉS TŐKESTRUKTÚRA MUTATÓSZÁMAI D.2. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK D.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA D.4. CASH FLOW KIMUTATÁS E. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ E.1. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYOK E.2. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK JÁRANDÓSÁGA

6 E.3. KUTATÁS-KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG E.4. A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY, NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI E.5. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK E.6. KÖNYVVIZSGÁLAT E.7. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK F. MELLÉKLETEK

7 A. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A.1. A TÁRSASÁG FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI, TEVÉKENYSÉGE Cég: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Anikó utca 4. Cím: 1031 Budapest, Anikó utca 4. Alapítás időpontja: október 19. A Társaság első üzleti éve: A Társaság alapításkori tőkéje: Alaptőke: év 2000 Ft Ft A Társaság jegyzett tőkéjének tulajdonosi szerkezetét részletesen az A.1. melléklet tartalmazza. Minősített többségi irányítást gyakorló tulajdonos: Név: Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út Szavazatok aránya: 99,99 % A Társaságban jegyzett tőke: Ft A Társaság vezetésének bemutatása az A.2. mellékletben található, a Társaságot jellemző legfőbb mutatókat az A.3. melléklet részletezi. A Társaság története A MAVIR mint az átviteli rendszerirányító a villamos-energia rendszer zavartalan működését felügyelő és irányító szervezet, amely a rendszer egészét átlátja, összehangolja és megteremti a fogyasztás és termelés egyensúlyát. A villamos-energia kereskedelem liberalizációjára történő felkészülés részeként a Magyar Villamos Művek Rt október 19-én létrehozta a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaságot. A MAVIR az Országos Villamos Teherelosztó feladatait és eszközeit átvéve az MVM Rt. megbízásából a rendszerirányítási tevékenységet január 1-től látja el. A Társaság önálló rendszerirányítói engedélyt január 1-től kapott, a korábbi tevékenysége a jogszabályi előírásokból következően jelentősen bővült

8 A Társaságnál kiemelt jelentőségű változás az 1070/2005. (VII.8.) számú Kormányrendelet előírásának megfelelően az átviteli tevékenység január 1-vel történő átvétele, amely az eszközállomány, a kapcsolódó kötelezettségek és a létszám lényeges növekedésével járt. A MAVIR felelős a villamos-energia rendszer üzembiztonságáért, zavartalan működtetéséért, rendelkeznie kell a villamos-energia rendszer szabályozásához szükséges tartalékokkal és diszponál a határkeresztező távvezetékek, hálózati kapacitások felett. A Társaság a feladatait a Villamos-energia törvény, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a Kereskedelmi Szabályzat, az Üzemi Szabályzat, az Üzlet Szabályzat és a Megfelelési Program előírásai szerint meghatározott keretek között végzi, figyelembe véve a tevékenységére vonatkozó EU előírásokat. A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a MAVIR a villamosenergia-rendszer többi résztvevőjétől független szervezetként felel a biztonságos energiaellátásért és a villamos-energia piacon a versenysemlegesség érvényesüléséért. A Társaság tevékenysége A Társaság tevékenységeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatával kiadott működési engedélyek alapján végzi. Átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedély: 84/2008. számú határozat, melyet legutóbb a 715/2012. számú határozat módosított. Villamos energia határon keresztül történő szállítására vonatkozó tevékenységi engedély: 2/2003. számú határozat. Létesítő okiratban meghatározott tevékenységek A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: Fő tevékenység: Villamosenergia-szállítás Ide tartozik a rendszerirányítás, a rendszerszintű szolgáltatások nyújtása, az átviteli tevékenység és a villamos energia határon keresztül történő szállítása is. Egyéb tevékenységek: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Főbb értékesítési területek A rendszerirányítási és átviteli tevékenység bevételei döntően az elosztói engedélyes vállalatoktól származnak

9 Főbb beszerzési források A rendszerszintű szolgáltatások és a villamos energia beszerzések erőművektől és kereskedőtől származnak, de évtől kezdődően a Szervezett Villamosenergia-piacon keresztül történő villamos energia beszerzések is egyre jelentősebbek. Piaci pozíció értékelése A Társaság egyedi speciális tevékenységeiből következően a piaci hatások nem érvényesülhetnek, a magyarországi villamos energia rendszer egyedüli irányítója és az átviteli hálózat egyedüli tulajdonosa és üzemeltetője. A tevékenységek bevételei hatósági árak alapján a villamos energia forgalomtól függően alakulnak. A Társaság lényeges befektetési elképzelései A Társaság tevékenységeinek megfelelő színvonalon történő végzéséhez szükséges immateriális javak és tárgyi eszközök fejlesztésére időben megfelelő forrásokat biztosítani kell. HUPX Zrt. A Társaság május 9-én megalapította a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergiapiac Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a cég rövidített neve: HUPX Zrt.) azzal a céllal, hogy a hazai villamosenergia-piac számára egy új, hatékony, átlátható villamos-energia kereskedelmi lehetőséget biztosító, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján (VET, VETVhr) kialakított szervezett villamosenergia-piacot működtető társaságot hozzon létre. A Magyar Energia Hivatal április 9-i hatállyal tízéves időtartamra szóló szervezett villamosenergia-piaci működési engedélyt adott a HUPX Zrt.-nek, aki a MEH által július 5-én módosított működési engedély alapján megkezdte a másnapi (day-ahead) termékekre vonatkozó kereskedési platform működtetését. Ezt követően, július 19-én indult el a physical futures piac a HUPX-en. A MAVIR ZRt. az átviteli hálózati veszteség fedezetéül szolgáló villamos energia beszerzésének új modellje kapcsán augusztus végén csatlakozott a HUPX-hez, és az átviteli hálózati veszteség (ÁHV) fedezetéül szolgáló energiát a HUPX-en keresztül szerzi be. A 2011 nyarán kezdődött CZ-SK-HU piac-összekapcsolás projekt célja az áralapú piacösszekapcsolás megvalósítása volt a másnapi villamosenergia-piacon Csehország, Szlovákia és Magyarország között. Magyar részről a MEKH, a MAVIR és a HUPX vett részt a kialakításban. A rendszer szeptember 11-én került bevezetésre, és azóta is sikeresen - 6 -

10 működik, amelyhez november 19-én csatlakozott a román piac is. Ez a módszer a négy ország másnapi kereskedésű villamosenergia-piacaira vonatkozó ajánlati könyvek, és a cseh-szlovák, a szlovák magyar, valamint a magyar-román határon rendelkezésre álló napi határkeresztező kapacitások egyidejű használatát teszi lehetővé. HUPX Derivatív Zrt. A HUPX Zrt június 3-án megalapította 100%-os leányvállalatát, a HUPX Derivatív Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (HUPX Derivatív Zrt.) azzal a céllal, hogy olyan villamos-energia termékek kereskedelmi lehetőségét biztosító szervezetet hozzon létre, amely termékek kereskedelmét a HUPX Zrt. nem biztosíthatja, mivel a jelenleg hatályos jogszabályok szerint erre engedélyt nem kaphat. CEEGEX Zrt. A évi gáztörvény (GET) módosítás alapján a szervezett földgázpiac (gáztőzsde) megalakítása céljából a HUPX Zrt június 23-án megalapította 100%-os leányvállalatát, a Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Central Eastern European Gas Exchange Ltd., CEEGEX Zrt.). A CEEGEX Zrt. működteti 2013-tól a szervezett földgázpiacot. Római Irodaház Kft. A Társaság december 22-én 47 %-os üzletrészt vásárolt az MVM ZRt. tulajdonában lévő Római Irodaház Kft.-ben (székhely: Budapest Szentendrei út , cégjegyzékszám: Cg ). A MAVIR ZRt. 36/2011. (XII.19.) számú közgyűlési határozatának megfelelően a Társaság további 3 %-os üzletrészt vásárolt a Római Irodaház Kft.-ben. Az üzletrész adásvételi szerződés december 27-én került aláírásra, a Cégbíróság pedig február 14-én jegyezte be a változást. KOM Központi Okos Mérés Zrt. A Társaság szeptember 9-én megalapította 100%-os leányvállalatát, a Központi Okoshálózati Operátor Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely Társaság neve február 26-ától KOM Központi Okos Mérés Zrt.-re módosult. A projekttársaság alapvető célkitűzése, hogy adatot szolgáltasson egy országos központi okos hálózati rendszer bevezetésének vizsgálatához. A Mintaprojekt feladata, hogy választ adjon az okos hálózati rendszer későbbi országos kiterjesztésének gazdaságossági kérdéseire, továbbá a beruházási elemek működési és üzemeltetési tapasztalatainak kiértékelésére. A projekt alapjául az EU ETS 10c" derogációs kérelem szolgál, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - 7 -

11 (NFM), a széndioxid kvótakiosztáshoz kapcsolódóan nyújtott be az Európai Uniónak. Ebben a kérelemben az NFM legfeljebb 38 millió euró uniós támogatást kért egy Okos Hálózati Mintaprojekt finanszírozásához, amelynek végrehajtására a MAVIR ZRt.-t vagy annak 100%-os tulajdonában lévő projektvállalatát jelölte meg. A derogációs kérelmet az Európai Bizottság év végén hagyta jóvá. A.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A.2.1. A Számviteli politika általános vonásai A Társaságnál előírt és alkalmazott általános számviteli elvek a évi a számvitelről szóló C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásait tükrözik. A Társaság az Sztv. előírásainak megfelelően kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság a működése során előforduló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről, a tulajdonában levő eszközökről és azok forrásairól, valamint a saját tőkéjében bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet, melyet a naptári év végén lezár. A Társaság könyvvezetése során az 5-ös számlaosztályt, mint elsődleges elszámolást alkalmazza, de emellett költséghelyre/rendelésre is könyvel. A könyvvezetésnél a Társaság érvényesíti az Sztv. által nevesített számviteli alapelveket. A Társaság éves beszámolóját a számviteli törvény előírásai alapján összeállított Számviteli politikában előírtak szerint készíti el. Az éves beszámoló készítésének fordulónapja: az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év január 15. A Társaság éves beszámolót készít, a beszámoló készítésénél figyelembe veszi a VET és végrehajtási rendeletei előírásait. A Társaság a mérleget az Sztv. 1. sz. mellékletének A változata, az eredménykimutatást összköltség eljárással az Sztv. 2. sz. mellékletének A változata szerinti tagolásban készíti el, az anyavállalattal egyezően. A.2.2. Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolásának módszerei A Társaságnál a 100 ezer forint alatti bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatbavételkor minden esetben egy összegben kerülnek leírásra. A használatbavételkor egy összegben le nem írt eszközök körében (specialitások figyelembevételével): A Társaság a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján a várható használati időre (hasznos élettartam) az időarányos lineáris leírás módszerével számolja el az értékcsökkenést. A várható használati idő meghatározásának kérdéseit, mód

12 szereit és eljárási szabályait az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Meg kell becsülni a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéket, mint maradványértéket. Nulla a maradványérték, ha az alacsonyabb a bekerülési érték 10%-ánál. A speciális rendszerirányítási és átviteli tevékenységhez szükséges eszközök vonatkozásában azok jellegéből adódóan maradványérték meghatározására nem kerül sor. A leírás alapja a maradványértékkel csökkentett bruttó érték, mint terv szerint amortizálható bekerülési érték. Az értékcsökkenés a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembehelyezés napjától kezdve kerül meghatározásra, naptári napokra arányosan, amíg a rendeltetésszerű használatból ki nem kerül az eszköz, vagy a meghatározott maradványértéket el nem éri. Az értékcsökkenés elszámolása havonta, a hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása a terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A Társaságnál: a piaci árak változása miatti terven felüli értékcsökkenésnél a hasznos élettartam nem változhat, de a maradványérték igen, ha az eltérés több mint 20%, illetve a műszaki, fizikai okok miatti terven felüli értékcsökkenés esetén a hasznos élettartamot, illetve a maradványértéket akkor kell módosítani, ha a változás nagyobb, mint 1 év, illetve a maradványérték legalább 20 %-kal eltér. A.2.3. Főbb értékelési szabályok A befektetett eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerültek értékelésre. A bekerülési érték tartalmának meghatározása a Sztv szerint történt, figyelembe véve a kalkulált értékkel történő elszámolási szabályokat is. Részesedések, értékpapírok értékvesztése, illetve értékvesztésének visszaírása: A Társaság a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál az értékvesztést és a visszaírást a Sztv ában foglalt szabályok szerint határozza meg és számolja el azzal a kiegészítéssel, hogy egy adott típusú részvény, vagy értékpapír egyedeinek összesített piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbséget akkor tekinti jelentősnek, ha a különbözet a könyv szerinti értéktől eltér legalább 5%-kal. A különbözet értékvesztéskor, illetve visszaíráskor akkor minősül tartósnak, ha legalább egy éve folyamatosan kimutatható. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető

13 Követelések értékelése a számviteli törvény vonatkozó előírásai alapján egyedileg történik. Az értékvesztés elszámolására, illetve visszaírására abban az esetben kerül sor, ha a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet jelentős, ez akkor számít jelentősnek, ha a könyv szerinti érték 10 %-át meghaladja, de minimum az 1 millió forintot eléri. Az értékvesztés elszámolásakor, a különbség akkor minősül tartósnak, ha az legalább egy éve kimutatható. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. A készletek értékelése a Társaságnál az alábbi: a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron, a saját termelésű készleteket a közvetlenül elszámolt költségen értékeli (összhangban az Önköltségszámítási Szabályzatban foglaltakkal), a közvetített szolgáltatásokat, teljesítményeket számlázott beszerzési áron, a kereskedelmi árukat utolsó bekerülési (beszerzési) értéken, a betétdíjas göngyölegeket betétdíjas árakon értékeli. A valuta, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek értékelése az alábbi: A Társaság a forintért vásárolt valutát, devizát bekerülési (ténylegesen fizetett) összegben veszi nyilvántartásba, és ez alapján határozza meg a nyilvántartásbavételi árfolyamot. A Társaság a valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés, illetve szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. A Társaság az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon értékeli az exportértékesítés, illetve az importbeszerzés teljesítéskori értékét is. Év közben a valuta-, devizakészlet növekedésének nyilvántartásba vétele után a bekerülési érték meghatározása átlagos (súlyozott) bekerülési árfolyamon történik, amely a valuta-, devizakészlet könyv szerinti árfolyama. E könyv szerinti árfolyamon történik a valuta-, devizakészlet csökkenések elszámolása. A Társaság az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozóan minden valuta-, devizakészletet, követelést és kötelezettséget átértékel az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamra, függetlenül attól, hogy annak hatása az eredményre jelentős-e. A.2.4. A piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei A Számviteli törvény 57. (3) bekezdésében biztosított lehetőség alapján a Társaság az átviteli engedélyesi tevékenységét tartósan közvetlenül szolgáló eszközeit (kivéve a beruházásokat és a beruházásra adott előlegeket) piaci értéken jeleníti meg a mérlegben, amennyiben azok mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti

14 értéküket. A különbözet értékhelyesbítésként és azzal egyező összegű értékelési tartalékként jelenik meg a mérlegben. Az értékhelyesbítés alá vont, az átviteli tevékenységet tartósan közvetlenül szolgáló eszközök körét a Társaság külön jegyzékben rögzíti. Az értékhelyesbítés első alkalmazásától kezdve minden üzleti év mérlegének elkészítésekor valamennyi különbözetet jelentősnek minősít, tekintettel arra, hogy az érintett eszközök mérlegkészítéskori piaci értéke minden évben meghatározásra kerül és az összes eltérés megjelenítése javítja a beszámolóban megjelenő információk hasznosságát. A Társaságnál piaci értéken történő értékelésre évben került sor első alkalommal, mivel az átviteli tevékenységhez átvett eszközállomány jelentős értéket képvisel és így az értékhelyesbítés elszámolásával reálisabban mutatható be a valós vagyoni helyzet

15 B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eszköz- és forrástételek mérleg főcsoportonkénti alakulása évhez viszonyítva az alábbi: MEGNEVEZÉS Eltérés Megoszlás M Ft M Ft M Ft % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,88 FORGÓESZKÖZÖK ,89 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,23 ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE ,46 CÉLTARTALÉKOK ,25 KÖTELEZETTSÉGEK ,37 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,92 FORRÁSOK A MAVIR ZRt évi mérleg főösszege M Ft, eszköz- és forrásállománya M Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. Mérlegsorok szerint haladva a december 31-i állomány a következőképpen alakult: B.1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök mérlegsorainak bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Immateriális javak ,09 Tárgyi eszközök ,30 Befektetett pénzügyi eszközök ,17 Befektetett eszközök ,07 Az eszközökön belül a befektetett eszközök tárgyévi állománya 78,88 %-ot képvisel, amely az átviteli tevékenység magas eszközigényességének a következménye. A befektetett eszközök mérleg fordulónapi értéke M Ft volt. Bázis évhez viszonyított nettó állományváltozásának M Ft-os növekedését döntően a tárgyi eszközök + 2,3 %-os állományváltozása befolyásolta. B.1.1. Immateriális javak Az immateriális javak állományának változásait a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével a B.1. melléklet mutatja be

16 Az értékelési különbözettel korrigált mérlegsorok változása a bázis évhez viszonyítva: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Alapítás-átszervezés aktivált értéke,00 Vagyoni értékű jogok ,67 Szellemi termékek ,02 Immateriális javak összesen ,09 Az immateriális javak nettó állománya a bázis évhez viszonyítva 575 M Ft-tal csökkent az alábbi tételek összevont hatásának eredményeként: A tárgyévi új beszerzések Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege Átsorolás állományváltozás nettó értéke Az értékhelyesbítés összegének tárgyévi változása Egyéb változás (selejtezés) Összesen M Ft M Ft M Ft - 8 M Ft -35 M Ft M Ft A szellemi termékek közül az átviteli tevékenységet tartósan közvetlenül szolgáló szellemi termékek esetében a piaci értéken történő értékelést alkalmazzuk, melynek eredményeként mérlegfordulónapon 133 M Ft értékhelyesbítés elszámolására került sor. B.1.2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök állományának változásait a mérlegsoronkénti bruttó érték és az értékcsökkenés állományának részletezésével a B.2. melléklet mutatja be. Az értékelési különbözettel korrigált mérlegsorok bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,25 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,64 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,81 Beruházások, felújítások ,15 Beruházásokra adott előlegek ,00 Tárgyi eszközök összesen ,30 A tárgyi eszközök nettó állományváltozásának M Ft-os növekedése az alábbi tételek együttes hatásának az eredménye: A tárgyévi új beruházás (beszerzés, létesítés) összesített hatása Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege M Ft M Ft

17 Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke Selejtezett tárgyi eszközök nettó értéke Értékhelyesbítés összegének tárgyévi változása Átsorolás állományváltozás nettó értéke A beruházásra adott előlegek állományváltozása Összesen - 25 M Ft M Ft M Ft - 38 M Ft + 1 M Ft M Ft Az üzembe helyezések (aktiválások) értéke M Ft volt. Ezekből a legnagyobb értéket képviselő tételek az alábbiak: Üzembiztonságot növelő beruházások, elavult berendezések cseréje és felújítása M Ft Távvezeték rekonstrukció 893 M Ft Felsőzsolca 400 kv aá rekonstrukció 561 M Ft M4 autópálya Abony-Fegyvernek elkerülő szakasz építése miatti távvezeték áthelyezés; 525 M Ft Megvalósuló fejlesztések előkészítő munkálatai, környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges beruházások 432 M Ft A befejezetlen beruházások és az üzembe helyezések (aktiválások) kiemelt tételeinek állományváltozását a B.3. melléklet részletesen tartalmazza. A B.4. mellékletben a terv szerinti értékcsökkenési leírás részletezése, a B.5. mellékletben pedig a terven felüli értékcsökkenés alakulása kerül bemutatásra. Az átviteli tevékenységet tartósan közvetlenül szolgáló telkek, épületek, távvezetékek és alállomások berendezéseit a mérlegben piaci értéken értékeljük, ez alapján mérlegkészítéskor M Ft értékhelyesbítés elszámolására került sor. A piaci érték meghatározása az újraelőállítási vagy helyettesítési költség meghatározás módszerével készült a december 31-i állapotra vonatkoztatva. A piaci érték meghatározását külső szakértő végezte. Az újraelőállítási költség az ugyanolyan vagyontárgy előállításának vagy felépítésének költsége, folyó áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési, gyártási szabványok, tervek, elrendezés, ugyanolyan munkaerő alkalmazásával. A költség ezen becsült összege tartalmazza az anyagok, építési költségek, munkaerő, illetve berendezések, a vállalkozói rezsiköltség, nyereség és munkadíj napi piaci árát. Az így meghatározott helyettesítési értékekre kerültek alkalmazásra mindazon avultsági tényezők, amelyek figyelembe veszik azokat az értékcsökkentő tényezőket, melyek miatt az adott eszköz értéke kevesebb, mint egy helyettesítő új eszközé

18 Tárgyi eszközök értékhelyesbítésének alakulása eszközcsoportonként: ingatlanok (telkek, épületek, építmények) M Ft ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok M Ft műszaki gépek, berendezések M Ft egyéb gépek, berendezések 209 M Ft Összesen M Ft Az ingatlanok, valamint a műszaki gépek, berendezések eszközcsoportokra elszámolt M Ft értékhelyesbítés legjelentősebb tételei az alállomási berendezésekre elszámolt M Ft-os és a nyomvonalas építményekre elszámolt M Ft-os értékhelyesbítés. B.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsoronkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00 Egyéb tartós részesedés 4 4,00 Egyéb tartósan adott kölcsön ,95 Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,17 A befektetett pénzügyi eszközök állománya a bázis évhez viszonyítva 9 M Ft-tal csökkent az alább kiemelt gazdasági események következményeként: A Társaság a dolgozóinak nyújtott kamatmentes kölcsön teljes állományából (41 M Ft) az éven belül esedékes részt (9 M Ft) az egyéb rövid lejáratú követelések mérlegsorra sorolta át. A befektetett pénzügyi eszközökre a tárgyidőszakban nem számoltunk el értékvesztést. A Társaság tulajdonában lévő részesedések részletesen az E.1. mellékletben kerülnek bemutatásra. B.2. FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök mérlegsorainak bázis évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Készletek ,83 Követelések ,60 Értékpapírok,00 Pénzeszközök ,56 Forgóeszközök ,93 Az eszközökön belül a forgóeszközök tárgyévi állománya 20,89 %-ot képvisel. Mérleg fordulónapon értékük M Ft volt, bázis időszakhoz viszonyított M Ft-os növekedése az egyes mérlegsorok tekintetében az alábbi

19 B.2.1. Készletek A készletek tárgyévi állománya 104 M Ft, értéke nem jelentős a társaságunknál. A bázis évhez viszonyított 22 M Ft-os növekedést az átviteli tevékenységhez szükséges anyagkészlet növekedése magyarázza Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Készletérték (+) ,83 Nyitó értékvesztés (-),00 Értékvesztés növekedés (-),00 Értékvesztés csökkenés (+),00 Záró értékvesztés (-),00 Záró készlet (+) ,83 B.2.2. Követelések A követelések mérlegsorainak a évhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,00 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,00 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ,00 Váltókövetelések,00 Egyéb követelések ,00 Összesen ,00 A követelések állománya a tárgyidőszakban M Ft, bázis évhez viszonyított 103 %-os növekedését ( M Ft) főként a cash-pool követelés növekedése ( M Ft) okozza. A követelések áruszállításból és szolgáltatásból, azaz a vevőkkel szembeni követelés állományunk nőtt ( M Ft) az előző év azonos időpontjához viszonyítva. A változásához jelentősen hozzájárult a mérlegfordulónapon fennálló, rendszerirányítási tevékenységgel kapcsolatos követelések állományának évhez viszonyított M Ft-os növekedése. A kötelező átvételi rendszert (KÁT) érintő vevői állományváltozás, a év mérlegfordulónapján fennálló villamosenergia vevői követelések állományához képest 669 M Ft-os csökkenést mutat. A évi LXXXVI. törvény a villamosenergiáról (továbbiakban VET, január 1-től hatályos) a környezet és a természet védelme, az energiaforrások felhasználásának megtakarítása, a felhasználható energiaforrások bővítése érdekében rendelkezik a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítéséről, melyre kötelező átvételi rendszert (röviden: KÁT) hoztak létre. A KÁT rend

20 szer törvényi szabályozásának július 1-jétől hatályos módosítása jelentősen leszűkítette a kötelező átvétellel támogatott termelők körét. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseink állományváltozása M Ft, melynek összetevői a Cash-pool követelés M Ft-tal, az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés 395 M Ft-tal, valamint a VET előírások miatti követelések 637 M Ft-tal történő növekedése a évhez viszonyítva. Az egyéb követelések részleteiben az alábbiak szerint alakultak: Az egyéb követelések állománya a tárgyidőszakban M Ft, bázis évhez viszonyítottan ez 33,00 %-os csökkenést jelent ( M Ft). A M Ft-os csökkenés legfőbb oka társasági adó miatti követelés M Ft-os csökkenése, valamint az alkalmazotti tarifa elszámolás kötelezettség jellegűvé válása ( M Ft) Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Állami költségvetéssel kapcs.elsz ,81 Társasági adó ,75 Munkaváll.kapcs.adók és járulék köv ,67 Egyéb költségvetési követelés ,33 Önkormányzatokkal kapcs.elsz ,55 Munkavállalókkal kapcs.elsz ,29 VET alapj.elkülönítetten kimutatott KÁT követelések ,00 Alkalmazotti tarifa elszámolás ,00 Adott előlegek ,00 Különféle egyéb követelések ,02 Tartozik egyenlegű szállítók ,18 Letéti díjak ,17 VET előírások miatt elkülönülten kezelt díjak ,39 KÁT-tal szembeni kiegyenlítő energia követelés ,00 Egyéb tételek ,85 Összesen ,02 A követelésekre elszámolt értékvesztés állományát a B.6. melléklet tartalmazza. A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni tőke és egyéb követeléseket a B.7. melléklet részletezi. B.2.3. Értékpapírok A Társaság sem a bázis, sem a tárgyidőszakban nem rendelkezett értékpapírokkal. A gazdálkodására vonatkozó speciális jogszabályi előírásokból következően a befektetési kockázatok elkerülése érdekében a biztonságosabb, bankszámlán lévő pénzeszköz lekötésekkel történt a megfelelő hozamok elérése

21 B.2.4. Pénzeszközök A pénzeszközök változása a bázis évhez viszonyítva az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Pénztár, csekkek 1 1,00 Bankbetétek ,56 Összesen ,56 Az pénzeszközök állománya a tárgyidőszakban M Ft, bázis évhez viszonyítottan ez 19,56 százalékos csökkenést jelent ( M Ft). A pénzeszközök mérlegfordulónapi összegéből jelentős tétel a villamosenergia törvény előírása szerint, az elkülönített pénzeszközként beszedett (szénipari szerkezetátalakítási díj, kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatására beszedett díj, kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj) kamatokkal növelt továbbadandó értéke, melyek együttes öszszege M Ft. B.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsorainak bázishoz viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,97 Nettó árbevétel ,62 Egyéb bevételek,00 Kamatbevétel ,65 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,27 Anyagköltség elhatárolása ,00 Igénybe vett szolgáltatások elhatárolása ,39 Egyéb szolgáltatások elhatárolása ,25 Személyi jellegű egyéb kifizetés ,91 Halaszott ráfordítások,00 ÖSSZESEN ,16 A bevételek aktív időbeli elhatárolása jogcím legjelentősebb záró tétele a évi tarifakorrekció elszámolásának hatása, melynek értéke 813 M Ft. Ez az átvitelirendszerirányítási díjban elismert éves felülvizsgálat alá eső tételek tarifában szereplő értéktől való eltérése, mely várhatóan 2015 során kerül feloldásra (tarifakorrekció részletesebb leírását a B.7. pont tartalmazza). A M Ft-os csökkenést főként a évben elhatárolt tarifakorrekció visszaforgatása okozza ( M Ft), valamint az, hogy év végén a kiegyenlítő energia decemberi árbevétele ( M Ft) elhatárolásban szerepelt, míg évben az ezzel megegyező nagyságrendű összeg (2014. decemberi kiegyenlítő energia) már kiszámlázásra került. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között mérlegsoron a tárgyidőszakot követő üzleti évet terhelő, de már elszámolt költségek, ráfordítások értéke kerül szerepeltetésre

22 B.4. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA A saját tőke értékét meghatározó mérlegsorok bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Jegyzett tőke ,00 Eredménytartalék ,61 Értékelési tartalék ,44 Mérleg szerinti eredmény ,59 Saját tőke összesen ,37 A saját tőke állományváltozására az alábbi események voltak hatással: A Társaság saját tőkéje M Ft-tal nőtt, ezáltal a saját tőke tárgyévi ke M Ft. A forrásokon belül a saját tőke aránya a tárgyidőszakban 66,46 %. A tőkeellátottság alakulását, valamint további tőkeszerkezeti mutatókat a D. fejezet tartalmaz. Mérleg Jegyzett Eredménytartalék tartalék Értékelési szerinti tőke eredmény Nyitó ( ) Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Tárgyévi mérleg szerinti eredmény Értékelés miatti értékhelyesbítés változása Záró ( ) A hatályos számviteli politika előírásai szerint értékelési tartalék képzésére az átviteli tevékenységet közvetlenül szolgáló eszközök (alállomások, távvezetékek) esetében került sor, melynek eszközcsoportonkénti részletes bemutatása B.1.1. és a B.1.2. pontoknál található

23 B.5. CÉLTARTALÉK A céltartalékok mérlegsorainak, valamint tételeinek alakulása a bázis évhez viszonyítva az alábbi: Nyitó Felhasználás Képzés Záró M Ft M Ft M Ft M Ft Céltartalék a várható kötelezettségekre Üzemzavar miatt várható kötelezettség Személyi jellegű költségek miatt várható kötelezettség KSZ szerinti juttatásokhoz kapcsolódó várható kötelezettség Céltartalék a jövőbeni költségekre Várható környezetvédelmi költségek CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN Forrásokon belül a képzett céltartalék állománya 0,25 %-ot képvisel, mérlegfordulónapi értéke M Ft. A várható kötelezettségre képzett céltartalék összege 950 M Ft, melyből jelentős tétel a társaságcsoport elvével összhangban a Kollektív Szerződéshez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség (861 M Ft). A jövőbeni költségekre képzett céltartalék az átviteli eszközök működéséhez kapcsolódó várható környezetvédelmi költségek fedezetéül szolgál. B.6. KÖTELEZETTSÉGEK A kötelezettségek összegét meghatározó mérlegsorok bázishoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Hosszú lejáratú kötelezettségek ,99 Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben ,99 Rövid lejáratú kötelezettségek ,35 Rövid lejáratú hitelek ,00 Vevőktől kapott előlegek ,33 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,97 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással ,29 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással ,00 szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,63 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,38 A forrásokon belül a kötelezettségek állománya 21,37 %-ot képvisel, mérlegfordulónapon értékük M Ft. A bázis időszakhoz viszonyított M Ft-os állomány csökkenés az alábbi főbb tényezők hatása:

24 az anyavállalat által folyósított beruházási és ITO hitel, valamint tulajdonosi kölcsön (hosszú lejáratú kötelezettség): M Ft, o ebből a devizában fennálló hitel- és kölcsöntartozások mérlegfordulónapi átértékelésének hatása M Ft, o éven belül törlesztendő rész átsorolásának hatása M Ft o Az MVM Zrt.-től 2012-ben kapott rövid lejáratú devizás tulajdonosi kölcsön ig meg lett hosszabbítva, így annak teljes összege átsorolásra került a hosszú lejáratú kötelezettségek közé M Ft o tulajdonosi kölcsön törlesztése: M Ft o ITO hitel törlesztése: M Ft VET által előírt kötelezettségek finanszírozására felvett rövid lejáratú hitel tárgyidőszaki változása M Ft, a vevőktől kapott előlegek változása M Ft, szállítói kötelezettségek változása M Ft, kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása M Ft, o Tulajdonosi kölcsön átsorolása M Ft, o A beruházási, valamint az ITO hitelek éven belül esedékes törlesztő részletének átsorolása: M Ft o Mérlegfodulónapi átértékelési hatása + 70 M Ft, o A tárgyévben az anyavállalattal szemben elszámolt, jóváhagyott osztalék: M Ft, o Anya- és leány-vállalkozásokkal szembeni szállítói kötelezettségek állományváltozása M Ft, Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségek változása M Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása M Ft, o A költségvetésnek fizetendő adók tárgyidőszaki elszámolásának állományváltozása M Ft o A VET előírása szerint elkülönítetten, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott díjak növekedése: M Ft, szénipari szerkezetátalakításra beszedett díjak változása M Ft, alkalmazotti tarifa M Ft, kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetése M Ft. o KÁT mérlegkörhöz kapcsolódó egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: o Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása A hitelek részletes kimutatását a B.8. melléklet tartalmazza M Ft M Ft

25 A részesedési viszonyú vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket a B.9. melléklet részletezi. A hosszú lejáratú kötelezettségek esedékesség szerinti bemutatás át a B.10. melléklet tartalmazza. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Költségvetéssel szembeni kötelezettségek ,78 Általános forgalmi adó ,37 Társasági adó, különadó 0,00 Személyi jövedelemadó ,79 Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék ,80 Munkavállalókkal kapcsolatos egyéb adó és járulék köt ,08 Egyéb ki nem emelt befizetési kötelezettség ,50 Önkormányzatokkal szembeni kötelezettségek 0,00 VET által előírt kötelezettségek ,63 Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek ,45 KÁT elszámolásból eredő kötelezettség ,35 Egyéb kötelezettségek ,42 Összesen ,63 B.7. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A passzív időbeli elhatárolások alakulását a bázis év és a tárgyév viszonylatában az alábbi táblázat szemlélteti: Eltérés Változás M Ft M Ft M Ft % Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,48 Nettó árbevétel ,47 Egyéb ,00 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,09 Rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások ,73 ITC elszámolás ,51 Egyéb költségek ,05 Pénzügyi ráfordítások ,73 Könyvvizsgálói díj ,00 Személy jellegű ,75 Halasztott bevételek ,01 Kapacitás aukció bevétele ,55 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök ,45 Térítés nélkül átvett eszközök ,67 Leltártöbbletként fellelt eszközök nettó értéke 2 ÖSSZESEN ,26 A bevételek passzív időbeli elhatárolása az előző évekhez hasonlóan az átvitelirendszerirányítási tevékenységre vonatkozó speciális árképzési eljárás következménye

26 A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (4) bekezdése szerint az éves árkorrekciós mechanizmus alapján keletkező, az átviteli rendszerirányítónak járó, a következő évek díjaiban elismerendő különbözeteket az átviteli rendszerirányító köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetni, köteles továbbá az átviteli rendszerirányító éves beszámolójának mérlegében az átviteli rendszerirányítótól a következő évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztező aukcióból származó bevételeinek a tárgyévi, az átviteli-rendszerirányítási díjban a következő évben figyelembe vett bevételeivel együtt passzívidőbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az elszámolást emellett az alábbi hatályos jogszabályok is alátámasztják: a VET általános előírásai; a 64/2013. (X.30) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről; a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 4/2013-es rendelete, melynek tárgya a november 1-jétől érvényes villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása. A fenti jogszabályi környezet határozza meg elvi szinten az egyes tevékenységek működtetésére vonatkozó tarifákat, amelyek a megtérüléshez szükséges eredményt keletkeztetik meg. A november 1-től hatályos rendszerhasználati díjakat a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X.16.) MEKH rendeletben hirdette ki a szabályozó hatóság (továbbiakban MEKH, vagy Hivatal). Annak érdekében, hogy a számviteli nyilvántartásokat, így a fentiekben is hivatkozott elhatárolásokat megfelelően lehessen kezelni, a évi tarifa megállapításával kapcsolatos további részletinformációkkal összefüggésben a MAVIR ZRt. levélben kereste meg a Hivatalt. Az erre érkezett VAFO_02_ /3 iktatószámú levél nyújt tájékoztatást arról, hogy a tételes elszámolású bevételi és költségelemek vonatkozásában a évet utólagos elszámolással lezáró (áthúzódó) tételek az alábbiak szerint kerültek figyelembe vételre a évi tarifa megállapítása során: 1. Díjcsökkentő tételek összege összesen 2,87 Mrd Ft (elvonás) 2. Díjnövelő tételek összege összesen 4,77 Mrd Ft (megtérítés) A Hivatal a fenti levélben rendelkezett az év közbeni tarifa-megállapítás későbbi hatásairól is: a évre azaz 12 hónapra kalkulált tarifaértékek november 1-i bevezetéséből adódó, az idei utolsó két hónapra időarányosan számolt mintegy +1,7 Mrd Ft évi várható többletbevételt a Hivatal (egyszeri rendkívüli negatív korrekcióként) a évi MAVIR-díjak meghatározása során szándékozik tekintetbe venni. A MEKH által prognosztizált és a tényleges forgalom közötti eltérés miatt a MAVIR ezen jogcímen történt elhatárolása némileg magasabb, M Ft. A 2013.november 1-jén bevezetett díjak december 31-ig maradtak érvényben, 2014-ben így nem történt olyan évközi tarifamegállapítás, amelynek tarifakorrekciós-, illetve elhatárolás vonzata lenne. A január 1-től érvényes tarifát a 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet állapította meg, amelynek azonban a 2014-es évre nincsen hatása

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2012.04.20 (Oldalak száma: 46) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2011. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e

14. D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek 205 305 198 417 15. E. Passzív időbeli elhatárolások. c d e BraiNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "B" változat Mérleg fordulónapja: 2013. december 31. tételszám Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2010.04.20 (Oldalak száma: 43) Tóth Gábor ügyvezetı igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2009. ÉV FELELİSSÉGVÁLLALÓ

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben